8
OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA UNANG ISYU Agosto 2003 MAKIB MAKIB MAKIB MAKIB MAKIBAKA P AKA P AKA P AKA P AKA PARA ARA ARA ARA ARA SA PAMB SA PAMB SA PAMB SA PAMB SA PAMBANSA ANSA ANSA ANSA ANSA DEMOKRA DEMOKRA DEMOKRA DEMOKRA DEMOKRATIK TIK TIK TIK TIKONG ONG ONG ONG ONG REBOL REBOL REBOL REBOL REBOLUSY USY USY USY USYON ON ON ON ON Talamak na ang korupsyon at kawalan ng integridad ng buong rehimen, hindi lamang ng AFP. Ang patakarang “todo digmang kontra- terorismo” ng rehimeng US- Arroyo ay ibayong nagpatindi ng pang-aapi at panunupil sa ordinaryong mamamayan, lalo na sa mga hayag na demokratikong kilusan. Sa higit na pagbulusok ng ekonomiya dahil sa mga iskemang globalisasyon ng amo nitong imperyalismong US, wala ni H indi na kayang maitago pa ng papet na rehimeng US-Arroyo ang kabulukan ng kanilang sistema! Ang nabigong pag- aklas ng mga junior officer at higit na 200 sundalo mula sa iba’t-ibang yunit ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ay manipestasyon lamang ng kanilang disgusto sa labis na katiwalian ng rehimen. Lightning Rally ng PDPP, TAGUMPAY! REBOLUSYON! REBOLUSYON! REBOLUSYON! REBOLUSYON! REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN SAGOT SA KARAHASAN SAGOT SA KARAHASAN SAGOT SA KARAHASAN SAGOT SA KARAHASAN SA KABABAIHAN SA KABABAIHAN SA KABABAIHAN SA KABABAIHAN SA KABABAIHAN 7 katiting na kakayahan ang naghaharing-uri na tugunan ang pinakabatayang pangangailangan ng mamamayan. Bigung-bigo ang imper- yalismong US at ang reak- syunaryong estado na tugunan ang malubhang krisis pang-ekonomiya at pampulitikang dulot ng malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan. Nagresulta ito sa ibayong pagkahiwalay ng rehimen at pag-igting ng mga bangayan sa hanay ng mga reaksyunaryo. Kaya hindi nakapagtatakang nagkaroon ng pag- aaklas ang mga sundalo, lalo na ang mga mababang opisyal at karaniwang kawal ng AFP. Ngunit, ang hinahanap nilang pagbabago sa lipunan ay hindi mangyayari sa pagpapalit lang ng mga personahe ng pamahalaan at ng mga institusyon nito. Ito ang malinaw na aral mula sa EDSA I at EDSA II. Bagamat mga hakbang

REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN UNANG ISYU · PDF filepanlipunan ang tanging makakapawi sa mga batayang suliraning ... rebolusyong magpapalaya sa kanila ... pampulitika. Taglay natin

  • Upload
    votram

  • View
    274

  • Download
    12

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN UNANG ISYU · PDF filepanlipunan ang tanging makakapawi sa mga batayang suliraning ... rebolusyong magpapalaya sa kanila ... pampulitika. Taglay natin

O P I S YA L N A P A H AYA G A N N G M A K I B A K AUNANG ISYU Agosto 2003

MAKIBMAKIBMAKIBMAKIBMAKIBAKA PAKA PAKA PAKA PAKA PARAARAARAARAARASA PAMBSA PAMBSA PAMBSA PAMBSA PAMBANSAANSAANSAANSAANSADEMOKRADEMOKRADEMOKRADEMOKRADEMOKRATIKTIKTIKTIKTIKONGONGONGONGONGREBOLREBOLREBOLREBOLREBOLUSYUSYUSYUSYUSYONONONONON

Talamak na ang korupsyonat kawalan ng integridad ng buongrehimen, hindi lamang ng AFP. Angpatakarang “todo digmang kontra-terorismo” ng rehimeng US-Arroyo ay ibayong nagpatindi ngpang-aapi at panunupil saordinaryong mamamayan, lalo nasa mga hayag na demokratikongkilusan. Sa higit na pagbulusok ngekonomiya dahil sa mga iskemangglobalisasyon ng amo nitongimperyalismong US, wala ni

H indi na kayang maitago pa ng papet na rehimeng US-Arroyo ang kabulukan ng kanilang sistema! Ang nabigong pag-

aklas ng mga junior officer at higit na 200sundalo mula sa iba’t-ibang yunit ng ArmedForces of the Philippines (AFP) aymanipestasyon lamang ng kanilang disgusto salabis na katiwalian ng rehimen.

Lightning Rallyng PDPP, TAGUMPAY!

R E B O L U S Y O N !R E B O L U S Y O N !R E B O L U S Y O N !R E B O L U S Y O N !R E B O L U S Y O N !

SAGOT SA KARAHASANSAGOT SA KARAHASANSAGOT SA KARAHASANSAGOT SA KARAHASANSAGOT SA KARAHASAN

SA KABABAIHANSA KABABAIHANSA KABABAIHANSA KABABAIHANSA KABABAIHAN

7

katiting na kakayahan angnaghaharing-uri na tugunan angpinakabatayang pangangailangan ngmamamayan.

Bigung-bigo ang imper-yalismong US at ang reak-syunaryong estado na tugunan angmalubhang krisis pang-ekonomiyaat pampulitikang dulot ngmalakolonyal at malapyudal nasistemang panlipunan. Nagresultaito sa ibayong pagkahiwalay ngrehimen at pag-igting ng mga

bangayan sa hanay ng mgareaksyunaryo. Kaya hindinakapagtatakang nagkaroon ng pag-aaklas ang mga sundalo, lalo na angmga mababang opisyal atkaraniwang kawal ng AFP.

Ngunit, ang hinahanapnilang pagbabago sa lipunan ayhindi mangyayari sa pagpapalit langng mga personahe ng pamahalaan atng mga institusyon nito. Ito angmalinaw na aral mula sa EDSA I atEDSA II. Bagamat mga hakbang

Page 2: REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN UNANG ISYU · PDF filepanlipunan ang tanging makakapawi sa mga batayang suliraning ... rebolusyong magpapalaya sa kanila ... pampulitika. Taglay natin

pasulong ang pagpapatalsik sadiktaduryang US-Marcos atrehimeng US-Estrada, hinding-hindi ito magtutulak ng maka-buluhang pagbabago ng lipunanhabang hindi lubos na nababaklasang sistemang malakolonyal-malapyudal na sinusuhayan ngimperyalismong US.

Ang pagpapabagsak lamangng kasalukuyang estado at angpagtatayo ng panibagong sistemangpanlipunan ang tanging makakapawisa mga batayang suliraningimperyalismo, pyudalismo atburukrata kapitalismo. Walangibang magluluwal ng bagongsistema kundi ang pambansa demo-kratikong rebolusyong maysosyalistang perspektiba; isangdigmang bayang isinusulong ngPartido Komunista ng Pilipinas(PKP), Bagong Hukbong Bayan(BHB) at ng Pambansang Demo-kratikong Prente (PDP).

Mula nang naipag-tagumpaynatin ang Ikalawang DakilangKilusang Pagwawasto (IDKP), higitpang su-mulong ang armadongpakikibaka sa kanayunan. Du-madagundong ang kabundukan sasunud-sunod na matatagumpay nataktikal na opensibang inilunsad ngBHB sa iba’t-ibang bahagi ng bansa.Nakalatag ang kilusan sa 128 nalarangang gerilya, kung saannakatayo ang mga komiteng rebo-lusyonaryo sa baryo at mga ganapna samahang masa na nagtataguyodng rebolusyon.

Sa pagsulong ngrebolusyonaryong kilusan,

aktibong lumalahok ang kababaihan.Dahil bahagi sila ng mamamayanginaaapi, dapat lamang na isanib nilaang kanilang lakas at talino sarebolusyong magpapalaya sa kanilamula sa pang-aapi at pagsa-samantala. Sa pagtatagumpay ngpambansa demokratikongrebolusyon, higit na nagigingpaborable ang kalagayan paramaisulong ang lubos nilang paglayamula sa pang-aapi bilang babaeBagaman hindi ganap na matatamoang paglaya ng kababaihan, isangmapagpasyang hakbang sa kanilangpagpapalaya ang tagumpay ngpambansa demo-kratikongrebolusyon. Susi rin ang paglaya ngkababaihan sa paglaya ng buongsambayanan. Hindi magtatagumpayang re-bolusyon kung hindi kikilosang kalahati ng populasyon. Ika nga,“Tangan ng kababaihan ang kalahating kalangitan.”

Habang isinu-sulong sa masmataas na antas ang armadongpakikibaka, dapat higit pangpagsikapan ng MAKIBAKA napukawin, organisahin at pakilusinang pinakamaraming bilang ng

kababaihan sa balangkas ngpambansa demokratikong rebo-lusyon. Bilang pangunahingpangkalahatang organisasyon ngrebolusyonaryong kilusan ngkababaihan, sinasalamin ngMAKIBAKA ang nagkakaisanghanay ng kababaihan. Malaki angmagagawa nito para imulat sila salandas ng rebolusyon.

Sa gitna ng kasalukuyangkrisis at polarisasyon ng lipunan,higit pang susulong angMAKIBAKA at matatag nahaharapin ang mga hamon ngpakikibaka. Mas mapangahas itongmagpapalawak at magpapalalim sahanay ng kababaihan. Patitingkarinpa ang panawagan nito samalawakang partisipasyon ngkababaihan sa armadong pakikibaka.Mas pahihigpitin pa ngMAKIBAKA ang pagtangan sapaninindigang isulong angrebolusyon at itayo ang isanglipunang sosyalistang magtitiyak saganap na paglaya ng kababaihan sapang-aapi at pag-sasamantala.

Ibagsak ang rehimeng US-ARROYO!Isulong ang pambansa demokratikong

rebolusyon hanggang sa ganap na tagumpay!Mabuhay ang

UNANG LABAS • OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA2 MAKABAYANG KILUSAN NG BAGONG KABABAIHAN

Page 3: REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN UNANG ISYU · PDF filepanlipunan ang tanging makakapawi sa mga batayang suliraning ... rebolusyong magpapalaya sa kanila ... pampulitika. Taglay natin

Nabuo ang unang balangayng MAKIBAKA sa kalunsuransimula ng Ikalawang DakilangKilusang Pagwawasto. Labinlimangmiyembro ng MAKIBAKA angnagtipuntipon noong Hunyo 15,2003 sa Brgy. Alitaptap para saunang asembleya ng balangay.

Ang Bgy. Alitaptap ay isangmaralitang komunidad sa pusod ngKamaynilaan. Kagaya ngiba pang mga maralitangkomunidad, karamihan samga nakatira dito ay galingsa probinsya. Lumikas silasa Maynila dahil samilitarisasyon atkahirapan. Kababaihan angunang naorganisa sa Brgy.Alitaptap.

Dalawang taonsilang gumampan bilangbahagi ng komiteng tulong-ugnay sa rebo-lusyonaryong kilusan. Ngunithabang lumalawak at lumalalim angpag-unawa nila sa rebolusyon,nakita nila ang potensyal ngkanilang barangay na maorganisa.Nitong Mayo, naging masinsin angpag-oorganisa sa Brgy. Alitaptap.Bahagi ito ng sistematikong pag-aayos sa lahatang panig napagsulong ng gawain sarebolusyonaryong kilusan. Nabuoang Grupong Pang-organisa (GP)ng kababaihan at nakapaglunsad ngoryen-tasyon sa gawain. Sa

ANG BALANGAY NG MAKIBAKA SA BRGY. ALITAPTAPkalaunan, napagkaisahan nila nabuuin ang isang balangay ngMAKIBAKA sa komunidad.Naglunsad sila ng mga pag-aaral,kabilang na ang KasalukuyangKalagayan ng RebolusyonaryongKilusan. Ang pag-aaral aynakapagpataas ng kanilang moral atdeterminasyon na magbuo ngbalangay ng MAKIBAKA bilang

kontribusyon sa lahatang panig napagsulong ng rebolusyon. Tinalakayang oryentasyon ng MAKIBAKA atnagbuo ng mga komite.

Hunyo 15, ginanap angkumperensya sa pagbubuo ngbalangay ng MAKIBAKA.Pinanood nila ang Resurgence atnagkaroon ng talakayan hinggildito. Madamdamin ang nagingtalakayan ng mga kasapi, lalo na’tkaramihan sa kanila ay may mgakaranasan din sa kanayunan at maymga kamag-anak na nagbuwis ng

buhay sa paglilingkod sarebolusyon. Malaki ang kanilangpagpapasalamat sa IkalawangDakilang Kilusang Pagwawasto atsa mga tagumpay nito. Tampok nabahagi ng programa ang panunumpang labinlimang kababaihan bilangmga kasapi ng MAKIBAKA.Dumalo rin sa kumperensya angilang panauhin mula sa iba’t-ibang

yunits ng Rebolus-yonaryong Kababaihan nanagbabalak na magtayo ngMAKIBAKA .

Bilang mga kasaping MAKIBAKA, tungkulinng balangay na organisahinang kanilang pamilya at angbuong komunidad para sarebolusyon. Napipintongbubuuin naman ang isangbalangay ng KASAMA.Ang KASAMA ayorganisasyon ng mga

manggagawa at mala-manggagawasa maralitang komunidad sa lunsod.

Makasaysayan ang kum-perensya para sa pagbubuo ngbalangay ng MAKIBAKA sa Brgy.Alitaptap. Ito ang kauna-unahangbalangay ng isang lihim naorganisasyong masa na nabuo saKamaynilaan simula ng inilunsadang Ikalawang Dakilang KilusangPagwawasto. Mabuhay angkababaihan ng Brgy. Alitaptap!Mabuhay ang MAKIBAKA!

MAKABAYANG KILUSAN NG BAGONG KABABAIHAN 3UNANG ISYU • OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA

Page 4: REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN UNANG ISYU · PDF filepanlipunan ang tanging makakapawi sa mga batayang suliraning ... rebolusyong magpapalaya sa kanila ... pampulitika. Taglay natin

Inilahad sa eksibit ang iba’tibang larangan ng gawain ng mgapulang mandirigma ng BagongHukbong Bayan (BHB), tulad ngedukasyon, pag-oorganisa, kultural,at militar. Ipinakilala rin sapamamagitan ng malikhaing mgabiswal ang oryentasyon at mga

N agdaos ng photo eksibit ang Pambansa Demokratikong Prente (PDP), kasama ang 15 kasaping organisasyon nito, sa pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng pagkakatatag nito

noong Abril 24, 2003.tungkulin ng iba’t ibang kasapingorganisasyon ng PDP na nagbubuong mga lihim na bag-as ngrebolusyon sa kani-kanilang sektorna kinikilusan.

Lumahok rin sa naturangeksibit ang Makabayang Kilusan ngBagong Kababaihan, na nagpakita ng

PAGGUNITA SA UNANG KONGRESO NG MAKIBAKA,Kababaihan nagmartsa laban sa giyerang agresyon ng US

Sa ika-30 anibersaryo ng PDP,Photo eksibit nilahukan ng MAKIBAKA

UNANG ISYU • OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA4 MAKABAYANG KILUSAN NG BAGONG KABABAIHAN

larawan ng isang babaengmandirigma upang ipakita angintegral na papel ng kababaihan saarmadong pakikibaka para sa ganapna paglaya ng kababaihan atsambayanan.

Nilahukan ng humigit-kumulang 100 bisita ang nasabingphoto eksibit na ginanap saBulwagang Claro M. Recto,Unibersidad ng Pilipinas saDiliman. Sinundan ang pagbubukasng eksibit ng isang talakayan kungsaan nagsalita si Ka Roger Rosal ngBHB sa pamamagitan ng phonepatch.

Ayon sa tagapagsalita ngMAKIBAKA, “Tayo aynananawagan sa mga kababaihan nalabanan ang interbensyong US samga bansa at kilusang anti-imperyalista. Kailangang higitnating paigtingin ang digmangbayan bilang sagot sa tumitindingatake ng reaksyunaryong gubyernosa pambansa demokratikongkilusan at sa sambayanangPilipino.”

Ang matagumpay na martsaay pagpapakita lamang sa patuloy na

M atagumpay na nailunsad ng mahigit sa 50 kasapi ng MAKIBAKA ang isang martsa sa kahabaan ng Recto at Morayta noong Marso 18, 2003 bilang paggunita sa unang Kongreso nito. Suot ang pulang maskara,

nanawagan ang mga kasapi sa pagtigil ng giyera ng US sa Iraq at sa pagpapatalsikkay GMA sa pagkapangulo.

paglakas at paglawak ng pambansademokratikong kilusan sa hanay ngkababaihan hindi lamang sakanayunan kundi maging sakalunsuran. Inaasahan dingmagiging regular ang ganitongmga pagkilos ng MAKIBAKAupang ipakita ang lakas atkakayanan ng kababaihan atang kahalagahan ngpartisispasyon nito sapagsusulong ng demo-kratikong rebolusyong bayan.Kung matatandaan, 1996 pa

nang huling maglunsad ng ganitongpagkilos ang MAKIBAKA sa Ilaya,Divisoria.

Page 5: REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN UNANG ISYU · PDF filepanlipunan ang tanging makakapawi sa mga batayang suliraning ... rebolusyong magpapalaya sa kanila ... pampulitika. Taglay natin

MAKABAYANG KILUSAN NG BAGONG KABABAIHAN 5UNANG ISYU • OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA

Parang kailan lang, siKasamang Malou ay buong pusongnagboluntaryo bilang “teacher aide”ng Parents AlternativeIncorporated (PAI), habangnagsisilbi bilang tagapag-alaga ngisang bata. Tahimik, masipag at maymatibay na paninindigan, si Malouay naging taga-pagtaguyod ng kara-patan at kagalingan ng mga bata atkababaihan.

Tubong San Nar-cisoZambales, panglima siya sa anim namag-kakapatid na nagmula sapamilya ng maralitang magsasaka.Kagaya ng karaniwang anak ng mgamagsasaka, lumuwas siya saMaynila at namasukan bilangkatulong habang nag-aaral sa highschool. Dahil sa dinaanangkahirapan sa buhay, naging madalipara kay Malou ang pagyakap saadhikain ng rebo-lusyonaryongkilusan. Taong 2000 nang magingkasapi siya ng MAKIBAKA. Sahalip na pumasyal sa mga mallstuwing Linggo, si Malou ay nasamga pag-aaral at aktibidad ngMAKIBAKA. Bunga ng kanyang

“Mabuhay ka, Ate Malou!” Ito ang pahayag ng mgabata sa kanilang dating guro. Simpleng pahayag peronakakabara ng lalamunan kapag binigkas para sa isangkasama na nag-alay ng buhay para sa rebolusyon.

karanasan sa integrasyon sa BagongHukbong Bayan, nag-pasya siyangmaging isang buong panahongpulang mandirigma para higit namapaglingkuran ang sambayanan.Hunyo 2000 nang ihatid siya sakanyang destinasyon, bitbit angmga pabaon ng mga kasama para sahigit na pagsusulong ng gawain.

Ang pagsapi ni Ka Malou saBHB ay nag-mulat sa kanyang pa-milya sa tunay na dahilan ngkahirapang matagal na nilangdinaranas. Ikinararangal nila angpaglalaan ng panahon, lakas atbuhay ni Malou upang palayain angmga uring anak-pawis mula sa pang-aapi at pagsasamantala.

Mayo 27 nang matanggapng mga kasama ang pina-kahulingsulat mula sa kanya. Kagaya ngnaunang mga sulat, ito ay puno ngmga ku-wento at inspirasyon nanakakapagpataas ng moral ng mga

Pagpupugaykay KasamangMarilou Fababier

ka-samang kumikilos dito salunsod.

Isang buwan bago angkanyang ika-24 na kaarawan,namatay sa isang engkwentro sapagitan ng Bagong Hukbong Bayanat reaksyu-naryong militar noongHunyo 24 sa Bataan si Malou. Sagitna ng kalungkutan sa mganaiwanan niyang pa-milya at mgakasama’t kaibigan, matingkad angpaghanga sa kanyang pag-aalay ngbuhay para sa re-bolusyon.

Ang pagkamatay ni Malouay nag-iiwan ng hamon sakababaihan at kabataan na higit pangisulong ng rebolusyon. Ayon sakanyang huling sulat, “Ang lakas ngkabataan ay lakas ng pakikidigmapara sa bayan. Agawin atkonsolidahin ang ka-pangyarihangpampulitika. Taglay natin angmapanlabang diwa!”

Ang MALAYANG PILIPINA ayopisyal na babasahin ng MAKIBAKA na

ililimbag apat na beses isang taon.Bukas po ang patnugutan sa ano mang

komento o suhestyong nais ninyongiparating. Maraming Salamat po.

Page 6: REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN UNANG ISYU · PDF filepanlipunan ang tanging makakapawi sa mga batayang suliraning ... rebolusyong magpapalaya sa kanila ... pampulitika. Taglay natin

UNANG ISYU • OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA6 MAKABAYANG KILUSAN NG BAGONG KABABAIHAN

Dati nang nabuo angMAKIBAKA sa baryong itomatapos mabuo ang

Pambansang Katipunan ng mgaMagbubukid (PKM) sa lugar noongnakaraang taon. Subalit nireorganisa itonitong Hunyo dahil sa unang pagbubuo,hindi naisali sa kasapian ang kababaihangkasapi ng PKM. Muling nagdaos ngkumperensya ang kababaihan mula salahat ng sityo ng baryo upang muling buuinang balangay ng MAKIBAKA.

Sa tulong ng BHB at Sangay ng Partidosa Lokalidad (SPL), naging madali angpaghahanda sa mga rekisito para sapagbubuo ng MAKIBAKA. NoongHunyo 15, inipon upang ayusin ang mganakuhang talambuhay na may mga kulango malabong datos. Kasabay nito,inihanda rin ang mga datos hinggil sarebolusyonaryong kasaysayan ng baryo.

Kinabukasan, nagpulong ang mgakasamang nakatutok sa paghahanda ngmga rekisito. Pinaghati-hatian nila angpagsasaayos ng borador ng isang taongprograma ng MAKIBAKA, ngrebolusyonaryong kasaysayan ng baryoat ng mga talambuhay ng kasapian.

Nagpulong din ang ilang mga kasamamula sa hukbo at ang KomitengTagapagpaganap ng SPL (KT-SPL)

Pagbubuo ng balangay ng MAKIBAKAsa isang baryo sa Bikol

balangay. Ibinukas ito sa mgakomentaryo at mungkahi ng kasapianbago inaprubahan. Ilan lamang satampok na laman ng programa angpagtatayo ng isang kwerpo ng mgainstruktor, pagsapi sa grupongpandepensa ng baryo at paglulunsad ngmga proyektong pampinansya.

Matapos ito, inihalal ng kapulungan ang16 sa pinakamahuhusay at aktibo sasamahan bilang kasapi ng KomitengBalangay (KB). Mula sa 16, inihalal angtagapangulo at mga pangalawangtagapangulo sa organisasyon; edukasyon;pinansya at ekonomya; kalusugan; attanggulan.

Masigla ang bawat isa sa araw ngpagbubuo. Dama nila ang mahigpit napagkakaisa ng kababaihan at ng hukbo.Sa pagtatapos ng maghapongkumperensya, itinanghal ang Awit ngPag-asa na paboritong kantahin ng mgakasama sa mga kumperensya sapagbubuo ng mga samahangmasa.

“ …Dahil mithi nati’y palayain,Bawat isa sa pagkaalipin,Sa gitna man ng gutom,kahirapa’t pasakitHinding-hindi tayo susuko…” AB

para tumulong sa paghahanda ng ibapang mga rekisito. Inihanda na rin angmga teknikal na pangangailangan ngkumperensya katulad ng mga kagamitanat pagkain at ang paghahanap ng mgamagaasikaso at magtitiyak sa kusina atseguridad.

Hunyo 18 ang kumperensya ng mulingpagbubuo ng balangay ng MAKIBAKA.Sa 68 target na kababaihang kasapi, 42ang nakadalo. Nagkataong nakasabaynito ang pulong ng mga magulang sa isangkalapit na paaralan, ngunit mataposmapaliwanagan ng mga kababaihan angmga titser nito, iniatras ng paaralan angnakaiskedyul na pagpupulong.

Sa kumperensya, binati ng masigabongpalakpakan ang talumpati ng tagapangulong lokal na balangay ng PKM hinggil sakahalagahan ng pagtatayo ng mgasamahang masa at ang pagsisikap nahakbang-hakbang na maitaas ang antasng pagkakaisa ng mamamayan sa baryo.Matapos ito, inilahad ng isang kumanderang kasaysayan ng baryo.

Upang magkakilanlan ang mga kasapi ngbalangay, binasa ang kanilang mgatalambuhay sa harap ng kumperensya.

Bandang hapon na nang tinalakay angborador ng isang taong programa ng

Sa isang prubinsya sa Bikol, ganap nang naitayo ang ilang samahang masa. Patunay ang mgaito ng tagumpay sa lahatang-panig na pagsulong ng rebolusyon sa prubinsya. Noong Hunyo,naging saksi ang isang kasama mula sa AB sa pagbubuo ng isang balangay ng MakabayangKilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) sa isang baryo sa prubinsya.

inilathala sa

Page 7: REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN UNANG ISYU · PDF filepanlipunan ang tanging makakapawi sa mga batayang suliraning ... rebolusyong magpapalaya sa kanila ... pampulitika. Taglay natin

S a kabi-kabilang krisis pang-ekonomiya, pampulitika at panlipunan na nararanasan ngkababaihan at mamamayan, hindi

nakapagtatakang kasabay ring lumalawak atlumalalim ang saklaw ng ating rebolusyonaryongkilusan. Nahaharap tayo ngayon sa masmalalaking mga hamon na higit pang palawakinat konsolidahin ang ating rebolusyonaryonghanay.

Sa harap ng ganitong mabilis na pagsulongng pambansa demokratikong kilusan, patuloy natumatalima ang Makabayang Kilusan ng BagongKababaihan (MAKIBAKA) sa tungkulin nitongtipunin ang pinakamalaking bilang ngrebolusyonaryong kababaihang nakikibaka parasa tunay na paglaya ng kababaihan at ngsambayanang Pilipino.

Bahagi ng pagtalimang ito ngrebolusyonaryong kilusang kababaihan angmuling paglalabas ng Malayang Pilipina, angopisyal na pahayagan ng MAKIBAKA. Layuninng ating organisasyon na makatulong ang mgabalita, artikulo, at mga likhang-sining namababasa’t makikita sa Malayang Pilipina salubos pang pagpapaunlad sa pampulitikangkamulatan ng mga kasapi ng MAKIBAKA,gayundin sa pag-abot sa mas malawak pang bilangng kababaihang mapapalahok natin sa pambansademokratikong rebolusyon.

Umaasa kaming sa bawat pagsuntok ngnakakuyom na kamao ng Malayang Pilipina,higit pang umalingawngaw sa bawat sulok ngbansa ang nagkakaisa’t makabayang tinig ngrebolusyonaryong kababaihan.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mula sa Patnugutan:

N aglunsad ng isang lightning rally ang mahigit isandaang katao mula sa iba’t ibang organisasyon sa

ilalim ng Pambansa DemokratikongPrente ng Pilipinas (PDPP) sa pagdiriwangng ika-tatlumpung anibersaryo nitonoong Abril 23, 2003.

Lightning Rallyng PDPP, tagumpay!

MAKABAYANG KILUSAN NG BAGONG KABABAIHAN 7UNANG ISYU • OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA

Mabilis at kalkuladong nagmartsa mula Rectohanggang Carriedo ang mga kasapi ng PDPP habangnagcha-chant at namamahagi ng mga polyeto sa mgataong kanilang nadaraanan. Nagtapos ang rally sa isangmaikling programa sa Raon.

Isa sa organisasyong nakilahok sa pagkilos ayang MAKIBAKA na nanawagang “Isulong angRebolusyunaryong kilusan! Lumahok sa DigmangBayan!”

Page 8: REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN UNANG ISYU · PDF filepanlipunan ang tanging makakapawi sa mga batayang suliraning ... rebolusyong magpapalaya sa kanila ... pampulitika. Taglay natin

M – Teresa ng IloiloBilang rebolusnaryo‘y kanyannasabit, “Bakit hindi ba kaya ngbabaeng lumaban nangsinghusay ng lalaki“

A – Prinsesa ng PangasinanSariling pamayanan at hukbo’ypinamunuan, sabi niya’y “Angking asawa ay dapat kasingtapang ko, kasing lakas atkasing talino.”

K – Salud AlgabreSaang rebolusyunaryongorganisasyon kabilang andtumalos ng “Walang pag-aalsangbigo. Ang bawat isa ay may isapang hakbang sa tamangdireksyon”?

I – Manggagawang unyonista siBalando, nabaril sa panahon ngMayo Uno.

B – Liza na isa sa bumuo ngMAKIBAKA.“Ang babae ay hindi pangkama opangkusina lamang!,” and siyangsinigaw sa plaza Miranda. Dilumao’y tumungo sa kanayunanat humawak ng armas.

A – Ka Atang de la _ _ _ _ , Reynang Sarswela.Sa kanyang mga awit at arte’yAmerikanisasyon ay kinlaban.

K – Consolacion ChivaWaling Waling kung tawagin, saPanay siya’y nanggaling.

A – Josefa Gabriela, Henerala ngIlocos Kinalaban ang mgakinalaban ang mga kastila atitinatag ang Pamahalaan ngIlocos”.

MGA REBOLUSYONARYONGMGA REBOLUSYONARYONGMGA REBOLUSYONARYONGMGA REBOLUSYONARYONGMGA REBOLUSYONARYONGKABABAIHANKABABAIHANKABABAIHANKABABAIHANKABABAIHAN

UNANG ISYU • OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA8 MAKABAYANG KILUSAN NG BAGONG KABABAIHAN

Ang Patnugutan ng MAKIBAKA aynagpapasalamat ng marami kina:

• Ka Ilia, Ka BP, Ka Felicity para samga artikulo

• BB para sa ilang magagandang litrato• Ka Kamilo para sa paglalapat ng mga

letra at mga litrato