Recnik Pravnih Termina

 • View
  20

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pravna terminologija

Transcript

 • Medija centar Beograd

  1

  RE^NIK PRARE^NIK PRARE^NIK PRARE^NIK PRARE^NIK PRAVNIHVNIHVNIHVNIHVNIHTERMINATERMINATERMINATERMINATERMINA

  ZA NOVINAREZA NOVINAREZA NOVINAREZA NOVINAREZA NOVINARE

  PRIREDIOVladan Simeunovi}advokat u Beogradu

 • Re~nik pravnih termina

  2

  Ovo izdanje predstavlja dopunu priru~nika "Javnost u sudnici: novi-narski vodi~ kroz sudske postupke", prire|iva~a Vladana Simeunovi}a,izdava~a "Medija centar" Beograd, 2003

  Kori{}ena literatura:

  1. "Leksikon krivi~nog prava", autor prof. dr Dragan Jova{evi}, izda-va~ "Slu`beni list SRJ", godina izdanja 2002.

  2. "Leksikon gra|anskog prava", grupa autora, izdava~ "Nomos" Be-ograd, godina izdanja 1996.

 • Medija centar Beograd

  3

  AABOLICIJA - op{ti naziv za akt oslobo|enja u~inioca krivi~nog dela od

  krivi~nog gonjenja ili izvr{enja krivi~ne sankcije (Vidi: Amne-stija i Pomilovanje)

  ADVOKAT - lice koje se profesionalno bavi advokaturom kao delatno-{}u ~ija je osnovna funkcija pru`anje pravne pomo}i

  AKCIJA (DEONICA) - hartija od vrednosti koja titularu (akcionaru) dajeizvesna prava (pravo na upravljanje, pravo na dobit ili dividen-du) u akcionarskom dru{tvu ili komanditnom dru{tvu na akci-je, odra`ava procentualni odnos uloga akcionara u ukupnomosniva~kom kapitalu dru{tva

  AKCIONARSKO (DEONI^KO) DRU[TVO - privredni subjekt ~iji jeosnovni kapital podeljen na akcije (deonice) odre|ene nomi-nalne vrednosti

  ALIMENTACIJA (IZDR@AVANJE) - pravni odnos u kojem je jedno lice(du`nik izdr`avanja) obavezan da drugom licu (poverilac izdr-`avanja) obezbe|uje sredstva za zadovoljavanje osnovnih `i-votnih potreba (Vidi: Poverilac, Du`nik)

  AMNESTIJA - oslobo|enje od krivi~nog gonjenja ili potpuno ili delimi~-no oslobo|enje od izvr{enja kazne, zamena izre~ene kaznebla`om kaznom, brisanje osude ili ukidanje pravnih posledicaosude poimeni~no neodre|enom broju lica na osnovu aktaorgana zakonodavne vlasti (skup{tine) (Vidi: Abolicija, Pomi-lovanje)

  APELACIONI SUD - sud koji je prema odredbama Zakona o ure|enjusudova, ~ije je stupanje na snagu vi{e puta odlagano i koji jo{uvek nije u potpunosti stupio na snagu, isklju~ivo nadle`an zaodlu~ivanje po ` albama protiv odluka op{tinskih i okru`nih su-dova

  APSOLUTNA ZASTARELOST - nemogu}nost zapo~injanja ili nastavlja-nja krivi~nog postupka, odnosno izvr{enja izre~ene krivi~nesankcije zbog proteka dva puta du`eg vremena od onog kojije zakonom predvi|en za nastupanje zastarelosti (Vidi: Zasta-relost)

 • Re~nik pravnih termina

  4

  APSOLUTNA PRAVA - subjektivna prava koja deluju prema svim tre-}im licima; kao tipi~na apsolutna prava navode se stvarna pra-va, odnosno pravo svojine, pravo slu`benosti (Vidi: Relativnaprava, Svojina, Subjektivna prava)

  AFEKAT - emocionalno stanje jake razdra`enosti ili straha koje karakte-ri{e kratkotrajna nesposobnost za rasu|ivanje, odnosno sta-nje su`ene svesti kod u~inioca krivi~nog dela, od posebnogzna~aja za utvr|ivanje krivi~ne odgovornosti u~inioca dela (Vi-di: Krivi~na odgovornost)

  BBITNO SMANJENA URA^UNLJIVOST - stanje smanjene sposobnosti

  za rasu|ivanje i odlu~ivanje, odnosno smanjena sposobnostu~inioca krivi~nog dela da shvati zna~aj svog dela i da upra-vlja svojim postupcima, od posebnog zna~aja jer predstavljafakultativni osnov za ubla`avanje kazne u~iniocu krivi~nog dela(Vidi: Vinost, Krivi~na odgovornost, Neura~unljivost, Ura~un-ljivost, Ubla`avanje kazne)

  BLA@I KRIVI^NI ZAKON - zakon koji je povoljniji za okrivljenog u od-nosu na neki drugi zakon koji se u konkretnom slu~aju mo`eprimeniti

  BLANKETNA KRIVI^NA DELA - krivi~na dela kod kojih zakonski opisne sadr`i sve elemente, ve} je krivi~nu normu potrebno dopu-niti normom sadr`anom u drugom propisu

  BRANILAC - pravno obrazovano lice, advokat, koje zastupa okrivlje-nog u krivi~nom postupku u funkciji stru~ne pomo}i prilikompru`anja odbrane

  BRAK - zakonom ure|ena zajednica mu{karca i `ene (Vidi: Razvodbraka)

  BRA^NI SPOROVI - sporovi koji nastaju u bra~nim odnosima ili povo-dom bra~nih odnosa (razvod braka, poni{taj braka, za utvr|e-nje postojanja i nepostojanja braka), zbog prirode ovih sporo-va javnost je uvek isklju~ena

 • Medija centar Beograd

  5

  VVANPARNI^NI POSTUPAK - skup pravnih normi po kojima redovni

  sudovi postupaju i odlu~uju o li~nim, porodi~nim, imovinskimi drugim pravnim stvarima koje se po zakonu re{avaju u van-parni~nom postupku (Vidi: Li{enje poslovne sposobnosti, Za-dr`avanje u neuropsihijatrijskoj organizaciji, Progla{enje ne-stalog lica za umrlo i dokazivanje smrti, Produ`enje roditelj-skog prava, Li{enje i vra}anje roditeljskog prava, Davanje do-zvole za stupanje u brak, Raspravljanje zaostav{tine, Odre|i-vanje naknade za eksproprisanu nepokretnost, Ure|enje upra-vljanja i kori{}enja zajedni~ke stvari, Deoba zajedni~ke stvariili imovine, Ure|enje me|e, Sudski depozit, Sastavljanje, ~u-vanje, potvr|ivanje i poni{tavanje isprava)

  "VANPRETRESNO VE]E" - posebno ve}e prvostepenog krivi~nog su-da sastavljeno od trojice sudija profesionalaca, odlu~uje o broj-nim bitnim pitanjima (Videti u priru~niku "Javnost u sudnici",str. 15-16)

  VANREDNI PRAVNI LEK - pravna sredstva koja stranke ili ovla{}enidr`avni organi koriste pobijaju}i odluke suda ili drugih dr`av-nih organa protiv kojih se ne mo`e izjaviti redovni pravni lek(Vidi: Ponavljanje postupka, Vanredno ubla`avanje kazne, Zah-tev za za{titu zakonitosti, Zahtev za ispitivanje zakonitosti pra-vosna`ne presude, Zahtev za vanredno preispitivanje pravo-sna`nog re{enja o prekr{aju, Revizija)

  VANREDNI PRAVNI LEK U UPRAVNOM POSTUPKU - zbog brojnostivanrednih pravnih lekova u upravnom postupku ovde ih samonavodimo bez dalje eksplikacije: menjanje i poni{tavanje re-{enja u vezi sa upravnim sporom, poni{tavanje i ukidanje poosnovu slu`benog nadzora, ukidanje i menjanje pravosna`nogre{enja uz pristanak ili po zahtevu stranke, vanredno ukida-nje, ogla{avanje re{enja ni{tavim)

  VANREDNO UBLA@AVANJE KAZNE - vanredni pravni lek u krivi~nompostupku, ubla`avanje pravosna`no izre~ene kazne koja nije

 • Re~nik pravnih termina

  6

  izvr{ena ukoliko se nakon pravosna`nosti presude pojave okol-nosti kojih nije bilo kad se izricala presuda ili sud za njih nijeznao iako su postojale, a koje bi o~igledno dovele do bla`eosude

  VANSUDSKO PORAVNANJE - ugovor kojim se, izvan sudskog postup-ka, me|usobnim popu{tanjem ugovara~a re{avaju sporni od-nosi i uklanjaju neizvesnosti u pogledu prava i obaveza (Vidi:Sudsko poravnanje)

  VASPITNE MERE - osnovna vrsta sankcija koje se izri~u maloletnimu~iniocima krivi~nih dela, kao i, u odre|enim slu~ajevima, mla-|im punoletnim licima (do 21 godine ` ivota), (Vidi: Ukor, Upu-}ivanje u disciplinski centar za maloletnike, Poja~ani nadzorroditelja ili staraoca, Poja~ani nadzor u drugoj porodici, Poja-~ani nadzor organa starateljstva, Upu}ivanje u vaspitnu usta-novu, Upu}ivanje u vaspitno popravni dom, Upu}ivanje u spe-cijalnu ustanovu)

  VE]E ZA PREKR[AJE - drugostepeni organ u prekr{ajnom postupku(Vidi: Prekr{ajni organi)

  VERBALNA UVREDA - izjava omalova`avanja kojom se vre|a ~ast iugled lica na koje se izjava odnosi (Vidi: Uvreda)

  VERODOSTOJNA ISPRAVA - isprava na osnovu koje se odre|uje izvr-{enje radi ostvarenja nov~anog potra`ivanja izme|u pravnih ifizi~kih lica koja obavljaju privrednu delatnost (faktura-ra~un,menica, ~ek, obra~un kamate, izvod iz poslovnih knjiga)

  VE[TA^ENJE - dokazno sredstvo predvi|eno svim va`e}im procesnimzakonima, saznavanje pravno bitnih ~injenica preko lica, ve-{taka, koja poseduju stru~na znanja kojima sud ili drugi po-stupaju}i organ ne raspola`e (psihijatri, patolozi, ekonomskieksperti i sl.)

  VINOST - psihi~ki odnos u~inioca krivi~nog dela prema u~injenom deluizra`en kroz svest i volju u~inioca, neophodan uslov za posto-janje krivi~ne odgovornosti u~inioca i nu`an uslov da bi seprema u~iniocu izrekla kazna (Vidi: Direktni umi{ljaj, Eventu-alni umi{ljaj, Krivi~na odgovornost, Nehat, Svesni nehat, Ne-svesni nehat)

 • Medija centar Beograd

  7

  GGENERALNA (OP[TA) PREVENCIJA - svrha ka`njavanja, namera da

  se propisivanjem i izricanjem kaznenih sankcija uti~e na po-tencijalne u~inioce da ne vr{e krivi~na dela, te da ne ~ine pre-kr{aje i privredne prestupe (Vidi: Prekr{aj, Privredni prestup)

  GLAVNA RASPRAVA - faza parni~nog postupka u kojoj se izvo|enjemdokaza utvr|uju ~injenice na osnovu kojih sud odlu~uje o po-stavljenom tu`benom zahtevu (Vidi: Parni~ni postupak, Tu`ba,Tu`beni zahtev)

  GLAVNI PRETRES - faza krivi~nog postupka pred prvostepenim su-dom u kojoj se neposredno, usmeno i javno, izvo|enjem do-kaza utvr|uju ~injenice na osnovu kojih sud odlu~uje o posto-janju krivi~nog dela, krivi~noj odgovornosti u~inioca dela i kri-vi~noj sankciji (Vidi: Krivi~no delo, Krivi~ne sankcije)

  GLAVNI UME[A^ - lice koje u celini ili delimi~no tra`i stvar ili pravo okome izme|u drugih lica ve} te~e parnica, pa jednom tu`bomtu`i obe stranke zahtevaju}i da se za{titi ili utvrdi neko njego-vo pravo na spornoj stvari ili pravu (Vidi: Ume{a~)

  GRA\ANSKO PRAVO - grana prava koja ure|uje imovinske odnose idruge odnose koji su posredno ili neposredno vezani za imo-vinske odnose, grana se na stvarno pravo, obligaciono pravo,nasledno pravo, porodi~no pravo, gra|ansko procesno pra-vo i sl.

  DDAVANJE DOZVOLE ZA STUPANJE U BRAK - vanparni~ni postupak

  iz grupe postupaka o ure|enju porodi~nih odnosa u kojemvanparni~ni sud, ukoliko postoje naro~ito opravdavaju}i raz-

 • Re~nik pravnih termina

  8

  lozi mo`e dozvoliti zaklju~enje braka maloletnom licu ` enskogpola koje je navr{ilo petnaest godina

  DEKLARATORNA (UTVR\UJU]A) TU@BA - tu`ba kojom tu`ilac zah-teva da sud u parni~nom postupku utvrdi postojanje, odno-sno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitostili ne