Click here to load reader

RECOMANDARE - European · PDF file RR\1165845RO.docx PE612.312v02-00 RO Unită în diversitate RO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0323/2018 15.10.2018 ***

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RECOMANDARE - European · PDF file RR\1165845RO.docx PE612.312v02-00 RO Unită în...

 • RR\1165845RO.docx PE612.312v02-00

  RO Unită în diversitate RO

  Parlamentul European 2014-2019

  Document de ședință

  A8-0323/2018

  15.10.2018

  *** RECOMANDARE

  referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a

  Regulamentului (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului

  Oficial al Uniunii Europene

  (14463/2017 – C8-0412/2018 – 2017/0039(APP))

  Comisia pentru afaceri juridice

  Raportor: Pavel Svoboda

 • PE612.312v02-00 2/14 RR\1165845RO.docx

  RO

  PR_APP

  Legenda simbolurilor utilizate

  * Procedura de consultare

  *** Procedura de aprobare

  ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

  ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

  ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

  (Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

 • RR\1165845RO.docx 3/14 PE612.312v02-00

  RO

  CUPRINS

  Pagina

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ............. 5

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC ........ 6

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ........................................................................... 13

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ................................. 14

 • PE612.312v02-00 4/14 RR\1165845RO.docx

  RO

 • RR\1165845RO.docx 5/14 PE612.312v02-00

  RO

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului

  (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii

  Europene

  (14463/2017 – C8-0412/2018 – 2017/0039(APP))

  (Procedura legislativă specială – aprobare)

  Parlamentul European,

  – având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (14463/2017),

  – având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul

  352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0412/2018),

  – având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

  – având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 39 din Regulamentul său de

  procedură,

  – având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0323/2018),

  1. aprobă proiectul de regulament al Consiliului;

  2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și

  parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 • PE612.312v02-00 6/14 RR\1165845RO.docx

  RO

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

  11.9.2017

  Domnului Pavel Svoboda

  Președinte

  Comisia pentru afaceri juridice

  BRUXELLES

  Subiect: Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Consiliului de

  modificare a Regulamentului (UE) nr. 216/2013 privind publicarea electronică

  a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (COM(2017)0087 – 2017/0039(APP))

  Domnule Președinte,

  În cursul reuniunii sale din 19-20 iulie 2017, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât să se

  sesizeze din proprie inițiativă, în conformitate cu articolul 39 alineatul (3) din Regulamentul

  de procedură, cu privire la examinarea validității și pertinenței temeiului juridic al propunerii

  menționate mai sus a Comisiei.

  Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii

  sale din 7 septembrie 2017.

  I - Context

  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit în continuare „JO”) asigură publicarea

  oficială a legislaț iei ș i a altor acte ale Uniunii Europene. Până în

  2014, doar ediț ia tipărită a JO a fost considerată publicaț ia valabilă

  ș i obligatorie din punct de vedere juridic. Versiunea electronică, care a

  fost disponibilă pe internet din 1998, a fost considerată numai un

  instrument de informare, lipsit de orice valoare juridică.

  Curtea de Justiț ie a decis în cauza Skoma-Lux1 că actele juridice ale Uniunii nu sunt opozabile persoanelor dacă nu au fost corect publicate în Jurnalul Oficial și că punerea la

  dispoziție a unor astfel de acte online nu echivalează cu o publicare valabilă în Jurnalul

  Oficial, în lipsa oricărei reglementări în această privință în dreptul Uniunii.

  Pentru a remedia această situație și pentru a permite tuturor să se bazeze pe ediția electronică

  ca pe o versiune oficială, autentică, actualizată și completă a JO, Regulamentul (UE)

  nr. 216/20132 a modificat practica anterioară începând din 2014, astfel încât versiunea

  electronică să fie autentică și să producă efecte juridice, în timp ce versiunea tipărită ar fi

  1Hotărârea din 11 decembrie 2007 în Cauza C-161/06, Skoma-Lux, ECLI:EU:C:2007:773, punctul 48. 2 Regulamentul (UE) nr. 216/2013 al Consiliului privind publicarea electronică a Jurnalului Oficial al Uniunii

  Europene (JO L 69, 13.3.2013, p. 1).

 • RR\1165845RO.docx 7/14 PE612.312v02-00

  RO

  publicată și ar avea efecte juridice numai atunci când sistemul informatic al Oficiului pentru

  Publicații al UE nu este operațional ca urmare a unor întreruperi.

  Nu există un temei juridic explicit în tratate care să prevadă o procedură legislativă de utilizat

  pentru chestiunile privind publicarea actelor în JO. Cu toate acestea, articolele 287 și 297 din

  Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) includ obligația publicării actelor în

  JO. Regulamentul (UE) nr. 216/2013 a fost întemeiat, așadar, pe articolul 352 din TFUE, așa-

  numita „clauză de flexibilitate”, care poate fi folosită numai în cazul în care o acțiune a

  Uniunii se dovedește necesară în cadrul politicilor definite în tratate, pentru a atinge unul

  dintre obiectivele menționate în tratate, fără ca acestea să fi prevăzut atribuțiile necesare în

  acest sens.

  De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 2009, utilizarea

  clauzei de flexibilitate de la articolul 352 din TFUE necesită aprobarea

  Parlamentului. Parlamentul ș i-a dat aprobarea atunci când a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 216/2013, dat fiind că trecerea de la versiunea tipărită la versiunea

  electronică a fost considerată a fi de natură pur tehnică și nu implica nicio eventuală opțiune

  Parlamentului European în materie de politici pentru care acesta, în calitate de colegislator, ar

  fi trebuit să se pronunțe și având în vedere că regulament trebuia să intre în vigoare cât mai

  curând.1

  Actuala propunere de modificare a Regulamentului (UE) nr. 216/2013 are drept obiectiv actualizarea procedurii de autentificare a versiunii electronice a JO, în contextul actualizării

  între timp a legislației UE relevante privind semnăturile electronice. Această legislație a fost

  adoptată prin utilizarea procedurii legislative ordinare în temeiul articolului 114 din TFUE

  privind măsurile de armonizare în cadrul pieței interne.

  În consecință, întrebarea este dacă prezenta propunere de modificare ar trebui să se întemeieze

  pe clauza de flexibilitate de la articolul 352 din TFUE, pe temeiul juridic de la articolul 114

  din TFUE privind armonizarea sau pe ambele.

  II – Articolele relevante din tratat

  În propunerea Comisiei, a fost prezentat ca temei juridic următorul articol din TFUE

  (sublinierea ne aparține):

  Articolul 352

  (ex-articolul 308 TCE)

  1. În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară în cadrul

  politicilor definite în tratate, pentru a atinge unul dintre obiectivele

  menționate în tratate, fără ca acestea să fi prevăzut atribuțiile necesare în

  acest sens, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după

  aprobarea Parlamentului European, adoptă măsurile corespunzătoare. În

  1 A se vedea expunerea de motive a proiectului de recomandare al Comisiei pentru afaceri juridice din 14 martie

  2012 în procedura 2011/0070(APP).

 • PE612.312v02-00 8/14 RR\1165845RO.docx

  RO

  cazul în care dispozițiile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate

  cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăște în unanimitate, la

  propunerea Comisiei și după aprobarea Parlamentului European.

  2. Comisia, în cadrul procedurii de control al principiului subsidiarității

  menționate la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea

  Europeană, atrage atenția parlamentelor naționale asupra propunerilor

  întemeiate pe prezentul articol.

  3. Măsurile întemeiate pe prezentul articol nu pot implica armonizarea

  actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre în

  cazul în care tratatele exclud o astfel d

Search related