Redovisning av kyrkoantikvarisk ersättning 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Redovisning av kyrkoantikvarisk ersättning 2014

 • Svenska kyrkans redovisning fr r 2014 angende de kyrkliga kulturvrdena och anvndningen av den kyrkoantikvariska ersttningensvenska kyrkans rapport till kulturdepartementet

 • Trossamfundet Svenska kyrkanOrganisationsnummer 252002-6135

  INNEHLL Frord 3Sammanfattande bedmning 4ret som gtt 7Uppdrag kulturarv 7

  Nytt rekord i frbrukning 7

  Verksamhet med sikte p nsta kontrollstation 7

  Frslag p modell fr enhetligare frdelning och

  effektivare handlggning av kyrkoantikvarisk ersttning 8

  Ett samlat arbete med fastigheter och kulturarv 8

  Kulturarvsfrvaltning och vidgat bruk 8

  Stiften i Svenska kyrkan 10Textilier frn 13 stift 11

  Kyrkoantikvarisk ersttning och frvaltning av det kyrkliga kulturarvet 13Svenska kyrkans kulturarvsfrvaltning 13

  Utgngspunkter fr frdelning av kyrkoantikvarisk ersttning 13

  Frbrukning av kyrkoantikvarisk ersttning 14

  2015 rs rambeslut 15

  Projekt genomfrda i stiften 2014 ett urval 16

  Mluppfyllelse och utvecklingsomrden 19Vrden och bevarandet av kulturarvet 19

  Frvaltningskompetens i kulturarvsfrgor 21

  Samverkan mellan staten och Svenska kyrkan 22

  Tillgnglighet och anvndning 22

  Strategiskt arbete 29Register, system och uppfljning 29

  Energi och milj 30

  Vrden, bruk och frvaltning 31

  Hantverk och material 32

  Kommunikationssatsningar 33

  Bilagor1 Frndringar i Svenska kyrkans

  kyrkobyggnads bestnd 20002014 35

  2 Frdelning och frbrukning av

  kyrkoantikvarisk ersttning 20022014 40

  3 Tillgnglighet till och anvndning av kyrkorum 43

  Bildgalleri 46Allhelgonakyrkan i Lund 47

 • 2 frord

 • frord 3

  FRORD Svenska kyrkans frsamlingar frvaltar en stor och viktig del av kulturarvet. Kyrko-byggnaderna med sina inventarier ger frutsttningar fr, br och vittnar om kristen tro, p samma gng som de r ett uttryck fr mnniskans eviga skande, skapande och krea-tivitet. Kyrkorna som kulturarv r bde en plats fr det kristna livets frdjupning och ett rum ppet fr alla. Kulturarvet r en integrerad del av det arbete som sker dagligen i frsamlingarna, stiften och p Svenska kyrkan p nationell niv. Det vergripande och lngsiktiga mlet fr Svenska kyrkans kulturarvsarbete r att det kyrkliga kulturarvet och dess vrden ska bevaras, anvndas och utvecklas.

  Det kyrkliga kulturarvets betydelse fr alla medborgare ligger till grund fr kultur-miljlagens skyddsbestmmelser och den kyrkoantikvariska ersttning som Svenska kyrkan rligen erhller frn staten. Anvndningen av ersttningen syftar till en lngsik-tigt hllbar frvaltning av de kyrkliga kulturminnena, det vill sga de enligt kulturmilj-lagen skyddade kyrkobyggnaderna, begravningsplatserna och kyrkliga inventarierna. I freliggande rapport terges hur den kyrkoantikvariska ersttningen anvnts 2014 med utgngspunkt i den lngsiktiga verenskommelse som trffats mellan staten och Svenska kyrkan. Men den ger ocks en vidare bild av det arbete som bedrivs inom Svenska kyr-kan fr att mlen fr kulturarvsarbetet ska ns.

  Nr Svenska kyrkan vid denna tid frra ret lmnade rapporten fr r 2013 hade regeringen sammanfattat utfallet av kontrollstationen i skrivelsen Den kyrkoantikva-riska ersttningen. Strax fre jul 2014 beslutade riksdagen att den kyrkoantikvariska ersttningen r 2015 ska uppg till 460 miljoner, det vill sga samma belopp som gllt under den fregende perioden. Detta ger stabila och goda frutsttningar fr stift och frsamlingar att planera s att ndvndiga vrd- och underhllstgrder kommer till stnd. Den hga rekvireringstakten och det hga anskningstrycket visar att erstt-ningen r oumbrlig fr frsamlingarnas mjlighet att vrda och underhlla kulturarvet.

  Skrivelsen Den kyrkoantikvariska ersttningen ger verlag en mycket positiv bild av Svenska kyrkans kulturarvsarbete och frdelningen av den kyrkoantikvariska erstt-ningen. Samtidigt lyfter ocks skrivelsen fram flera utvecklingsomrden. Detta har prg-lat verksamheten under 2014 och planeringen infr nsta kontrollstation med fokus p att frbttra handlggningsrutiner och processer fr ersttningen, skapa bttre frut-sttningar fr att stdja stift och frsamlingar i frvaltningsfrgor samt utveckla meto-der fr ett utkat kulturarvsbruk.

  Under 2014 har ocks flera utredningsarbeten pgtt som kommer att redovisas 2015. Det gller dels Riksantikvariembetets versyn av bestmmelserna om kyrkliga kulturminnen i kulturmiljlagen, dels Svenska kyrkans utredning om fastighetshantering och utjmningssystem. Bgge utredningarna lyfter frgor om frndringar i vr omvrld, behovet av en vidgad syn p kyrkornas anvndning och hur frgan om s kall-lad vertalighet ska hanteras. Hr kommer fortsatta samtal att bli viktiga, s att respek-tive part utifrn sitt ansvarsomrde kan bidra i ett frndringsarbete som r nd-vndigt fr att mta framtidens utmaningar.

  antje jackeln heln ottosson lovnrkebiskop och ordfrande i kyrkostyrelsen Generalsekreterare

 • 4 sammanfattandebedmning

  SAMMANFATTANDE BEDMNINGmluppfyllelseSvenska kyrkans rapport till regeringen fr 2014 redovisar hur Svenska kyrkan har arbetat med det kyrkliga kulturarvet och den kyrkoantikvariska ersttningen under 2014 och i vissa fall under hela perioden sedan relationsfrndringen r 2000.

  Utgngspunkt fr bedmningen av mluppfyllelse r frmst verenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan frn 2000 om frgor som rr de kulturhistoriska vrdena inom Svenska kyrkan, 4 kap. kulturmiljlagen samt Staten och tros-samfunden (regeringens prop. 1998/99:38). Analysen sker ocks mot bakgrund av de bedmningar och intentioner som regeringen redovisade i sin skrivelse till riksdagen 2014 Den kyrkoantikvariska ersttningen samt rapporten Ett rum ppet fr alla som Svenska kyrkan lmnade till regeringen 2013 infr kontrollstationen 2014.

  I freliggande rapports resonemang om tillgnglighet, anvndning och utveckling har vi ven utgtt frn de kulturpoli-tiska intentioner som kommer till uttryck i Tid fr kultur (reger-ingens prop. 2009/10:3). Genom riksdagens beslut trdde dess-utom nya ml fr det statliga kulturmiljarbetet i kraft den 1 januari 2014. Enligt regeringsskrivelsen Den kyrkoantikva-riska ersttningen br kulturmiljmlen kunna vara inspirerande ven fr Svenska kyrkans arbete. De nya kulturmiljmlen rela-terar till de kulturpolitiska mlen och ansluter i vrigt till redan etablerade frhllningstt inom Svenska kyrkan d det gller arbetet med den kyrkliga kulturmiljn och kulturminnena.

  vrd och bevarandeFr vrden och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet bedms mluppfyllelsen under 2014 som god, samtidigt som det finns mjligheter att ytterligare ka nyttan av den kyrkoantikvariska ersttningen.

  Sammantaget visar svl rekvireringstakt som ansknings-tryck att den kyrkoantikvariska ersttningen utgr en oumbr-lig del av finansieringen av vrden och bevarandet av det kyrk-liga kulturarvet. Under ret frbrukades mer kyrkoantikvarisk ersttning n ngonsin tidigare och anvndningen av erstt-ningen, sett ver hela perioden frn 20022014, steg till 91 procent av statsanslaget, jmfrt med 88 procent ret innan. Dispositionstiden fr varje ramr r tv r, vilket gr att det frst under frsta kvartalet 2016 gr att faststlla den faktiska frbrukningen fr perioden 20022014. Till detta kommer att projekt kan beviljas frlngd dispositionstid om ett r vid sr-skilda omstndigheter. Fr freliggande rapport har ven en uppfljning gjorts som terfr frbrukningen till respektive ramr istllet fr till bokfringsr. Denna uppfljning visar att i genomsnitt 93 procent av beslutad ram och 96 procent av stats-anslaget frbrukats under ramren 20022012.

  Antalet kyrkor som r i bruk har under 2014 minskat ngot i omfattning d totalt tv kyrkor tagits ur bruk, ingen av dem r emellertid skyddad med tillstndsplikt enligt kulturmiljlagen. Sett ver hela perioden r de skyddade kyrkorna fortfarande fler i dag n de var r 2000.

  Hanteringen och anvndningen av den kyrkoantikvariska ersttningen har effektiviserats med till exempel rekommende-rade ersttningsniver fr olika typer av kyrkoantikvariska tgrder och ett utvecklingsarbete pgr fr att ytterligare ka kulturarvsnyttan av ersttningen. Det r Svenska kyrkans bedmning att system, metoder och planering fr att ka kun-skapen om vrdbehovet kommer att frbttras ytterligare genom de tgrder som fortsatt och pbrjats under 2014.

  kompetensFr Svenska kyrkans kompetens i frvaltningsfrgor har den

 • sammanfattandebedmning 5

  positiva utvecklingen fortsatt under 2014. Svenska kyrkan p nationell niv har frtydligat och frstrkt kulturarvskompe-tensen inom organisationen genom att en srskild enhet skapats fr std i kulturarvsfrgor. Samtidigt prvar ocks stiftskans-lierna nya former fr att stdja frsamlingarna d det gller kulturarvsrelaterade frgor och hanteringen av den kyrko-antikvariska ersttningen. Detta r framfrallt gynnsamt fr de sm frsamlingar som har svrt att svara mot de hga krav som bland annat kulturmiljlagen stller p frvaltningen.

  Inom kulturarvsomrdet finns ett vl etablerat samrdsfrfa-rande med regelbundna mten mellan handlggare p Svenska kyrkans nationella niv och stiftsniv. Under 2014 beslutade Svenska kyrkan att frstrka samverkan mellan niverna d det gller fastighets- och frvaltningsfrgor mer generellt. En styr-grupp har inrttats med representanter fr den nationella nivn och stiften. Enheten fr kulturarvsstd kommer att flja arbetet och ska samverkan i relevanta frgor.

  P nationell niv finansieras numera tjnsterna fullt ut av Svenska kyrkans egna medel. Infr 2016 rs ram r det inte hel-ler mjligt att finansiera lpande allmnna tjnster p stifts- eller frsamlingsniv med kyrkoantikvarisk ersttning.

  samverkanUnder ret fortsatte arbetet i den centrala och de regionala sam-rdsgrupperna med i genomsnitt tv till fyra mten per r. Nya arbetsformer fr den centrala samrdsgruppen beslutades i slu-tet av 2014. Dessa innebr i korthet att centrala samrdsgrup-pen i frst