Redovisning och vأ¤rdering av fastigheter och vissa 2015-04-08آ  Redovisning och vأ¤rdering av fastigheter

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Redovisning och vأ¤rdering av fastigheter och vissa 2015-04-08آ  Redovisning och vأ¤rdering av...

 • Redovisning och värdering av fastigheter och vissa

  förbättringsutgifter En handledning för att belysa och klargöra olika

  redovisnings- och värderingsproblem som kan uppstå i sam- band med redovisning av statens fastigheter.

  ESV 1999:17

 • Redovisning och värdering av fastigheter och vissa förbättringsutgifter

  En handledning för att belysa och klargöra olika redovisnings- och värderingsproblem som kan uppstå i sam-

  band med redovisning av statens fastigheter.

  kan beställas från:

  Ekonomistyrningsverket Publikationsservice

  Box 45316 104 30 STOCKHOLM

  Telefon: 08-690 43 00 Fax: 08-690 41 01

  e-post: publikationsservice@esv.se hemsida: www.esv.se

  Kostnadsfritt för statliga myndigheter i ett exemplar. Därefter debiteras 75 kr per exemplar exkl. moms.

  Handledningen utarbetad av Curt Johansson

  Layout Lena Wesslund, ESV

  Tryckning Bromma-Tryck, Stockholm 1999

  Diarienr: 71-715/1999 ESV 1999:17 ISBN 91 7249 042 X

 • 5

  REDOVISNING OCH VÄRDERING AV FASTIGHETER OCH VISSA FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER

  Innehållsförteckning

  Inledning ...................................................................................................... 7

  1. Klassificering av fastigheter .................................................................... 8 Är en fastighet omsättnings- eller anläggningstillgång? .................................... 8 Leasade fastigheter ........................................................................................ 8 Fastighetens olika beståndsdelar ...................................................................... 9

  Byggnad ................................................................................................................. 9 Byggnadsinventarier ............................................................................................... 9 Fördelning mellan byggnad och byggnadsinventarier ............................................ 9 Tomter och mark .................................................................................................... 9 Markanläggning .................................................................................................... 9 Markinventarier .................................................................................................... 10

  Skillnad mellan klassificering i redovisningen och i förvaltningen..................... 10 Komponentavskrivningsmodell ....................................................................... 10

  2. Anläggningsregister ............................................................................... 11 Föreskrifter för anläggningsregister ................................................................ 11

  3. Beräkning av anskaffningsvärde .......................................................... 13 Köp av fastigheter ......................................................................................... 13 Egen produktion av fastigheter ...................................................................... 14 Anskaffningsvärde för mark ........................................................................... 16 Tvistiga skulder som är hänförbara till fastigheter ........................................... 16 Donation av fastighet .................................................................................... 16 Överföring av fastighet .................................................................................. 16

  Överföring av verksamhet i vilken fastighet ingår ................................................. 17 Överföring av enskild fastighet ............................................................................. 17

  Fastighet som omsättningstillgång.................................................................. 17

  4. Avskrivning, nedskrivning och uppskrivning ....................................... 18 Ekonomisk livslängd och avskrivningstider ...................................................... 18 Avskrivning vid leasing .................................................................................. 19 Nedskrivning ................................................................................................. 19 Varaktig nedgång .......................................................................................... 19 Uppskrivning ................................................................................................. 20

  5. Försäljning och utrangering av fastigheter .......................................... 21 Försäljning och utrangering av fastigheter ...................................................... 21

  Avskrivning vid försäljning ................................................................................... 22

  6. Reparationer, ny-, till- och ombyggnad av fastigheter......................... 23 Vad är reparationer och underhåll ? ............................................................... 23

  Aktivering av reparations- och underhållskostnader vid förvärv av fastighet .......................................................................................... 24

  Vad är ny- till- och ombyggnad ? ................................................................... 24 Pågående ny-, till- och ombyggnad ................................................................ 24

 • 7. Redovisning i samband med hyra av fastighet eller lokal ................... 25 Tomt-, bostads- och byggrätter ...................................................................... 25 Förbättringsutgifter på annans fastighet ......................................................... 25

  Ny- till- och ombyggnad ....................................................................................... 26 Reparations- och underhållskostnader ................................................................. 26 Avskrivning .......................................................................................................... 26 Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet .............................................. 27

  8. Obligatorisk information i not .............................................................. 28 Redovisnings- och värderingsprinciper ............................................................ 28 Övrigt om redovisnings- och värderingsprinciper ............................................. 28 Noter till fastigheter m.m. ............................................................................. 28 Kompletterande uppgifter .............................................................................. 31

  Bilagor Bilaga 1 Förordning (1993:527) om förvaltning

  av statliga fastigheter, m.m. ............................................................ 32 Bilaga 2 Förordning (1996:1190) om överlåtelse

  av statens fasta egendom, m.m. ..................................................... 34

 • 7

  REDOVISNING OCH VÄRDERING AV FASTIGHETER OCH VISSA FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER

  Inledning

  Enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statens fastigheter m.m. skall fastigheter förvaltas på ett för staten effektivt sätt så att tillgångarnas värde bibehålls eller ökar (bilaga 1). I förordningen framgår att regeringen beslutar vilka myndighe- ter som har rätt att förvalta fastigheter samt vad som gäller för sådan förvaltning.

  Ekonomistyrningsverket (ESV) får återkommande frågor avseende klassificering och värdering av fastigheter. Då det finns oklarheter på området har ESV utarbetat denna handledning för att belysa och klargöra olika klassificerings- och värderings- problem som kan uppstå i samband med redovisning av statens fastigheter. Dessa fastigheter utgör en väsentlig del av statens totala förmögenhet och därför är det av stor vikt att redovisningen av dem sker enligt samma principer oavsett vilken myn- dighet som förvaltar fastigheterna. Ett avsnitt i handledningen behandlar även redo- visning- och värdering av förbättringsutgifter på annans fastighet.

  Avsikten med denna handledning är att informera om bakgrunden till reglerna och att ge förutsättningar för en enhetlig tillämpning av reglerna på området. Hand- ledningen innehåller inte några nya regler.

  Alla myndigheter berörs inte av samtliga avsnitt i handledningen. Endast ett fåtal myndigheter har enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statens fastigheter m.m. rätt att förvalta byggnader och mark. När det gäller förbättrings- utgifter på annans fastighet berörs dock ett större antal myndigheter.

  Det bör observeras att rubriceringar av bokslutsposter och alla bokförings- exempel i handledning utgår från de regelförändringar som gäller fr.o.m. den 1 januari 1999 och den nya Baskontoplan 1999 för statliga myndigheter som ESV har gett ut under hösten 1998. Flera myndigheter använder en kontoplan som avviker från denna.

  Handledningen har utarbetats inom verksamhetsområde Resultatstyrning och finansiell styrning vid ESV. Frågor av principiell karaktär eller synpunkter på inne- hållet i handledningen kan ställas till enheten för Redovisning inom ESV (tfn 08-690 4591, fax 08-690 4105). Frågor som gäller den praktiska tillämpningen på respek- tive myndighet kan ställas till myndighetens revisor vid Riksrevisionsverket.

 • 8

  REDOVISNING OCH VÄRDERING AV FASTIGHETER OCH VISSA FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER

  I detta avsnitt redogörs för klassificeringen av de olika beståndsdelar som en fastig- het kan tänkas bestå av. Hur anskaffningsvärde bestäms, hur den ekonomiska livs- längden