Redukcja związków karbonylowych alkoholami w reakcji

Embed Size (px)

Text of Redukcja związków karbonylowych alkoholami w reakcji

 • Wydzia Chemiczny PW, seminarium wydziaowe, 1.12.2009

  1

  Redukcja zwizkw karbonylowych alkoholami w reakcji przeniesienia wodoru

  w obecnoci tlenku magnezu jako katalizatora

  Dr in. Marek Gliski

  Zakad Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, Wydzia Chemiczny PW

  Reakcja przeniesienia wodoru to reakcja, w ktrej czsteczka zwizku chemicznego zwanego donorem,

  przekazuje czsteczce innego zwizku chemicznego zwanego akceptorem, czsteczk(ki) wodoru. Do przebiegu

  tej reakcji niezbdna jest obecno katalizatora. Reakcja nie wymaga stosowania podwyszonego cinienia i tak

  jak zdecydowana wikszo reakcji biegnie szybciej, gdy umoliwimy jej przebieg w podwyszonej

  temperaturze. W przypadku przeniesienia wodoru od 2-propanolu do ketonu przebieg reakcji opisuje rwnanie:

  R R

  O OH

  R R

  OH OMgO

  + +

  Analiza danych literaturowych na temat redukcji zwizkw karbonylowych t metod pozwolia mi

  stwierdzi, e:

  przeniesienie wodoru do aldehydw i ketonw przebiega w agodnych warunkach; znajdujce si w literaturze dane maj charakter fragmentaryczny, dotycz najczciej reaktywnoci

  jednego lub co najwyej kilku zwizkw, a zmierzone aktywnoci katalityczne dotycz rnych warunkw

  reakcji i rnych katalizatorw.

  Wynikiem tych stwierdze byo okrelenie celw mojej rozprawy habilitacyjnej. Oto one:

  opisanie reaktywnoci wybranych grup zwizkw karbonylowych jako akceptorw wodoru w reakcji przeniesienia wodoru w obecnoci jednego katalizatora - tlenku magnezu;

  powizanie reaktywnoci tych zwizkw z budow ich czsteczek i warunkami reakcji, wynikajcych ze sposobu jej prowadzenia;

  okrelenie wpywu budowy donora wodoru i warunkw reakcji na przebieg redukcji wytypowanego akceptora wodoru;

  weryfikacja postulowanych w literaturze rde aktywnoci tlenku magnezu w reakcji przeniesienia wodoru.

  W celu okrelenia wpywu budowy zwizku karbonylowego na jego reaktywno w reakcji przeniesienia

  wodoru wytypowaem 55 zwizkw karbonylowych podzielonych na 4 gwne grupy: alkanony, cykloalkanony,

  fenyloalkanony oraz formylowe i acetylowe pochodne furanu i tiofenu.

  Jako donory wodoru stosowaem gwnie 2-propanol i 2-pentanol, sporadycznie take 16 innych

  alifatycznych, II-rzdowych alkoholi. Pomiary reaktywnoci prowadziem w fazie gazowej w reaktorze

  przepywowym ze staym zoem katalizatora (MgO) i/lub w fazie ciekej, we wrzeniu, w warunkach

  rwnowagowania w obecnoci katalizatora (MgO).

  Podsumowanie wynikw bada:

  1. Przeprowadziem analiz wpywu budowy wybranych grup zwizkw karbonylowych na ich reaktywno w

  reakcji przeniesienia wodoru od alkoholi wobec tlenku magnezu i wykazaem,

  e redukcji ulega jedynie grupa karbonylowa lub formylowa tych zwizkw. W wyniku selektywnej redukcji

  tych grup powstaj odpowiednio II- lub I-rzdowe alkohole.

  2. Wykazaem, e reaktywno alkanonw w reakcji w fazie gazowej:

  nieznacznie maleje zarwno ze wzrostem dugoci acucha n-alkilowego, jak i w miar przesuwania si grupy karbonylowej ku rodkowi czsteczki;

  silnie maleje ze wzrostem rozgazienia grup alkilowych w pozycjach w stosunku do grupy karbonylowej.

  3. Wykazaem, e reaktywno cykloalkanonw w reakcji prowadzonej w fazie gazowej i ciekej bardzo silnie

  zaley od wielkoci piercienia ketonu. W redukcji cyklopentanonu w fazie ciekej powstaje prawie wycznie

  produkt kondensacji aldolowej substratu na skutek znacznej zasadowoci katalizatora - MgO. Zaproponowana

 • Wydzia Chemiczny PW, seminarium wydziaowe, 1.12.2009

  2

  przeze mnie modyfikacja katalizatora, metanolowym roztworem jodu lub parami halogenkw alkilw,

  powoduje znaczcy wzrost selektywnoci jego dziaania w kierunku cyklopentanolu.

  4. Przeprowadziem obszerne badania reakcji przeniesienia wodoru do szeregu fenyloalkanonw. Wykazaem,

  e ich reaktywno w reakcji w fazie gazowej:

  nieznacznie maleje zarwno ze wzrostem dugoci acucha n-alkilowego jak i obecnoci podstawnika w pozycji orto piercienia;

  bardzo silnie maleje w przypadku obecnoci podstawnikw w obydwu pozycjach orto piercienia; wzrasta w przypadku redukcji ketonw rozgazionych w pozycji do grupy karbonylowej w stosunku

  do niepodstawionego acetofenonu.

  Stwierdziem, e reaktywno fenyloalkanonw w reakcji przeniesienia wodoru w fazie ciekej:

  silnie maleje ze wzrostem dugoci acucha n-alkilowego jak i obecnoci podstawnika w pozycji orto piercienia;

  bardzo silnie maleje w przypadku redukcji ketonw rozgazionych w pozycji do grupy karbonylowej w stosunku do niepodstawionego acetofenonu;

  maleje do zera w przypadku fenyloalkanonw, ktre zawieraj podstawniki w obydwu pozycjach orto piercienia.

  5. Na podstawie przeprowadzonej analizy rentgenostrukturalnej monokrysztaw niektrych fenyloalkanonw i

  odpowiadajcych im alkoholi zaproponowaem metod analizy korelacji budowy substratu i produktu w

  powizaniu z reaktywnoci tych pierwszych w reakcji przeniesienia wodoru w fazie gazowej. Przy uyciu tej

  metody wyjaniem przyczyny duych zmian reaktywnoci ketonw zarwno podstawionych w pozycjach orto

  piercienia jak i rozgazionych w pozycji w stosunku do reaktywnoci acetofenonu.

  6. Zbadaem wpyw budowy donorw wodoru alkoholi, w reakcji przeniesienia wodoru

  w fazie ciekej do czsteczki acetofenonu w obecnoci MgO, na ich reaktywno. Okreliem wpyw

  temperatury, obecnoci rozgazienia jak i pooenia II-rzdowej grupy hydroksylowej

  w czsteczkach donorw wodoru na ich reaktywno w reakcji.

  7. Przeprowadziem badania roli centrw kwasowych i zasadowych MgO w reakcji przeniesienia wodoru.

  Wykluczyem udzia centrw kwasowych i silnych centrw zasadowych MgO w reakcji przeniesienia wodoru.