REEDICIÓ XAVIER GARCIA MANUAL 22.01.2017 Un veritable ... Grau va néixer el 1945 a Saba-dell. El 1994,…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

2 2 . 0 1 . 2 0 1 7

22Op

ini

sidre Grau va nixer el 1945 a Saba-dell. El 1994, quan tenia 49 anys, vacomenar a donar classes descriptura

a lAula de Lletres de Barcelona. El 1998 vacanviar descenari, per no el contingut idonava classes de tcniques de novella ide conte a lEscola dEscriptura i Humani-tats de lAteneu Barcelons. A banda dejornades literries i de cursos puntuals im-partits aqu i all. El 2005 va publicar Lamaleta de lescriptor, 56 reflexions sobrelescriptura literria. Abans, per, el 2001,ja havia publicat Larquitectura del conte,que ara reedita Godall en versi, com sesol dir, corregida i augmentada.

Grau t dues vocacions, com a mnim.Una s la literatura, escriure, i laltra, queshi relaciona, la docncia. No s dels au-tors que es guarden per a ells mateixos elsconeixements aconseguits a base dhores,dies, anys de lectu-res, de conversesamb altres autors oestudiosos, de lex-perincia tossuda isolitria que sol serescriure. I aix dedonar classes sevident que li agra-dava, i per aix vadeixar la feina queconcordava amb laseva formaci, detcnic industrial,per ser professorde catal a la UAB.

Aquest llibre sun manual dividiten tretze captols:El conte, un universespecfic; La gesta-ci del cont; Set contes, set mons; De la ideaa la histria; El punt de vista; Lestructuranarrativa; El tractament de la realitat; Lacaracteritzaci dels personatges; El tracta-ment del temps; El tractament de lespai; Latcnica dels dilegs; Lestil personal; Algunesrecomanacions prctiques, tots tancats amblanlisi dun o ms contes, relacionatsamb el tema concret, dautors com araKafka, Rodoreda, Hemingway, Monz,Cortzar, Calders, Txkhov, Borges...

I qu avala Grau? Els principals premisliteraris catalans i un currculum de do-cent, com hem dit, i com a autor: 13 no-velles, 9 reculls de narracions i 2 llibres deliteratura infantil i juvenil. A ms de cincttol com a membre del grup Oflia Dracs.

Un llibre ideal per a aprenents o iniciatsals quals ja sels ha inoculat el ver des-criure i que no tinguin temps o prou pres-supost per assistir a classes presencials ovirtuals de redacci de contes.

I

MANUALLLUS LLORT

Un home geners

LARQUITECTURADEL CONTEIsidre GrauEditorial: GodallBarcelona, 2016Pgines: 195Preu: 19 euros

uan aquest mecanoscrit pe-droli arribava a la xifra de200.000 exemplars venuts,

Manuel de Pedrolo rebia la notcia edi-torial amb certa displicncia: Aquestaacceptaci sarrisca a fer-me passar [...]per lautor dun best seller i prou [...]quan no es tracta ni de bon tros, de lameva millor obra [...]. De vegades la-mento haver-la escrita (Diari 1986).Transcorreguts quaranta anys de ledi-ci prnceps (1974) i tot considerantlopini de lautor, altrament un intel-lectual equidistant a si mateix, ens hemde rendir a la seductora bellesadaquesta petita joia de la cincia-ficcien catal que ha motivat prou a una le-gi de lectors fins assolir el mili i migdexemplars venuts, a banda de tra-duccions, versions i adaptacions, rutesliterries i llibres de cuina. Un veritablelong seller que, encara ara, es reedita

freqentment. I, en aquest cas, acom-panyada duna antiga traducci caste-llana i, per primera vegada, en versianglesa.

Crec que linters del lector, sobre-tot juvenil, rau en els valors cada vega-da ms universals defensats per la pa-rella dadolescents protagonistes que,com tot supervivent, es troba abocadaa una situaci lmit en un paisatge ed-nic malgrat el sinistre. Valors que, ams, sn posats a prova al llarg delavanar dun viatge ms o menys ini-citic o, encara, arquetpic com dema-na la tradici: lecologisme com a de-fensa de la terra; la igualtat entre gne-res no present, per exemple, en el Ro-binson de Defoe, fins a favor del femi-

Q

REEDICI XAVIER GARCIA

Un veritable long sellernisme com a condici quan s la pro-tagonista femenina que interpretar elpaper, diguem-ne, redemptor; lateismecom a religi a diferncia daltres no-velles catastrofistes com El senyor deles mosques, de W. Golding, que Pedro-lo acabava de traduir just quan escriula seva o la salvaguarda de la cultura.O del saber en general, ni que siguimitjanant productes culturals com elsllibres de gnere que tant agradaven alnostre autor (recuperar discos [...],llibres, per pocs; sobretot eren novel-les policaques). I, de fons, una hist-ria damor dalta sensualitat erticacompartida entre els protagonistes queinsinua, desprs de la mort del perso-natge mascul, la idea de lincest. Unadescoberta del cos que a les acaballesde la dictadura encara fou censuradaen la primera edici i per la moral ban-cria en ledici especial del 1986. Tot

plegat, una obra que contem-pla tot un univers interior co-m. O inconscient collectiu,segons Jung, on el lectorsemmiralla badvol i fcil-ment. Tot aquest argument dedrets dinqestionables, al-guns originalssims dins elgnere, ordit mitjanant unatrama organitzada daitalmanera que alleugereix la fa-tiga del lector incipient o pocavesat tot collaborant a re-prendre el fil de la seva lectu-ra si de cas lhem abandona-da. Una geometria narrativacisellada amb bur diamantens trobem en lpoca delPedrolo ms textualista, noho oblidem, rodona i con-cisa, estructurada en cincquaderns breus de frag-

ments/anotacions, tots encapalatsamb la mateixa copulativa, bastitsamb un ritme no precisament trepi-dant tot alternant dilegs de gran ri-quesa entonacional amb descripcions,manta vegades lriques, i la participa-ci dun narrador omniscient msque savi. Fins a arribar al pinyol final:un apndix documental que amb unaconseguit verisme projecta sobre to-ta la narraci una ptina dhistriaverdadera. O almenys, versemblant.Aix s, que lamplifica sobergament.Una obra conduda amb mestria quehem de celebrar no sols pel seu selle-risme i brindar per latzar de la granerrada comesa pel seu autor en es-criure-la.

Manuel de Pedroloen una mostra a laseva casa museuJUDIT FERNANDEZ

MECANOSCRITDEL SEGON ORIGENManuel de PedroloEditorial: Edicions 62i Fundaci pblica IEILleida, 2016Edici trilinge:Domingo Santos(castell) i SaraMartn Alegre (angls)Preu: Edici no venal