12
Refleks maandelijks infoblad van VTBkultuur fotoclub BLANDIA 33ste jaargang nummer 304 sept 2011 foto ronny

Refleks 304

  • Upload
    blandia

  • View
    235

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Refleks 304 - september 2011

Citation preview

Page 1: Refleks 304

Refleks maandelijks infoblad van VTBkultuur fotoclub BLANDIA

33ste jaargang — nummer 304 — sept 2011

foto ronny

Page 2: Refleks 304

refleks 304 sept 2011 — 2

kale

nder

Woensdag 14 sept 2011 —20u00—de Kerkewegel

Zaterdag 3 en zondag 4 sept fototentoonstelling

Zaterdag om 14u30 opening tentoonstelling en

receptie in de Sint Amanduskerk

Zondag 3 sept tentoonstelling doorlopend open

van 11 u tot 18u30

Eerste vergadering van het nieuwe werkjaar

Projectie foto’s van de fotoshoot van 29 juni

Vrije projectie

Jaarthema

Typisch vacantie

Woensdag 12 oktober 2011—20u00—de Kerkewegel

Flitsen in de praktijk

Woensdag 9 november 2011—20u00—de Kerkewegel

Eerste jurering foto’s van de rally

Breng je vakantiefoto’s mee (tentoonstelling 2012 )

Woensdag 30 november 2011—20u00—de Kerkewegel

Tweede jurering foto’s van de rally

Vrije projectie

Page 3: Refleks 304

refleks 304 sept 2011 — 3

editoriaal

M ooier kon men het zich

de afsluiter van het

werkjaar niet dromen,

een schitterende juniavond,

een stil en verlaten strand, op

een eenzame, pieren zoeken-

de man na . Een zonnetje dat

langzaam in een rimpelloze zee

wegglijdt, een rustig kabbelen-

de branding. Een groep en-

thousiaste fotografen en drie

prachtige modellen, alles was

die avond aanwezig voor een

heuse onvergetelijke fotoshoot.

Op woensdag negenentwintig

juni hadden wij een afspraak

met onze vriend Stefaan die

enkele modellen voor onze fo-

tosessie kon meebrengen.

Langs deze weg danken wij

hem daar hartelijk voor.

Een veertiental fotografen had-

den aan de oproep gehoor ge-

geven en deze unieke gelegen-

heid tee baat genomen om hun

fotografisch kennen en kunnen

als modelfotograaf aan de

praktijk te toetsen. Een strand-

tent diende als kleedruimte en

gaf de modellen de gelegen-

heid om van outfit te verande-

ren.

Meteen zat de sfeer er in. Met

het toestel in aanslag was het

soms drummen om het juiste

opname standpunt in te nemen

om toch maar het beste beeld

van de avond te schieten. Die

avond zijn er wellicht een dui-

zendtal opnamen gemaakt. Re-

sultaten zien wij op de start-

avond van het nieuwe werk-

jaar. Bij deze nogmaals dank

aan allen die hebben meege-

werkt om ons werkjaar op zo'n

prachtige manier af te sluiten.

Nog even in herinnering bren-

gen dat onze fototentoonstel-

ling doorgaat op zaterdag 3 en

zondag 4 september in de Sint

Amanduskerk.

Wij hopen u allen in goede ge-

zondheid te mogen verwelko-

men op woensdag 14 septem-

ber voor een nieuw werkjaar.

Ronny

Page 4: Refleks 304

refleks 304 sept 2011 — 4

Uitslag van het jaarthema « licht »

1° Ronny

2° Paul

3° ex aequo Marc en Ronny

Eerste prijs

Tweede prijs

Derde prijs Derde prijs

Page 5: Refleks 304

refleks 304 sept 2011 — 5

V elen waren gemaild, weinigen kwamen opdagen

Wij schrijven dinsdag 2 augustus. Afspraak om negen uur

aan de garage van Filip. Doel van de samenkomst: het

restaureren van de panelen die wij gebruiken voor de tentoon-

stelling. Op voorhand was alle nodige materiaal aangekocht en

klaargemaakt. De vier, zes meter lange aluminium profielen,

werden in vierentachtig, vijfen-

twintig centimeter lange, stukjes

gezaagd. Niet door ons maar in

de firma waar wij ze aankochten.

Thuis zijn de bramen mechanisch

verwijderd. De volgende klus was

voor Freddy om daar de meer

dan driehonderd gaatjes in te

boren.

Om negen uur stond Filip ons

op te wachten. Van de 21 pa-

nelen moesten alle metalen

plaatjes verwijderd worden. Vervolgens werden deze op de alu-

minium latjes bevestigd en terug op de panelen vastgeschroefd.

Eenmaal het juiste ritme gevonden vlotte het werk uitstekend .

De vijf aanwezigen, verdeeld in drie ploegen, hebben de klus in

een dag kunnen klaren. Dank zij de inzet van Filip, Jacques,

Freddy, Willy en Ronny.

Page 6: Refleks 304

refleks 304 sept 2011 — 6

I edereen die op 15 augustus deelnam aan de uitgestelde fo-

torally van 21 juli zal het met mij eens zijn dat onze vriend

Freddy er opnieuw in geslaagd is om met specifieke op-

drachten op een unieke locatie de deelnemers enkele uren

fotografisch bezig te houden. Samen met zijn echtgenote had-

den zij gezorgd voor de nodige ingrediënten voor het gezellig sa-

menzijn achteraf.

Onder een helderblauwe zonovergoten hemel konden wij aan de

slag, speurend naar het geschikte onder-

werp om het volgens de regels van de

kunst vast te leggen. Ieder had zo zijn

manier om de nodige beelden te schieten.

Zelfs een hoogtewerker inschakelen be-

hoorde tot de mogelijkheden om op een

unieke ma-

nier het beeld

anders dan

anders vast

te leggen.

Arthur had

na het ver-

vullen van

zijn opdrach-

ten wellicht nog wat ruimte op zijn

kaartje om nog vlug een foto te ne-

men van een passerend vliegtuig,

waarna de opname op het scherm

ter controle werd nagezien. Even

voor vijf uur kwamen de deelne-

mers voldaan afgezakt naar de

startplaats. Greet en Marcel namen

van het wachten gebruik om hun

opnamen nog eens te overzien.

rally

Page 7: Refleks 304

refleks 304 sept 2011 — 7

Bij aankomst in de “Kerkewegel” waren de

dames Godelie-

ve, Hilde en Mo-

nique druk in de

weer om alle

broodjes van de

diverse soorten

beleg te voor-

zien. Ook had-

den zij gezorgd

dat de tafels stijlvol gedekt waren. Waarvoor wij hen van harte

danken. In vroeger eeuwen hadden de heren een persoon in

dienst die de spijzen moest proeven voor-

aleer hij ze tot zich nam, kwestie van voor-

zichtig te zijn. Ook Blandia had zo'n voor-

proever dit in de persoon van een olijke zes

jarige knaap die het zich ferm liet smaken.

Dat het zeer lekker was hebben wij achteraf

ook kunnen vaststellen. Opnieuw een zeer

geslaagde realisatie waarvoor dank en blij

dat ik er bij was.

Page 8: Refleks 304

refleks 304 sept 2011 — 8

fotoshoot

Page 9: Refleks 304

refleks 304 sept 2011 — 9

Enkele sfeerbeelden van de fotoshoot van 29 juni

Veertien fotografen en drie modellen gaven het beste van zichzelf

De resultaten van dit evenement kunnen getoond worden op de

vergadering van 14 september. Wie zeer geslaagde opnames

heeft en deze wil geven aan de modellen kan ze die avond mee-

brengen op stick.

Het bestuur zorgt er voor dat ze bij de juiste persoon terecht ko-

men.

Page 10: Refleks 304

refleks 304 sept 2011 — 10

column

G eheel toevallig zag ik

in de weekend editie

van een gerenom-

meerd Vlaams weekblad, met

een niet Vlaamse naam, een

artikel over fotograferen. Mijn

interesse was ogenblikkelijk

gewekt en ik las de retorische

vraag: « waar kunt u de

mooiste foto’s maken? ». Ik

zou het begot niet weten. Ik

heb naar mijn bescheiden

smaak mooie foto’s gemaakt in

mijn achtertuin, maar ook in

enkele meer exotische oorden.

Zelfs rond de nieuwe vismijn

van Zeebrugge heb ik een paar

weken geleden opnames ge-

maakt waar in niet mistevre-

den over ben. Maar wat las ik?

Vijfentwintig locaties als ge-

volg van een navraag bij vijf-

entwintig reisfotografen.

(Waarbij ik ogenblikkelijk de

bedenking maakte: zijn die lie-

den maar op één plaats ge-

weest?) Hier hun uitverkoren

oorden.

1. Nieuw-Guinea 2. Sicilië 3.

Xinjang China 4. Frans-

Polinesië 5. Mongolië 6. Masai-

Mara Kenia 7. Noordpool 8.

Antartica 9. Pantanal Brasilië

10. Midway Atoli Hawaï 11.

Denali Alaska 12. Baja Mexico

13. Oman 14. Syrië 15. Jaipur

India 16. Namibië 17. Hawaï

Volcanoes 18. Four Corners VS

19. San Juan Mountains Colo-

rado 20. De meren in de buurt

van Salzburg Oostenrijk 21.

Côte d’Azur 22 Nieuw-Zeeland

23. Koraaldriehoek tussen In-

donesië en de Filippijnen 24.

Rode zee 25. Port Hardy, Van-

couver Island, Canada.

Dat waren ze dan.

Mijn eerste bedenking daarbij

was dat ik bij het schrijven van

die namen nog nooit zoveel

« ¨ » heb moeten gebruiken

als nu, maar of dat iets met

mooie foto’s te maken heeft is

mij een raadsel.

Page 11: Refleks 304

refleks 304 sept 2011 — 11

Ten tweede dacht ik aan de

volgende Blandia reizen. Als wij

voor een schappelijk prijsje

naar Sazburg of de Côte d’Azur

kunnen, waarom niet. Maar

voor de rest zie ik het niet zo

direct gebeuren dat ik op één

van de voorgestelde locaties

zal geraken.

Waarom in Gods naam schrij-

ven zij dergelijk artikel in een

Vlaams tijdschrift. Zit de reis-

organisatorenlobby daar ach-

ter? Is de journalist een uit-

stapje beloofd naar elk van die

bestemmingen? Wat is er mis

met ons mooie Vlaanderland?

Vaak krijg ik van Jan en alle-

man reeksen binnen als Power

Point presentaties met foto van

de meest exotische plaatsen.

Allemaal stuk voor stuk prach-

tige beelden. Maar dan vraag ik

mij af; wat betekenen foto’s

van pakweg he Brugse begijn

hof onder de sneeuw of met

een prachtig tapijt van gele

voorjaarsbloemen voor een

doorsnee Papua Nieuw-

Guinees? Wordt hij daar ook

wild enthousiast van. Zendt hij

die beelden ogenblikkelijk door

naar alle vrienden en kennissen

en begint hij te sparen om ooit

een reis naar dit ongelooflijk

mooie plekje te kunnen ma-

ken?

Misschien is het de leeftijd, of

ouderdom. Toch leer je de din-

gen relativeren. Een prachtige

opname van laat ons zeggen

een doodgewone knalrode

« kankerbloem » ergens langs

een doodgewoon Vlaams weg-

getje kan mij even sterk ont-

roeren als de koraaldriehoek

tussen Indonesië en de Filippij-

nen. Al staat er den geen « ¨ »

op.

Het is niet omdat het ver is dat

het mooi is. Het is mooi omdat

het mooi is en schoonheid vind

je ook dicht bij huis, geloof mij

gerust.

Page 12: Refleks 304

refleks 304 sept 2011 — 12

refleks is een erkend tijdschrift door VTB kultuur

verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus

verantwoordelijke uitgever: jaak schaeverbeke, koning albert-I laan 68, 8370 blankenberge

web site: www.blandia.com

mededelingen

Dit is de eerste digitale « Refleks » die je in je virtuele brievenbus

krijgt. Heb je er problemen mee, laat het weten aan de redactie.

Wij vernemen het overlijden van René Van Oost. René stond mee aan

de wieg van Blandia en is jarenlang een zeer actief lid van de diaclub

geweest. Langs deze weg biedt Blandia de familie zijn oprechte deel-

neming aan.

Gezien de vele deelnemers en de verschillende opdrachten zal de jure-

ring van de rally op twee avonden gebeuren. Per opdracht mogen drie

beelden vertoond worden, dus vijftien in totaal voor de vijf onderwer-

pen.

Voor zij die hun opdrachten kwijt zijn, hier volgen ze nogmaals .

Een oveerzicht van de site rond de vismijn

Een opname met thema « roest

« Rommel »

Een compositie met vlakken en lijnen

Laat je verbeelding werken

Het lidgeld voor het werkjaar 2011-2012 is onveranderd en bedraagt

acht Euro.

Helpende handen zijn nog steeds welkom voor het opstellen van de

tentoonstelling op vrijdag 2 september vanaf 9 uur.

Blandia zal, eind september, als club met vier werken deelnemen aan

de tentoonstelling « Blankenbergse kunstenaars »

Op de eerste vergadering van september vertonen wij de resultaten

van de fotoshoot van 29 juni. Maak een beperkte selectie van je

beste beelden, zonder veel in herhaling te vallen.