of 42/42
RP 103/2001 rd 219199R Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa la- gar inom justitieministeriets förvaltningsområde PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att i lagstift- ningen inom justitieministeriets förvaltnings- område genomförs de ändringar som är nöd- vändiga på grundval av de förordningar av Europeiska unionens råd som hänför sig till införandet av euron. Det föreslås att lagarna inom justitiemini- steriets förvaltningsområde ändras så att de markbelopp som anges i dem omvandlas till euro. Samtidigt ändras i de föreslagna lagar- na de språkliga uttryck som avser mark. Det föreslås att eurobeloppen skall avrundas till det fulla beloppet av 1, 10, 100 eller 1 000 euro enligt vad som anses ändamålsenligt. Dessutom föreslås det att avgiftsbeloppen ses över i sådana bestämmelser där föränd- ringen i penningvärdet efter det att avgifterna bestämdes har haft en så anmärkningsvärd påverkan på de avgifter som nämns i be- stämmelserna att det är motiverat att belop- pen uppdateras. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2002. —————

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ... · RP 103/2001 rd 219199R Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ... · RP 103/2001 rd 219199R Regeringens...

 • RP 103/2001 rd

  219199R

  Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilländringar som införandet av euron förutsätter i vissa la-gar inom justitieministeriets förvaltningsområde

  PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

  I denna proposition föreslås att i lagstift-ningen inom justitieministeriets förvaltnings-område genomförs de ändringar som är nöd-vändiga på grundval av de förordningar avEuropeiska unionens råd som hänför sig tillinförandet av euron.

  Det föreslås att lagarna inom justitiemini-steriets förvaltningsområde ändras så att demarkbelopp som anges i dem omvandlas tilleuro. Samtidigt ändras i de föreslagna lagar-na de språkliga uttryck som avser mark. Detföreslås att eurobeloppen skall avrundas till

  det fulla beloppet av 1, 10, 100 eller 1 000euro enligt vad som anses ändamålsenligt.

  Dessutom föreslås det att avgiftsbeloppenses över i sådana bestämmelser där föränd-ringen i penningvärdet efter det att avgifternabestämdes har haft en så anmärkningsvärdpåverkan på de avgifter som nämns i be-stämmelserna att det är motiverat att belop-pen uppdateras.

  De föreslagna lagarna avses träda i kraftden 1 januari 2002.

  —————

 • RP 103/2001 rd2

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ........................................................1

  ALLMÄN MOTIVERING.......................................................................................................41. Nuläge ...........................................................................................................................42. Propositionens mål och de föreslagna ändringarna .................................................43. Propositionens verkningar ..........................................................................................54. Beredningen av propositionen ....................................................................................55. Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll ...........................5

  DETALJMOTIVERING..........................................................................................................61. Lagförslag.....................................................................................................................6

  1.1. Brottsskadelagen.............................................................................................61.2. Lagen om indrivning av fordringar ..............................................................71.3. Lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats......71.4. Hittegodslagen.................................................................................................71.5. Lagen om andelslag ........................................................................................81.6. Lagen om försäkringsavtal ............................................................................81.7. Lagen om parkeringsbot ................................................................................81.8. Lagen om överlastavgift .................................................................................91.9. Strafflagen .......................................................................................................92 a kap. Om böter, förvandlingsstraff och ordningsbot ........................................99 kap. Om straffansvar för juridiska personer ...................................................91.10. Lagen om verkställighet av straff................................................................106 kap. Om böter, förvandlingsstraff för böter och samfundsbot.....................101.11. Lagen om strafforderförfarande .................................................................101.12. Lagen om avgifter för domstolars och vissajustitieförvaltningsmyndigheters prestationer.........................................................101.13. Hovrättslagen ................................................................................................111.14. Lagen om utsökningsavgifter.......................................................................111.15. Lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering...................................12

  2. Ikraftträdande............................................................................................................12

  LAGFÖRSLAGEN.................................................................................................................14om ändring av brottsskadelagen ...............................................................................14om ändring av 10 § lagen om indrivning av fordringar..........................................15om ändring av 10 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte haravhämtats ....................................................................................................................15om ändring av 3 § hittegodslagen..............................................................................16om ändring av 16 och 33 § lagen om andelslag ........................................................16om ändring av 45 § lagen om försäkringsavtal ........................................................17om ändring av 7 § lagen om parkeringsbot..............................................................17om ändring av 5 § lagen om överlastavgift...............................................................18om ändring av 2 a och 9 kap. strafflagen..................................................................19

 • RP 103/2001 rd 3

  om ändring av 6 kap. lagen om verkställighet av straff ..........................................20om ändring av 1 § lagen om strafforderförfarande.................................................20om ändring av 3 och 11 § lagen om avgifter för domstolars och vissajustitieförvaltningsmyndigheters prestationer.........................................................21om ändring av 9 § hovrättslagen ...............................................................................22om ändring av 3 § lagen om utsökningsavgifter ......................................................22om ändring av 3 § lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering ..................23

  BILAGA...................................................................................................................................24

  PARALLELLTEXTER..........................................................................................................24om ändring av brottsskadelagen ...............................................................................24om ändring av 10 § lagen om indrivning av fordringar..........................................26om ändring av 10 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte haravhämtats ....................................................................................................................27om ändring av 3 § hittegodslagen..............................................................................28om ändring av 16 och 33 § lagen om andelslag ........................................................29om ändring av 45 § lagen om försäkringsavtal ........................................................30om ändring av 7 § lagen om parkeringsbot..............................................................31om ändring av 5 § lagen om överlastavgift...............................................................32om ändring av 2 a och 9 kap. strafflagen..................................................................33om ändring av 6 kap. lagen om verkställighet av straff ..........................................35om ändring av 1 § lagen om strafforderförfarande.................................................36om ändring av 3 och 11 § lagen om avgifter för domstolars och vissajustitieförvaltningsmyndigheters prestationer.........................................................37om ändring av 9 § hovrättslagen ...............................................................................39om ändring av 3 § lagen om utsökningsavgifter ......................................................40om ändring av 3 § lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering ..................41

  FÖRORDNINGSUTKAST ....................................................................................................42om ändring av förordningen om dagsbotens belopp...............................................42

 • RP 103/2001 rd4

  ALLMÄN MOTIVERING

  1. Nuläge

  Finland håller stegvis på att övergå till Eu-ropeiska ekonomiska och monetära unionensgemensamma valutasystem. Euron infördes iFinland som kontovaluta den 1 januari 1999.Samtidigt fastställdes den oåterkalleliga om-räkningskursen mellan euron och marken till5,94573 i rådets förordning (EG) nr 2866/98om omräkningskurserna mellan euron ochvalutorna för de medlemsstater som inför eu-ron. Sådana förordningar av Europeiska uni-onens råd som hänför sig till införandet aveuron är rådets förordning (EG) nr 1103/97om vissa bestämmelser som har sambandmed införandet av euron och rådets förord-ning (EG) nr 974/98 om införande av euron.Förordningarna är rättsakter som är direktbindande för medlemsstaterna. Enligt förord-ningarna tas euron allmänt i bruk såsom endagångbara betalningsmedel i medlemsstaternaden 1 januari 2002 efter en övergångsperiodpå tre år.

  I lagstiftningen inom justitieministerietsförvaltningsområde anges markbelopp pålagnivå i brottsskadelagen (935/1973), lagenom indrivning av fordringar (513/1999), la-gen om näringsidkares rätt att sälja saker sominte har avhämtats (688/1988), hittegodsla-gen (778/1988), lagen om andelslag(247/1954), lagen om försäkringsavtal(543/1994), lagen om parkeringsbot(248/1970), lagen om överlastavgift(240/1982), strafflagen (39/1889), lagen omverkställighet av straff (39/1889), lagen omstrafforderförfarande (692/1993), lagen omavgifter för domstolars och vissa justitieför-valtningsmyndigheters prestationer(701/1993), hovrättslagen (56/1994), lagenom utsökningsavgifter (34/1995) och i lagenom anmälan om kandidaters valfinansiering(414/2000). Dessutom används i ett flertallagar, t.ex. i lagen om verkställighet av bö-tesstraff (318/1963) och ordningsbotslagen(66/1983), uttrycken "ett visst markbelopp"eller "till markbeloppet".

  I de flesta fallen anges beloppen med 10,100, 1 000 eller 10 000 marks noggrannhet.

  Samfundsbotens högsta belopp anges med1 000 000 marks noggrannhet. Syftet med dejämna beloppen har bl.a. varit att göra lag-stiftningen klar och överskådlig.

  2. Proposit ionens mål och de före-s lagna ändringarna

  Juridiskt sett är lagändringarna inte nöd-vändiga efter det att euron har tagits i bruksom kontantvaluta den 1 januari 2002. Dethar fastställts övernationella bestämmelserför omräkning av valutaenheter och avrund-ningar i samband därmed och dessa bestäm-melser kan tillämpas som sådana. Med tankepå rättssäkerheten, lagstiftningens förståelig-het, informativiteten och kundbetjäningenbör markbelopp dock inte förekomma i för-fattningarna efter det att euro och cent har er-satt mark och penni.

  Lagförslagen följer huvudsakligen de prin-ciper som statsrådets finanspolitiska minis-terutskott godkände den 11 januari 2000 attanvändas som allmänna anvisningar vid om-räkning av markbelopp till euro i lagstift-ningen. Målet är att ändra hänvisningar tillmarkbelopp till hänvisningar till euro på ettinformativt sätt men så kostnadsneutralt sommöjligt. Det föreslås dock att lagen om avgif-ter för domstolars och vissa justitieförvalt-ningsmyndigheters prestationer, lagen omnäringsidkares rätt att sälja saker som intehar avhämtats och lagen om verkställighet avstraff ändras i enlighet med förändringen ipenningvärdet. Av de orsaker som anges idetaljmotiveringen föreslås dessutom att vis-sa belopp i hittegodslagen och hovrättslagenskall höjas.

  Eurobeloppen har avrundats till det fullabeloppet av 1, 10, 100 eller 1 000 euro enligtvad som ansetts ändamålsenligt. De motsva-rande markbeloppen anges, så som ovannämnts, i gällande lag med 10, 100, 1 000,10 000 eller t.o.m. 1 000 000 marks nog-grannhet. För tydlighetens och överskådlig-hetens skull är det ändamålsenligt att dessahänvisningar som gäller euro fortfarandeskall anges med mindre än 1 cents noggrann-

 • RP 103/2001 rd 5

  het.I propositionen föreslås ingen ändring av

  de lagar där uttryck som "ett visst markbe-lopp" eller "till markbeloppet" används utanatt beloppet i fråga anges närmare. De ovannämnda föreslagna ändringarna gäller endastlagar som innehåller markbelopp som före-slås bli ändrade till euro. Det har då för en-hetlighetens skull ansetts nödvändigt att i la-gen ändra också de övriga språkliga uttrycksom avser markbelopp till antingen euro ochcent eller neutrala uttryck.

  3. Proposit ionens verkningar

  De föreslagna ändringarna är huvudsakli-gen av teknisk natur, och de har genomförtsså kostnadsneutralt som möjligt. Propositio-nen har således inga väsentliga verkningarnär det gäller kostnaderna. Den lindrigasänkningen av överlastavgifterna minskarstatens inkomster något.

  Justeringarna av rättegångsavgifterna vän-tas öka statens inkomster med ca 11 milj. mk,dvs. ca 1,8 milj. euro, per år.

  4. Beredningen av proposit ionen

  Propositionen har beretts som tjänsteupp-drag vid justitieministeriet.

  5. Andra omständigheter som in-verkat på proposit ionens inne-håll

  Riksdagen behandlar som bäst regeringensproposition med förslag till ändring av rätte-gångsbalkens bestämmelser om hovrättsför-farandet samt av vissa lagar som har sam-band med dem (RP 83/2001 rd). I propositio-nen föreslås bl.a. att hovrättslagens 9 § skalländras i sin helhet. Avsikten är att reformenskall träda i kraft den 1 januari 2002.

  Vid justitieministeriet bereds en regerings-proposition med förslag till lagstiftning somgäller verkställighet av böter. I propositionenkommer man att föreslå att 6 kap. lagen omverkställighet av straff skall upphävas. Av-sikten är att reformen skall träda i kraft den 1januari 2002.

 • RP 103/2001 rd6

  DETALJMOTIVERING

  1. Lagförslag

  1.1. Brottsskadelagen

  I brottsskadelagen bestäms om ersättningav statsmedel av skador till följd av brott.Den som har fallit offer för våldsbrott harmed stöd av lagen i princip rätt till full er-sättning av statens medel om personen intefår annan ersättning. Ersättningens belopphar dock begränsats dels så att ersättningarsom understiger 200 mk inte betalas, dels ge-nom att det föreskrivits om ett maximibeloppför de ersättningar som betalas.

  Maximibeloppen enligt brottsskadelagenjusteras med stöd av 27 a § genom förord-ning vart tredje år så att de motsvarar föränd-ringen i penningvärdet. Senast inflationsju-sterades maximibeloppen vid ingången av2000, vilket betyder att följande justeringgörs vid ingången av 2003. I detta förslaggörs inga inflationsjusteringar. Det är dockändamålsenligt att avrunda de till euro om-räknade maximibeloppen av ersättningarna.Avrundningarna kan i praktiken göras kost-nadsneutralt. De avrundningar som görs nubeaktas nästa gång maximibeloppen infla-tionsjusteras. Också de små verkningarna avavrundningarna blir då temporära.

  4 §. Enligt 1 mom. betalas ersättning förbrottsskada inte, om ersättningen uppenbarli-gen vore mindre än 200 mk, dvs. 33,64 euro.Det föreslås att ersättningens minimibeloppavrundas till 34 euro, vilket motsvarar 202,15mk. Avrundningen har inga praktiska verk-ningar, trots att den görs uppåt till förmåns-tagarens nackdel. Eftersom minimibeloppetinte har höjts en enda gång på 30 år, har detblivit så lågt att förmånstagaren i praktikenaldrig på grund av det blir utan ersättning en-ligt systemet för ersättning för brottsskada.Man känner t.ex. inte till ett enda fall där er-sättning 2000 inte skulle ha betalts på grundav att ersättningen skulle ha understigit dettabelopp.

  5 §. Med stöd av 1 mom. 2 punkten betalas

  i ersättning för minskning i inkomst eller up-pehälle högst 680 mk, dvs. 114,37 euro. Detföreslås att maximibeloppet av ersättningenavrundas till 115 euro. Till följd av avrund-ningen blir förmånens belopp 3,76 mk störreän i dag. Ändringen är i princip kostnadsneu-tral, eftersom endast tre förmånstagare enligtuppgift från statskontoret för närvarande er-håller fortlöpande ersättning för inkomstbort-fall till det maximala beloppet.

  5 a §. I paragrafen bestäms om ersättningtill arbetsgivaren för lön som under tiden förarbetsoförmåga har betalts till arbetstagaren.Ersättningens maximibelopp motsvarar be-loppet enligt 5 §, och det föreslås bli ändratfrån 680 mk till 115 euro på motsvarandesätt.

  6 a §. Enligt 2 mom. får den ersättning sommed stöd av 1 mom. betalas till en närståendetill den som har omkommit inte vara störreän 20 000 mk, dvs. 3 363,76 euro. Det före-slås att maximibeloppet avrundas till 3 364euro, vilket motsvarar 20 001,44 mk. Medstöd av paragrafen utbetalades sju maximier-sättningar 2000, varför avrundningens kost-nadsverkan saknar betydelse.

  7 §. Maximibeloppet av den engångsersätt-ning som på grund av ett och samma skade-fall betalas till den som har lidit personskadaär enligt paragrafen 285 000 mk, dvs.47 933,56 euro. Det föreslås att beloppet av-rundas till 47 934 euro, vilket motsvarar285 002,67 mk. Endast två förmånstagarenådde upp till detta maximibelopp 2000, var-för avrundningens kostnadsverkan saknar be-tydelse.

  10 §. Maximibeloppet av den ersättningsom på grund av ett och samma skadefall be-talas till den som lidit sakskada eller ren för-mögenhetsskada är enligt paragrafen 143 000mk, vilket motsvarar 24 050,87 euro. Det fö-reslås att beloppet avrundas nedåt till 24 050euro, vilket betyder att det blir 5,20 mk lägreän i dag. Det är sällsynt att andra skador änpersonskador ersätts med stöd av brottsska-delagen, och maximibeloppet enligt lagen har

 • RP 103/2001 rd 7

  veterligen aldrig tillämpats.Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse.

  Enligt 2 mom. skall bestämmelserna om er-sättningarnas maximibelopp tillämpas på er-sättningsärenden som grundar sig på brottsom har begåtts den 1 januari 2000 eller se-nare. De maximibelopp som nu ändras tilleurobelopp grundar sig på den inflationsju-stering som gjordes vid ingången av 2000och som likaså tillämpas på ersättningsären-den som grundar sig på brott som har begåttsden 1 januari 2000 eller senare. I ersättnings-ärenden som grundar sig på brott som harbegåtts tidigare tillämpas också framövermaximibeloppen i mark, trots att ersättning-arna fr.o.m. ingången av 2002 utbetalas ieuro.

  1.2. Lagen om indrivning av fordringar

  10 §. Indrivningskostnader. I paragrafenföreskrivs om ersättning av indrivningskost-nader. Gäldenären skall enligt 1 mom. ersättade skäliga kostnader som orsakas borgenärenav indrivningen. I 3 mom. bestäms om max-imibeloppet av indrivningskostnaderna i så-dana fall när en uppdragstagare driver in enkonsumentfordran eller en jämställbar ford-ran som kan drivas in direkt i utsökningsväg.Av gäldenären får då krävas indrivningskost-nader på högst 70 mk för varje gång indriv-ning sker. Markbeloppet motsvarar 11,77euro, som av ändamålsenlighetsskäl föreslåsbli avrundat till 12 euro. Nämnda belopp kanenligt förslaget ändras genom förordning avstatsrådet om det finns skäl till det på grundav den ekonomiska eller monetära utveck-lingen.

  1.3. Lagen om näringsidkares rätt att säl-ja saker som inte har avhämtats

  10 §. I paragrafen föreskrivs om vem somhar rätt till försäljningspriset för en sak somen näringsidkare har sålt på grund av att sa-ken inte har avhämtats. Med stöd av 2 mom.skall näringsidkaren utan dröjsmål till bestäl-laren sända det överskott som kvarstår efteratt beloppet av näringsidkarens fordran ochförsäljningskostnaderna har dragits av frånförsäljningspriset. Ett överskott som är mind-re än 30 mk behöver dock inte sändas. Be-

  loppet kan med stöd av 3 mom. genom för-ordning höjas till högst det tredubbla, om enförändring i penningvärdet kräver det.

  Lagen stiftades för 13 år sedan, och belop-pet av överskottet har inte höjts sedan dess.Med beaktande av nedgången i penningvär-det och de höjda kostnaderna för kontoöver-föringar föreslås det att minimibeloppet avdet överskott som skall sändas till beställarenhöjs till 8 euro, dvs. 47,57 mk. Beloppet mot-svarar det föreslagna minimibeloppet av denpremie som med stöd av 45 § 2 mom. lagenom försäkringsavtal skall återbetalas till för-säkringstagaren. Minimibeloppet av över-skottet kan med stöd av 3 mom. höjas genomförordning av statsrådet så att det motsvararförändringen i penningvärdet.

  Enligt 2 mom. kan överskottet i vissa fallnedsättas hos överexekutor. Det föreslås att imomentet i stället för till överexekutor hän-visas till länsstyrelsen, på vilken denna upp-gift överfördes i samband med att överexeku-torerna drogs in.

  Enligt övergångsbestämmelsen är den tid-punkt när saken i fråga har sålts avgörandenär det gäller tillämpningen av bestämmel-sen. Överskottets minimibelopp i euro till-lämpas när saken har sålts efter det att lagenträtt i kraft.

  1.4. Hittegodslagen

  3 §. Lågvärdigt hittegods. Enligt paragra-fen anses sådant hittegods vara lågvärdigtvars penningvärde underskrider ett genomförordning stadgat markbelopp och som up-penbart saknar särskilt bruks- eller känslo-värde eller annat personligt värde för ägaren.Beloppet för lågvärdigt hittegods höjdes ge-nom förordningen om ändring av hittegods-förordningen (521/1996) till 100 mk 1996.

  Om hittegodset är lågvärdigt, tillämpas pådet förenklade förfaranden som avviker frånde förfaranden som tillämpas på annat hitte-gods. I allmänhet behöver upphittaren i dessafall till ägaren anmäla att han eller hon hartagit hand om godset endast om ägaren ärkänd. Om det inte utan svårighet kan utredasvem ägaren är får upphittaren behålla godset.I praktiken påverkas ägarens möjligheter attåterfå förlorat gods i hög grad av om hitte-godset kan anses vara lågvärdigt. Därför är

 • RP 103/2001 rd8

  det motiverat att bestämma om värdet avlågvärdigt hittegods genom lag.

  Markbeloppet för lågvärdigt hittegods mot-svarar 16,82 euro. Beloppet föreslås bli höjttill 20 euro. I förhöjningen har beaktats för-ändringen i penningvärdet. Dessutom harförhöjningen gjorts till ett jämnt belopp somär lätt att komma ihåg. Beloppet kan medstöd av det föreslagna 2 mom. ändras genomförordning av statsrådet så att det motsvararförändringen i penningvärdet.

  1.5. Lagen om andelslag

  16 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så attandelskapitalet för ett andelslag som bedriversparkasseverksamhet skall uppgå till minst80 000 euro och så att penningmedel i eurokan tas emot i sparkasseverksamheten. I dengällande lagen förutsätts ett andelskapital på500 000 mk, dvs. ca 84 094 euro, och det ärendast tillåtet att ta emot penningmedel imark. En avrundning av andelskapitalets mi-nimibelopp föreslås av den anledningen attkravet enligt den gällande lagen har en näraanknytning till det i lagen om aktiebolag för-utsatta aktiekapitalet för publika aktiebolag,vilket tidigare har ändrats från 500 000 mktill 80 000 euro. Också i den totalreform avlagen om andelslag som pågår vid justitiemi-nisteriet har man stannat för ett kapitalkravsom motsvarar förslaget. Avsikten är att enregeringsproposition som gäller totalrefor-men skall avlåtas sommaren 2001.

  33 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så attminimibeloppet gällande ökningen av ett an-delslags reservfond ändras till 2 500 euro. Iden gällande lagen bestäms om ett fonde-ringskrav på 15 000 mk, dvs. ca 2 522 euro.Avrundningen av fonderingskravet föreslåsför tydlighetens skull. Också i den totalre-form av lagen om andelslag som pågår vidjustitieministeriet har man stannat för ettfonderingskrav som motsvarar förslaget. Av-sikten är att en regeringsproposition somgäller totalreformen skall avlåtas sommaren2001.

  1.6. Lagen om försäkringsavtal

  45 §. Premiebetalning efter att försäkring-en upphört. Om en skade- eller personförsäk-

  ring upphör före avtalat datum, har försäk-ringsgivaren i allmänhet rätt till premie en-dast för den tid under vilken hans ansvar va-rit i kraft. Återstoden av den betalda premienskall återbetalas till försäkringstagaren. En-ligt 2 mom. behöver premien dock inte åter-betalas särskilt, om premiebeloppet är mindreän 50 mk.

  Det föreslås att minimibeloppet av denpremie som skall återbetalas till försäkrings-tagaren skall vara 8 euro, dvs. 47,57 mk. Be-loppet motsvarar det föreslagna minimibe-loppet av det överskott som skall sändas tillbeställaren med stöd av 10 § lagen om när-ingsidkares rätt att sälja saker som inte haravhämtats. Beloppet kan liksom i dag höjasgenom förordning av statsrådet så att detmotsvarar förändringen i penningvärdet.

  Enligt övergångsbestämmelsen bestämsminimibeloppet av den premie som skallåterbetalas enligt den nu gällande lagen, omförsäkringen upphör före lagens ikraftträdan-de. Minimibeloppet i euro tillämpas såledespå försäkringar som upphör efter lagensikraftträdande.

  1.7. Lagen om parkeringsbot

  7 §. I paragrafen föreskrivs om parkerings-botens storlek. Parkeringsboten föreslås vara10 euro, dvs. 59,46 mk, i stället för 50 mksom i dag. På motsvarande sätt föreslås detatt parkeringsbotens maximibelopp skall vara40 euro, dvs. 237,83 mk, i stället för 200 mksom i dag. Minimi- och maximibeloppen avparkeringsboten höjdes senast 1990, då mi-nimibeloppet höjdes från 30 till 50 mk ochmaximibeloppet från 100 till 200 mk. De fö-reslagna beloppen har fastställts så att de ståri ungefär samma proportion till varandra somi dag och inte ändras märkbart. Med tanke påatt beloppet skall uppges på ett informativtsätt är det dock ändamålsenligt att parker-ingsboten inte anges med sådan exakthet somskulle följa av en direkt tillämpning av denfastställda omräkningskursen för euro.

  Parkeringsboten i euro tillämpas på parker-ingsbot som föreläggs efter det att lagen harträtt i kraft. Den lag som gällde vid tidpunk-ten för gärningen tillämpas dock på en par-keringsbot som har förelagts före lagensikraftträdande i sådana fall när en protest el-

 • RP 103/2001 rd 9

  ler besvär som gäller boten behandlas förstefter det att lagen har trätt i kraft. Höjningenav parkeringsbotens maximibelopp har intenågra direkta praktiska verkningar, eftersomett särskilt beslut av inrikesministeriet krävsför att boten skall kunna höjas till 40 euro.

  1.8. Lagen om överlastavgift

  5 §. Avgiftens storlek. I paragrafen före-skrivs om överlastavgiftens storlek. Över-lastavgiftens basbelopp föreslås vara 10 euro,dvs. 59,46 mk, per kg i stället för 60 mk somi dag. För varje 100 kg med vilket överlastenöverstiger 2 000 kg är avgiften 30 euro, dvs.178,37 mk, i stället för 180 mk som i dag,och för varje 100 kg med vilket överlastenöverstiger 4 000 kg är den 40 euro, dvs.237,83 mk, i stället för 240 mk som i dag.Beloppen har fastställts så att de står i unge-fär samma proportion till varandra som i dagoch inte ändras märkbart. Med tanke på attbeloppet skall uppges på ett informativt sättär det dock ändamålsenligt att överlastavgif-ten inte anges med sådan exakthet som skullefölja av en direkt tillämpning av den fast-ställda omräkningskursen för euro. I den gäl-lande lagen anges överlastavgiftens storlekmed 10 marks noggrannhet.

  De föreslagna beloppen tillämpas på över-lastavgifter som fastställs efter det att lagenhar trätt i kraft också i sådana fall när förse-elsen har begåtts före årsskiftet.

  1.9. Strafflagen

  2 a kap. Om böter, förvandlingsstraffoch ordningsbot

  Förvandlingsstraff

  5 §. Förvandlingsstraffets längd. Enligt 2mom. motsvarar, då förvandlingsstraff be-stäms för ett i visst belopp utdömt vite, varjefullt belopp av 100 mk en dags fängelse.Momentet föreslås bli ändrat så att ett obetaltbelopp på 20 euro, dvs. 118,91 mk, i ställetför som i dag 100 mk motsvarar en dagsfängelse, då förvandlingsstraff bestäms förobetalt vite. När förvandlingsstraff bestämspå basis av ett obetalt belopp i euro är påfölj-den något lindrigare än förvandlingsstraffet

  enligt de gällande bestämmelserna. Beloppethar dock fastställts så att det inte ändrasmärkbart. Med tanke på att beloppet skalluppges på ett informativt sätt är det ända-målsenligt att det inte anges med sådan ex-akthet som skulle följa av en direkt tillämp-ning av den fastställda omräkningskursen föreuro. Beloppen tillämpas i fråga om förvand-lingsstraff som bestäms efter det att lagen harträtt i kraft.

  Dessutom föreslås momentet i den finsk-språkiga paragrafen bli ändrat så att begrep-pet "markkamäärä" ersätts med begreppet"euromäärä".

  Ordningsbot

  8 §. Ordningsbot. I den finskspråkiga para-grafen föreslås 1 mom. bli ändrat så att be-greppet "markkamäärä" ersätts med begrep-pet "euromäärä".

  I 2 mom. föreskrivs om ordningsbotensmaximibelopp. Om beloppet av ordningsbo-ten för olika förseelser bestäms genom för-ordningen om ordningsbotsförseelser(610/1999). Enligt förslaget får ordningsbo-ten vara högst 200 euro, dvs. 1 189,15 mk, istället för 1 000 mk som i dag. Ändringen haringa omedelbara praktiska verkningar, efter-som ordningsbotens maximibelopp för närva-rande inte tillämpas i praktiken. Enligt 2 § iden gällande förordningen om ordningsbots-förseelser är den högsta ordningsbot som till-lämpas 700 mk. Om beloppet av ordningsbo-ten för olika förseelser bestäms genom för-ordning av statsrådet.

  9 kap. Om straffansvar för juridiskapersoner

  5 §. Samfundsbot. I paragrafen föreskrivsom samfundsbot. Enligt den döms samfunds-bot ut till ett visst belopp, och i paragrafenanges dessutom det lägsta och det högsta be-loppet i mark. Samfundsboten är inte såsomordningsboten en till beloppet fast påföljd. Ikapitlets 6 § föreskrivs om fastställandet avsamfundsboten inom de ramar som anges i5 §. Det föreslås att 5 § ändras så att sam-fundsboten fastställs i euro i stället för imark. Samfundsbotens minimibelopp före-slås vara 850 euro, dvs. 5 053,87 mk, i stället

 • RP 103/2001 rd10

  för 5 000 mk som i dag, och dess maximibe-lopp föreslås vara 850 000 euro, dvs.5 053 870,50 mk, i stället för 5 milj. mk somi dag. Beloppen har fastställts så att de står iungefär samma proportion till varandra som idag och inte ändras märkbart. Med tanke påatt beloppet skall uppges på ett informativtsätt är det dock ändamålsenligt att samfunds-boten inte anges med sådan exakthet somskulle följa av en direkt tillämpning av denfastställda omräkningskursen för euro.

  Beloppen tillämpas på samfundsbot somdöms ut efter det att lagen trätt i kraft också isådana fall när brottet har begåtts före års-skiftet. De föreslagna beloppen i euro är nå-got högre än motsvarande belopp i mark.Detta innebär dock inga problem med tankepå principen om lindrigare lag, eftersomdomstolen fastställer samfundsbotens beloppinom ramen för de uppställda gränserna. Denlindriga höjningen av samfundsbotens mini-mi- och maximibelopp beror på en strävan attavrunda beloppen så att de blir ändamålsen-liga. I den gällande lagen anges samfundsbo-tens lägsta belopp med 1 000 marks nog-grannhet och dess högsta belopp med1 000 000 marks noggrannhet. Avsikten ärinte att genom ändringen skärpa beloppet avden samfundsbot som döms ut.

  Dessutom föreslås den finskspråkiga para-grafen bli ändrad så att begreppet "määrä-markka" ersätts med begreppet "määräeuro".

  1.10. Lagen om verkställighet av straff

  6 kap. Om böter, förvandlingsstraffför böter och samfundsbot

  2 §. I 3 mom. föreskrivs om återbäring avböter som har betalts till ett alltför stort be-lopp. Momentet föreslås bli ändrat så att be-greppet markbelopp ändras till belopp. Ge-nom förordning av statsrådet kan föreskrivasatt återbäring eller ränta inte skall betalas omden understiger ett visst belopp.

  3 §. Det föreslås att 2 mom. i den finsk-språkiga paragrafen ändras så att begreppet"määrämarkka" ersätts med begreppet "mää-räeuro".

  Dessutom föreslås det att beloppet av denminsta betalning av vite som tas emot vidverkställighet ändras. Enligt 2 mom. skall vid

  verkställighet av bötesstraff även delbetal-ning av böterna tas emot, om den motsvararminst en dagsbot eller, beträffande ett tillvisst belopp ådömt vite, utgör minst 20 mk.Nämnda markbelopp höjdes till det nuvaran-de beloppet 1977. I denna proposition före-slås det att 2 a kap. 5 § 2 mom. strafflagenändras så att då förvandlingsstraff bestämsför ett i visst belopp utdömt vite, motsvararvarje fullt belopp av 20 euro en dags fängel-se. Beträffande böter som fastställts somdagsböter i enlighet med 2 a kap. 3 § 1 mom.strafflagen är den minsta delbetalningen somtas emot alltjämt en dagsbot, som vid be-stämmande av förvandlingsstraff motsvararen halv dags fängelse. Med beaktande dess-utom av den förändring som skett i penning-värdet sedan 1977 föreslås det att den minstadelbetalning av vite som tas emot ändras till10 euro, dvs. 59,46 mk. Den minsta tillåtnadelbetalningen torde komma att slopas isamband med att lagstiftningen om verkstäl-lighet av bötesstraff revideras.

  1.11. Lagen om strafforderförfarande

  1 §. I paragrafen föreskrivs om de förseel-ser för vilka straff kan bestämmas i straffor-derförfarande. Det föreslås att 1 mom. ändrasså att maximibeloppet av den förverkandepå-följd som kan dömas ut i strafforderförfaran-de anges i euro i stället för i mark. Enligt för-slaget kan förverkandepåföljder på högst1 000 euro, dvs. 5 945,73 mk, dömas ut. Idag är motsvarande belopp 5 000 mk. För-verkandepåföljdens maximibelopp har fast-ställts så att det inte ändras märkbart. Medtanke på att beloppet skall uppges på ett in-formativt sätt är det dock ändamålsenligt attmaximibeloppet av förverkandepåföljd somdöms ut i strafforderförfarande inte angesmed sådan exakthet som skulle följa av en di-rekt tillämpning av den fastställda omräk-ningskursen för euro.

  1.12. Lagen om avgifter för domstolars ochvissa justitieförvaltningsmyndighe-ters prestationer

  3 §. Rättegångsavgift. I paragrafen fast-ställs storleken av de avgifter som tas ut för

 • RP 103/2001 rd 11

  egentliga rättegångar. I övrigt bestäms omavgifterna genom förordning. Nivån på av-gifterna fastställdes vid beredningen av lagen1991. Lagen trädde i kraft den 1 december1993, och den har senare ändrats av olika or-saker utan att avgifternas storlek har juste-rats. Därför har kostnadsmotsvarigheten i frå-ga om avgifterna försämrats. Det föreslås atträttegångsavgifternas storlek justeras med ca19 %, vilket motsvarar förändringen i pen-ningvärdet, beräknad enligt levnadskostnads-indexet. Till följd av detta ändras avgifterna iparagrafen på följande sätt:

  Avgift idag, mk

  Förhöjdavgift,mk

  Kalkyleratbelopp,euro

  Nyavgift,euro

  350 416,50 70,05 70400 476,00 80,06 80500 595,00 100,07 100650 773,50 130,09 130800 952,00 160,11 160

  1 000 1 190,00 200,14 200

  Jorddomstolarna upphörde som självstän-diga domstolar den 1 mars 2001. Behand-lingen av jordrättsmål sker i åtta tingsrätterom vilka bestäms i lag. Det finns inga grun-der för att en särskild avgift tas ut för be-handling av jordrättsmål. För jordrättsmålsom behandlas i tingsrätten skall en sådanavgift tas ut som bestäms i fråga om tviste-mål. Därför föreslås det att den särskildapunkten som gäller avgifter som tas ut i jord-domstol stryks.

  11 §. Justering av avgifterna. I paragrafenbestäms att storleken på de i 3 § nämnda av-gifterna skall justeras genom förordning medtre års mellanrum så att de motsvarar föränd-ringen i penningvärdet och att avgifternahärvid avrundas till närmaste 10 mk. I propo-sitionen föreslås att storleken på avgifternajusteras genom förordning av statsrådet medtre års mellanrum så att de motsvarar föränd-ringen i penningvärdet. Dessutom föreslåsdet att avgifterna avrundas till närmaste fullaeuro i stället för till närmaste 10 mk som idag. Rättegångsavgifterna kan framöver fast-ställas med 1 euros noggrannhet. Det finnsinte behov av större avrundningar, t.ex. tillnärmaste 10 euro.

  1.13. Hovrättslagen

  9 §. Hovrättens sammansättning i vissamål och ärenden. I paragrafen föreskrivs omde förutsättningar under vilka hovrätten ärbeslutför också i en sammansättning med treledamöter, till vilken hör två ledamöter ochföredraganden i målet eller ärendet. Enligt 1mom. 1 punkten är hovrätten beslutför ocksåi nämnda sammansättning "om det som tings-rättens avgörande går emot ändringssökan-den, eller om ändringssökandena är flera, gåremot alla ändringssökande gemensamt, gällerendast pengar eller annan egendom eller för-del som lätt kan bedömas i pengar, och pen-ningbeloppet i fråga eller egendomens ellerfördelens värde när tingsrättens dom avkun-nas eller meddelas uppenbarligen inte har va-rit högre än 20 000 mark". Det föreslås attdet i punkten nämnda beloppet ändras så attdet är 5 000 euro, dvs. ca 29 729 mk, i ställetför 20 000 mk som i dag. I den regeringspro-position (RP 83/2001 rd) som för närvarandebehandlas i riksdagen föreslås en motsvaran-de förhöjning. Syftet med förhöjningen är attöka möjligheterna att använda en minskadsammansättning. Gränsen i euro tillämpasfr.o.m. lagens ikraftträdande också på måloch ärenden som redan är anhängiga ihovrätten.

  Enligt 4 mom. omvandlas det markbeloppsom avses i 1 mom. 1 punkten på basis avförändringen i levnadskostnadsindex tillnärmaste hela 1 000 mk, enligt vad vederbö-rande ministerium årligen fastställer. Be-stämmelsen föreslås bli ändrad så att belop-pet närmaste hela 1 000 euro används i ställetför hela 1 000 mk som i dag. Dessutom före-slås det att begreppet markbelopp i momentetändras till enbart belopp.

  1.14. Lagen om utsökningsavgifter

  3 §. Avgifternas belopp. I 1 mom. före-skrivs om den minsta och den största tabell-avgiften och om gränserna för den fordran el-ler del av fordran som hänför sig till dem.Den minsta avgiften är 40 mk, om den ford-ran som indrivits eller en del av den är högst400 mk, och den största avgiften är 2 000mk, om den fordran som indrivits eller en delav den är större än 100 000 mk. De nämnda

 • RP 103/2001 rd12

  beloppen har inte ändrats efter det att lagenom utsökningsavgifter trädde i kraft den 1mars 1995. Den största avgiften och dengräns som hänför sig till den tillämpas inte ipraktiken, eftersom de inte har tagits medbland de tabellavgifter om vilka bestämsnärmare i 2 § förordningen om utsöknings-avgifter (35/1995). För att säkerställa att ta-bellavgifterna är användbara är det ända-målsenligt att de anges på en allmännare nivåän med 1 cents noggrannhet. Vid avvikelsefrån angivande av belopp med 1 cents nog-grannhet skall ändringen göras kostnadsneut-ralt, så att statens inkomster inte minskar.Det är inte fråga om att ingripa i en förmånsom betalas till en person eller som annarstillkommer någon, vilket skulle förhindra enavrundning nedåt av de nedre gränserna ochen avrundning uppåt av tabellavgifterna. Av-rundningen skall stå i proportion till belop-pens storleksklass.

  Med beaktande av de ovan nämnda om-ständigheterna föreslås det att den minsta ta-bellavgiften ändras så att den är 7 euro, dvs.41,62 mk, i stället för 40 mk som i dag, omden indrivna fordran eller en del av den upp-går till högst 67 euro, dvs. 398,36 mk, i stäl-let för till 400 mk som i dag. Den största ta-bellavgiften ändras så att den är 340 euro,dvs. 2 021,55 mk, i stället för 2 000 mk som idag, om den indrivna fordran eller en del avden är större än 16 800 euro, dvs. 99 888,26mk, i stället för 100 000 mk som i dag. Deföreslagna obetydliga höjningarna av avgif-terna grundar sig på ändamålsenlighetsskäl,och de täcker inte ens den förändring i pen-ningvärdet som skett efter det att lagen omutsökningsavgifter trädde i kraft. De övrigagränser och tabellavgifter om vilka bestäms i2 § förordningen om utsökningsavgifter skalländras på motsvarande sätt när förordningenändras. De nya tabellavgifterna skall tilläm-pas om betalningsdagen infaller den dag dådenna lag träder i kraft eller senare.

  1.15. Lagen om anmälan av kandidatersvalfinansiering

  3 §. Uppgifter som skall anmälas. Enligt3 § 2 mom. lagen om anmälan av kandidatersvalfinansiering skall en anmälningspliktigkandidat särskilt nämna värdet av varje en-

  skilt stöd och namnet på donatorn, om värdetuppgår till minst 20 000 mk vid presidentvaloch Europaparlamentsval och till minst10 000 mk vid riksdagsval och kommunal-val. När dessa belopp övervägdes fästes i re-geringens proposition (RP 8/2000 rd) bl.a.uppmärksamhet vid att gränsen på 20 000 mkär densamma som gränsen för skattefria gå-vor enligt lagen om skatt på arv och gåva. Iriksdagsval och kommunalval där också ettmindre stöd redan kan vara av stor betydelseansågs det dock vara skäl att sätta gränsenvid hälften av detta belopp.

  Det föreslås att värdet på en gåva som en-ligt 19 § lagen om skatt på arv och gåva(378/1940) är fri från gåvoskatt, dvs. 20 000mk, avrundas till 3 400 euro. Med beaktandeav de ovan nämnda principer som tillämpatsvid fastställandet av beloppen i fråga föreslåsdet att också skyldigheten att anmäla varjeutomstående stöd som en kandidat erhållit försin valfinansiering ändras på motsvarandesätt så att den nuvarande gränsen på 20 000mk blir 3 400 euro, dvs. 20 215,48 mk, ochden nuvarande gränsen 10 000 mk blir 1 700euro, dvs. 10 107,74 mk. Beloppen avrundassåledes uppåt till närmaste 100 euro. Av-rundningen är kostnadsneutral för staten ochden övriga offentliga förvaltningen.

  2. Ikraftträdande

  Enligt rådets ovan nämnda förordningarupphör den treåriga övergångsperioden förinförandet av euron den 1 januari 2002. Där-för föreslås lagarna träda i kraft nämnda dag.Åtgärder som verkställigheten av lagarnaförutsätter får dock vidtas innan lagarna trä-der i kraft.

  Maximiersättningarna i euro i brottsskade-lagen grundar sig på den inflationsjusteringsom gjordes vid ingången av 2000 och somtillämpas på ersättningsärenden som grundarsig på brott begångna den 1 januari 2000 el-ler senare. Således skall enligt övergångsbe-stämmelsen också maximiersättningarna ieuro tillämpas på ersättningsärenden somgrundar sig på brott som har begåtts den1 januari 2000 eller senare. På ersättnings-ärenden som grundar sig på brott som harbegåtts tidigare skall också framöver tilläm-pas maximibeloppen i mark, trots att ersätt-

 • RP 103/2001 rd 13

  ningarna betalas i euro fr.o.m. ingången av2002.

  Beträffande förordningen om dagsbotensbelopp (609/1999) planeras övergången tilleuro ske så att dagsbotens belopp i euro blirnågot lägre än motsvarande påföljd i mark.Enligt huvudregeln i 3 § 1 mom. förordning-en om införande av strafflagen tillämpas påbrott den lag som gällde när brottet begicks.Om vid tiden för domen gäller en annan lagän den som gällde vid tiden för gärningen,skall enligt 2 mom. den nya lagen dock till-lämpas om den leder till ett lindrigare resul-tat. Efter att lagen trätt i kraft iakttas såledesvid fastställandet av dagsboten de föreslagnaeurobeloppen också i sådana fall när gär-ningen har begåtts före lagens ikraftträdande.Detta överensstämmer med grundlagens 8 §,enligt vilken för ett brott inte får dömas tillsträngare straff än vad som var föreskrivet ilag när gärningen begicks. Det blir hovrätten

  som avgör om tillämpningen av den lag somgällde vid tiden för gärningen leder till ettväsentligt strängare resultat än tillämpning avden nya lagen på det sätt som bestäms i 3 § 2mom. förordningen om införande av straffla-gen.

  Beträffande lagen om parkeringsbot inne-bär övergången till euro enligt förslaget attden lägsta parkeringsboten blir 10 euro, dvs.59,46 mk, i stället för 50 mk som i dag. Änd-ringen betyder till dessa delar att parkerings-boten skärps något. Parkeringsboten i eurotillämpas på alla parkeringsböter som före-läggs efter lagens ikraftträdande. Efter att la-gen trätt i kraft föreläggs parkeringsboten ieuro också vid sökande av ändring, även omgärningen har begåtts före lagens ikraftträ-dande.

  Med stöd av vad som anförts ovan före-läggs Riksdagen följande lagförslag:

 • RP 103/2001 rd14

  Lagförslagen

  1.Lag

  om ändring av brottsskadelagen

  I enlighet med riksdagens beslutändras i brottsskadelagen av den 21 december 1973 (935/1973) 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. 2

  punkten, 5 a §, 6 a § 2 mom. samt 7 och 10 §,av dessa lagrum 5 § 1 mom. 2 punkten och 5 a § sådana de lyder i lag 194/1997, 6 a § 2

  mom. sådant det lyder i lag 62/1999 samt 7 och 10 § sådana de lyder i lag 1110/1990, som föl-jer:

  4 §Ersättning betalas inte om ersättningsbe-

  loppet uppenbarligen vore mindre än 34euro.— — — — — — — — — — — — — —

  5 §Till den som lidit personskada utges ersätt-

  ning— — — — — — — — — — — — — —

  2) för minskning i inkomst eller uppehälle,varvid ersättningen är högst 115 euro per dagminskad med den inkomst eller det underhållsom för samma tid eventuellt tillkommer denskadelidande, samt— — — — — — — — — — — — — —

  5 a §Arbetsgivare ersätts för den lön eller mot-

  svarande ersättning som arbetsgivaren för ti-den för arbetsoförmåga har betalt till densom lidit personskada till följd av brott. Er-sättningen är dock högst 115 euro per dag.Ersättning betalas inte, om personskadan harförorsakats genom ett målsägandebrott ochmålsäganden inte har anmält brottet för poli-sen, yrkat att åtal skall väckas eller framställt

  straffyrkande i saken.

  6 a §— — — — — — — — — — — — — —

  Den ersättning som betalas till en ersätt-ningsberättigad med stöd av denna paragraffår inte vara större än 3 364 euro.

  7 §Den engångsersättning som på grund av ett

  och samma skadefall betalas till den som liditpersonskada får, med beaktande av avdragenenligt 3 §, inte överstiga 47 934 euro.

  10 §Den ersättning som på grund av ett och

  samma skadefall betalas till den som liditsakskada eller i 8 a § nämnd annan skada får,med beaktande av avdragen enligt 3 §, inteöverstiga 24 050 euro.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.Lagens 5 § 1 mom. 2 punkt, 5 a §, 6 a § 2

  mom. samt 7 och 10 § tillämpas på ersätt-ningsärenden som grundar sig på brott somhar begåtts den 1 januari 2000 eller senare.

  —————

 • RP 103/2001 rd 15

  2.Lag

  om ändring av 10 § lagen om indrivning av fordringar

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 22 april 1999 om indrivning av fordringar (513/1999) 10 § 3 mom. som

  följer:

  10 §

  Indrivningskostnader

  — — — — — — — — — — — — — —Om en konsumentfordran, som utan dom

  eller beslut kan drivas in i utsökningsväg pådet sätt som bestäms i lagen om indrivningav skatter och avgifter i utsökningsväg, haröverlåtits till en uppdragstagare för indriv-ning, får av gäldenären krävas indrivnings-

  kostnader på högst 12 euro för varje gång in-drivning sker. Beloppet kan ändras genomförordning av statsrådet om det finns skäl tilldet på grund av den ekonomiska eller mone-tära utvecklingen. De indrivningskostnadersom avses i detta moment kan drivas in i ut-sökningsväg utan dom eller beslut på det sättsom bestäms i den ovan nämnda lagen.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

  —————

  3.Lag

  om ändring av 10 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 15 juli 1988 om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats

  (688/1988) 10 § 2 och 3 mom. som följer:

  10 §Om försäljningspriset efter avdrag för ford-

  rans belopp och försäljningskostnaderna ärminst 8 euro, skall näringsidkaren utandröjsmål sända överskottet till beställaren,om det inte skall betalas till någon som enligtvad näringsidkaren känner till har rätt att förebeställaren få betalning ur överskottet. Omnedsättning av betalningen hos länsstyrelsen

  i vissa fall bestäms särskilt.Det belopp som nämns i 2 mom. kan ge-

  nom förordning av statsrådet ändras så att detmotsvarar förändringen i penningvärdet.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.På saker som har sålts före lagens ikraftträ-

  dande tillämpas de bestämmelser som gällernär denna lag träder i kraft.

  —————

 • RP 103/2001 rd16

  4.Lag

  om ändring av 3 § hittegodslagen

  I enlighet med riksdagens beslutändras i hittegodslagen av den 26 augusti 1988 (778/1988) 3 § som följer:

  3 §

  Lågvärdigt hittegods

  Hittegods vars penningvärde är högst 20euro och som uppenbart saknar särskiltbruks- eller känslovärde eller annat person-ligt värde för ägaren anses vara lågvärdigt.

  På lågvärdigt hittegods tillämpas 5, 6 och26 §.

  Det belopp som nämns i 1 mom. kan ge-nom förordning av statsrådet ändras så att detmotsvarar förändringen i penningvärdet.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

  —————

  5.Lag

  om ändring av 16 och 33 § lagen om andelslag

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/1954) 16 § 1 mom. och 33 § 1 mom., så-

  dana de lyder, 16 § 1 mom. i lag 415/1996 och 33 § 1 mom. i lag 1240/1989, som följer:

  16 §Ett andelslag vars huvudsakliga verksam-

  hetsområde består av detaljhandel får för fi-nansiering av sin verksamhet bedriva spar-kasseverksamhet genom att på konton somuppfyller villkoren i 16 f § av sina medlem-mar ta emot sådana penningmedel i euro somskall återbetalas (medlemsplacering), om an-delslaget har minst 500 medlemmar och det ipengar betalda andelskapitalet uppgår tillminst 80 000 euro.— — — — — — — — — — — — — —

  33 §I ett andelslag skall finnas en reservfond

  som skall ökas tills den uppgår till en hund-radel av balansomslutningen, dock minst2 500 euro.— — — — — — — — — — — — — —

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

  —————

 • RP 103/2001 rd 17

  6.Lag

  om ändring av 45 § lagen om försäkringsavtal

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 45 § 2 mom. som följer:

  45 §

  Premiebetalning efter att försäkringen upp-hört

  — — — — — — — — — — — — — —Om det premiebelopp som skall återbetalas

  är mindre än 8 euro behöver det inte återbeta-

  las särskilt. Beloppet kan genom förordningav statsrådet ändras så att det motsvarar för-ändringen i penningvärdet.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.På försäkringar som har upphört före la-

  gens ikraftträdande tillämpas de bestämmel-ser som gäller när denna lag träder i kraft.

  —————

  7.Lag

  om ändring av 7 § lagen om parkeringsbot

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/1970) 7 § 1 mom., sådant det lyder i

  lag 353/1990, som följer:

  7 §Parkeringsboten är oberoende av felets art

  10 euro. Genom förordning av inrikesmini-steriet kan dock botens belopp höjas tillhögst 40 euro, om detta anses nödvändigt avtrafikskäl. Förhöjningen kan även avse enkommun eller ett visst område i en kommun.

  — — — — — — — — — — — — — —

  ———

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  —————

 • RP 103/2001 rd18

  8.Lag

  om ändring av 5 § lagen om överlastavgift

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 14 januari 1982 om överlastavgift (51/1982) 5 §, sådan den lyder i lag

  1/1989, som följer:

  5 §

  Avgiftens storlek

  Överlastavgiften är 10 euro för varje enligt4 § beräknat fullt hundratal kilogram avöverskridningen. För varje hundratal kilo-gram med vilket överlasten överskrider 2 000

  kilogram är avgiften dock 30 euro och förvarje hundratal kilogram med vilket denöverskrider 4 000 kilogram 40 euro.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  —————

 • RP 103/2001 rd 19

  9.Lag

  om ändring av 2 a och 9 kap. strafflagen

  I enlighet med riksdagens beslutändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 2 a kap. 5 § 2 mom., den finska

  språkdräkten i 8 § 1 mom. och 8 § 2 mom. samt 9 kap. 5 §, sådana de lyder, 2 a kap. 5 § 2mom. och 8 § 1 och 2 mom. i lag 550/1999 samt 9 kap. 5 § i lag 743/1995, som följer:

  2 a kap.

  Om böter, förvandlingsstraff och ordnings-bot

  Förvandlingsstraff

  5 §

  Förvandlingsstraffets längd

  — — — — — — — — — — — — — —Då förvandlingsstraff bestäms för ett i visstbelopp utdömt vite, motsvarar varje fullt be-lopp av 20 euro en dags fängelse.

  — — — — — — — — — — — — — —8 §

  Ordningsbot

  — — — — — — — — — — — — — —Ordningsboten får vara högst 200 euro. Om

  beloppet av ordningsboten för olika förseel-ser bestäms genom förordning av statsrådet.— — — — — — — — — — — — — —

  9 kap.

  Om straffansvar för juridiska personer

  5 §

  Samfundsbot

  Samfundsbot döms ut till ett visst belopp.Dess lägsta belopp är 850 euro och desshögsta belopp 850 000 euro.

  ———

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  —————

 • RP 103/2001 rd20

  10.Lag

  om ändring av 6 kap. lagen om verkställighet av straff

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 19 december 1889 om verkställighet av straff (39/1889) 6 kap. 2 § 3

  mom. och 3 § 2 mom., sådana de lyder, 6 kap. 2 § 3 mom. i lag 386/1981 och 3 § 2 mom. i lag595/1977, som följer:

  6 kap.

  Om böter, förvandlingsstraff för böter ochsamfundsbot

  2 §— — — — — — — — — — — — — —

  Om den som på förhand helt eller delvishar betalat sina böter genom ett lagakraft-vunnet beslut av en högre domstol eller avnågon annan orsak befrias från böterna ellerdöms att betala ett lägre bötesbelopp än detsom har betalats, skall till honom eller henneåterbäras det överbetalda beloppet med sexprocents årlig ränta från betalningsdagen tilldagen för återbäringen. Genom förordning av

  statsrådet kan föreskrivas att återbäring ellerränta inte skall betalas om den understiger ettvisst belopp.

  3 §— — — — — — — — — — — — — —

  Vid verkställighet av bötesstraff skall dockäven delbetalning av böterna tas emot, omden motsvarar minst en dagsbot eller, beträf-fande ett vite som har dömts ut till ett visstbelopp, utgör minst 10 euro.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  —————

  11.Lag

  om ändring av 1 § lagen om strafforderförfarande

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 26 juli 1993 om strafforderförfarande (692/1993) 1 § 1 mom. som följer:

  1 §Vid förfarande enligt denna lag (straffor-

  derförfarande) kan dömas ut bötesstraff ochförverkandepåföljder på högst 1 000 euro förförseelser för vilka den straffbestämmelsesom skall tillämpas på fallet inte med tankepå de föreliggande omständigheterna före-skriver strängare straff än böter eller fängelsei högst sex månader, samt för överträdelse avpolisordning, kommunal eller annan ord-ningsstadga eller lagligen fastställt vitesför-

  bud. Straff kan dömas ut enligt denna lagäven i det fall att förseelsen också kan med-föra någon annan påföljd än vad som nämnsovan, om det inte yrkas att den som begåttförseelsen skall dömas till en sådan.— — — — — — — — — — — — — —

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  —————

 • RP 103/2001 rd 21

  12.Lag

  om ändring av 3 och 11 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltnings-myndigheters prestationer

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltnings-

  myndigheters prestationer (701/1993) 3 § 1 mom. och 11 §, av dem 3 § 1 mom. sådant det ly-der i lag 110/2000, som följer:

  3 §

  Rättegångsavgift

  För behandling av tviste-, brott-, under-ställnings- och fullföljdsmål och mål somgäller extraordinärt ändringssökande samt förbehandling även av annat rättskipningsmålvid förvaltningsdomstol tas rättegångsavgiftut som följer:

  Domstol Euro

  högsta domstolen- brottmål...........................................100- annat mål ........................................200högsta förvaltningsdomstolen ...........200hovrätten- brottmål.............................................80- annat mål ........................................160förvaltningsdomstolen ........................80tingsrätten- brottmål och fullföljdsmål enligt

  utsökningslagen ...............................70- tvistemål vars behandling upphör vid

  - skriftlig förberedelse ...................... 70- muntlig förberedelse..................... 100- huvudförhandling i sambandmed muntlig förberedelse ............. 130

  - särskild huvudförhandling............ 160marknadsdomstolen .......................... 200arbetsdomstolen................................ 200— — — — — — — — — — — — — —

  11 §

  Justering av avgifterna

  Storleken på de i 3 § nämnda avgifternaskall justeras genom förordning av statsrådetmed tre års mellanrum så att de motsvararförändringen i penningvärdet. Avgifterna av-rundas till närmaste fulla euro.

  ———

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  —————

 • RP 103/2001 rd22

  13.Lag

  om ändring av 9 § hovrättslagen

  I enlighet med riksdagens beslutändras i hovrättslagen av den 21 januari 1994 (56/1994) 9 § 1 mom. 1 punkten och 4 mom.,

  sådana de lyder i lag 169/1998, som följer:

  9 §

  Hovrättens sammansättning i vissa mål ochärenden

  Hovrätten är beslutför också i en samman-sättning med tre ledamöter, till vilken hör tvåledamöter och föredraganden i målet ellerärendet, som uppfyller i 2 mom. nämnda be-hörighetsvillkor,

  1) om det som i tingsrättens avgörande gåremot ändringssökanden, eller, om ändrings-sökandena är flera, går emot alla ändringssö-kande gemensamt, gäller endast pengar ellerannan egendom eller fördel som lätt kan be-dömas i pengar, och penningbeloppet i frågaeller egendomens eller fördelens värde när

  tingsrättens dom avkunnas eller meddelasuppenbarligen inte har varit högre än 5 000euro, och— — — — — — — — — — — — — —

  När det i 1 mom. 1 punkten avsedda belop-pet räknas ut beaktas inte ränta som uppståttefter det talan väcktes eller rättegångskostna-der. Beloppet omvandlas på basis av föränd-ringen i levnadskostnadsindex till närmastehela 1 000 euro, enligt vad som bestäms ge-nom förordning av justitieministeriet.

  ———

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  —————

  14.Lag

  om ändring av 3 § lagen om utsökningsavgifter

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (34/1995) 3 § 1 mom. som följer:

  3 §

  Avgifternas belopp

  Tabellavgiften fastställs som en jämnt sti-gande avgift enligt storleken av det beloppsom inflyter för en fordran, så att den minstaavgiften är 7 euro, om den fordran som in-drivits eller en del av den är högst 67 euro,

  och den största avgiften högst 340 euro, omden fordran som indrivits eller en del av denär större än 16 800 euro.— — — — — — — — — — — — — —

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  —————

 • RP 103/2001 rd 23

  15.Lag

  om ändring av 3 § lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 12 maj 2000 om anmälan av kandidaters valfinansiering (414/2000) 3 § 2

  mom. som följer:

  3 §

  Uppgifter som skall anmälas

  — — — — — — — — — — — — — —Värdet av varje enskilt stöd och namnet på

  donatorn skall nämnas särskilt, om värdetuppgår till minst 3 400 euro vid presidentvaloch Europaparlamentsval och till minst 1 700euro vid riksdagsval och kommunalval. Medunderstöd avses pengar, varor, tjänster ochandra motsvarande prestationer som erhållits

  vederlagsfritt, dock inte sedvanligt frivilligtarbete och sedvanliga gratistjänster. Namnetpå en privatperson får inte uppges utan den-nes uttryckliga samtycke om värdet av detunderstöd privatpersonen donerat är mindreän nämnda belopp.— — — — — — — — — — — — — —

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  —————

  Nådendal den 29 juni 2001

  Republikens President

  TARJA HALONEN

  Minister Olli-Pekka Heinonen

 • RP 103/2001 rd24

  BilagaParallelltexter

  1.Lag

  om ändring av brottsskadelagen

  I enlighet med riksdagens beslutändras i brottsskadelagen av den 21 december 1973 (935/1973) 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. 2

  punkten, 5 a §, 6 a § 2 mom. samt 7 och 10 §,av dessa lagrum 5 § 1 mom. 2 punkten och 5 a § sådana de lyder i lag 194/1997, 6 a § 2

  mom. sådant det lyder i lag 62/1999 samt 7 och 10 § sådana de lyder i lag 1110/1990, som föl-jer:

  Gällande lydelse Föreslagen lydelse

  4 §Ersättning utgives icke, om ersättningsbe-

  loppet uppenbarligen vore mindre än 200mark.— — — — — — — — — — — — — —

  4 §Ersättning betalas inte om ersättningsbe-

  loppet uppenbarligen vore mindre än 34euro.— — — — — — — — — — — — — —

  5 §.Till den som lidit personskada utges er-

  sättning— — — — — — — — — — — — — —

  2) för minskning i inkomst eller uppehälle,varvid ersättningen är högst 680 mark perdag minskad med den inkomst eller det un-derhåll som för samma tid eventuellt till-kommer den skadelidande, samt— — — — — — — — — — — — — —

  5 §Till den som lidit personskada utges er-

  sättning— — — — — — — — — — — — — —

  2) för minskning i inkomst eller uppehälle,varvid ersättningen är högst 115 euro perdag minskad med den inkomst eller det un-derhåll som för samma tid eventuellt till-kommer den skadelidande, samt— — — — — — — — — — — — — —

  5 a §Arbetsgivare ersätts för den lön eller mot-

  svarande ersättning som han för tiden förarbetsoförmåga har betalt den som lidit per-sonskada till följd av brott. Ersättningen ärdock högst 680 mark per dag. Ersättning be-talas inte, om personskadan har förorsakatsgenom ett målsägandebrott och målsägan-den inte har anmält brottet för polisen, yrkatatt åtal skall väckas eller framställt straffyr-kande i saken.

  5 a §Arbetsgivare ersätts för den lön eller mot-

  svarande ersättning som arbetsgivaren förtiden för arbetsoförmåga har betalt till densom lidit personskada till följd av brott. Er-sättningen är dock högst 115 euro per dag.Ersättning betalas inte, om personskadan harförorsakats genom ett målsägandebrott ochmålsäganden inte har anmält brottet för po-lisen, yrkat att åtal skall väckas eller fram-ställt straffyrkande i saken.

 • RP 103/2001 rdGällande lydelse Föreslagen lydelse

  25

  6 a §— — — — — — — — — — — — — —

  Ersättningen som betalas till en ersätt-ningsberättigad med stöd av denna paragraffår inte vara större än 20 000 mark.

  6 a §— — — — — — — — — — — — — —

  Den ersättning som betalas till en ersätt-ningsberättigad med stöd av denna paragraffår inte vara större än 3 364 euro.

  7 §Engångsersättning som på grund av ett

  och samma skadefall betalas till den som li-dit personskada får, med beaktande av av-dragen enligt 3 §, inte överstiga ((250 000))mark.

  7 §Den engångsersättning som på grund av

  ett och samma skadefall betalas till den somlidit personskada får, med beaktande av av-dragen enligt 3 §, inte överstiga 47 934euro.

  10 §Ersättning som utges på grund av ett och

  samma skadefall till den som lidit sakskadaeller i 8 a § nämnd annan skada får, med be-aktande av avdragen enligt 3 §, inte översti-ga ((125 000)) mark.

  10 §Den ersättning som på grund av ett och

  samma skadefall betalas till den som liditsakskada eller i 8 a § nämnd annan skadafår, med beaktande av avdragen enligt 3 §,inte överstiga 24 050 euro.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari

  2002.Lagens 5 § 1 mom. 2 punkt, 5 a §, 6 a § 2

  mom. samt 7 och 10 § tillämpas på ersätt-ningsärenden som grundar sig på brott somhar begåtts den 1 januari 2000 eller senare.

  ———

 • RP 103/2001 rd26

  2.Lag

  om ändring av 10 § lagen om indrivning av fordringar

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 22 april 1999 om indrivning av fordringar (513/1999) 10 § 3 mom. som

  följer:

  Gällande lydelse Föreslagen lydelse

  10 §

  Indrivningskostnader

  — — — — — — — — — — — — — —Om en konsumentfordran, som utan dom

  eller beslut kan drivas in i utsökningsväg pådet sätt som bestäms i lagen om indrivningav skatter och avgifter i utsökningsväg, haröverlåtits till en uppdragstagare för indriv-ning, får av gäldenären krävas indrivnings-kostnader på högst 70 mark för varje gångindrivning sker. Beloppet kan ändras genomförordning om det finns skäl till det pågrund av den ekonomiska eller monetära ut-vecklingen. De indrivningskostnader somavses i detta moment kan drivas in i utsök-ningsväg utan dom eller beslut på det sättsom bestäms i den ovan nämnda lagen.

  10 §

  Indrivningskostnader

  — — — — — — — — — — — — — —Om en konsumentfordran, som utan dom

  eller beslut kan drivas in i utsökningsväg pådet sätt som bestäms i lagen om indrivningav skatter och avgifter i utsökningsväg, haröverlåtits till en uppdragstagare för indriv-ning, får av gäldenären krävas indrivnings-kostnader på högst 12 euro för varje gångindrivning sker. Beloppet kan ändras genomförordning av statsrådet om det finns skältill det på grund av den ekonomiska ellermonetära utvecklingen. De indrivningskost-nader som avses i detta moment kan drivasin i utsökningsväg utan dom eller beslut pådet sätt som bestäms i den ovan nämnda la-gen.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari

  2002.———

 • RP 103/2001 rd 27

  3.Lag

  om ändring av 10 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 15 juli 1988 om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats

  (688/1988) 10 § 2 och 3 mom. som följer:

  Gällande lydelse Föreslagen lydelse

  10 §— — — — — — — — — — — — — —

  Är försäljningspriset efter avdrag för ford-rans belopp och försäljningskostnadernaminst 30 mark, skall näringsidkaren utandröjsmål sända överskottet till beställaren,om det inte skall betalas till någon som en-ligt vad näringsidkaren känner till har rätt attföre beställaren få betalning ur överskottet.Om nedsättning av betalningen hos ((över-exekutor)) i vissa fall stadgas särskilt.

  Det belopp som nämns i 2 mom. kan ge-nom förordning höjas till högst det tredubb-la, om nedgång i penningvärdet kräver det.

  10 §— — — — — — — — — — — — — —

  Om försäljningspriset efter avdrag förfordrans belopp och försäljningskostnadernaär minst 8 euro, skall näringsidkaren utandröjsmål sända överskottet till beställaren,om det inte skall betalas till någon som en-ligt vad näringsidkaren känner till har rätt attföre beställaren få betalning ur överskottet.Om nedsättning av betalningen hos länssty-relsen i vissa fall bestäms särskilt.

  Det belopp som nämns i 2 mom. kan ge-nom förordning av statsrådet ändras så attdet motsvarar förändringen i penningvär-det.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari

  2002.På saker som har sålts före lagens ikraft-

  trädande tillämpas de bestämmelser somgäller när denna lag träder i kraft.

  ———

 • RP 103/2001 rd28

  4.Lag

  om ändring av 3 § hittegodslagen

  I enlighet med riksdagens beslutändras i hittegodslagen av den 26 augusti 1988 (778/1988) 3 § som följer:

  Gällande lydelse Föreslagen lydelse

  3 §

  Lågvärdigt hittegods

  Hittegods vars penningvärde underskriderett genom förordning stadgat markbeloppoch som uppenbart saknar särskilt bruks- el-ler känslovärde eller annat personligt värdeför ägaren anses vara lågvärdigt. På lågvär-digt hittegods tillämpas 5, 6 och 26 §.

  3 §

  Lågvärdigt hittegods

  Hittegods vars penningvärde är högst 20euro och som uppenbart saknar särskiltbruks- eller känslovärde eller annat person-ligt värde för ägaren anses vara lågvärdigt.På lågvärdigt hittegods tillämpas 5, 6 och26 §.

  Det belopp som nämns i 1 mom. kan ge-nom förordning av statsrådet ändras så attdet motsvarar förändringen i penningvär-det.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari

  2002.———

 • RP 103/2001 rd 29

  5.Lag

  om ändring av 16 och 33 § lagen om andelslag

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/1954) 16 § 1 mom. och 33 § 1 mom., så-

  dana de lyder, 16 § 1 mom. i lag 415/1996 och 33 § 1 mom. i lag 1240/1989, som följer:

  Gällande lydelse Föreslagen lydelse

  16 §Ett andelslag vars huvudsakliga verksam-

  hetsområde består av detaljhandel får för fi-nansiering av sin verksamhet bedriva spar-kasseverksamhet genom att av sina med-lemmar på konton som uppfyller villkoren i16 f § ta emot sådana penningmedel i marksom skall återbetalas (medlemsplacering) ,om andelslaget har minst 500 medlemmaroch det i pengar betalda andelskapitaletuppgår till minst 500 000 mark.— — — — — — — — — — — — — —

  16 §Ett andelslag vars huvudsakliga verksam-

  hetsområde består av detaljhandel får för fi-nansiering av sin verksamhet bedriva spar-kasseverksamhet genom att på konton somuppfyller villkoren i 16 f § av sina med-lemmar ta emot sådana penningmedel i eurosom skall återbetalas (medlemsplacering),om andelslaget har minst 500 medlemmaroch det i pengar betalda andelskapitaletuppgår till minst 80 000 euro.— — — — — — — — — — — — — —

  33 §I ett andelslag skall finnas en reservfond

  som skall ökas tills den uppgår till en hund-radel av balansomslutningen, dock minst15 000 mark.— — — — — — — — — — — — — —

  33 §I ett andelslag skall finnas en reservfond

  som skall ökas tills den uppgår till en hund-radel av balansomslutningen, dock minst2 500 euro.— — — — — — — — — — — — — —

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari

  2002.———

 • RP 103/2001 rd30

  6.Lag

  om ändring av 45 § lagen om försäkringsavtal

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 45 § 2 mom. som följer:

  Gällande lydelse Föreslagen lydelse

  45 §

  Premiebetalning efter att försäkringen upp-hört

  — — — — — — — — — — — — — —Om det premiebelopp som skall återbeta-

  las är mindre än 50 mark, behöver det inteåterbetalas särskilt. Beloppet kan ändras ge-nom förordning, om en förändring i pen-ningvärdet ger anledning till det.

  45 §

  Premiebetalning efter att försäkringen upp-hört

  — — — — — — — — — — — — — —Om det premiebelopp som skall återbeta-

  las är mindre än 8 euro behöver det inteåterbetalas särskilt. Beloppet kan genomförordning av statsrådet ändras så att detmotsvarar förändringen i penningvärdet.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari

  2002.På försäkringar som har upphört före la-

  gens ikraftträdande tillämpas de bestäm-melser som gäller när denna lag träder ikraft.

  ———

 • RP 103/2001 rd 31

  7.Lag

  om ändring av 7 § lagen om parkeringsbot

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/1970) 7 § 1 mom., sådant det lyder i

  lag 353/1990, som följer:

  Gällande lydese Föreslagen lydelse

  7 §Parkeringsboten är oberoende av felets art

  femtio mark. Inrikesministeriet får dockhöja botens belopp till högst tvåhundramark, om detta anses nödvändigt av trafik-skäl. Förhöjningen kan även avse en kom-mun eller ett visst område i en kommun.

  — — — — — — — — — — — — — —

  7 §Parkeringsboten är oberoende av felets art

  10 euro. Genom förordning av inrikesmini-steriet kan dock botens belopp höjas tillhögst 40 euro, om detta anses nödvändigt avtrafikskäl. Förhöjningen kan även avse enkommun eller ett visst område i en kom-mun.— — — — — — — — — — — — — —

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari

  2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  ———

 • RP 103/2001 rd32

  8.Lag

  om ändring av 5 § lagen om överlastavgift

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 14 januari 1982 om överlastavgift (51/1982) 5 §, sådan den lyder i lag

  1/1989, som följer:

  Gällande lydelse Föreslagen lydelse

  5 §

  Avgiftens storlek

  Överlastavgiften är 60 mark för varje en-ligt 4 § beräknat fullt hundratal kilogram avöverskridningen. För varje hundratal kilo-gram med vilket överlasten överskrider 2000 kilogram är avgiften dock 180 mark ochför varje hundratal kilogram med vilket denöverskrider 4 000 kilogram 240 mark.

  5 §

  Avgiftens storlek

  Överlastavgiften är 10 euro för varje en-ligt 4 § beräknat fullt hundratal kilogram avöverskridningen. För varje hundratal kilo-gram med vilket överlasten överskrider2 000 kilogram är avgiften dock 30 euro ochför varje hundratal kilogram med vilket denöverskrider 4 000 kilogram 40 euro.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari

  2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  ———

 • RP 103/2001 rd 33

  9.Lag

  om ändring av 2 a och 9 kap. strafflagen

  I enlighet med riksdagens beslutändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 2 a kap. 5 § 2 mom., den finska

  språkdräkten i 8 § 1 mom. och 8 § 2 mom. samt 9 kap. 5 §, sådana de lyder, 2 a kap. 5 § 2mom. och 8 § 1 och 2 mom. i lag 550/1999 samt 9 kap. 5 § i lag 743/1995, som följer:

  Gällande lydelse Föreslagen lydelse

  2 a kap.

  Om böter, förvandlingsstraff och ordnings-bot

  Förvandlingsstraff

  5 §

  Förvandlingsstraffets längd

  — — — — — — — — — — — — — —Då förvandlingsstraff bestäms för ett i

  visst belopp utdömt vite, motsvarar varjefullt belopp av hundra mark en dags fängel-se.— — — — — — — — — — — — — —

  2 a kap.

  Om böter, förvandlingsstraff och ordnings-bot

  Förvandlingsstraff

  5 §

  Förvandlingsstraffets längd

  — — — — — — — — — — — — — —Då förvandlingsstraff bestäms för ett i visstbelopp utdömt vite, motsvarar varje fullt be-lopp av 20 euro en dags fängelse.

  — — — — — — — — — — — — — —

  8 §

  Ordningsbot

  — — — — — — — — — — — — — —Ordningsboten får vara högst 1 000 mark.

  Om beloppet av ordningsboten för olika för-seelser bestäms genom förordning.

  — — — — — — — — — — — — — —

  8 §

  Ordningsbot

  — — — — — — — — — — — — — —Ordningsboten får vara högst 200 euro.

  Om beloppet av ordningsboten för olika för-seelser bestäms genom förordning av stats-rådet.— — — — — — — — — — — — — —

 • RP 103/2001 rdGällande lydelse Föreslagen lydelse34

  9 kap.

  Om straffansvar för juridiska personer

  5 §

  Samfundsbot

  Samfundsbot döms ut till visst belopp.Dess lägsta belopp är femtusen mark ochhögsta belopp fem miljoner mark.

  9 kap.

  Om straffansvar för juridiska personer

  5 §

  Samfundsbot

  Samfundsbot döms ut till ett visst belopp.Dess lägsta belopp är 850 euro och desshögsta belopp 850 000 euro.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari

  2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  ———

 • RP 103/2001 rd 35

  10.Lag

  om ändring av 6 kap. lagen om verkställighet av straff

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 19 december 1889 om verkställighet av straff (39/1889) 6 kap. 2 § 3

  mom. och 3 § 2 mom., sådana de lyder, 6 kap. 2 § 3 mom. i lag 386/1981 och 3 § 2 mom. i lag595/1977, som följer:

  Gällande lydelse Föreslagen lydelse

  6 kap.

  Om böter, förvandlingsstraff för böter ochsamfundsbot

  2 §— — — — — — — — — — — — — —

  Befrias den som på förhand helt eller del-vis erlagt honom ådömda böter, genom lagakraft vunnet utslag av högre domstol eller avannan orsak från böterna eller döms han atterlägga ett lägre bötesbelopp än det han be-talt, skall till honom återbäras det överbetal-da beloppet med sex procents årlig räntafrån betalningsdagen till dagen för återbä-ringen. Genom förordning kan stadgas attåterbäring eller ränta inte skall betalas omden understiger ett visst markbelopp.

  6 kap.

  Om böter, förvandlingsstraff för böter ochsamfundsbot

  2 §— — — — — — — — — — — — — —

  Om den som på förhand helt eller delvishar betalat sina böter genom ett lagakraft-vunnet beslut av en högre domstol eller avnågon annan orsak befrias från böterna ellerdöms att betala ett lägre bötesbelopp än detsom har betalats, skall till honom eller hen-ne återbäras det överbetalda beloppet medsex procents årlig ränta från betalningsdagentill dagen för återbäringen. Genom förord-ning av statsrådet kan föreskrivas att återbä-ring eller ränta inte skall betalas om den un-derstiger ett visst belopp.

  3 §— — — — — — — — — — — — — —

  Vid verkställighet av bötesstraff skalldock även delbetalning av böterna emotta-gas, såframt den motsvarar minst en dagsboteller, beträffande till visst belopp ådömtvite, utgör minst tjugo mark.

  3 §— — — — — — — — — — — — — —

  Vid verkställighet av bötesstraff skalldock även delbetalning av böterna tas emot,om den motsvarar minst en dagsbot eller,beträffande ett vite som har dömts ut till ettvisst belopp, utgör minst 10 euro.

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari

  2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  ———

 • RP 103/2001 rd36

  11.Lag

  om ändring av 1 § lagen om strafforderförfarande

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 26 juli 1993 om strafforderförfarande (692/1993) 1 § 1 mom. som följer:

  Gällande lydelse Föreslagen lydelse

  1 §Vid förfarande enligt denna lag (straffor-

  derförfarande) kan utdömas bötesstraff ochförverkandepåföljder på högst 5 000 markför förseelser för vilka det straffstadgandesom skall tillämpas på fallet inte med tankepå de föreliggande omständigheterna stad-gar annat eller strängare straff än böter ellerfängelse i högst sex månader, samt för över-trädelse av polisordning, kommunal ellerannan ordningsstadga eller lagligen fastställtvitesförbud. Straff kan dömas ut enligt den-na lag även i det fall att förseelsen också kanmedföra någon annan påföljd än vad somnämns ovan, om det inte yrkas att den sombegått förseelsen skall dömas till en sådan.— — — — — — — — — — — — — —

  1 §Vid förfarande enligt denna lag (straffor-

  derförfarande) kan dömas ut bötesstraff ochförverkandepåföljder på högst 1 000 euroför förseelser för vilka den straffbestämmel-se som skall tillämpas på fallet inte medtanke på de föreliggande omständigheternaföreskriver strängare straff än böter ellerfängelse i högst sex månader, samt för över-trädelse av polisordning, kommunal ellerannan ordningsstadga eller lagligen fastställtvitesförbud. Straff kan dömas ut enligt den-na lag även i det fall att förseelsen också kanmedföra någon annan påföljd än vad somnämns ovan, om det inte yrkas att den sombegått förseelsen skall dömas till en sådan.— — — — — — — — — — — — — —

  ———Denna lag träder i kraft den 1 januari

  2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  ———

 • RP 103/2001 rd 37

  12.Lag

  om ändring av 3 och 11 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltnings-myndigheters prestationer

  I enlighet med riksdagens beslutändras i lagen den 26 juli 1993 om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltnings-

  myndigheters prestationer (701/1993) 3 § 1 mom. och 11 §, av dem 3 § 1 mom. sådant det ly-der i lag 110/2000, som följer:

  Gällande lydelse Föreslagen lydelse

  3 §

  Rättegångsavgift

  För behandling av tviste-, brott-, under-ställnings- och fullföljdsmål och mål somgäller extraordinärt ändringssökande samtför behandling även av annat lagskipnings-mål vid förvaltningsdomstolarna uppbärsrättegångsavgift som följer:

  Domstol mk

  högsta domstolen- brottmål...........................................500- annat mål .....................................1 000högsta förvaltningsdomstolen ........1 000hovrätten- brottmål...........................................400- annat mål ........................................800förvaltningsdomstolen ......................400tingsrätten- brottmål och fullföljdsmål enligt

  utsökningslagen .............................350- tvistemål vars behandlingupphör vid- skriftlig förberedelse.....................350- muntlig förberedelse .....................500- huvudförhandling i sambandmed muntligförberedelse...................................650

  - särskild huvudförhandling ............800jorddomstolen ...................................800marknadsdomstolen .......................1 000arbetsdomstolen .............................1 000— — — — — — — — — — — — — —

  3 §

  Rättegångsavgift

  För behandling av tviste-, brott-, under-ställnings- och fullföljdsmål och mål somgäller extraordinärt ändringssökande samtför behandling även av annat rättskipnings-mål vid förvaltningsdomstol tas rättegångs-avgift ut som följer:

  Domstol Euro

  högsta domstolen- brottmål .......................................... 100- annat mål........................................ 200högsta förvaltningsdomstolen .......... 200hovrätten- brottmål ............................................ 80- annat mål........................................ 160förvaltningsdomstolen........................ 80tingsrätten- brottmål och fullföljdsmål enligt

  utsökningslagen............................... 70- tvistemål vars behandling upphör vid- skriftlig förberedelse ...................... 70- muntlig förberedelse .................... 100- huvudförhandling i sambandmed muntlig förberedelse............. 130

  - särskild huvudförhandling............ 160marknadsdomstolen.......................... 200arbetsdomstolen................................ 200

  — — — — — — — — — — — — — —

 • RP 103/2001 rdGällande lydelse Föreslagen lydelse38

  11 §

  Justering av avgifterna

  Storleken på de i 3 § nämnda avgifternaskall justeras genom förordning med tre årsmellanrum så att de motsvarar förändringeni penningvärdet. Avgifterna avrundas tillnärmaste 10 mk.

  11 §

  Justering av avgifterna

  Storleken på de i 3 § nämnda avgifternaskall justeras genom förordning av statsrå-det med tre års mellanrum så att de motsva-rar förändringen i penningvärdet. Avgifternaavrundas till närmaste fulla euro.

  ———

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.Åtgärder som verkställigheten av lagen

  förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

  ———

 • RP 103/2001 rd 39

  13.Lag

  om ändring av 9 § hovrättslagen

  I enlighet med riksdagens beslutändras i hovrättslagen av den 21 januari 1994 (56/1994) 9 § 1 mom. 1 punkten och 4 mom.,

  sådana de lyder i lag 169/1998, som följer:

  Gällande lydelse Föresl