Regionaalministri valitsemisala infoleht, kevad 2013

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REGI annab kolm korda aastas levaate regionaalministri valitsemisalas toimuvast kajastades rahvastiku ja regionaalvaldkonna tegemisi. Regionaalvaldkond hlmab mitut riigile olulist valdkonda: maavalitsused ja kohaliku omavalitsused, kohanimekorraldus, kodanikehendused, usuasjade korraldamine, rahvastikutoimingud ja rahvastikuregister, ruumiline planeerimine, kohalike avalike e-teenuste arendamine, koha- ja isikunime korraldus, EL struktuuritoetuste- riigisiseste ja regionaalsete abiprogrammide loomine ja vahendite jagamine. REGI on suunatud kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste ametnikele aga ka valla- ja linnavolikogude liikmetele ning kigile, keda regionaalteemad huvitavad ja kes soovivad saada ajakohast levaadet valdkonna arengutest.

Transcript

 • KOVide hinemine lihtsustub

  Mentorlus aitab MTsid

  REGIRegionaalMinisTRi valiTseMisala infolehTkevad 2013

  Haldus- reform:oluliseks muutuvad

  tmbekeskused

  Paraneb rahulolu maapiirkonna teenustega

 • RegionaalministRi valitsemisala infoleht

  Peeter elab maal. Tallinnast sna kaugel, tege-likult vga palju kaugemal enam ei saagi ela-da. Vikses vallas, kus elanike arv on praegu pisut le tuhande. Praegu, sest tegelikult on see arv viimased 15 aastat jrjest kahanenud ning ilmselt kahaneb edaspidigi.

  Peetrile maal meeldib. Vrske hk, hommikune ko kukkumine ning metsa tagant kostvad kirikukel-lad, kui toast vlja astud, et koerale sa viia. Turva-line mbrus, kus lapsed saavad rahulikult rattaga ringi kimada.

  Tpeva hommikul pakib Peeter pere autosse ja teeb tavaprase ringi. Viksem laps 7 km kaugusele

  oma valla algkooli. Vanem poiss pi-sut kaugemale, naabervalda, sest tema kib juba keskkoolis. Sealt veel 20 kilomeetrit edasi maakon-nakeskusesse, sest nad mlemad naisega ttavad seal. Tegelikult asub see tkoht paar kilomeetrit linnast vljas, rngasvallas.

  htul kik tagurpidi. Ainult selle vahega, et vanem poiss on linna tulnud, sest ta kib seal jalkatren-nis. Linnas olles poest lbi, viksem laps pikapevarhmast peale ja ko-ju tagasi. htul veel pisut toimetusi aias, kuni naine sma kutsub. Elu on ilus.

  Stopp! Lugesite kokku, mitmes omavalitsuses Peeter oma igape-vast elu korraldab? Elukoht, lapse koolikoht, tkoht, poed ja trennid kokku neli. Oma hle saab ta va-limistel anda aga vaid hes. Selles, kus ta kodu asub. lejnud kol-mes toimuvat ei saa ta paraku m-jutada.

  Ta ei saa kaasa rkida selles, mil-list haridust naabervalla keskkoolis pakutakse; milline on keskkond te-ma tkoha mbruses; kuidas are-neb ja kujuneb maakonnakeskus, kus nad iga pev oma asju ajavad. Rkimata sellest, et kogu tee tle ja kooli oleks hooldatud vi et seal sidaks bussid.

  Ta saab kaasa rkida selles, kui-das juhitakse koduvalda. Kuid mis sellest sltub? Ametnikke on selles vallavalitsuses alla kmne ja kik

  Sisukord3 Uudised4 Haldusreform toob

  tmbekeskuste Eesti6 Uudised7 Mentorlus: toeks MTdele8 Kui jah-sna ei pea tlema

  kaks korda10 Uuemad ja selgemad

  leppemrgid11 Juhend kutsub KOVe kaasama12 KOVide hinemine muutub

  lihtsamaks14 Nimepanek: keeldumist

  tuleb phjendada15 "Kodanike Euroopa" toob

  Euroopa lhemale16 Tuhame seikluskeskus

  rahvale avatud

  nad tegelevad vga erinevate lesannetega. Valla eelarve on miljoni euro ringis, millest lviosa on jooksvate kuludega juba ette kaetud ning otsus-tusruumi sisuliselt ei ole. Investeeringutest, mis kodukoha elukvaliteeti mrgatavalt parandaks, ei maksa unistadagi.

  Seda Peetrit ei ole olemas, mtlesin ta vlja. Aga on vga palju neid, kelle igapevane elu kul-geb just nii nagu Peetril. Suure osa omavalitsuste ked jvad nende inimeste elu korraldamisel lihtsalt lhikeseks ning ramm vikeseks nagu sel-lel omavalitsusel, kus Peetri kodu asub.

  Seeprast olengi asunud ette valmistama tm-bekeskustel phinevat omavalitsusreformi. See mudel plvis ka suure osa omavalitsuste, eksper-tide ja asutuste poolehoiu, kelle poole sgisel prdusime. Sellest mudelist on pikemalt juttu selles REGIs.

  Eesti vajab tugevaid omavalitsusi, mis htiksid seal elavate inimeste igapevase toimepiirkonna-ga ala, kus inimene elab, ttab, koolitab lapsi, kib poes ja veedab oma vaba aega. Selliseid, mil-lel on tugev sda ja mille kaugemad piirkonnad on keskusega hsti hendatud; mis suudavad kaasa aidata tkohtade loomisele ning teha ot-suseid, mis inimeste elu ka tegelikult mjutada suudavad.

  Eesti vajab tugevaid omavalitsusi, mis

  htiksid seal elavate inimeste igapevase toimepiirkonnaga.

  Koostatud regionaalministri valitsemisalas, kontakt: Kaili Uusmaa, 612 5031, kaili.uusmaa@siseministeerium.eetoimetaja: Liis Kngsepp kujundus: Profimeedia

  2 I KEVad 2013

  SIIM KIISler, regionaalminister

  Tname kiki, kes aitasid kaasa REGI valmimisele!

  Tmbekeskuste mudel toob

  tugevad omavalitsused

 • KEVad 2013 I 3

  REGIONaaLMINIsTRI VaLITsEMIsaLa INfOLEHT

  Euroopa Regionaalarengu Fondist rahas-tati mullu kuut meedet, mis on suunatud kohalike avalike teenuste arendamisele, linnaliste piirkondade arendamisele ning piirkondade konkurentsivime tugevda-misele klastus- ja ettevtluskeskkonna infra- struktuuri, piirkonnale omaste kompetentside arendamise ning internetihenduste kttesaada-vuse parandamise kaudu.Lisaks avati 2012. aastal uus meede gmnaasiumivrgu korrastamiseks. Nimetatud meetmete kogumaht aastatel 2007-2013 on veidi alla 390 miljoni euro.

  Maakondlikke arenduskeskuste tegevust MT-de ja KOV-de nustamisel ja koolitamisel toetati ESFst ja riigieelarvest enam kui 0,9 mln euroga. Euroopa territoriaalse koost programmide raames tehti Eesti taotlejatele toetusotsuseid ERFst ligi 11 mln euro ulatuses.

  Riigieelarvest rahastati 2012. aastal kmme-konda regionaalarengu toetusprogrammi, millest osa on suunatud eripraste piirkondade toetami-

  kohaliku omaalgatuse programmi kord ja tingimused muutusid

  ettevtluse Arendamise SA (eAS) asemel hakkab kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eest tnavu vastutama SA Kodanikuhiskonna Sihtkapital (KSK). Samuti muutuvad toetuste taotlemise tingimused.

  selleks, et paremini toetada kohalikke ja kogukondlikke algatusi, on regionaalmi-nistri valitsemisala tnavu otsustanud KOPi he taotlusvooru jagada neljaks konkreetse eesmrgiga meetmeks, kus sarnased taotlused vistlevad nd omavahel. Koos kodanikuhenduste, maavalitsuste ja maa-kondlike arenduskeskustega muudeti lihtsamaks programmi korda ja taotlusvorme.

  KOPi eesmrk on kohaliku arengu ja kogukon-

  dade elujulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koost ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. Programmi eelarve on tnavu 1,2 miljonit eurot, seda rahastatakse riigieelarvest.

  Taotlusi toetuse saamiseks vivad esitada avali-kes huvides tegutsevad MTd, milles ei osale liik-mena kohalik omavalitsus vi riik; avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asuta-tud kohaliku omavalitsuse vi riigi osalusel ning seltsingud kuni 2500 elanikuga asulates.

  Toetust saab taotleda kogukonna liikmete koo-litamiseks, kohaliku arengu kavandamiseks, aja-looprandi ja traditsioonide vrtustamiseks ning elukeskkonna parandamiseks.

  Programmiga seotud dokumendid, sh taotlus- ja aruandevormid, leiab KSKi kodulehelt www.kysk.ee. Taotluste esitamise thtajad j-vad samaks, jrgmine thtaeg on 1. oktoober.

  Regionaalprojektid said mullu 75 mln eurot

  seks ning teine osa kigile Eesti piirkondadele. 2012. aastal avati toetuskeem teenuskeskuste toetamiseks, mille eesmrk oli parandada tee-nuste kttesaadavust maapiirkondades ja ini-meste elukvaliteeti ning tagada realade jtkusuutlik areng. Toetusskeem kivitus piloot-programmina Plva, Valga ja Vru maakonnas.

  Lisainfot saab regionaalministri valitsemisala kodulehelt www.siseministeerium.ee.

  2012. aastal eraldati regionaalprojektide toetusteks kokku le 75 mln euro. Neist siseriiklikest programmidest sai toetust 1395 projekti peaaegu 9 miljoni euro ulatuses. Vlis-toetusi sai 101 projekti, ligi 67 miljoni euro eest.

 • 4 I KEVad 2013

  REGIONaaLMINIsTRI VaLITsEMIsaLa INfOLEHT

  Haldus-reform

  toob tmbekeskuste eesti

  Tmbekeskuste mudel valiti, toetudes ta-gasisidele kuue vimaliku reformimu-deli kohta, mis minister eelmisel sgisel avalikuks aruteluks esitas. lekaalukalt suurim osa vastajatest, kelle seas olid nii omavalitsused, maavalitsused kui ka eksper-did, eelistas just tmbekeskuste mudelit, mis peaks Eesti omavalitsuste praegusi liiga suuri eri-nevusi vhendama. Samuti kasvaks teenuste kva-liteet ja valik nii keskustes kui ka tagamaal.

  Tundub, et inimeste valmisolek selliseks muutu-seks on varasemate aegadega vrreldes nd juba oluliselt suurem, kuna aina rohkem saavad terased kodanikud aru, et pris samamoodi, livikeste valdadega, enam edasi ei saa. Loodame, et leiame pakutud kavale avalikul arutelul rohket kaasamt-lemist ja toetust, snas Sulev Valner, omavalit-susreformi projektijuht. Just tema on regionaal- ministri valitsemisalas inimene, kes hakkab igas

  maakonnas omavalitsusjuhtide ja ekspertidega aru pidama ning kokku leppima, millised on tulevi-kus iga maakonna tmbekeskused.

  See on mistlik alternatiiv senisele isevoolu teed minekule, mille puhul on kaua loodetud, et ehk vikesed omavalitsused suudavad kohapeal paremini hoida ht vi teist asja elus, phjendas Valner omavalitsusreformi vajalikkust. Tegeli-kult nitavad aina rohkemad mrgid, et kahjuks ikkagi ei suuda, selle peegeldust neme muu hul-gas niteks rahvaloenduse kohati kurbades tule-mustes.

  Valner avaldas lootust, et ka seni haldusreformi suhtes skeptilised inimesed ei eita, et diskussioon on oluline ja mingi muutus praegusega vrreldes vajalik. Igal juhul on vga mistlik lhiajal enne 2017. aasta kohalikke valimisi vimalikult heale kokkuleppele juda, sest lputu mramatus sel-les asjas on hiskonnale vsitav.

  TEKsT: lIIS KNgSePP

  Jrgmise nelja aasta jooksul peaks mber kujunema eesti kohalike omavalitsuste kaart viksemad vallad hinevad suuremateks ja koonduvad tmbekeskuste mber. Nii lheb, kui saab teoks omavalitsusreformi ettepanek, mille le nd

  hakkavad toimuma phjalikud arutelud maakondades.

  Haldus- reformi ajakava

  Mrts 2013regionaalminister esitab reformi seaduse vlja- ttamis- kavatsuse

  August 2013projektijuhi eestvedamisel ning omavalitsuste, omavalitsusliitu-de, maavalitsuste ja ekspertide osalusel on valminud maakon-dade ettepanekud sealsete tmbekeskuste kohta

  September 2013regionaalminister esitab valitsusele omavalitsuskorral-duse reformi elluviimise seaduseelnu, mis sisaldab ka maakondadega lbi arutatud tmbekeskuste nimekirja

  De