13
Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w Bydgoszczy 1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego w roku szkolnym 2017/18 będzie miała formę egzaminu ustnego. 2. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej trwa nie dłużej niż 60 minut, z których w przypadku części teoretycznej przeprowadzanej w formie ustnej, uczeń otrzymuje maksymalnie 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. 3. Uczeń losuje jeden zestaw zadań egzaminacyjnych składający się z trzech poleceń. Zamiana wylosowanego zestawu zadań egzaminacyjnych na inny jest niedozwolona. 4. Po wylosowaniu zestawu zadań egzaminacyjnych uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie sali przed zakończeniem egzaminu w innych przypadkach jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego. 5. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego z historii sztuki obejmuje: a) opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki, b) prezentację wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń artystycznych, c) wiedzę z historii sztuki z dziedziny związanej ze specjalnością ze szczególnym uwzględnieniem zakresu specjalizacji. 6. Dzieła do opisu i analizy wybrane zostaną z zestawu zatytułowanego „Pakiet wstępny”, który uczniowie otrzymali na początku edukacji w szkole. W tej części egzaminu uczeń ma się wykazać umiejętnością analizowania i opisu formy i treści dzieła przy jednoczesnym operowaniu właściwą terminologią z zakresu sztuk pięknych. 7. Tematy prezentacji dotyczącej współczesnych wydarzeń artystycznych uczniowie konsultują z nauczycielem prowadzącym do dnia 8 grudnia 2017 r. Tematem może być twórczość artysty działającego po 1945 r., dorobek współczesnej grupy artystycznej lub omówienie widzianej przez ucznia wystawy sztuki. Celem tego zadania egzaminacyjnego jest sprawdzenie zainteresowania uczniów współczesnymi wydarzeniami artystycznymi z jednoczesnym uwzględnieniem preferencji co do dziedziny sztuki. Do dnia 31.03.2018 r. uczniowie dostarczają nauczycielowi prowadzącemu materiały wizualne, potrzebne do prezentacji podczas egzaminu dyplomowego. Materiały te powinny być zapisane w programie Power Point i zawierać: a) stronę tytułową;

Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w Bydgoszczy

1. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego w roku szkolnym 2017/18 będzie miała formę

egzaminu ustnego.

2. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej trwa nie dłużej niż 60 minut, z których w

przypadku części teoretycznej przeprowadzanej w formie ustnej, uczeń otrzymuje

maksymalnie 20 minut na przygotowanie odpowiedzi.

3. Uczeń losuje jeden zestaw zadań egzaminacyjnych składający się z trzech poleceń. Zamiana

wylosowanego zestawu zadań egzaminacyjnych na inny jest niedozwolona.

4. Po wylosowaniu zestawu zadań egzaminacyjnych uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem

egzaminu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może

zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość

kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy

medycznej. Opuszczenie sali przed zakończeniem egzaminu w innych przypadkach jest

równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego.

5. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego z historii sztuki obejmuje:

a) opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki,

b) prezentację wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń

artystycznych,

c) wiedzę z historii sztuki z dziedziny związanej ze specjalnością ze szczególnym

uwzględnieniem zakresu specjalizacji.

6. Dzieła do opisu i analizy wybrane zostaną z zestawu zatytułowanego „Pakiet wstępny”, który

uczniowie otrzymali na początku edukacji w szkole. W tej części egzaminu uczeń ma się

wykazać umiejętnością analizowania i opisu formy i treści dzieła przy jednoczesnym

operowaniu właściwą terminologią z zakresu sztuk pięknych.

7. Tematy prezentacji dotyczącej współczesnych wydarzeń artystycznych uczniowie konsultują

z nauczycielem prowadzącym do dnia 8 grudnia 2017 r. Tematem może być twórczość artysty

działającego po 1945 r., dorobek współczesnej grupy artystycznej lub omówienie widzianej

przez ucznia wystawy sztuki. Celem tego zadania egzaminacyjnego jest sprawdzenie

zainteresowania uczniów współczesnymi wydarzeniami artystycznymi z jednoczesnym

uwzględnieniem preferencji co do dziedziny sztuki. Do dnia 31.03.2018 r. uczniowie

dostarczają nauczycielowi prowadzącemu materiały wizualne, potrzebne do prezentacji

podczas egzaminu dyplomowego. Materiały te powinny być zapisane w programie Power

Point i zawierać:

a) stronę tytułową;

Page 2: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

b) reprodukcje trzech dzieł do szczegółowej analizy ;

c) maksymalnie 5-6 slajdów ukazujących inne dzieła omawianego artysty, eksponowane

na omawianej wystawie i materiał porównawczy.

Tekst dopuszczony jest jedynie na stronie tytułowej i przy podpisach dzieł. Materiały

wizualne przyniesione po 31.03.2018 r. nie będą przyjmowane. Uczeń, który ich nie

dostarczy, zmuszony będzie przedstawić wybrane przez siebie zagadnienie bez korzystania z

reprodukcji. Prezentacja ucznia trwać może maksymalnie 7 minut, po niej następuje 2-3

minutowa rozmowa komisji z uczniem na temat związany z jego prezentacją.

8. Uczniowie w listopadzie 2017 r. zapoznani zostaną z listą 40 zagadnień z historii sztuki

dziedziny związanej ze specjalnością. Przygotowane zostaną dwie listy zagadnień- jedna dla

specjalizacji projektowanie graficzne i publikacje multimedialne, druga dla aranżacji wnętrz.

Na podstawie tych zagadnień sformułowane zostaną szczegółowe pytania.

9. Ocenianie egzaminu przebiega w sposób punktowy, według przygotowanej uprzednio skali i

tabeli ocen.

Zad 1 Analiza

Rozpoznanie dzieła (tytuł, autor)

Rozpoznanie stylu

Analiza dzieła Łączenie cech dzieła ze stylem

Terminologia

0 1 2 0 1 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2

Zad 2 Prezentacja

Przedstawienie sylwetki artysty i cech jego twórczości/ charakterystyki ogólnej wystawy

Wymienienie dzieł innych niż analizowane

Analiz 3 wybranych prac

Elementy analizy porównawczej/ osadzanie w kontekstach/ omówienie sposobu ekspozycji

Terminologia

0 1 2 0 1 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2

Zad 3 Pytanie ze specjalizacji

Przywołanie dzieł zgodnych z poleceniem

Znajomość środowisk artystycznych / czasu powstania dzieł

Elementy analizy

Poprawność rzeczowa i powiązanie z tematem

Terminologia

0 1 2 0 1 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2

Uzyskana punktacja /30

Skala ocen:

30-28 celujący 27-24 bardzo dobry 23-21 dobry 20-18 dostat 17-14 dop 13-0 ndst

10. Zagadnienia do części teoretycznej egzaminu dyplomowego

Page 3: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

Techniki graficzne

1. Rysunki naskalne w epoce paleolitu.

2. Metody i style dekoracji waz greckich.

3. Symbolika w sztuce wczesnochrześcijańskiej i bizantyńskiej.

4. Miniatury iroszkockie, karolińskie i ottońskie na wybranych przykładach.

5. Sztuka książki w okresie romańskim – na wybranych przykładach.

6. Sztuka książki w okresie gotyku – na wybranych przykładach.

7. Godzinki księcia de Berry – opis formy i treści dzieła.

8. Malarstwo niderlandzkie XV wieku z uwzględnieniem symbolicznej wymowy obrazów.

9. Miedzioryty Martina Schongauera- forma i treść.

10. Linia jako główny środek wyrazu w twórczości Botticellego.

11. Twórczość Leonarda da Vinci z uwzględnieniem jego dzieł rysunkowych.

12. Albrechta Dürera z uwzględnieniem rysunku i grafiki.

13. Kodeks Baltazara Behema – charakterystyka.

14. Twórczość Rembrandta van Rijn i Jacoba van Ruisdaela z uwzględnieniem ich prac

graficznych.

15. Wizje architektury w grafikach Antonio Canale i Giovanniego Battisty Piranesiego.

16. Cykle miedziorytnicze Williama Hogartha.

17. Ilustracje Williama Blake’a.

18. Twórczość Francisca Goyi z uwzględnieniem jego dzieł graficznych.

19. Cykle rysunkowe Artura Grottgera

20. Tematyka polityczna w litografiach Daumiera.

21. Wpływ drzeworytu japońskiego na twórczość impresjonistów i postimpresjonistów.

22. Henri de Toulouse-Lautrec i początki plakatu.

23. Twórczość Vincenta van Gogha z uwzględnieniem jego dzieł rysunkowych.

24. Grafiki twórców symbolizmu- Gustava Doré i Odilona Redona.

25. Litografie Alfonsa Muchy.

26. Twórczość graficzna Beardsley’a.

27. Grafiki Leona Wyczółkowskiego.

28. Linia jako główny środek wyrazu w twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

29. Twórczość protoekspresjonistów i ekspresjonistów z uwzględnieniem ich prac graficznych.

30. Twórczość Pabla Picassa z uwzględnieniem jego dzieł rysunkowych i graficznych .

31. Twórczości surrealistów.

Page 4: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

32. Litografie Marca Chagalla.

33. Grafika artystów Rytmu (Skoczylas, Stryjeńska).

34. Abstrakcjonizm i jego rodzaje.

35. Propagandowy charakter plakatów socrealistycznych.

36. Pop-art i jego założenia na wybranych przykładach dzieł.

37. Sitodruk w twórczości Andy Warhola.

38. Polska szkoła plakatu na wybranych przykładach.

39. Wybitni graficy i rysownicy polscy XX wieku – sylwetki twórcze na wybranych

przykładach (np. Kulisiewicz, Starowieyski).

40. Street art i graffiti na wybranych przykładach.

Page 5: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

Aranżacja wnętrz

1. Porządki w architekturze starożytnej Grecji.

2. Architektura Panteonu z uwzględnieniem aranżacji wnętrza.

3. Ornamentyka i dekoracja architektoniczna w starożytnej Grecji i Rzymie.

4. Rzymski dom na przykładzie starożytnych Pompejów.

5. Wnętrza budowli wczesnochrześcijańskich.

6. Architektura bizantyńska z uwzględnieniem dekoracji wnętrz.

7. Hagia Sophia z uwzględnieniem aranżacji wnętrza.

8. Wnętrza karolińskie i ottońskie na przykładzie Kaplicy w Akwizgranie i kościoła św.

Michała w Hildesheim.

9. Architektura romańska z uwzględnieniem dekoracji wnętrz.

10. Gotyckie katedry we Francji z uwzględnieniem dekoracji.

11. Kościół Mariacki w Krakowie- analiza architektury i wystroju wnętrza.

12. Wnętrza budowli Brunelleschiego.

13. Projekty wnętrz wykonane przez Michała Anioła.

14. Palladio i palladianizm.

15. Kaplica Zygmuntowska - analiza architektury i wystroju wnętrza.

16. Charakterystyka wystroju wnętrz wawelskich na podstawie Sali Poselskiej.

17. Wnętrza barokowych świątyń Rzymu na przykładzie Il Gesu i San Ignazio.

18. Iluzjonistyczne malarstwo ścienne w twórczości malarzy renesansu i baroku na wybranych

przykładach.

19. Bernini jako dekorator wnętrz sakralnych.

20. Wnętrza barokowych pałaców francuskich na przykładzie Wersalu.

21. Barokowe wnętrza holenderskie na postawie wybranych dzieł malarstwa.

22. Kościół św. Anny w Krakowie- analiza architektury i wystroju wnętrza.

23. Charakterystyka wnętrz sakralnych budowli rokokowych na wybranych przykładach.

24. Charakterystyka wnętrz pałaców rokokowych na wybranych przykładach.

25. Cechy mebli rokokowych.

26. Pałac na Wodzie i Zamek Królewski w Warszawie- wystrój wnętrz za czasów Stanisława

Augusta Poniatowskiego.

27. Styl empire.

28. Bidermaier w dekoracji wnętrz.

Page 6: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

29. Architektura w duchu historyzmu z uwzględnieniem wnętrz neogotyckich.

30. Opera paryska- charakterystyka stylu i dekoracji wnętrza.

31. Secesja jako styl odrodzenia i integracji dyscyplin plastycznych na przykładach aranżacji

wnętrz.

32. Stanisław Wyspiański jako dekorator wnętrz.

33. Meble secesyjne.

34. Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza.

35. Art déco w sztukach plastycznych i w dekoracji wnętrz.

36. Szkoła Bauhausu i jej założenia.

37. Architektura i design w kręgu neoplastycyzmu (G. Ritveld).

38. Sala neoplastyczna Władysława Strzemińskiego.

39. Wybitni architekci i projektanci wnętrz w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku – na

wybranych przykładach.

40. Aranżacja wnętrz dowolnego muzeum bądź wystawy dzieł sztuki- omówienie i ocena

krytyczna.

Page 7: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego

Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1258).

§ 1

1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu wykształcenia plastycznego oraz przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

2. Do egzaminu dyplomowego uczeń może być dopuszczony, jeżeli na zakończenie klasy

programowo najwyższej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną.

§ 2

1. Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją egzaminacyjną”.

2. Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej powołuje, na wniosek dyrektora szkoły,

przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, spośród nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu dyplomowego, upoważniając go do powołania, w terminie 14 dni, pozostałych członków komisji egzaminacyjnej.

3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 1) przewodniczący komisji egzaminacyjnej; 2) dyrektor szkoły i zastępca dyrektora do spraw artystycznych, jeżeli nie jest

przewodniczącym komisji egzaminacyjnej; 3) egzaminatorzy, którymi są nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym.

4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może dokonać podziału komisji egzaminacyjnej

Page 8: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

1

na zespoły egzaminacyjne, przeprowadzające poszczególne części egzaminu dyplomowego, oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.

5. Jeżeli przewodniczący komisji egzaminacyjnej, z powodu choroby lub innych ważnych

przyczyn, nie może wziąć udziału w egzaminie dyplomowym, dyrektor jednostki nadzoru powołuje innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

§ 3

Egzamin dyplomowy przeprowadza się w : 1. Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy w terminach umożliwiających

przeprowadzenie egzaminu maturalnego.

2. Terminy przeprowadzania poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, informując o nich członków komisji egzaminacyjnej oraz uczniów przystępujących do egzaminu dyplomowego, a także jednostkę nadzoru.

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są obowiązani poinformować uczniów klas

programowo najwyższych o zakresach treści oraz umiejętności obowiązujących programów nauczania, stanowiących również podstawę tematów prac egzaminacyjnych.

Uczniowie zgłaszają nauczycielom prowadzącym tematy prac dyplomowych, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego. Temat pracy dyplomowej zatwierdza Komisja Artystyczna Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy. W przypadku niezatwierdzenia tematu pracy przez Komisję Artystyczną Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy nauczyciel prowadzący ma obowiązek wskazać zainteresowanym uczniom tematy nowych prac dyplomowych, nie później niż 2 tygodnie od negatywnej oceny tematu zaproponowanego przez ucznia przed Komisją Artystyczną Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.

§ 4

1. Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, szkół wyższych oraz związków zrzeszających artystów.

2. Osoby, o których mowa w pkt. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego ani w ustalaniu jego wyników.

Page 9: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

2

§ 5

Egzamin dyplomowy obejmuje: - część praktyczną - część ustną

§ 6.

1. Część praktyczna polega na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu odpowiednio specjalności artystycznej lub specjalizacji.

2. Realizacja pracy dyplomowej a) Tematy prac dyplomowych są ustalane zgodnie z obowiązującym programem nauczania. b) Ogłoszenie tematów musi być udokumentowane wpisem w dzienniku zajęć lekcyjnych. c) Czas przewidziany na realizację pracy dyplomowej może być różny w poszczególnych

szkołach i specjalnościach zgodnie z uwarunkowaniami artystycznymi i techniczno-warsztatowymi, stosownie do różnic wynikających z programów artystycznych oraz programów nauczania.

d) Nauczyciele prowadzący przedmiot, w ramach którego zostanie przeprowadzony egzamin dyplomowy uzgadniają tematy prac dyplomowych z zastępcą dyrektora ds. artystycznych.

e) Przebieg realizacji pracy dyplomowej jest udokumentowany w formie wpisów do protokołu egzaminu dyplomowego potwierdzonych podpisem nauczyciela.

f) Liczba wymaganych konsultacji nie może być mniejsza niż cztery na różnych etapach realizacji pracy dyplomowej.

g) Elementy niezbędne do realizacji i prezentacji pracy dyplomowej niemożliwe do przygotowania w szkolnych pracowniach artystyczno – zawodowych mogą być wykonane za zgodą nauczyciela prowadzącego poza szkołą i wpisane do protokołu egzaminacyjnego ucznia.

h) Prace dyplomowe wraz z dokumentacją zostają zgłoszone do egzaminu w określonym terminie, nie później niż na dwa tygodnie przed częścią praktyczną egzaminów dyplomowych.

4. Część ustną z historii sztuki zdawaną na poziomie podstawowym.

§ 7 Laureat lub finalista olimpiady artystycznej jest zwolniony z części ustnej egzaminu dyplomowego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej z tej części egzaminu.

§ 8 Kolejność zdawania poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

Page 10: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

3

§ 9

1. Tematy egzaminacyjne dla części ustnej egzaminu dyplomowego przygotowuje egzaminator - nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem lub zespół egzaminacyjny, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły. Tematy egzaminacyjne przechowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Tematów egzaminacyjnych nie udostępnia się uczniom.

2. Zakres treści tematów egzaminacyjnych jest zgodny z podstawą programową na poziomie podstawowym w zakresie danego przedmiotu. Każdy zestaw egzaminacyjny zawiera trzy tematy (zadania) do omówienia lub rozwiązania przez ucznia.

3. Z przygotowanych zestawów egzaminacyjnych uczeń losuje jeden zestaw. Zamiana

wylosowanego zestawu egzaminacyjnego na inny jest niedozwolona.

4. Uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu z danego przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej (zespołu egzaminacyjnego) może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie sali w innych przypadkach, przed zakończeniem egzaminu - jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego. 5. Czas trwania części ustnej egzaminu dyplomowego nie przekracza 20 minut. Komisja egzaminacyjna (zespół egzaminacyjny) nie może w tym samym czasie egzaminować więcej niż jednego ucznia.

§ 10

1. Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w ZWO w rozdziale Egzamin Dyplomowy.

2. Ocenę części praktycznej oraz części ustnej egzaminu dyplomowego proponuje i uzasadnia egzaminator, uzgadniając ją z pozostałymi członkami komisji egzaminacyjnej (zespołu egzaminacyjnego). Jeżeli na część praktyczną składa się kilka części lub pokazów ustala się jedną ocenę tej części.

4). Dokumentacja oraz prezentacja pracy dyplomowej. a.) Dokumentacja zawiera opis pracy dyplomowej oraz materiały ilustracyjne (rysunki,

Page 11: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

4

fotografie, wydruki komputerowe) dokumentujące fazę koncepcyjną, fazę projektową, fazę realizacyjną oraz efekt końcowy pracy ucznia. Dokumentacja zawiera materiały opisujące oraz ilustrujące zakres inspiracji artystycznych, jak również proces technologiczny wykonania pracy.

b.) Uczeń sam wybiera sposób i formę przygotowania dokumentacji oraz jej prezentacji. c.) Dokumentacja musi spełniać wymogi profesjonalnej dokumentacji. Umiejętności z

innych przedmiotów wykorzystane w przygotowaniu dokumentacji pracy dyplomowej podlegają ocenie wg wymagań programowo najwyższych z danego przedmiotu.

5). Obrona pracy dyplomowej z uwzględnieniem wiedzy ogólnej z estetyki, teorii i filozofii sztuki oraz przygotowania zawodowego: technologia ogólna specjalizacji, zgodnie z programami nauczania z przedmiotów.

g.) Podczas obrony pracy dyplomowej Komisja Egzaminacyjna ocenia ogólną świadomość plastyczną ucznia, świadomość założeń oraz rezultatów artystycznych i warsztatowych, a także wiedzę z przygotowania zawodowego obejmującą zakres materiału nauczanego w ramach odpowiedniej specjalności artystycznej (technologii). W trakcie obrony ma miejsce wypowiedź przygotowana przez ucznia oraz odpowiedzi na pytania egzaminatorów. Ocenę z egzaminu dyplomowego z części praktycznej ustala się na podstawie uzgodnienia średniej arytmetycznej ocen wystawionych przez poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej (zespołu egzaminacyjnego). Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną (zespół egzaminacyjny) jest ostateczna.

§ 11 Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał: 1) w części praktycznej - ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego; 2) w części ustnej - ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego.

§ 12

Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu dyplomowego w powszechnie obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej zezwala na przeprowadzenie części ustnej i praktycznej egzaminu dyplomowego w wydzielonej sali lub w domu ucznia, ustalając warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu odpowiednie do możliwości ucznia.

§ 13

Z egzaminu dyplomowego każdego ucznia sporządza się protokół według wzoru określonego odrębnymi przepisami.

Page 12: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

5

§ 14

Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje szkoła według zasad określonych odrębnymi przepisami. Praca dyplomowa jako dokumentacja egzaminu przechodzi na własność szkoły z zachowaniem praw autorskich określonych w statucie szkoły i regulaminie archiwum szkolnego.

§ 15

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości lub w części praktycznej lub ustnej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z danej części lub całości egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.

2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub ustnej, może przystąpić do egzaminu dyplomowego w dodatkowym terminie, ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.

§ 17

Odstąpienie od egzaminu dyplomowego w części praktycznej lub ustnej oraz niestawienie się na egzamin dyplomowy z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie ucznia z listy zdających. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić w trybie egzaminu eksternistycznego.

§ 19

1. Organizację i przebieg egzaminów dyplomowych w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy nadzoruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy może zawiesić egzamin dyplomowy, powiadamiając o tym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje komisję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności uczniów oraz członków państwowej komisji egzaminacyjnej. Na podstawie ustaleń komisji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządza kontynuację egzaminu dyplomowego albo unieważnia egzamin dyplomowy i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie egzaminu dyplomowego może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów.

4. Termin ponownego egzaminu dyplomowego, o którym mowa w ust. 3, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. Kwestie sporne między uczniem a komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania

Page 13: Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego w ZSP w … › wp-content › uploads › 2018 › 03 › ... · 2020-04-18 · Regulamin części teoretycznej egzaminu dyplomowego

6

przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, rozstrzyga Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.