Reklamna Kampanja Guarana Cranberry

 • View
  151

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analiza reklamne kampanje proizvoda kompanije Knaz Miloš, "Guarana Cranberry".

Text of Reklamna Kampanja Guarana Cranberry

 • Katedra za menadment i produkciju pozorita, radija i kulture

  Predmet: Poslovanje reklamnih agencija 2

  Seminarski rad: Reklamna kampanja Guarana Cranberry Feel Inspired?

  Profesor: prof dr Nikola Marii Student: Ana Mirkovi

  Asistent: mr Uro Anelkovi Broj indeksa: 4400/2009

  Beograd,

  Septembar, 2012.

 • 1

  Sadraj

  1 Uvod..................................................................................................................................................................................... 2

  1.1 Uesnici u reklamnoj kampanji ...................................................................................................................... 3

  2 Klijent .................................................................................................................................................................................. 3

  3 Proizvod ............................................................................................................................................................................. 4

  3.1 Guarana Cranberry .............................................................................................................................................. 5

  3.2 Ciljna grupa ............................................................................................................................................................. 5

  3.3 Pakovanje ................................................................................................................................................................ 5

  3.4 Cena............................................................................................................................................................................ 6

  3.5 Distribucija .............................................................................................................................................................. 6

  4 Produkcijska kua .......................................................................................................................................................... 6

  4.1 Klijenti ....................................................................................................................................................................... 7

  5 Kampanja........................................................................................................................................................................... 9

  5.1 Ciljevi kampanje.................................................................................................................................................... 9

  5.2 Televizijska reklama ......................................................................................................................................... 10

  5.3 Radio reklama ...................................................................................................................................................... 12

  5.4 Event ........................................................................................................................................................................ 13

  5.5 tampani mediji .................................................................................................................................................. 13

  5.6 Internet ................................................................................................................................................................... 14

  5.7 Promocije ............................................................................................................................................................... 14

  6 Zakljuak .......................................................................................................................................................................... 15

  7 Literatura: ....................................................................................................................................................................... 16

  7.1 Netografija: ........................................................................................................................................................... 16

 • 2

  1 Uvod

  Trite predstavlja skup ekonomskih uesnika, kao to su potroai i proizvoai, koji

  izraavaju svoje elje i potrebe u vezi sa proizvodima, uslugama i idejama. Pojmovi potrebe

  i elje ine osnovu pokretanja svake marketinke strategije. Marketing oznaava poslovni

  proces kojim se identifikuju i zadovoljavaju potrebe potroaa.

  Jedna od tehnika marketinga je i reklamna kampanja. Reklamiranje je vrsta komunikacije,

  kojom naruilac reklame pokuava da animira publiku, ubedi je u korisnost odreenog

  postupka, najee kupovine odreenog proizvoda ili usluge.

  Kreiranje reklamne kampanje jeste komlikovan i kompleksan proces u kome uestvuje

  veliki broj aktera, razliitih obrazovnih profila. Reklamiranje je proces komunikacije, veza

  koja se odvija izmeu proizvoaa koji oglaava, agencije koja stvara reklamu i publike,

  kojoj se reklama obraa.1

  Cilj reklamne kampanje najee je podizanje svesti potroa o nekom proizvodu, ali i

  poveanje profita naruioca kampanje.

  Jedna od osnovnih karakteristika reklame je nain na koji ona stie do eljene ciljne grupe.

  U ovu svrhu koriste se televizija, radio, internet, tampa, video igre, bilbordi, flajeri itd.

  Reklame su sastavni deo savremenog sveta i njima smo izloeni svakodnevno i konstantno.

  Iako se reklamiranje smatra obaveznim iniocem ekonomskog rasta, u poslednje vreme se

  sve vie dovode u pitanje negativni uticaji reklama na publiku. Reklamiranje vri invaziju

  na sve javne prostore, dok je cilj da se okupiraju i privatni. Sve to utie na negatvno

  oseanje i preoptereenost posmatraa. Zbog toga su kreativni timovi marketinkih i

  reklamnih agencija posveeni pronalaenju to kreativnijih i alternativnijih naina

  reklamiranja. Kreativnost i originalnost pri stvaranju reklamne poruke obavezan je

  element.

  Psihologija marketinga bazira se na prouavanju faktora koji utiu na motivaciju i

  percepciju, tei to efikasnijoj prezentaciji proizvoda ili usluga, odnosno tei ubeivanju

  potencijalnih potroaa da je to to se prezentuje upravo ono to njima treba. S druge

  strane, sam potroa tei da se zadovolji neka njegova potreba.

  Precizno, pravovremeno i kontinuirano praenje procesa kupovine, identifikovanje faktora

  u tom procesu, i razlikovanje izmeu posebnih vrsta odluka u kupovini, su od esencijalnog

  znaaja za uspeh svake reklamne kampanje. Ponaanje potroaa je onaj zavrni in koji

  obeleava uspeh ili neuspeh marketing programa.

  1 Adam Brigs, Pol Kobli, Uvod u studije medija, Clio, Beograd, 2005, str. 64-68

 • 3

  1.1 Uesnici u reklamnoj kampanji

  Kao to je pomenuto, stvaranje reklamne kampanje obuhvata najmanje tri uesnika,

  naruioca, reklamnu agenciju i medij kojim e ona biti distrubuirana do primaoca.

  Kada kompanija odlui i pripremi budet za reklamnu kampanju, menader proizvoda ili

  brenda kontaktira reklamnu agenciju i u toj relaciji, on je klijent. Agenciju predstavlja lan

  menadmenta, akaunt (account) koji ima obavezu da, u ugovorenom roku, komunicira sa

  klijentom i izvetava ga o stanju i napredovanju dogovorenih zadataka. Kada se kreira

  reklamna poruka, vri se izbor medija kojim e se ista plasirati.2 To moe da obavlja ista

  agencija, ukoliko se bavi takvom vrstom usluga, ili posebna medijska agencija, koja se bavi

  zakupom medijskog prostora.

  Na konkretnom primeru kompanije Knjaz Milo i njihovog proizvoda Guarana Crainberry,

  proiemo sve faze jedne reklamne kampanje.

  2 Klijent

  Na temeljima tradicije duge dva veka, u kompaniji Knjaz Milo proizvode se i plasiraju na

  trite prirodne, zdrave vode i bezalkoholni napici koji potroaima pruaju osveenje i

  vitalnost tokom itavog dana.

  Proizvodi kompanije Knjaz Milo nastaju na 10 proizvodnih linija koje su automatizovane

  i proizvode izmeu 17,000 i 24,000 boca na sat, to omoguava dnevnu produkciju od

  preko milion litara, dok na godinjem nivou kapaciteti dozvoljavaju proizvodnju veu od

  pet stotina miliona litara.

  Laboratorija koju poseduje kompanija Knjaz Milo (eko-toksikoloka, mikrobioloka,

  fiziko-hemijska) jedna je od najopremljenijih i najsofisticiranijih laboratorija u regionu, a

  konstantno osavremenjavanje proizvodnje imperativ je korporativnog poslovanja.

  Danas Knjaz Milo spada meu najvee evropske proizvoae prirodnih mineralnih voda

  i vai za kompaniju najuspenijih domaih brendova.

  Kompanija Knjaz Milo posveena je ispunjenju zahteva drutvene zajednice. To pre

  svega podrazumeva potovanje zakona, etikih normi, racionalno korienje prirodnih

  2 Uro Anelkovi, Uloga i znaaj elektronskih medija u poslovanju reklamnih agencija, Magistarski rad, Fakultet

  dramskih umetnosti, Beograd, 2009. godina

 • 4

  resursa i aktivno uee u reavanju problema zagaenja prirodne sredine i podizanju

  ekoloke svesti, ali i pruanje pomoi kroz podrku humanitarnim projektima. Ulaganje u

  projekte iji je cilj socijalizacija dece, edukacija, razvijanje tolerancije, kreativnosti i

  podsticanje talenata za Knjaz Milo predstavlja ulaganje u budunost Srbije.

  Pored izuzetne saradnje sa organizacijom N