48
RELIEFUL TERESTRU RELIEFUL TERESTRU PROF. PROF. DORU BUTELC DORU BUTELC Ă Ă COLEGIUL COLEGIUL NA NA Ţ Ţ IONAL ,,ROMAN- VOD IONAL ,,ROMAN- VOD Ă Ă ’’/ ’’/ ROMAN ROMAN

RELIEFUL TERESTRU

  • Upload
    ayala

  • View
    526

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RELIEFUL TERESTRU. PROF. DORU BUTELC Ă COLEGIUL NA Ţ IONAL ,,ROMAN- VOD Ă ’’/ ROMAN. RELIEFUL CONTINENTELOR. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: RELIEFUL TERESTRU

RELIEFUL TERESTRURELIEFUL TERESTRUPROF.PROF. DORU BUTELC DORU BUTELCĂĂ

COLEGIULCOLEGIUL NANAŢŢIONAL ,,ROMAN- VODIONAL ,,ROMAN- VODĂĂ’’/ ’’/

ROMANROMAN

Page 2: RELIEFUL TERESTRU

RELIEFUL CONTINENTELORRELIEFUL CONTINENTELOR Este reEste rezzultultatul interacatul interacţţiunii dintre iunii dintre

agenagenţţii interni modelatori ai scoarii interni modelatori ai scoarţţei ei terestre (dinamica placilor terestre (dinamica placilor litosferice litosferice si fenomenele asociate- vulcanismul si fenomenele asociate- vulcanismul si cutremurele) si cutremurele) şşi ageni agenţţii externi ii externi modelatori ai scoarmodelatori ai scoarţţei ei ( insola( insolaţţia,apa, via,apa, vâântul,vientul,vieţţuitoarele uitoarele ,, omul)omul)

Page 3: RELIEFUL TERESTRU

CLASIFICARE RELIEFCLASIFICARE RELIEF Relieful terestru in funcRelieful terestru in funcţţie de ie de

dimensiune se clasificdimensiune se clasificăă in: in: -major – mun-major – munţţii,podiii,podişşurile,dealurile urile,dealurile

si csi cââmpiilempiile,, -mediu- v-mediu- văăile fluviale, depresiunileile fluviale, depresiunile -minor- meandrele , dunele de -minor- meandrele , dunele de

nisip , alunecnisip , alunecăările de teren, torenrile de teren, torenţţiiii..

Page 4: RELIEFUL TERESTRU

FORME MAJORE DE RELIEFFORME MAJORE DE RELIEF MunţiiMunţii se clasifică astfel se clasifică astfel :: 1. După 1. După modul demodul de formareformare :: vulcanici şi de încreţire ;vulcanici şi de încreţire ; 2. După2. După vârstăvârstă :: tineritineri (Alpii,Carpaţii Himalaya) şi (Alpii,Carpaţii Himalaya) şi

bătrânibătrâni (Scandinaviei (Scandinaviei ,,Ural)Ural) ;; 33.. D După upă modul demodul de formareformare :: vulcanici şi de încreţirevulcanici şi de încreţire ; ; C.C. D Dupăupă dimensiunedimensiune:masive:masive montane si montane si lanţuri lanţuri

mmontane ;ontane ; Cei mai înalţi munţi de pe Glob sunt Himalaya-Cei mai înalţi munţi de pe Glob sunt Himalaya-

8.848m-vf.Everest8.848m-vf.Everest ; ;

Page 5: RELIEFUL TERESTRU

VARFUL ACONCAGUA

Page 6: RELIEFUL TERESTRU

MASIVUL AHHAGAR - AFRICA

Page 7: RELIEFUL TERESTRU

MUNTII ANZII

Page 8: RELIEFUL TERESTRU

ALPII ELVEŢIENI

Page 9: RELIEFUL TERESTRU

MUNTII BUCEGI

Page 10: RELIEFUL TERESTRU

VF. CARAIMAN

Page 11: RELIEFUL TERESTRU

EVEREST (CHOMOLUNGMA - 8.848m)

Page 12: RELIEFUL TERESTRU

KILIMANDJARO

Page 13: RELIEFUL TERESTRU

VF.MOLDOVEANU - 2.544 M

Page 14: RELIEFUL TERESTRU

Varful Mont BlancVarful Mont Blanc

Page 15: RELIEFUL TERESTRU

MunMunţţii Anziii Anzi

Page 16: RELIEFUL TERESTRU

Munţii JuraMunţii Jura

Page 17: RELIEFUL TERESTRU

MUNŢII KUNLUN

Page 18: RELIEFUL TERESTRU

Muntele FujiMuntele Fuji

Page 19: RELIEFUL TERESTRU

MUNTII URAL

Page 20: RELIEFUL TERESTRU

Vulcanul EtnaVulcanul Etna

Page 21: RELIEFUL TERESTRU

FORME MAJORE DE RELIEFFORME MAJORE DE RELIEF

PODIŞURILEPODIŞURILE- forme de relief a căror - forme de relief a căror interfluvii plane depaşesc în suprafaţă interfluvii plane depaşesc în suprafaţă versanţii, cu altitudini mai mari de 300 versanţii, cu altitudini mai mari de 300 metri.metri.

DEALURILEDEALURILE-sunt forme de relief în care -sunt forme de relief în care versanţii domina ca suprafaţă;nu depăşesc versanţii domina ca suprafaţă;nu depăşesc de obicei 1000 de metri altitudine.de obicei 1000 de metri altitudine.

CÂMPIILECÂMPIILE-sunt forme de relief joase,netede, -sunt forme de relief joase,netede, puţin fragmentate cu înălţimi sub 300 puţin fragmentate cu înălţimi sub 300 metri.metri.

Page 22: RELIEFUL TERESTRU

Podisul DobrogeiPodisul Dobrogei

Page 23: RELIEFUL TERESTRU

Podişul TransilvanieiPodişul Transilvaniei

Page 24: RELIEFUL TERESTRU

DEPRESIUNEA BRAŞOV

Page 25: RELIEFUL TERESTRU

PODIŞUL GOBI

Page 26: RELIEFUL TERESTRU

POD.BRAZILIEI

Page 27: RELIEFUL TERESTRU

PODISUL NEGEV

Page 28: RELIEFUL TERESTRU

CAMPIA ROMANA

Page 29: RELIEFUL TERESTRU

RELIEFUL MEDIU RELIEFUL MEDIU ŞŞI MINORI MINOR

Sunt forme de relief create de agenţii Sunt forme de relief create de agenţii modelatori interni şi externi pe formele modelatori interni şi externi pe formele

de relief majore ;de relief majore ; Sunt create de vulcanism,vânturi,ape Sunt create de vulcanism,vânturi,ape

curgătoare,gheaţă şi curgătoare,gheaţă şi zăpadă,aer,gravitaţie,zăpadă,aer,gravitaţie,

mişcări ale scoarţei terestre,apa de mişcări ale scoarţei terestre,apa de ploaie.ploaie.

Page 30: RELIEFUL TERESTRU

Relief vulcanicRelief vulcanic

Page 31: RELIEFUL TERESTRU

Alunecare de terenAlunecare de teren

Page 32: RELIEFUL TERESTRU

Relief de cueste

Page 33: RELIEFUL TERESTRU

Relief pe conglomerateRelief pe conglomerate

Page 34: RELIEFUL TERESTRU

Taffoni

Page 35: RELIEFUL TERESTRU

TaffoniTaffoni

Page 36: RELIEFUL TERESTRU

Falia San Andreas

Page 37: RELIEFUL TERESTRU

Relief de dune

Page 38: RELIEFUL TERESTRU

Peştera şi gheţarul de la ScarişoaraPeştera şi gheţarul de la Scarişoara

Page 39: RELIEFUL TERESTRU

Relief carstic în FranţaRelief carstic în Franţa

Page 40: RELIEFUL TERESTRU

LapieLapiezzuriuri

Page 41: RELIEFUL TERESTRU

Cheile RCheile Rîîmemeţţii

Page 42: RELIEFUL TERESTRU

Dolină formată în calcare

Page 43: RELIEFUL TERESTRU

DOLINADOLINA

Page 44: RELIEFUL TERESTRU

Peştera PostojnaPeştera Postojna

Page 45: RELIEFUL TERESTRU

Relief creat de impactul cu un meteorit

Page 46: RELIEFUL TERESTRU

Valea DunariiValea Dunarii

Page 47: RELIEFUL TERESTRU

Relief pe loessRelief pe loess

Page 48: RELIEFUL TERESTRU

SURSE:SURSE: Wikipedia.orgWikipedia.org