Religije - Skripta Kraj

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Religije - Skripta Kraj

 • 8/13/2019 Religije - Skripta Kraj

  1/24

  sve je puno pravopisnih pogreki,pogotovu velikih i malih slova jer mi se rijetko kad daju pisatpravilno. veinom je sve poredano kak je ona priala,al tu i tam sam neku info prebacila tam gdjepripadaKratice!?- nanost nije sigurna, tj pretpostavlja??-ja nisam sigurna, nisam ula, nisam uspjela apisat.. hrpa upitnika u crvenom nai da dost tognisam uspjela apisato naava lokalitet"eo-neolitik# me o-me olitik..$r-bronano doba$%K-balkansko anatolski kompleks slikane kere# &'K-linearnotrakasta kultura

  ()-europa$*-bliski istok+-sjeverna, -ju na, *-istona, - apadna, +*-sjeveroistona..sr-srednja../oljo-poljoprivreda,poljoprivredno..

  13. 3. 2012.

  0eligio nost 1religiositas2

  32 osobina onoga koji je religio an, svojstvo onoga to je religio no42 ukupnost religio nog iskustva nekog pojednica, ajednice ili ra doblja, be ob ira na to kako seoituje u religio nim simbolima i ustanovama, ovjekov osjeaj a sveto i bo ansko0(&*5* % - 6 lat. religio, od religare 7 pove ivati, okupljati 6- organi irani sustav vjerovanja, etikihvrijednosti i ina 1bogoslu ja2 kojima ovjek i ra ava svoj odnos prema svetom

  - subjektivni odnos 8 oituje se u osobnom tovanju i klanjanju -9 religio nost- objektivan odnos 8 odnos prema svetome objektivira se u rijei 1molitveni, vjeroispovjedni dogmatskii pravni obrasci2, gesti 1obredi2, predmetu 1sakralno predmeti i objekti2 i religijskoj ajednici -9objektivna religijska ili religijska ustanova

  - i vanreligijski kriteriji dijele religije prema slo enosti ljudskog drutva u kojem se pojavljuju:primitivne, odnosno arhaine 1animi am, totemi am, fetii am, amani am2ra vijene, odnosno svjetske 1hindui am, budi am, kranstvo, idovstvo, islam2- prema usmenom iska u, mogu biti:religije usmene predaje 1primitivne2religije svetih knjiga 1;ede, $iblija, Kuran2neke mogu proi obje fa e pa pripadati obama tipovima 1npr. +tari i "ovi avjet, Kuran2

  - < osnovne grupe teorija religija:

  32 i um jedne 1obino vladajue2 grupe ljudi kao sredstvo privilegija iste te grupe42 trajna eg istencijalna karakteristika ljudskih bia>bogova>> 8 simboli iraju jedinstvenemoi- molitva 8 uspostavljanje odnosa s oblikom duhovnog bia 8 pretpostavlja postojanje transcedentalnesile koja ovjeka nadila i u svakom pogledu, s kojom on mo e stupiti u komunikaciju- rtva 8 poseban oblik religio nog oitovanja odnosa prema $ogu ili bo anstvu u kontekstu prinoenjadara- smisao rtvovanja 8 i ra i ovjekove spremnost da $ogu6bo anstvu daruje neto to je njemuposebno va no, sveto, kao alog otvorenosti prema drugoj, bo anskoj stvarnosti i ahvalnosti avlastito postojanje sree- praoblici rtvovanja 8 poma anje i kropljenje svetih predmeta, rtvovanje ivotinja i biljaka, svete

 • 8/13/2019 Religije - Skripta Kraj

  2/24

  go be- vraarski i totemski obredi popraeni su plesovima, mimikom, gestom, maskiranjem, a ivima,pjesmom, go bom

  K)&' - 1cultus 7 njegovanje, aenje, tovanje, potovanje, tovanje svetog ili bo anskog 6bo anstvo,bogovi, $og279 ukupnost obrednih ina kojima se iska uje to tovanje79 glavna sastavnica svake religije# vanjski 1obredi i kultni ini2 i unutarnji 1vjera, duhovnaraspolo ivost2- javni i privatni kult

  - u religijskim ajednicama kultove osigurava specifina skupina 1kultni slu benici2- obavlja se na kultnim mjestima 1kraj i vora, stabla, na u visini, kraj megalita2 i u kultnim prostorima1ator, hram, crkva, sinagoga, d amija, pagoda2- a kultna mjesta karakteristina je orijentacija te i dvajanje i profanog podruja i njegovoukljuivanje u sakralno, sveto podruje- kultni predmeti 8 slu e u kultne svrhe# u poetku obini predmeti i svjetovne uporabe 1no , djela -pri rvovanju ivotinje2# postupno se i dvajaju i profane upotrebe 1 rtvenik, kadionica, svijenjak,kale 2 i i ra=uju se od plemenitih metala 1slonokost, lato, srebro, ebanovina2, umjetniki se oblikuju ibogato ukraavaju- kultni ples 8 prati obavljanje obreda u nekim religijama# njime se i ra ava religijsko ushienje ili seposti e trans ili eksta a 1uglavnom u arhainim religijama, ali i u +tarom avjetu 8 avid plee predkovegom2

  - u islamu kultni ples prakticiraju neki derviki redovi 1derviki plesai2- %grissa @agoula 8 prika plesa na posudi- obrede od najstarijih vremena prati i vuk, odnosno gla ba 8 gla beni instrumenti 1 ivje $abe,Aerkno, +lovenija 8 neandertalska svirala, B< CCC god. $/2- u arhainim religijama kult se iska uje magijsko-religijskim obredima i sveanostima, katkadpopraeno rtvom- obavljaju ga kultni slu benici 1vra, mag, aman, sveenik2 na kultnim mjestima

  @%5* % - 1lat. magia, gr. mageia 7 arobnjakovo umijee2 8 skup postupaka i obreda koji idu apotinjavanje prirode ljudskoj volji posredstvom okultnih moi- u arhainim drutvima javlja se kao oblik vjerovanja isprepletenih s arhainim religijama

  - < sastavnice magije:

  32 magijska vjerovanja42 magijska tehnika i obredi

 • 8/13/2019 Religije - Skripta Kraj

  3/24

  - tumaenja: prema najistaknutijem teoretiaru totemi ma, F. G. 0. 0iversu, skup vjerovanja koja sesastoje od drutvenog, psiholokog i obrednog elementa vjerovanja i potovanja totema# (. $. 'Dler seprotivi pridavanju tako velike va nosti totemi ma, dr ei ga nusproi vodom teorije prava, proisteklomi irokog konteksta primitivne religije# 0ivers smatra da je totemi am ve ivanje nekog drutva1drutveni element2 u neku ivotinju, biljku ili ne ivu materiju, to drutvo je u pravilu nekaeg ogamna grupa ili klan# psiholoki element, nadalje, predstavlja vjerovanje u rodbinsku ve u i koje

  je potekao takav klan, i na koncu obredni element se i ra ava kro potovanje uka ano ivotinji, biljciili predmetu# ovoj se 0iversovoj definiciji suprotstavljaju neki suvremeni etnolo i# sigurno je pak da setotemska biljka ili ivotinja ne smiju koristiti a hranu, niti se pripadnici totema nekog predmeta smijukoristiti tim predmetom

 • 8/13/2019 Religije - Skripta Kraj

  4/24

  20.3.2012.

  Gomo sapiens neanderthalensis- arheoloki doka ano 8 prvi u cjelokupnoj ljudskoj povijesti pokapa mrtve 1&a Ahapelle-auH-+aints# &aIerassie, &e @oustier 79 Irancuska# Kebara , * rael# 'eshik-'ash, ) bekistan# +hanidar, *rak2 i i mavjerske obrede- in pokapanja pokojnika -9 vrsta tovanja ili osjeaja prema umrlim osobama, vjerovanje u duu ira miljanje o onome poslije ivota

  ukop u pilji &a Ahapelle-auH-+aints, cjeloviti- &a Ierassie 8 dvoje odraslih, petero djece- &a @oustier 4 8 vie puta otkopavano i akopavano J ukop novoro=eneta 1ne pripada tu?2- 'eshik-'ash- ukop djeteta, okru en kostima divoko e 1ibeH2- Kebara 8 nema lubanje, samo mandibula- +hanidar 8 vei broj ukopa# ukop mukarca s problematinim nogama, oko njega tragovipolena biljaka koje rastu u kasno proljee ili ljeto 8 tragovi hrka 1glodavaca2 koji akopava biljkei sjeme 8 pitanje je li polagano cvijee ili je dospjelo poredstvom glodavaca

  -svjedoanstva o religiji i vjerskim obredima u arh se dijele:3.ostaci posebnih gra=evina a i vo=enje rituala4.pre ivjeli tragovi samog ina obreda u obliku rtvi i obrednih predmeta

  pogrebni ritual-nain postupanja prema preminulom lanu ajednica, od trena smrti do polaganjanjegovih ostatak u grob-ljudski ostaci kreu se u rasponu od potpuno sauvanih 1prirono il umjetno mumificirnaih2 prekokostura i pojedinanih kostura do spaljenih ostataka ili tek mrlje u tlu-i tih ostataka sa najemo spol , dob, visinu, te inu, i gled

  mo e se ustanovit bolest i rok smrtisadr aj eluca ili stanje ubi i kosti-prehranakrvna grupa, dna-plemenski i rodbinski odnosi

  kako iitati religio nost?-vrste ukopa 1inhumacija6incineracija-bitan duh a ne tijelo2

  -smjetaj groba 1van6u naselju- adr avanje predaka u bli ini2-grobna oprema i prilo i-tragovi rituala na grobu 1vatra a go bu 6proienje6osvjetljavanje puta# prilog cvijea2

  Aatal GuDuk-od 3- C ljudi pod platformama%in 5ha al 8 tijela be glave# trash burial# glave be tijela 1prema ane gipsom, u oi kauri koljke,upanje ubi,postaranje lubanja2Lerdap - kro sva ra doblja CC ukopa, 4M disartikuliranih i poremeenih

  -&;13B 2, ;lasac133N2, /adina1OM2, Gajduka ;odenica 1

 • 8/13/2019 Religije - Skripta Kraj

  5/24

  -nema strogo def. /ravila osim opih trendova 1u objektima pokapane mla=e osobe, starije u objekte8 osim u najranijij fa i2-okomito6paralelno s rijekom-riblji ubi ko prilog-prevladava osobni nakit

  -veina posebni rituala ve ano je u mlade# kasnije se vie pa nje pridaje odraslima-me=u grobnim prilo ima prevladava osobni nakit

  +'%0R(;%RK% K)&')0%

  -hockeri be orjentacije s i nimnim prilo ima u jamama il kuama, unutar naselja 1i van naselja u$otou kod renjanina i &epenjski ;ir *** 2# greni polo aj na boku be dosljedne orijentacije# prilo isamo i nimno'ei, grob 3: desni hocker# gruba posuda oslikana tamnim linear1obina posuda2, i neukraenaposuda

  grob4: desni hocker# posuda s bijelim slikanjem, dublje ukopan grob, prilog posuda oslikanabijelim slikanjem

  ;inkovci: u naputenu emunicu hockeri be orjenatacijedijete 3C-34g, 4 ranovinanske posude 3u4 i spondD privjesak

  -? rtva odabranog djeteta?-grob nestao al vjerojatno "(, al ima poseban status 1bilopokopanih odraslih al be priloga!2latara u ist. +rijemu: 4 groba s 4 ukopa

  -pristupni hodnik, bogati prilo i 1amuleti od mramora i kvarcita2+lavonski $rod-5alovo: u naselju ogra=en i dvojem prostor s ukopima s velkom i malom emunicom

  velka em: < grenca s licem prem sreditu em, pokriven emljom, kera ulomci, kamenooru=e, kultni predmet

  u id 4 peiu unutranjosti < skupine kera posuda sa iv kostima i kamenim or=uem, 3 gove=i rog

  ukopan u podmanja emunica: 3 grenac

  % 0%"+K* *@/0(+Ssamo nekoliko ukopaelena /eina ***: lubanja i prst od Mg+mili: 4 hockera 1O-Pg, 3Pg2 J dijelovi 4 lubanje odraslih* ula: kostur odraslog ispru enog na le=ima

  prilo i: 4 kremena predmeta 1s