14
Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium Procesowe skierowane do osób przygotowujących się do zawodowych egzaminów prawniczych [egzamin radcowski 2016 i egzamin adwokacki 2016] KURS LISTOPADOWY 2016 OFERTA SZKOLENIOWA Załącznikami do niniejszej oferty są wywieszone w systemie ADEX: harmonogram zajęć oraz regulamin Repetytorium. planowany termin prowadzenia Repetytorium listopad 2015 – marzec 2016 ilość godzin Repetytorium w jednostkach szkoleniowych Szkoły po 40 min min. 142,5 j.szk. z blokiem ETYKA i POZEW min. 181 jednostek szkoleniowych ilość casusów CYWILNE co najmniej 87 ilość casusów UMOWY co najmniej 41 ilość casusów KARNE co najmniej 41 ilość casusów ADMINISTRACYJNE co najmniej 41 suma casusów na Repetytorium co najmniej 210 casusów ilość casusów ETYKA 20 [w tym 6 opinii do samodzielnego skonstruowania] ilość casusów POZEW 30 Łączna ilość casusów: Repetytorium i bloki dodatkowe razem co najmniej 247 casusów planowana ilość egzaminów próbnych 4 CENA Repetytorium 2 850 PLN + 23% VAT = 3 505,50 PLN CENA bloku dodatkowego: ETYKA 499 PLN + 23% VAT = 613,77 PLN

Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

  • Upload
    hakhue

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

SzkołaPrawaProcesowegoAdExemplum

RepetytoriumProcesoweskierowanedoosóbprzygotowującychsiędozawodowychegzaminówprawniczych

[egzaminradcowski2016iegzaminadwokacki2016]

KURSLISTOPADOWY2016OFERTASZKOLENIOWA

ZałącznikamidoniniejszejofertysąwywieszonewsystemieADEX:• harmonogramzajęćoraz• regulaminRepetytorium.

planowanyterminprowadzeniaRepetytorium

listopad2015–marzec2016

ilośćgodzinRepetytorium

wjednostkachszkoleniowychSzkołypo40min

min.142,5j.szk.

zblokiemETYKAiPOZEWmin.181

jednostekszkoleniowych

ilośćcasusówCYWILNE conajmniej87

ilośćcasusówUMOWY conajmniej41

ilośćcasusówKARNE conajmniej41

ilośćcasusówADMINISTRACYJNE conajmniej41

sumacasusównaRepetytoriumconajmniej210casusów

ilośćcasusówETYKA20

[wtym6opiniidosamodzielnegoskonstruowania]

ilośćcasusówPOZEW 30Łącznailośćcasusów:

Repetytoriumiblokidodatkowerazemconajmniej247casusów

planowanailośćegzaminówpróbnych

4

CENARepetytorium

2850PLN+23%VAT=3505,50PLN

CENAblokudodatkowego:

ETYKA

499PLN+23%VAT=613,77PLN

Page 2: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

izasadywykonywaniazawoduCENAblokudodatkowego:

POZEW

zasadykonstruowania

549PLN+23%VAT=675,27PLN

możliwośćrozłożenianaratyTAK–dwieratywpłat

nazasadachokreślonychponiżejiwRegulaminieRepetytorium

RABATnapublikacjeWydawnictwaNaukowo-Prawniczego

ADEXEMPLUM

od20%do70%

wtymofertaspecjalnanaskryptyikomentarzepraktyczne–materiały

pomocniczedozajęćpatrzponiżej

więcejinformacjinatematRepetytoriumdostępnychjest:

podadresemmailowymSekretariatuKursu:

[email protected]

podtelefonami: +48881717888+48883939388

bądźnastronieinternetowejSzkoły,pozalogowaniusiędosystemuinformatycznegoSzkoły–ADEX

www.adexemplum.com

wkwestiachksięgowych: [email protected]

formafaktury: zaliczkowapłatnośćizasadyrozłożenianaraty: szczegóływkońcowejczęścioferty

blokdodatkowy:oddzielniepłatny

ETYKAizasadywykonywaniazawodu[Vczęśćegzaminu2016]

Ilośćgodzin:15Ilośćcasusów:20(6opinii)Ilośćsesji:około7

Vide:opiswdalszejczęścioferty

blokdodatkowy:oddzielniepłatny

POZEW

zasadykonstruowania

Ilośćgodzin:18Ilośćcasusów:30Ilośćsesji:około6

Vide:opiswdalszejczęścioferty

Page 3: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

OPISOFERTY

CelRepetytorium

CelemRepetytoriumjestpowtórzenie,poszerzenieiutrwaleniewiedzyorazumiejętnościzzakresukonstruowaniapismprocesowychiumówprzeznaczonedlaprawnikówpraktyków.

Przygotowując program merytorycznyRepetytoriumkorzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia naszych

Wykładowców, jak i z umiejętności trenerów technik zapamiętywania i uczenia się. Proponujemy zatem Państwu

wyłącznie praktyczne zajęcia, oparte o autorski i sprawdzony system nauczania, nastawiony na ćwiczenie

umiejętnościkonstruowaniapismprocesowychiumów.

TerminRepetytorium

RepetytoriumodbędziesięwokresieLISTOPAD2015–MARZEC2016.

ZajęciaćwiczeniowenaRepetytoriumodbywaćsiębędą,zgodniezwyboremKursanta,albow:

• ŚRODY–godz.18:00-21:00albow

• NIEDZIELE–godz.10:00-13:00.

Konwersatoriaorazwarsztatyodbywająsięwróżnednitygodnia–videharmonogram.

Zastrzegasięjednakmożliwośćzmianyproponowanychterminówzajęć,zuwaginaPaństwazajęcianaaplikacjach,w

tymkolokwiaorazinneokolicznościzwiązanezprzyczynaminiezależnymiodSzkoły.

ZakresRepetytorium2016

WprowadzonynaRepetytoriumpodziałzajęćjestsynergiąnaszegodoświadczenia,wypracowanegosystemu

nauczaniaitechnikutrwalaniawiedzy.Obejmujeonczteryblokitematyczneobejmującego4pierwszeczęści

egzaminukońcowego.Wskutekzmianwprowadzonychdoobuustawsamorządowych,wtymrokuoferujemy

Państwutakżedodatkowyblok:ETYKAodpowiadającyVczęściegzaminuzawodowego.Dodatkowotakże,zuwagina

tendencjeegzaminacyjnezlatpoprzednich,wydzieliliśmydooddzielnegoblokuzasadykonstruowaniaPOZWÓW.

Obadodatkoweblokisąopcjonalneimogąbyćwykupywanejakododatkowe,oddzielniepłatnemoduły.

Formazajęć

Repetytoriumskładasięznastępującychrodzajówzajęć:

• konwersatoria,

• ćwiczenia,

• warsztaty,

• egzaminypróbneoraz

• omówieniaegzaminówpróbnychpołączonezkonwersatoriamipowtórzeniowymi.

KONWERSATORIA-opis

Konwersatoriasłużąprzekazaniuobowiązującychzasadkonstruowaniaposzczególnychpismprocesowychiumów,

wtymzasadkonstruowaniazakresówzaskarżenia,zarzutów,wniosków,tezdowodowych,komparycjiumownych,

poszczególnychklauzulumownych,etc.

Page 4: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

WiadomościtesąwymaganewdalszymtokuRepetytoriumisłużąsamodzielnemurozwiązywaniuzadańicasusów

domowych.

Dokażdegotematukonwersatoriówprzygotowanyjestzestawcasusówdomowych.Rozwiązaniatychcasusówsą

następnieomawianezPaństwemnaWARSZTATACHorazdodatkowoumieszczanenaindywidualnychkontach

KursantówwsystemieADEX.

ĆWICZENIA-opis

Zajęciaćwiczeniowesłużąomówieniuokreślonychinstytucjiprawaprocesowegoimaterialnegoorazobejmująnaukę

rozwiązywaniacasusówegzaminacyjnych.Zajęciaprowadzonesąwoparciuospecjalnieprzygotowane,autorskie

casusy,któremająformęaktsądowych.Wtokuzajęććwiczeniowychpowtarzanesązasadykonstruowaniazarzutówi

wnioskówapelacyjnychorazposzczególnychklauzulumownych.

PowszystkichzajęciachćwiczeniowychkażdyzPaństwaprzygotowujesamodzielnieodpowiedniepismoprocesowe:

apelację,skargę,opinię,umowęetc.orazprzesyłajądosprawdzeniazapośrednictwemsystemuADEX.SprawdzoneprzeznasiopatrzonekomentarzamipracesąodsyłanedoPaństwatakżezapośrednictwem

systemuADEXbezpośrednionaPaństwaindywidualnekonta.

WsystemieADEXwywieszanesąsugerowanerozwiązaniacasusówomawianychnazajęciachćwiczeniowychorazwzależnościodpotrzebyicasusu,takżelistyorzeczniczebądźomówienia.

WARSZTATY-opis

WarsztatysłużąomówieniuPaństwarozwiązańcasusówdomowych(innychniżćwiczeniowe)iwskazaniuPaństwu

prawidłowychichrozwiązań.

EGZAMINYPRÓBNE-opis

Egzaminypróbnesłużąweryfikacjizdobytejiutrwalonejwiedzy.SporządzoneprzezPaństwapracesprawdzanesą

pisemnie,wtrybieegzaminacyjnym,anastępnieodsyłanePaństwuzkomentarzami,uwagamiiocenąza

pośrednictwemsystemuADEX.

DodatkowowsystemieADEXwywieszanesąprawidłowerozwiązaniacasusówegzaminacyjnychzprzykładowymiapelacjami/umowami,aewentualnietakżezomówieniamizawartychwcasusieegzaminacyjnyminstytucjiprawai

listamiorzeczniczymi.

OmówieniaEGZAMINÓWPRÓBNYCHikonwersatoriapowtórzeniowe-opis

Zakończeniekursustanowiąkonwersatoria,naktórychomawianesąszczegółoworozwiązaniacasusów

egzaminacyjnych,popełnioneprzezPaństwabłędy,jakinastępujepodsumowaniemateriizdanegoprzedmiotu.

KONWERSATORIAon-line-opis

PrzeprowadzanekonwersatoriasąnagrywaneiudostępnianePaństwudoswobodnegowglądu,wtokucałegokursu

naPaństwaindywidualnychkontachwsystemieADEX.

Programnarok2016

WtokuRepetytoriumomawianesąnastępującezagadnienia:

CYWILNE:

Page 5: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

• zasadykonstruowaniaapelacjicywilnej–strukturaprocesu,

• zasadykonstruowaniaapelacjicywilnejwnieprocesie,

• zakreszaskarżenia,

• rodzajeizasadykonstruowaniazarzutów,

• wnioskiapelacyjneiwnioskiapelacji,

• kosztysądowe,

• wnioskiizarzutykosztowe,

• opłatysądowe,

• wartośćprzedmiotuzaskarżenia,

• zasadynaliczaniaizasądzaniaodsetek,

• współuczestnictwo,

• solidarność,

• zasadyreprezentacjiiodpowiedzialnościSkarbuPaństwa[C/U],

UMOWY:• zasadykonstruowaniaumów–strukturaumowy,

• zasadyreprezentacji,

• zasadykonstruowaniakomparycjiumownych,

• przedmiotumowy,

• essentialianegotii,• neutralianegotii,• accidentalianegotii,czyliklauzulewarunkoweizabezpieczające,• postanowieniakońcowe.

KARNE:• zasadykonstruowaniaapelacjikarnej,

• zakreszaskarżenia,

• zasadykonstruowaniazarzutówiwnioskówwapelacjikarnej,

• zasadykonstruowaniasubsydiarnegoaktuoskarżenia,

• zasadykonstruowaniaprywatnegoaktuoskarżenia.

ADMINISTRACYJNE:• zasadykonstruowaniaskargidoWSA,

• rodzajeizasadykonstruowaniazarzutów,

• rodzajewniosków,

• zasadykonstruowaniaskargidoNSA.

Dodatkowemoduły-ETYKA

Stosowniedowymogówegzaminacyjnychna2016rokproponujemyPaństwudodatkowymoduł-ETYKA.Uwaga,MODUŁstanowiodrębnąorganizacyjnieodRepetytoriumjednostkęszkoleniową.Cenamodułuwynosi499PLN+23%VAT=613,77PLN.Modułobejmuje15jednostekszkoleniowych(czyli600min.szkolenia).

Czastrwania:LISTOPAD2015–STYCZEŃ2016

Zarystematycznytegomodułuprzedstawiasięnastępująco:

• dlaradcówprawnych:• podstawowezasadywykonywaniazawoduorazwartościiobowiązkietyczneradcy

prawnego,

• godnośćzawoduijejnaruszenia,

Page 6: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

• tajemnicazawodowa,

• konfliktinteresów,

• zasadypozyskiwaniaklientów,zasadywynagrodzeniaradcyprawnegoistosunkipomiędzy

radcamiprawnymiwzakresieobsługitegosamegoklienta,

• stosunkizklientem,

• stosunkiradcyprawnegozsamorządemorazstosunekradcyprawnegodosądów,urzędów

orazdrugiejstronyprocesu,

• karydyscyplinarne,

• zasadykonstruowaniaopiniiprawnych.

• dlaadwokatów:• zasadywykonywaniazawoduadwokata,

• godnośćzawodu,

• tajemnicaadwokacka,

• konfliktinteresów,

• informacjaireklamaadwokata,

• stosunkiadwokatazklientami,

• zasadywynagrodzeńirozliczeń,

• stosunkiadwokatazinnymiadwokatami,

• karydyscyplinarne,

• zasadykonstruowaniaopiniiprawnych.

zasadykonstruowaniaopiniiprawnych [KON] 30min.

etykaI [KON] 90min.

etykaII [KON] 120min.

etykaIII [KON] 90min.

etykaIV [KON] 90min.

etykaV [KON] 90min.

etykaVI [KON] 90min.

Dodatkowemoduły-POZEW

Zuwaginanasilającesiętendencjędotworzeniazadańegzaminacyjnychwoparciuopozew,postanowiliśmywyłączyćzasadykonstruowaniapozwówdooddzielnegoMODUŁU.Uwaga,MODUŁstanowiodrębnąorganizacyjnieodRepetytoriumjednostkęszkoleniową.Cenamodułuwynosi549PLN+23%VAT=675,27PLN.Modułobejmuje19jednostekszkoleniowych(czyli760min.szkolenia).

Czastrwania:LISTOPAD2015–STYCZEŃ2016

Programtegomodułuprzedstawiasięnastępująco:

• zasadykonstruowaniapozwu,

• zasadyzgłaszaniaitezowaniadowodów,

• powództwazKSH,

• zasadykonstruowaniapowództwwoparciuoart.189KPC,

• wartośćprzedmiotusporu,solidarność,współuczestnictwo,

• wnioskikosztowe.

zasadykonstruowaniapozwu [KON] 100min.

zasadykonstruowaniatezdowodowych

irodzajedowodów[KON] 120min.

Page 7: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

powództwazKSH [KON] 120min.

powództwaze189KPC [KON] 100min.

rozwiązaniacasusów [KON] 120min.

WPS,solidarność,

współuczestnictwo[KON] 160min.

wnioskikosztowe [KON] 40min.

PUNKTYzapracedomoweiegzaminacyjneorazzaaktywnośćnazajęciach→ZNAJDŹPRACĘ

Zuwaginabardzoczęstokierowanedonaspytaniadotyczącepoleceniajakiegośmłodegoprawnikapoaplikacjii

egzaminiezawodowymorazlicznieprzesyłaneprzezPaństważyciorysy,postanowiliśmywtymrokuwprowadzić

systempunktowypozwalającynaweryfikacjęPaństwaumiejętnościprawniczychiwmiaręobiektywnąmożliwość

poleceniaPaństwazgłaszającymsiędonasKancelariom(oczywiście,wprzypadkuzgłoszeniatakiego

zainteresowania,będziemyprzekazywaćPaństwuteinformacje,aKancelariomiinnympodmiotomposzukującym

prawnikaudostępniaćdanewyłącznietychosób,któresądanąofertąpracy/współpracyzainteresowane.Nigdynie

przekazujemyżadnychdanychosób,któreniebiorąudziałuwdanejrekrutacji).

PODRĘCZNIKI-SKRYPTY

WceluułatwieniaPaństwuprzygotowaniasiędoegzaminu,bazującnanaszejwiedzyizgromadzonym

doświadczeniu,przygotowaliśmyzestawpodręcznikówikomentarzy.Obejmująonezasadykonstruowania

poszczególnychpismprocesowych,konstruowaniazarzutóworazwniosków-dlaKursantówprzewidzianyjestrabat

wwysokościod30do50%naposzczególnetytuły.

SYSTEMINFORMATYCZNYADEX

SzkołakorzystazsystemuinformatycznegoADEX,którypowstałjakoprogramdedykowanydlaSzkoły.SystemADEXjestsystemem,wktórymprzechowywanesąPaństwadaneosobowe,gwarantującymnajwyższyzmożliwychpriorytetzabezpieczeniatychdanych.

WsystemiekażdyzPaństwasamodzielnietworzyswojekontonadającmuindywidualnyloginihasło.Wsystemie

tymznajdująsięprezentacje,casusyorazichopracowania,pozostałemateriałydydaktyczne,harmonogramzajęć,

wszelkieużyteczneinformacjeorazindywidualneocenypracdomowychiegzaminacyjnychKursantów.Kontoto

służytakżedokomunikacjizPaństwemiprzekazywaniawszelkichważnychipilnychinformacjiorganizacyjnych

bądźmerytorycznych.

SystemADEXpozwalanabezpośredniewysyłaniepracdomowychiegzaminacyjnychnakontodanegoWykładowcyoraznabezpośrednieodsyłaniesprawdzonychpracprzezWykładowcówdanemuKursantowiwrazz

recenzjąiuwagamicodoichtreści.

SystemADEXdajetakżemożliwośćanonimowegodokonywaniaocenypoziomuzajęć,którajestwidocznadlaWykładowcyprowadzącegozajęcia,jakidlaadministracjiSzkoły.Prosimyzatemokorzystanieztegosposobu

wyrażaniawłasnychopinii(bądźdoprzekazywaniaichmailowo),ponieważPaństwauwagipozwalająnamnanieustannepodnoszeniepoziomuzajęćidopasowywaniesiędoPaństwapotrzeb.

KOSZTREPETYTORIUM

wskazanakwotanieobejmujecenskryptóworazinnychpozycjiksiążkowych,

wcenęwliczonyjestdostępdomateriałówprzygotowanychiudostępnianychwsystemieelektronicznym–wtym

takżewsystemieADEXcenanieobejmujedodatkowychblokówtematycznych:Etyki(zasadywykonywaniazawodu)iPozew(zasady

konstruowania).

Page 8: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

Cenaprzyopłaciejednorazowej:

2850PLN+23%VAT=3505,50PLN

Cenaprzyrozłożeniunadwieraty:

**przyrozłożeniupłatności

naIIratyzostajedoliczona

opłatazakoszty

księgowania

wwysokości100PLN

+VAT,czyli

123PLNbrutto

Irata IIrata

1450PLN+23%VAT=

1783,50PLN[+123PLNbrutto]**

czyliłącznie1906,50PLN

1400PLN+23%VAT=1722PLN

terminypłatności do14listopada2015 do15stycznia2016

CENADODATKOWEGOBLOKUTEMATYCZNEGOETYKA(ZASADYWYKONYWANIAZAWODU):

499PLN+23%VAT=613,77PLN

CENADODATKOWEGOBLOKUTEMATYCZNEGOPOZEW(ZASADYKONSTRUOWANIA):

549PLN+23%VAT=675,27PLN

DANEDOPRZELEWU

nrkonta: 91114020040000310233265537

danedoprzelewu:

AgataRewerskaSzkołaPrawaProcesowego

AdExemplum

ul.Barska3/102-315Warszawa

Faktury:

Fakturakońcowawystawianajestdopieropozakończeniu

kursu,zuwaginafaktiżwszystkiekosztyzwiązanez

kursemgenerowanesąwjegotrakcie.

Fakturazautomatuwystawianajestnadanewskazanew

systemiepodczasrejestracji.Wprzypadkuzmianydanych

dofakturyprosimyuprzejmieokontaktzDziałem

Księgowości.

Page 9: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

Tytułemfakturyjest:

SZKOLENIEZPRAWAPROCESOWEGOWprzypadkuwpłatyprzezinnegopłatnikaniżKursantprosimyododaniewtytuleimieniainazwiskaKursanta

TERMINZAPISÓW

ZapisynaRepetytoriumprowadzonesąwsystemieinternetowymADEXprzezstronęSzkoływww.adexemplum.comWceluzapisaniasięnaRepetytoriumprosimyowybranieokna„12016

LISTOPADOWY”inaciśnięcieikony„ZAPISZSIĘ”znajdującejsięwkońcowejczęścizamieszczonejnastronieoferty.

OsobyposiadająceindywidualnekontawsystemieADEX,wceluzapisanianaRepetytorium,prosimyozalogowaniesięnaswojekontonastępnierozwinięciezakładkipolewejstronieDOSTĘPNEKURSY–„12016

LISTOPADOWY”.

TerminzapisunaRepetytoriumupływawdniu13listopada2015.

KONTAKT

SEKRETARIATKURSU

SekretariatKursu [email protected]

Telefony+48881717888

+48883939388

LISTOPADOWY2015/2016

NINIEJSZYMSZKOŁAZASTRZEGAPRAWOZMIANYdatyprzeprowadzenia

poszczególnychzajęćwskazanychwniniejszym

HARMONOGRAMIE

DATA RODZAJZAJĘĆ PRZEDMIOTCZASTRWANIAWGODZINACH

ZEGAROWYCH SZKOLNYCH

ZajęciaćwiczeniowenaRepetytoriumodbywaćsiębędą,zgodniezwyboremKursanta,albow:• ŚRODY–godz.18:00-21:00albow

• NIEDZIELE–godz.10:00-13:00.

Konwersatoriaorazwarsztatyodbywająsięwróżnednitygodnia–videharmonogram.

sesjaI s.org.

SPOTKANIEORGANIZACYJNE

1.00

[60min]

-----

Page 10: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

14-11-2015 [KON]

[C.01]cywilnezasadykonstruowania

apelacjicywilnej–strukturaprocesu,

rodzajeikonstrukcjazarzutów,wnioski

apelacyjneiwnioskiapelacji

3.15

4,75[jednostki]

14-11-2015 [KON]

[C.02]cywilnezasadykonstruowania

apelacjicywilnej–strukturaprocesu,

rodzajeikonstrukcjazarzutów,wnioski

apelacyjneiwnioskiapelacji

casusydomowe[24casusy]

3.00

4,5

22-11-2015

[KON]

[U.01]umowyzasadykonstruowaniaumów–

strukturaumowy

casusydomowe[18casusów]

3.15

4,75

13-12-2015 [KON]

[U.02]umowyzasadyreprezentacjiikonstruowania

komparycjiumownych

[18casusów]

3.00 4,5

15-11-2015 [KON]

[A.01]administracyjnezasadykonstruowaniapismw

postępowaniusądowo-

administracyjnym–

skargadoWSA

casusydomowe[36casusów]

2.00

3

14-11-2015[KON]

[K.01.R]/[K.01.A]karne*zasadykonstruowaniapism

procesowych–apelacja

casusydomowe[34casusy]

*podziałkonwersatoriówkarnychnaradcowskieiadwokackieuzależnionyjestodostatecznejdatywejściawżycieostatnich

nowelKPK

3.00

4,5

21-11-2015

[ĆW]

[A.I]administracyjne 1.30

2,25

Page 11: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

casus–aktasądowe

21-11-2015 [ĆW]

[U.I]umowycasus–aktasądowe

1.30 2,25

23-01-2016 [KON]

[C.04]cywilnewartośćprzedmiotuzaskarżenia,opłaty

sądowe,odsetki

[10casusów]

2.00

3

23-01-2016 [KON]

[C.05]cywilnewspółuczestnictwo,solidarność,koszty

sądowe

[10casusów]

2.00 3

15.11.2015 [ĆW]

[K.I]karne

casus–aktasądowe

1.30 2,25

15.11.2015 [ĆW]

[C.I]cywilne

casus–aktasądowe

1.30 2,25

31.01.2015 [WAR]

[W.Umowy]

umowyomówieniecasusówdomowych

2.30 3,75

30.01.2016 [KON]

[C.06]cywilneWnioskiizarzutykosztowe

[10casusów]

1,30 2,25

7-02-2016

[WAR]

[W.Cyw.I]cywilneomówieniecasusówdomowych

2.00

3

13-12-2015/16-

12-2015[ĆW]

[U.II]umowycasus–aktasądowe

1.30

2,25

13-12-2015/16-

12-2015[ĆW]

[A.II]umowycasus–aktasądowe

1.30

2,25

6-12-2015/9-12-

2015

[ĆW]

[K.II]karnecasus–aktasądowe

1.30

2,25

Page 12: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

6-12-2015/9-12-

2015

[ĆW] [C.II]cywilnecasus-aktasądowe

1.30

2,25

14-02-2016

[WAR]

[W.Cyw.II]cywilneomówieniecasusówdomowych

2.00

3

13-02-2016

[WAR]

[W.Kar]karneomówieniecasusówdomowych

3.00

4,5

7-02-2016

[WAR]

[W.Adm]administracyjneomówieniecasusówdomowych

2.00

3

17-01-2016/20-

01-2016[ĆW]

[U.III]umowycasus–aktasądowe

1.30

2,25

17-01-2016/20-

01-2016[ĆW] [A.III]administracyjne

casus–aktasądowe

1.30

2,25

10-01-2016/13-

01-2016[ĆW]

[C.III]cywilnecasus–aktasądowe

1.30 2,25

10-01-2016/13-

01-2016[ĆW]

[K.III]karnecasus–aktasądowe

1.30 2,25

6-02-2016

[KON]

[K.02]karnezasadykonstruowaniasubsydiarnego

aktuoskarżenia

[2casusy]

2.00

3

6-02-2016 [KON]

[C.07]cywilnezasadykonstruowaniapism

procesowychwpostępowaniu

nieprocesowym

[2casusy]

2.00 3

Luty [EGZ]

egzaminpróbnyzprawacywilnego

6.00 9

Luty

[EGZ]

egzaminpróbnyzumów 4.00 6

Luty

[EGZ]

egzaminpróbnyzprawakarnego 6.00 9

Page 13: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

luty

[EGZ]

egzaminpróbnyzprawaadministracyjnego 5.00 7,5

3-02-2016/10-02-

2016[ĆW]

[K.IV]karnecasus–aktasądowe

1.30 2,25

10-02-2016/14-

02-2016[ĆW]

[U.IV]umowycasus–aktasądowe

1.30 2,25

10-02-2016/14-

02-2016[ĆW] [A.IV]administracyjne

casus–aktasądowe

1.30

2,25

3-02-2016/7-02-

2016[ĆW]

[C.IV]cywilnecasus–aktasądowe

1.30

2,25

13-02-2016 [KON]

[C.08]SkarbPaństwazasadyreprezentacjii

odpowiedzialnościSkarbuPaństwa

[5casusów]

2.00 3

21-02-2016 [WAR] [C.V]cywilnecasus–aktasądowe 1.30

2,25

5-03-2016 [WAR]

[K.V]karneomówieniecasusuegz.

ipodsumowanie

2.00 3

6-03-2016 [WAR]

[A.V]administracyjneomówieniecasusuegz.

ipodsumowanie

2.00 3

6-03-2016 [WAR]

[U.V]umowyomówieniecasusuegz.

ipodsumowanie

2.00 3

5-03-2016

[WAR]

[C.VI]cywilneomówieniecasusuegz.

ipodsumowanie

2.00 3

RAZEM:

210casusów(bezetykiipozwu)

95godz.godzin

zegarowych

142,5jednostek

szkoleniowych

Page 14: Repetytorium Procesowe - adexemplum.com · OPIS OFERTY Cel Repetytorium Celem Repetytorium jest powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu konstruowania

CENA:2850PLN+23%VAT

zakażdycasus10,18PLN+23%VAT

(wartośćcasusówstanowi75%cenyRepetytorium)

--------

zajednostkęszkoleniową

4,81PLN

+23%VAT

SESJEĆWICZENIOWEcasusydomowezadawanenazajęciaćwiczeniowemająpostaćaktsądowych

isąanalogicznewswejkonstrukcjidozadańegzaminacyjnych

UWAGA!!terminyzajęćzostanąpodanewterminiepóźniejszym,

stosowniedorozplanowaniazajęćwsemestrzezimowym.

Harmonogrammożeuleczmianie