Click here to load reader

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA …komunalnog poduzeća Promet Split i usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu – potpuni

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA …komunalnog poduzeća Promet Split i usklađenju...

 • ___________________________________________________________________________

  REPUBLIKA HRVATSKA

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

  GRAD OMIŠ Gradsko vijeće

  N A C R T Klasa: 340-01/16-01/26 Urbroj: 2155/01-01-16-3 Omiš, ************* 2016.g.

  Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), u svezi s odredbama čl. 9. i čl. 10. Ugovora o organiziranju i preoblikovanju komunalnog poduzeća Promet Split te usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu – potpuni tekst UO 240/2013, Gradsko vijeće Grada Omiša na *** sjednici održanoj dana ********* 2016.g. donosi

  O D L U K U o suglasnosti na dokapitalizaciju Promet d.o.o. Split

  1. Daje se suglasnost prijedlogu i Odluci Gradskog vijeća Grada Splita KLASA:363-02/14- 01/00023, URBROJ: 2181/01-09-02/01-16-37 od 19.srpnja 2016.g. o pokretanju i provedbi postupka povećanja temeljnog kapitala tvrtke PROMET d.o.o. Split (dalje: Društvo) i to pretvaranjem potraživanja Grada Splita u udjel u kapitalu Društva s osnove preuzetog duga u iznosu od 33.397.259,16 kuna.

  Grad Split, kao suosnivač i suvlasnik Društva ima jedan poslovni udjel u iznosu od 26.500.000 kN, što čini 65.04 % učešća u upisanom temeljnom kapitalu. Provedbom pretvaranja potraživanja u udjel u kapitalu Društva, Grad Split stječe novi dodatni poslovni udjel u nominalnom iznosu od 33.397.259,15 kuna. Ukupna nominalna vrijednost dva poslovna udjela Grada Splita time iznosi 59.898.059,16 kn, s ukupno 80.78 % učešća u temeljnom kapitalu.

  2. Usvaja se prijedlog Sporazuma između Grada Splita i tvrtke PROMET d.o.o. Split

  (dalje u tekstu: Sporazum), temeljem odluke o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu trgovačkog društva PROMET d.o.o. kakav prileži ovoj Odluci.

  3. Usvaja se prijedlog Ugovora o unosu prava u temeljni kapital trgovačkog društva PROMET d.o.o. (dalje u tekstu: Ugovor) kakav prileži ovoj Odluci..

  4. Daje se suglasnost na postupak izmjene Društvenog ugovora PROMET d.o.o. Split radi povećanju temeljnog kapitala novim udjelom u nominalnom iznosu od 33.397.259,15 kn, tako da ukupna nominalna vrijednost dva poslovna udjela Grada Splita time iznosi 59.898.059,16 kn, sa ukupno 80,78 % učešća u temeljnom kapitalu.

  5. Ovlašćuje se predstavnik/punomoćnik Grada Omiša da na Skupštini Društva

  PROMET d.o.o. Split donese odgovarajuće odluke u obliku i sadržaju potrebne za provedbu gore navedene dokapitalizacije tvrtke Promet d.o.o.,Split u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

  6. Ovlašćuje se Uprava društva da u ime i za račun tvrtke PROMET d.o.o. Split potpiše

  Ugovor i Sporazum, te provede upis promjena Društvenog ugovora u registar Trgovačkog suda u Splitu.

 • ___________________________________________________________________________

  Obrazloženje

  Gradsko vijeće Grada Splita donijelo je dana 22. ožujka 2016.godine Zaključak o provedbi nagodbe između" A-Cosmos " d.d. Ljubljana (Slovenija) i Promet d.o.o.,Split (Službeni glasnik Grada Splita broj 15/16), a kojim je Grad Split preuzeo dug trgovačkog društva Promet d.o.o., Split prema A-Cosmos d.d. u ukupnom iznosu od 37.225.765,66 kuna. Preuzimanje duga prema Promet d.o.o. Split uređuje se ugovorno kao davanje zajma novčanih sredstava uz povrat u 36 jednakih mjesečnih rata, bez kamata, uz osiguranje povrata uspostavom fiducijarnog vlasništva na Ugovorom određene nekretnine upisanog vlasništva Promet d.o.o.,Split. U međuvremenu, po usvajanju financijskih godišnjih izvješća Promet-a d.o.o.,Split za proteklu poslovnu godinu, utvrđeno je znatno pogoršanje financijskog stanja odnosno prezaduženosti trgovačkog društva, a koje dovodi u pitanje redovni i cjeloviti povrat zajma sa svim posljedicama za redovno funkcioniranje javnog prijevoza putnika. Obzirom na pogoršanu financijsku situaciju društva Promet d.o.o.,Split, Grad Split mijenja zasnovani odnos zajma novčanih sredstava odnosno preuzimanja duga, za povećani udjel u temeljnom kapitalu trgovačkog društva u vidu dokapitalizacije svog potraživanja s osnova danog zajma, čime osigurava veći vlasnički utjecaj na poslovanje i upravljanje trgovačkim društvom, a trgovačko društvo s ovim podupire u financijskoj konsolidaciji. Ukupno dospjelo potraživanje Grada Splita prema društvu Promet d.o.o., na dan donošenja ove Odluke, utvrđuje se u ukupnom iznosu od 33.397.259,16 kuna i to Sporazumom koji se sklapa donošenjem Odluke o pretvaranju potraživanja u udjel u kapitalu trgovačkog društva Promet d.o.o. Split. Navedeno je potrebno provesti donošenjem odgovarajućih odluka o izmjeni društvenog Ugovora I povećanju temeljnog kapitala. Provedbom predmetne dokapitalizacije trgovačkog društva od strane njegovog većinskog suvlasnika, učešće Grada Omiša u temeljnom ulogu/poslovnom udjelu i glasovima mijenja se s ranijih 5,07% na novih 2,786%. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Zvonko Močić, dr.med.

  DOSTAVITI:

  1. Promet d.o.o. Split, n/r direktora, Hercegovačka 20., Split, 2. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 3. Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša, 4. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, 5. Službeni glasnik Grada Omiša, 6. Pismohrana /04/.

 • ___________________________________________________________________________

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ GRADONAČELNIK KLASA: 340-01/16-01/26 URBROJ: 2155/01-02-16-2 Omiš, 1.rujna 2016.g. Na temelju odredbi čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13) u svezi s odredbama čl. 9. i čl. 10. Ugovora o organiziranju i preoblikovanju komunalnog poduzeća Promet Split i usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o komunalnom gospodarstvu – potpuni tekst UO 240/2013, gradonačelnik Grada Omiša donosi

  Z A K L J U Č A K

  1. Prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Omiša na razmatranje prijedlog tvrtke PROMET d.o.o. Split 1664/2-2016 od 23.kolovoza 2016.g. i donošenje Odluke o suglasnosti za dokapitalizaciju Promet d.o.o. Split u obliku i sadržaju kakav prileži ovom zaključku pod KLASA:340-01/16-01/26 URBROJ: 2155/01-01-16-3.

  2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se direktor Prometa d.o.o. Split

  Željko Krnić, dipl.ing. GRADONAČELNIK dr.sc. Ivan Kovačić v.r. DOSTAVITI:

  1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika, 2. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 3. Promet d.o.o., n/r Želljko Krnić, direktor, Hercegovačka 20., Split, 4. Pismohrana /04/.

 • ___________________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________________