of 38 /38

REPUBLIKA MAKEDONIJA [email protected] ZAVOD ZA · PDF file4 [email protected] stranica op[t pregled na ostvareniot razvoj vo republika makedonija vo 2004 godina

 • Author
  doque

 • View
  228

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA MAKEDONIJA [email protected] ZAVOD ZA · PDF file4 [email protected] stranica op[t pregled na...

 • 1

  REPUBLIKA MAKEDONIJAREPUBLIKA MAKEDONIJAREPUBLIKA MAKEDONIJAREPUBLIKA MAKEDONIJAREPUBLIKA [email protected] ZAVOD ZA [email protected] ZAVOD ZA [email protected] ZAVOD ZA [email protected] ZAVOD ZA [email protected] ZAVOD ZA STATISTIKA

  PRETHODNI STATISTI^KIPRETHODNI STATISTI^KIPRETHODNI STATISTI^KIPRETHODNI STATISTI^KIPRETHODNI STATISTI^KIPODATOCI ZA REPUBLIKAPODATOCI ZA REPUBLIKAPODATOCI ZA REPUBLIKAPODATOCI ZA REPUBLIKAPODATOCI ZA REPUBLIKA

  MAKEDONIJA, 2004 GODINA MAKEDONIJA, 2004 GODINA MAKEDONIJA, 2004 GODINA MAKEDONIJA, 2004 GODINA MAKEDONIJA, 2004 GODINA

  Skopje, dekemvri 2004 godina

  ISSN 1409-7494

 • 2

  Izdava~:[email protected] ZAVOD ZA STATISTIKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA - SKOPJE

  "Dame Gruev" - 4, tel. 3295-600, faks / +3892/3111-336

  Za izdava~ot:Katerina Kostadinova-Daskalovska - direktor

  Redakciona komisija:Redakciona komisija:Redakciona komisija:Redakciona komisija:Redakciona komisija:

  Pretsedatel:Pretsedatel:Pretsedatel:Pretsedatel:Pretsedatel: Mira Todorova

  Zam. pretZam. pretZam. pretZam. pretZam. pret.: Marina Mijovska

  ^ l e n o v i :^ l e n o v i :^ l e n o v i :^ l e n o v i :^ l e n o v i :Lidija GeorgievskaLen~e Nedanovska

  S e k r e t a r :S e k r e t a r :S e k r e t a r :S e k r e t a r :S e k r e t a r :Irena Mladenova

  Tehni~ki urednik:Tehni~ki urednik:Tehni~ki urednik:Tehni~ki urednik:Tehni~ki urednik:Quben Ilievski

  L e k t o r :L e k t o r :L e k t o r :L e k t o r :L e k t o r :Jasmina |orgieva

  Broj na stranici: 35

  Pe~ateno vo pe~atnicata na Slu`bata za op[ti i zaedni~ki raboti priVladata na Republika Makedonija

  Tira`: 200 primeroci

 • 3

  V O V E DV O V E DV O V E DV O V E DV O V E D

  Dolgogodi{nata tradicija na Dr`avniot zavod za statistika zaobjavuvawe na osnovni statisti~ki podatoci za demografskite, socijalnitei ekonomskite dvi`ewa vo Republika Makedonija pred istekot na godinata ezadr`ana i ovaa godina so publikacijata "Prethodni statisti~ki podatociza Republika Makedonija". Vo najnovoto izdanie od 2004 godina sodr`ani sedefinitivni podatoci za 2003 godina i proceni za 2004 godina.

  Do publikuvaweto na definitivnite podatoci za 2004 godina voredovnite publikacii na Dr`avniot zavod za statistika, Vi prepora~uvamesekoga{ koga imate potreba od statisti~ki podatoci, da gi koristitepodatocite prezentirani vo ovaa publikacija.

  Za da ovozmo`ime i vo idnina publikacijata da sodr`i podatoci koiVam Vi se potrebni, o~ekuvame da gi dobieme Va{ite komentari i predlozikoi vnimatelno }e gi razgledame.

  Skopje, dekemvri 2004 godina

  D I R E K T O R

  Katerina Kostadinova -Daskalovska

 • 4

  [email protected]

  OP[T PREGLED NA OSTVARENIOT RAZVOJ VO REPUBLIKA

  MAKEDONIJA VO 2004 GODINA ................................................................................... 6

  NASELENIE

  Prirodno dvi`ewe na naselenieto vo Republika Makedonija,

  2001-2004 godina .............................................................................................................. 13

  ANKETA ZA RABOTNA SILA

  Naselenie nad 15 godini spored ekonomskata aktivnost, vozrast i pol ............ 14

  Stapka na aktivnost na naselenieto nad 15 godini, spored vozrast i pol ........ 14

  PLATI

  Nominalna i realna prose~na neto plata po rabotnik ............................................ 15

  BRUTO DOMA[EN PROIZVOD

  Bruto doma{en proizvod - proizvoden metod............................................................ 16

  Struktura na bruto-doma{niot proizvod po sektori na NKD ................................ 17

  Dodadena vrednost i bruto-doma{en proizvod

  izrazen vo denari od 1997 godina ................................................................................ 18

  Dodadena vrednost i bruto-doma{en proizvod-volumenski indeksi- ................. 19

  INVESTICII

  Investicii vo osnovni sredstva - Ma{ini i oprema .............................................. 20

  INDUSTRIJA

  Indeksi na industriskoto proizvodstvo vo Republika Makedonija .................... 21

  [email protected][TVO

  Izvr{eni grade`ni raboti i stanbena izgradba ...................................................... 22

  SOOBRA]AJ I VRSKI

  Prevoz na patnici i stoki ............................................................................................ 23

  Po{ta, telegraf, telefon ............................................................................................ 23

  ZEMJODELSTVO

  Indeksi na zemjodelskoto proizvodstvo ................................................................... 24

  Proizvodstvo, otkup i realizacija na zemjodelski proizvodi.............................. 25

 • 5

  Stranica

  [UMARSTVO

  Proda`ba na {umskite sortimenti vo dr`avnite {umi ........................................ 26

  NADVORE[NA TRGOVIJA

  Stokovna razmena so stranstvo .................................................................................... 27

  Izvoz-uvoz po ekonomska namena .................................................................................. 27

  Stokovna razmena na Republika Makedonija so stranstvo, spored

  sektorite SMTK ............................................................................................................... 28

  VNATRE[NA TRGOVIJA

  Vnatre{na trgovija .......................................................................................................... 28

  UGOSTITELSTVO I TURIZAM

  Ugostitelstvo .................................................................................................................. 29

  Turizam ............................................................................................................................. 29

  Broj na stranski turisti spored zemjata na poteklo .............................................. 30

  CENI

  Indeksi na ceni ............................................................................................................... 31

  OBRAZOVANIE

  Zapi{ani i zavr{eni u~enici po vidovi u~ili{ta ................................................. 32

  Fakulteti i vi{i {koli ............................................................................................... 32

  KULTURA

  Teatri i kina ................................................................................................................... 33

  SOCIJALNA ZA[TITA

  Broj na korisnici vo organizacii za deca i mladi .................................................. 33

  REGISTAR NA ORGANIZACIONI EDINICI

  Vidovi na delovni subjekti spored prete`na dejnost ............................................. 34

  Vidovi na delovni subjekti, forma na sopstvenost i poteklo na

  kapitelot .......................................................................................................................... 35

 • 6

  OSNOVNI PODATOCI ZA REPUBLIKA MAKEDONIJA, 2004 GODINA 1)

  Naselenie na 31.12 2004 godina 2.035.000

  Priroden prirast na naselenieto 5468

  Stapka na smrtnost na doen~iwa na 1000 `ivorodeni 14.1

  Broj na `iteli na 1 km2 79.1

  Prose~no isplatena neto-plata po vraboten, denari 12312

  Prose~no isplatena bruto-plata po vraboten, denari 21040

  Stapka na aktivnost, % 52.8

  Stapka na nevrabotenost, % 37.0

  Realna stapka na porast, na BDP , % 1.3

  Indeks na industriskoto proizvodstvo, 2004/2003 86.2

  Obem na razmenata, iljadi SAD dolari 4418063

  Saldo na razmenata, iljadi SAD dolari -1099458

  Pokrienost na uvozot so izvoz, % 60.1

  Indeks na ceni na malo, 2004/2003 100.8

  Indeks na tro{ocite na `ivotot 2004/2003 99.5

  Broj na u~enici na 1000 `iteli, vo u~ebnata 2003/2004 162

  Broj na kino pretstavi na 1000 `iteli 3.4

  Broj na registrirani pravni subjekti po vidovi na sopstvenost, sostojba 31. 12 2004 godina 166115

  1) Procena

 • 7

  Spored procenetite podatoci, prose~no isplatenata neto-plata povraboten vo Republika Makedonija vo 2004 godina iznesuva 12312 denari. Voodnos na prose~nata neto-plata vo 2003 godina, ova pretstavuva porast od 4.1%.

  Spored procenite za nominalnite neto-plati, imaj}i gi predvidtro{ocite na `ivotot, vo 2004 godina se o~ekuva zgolemuvawe na realnite neto- plati vo dr`avata za 4.6% vo odnos na 2003 godina.

  Vo dekemvri 2004 godina vo odnos na dekemvri 2003 godina, sporedprocenite, realnite neto - plati vo dr`avata }e se zgolemat za 6.2 %.

  Spored procenetite podatoci, vo 2004 prose~no isplatenata bruto-platapo vraboten vo Republika Makedonija }e iznesuva 21040 denari. Vo odnos naprose~nata bruto - plata vo 2003 godina, ova pretstavuva zgolemuvawe od 5.5%.

  Vrz osnova na podatocite od procenite na naselenieto vo RepublikaMakedonija i o~ekuvaniot priroden prirast vo 2004 godina, vo RepublikaMakedonija se o~ekuva brojot na vkupnoto naselenie na 31.12.2004 godina daiznesuva 2035 iljadi lica.

  Spored procenite, se o~ekuva vo 2004 godina brojot na `ivorodenite dase namali za 0.8 indeksni poeni vo odnos na 2003 godina, a brojot na umrenite seo~ekuva da se zgolemi za 0.7 indeksni poeni.

  Procenetiot priroden prirast vo 2004 godina }e se namali za 5.4indeksni poeni vo odnos na 2003 godina.

  Brojot na umrenite doen~iwa vo 2004 godina, spored procenata, se o~ekuvada se zgolemi za 5.1 indeksni poeni, a stapkata na umreni doen~iwa se o~ekuvada iznesuva 14.1 umreno

  NNNNNaselenieaselenieaselenieaselenieaselenie

  Spored prethodnite podatoci dobieni od Anketata za rabotnata sila,sprovedena vo 2004 godina, rabotnata sila iznesuva 842 iljadi lica, od koi 530iljadi se vraboteni i 312 iljadi se nevraboteni lica.

  Od vkupnoto naselenie na vozrast od 15 godini i pove}e 47.2