Responsabilité du chargeur

  • View
    334

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Responsabilité du chargeur

  • 1. LLaa rreessppoonnssaabbiilliitt dduu cchhaarrggeeuurr ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee llaaffffrrtteemmeenntt eett dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmeess MMmmooiirree eeffffeeccttuu ssoouuss llaa ddiirreeccttiioonn ddee MMoonnssiieeuurr AAllaaiinn LLee BBaayyoonn,, PPrrooffeesssseeuurr ddee ddrrooiitt llUUnniivveerrssiitt ddee BBrreettaaggnnee OOcccciiddeennttaallee TTaabbllee ddeess mmaattiirreess IInnttrroodduuccttiioonn 11rree PPaarrttiiee :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliitt ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn dduu cchhaarrggeeuurr :: uunnee rreessppoonnssaabbiilliitt ccoonnttrraaccttuueellllee rrggiiee ppaarr llaa llooii mmaarriittiimmee CChhaappiittrree 11 :: LLeess ssoouurrcceess ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliitt ccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr SSeeccttiioonn 11 :: LLoobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn 11 :: UUnnee oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn ddaannss llaa pprrppaarraattiioonn aauu ttrraannssppoorrtt AA-- LLeemmbbaallllaaggee eett llee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee BB-- LLttiiqquueettaaggee eett llee mmaarrqquuaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee 22 :: LLee ccaass ppaarrttiiccuulliieerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess AA-- UUnnee rrgglleemmeennttaattiioonn ssppcciiffiiqquuee BB-- LLeess pprriinncciippaalleess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr

2. SSeeccttiioonn 22 :: LLee ddeevvooiirr ddee ssiinnccrriitt 11 :: LLeess mmeennttiioonnss qquuaannttiittaattiivveess ppoorrtteess aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt AA-- LLeess mmeennttiioonnss ddee nnoommbbrree eett ddee vvaalleeuurr ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee BB-- LLeess mmeennttiioonnss ddee ppooiiddss eett ddee vvoolluummee 22 :: LLeess mmeennttiioonnss qquuaalliittaattiivveess ppoorrtteess aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt AA-- LLeess mmeennttiioonnss ddee mmaarrqquuee eett ddee qquuaalliitt BB-- LLeess mmeennttiioonnss rreellaattiivveess llaa nnaattuurree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee CChhaappiittrree 22 :: LLee rrggiimmee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliitt ccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr SSeeccttiioonn 11 :: LLaa ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr,, ssoouurrccee ddee rrppaarraattiioonn 11 :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliitt ddaannss llee ccaaddrree ddee ddccllaarraattiioonnss iinneexxaacctteess AA-- LLaa ggaarraannttiiee dduuee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr BB-- CCoonnssqquueennccee ddeess ddccllaarraattiioonnss iinneexxaacctteess dduu cchhaarrggeeuurr ssuurr llee ffrreett 22 :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliitt dduu cchhaarrggeeuurr ppoouurr ddeess ffaaiittss ttoouucchhaanntt llaa mmaarrcchhaannddiissee AA-- LLaa rreessppoonnssaabbiilliitt eenn ccaass ddee ddoommmmaaggeess aauu nnaavviirree eett llaa ccaarrggaaiissoonn BB-- LLaa rreessppoonnssaabbiilliitt eenn ccaass ddee rreettaarrdd ddaannss llaa pprrsseennttaattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee SSeeccttiioonn 22 :: LLaa ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr,, ccaauussee ddeexxoonnrraattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr 11 :: LLaa ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr ddaannss lleemmbbaallllaaggee,, llee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt eett llee mmaarrqquuaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess AA-- UUnn ccaass eexxcceepptt pprrvvuu ppaarr llaa rrgglleemmeennttaattiioonn BB-- UUnn cchhaammpp ddaapppplliiccaattiioonn aasssseezz llaarrggee 3. 22 :: LLaa ffaauussssee ddccllaarraattiioonn dduu cchhaarrggeeuurr ccoonncceerrnnaanntt llaa nnaattuurree eett llaa vvaalleeuurr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess AA-- UUnn ccaass pprrvvuu ppaarr llaa rrgglleemmeennttaattiioonn BB-- LLaa ffaauussssee ddccllaarraattiioonn eenn mmaattiirree ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess 22mmee PPaarrttiiee :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliitt eexxttrraaccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr :: llmmeerrggeennccee ddee nnoouuvveelllleess rreessppoonnssaabbiilliittss CChhaappiittrree 11 :: LLaa qquueessttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliitt dduu cchhaarrggeeuurr ddaannss llee cchhooiixx dduu nnaavviirree SSeeccttiioonn 11 :: LLee cchhooiixx dduu nnaavviirree ttrraavveerrss llee vveettttiinngg ddeess ccoommppaaggnniieess ppttrroolliirreess 11 :: OOrriiggiinnee eett jjuussttiiffiiccaattiioonn dduu vveettttiinngg AA-- LLee ddvveellooppppeemmeenntt dduu mmaarrcchh ssppoott 11-- LLeess rraaiissoonnss ddee llmmeerrggeennccee dduu mmaarrcchh ssppoott 22-- LLeess llmmeennttss eesssseennttiieellss dduu mmaarrcchh ssppoott BB-- UUnn mmooyyeenn ppoouurr lleess cchhaarrggeeuurrss ddlliimmiinneerr lleess mmaauuvvaaiiss nnaavviirreess 11-- UUnnee lluuttttee ccoonnttrree llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess 22-- UUnnee pprrooccccuuppaattiioonn dduu mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt uuttiilliiss 22 :: LLeess pprriinncciippeess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dduu vveettttiinngg AA-- OObbjjeeccttiiffss eett cchhaammpp ddaapppplliiccaattiioonn dduu vveettttiinngg 11-- LLeess oobbjjeeccttiiffss eesssseennttiieellss 22-- LLeess ccaass ddee ccoonnssuullttaattiioonn dduu sseerrvviiccee vveettttiinngg BB-- LLeess iinnssppeeccttiioonnss ffaaiitteess ppaarr lleess ccoommppaaggnniieess ppttrroolliirreess 11-- LLaa bbaannqquuee ddee ddoonnnneess SSIIRREE 22-- DDeessccrriippttiiff ddeess iinnssppeeccttiioonnss 4. SSeeccttiioonn 22 :: LLeess ccoonnssqquueenncceess dduu vveettttiinngg qquuaanntt llaa rreessppoonnssaabbiilliitt dduu cchhaarrggeeuurr 11 :: LLee pprriinncciippee oorriiggiinneell ddee lliirrrreessppoonnssaabbiilliitt AA-- LLaa lliibbeerrtt ddeess ccoommppaaggnniieess ppttrroolliirreess ddee cchhooiissiirr llee vveettttiinngg BB-- LLee vveettttiinngg,, uunn llaabbeell ddee qquuaalliitt ddaannss llee mmaarrcchh ddee llaaffffrrtteemmeenntt ssppoott 22 :: VVeerrss uunnee rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn dduu cchhaarrggeeuurr ssuuiittee aauu nnaauuffrraaggee ddee llEErriikkaa AA-- UUnnee rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn ddiiffffiicciillee mmeettttrree eenn ppllaaccee BB-- VVeerrss uunn ddbbuutt ddee rrgglleemmeennttaattiioonn ?? CChhaappiittrree 22 :: LLaa qquueessttiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliitt dduu cchhaarrggeeuurr ttrraavveerrss llee LLiivvrree bbllaanncc ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliitt eennvviirroonnnneemmeennttaallee SSeeccttiioonn 11 :: LLee LLiivvrree bbllaanncc ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliitt eennvviirroonnnneemmeennttaallee :: uunnee rrfflleexxiioonn ssuuiittee aauu nnaauuffrraaggee ddee llEErriikkaa 11 :: LLeennjjeeuu dduu LLiivvrree bbllaanncc AA-- LLeess pprroobbllmmeess ppoossss ppaarr llaa mmiissee eenn uuvvrree ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliitt eennvviirroonnnneemmeennttaallee BB-- LLeess ssoolluuttiioonnss eennvviissaaggeess 22 :: LLee cchhaammpp ddaapppplliiccaattiioonn dduu LLiivvrree bbllaanncc AA-- LLeess ttyyppeess ddee ddoommmmaaggeess ccoouuvvrriirr BB-- LLeexxtteennssiioonn aauuxx aaccttiivviittss lloorriiggiinnee ddeess ddoommmmaaggeess SSeeccttiioonn 22 :: LLaapppplliiccaabbiilliitt dduu LLiivvrree bbllaanncc aauuxx ccoommppaaggnniieess ppttrroolliirreess,, cchhaarrggeeuurrss 11 :: LLee pprriinncciippee dduu ppoolllluueeuurr--ppaayyeeuurr AA-- LLaa qquueessttiioonn ddee llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddeess ccoommppaaggnniieess ppttrroolliirreess ddee ppoolllluueeuurr 5. BB-- LLeess ccoonnssqquueenncceess 22 :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliitt eennccoouurruuee AA-- LLaa nnaattuurree ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliitt BB-- LLaa rrppaarraattiioonn ddeess ddoommmmaaggeess CCoonncclluussiioonn AAnnnneexxeess BBiibblliiooggrraapphhiiee 6. IInnttrroodduuccttiioonn LLee ffoorrtt ddvveellooppppeemmeenntt ddeess cchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, lliiss llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn ddee llccoonnoommiiee,, eennttrraannee nnaattuurreelllleemmeenntt uunn aaccccrrooiisssseemmeenntt ccoonnttiinnuu dduu vvoolluummee ddee pprroodduuiittss ttrraannssppoorrttss ppaarr llaa vvooiiee mmaarriittiimmee,, qquuee ccee ssooiitt eenn vvrraacc oouu eenn ccoonntteenneeuurrss,, ssuurr ddeess lloonnggss oouu ddeess ccoouurrttss ttrraajjeettss.. LLee rrcceenntt nnaauuffrraaggee ddee llEErriikkaa,, eett,, ddeeppuuiiss ppeeuu,, cceelluuii dduu IIeevvoollii SSuunn,, oonntt rreeppooss llaa qquueessttiioonn ddee llaa ssccuurriitt dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett ddeess rriissqquueess iinnhhrreennttss ccee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt.. CCeerrtteess,, ccoommmmee ppoouurr ttoouuttee aaccttiivviitt hhuummaaiinnee,, eett pplluuss ffoorrttee rraaiissoonn ppoouurr uunnee aaccttiivviitt qquuii sseexxeerrccee ddaannss uunn mmiilliieeuu aauussssii aaggrreessssiiff eett ddiiffffiicciilleemmeenntt pprrvviissiibbllee qquuee llaa mmeerr eett lleess ooccaannss,, iill eesstt ppaarrffaaiitteemmeenntt iilllluussooiirree ddee pprrtteennddrree aatttteeiinnddrree uunn jjoouurr llee rriissqquuee zzrroo :: nnoo rriisskk,, nnoo lliiffee,, nnoo ffuuttuurree ii[[ii]].. CCeellaa ttaanntt,, aauuccuunn ddeess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee nnee ppeeuutt rreesstteerr ppaassssiiff ddeevvaanntt uunn tteell ccoonnssttaatt,, eett iill eesstt iimmpprraattiiff qquuee ttoouutteess lleess ppaarrttiieess pprreennaanntteess,, ddaannss ttoouutteess lleeuurrss ddcciissiioonnss eett ddaannss ttoouuss lleeuurrss aacctteess,, ssaattttaacchheenntt pprreennddrree lleexxaaccttee mmeessuurree ddee cceess rriissqquueess eett nnee jjaammaaiiss rreellcchheerr lleeuurrss eeffffoorrttss ppoouurr eenn aammlliioorreerr llaa mmaattrriissee.. LLee cchhaarrggeeuurr eesstt uunn ddee cceess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddoonntt oonn ppaarrllee rreellaattiivveemmeenntt ppeeuu mmaaiiss qquuii jjoouuee uunn rrllee ddee pprreemmiieerr oorrddrree.. IIll ppeeuutt ttrree ddffiinnii ddee ddeeuuxx mmaanniirreess.. AAuu sseennss ttrrooiitt dduu tteerrmmee,, llee cchhaarrggeeuurr eesstt cceelluuii qquuii aa ccoonncclluutt uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee aavveecc llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurr llaacchheemmiinneemmeenntt dduunnee mmaarrcchhaannd