Resurse Agroturistice Naturale Si Antropice Din Judetele Romaniei a - B

Embed Size (px)

Text of Resurse Agroturistice Naturale Si Antropice Din Judetele Romaniei a - B

RESURSE AGROTURISTICE

DEFINI IIResurse turistice componente ale mediului natural i antropic, care prin calit ile i specificul lor, sunt valorificate prin turism, n m sura n care nu sunt supuse regimului de protec ie integral ; Resurse agroturistice naturale - elemente de relief, ntinderi de ap i cursuri hidrografice, de clim , de flor i de faun , peisaje, z c minte de substan e minerale cu efecte terapeutice; terapeutice; Resurse agroturistice antropice - monumente i situri arheologice, monumente istorice, ansambluri i rezerva ii de arhitectur , monumente de art i ansambluri memoriale, monumente tehnice, muzee, elemente de folclor i art popular ;

RESURSELE AGROTURISTICE NATURALE

RELIEF I GEOLOGIE Trepte i forme de relief; Fenomene geologice; Peisaj natural; Forme bizare de relief; Structuri geologice; Monumente ale naturii. CLIMA Temperatura aerului; Temperatura apei; Precipita ii; Grosimea i durata stratului de z pad ; Durata de str lucire a soarelui. HIDROGRAFIA Ape freatice i minerale; Ruri i lacuri; Dun rea; Marea Neagr .

VEGETA IA P duri etajate; Flora specific ; Monumente ale naturii; Rezerva ii tiin ifice. FAUNA Fond cinegetic; Fond piscicol; Specii faunistice ocrotite; Rezerva ii tiin ifice. NATURA OCROTIT Rezerva ii naturale; Parcuri naturale.

RESURSE AGROTURISTICE ANTROPICE

1.

2.

Vestigii arheologice legate de geneza poporului romn i paternitatea sa pe aceste locuri: cet ile locuri: dacice din Mun ii Or tiei, ruine ale unor cet i medievale etc. etc. Monumente istorice, de arhitectur i de art cu valoare de unicat, unele de notorietate mondial , ca bisericile i m n stirile cu fresce exterioare din Bucovina; bisericile de lemn din Maramure ; Bucovina; bisericile i cet ile r ne ti fortificate din Transilvania; Transilvania; monumentele stilului brncovenesc i complexele de art feudal din Oltenia i Muntenia; Muntenia;

3. Muzeele i casele memoriale, multe dintre ele de interes interna ional sau na ional; ional; 4. M rturiile civiliza iei i culturii populare (elementele de etnografie i folclor): arhitectura i folclor): tehnica popular tradi ional (Maramure , Nordul Moldovei, Sibiu, Oltenia de Nord, Cmpulung, Bran etc.); etc. crea ia artistic popular : me te uguri, artizanat, ceramic , port popular, folclor literar, muzical i coregrafic (Oa , Maramure , Nordul Moldovei, M rginimea Sibiului, S laj, Bistri a-N s ud etc.); manifest ri aetc. populare tradi ionale (trguri, festivaluri etc); etc); muzee etnografice etc. etc.

5. Satele turistice se pot clasifica dup tipurile de poten ial turistic n: sate peisagistice n: (climaterice, balneare, pentru sporturi de iarn , sate cu podgorii i pomiviticole, pastorale, pesc re ti i de interes vn toresc, pentru sporturi nautice etc.), sate de interes culturaletc. culturalistoric (cu monumente istorice i arhitectonice) i etnofolclorice (de crea ie artistic i artizanal etc. etc.). 6. Resursele turistice legate de activitatea economic includ lucr rile inginere ti i arhitectonice cu o valoare turistic inedit , cum sunt: sunt: barajele i acumul rile de ap de interes hidroenergetic, hidrocentralele, canalele de naviga ie i alte obiective economice. economice.

ACTIVIT I UMANE CU FUNC IE AGROTURISTIC Nedeile sunt evenimente cu adnci r d cini n tradi iile popoarelor, prilejuite de succesiunea ciclic a anotimpurilor, de reluare ritmic a unor vechi tr iri i obi nuin e. n general, ele se e. desf oar prim vara, cnd natura se treze te la o nou via . Aproape fiecare floare are nedeia ei: nflorirea narciselor adun ei: oamenii la Negrileasa, n Mun ii Apuseni; nflorirea liliacului la Ponoare Apuseni; n Podi ul Mehedin i. Nedeile sunt legate de anumite ritualuri ale i. muncii; muncii; p storit, arat. n acest context se nscriu nedeile din arat. M rginimea Sibiului, Culoarul Bran-Ruc r (Fundata, Branirnea), Depresiunea Ha eg, Oltenia subcarpatic (Vaideeni, Polovragi, Horezu, Tismana). Tismana). Carnavalurile impresioneaz turi tii prin exuberan a lor, prin acea desc tu are de energie i imagina ie. De i pe mapamond astfel de ie. evenimente sunt pretexte pentru a atrage milioane de turi ti, n Romnia nu avem nc o tradi ie n exploatarea lor. lor.

Trgurile i expozi iile devin, o dat pe s pt mn , pe lun sau ntrntr-un an, centre de polarizare a turi tilor nu att prin activit ile comerciale desf urate, ct prin atmosfera inedit i noutatea produselor expuse. Aceste manifest ri pot avea nc rc turi i de alt expuse. ordin, a a cum ne exemplific Trgul de fete de pe Muntele G ina, ce are loc n a doua jum tate a lunii iulie a fiec rui an (prima duminic dup 20 iulie). iulie). Festivalurile artistice (muzicale, folclorice) atrag o anumit frac iune de vizitatori ce practic turismul cultural i nu numai. numai. Festivalurile folclorice pot avea caracter na ional sau interna ional. ional. Ele pot constitui pretexte excelente pentru atragerea de turi ti n zonele rurale. rurale. Hramurile i pelerinajele religioase concentreaz anual, indiferent de cultul religios practicat, mase enorme de oameni, ntre care numero i turi ti. Hramul bisericilor i m n stirilor noastre (Rme , ti. Nicula, Tismana, Putna, Vorone , Sucevi a), este un pretext al polariz rii regionale sau locale a turi tilor. Pelerinajul religios tilor. constituie pentru turism o resurs de practican i i de venituri apreciabile. apreciabile.

Ocupa iile i me te ugurile relev o mare diversitate tipologic . Modul cum popula ia rural i asigur existen a difer de la un tip de relief la altul, de la o regiune climatic la alta (cu totul aparte sunt ocupa iile n zona de cmpie n raport cu cea montan ; n regiunile calde n compara ie cu cele temperate sau reci). reci). Astfel de ocupa ii i me te uguri sunt: sunt: cultivarea p mntului, cre terea animalelor, exploatarea i prelucrarea lemnului, vn toarea, pescuitul, albin ritul, aur ritul, ol ritul, cojoc ritul, fier ritul. ritul.

OBICEIURILEObiceiurile sunt manifest ri creatoare ale spiritualit ii rurale n care diferitele evenimente din via a ob tii sau individului sunt n l ate la statutul de simbol. simbol. Ele sunt asociate succesiunii anotimpurilor (obiceiurilor calendaristice de iarn sau prim var ), evenimentelor familiale sau individuale (obiceiuri de na tere, tere, obiceiuri de nunt sau nmormntare) nmormntare).

RESURSELE AGROTURISTICE NATURALE I ANTROPICE DIN JUDE ELE ROMNIEI

RESURSE NATURALEMUN IMUNTELE MARE Masiv muntos situat n partea de E a Mun ilor Apuseni. Altitudinea maxim : 1826 m (vf. Muntele Mare). MUN II BIHOR Masiv muntos situat n V Romniei, constituind nucleul Mun ilor Apuseni (Carpa ii Occidentali) i totodat treapta montan cea mai nalt a acestora. Altitudinea maxim : 1849 m (vf. Curcub ta Mare).

MUN II METALIFERI Masiv muntos situat n partea de S a Mun ilor Apuseni. Altitudinea maxim : 1170 m (vf. Fericeli).

MUN II TRASC U Masiv muntos situat n partea de SV a Mun ilor Apuseni. Prezint un relief variat, concretizat prin numeroase forme carstice (Cheile Turzii, Cheile Rme ului, Pe tera Huda lui P par .a.), creste calcaroase de un remarcabil pitoresc (culmile Bedeleu i Ciumerna, col ii Trasc ului).

LACURILACUL DE ACUMULARE OA A (Alba ugag)Lac de acumulare. S-a format la confluen a V. Frumoasei cu V. S lanelor. Are o suprafa de 400 ha i un baraj de beton armat nalt de 91 m, l imea de baz de 250m i un coronament carosabil cu o l ime de 10 m iar lungimea de 300 m. Lac populat cu pe te.

RURIARIE Ru, afluent al Mure ului pe teritoriul comunei Lunca Mure ului (jude ul Alba). Are o lungine 166 km i o suprafa a bazinului de 3005 kmp. Izvor te din N Masivului Bihor, de sub vf. Curcub ta Mare, de la 1195 m altitudine. MURE Cel mai mare afluent al Tisei i al doilea ru al Romniei, ca lungime, dup Dun re. Are 803 km, dintre care 761 km pe teritoriul Romniei. Suprafa a bazinului hidrografic este de 29.289 kmp, dintre care 27.890 kmp pe teritoriul Romniei.

TRNAVARu, afluent al Mure ului pe teritoriul comunei Mihal (jude ul Alba). Are o lungime de 249 km i o suprafa a bazinului de 6157 kmp. Rul Trnava se formeaz din confluen a, la Blaj, a rului Trnava Mare cu rul Trnava Mic .

PE TERIPE TERA GHE ARUL DE LA SC RI OARA (AlbaGrda de Sus) Pe tera Ghe arul de la Sc ri oara este situat n partea de E-NE a Mun ilor Bihor (Mun ii Apuseni), la 1165 m altitudine, pe cump na de ape dintre bazinele v ilor Grda Seac i Valea Ocoale.

PE TERA VRTOP (AlbaArie eni) Pe tera Vrtop, cunoscut i sub numele de Pe tera Ghe arul de la Vrtop, este situat n partea de Sud a Mun ilor Bihor, la 1200 m altitudine, pe malul stng al V ii Grda Seac , la o diferen de nivel de 170 m fa de firul v ii.

REZERVA II NATURALECHEILE ALBACULUI I ALE MNDRU ULUI (AlbaAlbac) Rezerva ie natural - fenomene carstice. Cheile Albacului sunt s pate n calcare dolomite i cuartite de apele Arie ului Mare (4 km lungime n amonte de satul Albac). Sunt foarte pitore ti, n versan i fiind s pate o serie de pe teri. Cheile Mndru ului - amonte de cheile Albacului, sunt mai scurte dar pitore ti.

CHEILE AMPOI EI - REZERVA IE NATURAL (AlbaMete ) Rezerva ie natural - fenomene carstice. Chei pitore ti lungi de cca 9 km s pate de V. Ampoi ei n calcare. Pe versantul stng se afl Pe tera liliecilor de mici dimensiuni. Valea este bogat n p str vi.

CHEILE NTREGALDE I REZERVA IA NATURAL NTREGALDE (Albantregalde) Fenomene carstice i rezerva ie natural . Lungimea cheilor - 3 km, mai pu in strmte, dar maiestuoase. Versantul stng cu numeroase scobituri i mici pe teri iar cel drept acoperit cu p duri de fag i brad. CHEILE RME ILOR (AlbaAiud/Rme ) Monument al naturii (Rezerva ie morfologic ). n lungime de 3 km, sunt s pate de apele rului Strem n versantul Mun ilor Trasc u, au mai multe sectoare: Cheile M n stirii - 400 m lungime. La intrarea n chei se afl m n stirea;

RESURSE ANTROPICEMONUMENTE ISTORICE BUSTURILE LUI HOREA (AlbaHorea). Monumente de art comemorativ