Revalidatie bij chronische pijn

Embed Size (px)

Text of Revalidatie bij chronische pijn

 • ARTIKEL

  Revalidatie bij chronische pijn

  P.H.T.G. Heuts

  Samenvatting In deze bijdrage worden demogelijkheden

  van revalidatiebehandelingen bij chronische pijn bespro-

  ken. De ontwikkelingen op dit terrein in de afgelopen

  decennia zijn zeer hoopgevend. Revalidatiegenees-

  kunde kanmet diagnostiek en behandeling een positieve

  bijdrage leveren aan het functioneren van mensen met

  een chronisch pijnsyndroom. Deze bijdrage geeft een

  overzicht van de revalidatiegeneeskundige praktijk bij

  pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

  Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld: na een kenschets

  van het chronisch pijnsyndroom wordt aandacht besteed

  aan de vraag: Wat is pijnrevalidatie?. Vervolgens wordt

  ingegaan op de componenten van een pijnrevalidatiepro-

  gramma, de effectiviteit van gedragsgeorienteerde behan-

  delingen en de plaats van pijnrevalidatie binnen het

  huidige zorgaanbod.

  Definitie van chronisch pijnsyndroom

  Bij een chronisch pijnsyndroom kan het functioneren

  ernstig aangetast zijn. Behalve de directe last van de

  pijn, kunnen mensen met chronische pijn tevens ernstig

  beperkt worden in alledaagse activiteiten. Zinvolle acti-

  viteiten thuis, op het werk en in de vrije tijd zijn bij pijn

  vaak ernstig verstoord.1 Dit treedt zowel op bij pijn met

  een specifieke oorzaak alsook bij pijnsyndromen, waar-

  bij geen duidelijke verklaring en oorzaak is gevonden.

  Patrick Wall, een pionier op het gebied van pijnonder-

  zoek, schreef aan het eind van zijn loopbaan2:

  Unfortunately, a large number of common painful

  conditions do not have an associated pathology and so

  represent a severe challenge to both doctors and patients.

  Many doctors are so impressed with the power of modern

  pathology that they refuse to accept the existence of dis-

  ease without pathology. This attitude hugely exaggerates

  the problems of patients who suffer from pains that are

  not considered real.

  Pinsky en Crue hebben een beschrijving opgesteld van

  het chronisch pijnsyndroom3 die voor veel patienten en

  hulpverleners goed herkenbaar is. In deze definitie wor-

  den algemene en bijkomende kenmerken als volgt

  omschreven.3,4

  Algemene kenmerken:

  1. geen aantoonbaar causaal verband tussen een actief

  pathofysiologisch of pathologisch-anatomisch proces

  en het disfunctioneren van de patient;

  2. een geschiedenis van opeenvolgende en niet succes-

  volle medische interventies;

  3. verstoring van het psychosociale functioneren.

  Bijkomende kenmerken:

  1. overmatig gebruik van medicijnen met mogelijk

  ongewenste neveneffecten;

  2. veelvuldige chirurgische en farmacologische behan-

  delingen met ongewenste neveneffecten;

  3. toenemende lichamelijke beperkingen en vrees voor

  pijn en letsel;

  4. toenemende gevoelens van hopeloosheid, machte-

  loosheid en depressiviteit;

  5. conflicten met behandelaars en ontevredenheid over

  behandelingen of de gezondheidszorg in het

  algemeen;

  6. interpersoonlijke conflicten met partner of

  familieleden;

  P.H.T.G. Heuts (*)Dr. P.H.T.G. Heuts, revalidatiearts, RevalidatiecentrumHoensbroek.

  Bijblijven (2006) 22:439443

  DOI 10.1007/BF03059980

  13

 • 7. negatieve affectieve stoornissen;

  8. afnemende gevoelens van zelfwaarde en

  zelfvertrouwen;

  9. toenemend sociaal isolement en verminderde inte-

  resse in sociale contacten;

  10. afnemend vermogen om bekrachtigers te ontlenen

  aan dagelijkse activiteiten.

  Deze definitie is louter descriptief, zij geeft met andere

  woorden wel een beschrijving van het beeld maar geen

  verklaring voor de onderliggende mechanismen. Boven-

  dien valt op dat het om een complex van gevolgen gaat

  dat de patient hindert in het dagelijks functioneren, een

  mengeling van lichamelijke, psychische en sociale facto-

  ren. In dergelijke situaties heeft pijn nauwelijks of geen

  biologische signaalfunctie meer. De termijnen voor her-

  stel van eventuele weefselschade zijn al ruim overschre-

  den. Anders gezegd: er is geen evenwichtige samenhang

  meer tussen de pijn en een pathofysiologisch substraat.

  De pijn is in dergelijke gevallen een stoornis op zichzelf

  geworden, die heeft geleid tot ernstige beperkingen in de

  vaardigheden van de patient. Alledaagse activiteiten

  kunnen niet meer adequaat worden uitgevoerd en er

  zijn problemen ontstaan in de participatie. Werk, hob-

  bys, taken in huishoudelijke sfeer zijn weggevallen of

  ernstig verstoord.

  Wat is pijnrevalidatie?

  Revalidatiegeneeskunde heeft als doelstelling om de pati-

  ent met blijvende functiestoornissen (stoornissen in de

  functie van een orgaan of een orgaansysteem) zo goed

  mogelijk te laten functioneren. Revalidatiegeneeskunde

  is dus sterk gericht op het alledaagse functioneren van de

  persoon in kwestie binnen zijn persoonlijke levenssfeer en

  in de maatschappij.

  Revalidatie bij chronische pijn noemen we pijnreva-

  lidatie. Misschien is dat een enigszins ongelukkige term

  aangezien niet de pijn maar de persoon revalideert,

  maar aangezien de uitdrukking veel wordt gebruikt en

  kort en bondig is, hanteren we hem in deze tekst. In

  Nederlandstalige literatuur worden verder afwisselend

  de termen cognitief-gedragsmatige aanpak en gedrags-

  georienteerde revalidatie gebruikt. De eerstgenoemde

  term is een letterlijke vertaling van het Angelsaksische-

  cognitive-behavioral. In dit hoofdstuk houden we

  gedragsgeorienteerde revalidatie aan, wat ook enigs-

  zins aansluit bij het internationaal bekende behavioral

  medicine.5 In 2005 is de volgende definitie van pijnreva-

  lidatie gepubliceerd6:

  Een pijnrevalidatieprogramma is een multidisciplinaire

  behandeling voor patienten met chronische pijn zich uit-

  end in het houdings- en bewegingsapparaat, bestaande uit

  een aantal op elkaar afgestemde combinatie van fysieke en

  psychosocialebehandelmethoden,welkeplaatsvindtonder

  eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts, met als

  doel patienten te leren zelfstandig om te gaan met pijn en

  de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren.

  Deze definitie stamt uit het consensusrapport dat door

  het pijnkenniscentrum van het academisch ziekenhuis

  Maastricht (PKC-azM) is opgesteld in samenwerking

  met de beroepsvereniging van revalidatieartsen in Neder-

  land (VRA). Het rapport is te lezen en te downloaden via

  de websitehttp://www.pijn.com en de site van het Ont-

  wikkelcentrum Pijnrevalidatie van de Stichting Revali-

  datie Limburg (www.revalidatiebijpijn.nl).

  Revalidatiebehandeling is biopsychosociaal

  Het is eigenlijk evident dat bij een chronisch pijnsyn-

  droom met het kenmerkende complex van factoren een

  monocausale behandeling meestal tekortschiet. Het is de

  afgelopen decennia dan ook duidelijk geworden dat een

  integratie van biologische, psychologische en omgevings-

  factoren nodig is voor een adequate benadering van de

  complexiteit van chronische pijnproblematiek. Een der-

  gelijke biopsychosociale benadering geeft de mogelijk-

  heid om goede aanknopingspunten te vinden en heeft

  zowel diagnostisch als therapeutisch meer te bieden dan

  een puur somatische benadering.7-12 De aandacht voor

  een dergelijke integratie van biologische, psychologische

  en omgevingsfactoren bij pijn neemt toe. In tegenstelling

  tot het traditionele, mechanistische ziektemodel van

  chronische pijn maakt het biopsychosociale perspectief

  onderscheid tussen de biomedische bevindingen, de pijn-

  klachten en de beperkingen die de persoon ondervindt in

  het dagelijks leven. Hoewel ze onderling sterk samen-

  hangen, overlappen deze drie aspecten elkaar slechts

  gedeeltelijk. De biomedische factoren, die oorspronkelijk

  bij de patient de pijn bepaalden, spelen na verloop van

  tijd een ondergeschikte rol, terwijl de beperkingen in het

  dagelijkse leven toch kunnen toenemen.

  Revalidatiebehandeling is dus sterk gericht op de inte-

  gratie van somatische en psychologische strategieen, en

  betrekt daarbij tevens de directe omgeving van de patient

  (partner, werk, huishouding, hobbys). De uitgangspun-

  ten zijn de volgende.12,13

  1. De persoon met pijn ervaart niet alleen somatische

  sensaties. Zijn verwachtingen, angsten en gedachten

  over de pijn oefenen een belangrijke invloed uit op het

  functioneren. Evenzo zijn omgevingsinvloeden van

  groot belang.

  2. De persoon met pijn moet actief participeren in een

  behandeling (en niet alleen lijdend voorwerp zijn), wil

  er kans van slagen zijn.

  440 Bijblijven (2006) 22:439443

  13

 • 3. De behandeling dient te bestaan uit een pakket van

  maatregelen waarmee zowel lichamelijke als psychi-

  sche en maatschappelijke factoren veranderd worden.

  4. Aandacht voor de directe omgeving is van cruciaal

  belang (hoe denkt de partner over het probleem? wat

  zijn gevolgen met betrekking tot werk en overige tijds-

  besteding?). Zowel in de diagnostische fase als in de

  behandelfase is het vangrootbelangdenaasteomgeving

  bij het behandel- en veranderingsproces te betrekken.

  Deze uitgangspunten worden voorafgaande aan een

  revalidatiebehandeling uitvoerig met een patient bespro-

  ken. Een revalidatiebehandeling kan alleen dan gunstig

  verlopen wanneer een patient bereid en in staat