Revista Lanbide 2009 Aldizkaria

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Revista Lanbide 2009 Aldizkaria

 • 1L A N B I D E 2 0 0 9

  Elkarrizketa David Urzainquiri, Lanbide Heziketako eta Etengabeko Prestakuntzako Sailburuorde berriaEntrevista al nuevo Viceconsejero de Formacin Profesional y Aprendizaje Permanente David UrzainquiInterview with David Urzainqui, New Regional Vice-Minister for Vocational Training and Life-long Learning of the Basque Country

  Lanbide Heziketalo itunpeko zentroak eta publikoak: proiektu batuen balio erantsiaColaboracin de centros de Formacin Profesional concertados y pblicos: el valor aadido de los proyectos conjuntosCo-operation between public and private Vocational Training schools: the added value of joint projects

  Network of Networks: Hiru LH ikastetxeen sarek sortutako nazioarteko lantaldeaNetwork of Networks: Una comunidad internacional de tres redes de centros de FPNetwork of Networks: A International community of three VET Schools Networks

  HETELek Lanbide Heziketa zentroak bisitatu ditu Alemanian, prestakuntza dualaren herrialdeanHETEL visita centros de Formacin Profesional en Alemania, el pas de la formacin dualHETEL visits Vocational Training schools in Germany, the dual education country

  Lanbide Heziketako ikasgelen eta tailerren jardunbide onetarako sariakPremios a Buenas prcticas en aulas y talleres de Formacin ProfesionalBest Practice Awards for Vocational Training Classrooms and Workshops

  IkASTETxEEI BUrUzko BErrIAkNovedades eN los ceNtrosNews from the schools

  2009ko urriaoctubre 2009October 2009

  H E T E L - H E z I k E T A T E k N I k o k o E L k A r T E Aasociacin de centros de formacin profesional de iniciativa social de euskadiAssociat ion of Vocat ional Tra in ing Centres of the Basque Country

  28 zkN 28

  BErLIN-rEICHSTADT-Norman Foster

 • L A N B I D E 2 0 0 9

  2

  ekoizpenaProduceProduced byHETELwww.hetel.org

  KoordinazioaCoordinacincoordinated by Amaia Guijarro

  diseinua eta maketazioaDiseo y maquetacinDesigned bydi-da

  InprimaketaImpresinPrinted byGrficas Lizarra

  editoriala/ Editorial/editorial ........................3

  Hezkuntzaren lana eta krisi larri larriaEl trabajo de la Educacin y la gran crisisthe work of education and the big crisisAlfonso Vzquez..........................................5

  Krisialdi garaia, transformazio garaia euskadin: lanbide Heziketan eraginaTiempos de crisis, tiempos de transformacin en Euskadi: impacto en la Formacin Profesionaltimes of crisis, times of transformation in the Basque country: Impact on Vocational trainingCarlos Pea..................................................9

  elkarrizketa david Urzainquiri, lanbide Heziketako eta etengabeko Prestakuntzako sailburuorde berriaEntrevista al nuevo Viceconsejero de Formacin Profesional y Aprendizaje Permanente David UrzainquiInterview with David Urzainqui, New regional Vice-minister for Vocational training and life-long learning of the Basque countryAna Aizpiri .................................................13

  lanbide Heziketako itunpeko zentroak eta publikoak: proiektu batuen balio erantsiaColaboracin de centros de Formacin Profesional concertados y pblicos: el valor aadido de los proyectos conjuntosco-operation between public and private Vocational training schools: the added value of joint projectsLuis Alberto Aramburu.............................21

  ceret zentro berria: Mondragon Goi eskola Politeknikoaren mikromekanizazio proiektuaUn nuevo centro CERET: El proyecto de micromecanizado de Mondragn Goi Eskola PoliteknikoaA new ceret centre: the micro-milling project of the mondragon Goi eskola Politeknikoa schoolJavier Aperribay .......................................24

  Network of Networks: Hiru lH ikastetxeen sarek sortutako nazioarteko lantaldeaNetwork of Networks: Una comunidad internacional de tres redes de centros de FPNetwork of Networks: An Internacional community of three Vet schools NetworksJoke Schel .................................................28

  Hetelek lanbide Heziketa zentroak bisitatu ditu alemanian, prestakuntza dualaren herrialdeanHETEL visita centros de Formacin Profesional en Alemania, el pas de la formacin dualhetel visits Vocational training schools in Germany, the dual education countryJorge Urrutia .............................................32

  Praktikak europako beste herrialde batean. Zeren zain zaude?Prcticas en otro pas europeo: A qu ests esperando?!work experience in another european country: what are you waiting for?!Iraide Escobs...........................................36

  diseinua Fabrikazioa proiektua: Hetel zentroetako ikasleek taldean Ikasi, arazoak ebatzi eta urrutiko lankidetzan diharduteEl proyecto Diseinua Fabrikazioa: alumnos de centros HETEL aprenden en equipo, resuelven problemas y colaboran a distanciathe Diseinua fabrikazio Project: students at hetel schools learn in teams, solve problems and cooperate at a distanceJuan Jess Capelln y Emilio Jurado ..41

  lanbide Heziketako ikasgelen eta tailerren jardunbide onetarako sariakPremios a Buenas prcticas en aulas y talleres de Formacin ProfesionalBest Practice Awards for Vocational training classrooms and workshopsBegoa Arraiz............................................45

  simulatutako enpresa Proiektua: Praktika pedagogiko egokia Hetel hainbat ikastetxetanEl proyecto Empresa Simulada: una buena prctica en varios centros HETELthe simulated company project: a best practice in several hetel schoolsNatalia Gastn ..........................................48

  IKastetXeeI BUrUZKo BerrIaKNOVEDADES EN LOS CENTROSNews from the schools .......................52

  Ondorengo hauen kidea:Asociado a:member of:

  2009ko urria Octubre 2009 october 2009 Aurkibidea ndice Index

 • 3L A N B I D E 2 0 0 9

  Editoriala Editorial editorial

  Hetelen beti pentsatu izan dugu heziketa oinarri-oinarrizkoa dela nork bere burua garatzeko, guztion ongizaterako eta gizartearen aurrerakuntzarako.

  Beraz, norberaren garapena eta hiritarren lanbide trebakuntza bermatuko dituen heziketa eredu integralaren alde lan egitea, gizarteak egin dezakeen inbertsiorik onena da.

  Horrezaz gain, lanbide Heziketako ikastetxeon erantzukizuna are handiagoa da egungoa bezalako krisialdi honetan, pertsonen gaitasunaz baliatzea eta gure giza kapitala garatzea etorkizuna irabazteko baliabide nagusiak direlako. ezagueraren gizartean lehen mailako hezkuntza eta etengabeko prestakuntza sistema iraunkorra izatea estrategikoa da.

  testuinguru horretan, lanbide Heziketako ikastetxeoi nahitaezkoa zaigu ikasi, irakatsi eta elkarrekin lan egiten duten erakunde bizi, dinamiko eta sortzaile modura jardutea. elkarrekin egindako lanaren bitartez, balioa sortzea bilatu behar da, erakunde estatiko batek ez baitu inoiz erantzun egokirik emango inguru aldakor batean.

  Puntu honetan, gizarte prozesu gehienei dagokien ezaugarri bat azpimarratu nahi dugu: geroz eta gehiago gainditzen dira muga politikoak nahiz muga funtzional edo sektorialak. Horrek, zerbitzu publikoari dagozkion zereginak ohiko erakundeetatik kanpo garatzea ekarri du askotan.

  Kontua da administrazioaren politikak lankidetzaren bitartez garatzea. Integrazioa, konfiantza eta legitimazioa biltzen dituen lankidetza sustatzea, hain zuzen, interes orokorrari zuzendutako politikak modu eraginkorragoan burutzeko aukera emango digun joko eremu berri batean.

  Hezkuntza gaien administrazioa ere logika horren barruan murgilduta dago, eta are gehiago euskadin. Hetelen kideok heziketa eta prestakuntza kudeaketa sozialeko ondasun publikoa direla uste dugunez, publikotasunaren eta pribatutasunaren arteko lankidetza hori gure herrirako estrategikoa dela irizten diogu.

  En HETEL siempre hemos entendido que la formacin es la base fun-damental para la realizacin perso-nal, el bienestar colectivo y el pro-greso social.

  Por ello, trabajar por un modelo de formacin in-tegral que garan-tice el desarrollo personal y la

  capacitacin pro-fesional de los ciu-

  dadanos es la mejor inversin que puede realizar una sociedad.

  Adems, en una etapa de crisis como la presente, nuestra responsabilidad como centros de Forma-cin Profesional es an mayor porque el aprove-chamiento del talento de las personas y el desa-rrollo de nuestro capital humano es el principal recurso con el que contamos para ganar el futuro. En una sociedad del conocimiento, lo realmente estratgico es contar con un sistema educativo y de formacin permanente de primer nivel.

  Este contexto nos obliga a los centros de For-macin Profesional, a comportarnos como orga-nizaciones giles, dinmicas y creativas, orga-nizaciones que aprenden, ensean y cooperan. Buscando la creacin de valor a travs del trabajo compartido, ya que en un entorno cambiante, una organizacin esttica nunca podr dar respuestas adecuadas.

  En este punto queremos destacar un rasgo co-mn en la mayora de los procesos sociales: de manera creciente se sobrepasan los lmites tanto polticos, como funcionales o sectoriales. Esto ha conducido a que, en muchos casos, las tareas de servicio pblico ya no se desarrollan dentro de los lmites institucionales tradicionales.

  Se trata de desarrollar las polticas de la Adminis-tracin a travs de la cooperacin. Cooperacin en clave de integracin, confianza y legitimacin, en un nuevo espacio de juego que nos permite lle-var a cabo polticas orientadas al inters general de forma ms eficaz.

  La administracin de los temas educativos y ms en el Pas Vasco, no escapa de esta lgica. Desde

  In hetel we have always understood that education is the fundamental basis of personal fulfilment, collective welfare and social progress.

  Because of this, working towards a comprehensive education model that guarantees the personal development and professional competences of citizens is the best investment that society can make.

  furthermore, at times of economic c