Click here to load reader

Rezumat Teza de Doctorat Munteanu Doina

 • View
  133

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teza de doctor

Text of Rezumat Teza de Doctorat Munteanu Doina

 • UNTVERSTTATEA DE $TilNTE AGRTCOLE St MEDTC|NAvETERINARA "toN toNEscu DE LA eRAo" tAgl

  FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

  Ing. Doina MUNTEANU

  teContribuSii Ia studiul irrsugirilor.privind pr.orluetiile de lflni

  gi de lapte la unele populaf,ii de ovirredirr r.asa lur.eami albi

  din zona Sibiuluitt

  IIEZUMATT]LTezei penh.u obliner.ea titlului Etiin{ific

  tle ))I)oelor fut zootehnieee

  Cond ucdtor gti i n[if ic,Prof. univ.dr.i ng. Vas i le STAN

  lagi , 2003

 • UNIVERSITTAEA DE $TI INTE AGRICOLESI MEDIC INA VETERINARA' roN toNEScu DE LA BRAD" IAS INr . . . . . . . . . . . . . . d i n . . . . . . . . . . . . . . 2003

  Ve rugam si primif i un exemplar din rezumatul tezei de doctorat int i tulatd"Contribulii la studiul insuSirilor privind producfiile de land 9i de lapte la unelepopulalii de ovine din rasa Turcand alba din zona Sibiului", elaboratd de doamnaing , Do ina Munteanu, in vederea ob t iner i i t i t l u lu i g t i in { i f i c de "Doctor " in domeniu lfundamental "$t i inte agricole Si si /vice'1 dorneniul "Zootehnie".

  Sus t inerea pub l icE a teze i de doc tora t va avea loc in z iua de 28 mar t ie 2003,ora 1000, in sa la E* a Facu l ta l i i de Zootehn ie Iag i .

  Corrisia de doctorat este urmatoarea:

  Pregedinte: Prof.univ.dr. Stefan LAZAR - DecanFacu l ta tea de Zoote i rn ie . U .S.A,M.V. las i

  Conducdtors t i in t t f i c : Pro f .un iv .d r .Vas i leSTANFacu l ta tea de Zootehn ie , U.$ .A.M.V. IaS i

  Mentbri i ; Prof.univ,dr, Aurel ian CALATOIUICDOC Pa las Constan ta

  Pro f .un iv .d r . Aure l IONESCUICDOC Palas Constanta

  Conf .un iv .d r . Constan t in PASCALFacu l ta tea de Zootehn ie , U.S.A.M.V. laS i

  Eventua le le aprec ie r i , observa t i i 9 i suges t i i va rugAm sd Ie t r im i te { i in t imp u t i l ,pe adresa Un ivers i ta t i i de $ t i in te Agr ico le S i Med ic ina Veter inard las i , A leea M.Sadoveanu nr . 3 .

  Teza de doctorat este depusa la Bibl ioteca Univeristat i i de $t i inte Agricole siMed ic ind Veter inar i las i , unde poate f i consu l ta ta .

  RECTOR,Prof .univ .d r . loan AVARVAREI

  SECRETAR $EFIng. Vior ica CAZACU

 • lnq. Munteanu Doina Teza de doctorat

  C U P R I N S

  PE PLAN NATIONAL SI MONDIAL . . . . ' . . . . . ' . . . . . . , . . ' ' . ' 61 .1 . D inanr ica e fec t ive lo rde ov ine pe p lan mond ia l . , . . . . . . . .1 ,2 . Produc{ i i le ob t inu te , consumul Q i s i tua t ia p re{ur i lo r pe p lan mond ia l . .1 .3 . D inamica e fec t ive lo r de ov ine pe p lan na t iona l . . . . , . . . . .1 .4 . Produc t i i le ob t inu te , consumul S i s i tua t ia p re tu r i lo r pe p lan na{ iona l . .

  . ' , ' . ' 6, , . ' . . 9

  . 1 0. . . . 1 Z

  CAPTTOLUL 2 CRE$TEREA OVTNELOR DE RASA TURCANA i ru nOrUArurn . . . . . rZ2 . 1 . S c u r t i s t o r i c a l o v i n e l o r [ u r c a n d . . . . . . . . , , , . . , . . . . . . . 1 72 . 2 . P o p u l a { i i d e o v i n e T u r c a n e e x i s t e n t e i n R o n r d n i a . . , . . . . . . . . . . . . . . 2 12 . 3 . R d s p 6 n d i r e a g i d i n a m i c a e f e c t i v e l o r . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 2 32 .4 . Cerce tdr i cu p r iv i re la carac tere le mor fo log ice . . . , . . , . . , . . , . . . . . . . . . . .282.5, Cercetiri cu privire la performanlele productive . . . . . . . . . . . . . . . 3 2

  2 .5 .1 . P roduc t i a de lAna . . . . . . , . . . . . . . . 322 .5 .2 . P roduc t i a de l ap te . . . . . . . . . . . . . . 322.5 .3 . Produc t ia de carne2 . 5 . 4 . I n d i c i i d e r e p r o d u c t i e . . . . . . . . : . . : . . . . . . . . . . . . .

  cAp tToLUL 3 TURCANA ALBA, ECOT|pUL DE S tB IU . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . , . . . . 393 .1 . Ca rac te re mor fo log i ce . . . . . . . . . . . . . . . , . , , . , , 393 .2 . Pe r fo rman te p roduc t i ve . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . 50

  3 . 2 . 1 . P r o d u c t i a d e l d n d . . . . . . . . . . . . . . . 5 03 .2 .2 . P roduc t i a de l ap te . . . . . . , . . . . . , . 61

  Conc luz i i pa ( i a1e . . . . . . . . . . . . . , . . . . 81

  PARTEA A i l -A CERCETART $t REZULTATE pROpRi l . . i . . . . . . . . . . . . 85CAPITOLUL 4 NECESITATEA SI SCOPUL CERCETARILOR, MATERIALULBtoLoGrc PE CARE S-A LUCRAT g t METODOLOGTA DE CERCETARE. . . . . . . . , . . , 854. 1 . Necesi tatea 9 i scopul lucrdr i lor . . . . . . . 854 . 2 . M a t e r i a l u l b i o l o g i c s t u d j a t . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 8 64 .3 . Me todo log ia de ce rce ta re . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . 90

 • lng. Munteanu Doina Tezd de doctorat

  cAplToLUL 5 CADRUL NATURAL AL ZONET gt TEHNOLOGilLEDE CRE$TERE ApLICATE i r . r UrutrAl |Le DE CERCETARE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045.1. Cadrul natura l , condi{ i i le de c l imd, re l ie fu l q i so|u| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045.2. Studiu l tehnologi i lor apl icate in uni tat i le cercetate . . . . . . . . . . . . . . . . 10S

  CAPITOLUL 6 REZULTATELE OBTINUl E SI DISCUTAREA LOR . . . 1 1 16 .1 . Pa rame t r i i mo r fo -p roduc t i v i . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . 11 .1-6 .1 .1 . D inamica d imens iun i l o r co rpo ra le

  . . . . . . , . 1 l r j6 ,1 .1 .1 . La t i ne re tu l ov in . . . , . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . 1 1 16.1 .1 ,2. La ov inele femele adul te . . . . . . . . . 1226 .1 .1 .3 . La mascu l i i adu l l i pen t ru rep roduc { i e . . . .

  . . . . . . . . . 1256.1.2. Dinamica greutS( i i corporale. , . . . . .

  . . . . . . . . . . 1286 .1 . 2 .1 . La m ie i $ i t i ne re t . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 1286 .1 . 2 .2 . La ov ine le adu l t e . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 142

  6 .1 .3 . P roduc t i a de l dna 9 i i nsug i r i l e f i b re lo r , . . . . . , . . . , . . . . 1486 .1 .3 .1 . P roduc { i a b ru td . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . 1486.1 .3.2. insusi r i le f ibre lor 154

  6.1 .4 . Produc t ia de lap ie . . . . . . . . . . 173

  6 . 1 . 4 . 1 . P r o d u c l i a c a n t i t a t i v d . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 3

  6.1 .4 .2 . Ca l i ta tea lap te lu i g i compoz i { ia ch imicd . . . . . . . . . 203

  cAPTTOLUL 7 STRATEGil ALE AMELTORARil pOpULAT|EID E O V T N E $ t E L E M E N T E A L E P R O G R A M U L U I D E A M E L T O R A R E . . . . . . . . . . . . . 2 3 97 . 1 . D i r e c { i i 9 i o b i e c t i v e i n a m e l i o r a r e a o v i n e l o r . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 2 3 97 . 2 . P r i n c i p i i g i m e t o d e d e a m e l i o r a r e

  . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , , 2 4 37,3 . Cont ro lu l o f i c ia l a l p roduc t ie i

  . . . . .2487.4 . E lemente a le p rogramulu i de amel io rare la n ive lu l fe rmelor de e1 i td . . . . . , . . . . . . . . .249

  coNc luz i l $ t RECoMANDARI . . . . . . . . . . . . . 2 5 5. 2 5 7BIBLIOGRAFIE

  a

 • lng. Munteanu Doina Teza de doctorat

  INTRODUCERE

  Cregterea an imale lo r , in genera l 9 i a ov ine lo r , in mod spec ia l , a cons t i tu i t ,incd d in ce le mai vech i t impur i o inde le tn ic i re de baz6 a poporu lu i rom6n care , inprezent, a dobdndit valente cu totul 9i cu totul noi.

  Aceastd indeletnicire a fost favorizata, in principal, de condit i i le cl imaticedeosebit de favorabi le cregterr i animalelor din lara noastra 9i, pe de alta parte, decer in te le mereu c resc6nde a le oameni lo r pent ru p roduse le ob l inu te de la ov ine .Aceasta a determinat sporirea numericd 9i ameliorarea cal i tat ivd a efectivelor dean imale s i , in spec ia l , a ov ine lo r c rescute la no i in ta rE.

  Prin apl icarea unor metode moderne de cregtere si exploatare a ovinelor $i inspec ia l p rac t icarea inc ruc is i r i lo r d in t re rase le au toh tone s i rase amel io ra toare d inimport s-au creat noi rase specif ice zonelor pedo-cl imatice.

  Pent ru ob{ inerea unor rezu l ta te cAt ma i bune in domeniu l c res ter i i ov ine lo reste necesara o preocupare susl inutd in vederea pregatir i i profesionale a tuturorlucrEtori lor din acest sector.

  in scopu l anre l io rd r i i po ten t ia lu lu i p roduc i i v a l rase lo r s i t ipur i lo r de ov ineautoh tone, in u l t im i i an l s -au fdcu t impor tu r i mas ive de rase spec ia l i za te de ov ine s is -a t recu t la ?ncruc isarea aces tora cu popu la t i i l e loca le . As te l , s -au ap l i ca t ma i in td iincruciqdri cu caracter experimental, urmdnd ca, ulterior, in functie de rezultateledefinit ive acestea sd f ie apl icate pe scard largd.

  Se impune as t fe l , fo rmarea unor popu la{ i i 9 i t ipur i no i de ov ine , conso l ida tegenet ic a i adapta te la cond i t i i l e de med iu zona le S i imbundtd t i rea cont inud atehno log i i lo r de c reg tere in vederea exp loa tar i i la max imum a po ten t ia lu lu i p roduc t iva l ov ine lo r .

  i - ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ : ^ ^ L ^ - ^In acesi sens gt pe baza acestor considerente generale, incercim, ca prinaceastA lucrare, sd facem cunoscute o serie de posibi l i ta\ i qi modali tZt i de dezvoltarea producfiei ovinelor din rasa furcani Albi - varietatea de sibiu, a c5rei existent6si importanta sunt incluse in Programul Nafional de Ameliorare a ovinelor. Aceastdpopu la( ie de ov ine reprez in ta , pent ru o masd la rgd de c rescdtor i de ov ine d in ta ranoastre, o sursa importanta de cunoagtere a poten{ialului productiv de venituri . pe dealta parte, cunoagterea potenl ialului ameliordri i permanente gi exploatarea rat ional iau permis ca aceas te popu la l ie sa nu d ispar5 .

  - 3 -

 • TezA de dactorat

  P*\ittir\ |

  Ci\?ITOLUL I

  Sl'f UAJI+\ cRe$'rIRl I ovl Nl iloitPi ?!.i\fl ,\AoflDli\L $l Nlr\lorrli\L

  1 . 1 . D i n a m i c a e f e c t i v e l o r d e o v i n e p e p l a n m o n d i a lCre$terea ovinelor, rdspdndirea acestora pe glob, obiectivele urmdrite in

  direct ia de ameliorare a speciei 9i tehnologi i le de crestere 9i exploatare a oi lor suntelemente determinate de factori i de mediu, posibi l i t i i { i le de asigurare a hranei,cer in {e le soc io -economice pent ru p roduse le fu rn iza te de aceas la spec ie 9 ipar t i cu la r i t i l r le b io log ice a le aces te i spec ie i .

  Pe plan mondial, efect ivele de ovine si direcl i i le de dezvoltare sunt diferi te infunctie de tard, astfel, inregistrAndu-se, in unele cazuri, evolu! i i di feri te in intervalemai lung i sau mai scur te de t imp S i in s t rdnsa legatur6 cu evo lu l ia cond i t i i l o r demediu natural 9i a factori lor socio-economici.

  Tabelul 1.1

  S i t ua t i a e fec t i ve l o r de ov i ne pe p l an mond ia l "(Anuarul Slalisttb, FAO 1996) (mii capete)

  ' nu sunt incluse efectivele*'date neoficiale

  Anul 1977 1 9 8 0 1 996Efectiv mondial 1 0443 1 6 1 120.092 1.708 302Africa 164.859 I O J 562 194.378'.Asia 293.778 324 J O I 333.61 0" "America de Nord 22.410 9 6 1 19.476--America de Sud 1 02 .563 107.790 112.435- ' ,Europa 126.343 134.249 206.534. -Oceania 194.529 204.369 1 78 51 8- ' ,

  exi slenle toate tenle

  "". sunt incluse numai efectivele crescute in Australta $i Naua Zeelanda

 • lnq. Munteanu Doina Teza de doctorat

  Evolut ia efectivelor de ovine pe plan mondial a inf luentat si tuatia de moment aproduc{i i lor de 16nd (tab.1.3.) Si de lapte (tab.1.4.).

  Tabelul 1.3Dinamica produc t ie i de 16nd bru te in p r inc ipa le le ld r i p roducetoare

  Brazi l iaBulgar iaChi leR.P. ChinezeFranlaGerrnaniaGreciai nd i aI ndoneziaI raK

  29281 7

  240222 11 035l 823321 71 41 0 8393520309471 0

  38227o t30401 84 59626

  2591 9

  27722t 31 0

  221 65 11 31 1581 53620289531 06B24932 53 12 9305 1a t20

  25I

  29822t c1 04423t 35 11 31 2421 23620289

  1 0662 277263 126

  50761 B

  2 5I1 5

  29022t c1 045

  1 5571 31 2321 2372A267551 2662 070263 126325085

  0 , 1 61 , 0 81 0 30 ,230 ,380 , 1 80 ,950 ,050 , 1 20 , 7 10 ,49

  a , 2 11 , 9 02 . 5 9

  8 ,447 1 0 10 ,400 ,491 , 1 20 ,890 ,481 , 7 40 ,790 , 1 0a 1 R

  0 ,7826,40

  Republ ica ls lamic5 l ranls landaIta i iaKazahstanKargestanRegatul Maroclr4ongoliaNoua Zeeland5PakistanPeruRega tu l Un i tRomeniaFederat ia RusERepubl ica Arabe Sir ianeSpaniaS ,U ,A .SudanTurciau ruguayUzbekista n 76

  Tabelul 1.4D inam ica p roduc t i e i mond ia l e de l ap te de oa ie

  @upe Anuarul Statlslic al RomAniei, 1998)S pec i f ica re Total (mi i tone) oe locu i to r (ko l

  Product ia mondrala J . { J 6 5 | 2 . 5 E 5 I 2 . 4 8 9 | 2 . 4 7 4Africa deArgent inaAustralia

  148842

  o l80731

  o l70

  68870

  6841 q q

  36 .93

  (dupd Anuarul F.A.A., 1998)Zona de crestere 1 989-1 991 1 997

  mi i t one d in t o ta l m i i t one % d in t o ta lTotal mondial 7 .873 100,00 8 . 1 5 0 1 0 0 . 0 0Africa 1 . 4 0 7 1 787 1 , 6 2 9 1 9 , 9 9Asia 3 . 4 2 0 43,44 3.720 45.64America de Sud 33 0.42 34 042Europa 2 . 9 1 5 37.03 2.767 33 95fos ta U.R.S.S 98

 • lnq. M'unteanu Doina Teze de doctorat

  1.3 . D inamica e fec t ive lo r de ov ine pe p lan na f iona lln tara noastra dinamica efectivelor de ovine si a producti i lor furnizate de

  acestea au urmir i t aceeasi evolut ie variabi la $i osci lanta de la an la an in functie decondit i i le pedocl imatice $i factori i tehnologici, nutr i t ional i precum 9i de cerinlele piet i iinterne pentru un anumit produs de origine animald.

  Dinamica evolut iei efeci ivului de ovine pe sectoare de proprietate, de stat giprivat, este redati in tab. 1.5.

  1.4. Producf i i le ob{ inute, consumul 9i s i tual ia prefur i lor pe plannat ional

  in ceea ce privegte situatia produc{i i lor ovine pe plan national se poateaprecia ca trecerea la economia de piala a impus schimbarea modului de exploatarea speciei in functie de cerintele actuale,

  Din anal iza datelor din fab. 7.2. se poate observa ci din productia totalS delapte de oaie real izatd in tara noastrd circa 96% este asiguratd de sectorul privat alag r icultu r i i

  $i in ceea ce prive$te produc{ia de 16nd situatia este similard astfel cd 91 ,70%este asigurata de crescitori i part iculari de ovine pentru carne.

  Aces te var ia t i i anua le d i fe r i te in func [ ie de produc t ia pent ru care suntexploatate ovinele qi du anul luat in calcul sunt datorate sc5deri i anuale a efectivelornationale de ovine, Ei implici t a produc{i i lor furnizate de acestea.

 • $rno

  Nr)@

  [email protected]

  r$(o(occt

  Nco(o(o Nr

  r)n

  @o)

  ([email protected]

  ;O)O)

  s;

  l--c'.1N

  co

  N

  (oA

  c)-

  ^ i

  @qo)c?

  o

  oO

  +Nq o

  N

  O

  N

  No

  @r^i

  lc.tl Nt \t :

  66F

  oa

  !

  5

  oo

  6

  o.

  o0

  lna. Munteanu Doina TezA de doctorat()

  o

  ; j ?

  ; d0 r =o EE . -e 6 '

  o ;

  o , a- co o

  o qG \( J ' ot r :

  o

 • lne. Munteanu Doina Tezd de doctorat

  p

  aN

  !'e

  o-o

  ooo

  !

  @:

  eao

  'ea.o

  o!Io

  s..-.

  Oa

  . - 4

  3 Ea : +u i i> :d q- . \, - 9

  > !- - 9, o io o> o

  * i

  , ^ a

  N ' c( , o

  - . - p

  o P

  o - oo os oe a

  E

  o

  o

  - l o

  ql o

  i oJ ) l o* t c

  " , | ' .t 9I G

  w t 56ls- l , a

  I No l [email protected] l ac 4 1 9! ) l N

  t xs l .dN t -6 l oo i l *

  t i l oO h ;G l oJ L "IJ I'-6,1

  : o

  l r iONo

  t'-

  l o ,r

  t ;i n

  Il^

  I' ; =c xC , 6

  o) , :( g X6 SE >

  d ' ,

  . = :

  : Y

  0)cCosO

  0.=

  0!a)c

  oO

  IctEo

  o

  ro

  o

  i Pl " iNO

  t-I E6

  l s

  @f\\(o

  o

  [email protected]

  O

  oJ

  6o

  0lco

  E

  6

  0' t

  oof0)

  G' c

  o

  o

  c)COCo

  GEc)cI

  o. zo

  OCJ

  c

  o

  c)ofo

  o

  Go

  . O

  0)6:O)

  0

  qt

  q)

  o

  o

  1 -6

  i [email protected] V

  ;N

  (o q

  o(4

  N

  O

  N6

  G>

  o-

  O0)c

  o' t0)of,0o

  6

  o

  CJo=0D

  6a

  Oc)ac

  co

  E

  6

  o

  oO0

  c

  =

  E

  Fo

  =

  E

  oc

  E

  o

  0ac

  c)c

  E

  G

  .0)oolo

  o)

  ru

  ooO

  . o

  6=

 • lna. Munteanu Doina Teza de doctorat

  Ci\Pl'fOLUt 3

  TURCAIU-\ i\Iili\ ECOTli,Ut Di SlSlU

  3.1 . Caractere morfologiceTurcana alb5, ecotipul de Sibiu se caracterizeaza printr-o omogenitate a

  conformatiei, o dezvoltare corporald pronun{atd 9i o producfie superioara de 16n5.Acest ecotip se caracterizeazd gi printr-un poten{lal genetic deosebit de r idicat

  in direct ia producfi i lor mixte 16n5-lapte-carne, ins6 acesta nu este valori f icat integral.Va lo r i le med i i d imens iona le g i g rav i rne t r i ce a le ov ine lo r d in d i fe r i te ca tegor i i de

  vArstd ce apa(in ecotipului Turcana Albd de Sibiu sunt prezentate comparativ cu alterase in tab. 3.1., Ei conform datelor redate in l i teratura de special i tate (tab. 3.1-3.6)se incadreaz6 intre l imitele specif ice raselor ameliorate de ovine.

  Tabe lu l 3 .1 .Va lor i le med i i pent ru d imens iun i le corpora le de terminate la t inere tu l femel d in rasa

  Turcana a lbd de S ib iu la vArs ta de 3 lun i compara t iv cu rasa Mer inos de Pa las

  De asemenea, factori i ecologici modif icat i zi lnic ( intrel inerea animalelor pepSgunile montane) $i masa verde de pe pASUnea abundentd st imuleazd functi i levitale, fapt ce determind, astfel, real izarea unor sporuri mari de crestere.

  (dupd Timariu 5.,1974)Dimens iun i l e co rpo ra l e

  ( cm)Tu rcan i A lbd de S ib i u Merinos

  dePalas

  X t s -x s% v%

  . inalt imea la grebdn 55.0610,1 3 1 , 3 56,92

  . lungimea trunchiului 54 ,3610,1 4 1 , 4 2,57 59,07ldrg imea la p iept 15,4310,04 0,4 2.59 74.70 1 8 . 0 0

  . adAncimea toracelui 23,0610,07 0,7 3 ,04 70,09

  . lerg imea la crupa '13,2010,04 O A 3 , 0 3 A R ? N 1 6 , 7 8perimetrul toracic A O ? n 74.69per imet ru l f lu ie ru lu i 7,36x0,02 2 , 7 1greutatea corporalS (kg) 23 ,8410, '15 6,29 5 2 . 2 2

 • lno. Munteanu Doina Teza de dactorat

  Tabelul 3.6.Valori le medii pentru dimensiuni le corporale determinate

  la t ineretul femel din rasa Jurcani Albd de Sibiu la vArsta de 18 luni(dupd Timariu, 5., 1974)Dimensiuni le corporale(cm) X t s - s s%

  inel t imea la greban 64,65i0,33 4 . 8 7 9d vulungimea t runchiulu i 70,0610,35 . A 4 , 8 9 9 9 . U Ularg imea Ia p iept 1 )

  largimea la crupe 32,05r0 ,1 8 1 8adancimea toracelui ' 19 .32 i0 ,23 1 , 8 6 , 8 4 100 ,00perimetrul toracic 88 ,57 !0 62 ( o 100 ,00

  . per imetrul f lu ierulu i 8 .40 f 0 ,06 98,00greutatea corporala (kg) c i ? n l n ? t 8 ,2 l q q A 112,31

  Din analiza datelor prezentate in tab. 3.6. se poale observa ca, valori le mediipentru dimensiuni le corporale gi greutatea corporala determinate la sfArgitul etapeipe t ineret femel din rasa Turcane Albd ecotipul de Sibiu, acestea au valori foarteaprop ia te de ce le corespondente pent ru an ima le adu l te . De asemenea, va loareapentru greutatea corporala este mai mare datori ta depuneri lor de grasime,comparativ cu valoarea pentru greutatea corporalA a oi lor mame dupd tuns. Valori lemedii ale dimensiuni lor corporale cAt 9i a greutd{i i corporale indica faptul cE, t ineretulovin femel este corespunzator pentru reproduc!ie.

  De asemenea, n ive lu l lac togen a l o i lo r mame, in f luenteazd v i ieza de c reg terea mie i lo r ind i fe ren t de sex in p r ime le 6 -8 saptamani de v ia t5 .

  Tabelul 3.7.

  Valoarea greut6(i i corporale la nagtere a miei lor din populal ia Turcanacu insugir i precoce comparativ cu alte rase

  Rasa, t ipul$ i populat ia

  Greutatea corpora16 (kg) Zona de crestere Autorulmascu l i femele

  Turcana precoce4 ,660 4,4 i i0 Vaideeni-Vi lcea N Camalesa, '1975

  3.400-6,000 3 ,700 -5 ,500 Novaci de Gor j $t . DinescuTurcana precoce 5 , 1 0 0 4,920 Domne$t i -Ages $t. DinescuTurcana precoce 4 . 1 0 5 N,4oeciu-Bran I A n ^ a l a c . r r 1 O 7 R

  Turcana precoce 3 ,900 Moeciu-Bran. l . ZAvoi

  Turcana tardivd3 , 1 0 0 l .6vu L l l iescu

  2,000-3,500 1 ,700 -3 ,300

  Merinos de Palas 4 , 9 0 04 ,660 S . C . P . C . O . P a l a s S. Timar iu

  3,800-6,1 0O 3.500-5,400 S .C .P .C .O . Pa lasMerinos deTransilvania

  J . 6 6 U 3,660 S .C .P .C .O Ruse tu N. C io lca2 ,800 -5 ,4 00 2,000-5,200S.C.P.C.O. Carei Satu-Mare

  Tigaie 4 ,300 3 ,800 s .u . l - . u . u xu$e lu c

  - 1 0 -

 • o!)

  D

  O(E

  oo

  ilni r=

  =x -(oO-

  o:-l: sci

 • lnq. Munteanu Doina Teze de doctorat

  ln tab. 3.10. sunt redate valori le principalelor dimensiuni corporaledeterminate la cAteva popula{i i de ovine crescute in zonele din MSrginimea Sibiului SiSebeq-Alba.

  Tabelul 3.10Valori le principal i lor dimensiuni corporale la ovine adulte crescute

  in zonele Sebeg-Alba 9i Mdrginimea Sibiului(dupd Camalesa N., 1975)

  Ov ine de rasa Turcana A lbd se c resc A i in zone le R69 inar i , RAu l Sadu lu i ,Sa l ig te , Or la t , T i l igca , J ina S i Gura Rdu lu i . in par tea de ves t a reg iun i i Po iana S ib iu lu ise gasesc gi alte bazine de cregtere, respectiv: Loman, Sisclori , $ugag inspre vestde aces te zone se in t inde baz inu l P ianu l -de-Sus.

  AvAndu-se in vedere principalele avantaje ce rezulta din exploatarea acesteirase de ovine, se impune sporirea efectivelor de ovine din aceastd rasd in bazinelede crestere sDecif ice.

  Caracteristicile fizice gi tehnologice ce trebuie luate in considerare laaprecierea cal i t6t i i f ibrelor de ldnE la aceste ovine sunt: f inetea, lunginrea gi rezistenta. latract iune a f ibrelor subl ir i de ldnd. Valori le acestor indicatori sunt redate in tab, 3.11.

  Tabelul 3.11Var iab i l i ta tea unor carac tere la ov ine le Turcand A lba

  (dupd Avram M. 9i colab., 1975)

  Dimens iun i lecorporale

  (cm)

  Zona de cregterePo iana S ib iu lu i

  (n = 30)Zona de cregtere

  Loman-Alba(n = 20)

  Toate zonelemontanefn=4851

  X t s -x

  X t s - v% X + s -X. inelt imea la greban 1 0 n 65,8310,24. lungimea obl ica a

  trunchiului 69,27!0,201 A A 69,90r0 ,25 I O / 70,6310,30

  . adAncimea toracelui 34,46t0.21 3,66 34,80r0,36 c , t / 32,90t0,24l irgimea la piept 20 ,6310,1 0 5 . 1 6 2 1 , 1 0 r 0 , 1 5 3 ,40 20,66r0 ,1 I

  . largimea la crupa 20,34t0,21 I J , UU 2 0 , 1 8 r 0 , 1 9 1 , 4 7 19,33 t0 ,20

  . perimetrul toracic 30,84r0 ,30 92,40r0 ,98 6,40 88,42!0,84

  . perimetrul f lurerului 9 ,1610, '1 1 9 , 1 4 r 0 , 1 0 5 5 2 8,6310,1 2

  Caracterul n X r s -X s v%Lungimea guvitei (cm) 355 21 ,4 !1 ,25 3,44 1 6 , 1 0Fine{ea medie (p) 233 42,6t5,72 1 3 ,52Productja de 16nA (kg) 395 2,3t0,73 o ,32 14.28

  1 a

 • lng. Munteanu Doina Teze de doctorat

  Randamentul lAni i Ia spdlare este o insugire tehnologici ce poate f iinf luentatd in mare propor{iede factori i ereditari gi de mediu (tab. 3.14.). Faplul cedesimea 16nii la subpopula{ia de Turcana Alba de Sibiu este mai mare, acestea adeterminat producerea unei canti tdt i mai mari de usuc.

  Tabelul 3.14Va loarea randamentu lu i ldn i i la spS lare in func t ie de lung imea guv i fe i

  la ov ine le Jurcand A lbd eco t ipu l de S ib iu(dupd PaEcanu C., 1982)Lung imea guv i {e i (cm) Randamen tu l l a spS la re (%)

  4 , 5 - 5 , 5 3 1 , 5 05,6-6 ,5 35.66

  4 2 . 1 77,6-8 ,5 A 4 R "

  3.2.2. Productia de lapteLa ovinele din rasa furcand, crescute in zonele montane, au fost studiate

  foarte pu{in aspectele legate de capacitatea productivd si compozit ia chimicd alap te lu i .

  Productia de lapte relat iv r idicatd a rasei Turcane este o consecintd a bazeieredltare formate in decursul mai multor general i i in zona montana, ca urmare aselec{iei apl icat6 de crescatori .

  De asemenea, p roduc t ia de lap te rea l i za tA de fu rcana a lbd de S ib iu es tebunE 9i se situeaza la un nivel relat iv inalt la toate efectivele valoroase din zonele sibazinele tradit ionale de cre$tere.

  Cantttatea si cal i latea laptelui de oaie contr ibuie la ob{inerea unor rezultatefavorabi le in ceea ce privegte reducerea pierderi lor prin mortal i tate la miei 9i ulterioro creitere a productiei de carne Si lana. Compozif ia chimica a colostrului Ei lapteluise modif ica in raport de ziua de lactat ie (tab. 3.19)

  Cont inu tu l ma i scazut de grSs ime d in lap te le p roven i t de Ia ov ine le exp loa ta tein zona de munte determini un randament mai scazut de transformare a laptelui inb16nzetur i cu aprox imat iv 20% ( t i7 .3 .1 ) .

  Ov ine le d in eco t ipu l Turcan6 a lb5 , rea l i zeaz6 un n ive l a l p rocentu lu i degrasime din lapte relat iv apropiat cu cel al altor rase de ovine crescute in Romdnia(Jigaie si Merinos) ( ig. 3.2) (Th. Nica 9i colab., 1952).

  Proteina este un component al Iaptelui de oaie care a inregistrat, pe intreagaperioadd de lactat ie, o valoare medie de cica 5,4Ook in zona de munte 9i respectivde 5,89% in zona de cAmpie ( ig. 3.3).

  Substanla uscati este componenta laptelui de oaie care a inregistrat ovaloare medie, pe toatd durata de lacta{ie, cu pu{in inferioard la rasa Turcana albdfatd de alte rase de ovine Jigaie Fi Merinos (t ig. 3.4).

 • Teze de doctarat

  o

  o)

  [email protected]

  o

  r0,gE3o

  (oo,s .{

  () oc4

  n

  o

  o )

  c", s

  oo-

  so) N r|r) oLO-

  N

  o)-s

  Oo o

  @

  N r)N

  o) )t

  o)) NO

  N

  r

  so @

  N

  oo)-(o

  @I\.

  N

  r

  -

  n\ o oct) oo

  N3

  :o

  O)N

  co

  -

  N(o

  6N.6

  N() 6o

  O

  N

  N U

  o oC)

  (66

  roC' -cf,

  G

  'o. E

  N

  o

  {uo' Ea),o.EE=

  (E

  )G.=J

  ot')o(oG?-r

  ,o

  f,_ooC')O(!(!=o

  ,o, qf

  ooCJ

  E .E|GC)

  E.=ao

  C)

  o)E

  ou

  Munteanu Doinao,

  rj

  a), G

  o0,

  c)o

  5

  o6

  g Re x

  s o(g .rl'as

  f \

  \ =o - o

  o6o

  Eo

  o

  N

  o

  .g6

  6

 • lnq. Munteanu Doina Tezd de doctorat

  + % gresire din zona de catrpie + % proleidi din zona de carpie+ % grasire din zona de mnte -) ts- % proleine din zona de mnte

  VI V I I

  Luna de lactalie

  Fi9 .3 .1 . D inamica con{ inu tu lu i in p ro te ine S i g ras ime in rapor l cu luna de lac ta t ie9t zona de exploatare a ovinelor Turcani Albe de Sibiu

  1 0

  I

  6

  4

  2

  0I I I I V V V I V I I V I I I I X X

  Luna de lactal ie

  F ig . 3 .2 D inam ica con t i nu tu l u i i n g ras ime d i n l ap te l e de oa ie

  l i l l v v v l v i l v i l l l x x

  Luna de lactalie

  F i g . 3 . 3 , D i n a m i c a c o n t i n u t u l u i i n p r o t e i n a d i n l a p t e l e d e o a i e

  E

  8

  7 5

  7

  o

  9 b

  5

  4

  - t J -

 • Ing. Munteanu Doina Teza de doctoral

  L u n a d e l a c t a l i e

  Fig.3.4 Dinamica con{inutului in substanta uscata din laptele de oaiei ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - - i . . ^ ^rr utrEd uc prrve;te continutul laptelui, provenit la ovinele furcan6 alba, in

  substante minerale, acesta a fost, pe toate lactat ia, in medie de0,g4%o, similar cu celobtinut de la rasele Jigaie 9i Merinos Transi lvdnean (f ig 3 5).

  I I I J V V V I V I I V I | I I X XL!na de lactal le

  Fig . 3 .5 D inamica con l inu tu lu i in subs tan le minera le d in lap te le de oa ie

  Conc luz i i par f ia lePerspectivele rasei furcand in general si ale ecotipului Turcan5 Albi de Sibiu

  in special precum $i cre$terea acestora in zona de munte a RomAniei, sunt deosebitde favorabi le pentru cre$terea numerica a rasei cat gi a productivi tat i i materialuluibiologic existent. I

  Aceste perspective sunt impuse atAt de avantajele economice c6t 9i deinsugir i le biologice deosebite ale rasei in general qi ale ecotipului, in special. Laacestea se adauga 9i poten{ialul genetic r idicat in direc{ia produc{i i lor mixte-ldnd,lapte gi carne dar nevalori f icate integral.

  26

  22o 2 0E r e

  9 1 4E p

  s 620

  1 . 1g

  g 0 .9s

  B o . g

  0 8 5

  0 8

  t o -

 • Munteanu Doina Teza de doctarat

  ?i\$tfEr\ r\ ll-r\

  cr\Pl'rotuL 4

  cERCE'ti\Rlq'l Rizul'fi\fi ?RoPRt I

  4,1 . Scopu l luc r i r i iAmeliorarea ovinelor comporta aplicarea unui complex dirijat de sisteme si

  metode care sa ducd la modif icir i in structura geneticA in sensul imbundtetir i ipotentialului genetic care determinE insusir i le morfo-productive.

  Obiectivele urmarite in ameliorarea ovinelor sunt stabi l i te prin programul deameliorare si se referS, in principal, la sporirea producfi i lor de lapte, carne gi ldni prindiferi tele metode si cr i ter i i cunoscute:.

  - infdptuirea structuri i de rasd pe zone de cregtere;- rea l i zarea , i r r cadru l ma jor i tS t i i rase lo r de ov ine , a unu i t ip de an imal cu

  insugir i de produc{ie rr ixtS: lapte-lAni 9i 16n6-carne;- c res terea greu t6 t i r corpora le ;- imbunEt5tirea conformaliei corporale $i orientarea spre dezvoltarea regiuni lor

  corporale ce au o pondere importanti in producerea de carne de cal i tate superioard;- r id icarea po ten t ia lu lu i genet ic in d i rec t ia p roduc t ie i de lAnd, pundndu-se

  accent pe lung imea suv i le lo r , un i fo rmi ta te , luc iu g i randamentu l la spe la re ;- spor i rea produc t ie i de lap te ;- ameliorarea prol i f ic i ta{i i .in progranr sunt prevdzute, printre altele, 9i direct i i le de ameliorare a

  producti i lor, separat pe rase, precum $i lucrlr i le tehnologice din ameliorarea ovinelorcu un accent important pentru organizarea fermelor de el i t6 si de selecl ie aberbeci lor reproducdtori .

  Porn ind de la aces te cons iderente genera le , am procedat la o ser ie de s tud i iasupra unor insu$ i r i lega te de produc{ i i le de 16nE 9 i lap te la une le popu la l i i de ov inedin rasa Turcana Alba crescute in zona Sibiului.

 • ltg. Munteanu Doina TezA de doctorat

  4.2 . Mater ia lu l b io log ic s tud ia tCercetdri le s-au efectuat pe ovine aparl inAnd rasei Turcana AlbA ecotipul de

  Sibiu, in trei unitat i ( lnst i tutul de Montanologie Crist ian Sibiu 9i doud exploatat i ipr ivate, una din local i tatea Rdginari 9i cei lal( i de la SSliSte), in trei ani consecutivi(1996 - 1999). Efectivele luate in control sunt prezentate in tabelul 4.1 .

  Tabelul 4.1Efectivele luate in control

  Cele 3 unitali luate in studiu prezintd o serie de elemente comune dar 9i oserie de elemente distinctive.

  La Institutul de Montanologie Cristian-Sibiu, s-a aplicat sistemulsemiintensiv de cregtere gi exploatare o ovinelor Jurcani pentru realizareaexperimentelor.

  S-au luat in s tudiu 3 lotur i de animale ce au inc lus un numer tota l de 1.443ovine, d in care 588 animale (345 o i mame, 10 berbeci reproduct ie s i 233 t ineret-mioare) in pr ima ser ie exper imenta la; 413 animale (262 o i mame, 11 berbecireproductie gi 140 tineret-mioare) in seria a l l-a experimental6 Si respectiv 442animale (285 oi mame, 12 berbeci reproducdtori 9i 145 tineret-mioare) in seria a l l l-aexper imenta le.

  Sistemul semiitensiv de crestere gi exploatare a ovinelor Jurcan6 practicat laInstitutul de Montanologie Cristian - Sibiu a necesitat existenta unor addposturispecial amenajate. De asemenea s-a impus necesitatea aplicErii unui programconcret de ameliorare pe baza selectiei individuale.

  HrEnirea animalelor a impus infi in!area unor pajigti cultivate valorif icatesuccesiv prin alternarea cu resursele ocazionale (porumbigti, sfecligti etc).

  Exploataf ia Per i oadaexper imentald

  Ca tego r i a de an ima le ( n )Total

  efectivo l mamemioa re(t ineret)

  berbeci dereproductie

  lnst i tutul deMontanologieCrist ian - Sibiu

  1 / E 233 '10 5BBtl 262 1 4 0 1 1 413i l l 285 1 A E t z 442

  Total 892 s 1 B 33 1443Crescetor part iculardin zona Rd$inariS ib iu

  335 223 I Jtl l o l t z J I 399i l l 291 1 3 0 1 4 435 .

  Total 897 482 36 1405

  Crescdtor part iculardin zona SdligteS ib iu

  362 614l l 285 173 1 1l i l 270 170 '10 450

  Total B 1 583 33 1528

  - 1 8 -

 • lng Munteanu Doina Tezd de doctorat

  Hranirea s-a facut in sezonul de iarn5 cu furaje conservate din perioada de vard(f6nuri, grosiere $i nutreturi insilozate) la care s-a addugat si un supliment de concentratenecesar corectdrii ra{iei in proteind, mai aLes in faza de reproduc{ie si de lactalie.

  Uti l izarea acestui sistem de exploatare insi a impus o investi f ie mare pe capde animal deoarece animalele s-au intret inut t imp de 4-5 luni, din anul calendarist ic,in regim de stabulat ie, ceea ce a necesitat cheltuiel i mari cu addpostirea animalelor.producerea, prepararea, conservarea gi ut i l izarea furajelor specif ice.

  in perioadele de t imp luate in studiu, stabulat ia a durat aproximativ io4l107z i le (d in 20 decembr ie 9 i pdnd in 5 -10 apr i l ie ) , in te rva l de t imp in care an imarere aufost furajate cu f6n (natural, de lucernd gi/sau borceag), porumb si loz gi concentrate(orz si orzoaicd).

  Fdtir i le s-au desfagurat in cea mai mare parte in luna februarie. in(6rcareamiei lor s-a fdcut spre sf6rgitul luni i apri l ie gi inceputul luni i mai, astfel incdt, o partedin masculi i obtinuti au fost sacri f icat i 9i valori f ica{i cu ocazia sirbi i tor i lor de Paste.

  Pentru perioada de pdgunat (vara) s-a asigurat mas5 verde de pe paj igt i lenaturale si cult ivate ce au apart inut Inst i tutului de Montanologie Crist ian, si tuate inzonele de deal. Apoi, in perioada 1 iunie - 20 august oi le au fost men{inute pe pisuni lemontane din Munti i cibinului, dupd care s-a revenit in zonele de deal unde s-a inceputpregetrrea gi apoi s-a desfSgurat campania de montd in decursul luni i septembrie.

  S-a ut i l izat metoda de incrucigare a ovinelor adulte din ecotipul furcani Albide s ib iu cu berbec i i d in rasa fu rcand A lbd , c rescut i la Ins t i tu tu l de Montano log ieCrist ian. in aceeasi perioadS, s-au desfSgurat gi celelalte act ivi tat i speclf ice sectoruluiov in respec t iv ac t i v i ta f i le de tuns ( in luna nra i ) , mu ls (per ioada mai -septembr ie ) ,prelucrarea gi valori f icarea laptelui in special sub formd de brdnzd-telemea pe pielelejude lu lu i S ib iu .

  A doua serie de experimente s-a desfSguratin zona Rdginari.,

  in acaesta zona, am apelat la ajutorul si am beneficiat de spri j inul material sib io log ic a l unu i c rescdtor par t i cu la r de ov ine d in eco t ipu l fu rcand A lbe de s ib iu .Aces ta ne-a pus la d ispoz i t ie toa te an i rna le le sa le (1 .405) pent ru ce i t re i an i lua t i ins tud iu , respec t iv 571 in p r ima ser ie exper imenta la (335 o i mame, 13 berbec i s i223 t inere t -mioare) , 399 an imale in a l l -a ser ie exper imenta la (261 o i mame,I berbec i s i 129 t inere t -mioare) s i 435 an imale in ser ia a l l l -a exper imenta la (291 o imame, 14 berbec i g i 130 t inere t -mioare) .

  Pe efectivul de ovine pus la dispozit ie de crescdtorul part icular am apl icatsistemul de selecfie a oi lor pentru productia de lapte (canti tat iva si cal i tat ivi) invederea obtineri i unei producl i i de lapte - marf6 cdt mai mare gi/sau care sa aibd ungrad nrare de prelucrabi l i tate 9i de transformare in b16nzd-telemea. Aceasta a fostvalori f icat i de crescitorul part icular in pie{ele agro-al imentare din Sibiu.

  Pe efectivul de oi pus la dispozi{ ie de crescitor, am practicat incrucisari le det ip indus t r ia l d in t re o i le fu rcand a lbe cu berbec i d in rasa Karaku l pent ru ob t jnerea depiel icele de t ip Astrahan.

  19 -

 • lng. Munteanu Doina Tezd de doctorat

  Dupi sacri f icarea miei lor in primele 3-5 zi le de la fStare am inceput mulsuloi lor mame. ln felul acesta am reuqit se prelungim durata perioada de obl inere alaptelui marf6 cu aproximativ 2 luni. insd, utilizAnd aceaste metoda a fost foarte greus6 practicdm transhumanfa, astfel inc*t, cheltuiel i le pentru furajarea animalelor audepins foarte mult de condit i i le agro-meteorologice.

  A treia serie experimentald s-a organizat i n zona Sa-/rgfe,La SEliEte am beneficiat, de asemenea, de spri j inul unui crescitor part icular de

  ovine care ne-a asigurat animalele (1.533) necesare real iz5l i i experimentelor, respectiv614 in prima serie experimentalS (362 oi mame, 12 berbeci 9i 240 t ineret-mioare),469in a l l -a serie experimentala (285 oi mame, '1 1 berbeci qi 173 t ineret-mioare) Si 450 inseria a l l l -a experimentala (270 oi mame, 10 berbeci gi 170 t inerefmioare).

  Acest crescator part icular de ovine cregtea Si ut i l iza animalele sale pentruobl inerea produc{iei de lAn6. ln aceastd zona, cre$terea oi lor consti tuie o activi tatede baze pentru o buni parte dintre gospodari.

  Cu animalele luate in studiu am practicat sistemul transhumantei deoarecesuprafetele de fdnete del inute de cioban, nu au asigurat canti tatea de f6n necesaraierndri i anirf ialelor, Pentru acest sistem de cregtere gi exploatare a ovinelor amstab l i t , pe parcursu l unu i an ca lendar is t i c ma i mu l te per ioade. Date le ca lendar is t i cesunt aprox imat ive g i dependente de mai mu l l i fac to r i , de med iu na tura l S i soc ia l ,precum 9i de situa{ia meteorologic6, serbatori le rel igioase, negocieri le cu proprietari ide terenuri etc. Ca urmare, se disl ing urmatoarele perioade :. primavaratul

  - 20 mar t ie - 10 (15) apr i l ie - pe t raseu l de in toarcere acasd;- (10) 15 apr i l ie - 30 apr i l ie - pe ho taru l comune i ;- 1 ma i - (15) iun ie - in zona fAne le lo r d in Mun{ i i C indre l ;

  o vdratul- 1 (15) iun ie - 10 (15) - in zona fAne le lo r d in Mun l i i C indre l ;

  . tomnatul I- 10 (15) septembr ie - fo rmarea cArdur i lo r de o i pent ru monta ;- introducerea berbeci lor intre oi;- plecarea spre zona de iernat, unde se ajunge in jurul datei de 25 octombrie;

  . ' i e r n a t u l- 25 octombrie - 20 mart ie - pe terenuri le inchir iate in zona de transhurnan{6,

  rezultAnd, practic, pe parcursul intregului an calendarist ic, o tehnologle de intrel inerecu pSsunat extensiv, continuu gi f6rE stabula{ie.

  Pentru monta oilor adulte si a tineretului (mioarelor) s-a uti l izat materialulseminal refrigerat. S-a practicat biotehnica insimiin!ir i lor artif iciale. Materialulseminal s-a recoltat de la berbecii din rasa Merinos de Transilvania existenti laInstitutul de Montanolgie Cristian-Sibiu. Fitdri le s-au desfAgurat in totalitate in lunafebruarie, astfel incAt, inainte de urcarea Ia pagunatul din zona montane, s-a efectuat

  - 2 0 .

 • inl5rcarea miei lor. Miei i obtinuti din aceste imperecheri, s-au aldptat o perioadd maiindelungatS de t imp, deoarece mielutele s-au ref inut pentru inlocuirea reformei.

  Berbecutii si oile din reformd s-au valorificat prin vAnzarea in viu. Rezultatele celor3 serii experimentale sunt prezentate in detaliu la Capitolul 3 - Rezultate 9i disculii.

  4 .3 Metodo log ia de cerce tarein scopul evidentieri i nivelului productiv pentru producfia de lAnd, s-au luat

  in s tud iu u rmdtoare le insus i r i :- can t i ta tea de ldn i b ru t5 :- randamentu l lAn i i Ia spSlare ;- f ine tea lAn i i ;- lung imea re la t i vd a guv i [e i ;- lung imea abso lu ta a guv i fe i .

  Determindr i le ca l i ta t i ve a le p roduc f ie i de lap te s -au re fe r i t la de termrnareacont inu tu lu i in :

  - subs tan ta uscatd ;- g rds ime bru td ;- p ro te inE bru t i ;- lactozA;- caze inE; t- subs tan te minera le .Pent ru a s tab i l i d imens iun i le mase i corpora le in ansamblu l an ima lu lu i se

  determin6:- indllintea la grebdn;- lungimea oblicd a trunchiului;- Idrgimea pieptului;- ldrgimea crupei;- perimetrul toracic;- perimetrulfluierului.

 • lnq Munteanu Doina T94_g9,S99tolet

  Ci\?ITOLUL TI

  iZU !-f+\ri ti oiiT I i\l uTESl DISCU'Ii\itEi\ LOR

  6.1 . Paramet r i i mor fo -produc t iv i6 , 1 . 1 . D i n a m i c a d i m e n s i u n i l o r c o r p o r a l e6.1.1.1 . La t ineretul ovinPart iculari tdt i le de conformatie si de dezvoltare corporald pot consti tui un

  cri teriu de identi f icare a diferi telor populat i i de ovine, a t ipuri lor morfo-productive si destabi l i re a capacitdt i i productive a ovinelor.

  in acest sens, o pondere impodanta o reprezintd aspectul exterior al corpului, formaii mdrimea capului $i a urechi lor, forma gi gradul de dezvoltare a ugerului, culoarea,structura morfologici a inveligului pilos sub rapofiul categoriilor de flbre de lAnd.

  in funcl ie de aceste caracterist ici , se poate stabi l i gi aprecia t ipul de producl ie9i se poate estima, in mare masurd 9i capacitatea lui productivA.

  in consecinta, pe animalele luate in studiu g-au efectuat diferi te misurdtori alepr inc ipa le lo r d imens iun i corpora le : lung imea ob l i cd a t runch iu lu i , ina l l imea la g reban,ld rg imea p iep tu lu i , lS rg imea la c rup5, addnc lmea to race lu i , per imet ru l to rac ic s iper imet ru l f lu ie ru lu i .

  . Aceste determindri s-au efectuat pe diferite categorii de animale: tineret ovin

  femel in vArst i de 18 luni, la femele adulte (n = 1032) 9i la masculi i adult i pentrureproduc{ie (n = 35). Valori le acestor mdsurAtori precum Fi indicatori i stat ist ici obtinuti caurmare a prelucr6ri i siat ist ice primare a datelor sunt redate in tab. 6.1., 6.2. Ei 6,3.

  Desigur, in functie de crescitor 9i practic de nivelul de hr6nire si intret inere,valori le medii prezentate in lab. 6.7. sunt variabi le, fapt confirmat de ins59i l imitelelo r de var iab i l i ta te d in cadru l ace lu iag i g rup de an imale .

  6.1.1.2. La ovinele femele adulteDintre dimensiuni le corporale exprimate in cm 9i apreciate la ovinele adulte

  femele sunt : lung imea ob l i c i a t runch iu lu i , in i l t imea la g reban, per imet ru l to rac ic g iperimetrul f luierului.

  S-au determinat aceqti indici morfologici pe 3 loturi de femele adulteapart in'And l .M. Crist ian (n=345), si a 2 crescatori part iculari din Rd$inari (n = 345) 9irespectiv Sal igte (n = 362). Valori le obtinute in urma masuratori lor efectuate suntredate in tab. 6.2.

 • lng. Munteanu Doina Teze de doctorat

  (,grco

  F

  U I;t- lG Ibtb tO Io r l

  . - l

  t t l

  o l, - l

  o l

  @ Ao -

  FTN S v

  +l

  f,_8o){v , o

  o ) hv - N

  o

  N\N

  + { o

  @ v

  ]i\q

  ! o

  C

  oN

  E N

  c!

  IN

  + t ^

  EcoF - ;

  N "

  vc.!F*

  N h$ -6V J O rN

  N h-- i:o -

  oN

  9 : Oo ) Ao -

  i:\t

  # o

  o ON

  c)

  sN

  + t -: dl < r

  O(o+t' 1 N

  o

  c o F

  9 , N N

  t'l ao P r

  [email protected] '

  c

  N

  *l o

  c o rOO

  K6tr

  Jr r o- _ q

  $ c o

  cI N b

  \ i A( o -co

  +l

  t ;

  N U , O \ cO -iIx

  o \ - /o,N

  o rc o o

  orN

  a.,l

  {o A(') a'( o *

  -

  N o v

  qr

  g

  u _ l f

  N

  ,^ e - N v - oo

  O

  ; - - ot \ ;

  dN -_ -i

  NN

  +t -F - [email protected]

  r+lN ' A n

  @

  +l

  N "

  NN co

  N

  +8N

  3o

  N @ * r

  OOF-N

  +r N U :

  r ) c

  3

  o

  o

  =J

  rov

  f ; r

  Ia rqON

  o o

  o v

  cc-O

  N i r

  N -

  cOr)c.jN

  s bN ;o -

  +l

  e _ NO

  o

  N N6 Oc o o

  OON

  $+l

  N_ oi

  o

  +l. f Av - oO - ;o *

  IN

  + { -

  N -

  Oo)

  {: i ;

  @ ; \

  ; [email protected] -

  N-

  C')

  +t

  [email protected]

  c{

  +l

  o -

  oo,

  +t

  { ;( o "o V - O

  N

  ac

  {r io

  f.-

  N F.- .-im

  OO

  N

  0 6o r (o

  '- .-

  o . 9G O

  C o

  E

  xru

  q)'t)

  )6

  o

  x0,

  6)E6)

  t!

  q

  l xs q+l

  I X I Xs

  t x i X+t

  I X

  @

  +1I X

  0){,W0)u

  N

  '3=Ecf

  6m

  o

  60E(')f

  c'o-o

  O)(!o0)g='s

  ' 3=

  .0)o-

  0)-'6)'o

  {0o-f

  G(!0.)_Eo

  N

  5o)Oo

  ooEOc(GEo

  . OaG

  :

  E' coo-

  -:

  .q)l

  J

  0)E'-o-

  ' c

  ;

  E

  '?

  q

  P.on

  a

  o

  top

  5

  o! G

  E

  C'q)

  0)6

  o

  o

  o

  E

  EG

 • lnq. Munleanu Doina Teze de doctorat

  0,

  =Eu)

  N

  F)

  E

  oo0,

  g,

  0).Eo

  N()-t!

  ro(o

  Nsco

  N-o

  [email protected](o

  c!

  co

  c

  I

  f,

  ltI

  ,i

  @

  o,(g

  ro

  f7)

  r

  N

  o(oF.

  oo

  r

  O)

  o

  +l

  (o(oN

  d+lOo-6

  dN

  6

  q

  E

  0s(n

  N-

  ([email protected]@

  N

  NO.

  s

  t r

  N

  o

  Oco

  sN

  a

  Q

  (!

  o

  c)X{,o0)E0,

  L

  +lI X

  a+lX

  s +lX

  +lX

  0)oo6)o0)

  N

  :. fcocf,

  o

  .9Eo0),Eo)cf,

  c'oc

  O)

  ;o).E='(!c

  , oaG

  f,

  E' c

  0

  a

  '-

  :. 0:l

  E

  Eo

  si(oq)o

  6J

  Eo

  0)o

  o

  L

  o

  o

  q

  oE

  (J(!

  (!

  o3f

  e

  o

  e-

  n

  !

  P

 • Ing. Munteanu Doina T"16 d" dorrorr,

  Analiz6nd valori le redate in tab.6.2. se poate aprecia ca s-au inregistratvaloriintre l imite normale pentru rasa de ovine luat5 in studiu si ci tate in l i teratura despec ia l i ta te pent ru lung imea ob l i cd a t runch iu lu i (66 ,76*1 ,70 cm,69,18*2 ,27 cm s i69 ,70 t4 ,52 cm) 9 i ina t l imea ta g rebdn (64 ,3911,92 cm, 65 ,84*6 ,72 cm s i66,30t3,21 cm), neinregistr6ndu-se diferenle stat ist ic semnif icat ive intre loturi(p0,05%) .

  in ceea ce privegte greutatea corporali a mieilor la nagtere obtinuti la crescdtorulparticular de la Sdligte se po?te observa ca au aperut diferente statistic semnificative(p>0,05%) at6t intre loturi c6t gi intre sexe. Astfel, greutatea corporald a masculilor avariat intre 3,4010,90 kg, 3,33*0,00 kg gi respectiv 3,70*0,70 kg. La femele, greurareacorporale a variat intre 3,3011,00 kg, 3,3Sr0,78 kg 9i 3,6010,42 kg.

  Greutatea la nastere real izatd atat de masculi cdt 9i de femele va avea oinf luentd pozit ivd asupra dezvoltdri i c6t si a cresteri i ul terioare a t ineretului.

  Greutatea corporald a miei lor la inldrcare este redatd in fab. 6.5.Lu6nd in considerare greutatea la inl ircare a masculi lor gi a femelelor din prima

  serie experimentale ( l) proveni{ i din cele 3 zone de exploatare putem aprecia ce aceastaa avut valori variabi le intre 12,30t0,18 kg, 16,25*0,15 kg 9i " l 3,50n3,72 kg si respectiv11,45t1,72 kg, 15,80t4,27 kg 9i 12,62t1 ,71 kg ta femete, diferente statisticsemnif icat ive inregistr6ndu-se intre loturi le de masculi 9i femele provenite drn zonaRdg inar i .

 • lng. Munteanu Doina TezA de doctorct

  (,.grca

  o{

  E

  o

  o

  Eo

  N

  (o-N

  t -

  +lNN

  o)

  ff,;\ N

  Ulro

  G)

  OO.I+tcr)

  N

  [)qf.-

  s-(ocor-()r

  N

  N

  .i

  O Oo

  O

  oN,

  o

  th

  =

  (:No_

  oo_YN

  f.-r. 6

  Ofl0

  "ri

  NsN r

  o

  N

  o

  o,

  0N.

  I^ [email protected] - l:

  o

  o

  o

  IG

  0,

  0)x6)

  Ioo=

  xs a+1

  X

  s +1t x

  +lI X

  owq)

  c)(!

  N

  ' :f,

  =

  c=

  o{0,9

  (6OJgCf,

  c{6o

  ;0).E:(oc

  o

  f,

  a)E0)a

  -=fqf

  =

  q)E' r0

  C9(o

  F

  oo

  e

  Ee

  -

  E

  ?

  !

  t

  eteE

  .9I

  6)

  6

  0o

  \ t r

  otr

  Lo

  L

  q

  0)E

  6 E

 • lno. Munteanu Doina Teza de doctorct()osF-

  (o

  0,

  t:

  a

  s

  e

  E

  Qt

  -

  ,S

  t

  P

  o,(g

  (!

  :gFrc

  \ o ii ; vo *

  9 o'c ),'i: i

  E Y' - rno v

  o

  qEq

  l l rPEt

  , oEop

  a)(,(6

  l9E.9E

  G

  o

  to

 • lnq. Munteanu Doina Tezd de doctorat

  AvAnd in vedere conditi i le pedo-climatice din zona Sibiului, mielutele s-aumentinut pe pesunile naturale cu vegetatie abundenta gi supliment de concentrate.

  La vArsta de 6 luni au fost cdntSrite pentru a se determina sporul in greutatepe intreaga perioadS de cregtere $i dezvoltare.

  La cele 3 exploatati i luate in studiu, s-a determinat, in functie de perioadaexperimentala, greutatea corporala a mielutelor la vdrsta de 6 luni.

  Astfel, in prima serie experimentala, greutatea corporala la vdrsta de 6 luni amielu{e lor a var iat in t re 19,45*1 ,24 kg la l .M. Cr is t ian, 22,18t2,10 kg la crescStor iade la Riginari 9i 19,87t5,30 kg la crescEtoria de la SSliSte, rezultatele cele mai buneinregistrdndu-se la crescitoria de la RSginari cu circa 12,30%.

  in seria a l l-a experimentald s-au inregistrat diferente statistic semnificativeintre loturi le de la Rd$inari, Saligte Ei l.M. Cristian, respectiv obtinAndu-se valori le de23,02*3,08 k9,23,84t4,15 kg 9i 19,64t2,00 kg, diferen{ele dintre loturi f i ind statisticsemnificative (p>0,05%).

  De asemenea, sporuri relativ mari in perioada de crestere pdnd la v6rsta de6 luni s-au inregistrat gi in seria a l l l-a experimentald, diferente statistic semnificative(p>0,05%) inregistrdndu-se intre loturi le de la Saligte (26,5514,38 kg) Raginari( 19 ,71*3 ,00 kg )s i l .M . C r i s t i an (21 ,11 t3 00 kg ) .

  in ceea ce pr ivegte greutatea corpora16 la vArsta de 12 luni a t ineretu lu i ov infemel rezultat in urma incrucigdrilor practicate intre loturi le de masculi gi femele luatein studiu se poate constata ce au apArut diferente statistic semnificative intre loturi leexper imenta le dar g i in cadrul lo tur i lor in t re ser i i le de ov ine luate in s tudiu (p>0,05%)(tab. 6.7.).

  Compardnd valor i le obl inute in urnra determin i r i lor real izate pr inexperimentele organizate cu rezultatele citate in l i teratura de specialitate, acesteasunt in.concordante cu categoria de vArstd, rasa, sex gi dependente de condi{i i le dehrinire, intretinere gi exploatare.

  Dinamica greuti l i i corporale din timpul perioadei de cregtere la tineretul ovinfemel a influentat in mod direct, greutatea corporald la vArsta de 18 luni 9i implicitatingerea maturitati i sexuale de cEtre categoria de ovine luate in studiu.

  La loturi le de femele luate in studiu din cele 3 zone experimentale 9i implicit3 serii experimentale s-a determinat greutatea corporald la vArsta de 1B luni.

  Rezultatele obtinute cu ocazia determiniri lor realizate sunt redate in tab. 6.8.AnalizAnd valori le redate in tab. 6.8. se poate observa existenla unor

  diferente statistic semnificative (p>0,05%) intre loturi le de ovine de la l.M. Cristian,Rdginari Qi Saliste gi nesemnificative (p

 • Ing. Munteanu Doina Tezd de doctoratN

  o

  oF-

  (o(o

  Oo)

  +loF-o

  I Xl ol cl a

  o

  :

  oc.l

  e.tN

  $

  s

  )G

  0)o

  xo

  oq)Eq)

  q

  l_t -IIt-I,\l -Ii-*l=

  ,(!G

  otro

  6'

  o

  t 6

  I G

  III

  I--Il

  il 6

  1 q

  l :l=

  oi0)o

  0,

  N

  ci

  X!

  o.G

  E,!J

  ' ;

  - g )6 \ L

  n-r O

  -_a ::.F )G

  O L

  o 9

  I U- e

  t r J

  x L. , | ^c v

  o

  Q.Ea

  a-

  eb

  Q

  I [email protected]

  o

  osa

  !C

  l ^

  i -r6

  '-

  l xl o

  l o ,

  d

  JO6

  o)._E0,

  @

  .goU)

  (!q

  o=

  q)

  o(G

  6L

  0)

  o

  c(!

  o(!06

  qJ

  (9

  o

  S-

  gJ

  i

  E

  I.e

  o

  p

  b

  i

  . otp

  N ii)

  o -

  N

  N

  oo

  +l 6

  d . , -

  O

  N

  o

  o

  - - o

  i\: c.

  ()o-O

  c o b

  R N(o-

  o

  oulo

  N

 • lng. Munteanu Doina Teza de doctoratc o , r , -(o

  -

  oo

  oF-

  W)l!

  (!

  !,

  oE.

  o=

  ea)0)E

  I

  ;

  Go

  6

  OJ

  6

  o

  (!q

  .e

  0)c

  a,o

  {!}G6

  oa

  o

  o

  S

  o

  a

  a

  , o!

  .ab

  tpo

  a

  +lI X

  oE. aGq

  ' c

  0(-)!c

  6)0)Xq,

  0)o

  E0,u

  (!

  oEo

  xo

  'Eo

  {,o.)q,

  N

  og

  e

  '?a

  b

  t.S

  bgQ

  a

  . 9G

  'f,

  GO])c

  )l!

  x

  o

  E&

  tg

  oEq)

  xc)6

  U)

 • lng. Munteanu Doina Teze de doctoret

  Analizdnd valoarea 9i dinamica greutSti i corporale la ovinele adulte luate instudiu in functie de seria experimentale, se poate observa cE intre ovineleapa(inAnd celor 3 zone de cre$tere

  .s-au inregislrat valori dist inct semnif icat ive(p>0,05%) , var iab i le in t re 37 ,6 t1 ,40 kg (1 .M. Cr is t ian) ,43 ,80r4 ,5 kg Reg inar i 9 i45,65t8,57 kg (Saligte) in seria l ; 39,20t5,00 kg (t .M. Crist ian), 44,00t2,45 kg(Rasinari) 9i 46,70*9,45 kg (Seligte) in seria a i l -a gi intre 37,0013,75 kg (1.M.Cr is t ian) , 4 '1 ,311,05 kg (Raq inar i ) 9 i 46 ,00 t0 ,00 kg (Sa l ig te ) in ser ia a l l l -a .

  S-au inregistrat valori dist inct semnif icat ive intre loturi le experimentale sicondif i i le de cregtere gi exploatare.

  Greutatea corporala la berbeci i adul{ i ut i l iza{i pentru activi iatea de reproduc{iea inregistrat valori variabi le intre loturi , serie experimentald $i condit i i le de cre$tere.exploatare si modali tatea de ut i l izare la reproduc{ie.

  Analizdnd datele rezultate in urma determindri lor efectuate, redate in tab. 6.10se poate observa ce: greutatea corporala a masculi lor a variat 9i in func{ie deperioada experinrental i Si condit i i le de cregtere Fi exploatare.

  6 ,1 .3 . Produc{ ia de l6nd 9 i insug i r i le f ib re lo rPrin valori f icarea comuna 9i simultanE (dac5 este posibi l) a tuturor factori lor de

  inf luenld geneticd 9i de mediu, c6t si a celor mai ef iciente tehnologi i de ameliorarecanti tat ivi $i cal i tat iv6 a producti i lor ovinelor inclusiv a celor de ldnE este posibi l ipunerea in valoare a intregului potenl ial biologic al speciei in condi{ i i imbunatd{i te dehr6nire si addoostire.

  6.1 .3.1 . Producl ia brutdS-a determinat la categoria de ovine adulte (femele si masculi) canti tatea de

  ldni brut i (exprimatS in kg) dupe tunsoarea din luna apri l ie - mai la toaie animalelelua te in s tud iu pe ce le 3 zone exper imenta le l .M. c r is t ian , Rd$ inar i s i s i l i s te - s ib iu .

  Analiz6nd canti tatea de ldn6 brutd obl inut6 de la femelele adulte'Si redatd intab .6 .11se poate observa d i fe ren ta s ta t i s t i c semni f i ca t i va (p>0,05%) d in t re lo tu r i lede ov ine c rescute la R3$ inar i S i Se l i s te fa ld de lo tu l de ov ine apa( indd LM. Cr is t ian .

  De la masculi i adult i ut i l iza{i in act ivi tatea de reproductie in cele 3 zone decregtere gi respectiv 3 seri i experimentale s-a determinat canti tatea de l i ini brutd(exprimati in kg) cu ocazia tunsului de bazd.

  Valori le canti tat ive sunt redate in tab. 6.12.in functie de seria experimentald, canti tatea de 16nd bruti obtinutd de la

  masculi i adult i de reproduc{ie ut i l izat i in cele 3 zone experimentale a variat intrel imite largi, respectiv intre 4,42t0,03 kg ( la LM. Crist ian), 5,98r0,08 kg (ta Raginari) si5,5410,31 kg ( la Sal igte), intre cele 3 loturi de masculi , inregistrAnud-se diferentestat ist ic semnif icat ive (p>0,05%). De asemenea, coeficientul de variat ie pentru acestindicator a inregistrat valori variabi le intre 20,92o/o,21 ,79% 9i respectiv 24,g2o/a.

  Se poate concluziona c5, masculi i au real izat o productie mai mare de l6nEdecdt femelele cu circa 36,48%, aceasta datori td dimensiuni lor corporale relat iv maimari dec6t a fenrelelor.

  - J t -

 • Inq. Munteanu Doina Teze de doctoratrF(o:o

  0)

  ;a

  o

  :a

  f,

  o

  I

  to

  .e

  o

  o

  PQb

  i.s

  oEQEo

  =lKI

  l-l a

  - t o

  i--f-

  l . ^= l K

  o:

  gCJC)o

  o

  )o

  tr

  a ).9E , og o ,: v

  i L

  d o

  p

  !

  b

  . o!

  oo

  o

  o

  0)

  r E

  o

  C)o

  o'6

  o

  6

  o

  o

  q

  =

  xo

  c,Eo

  L!

  ttrr66

  l - lt-lTIt - tl-lfrl*ll-it-lI r l

  l-lHl ii-lt*__llll o lt - l

  l lnl * l

  l-in- t-t"l-l--l^ l

  ) o l

  0 lo ] . Yo - t ix i Eo l s

  , = l " '

  o [ Yo l . : lE l s

  &a:_ o_

  @ -

  O

  N _ 6(o - -

  (!

  )G

  N i )

  6 -

  f'- rin

  Or.

  +l( o _ vN

  q

  =

  u- c)( ) jo

  O

  6 C t

  @ r

  (o

  ooQ.c,

  o

  o

  N

  )s

  0)E0)x0)6

  oU)

  +ii X

  - 3 2 -

 • doctoraMunteanuc.)(ci

  ts

  o!

  (!

  6d)E6j

  (roa

  Noo

  tfa

  e

  co

  Et

  tq

  nooo

  [email protected]

  r o l

  . : l

  x t ;o l o

  ' - l -

  d t Fd t D

  = i

  o lr - l

  o t . -; i t ( !

  o | , f to l -

  IQ

  o l^ lr r l

  - l) N l

  - l)6 I, f r i

  6 l o

  . ! l v

  : l od t

  (o-

  qJ

  .9a

  rco

  s

  ,GGc

  Eq)

  6' -qJ

  NN

  tr)-(r)N

  coN

  !a' q

  o

  o

  =

  o

  I X \ # if ", . oN a ;

  _ ' - o

  f , . r

  a

  sNN

  o(r)-NN

  NN

  a

  I X

  v - vo a io " o

  f l -X o )D

  .la

  r!ol;e

  1 X

  @NN

  O

  rtN

  Y.rN

  r : oY . N

  *l o

  r : os

  F

  s ONN

  @

  N

  n

  6N

  @

  I Xv , . v

  o "

  +l

  @ . ni n lS v

  o

  J

  th

  6oo

  OCoN

  o

  ntN

  [email protected]

  N

  ilI X s "

  U OY N! l Nv

  !

  t t Nu _ v

  G

  s (o, ;N

  Or)N

  \N

  +lX

  f l [email protected] ho ^ i

  o - 6F i co

  + l -

  ? {

  o

  6oCJ

  N

  !6

  L

  I(!o

  ' ;q,tr

  o

  Go

  La)ttr0ioq)

  oN

  6d).Eo

  xq)6

  oU)

 • I n d ^ h t n t a ^ n ' t n ^ i n . T e z A d e d o c t o r a t

  6.1.3.2. i nsugir i le f ibrelorDe la cele 2 categori i adulte de animale (masculi 9i femele) luate in studiu

  s-au determinat o serie de insu$ir i f iz ico-chimrce $i mecanice ale 16ni i gi f ibrelor del6nd care au o importante semnif icat ivd pentru prelucrabi l i tatea ldni i de cdtreindustr ia text i la $i ob{inerea unor produse de inalta cal i tate

  in ceea ce prive$te f inetea 16nii determinati la femelele adulte ut i l izate in cele3 seri i experimentale din cele 3 zone luate in studiu, aceasta s-a apreciat pe 2 zonede pretevare a ldni i - din regiunea spetei $i a coapsei.

  Valori le acestor determinir i sunt redate in tab. 6 13Valori le f ineti i 16ni i pentru regiunea coapsei au variat inte 42,82t3,29 p (seria l-a),

  42,90t2,37 p (seria a l l -a) qi 41,53i4,90 p (seria a l l l -a), inregistrSndu-se diferen{estat ist ic semnif icat ive (p>0,05%) intre cele 3 loturi Ei seri i experimentale. in acest caz sivaloarea coeficientului de varia{ie a osci lat intre l imite foarle |argi: 22'10%: 23'58% Ei2B%. Aceasta deoarece loturi le nu au fost omogene din punctul de vedere al insugir i lormecano-f izice $i de ansamblu al f ibrelor de l6nd $i respectiv a cojocului de ldn6.

  F ine tea ldn i i s -a de terminat s i la mascu l i i adu l t i u t i l i za t i la reproduc t ie . Aceas teinsu$ i re s -a de terminat la l6na pre leva te d in zona spete i 9 i a coapse i de la mascu l i iut i l izat i din cele 3 zone gi seri i experimentale. S-au constatat diferente stat ist icsemni f i ca t i ve (p>0,05%) in t re ser i i le exper imenta le 9 i zone le lua te in s tud iu .

  Va lor i le ob t inu te in u rma deternr inSr i i f ine t i i lan i i la mascu l i i adu l t i dereproduc{ie sunt exprimate in f ig. 6.14.

  Reg iunea corpora la imp l ic i ex is ten ta unor d iamet re d i fe r i te a le f ib re lo r de lAndpotr ivi t zonei de cregtere de pe suprafata corpului. Astfel, lAna t inde s6 creasca und iamet ru de la g rebdn spre coapsa g i de pe spate spre abdomen, p roba cea maireprezentative rdm6nAnd din acest motiv, cea prelevatd de pe partea lateral -

  mij locie a cojocului (spata - coasta),Lung imea f ib re lo r de ldnd se mesoare in mrn s i reprez in ta lung imea f ib re i pe

  direct ia axei, Distanta dintre capetele f ibrei neint inse se nume9te lungime naturalasau relat iv6 iar dintre capetele f ibrei int inse se numeste lungime absolute sau reala,intre ele f i ind o diferenta de 20-30%,

  S-a determinat lungimea relat ivi a $uvitei de ldnd la femelele adulte $i masculi iadult i de reproductie. S-au prelevat probe de lSnd din zona spetei si a coapsei Valori leobtinute in urma acestor determindri sunt exprimate in f ig. 6 1 5 qi 6.1 6.

  Lung imea abso lu td a guv i !e i de ldnE s -a de terminat la fe rne le le adu l te lua tein s tud iu in ce le 3 zone de exp loa tare (1 .M. Cr is t ian , R ig inar i $ i sa l i s - te ) 9 i pe ce le3 seri i experimentale. Probele de lAnd s-au prelevat din 2 zone: spata 9i coapsa.

  Analizdnd valoarea acestei insugir i pentru ldna prelevata din zona spetei sepoate observa (din datele redate in tab.6.17) cd in functie de zona de exploatare giser ia exper imenta la (1 , l l sau l l l ) a in reg is t ra tva lo r i d in t re ce le mai var ia te

  Ca urmare pent ru ov ine le apa( indnd l .M ' Cr is t ian , aceas ta insug l re a var ia tin t re 29 ,14 t1 ,60 p , 29 ,2310,37 | t S i 29 ,32 t0 ,05 1r , pent ru ce le apa( inAndcrescdtoru lu i par t i cu la r d in Rag inar i a var ia t in t re 30 ,06 t '1 ,14 p t ,31 ,23 t2 ,82 p t S i31 ,5611 ,38 p $ i pent ru ce le apa( indnd c rescatoru lu i par t i cu la r d in Sa l ig te , a var ia ti n t r e 3 ' l , 0 0 r 1 , 2 1 p , 3 1 , 3 7 t 2 , 6 9 F 9 i 3 1 , 7 6 1 1 , 0 2 F .

  - 3 4 -

 • t6^ ^tr tnta^i l t n^ih) Tezd de doctorat

  r-'1t lt ll . lt 4 l

  l " ll o lt " lt d t

  l : ll ; It - t

  l * _ l ;

  t : l o

  I t r l dt t 6l l Et t 6t l

  l l , 6l l =l t = .l : | 3l - l Gl a l r cl " l ( !

  t - t

  l- | stt o t @t : t c ;l ; l i rl s ll lt lt lU

  - 3 5 -

 • lno. Munteanu Doina Tezd de doctorat

  .= .=o !

  I o o 6 - T o o ' o -F d _ o o C 4 _ d O O

  . l ) a r > c : : i > n , > c oo : = o r : o ; = o r oc n > f i ; ; o c o > n i L or ; r c ; ; o r ; ! c ; ; ' o

  J ; 4 = O J o r ; 6 = o : o

  t i u

  o:

  !o0)CJoE, aGEc

  ;!'aJ=

  lqo0. :IO

  .EoC:o

  , Ga

  0

  @':iI

  (ue)?u!l p rall^ns p e^rielaj eautoun-l

 • lnq. Munteanu Doina Teza de doctarat

  ;. r c

  _ : - ^ . : -' - l o o o ^

  : : o o a -* ! ' ' '

  F c . : o o g o ] o o 6. a > a , ) c : > i , > c oo : i o : o ; : o r q

  ! S 1 o o " ' i i ' T- ^ ' - - " ' o: i o o i : I o o i o

  uE

  E.f

  Eo

  ro

  GE

  ;c

  ,Go

  !'c i

  l

  aO

  aOJ

  Eo,=f

  .oG'=(g

  @

  @

  i.r

  ueur se I

  n rqrs -uer ls rc l I

  a ts ! tes

  ! e u rsPU

  nrqrs-uerlsuc ri I

  o

  {uc)eu l l 6p ra l r^ns e p^ i le ls i eauroun l

  - 3 7 -

 • q)

  gIGa

  ns

  N NoN

  :o

  l*l r i

  > ir_v

  O_ F:N r '

  --- o

  )G6

  a

  s (oN

  (oN

  OOooN

  f l

  XO

  N

  +Ior

  +l o

  \ ^ ; ;-RN "

  1..lF

  qr6&.

  )6U)

  o

  ;9N

  OtN

  Nr)_N

  N

  |.jN

  a

  X

  g

  r - 6

  ! l r f -

  +l

  w - (

  ro

  o

  (.o

  N-

  N

  ooN

  I X N ^ io r \

  .go

  o

  E

  )6o

  6

  o

  sNN

  O

  N N

  + t _

  o

  +lo- diN -

  f l -

  O - i* -

  )G

  s ro()-mN

  c!

  LON

  co

  t-N

  I X

  N Lr- cr)

  o

  +-uo

  ood)

  N

  )6

  o

  0,

  o

  I

  o

  oo

  oo

  ,l= lD I: iilqi i

  i l; l

  lng. Munteanu Doina Teze de doctorat

  o

  ac

  o

  IG((g

  0)

  o)(l

  o

  (!o

  fJ

  c), s

  q)

  " l lE

  N l a

  . ' l A

  , l 9

  +l

  .9

  .s

  teQo

  ,rcGcoE

  (a+too-

  o

  E

  0

  N

  oo6

  JGN-

  O

  N

  o

  o

  E

  o

  v,

  o

  r!

  v - )

  0)ooo

  (,

  N

  Go

 • Nu s-au inregistrat diferente stat ist ic semnif icat ive intre seri i le experimentale(p
 • lno. Munteanu Doina Tezd de doctorat

  6.1 .4 . Produc t ia de lap te6.1.4.1. Produclia cantitativdCondit i i le pedo-cl imatice din tara noastra, prezenta in cadrul rasei Turcana

  albi a plus variantelor pentru produc[ia de lapte, importanta economicA si biologic5deosebitd a acestei producti i sunt in favoarea apl ic6ri i celor mai ef iciente metode $itehnologi i de valori f icare a factori lor genetici $i negenetici in direct ia intensif icdri iacestei apti tudini la ovine.

  S-au determinat la efectivele de ovine luate in studiu din cele 3 zone decregtere gi pe cele 3 seri i experimentale: canti tatea medie de lapte/ lactaf ie (kg),canti tatea medie de laptelzi (kg) 9i durata medie a lactat iei ( in zi le).

  Valori le obtinute in urma determinEri lor real izate sunt redate in tab. 6.19.AnalizAnd valori le medii redate in lab. 6./9 pentru canti tatea nredie de

  lapte/ lactal ie (kg) se poate observa ca: acestea sunt variabi le in functie de zona decre$tere, condif i i le de exploatare $i seria de aninrale luat6 in studiu. Astfel, in functiede ser ia exper imenta l i (1 , l l s i l l l ) se poate observa ca pent ru an ima le le inc luse inseria I experimentald, producl ia medie de lapte pe lactal ie a variat intre 66,8*2,42 kg(Sa l iE te) , 86 ,3*0 ,45 kg (Reg inar i ) s i 107,5 t3 ,21 kg (1 .M. Cr is t ian) , neex is tAndd i fe ren te s ta t i s t i c semni f i ca t i ve in t re lo tu r i (p .0 ,05%) : pent ru ser ia a l l -aexper imenta lS , p roduc l ia med ie de lap te pe lac ta t ie a var ia t in t re 87 ,9 t3 ,15 kg(SaliEte),90,2x0,52 kg (Raginari) si 141,0t0,00 kg ( l M. Crist ian) 9i f i rddiferenle stat ist icsemnif icat ive intre loturi (p0,05%) Limitele de variat ie pentru canti tateamedie de lap te / lac ta t ie (expr imat5 in kg) sunt des tu l de Ia rg i in t re 11 kg 9 i 24Bkg.

  Pe baza determindri lor efectuate cu ocazia mulsdri lor de control s-adeterminat canti tatea medie de laptelzi exprimatd in kg. Valori le rezultate in urmaacestorde termin5r i sun t redate in tab .6 .19 . Se poate observa as t fe l c i , in func t ie dezona de cregtere a ovinelor exploatate pentru lapte, acest indicator a inregistratvar ia t i i $ i in func t ie de ser ia exper imenta ld . As t fe l , in cazu l ser ie i I exper imenta le ,p roduc l ia med ie de lap te /z i a var ia t in t re 0 ,500t0 ,04 kg (1 .M. Cr is t ian) , 0 ,648+0,02 kg( la Sa l iE te) S i 0 ,736*0 ,05 kg ( la Raq inar i ) , in t re lo tu r i in reg is t rdndu-se d i fe ren testat ist ic semnif icat ive (p>0,05%). in cazul seriei a l l -a experimental3, la animalele luate instudiu s-a inregistrat o productie medie de lapte/zi variabi le intre 0,521t0,02 kg ( laSaligte), 0,70510,03 kg (1.M. Crist ian) Si 0,757t0,04 kg ( la Raginari), intre loturineinregistr6ndu-se diferente stat ist ic semnif icat ive (p

 • Teza de doctoratMunteanu Doina

  c)

  o

  o

  o)6:o

  U>,G

  NN

  o

  l* , .lco rut oi r 'l

  r

  N

  X

  No

  q)

  (o(g

  r!()

  e ""rq J Ov ^ -

  c.t coN- O-

  o

  N

  {)

  0)o

  E

  e

  q

  .e

  e. o!

  t

  . ob

  I

  r)c^t

  Il * "l o ) u )lco o

  N6

  O O -

  O O( o NN- N-

  {l i- @

  N

  nc o N

  ( o N

  [email protected]

  6t

  v - . \

  f -

  N - dY . F

  , A f -6 - :- N

  rq

  o

  o

  ,a0tr

  Nt - N

  r

  Nxi o-f v

  . ] . ^: ov _ N

  t - or r -- cr,

  N

  @

  l*ul**

  N(o

  c *

  --! ^v or r _ s

  \1. oO T(o v.

  O

  o

  1,.O O

  3 ;()m

  (O i'^

  o -

  , l ^

  9. "j

  N N

  O

  o

  .go

  O

  d

  N

  r.' S6 o

  N

  o ' u

  w - v O ) ' - -

  O6No

  c\|N $ O N

  .Tl o . l ^N L O

  LON

  o

  oq

  !1- ;N N

  +l- l ^

  s- ci o . ' _N

  @

  (,C)o"0)

  (,6

  N

  Eo

  OJG

  o

  c)

  )o.90)o

  ooE

  I

  0)

  G

  c,

  o

  0)EG0)6

  +tX

  0-F. o

  o

  OJ!o0=

  =E+.1X

  . o6o

  o!oo.)E +lX

  c)E.6tro

  oD0=

  E

 • tn^ ^nt, ,1t6.nrt D^ih. Teza de doctarat

  DacE t inem cont de faptul cd ckca 60-70% din canti tatea de laptei lactat ie esteconsumata de miei in perioada de pdnd la intdrcare, putem conchide ca producl ia delapte - marfd pentru comercializare este destul de redusi

  in perioada experimentale s-au apl icat c6teva variante de incrucigare deinfuzie a oi lor lurcan6 AlbS cu berbeci Turcana Albd, Karakul 9i Merinos deTrans i l van ia in vederea ob t iner i i unor reproducdtor i cu po ten{ ia l lac togen super io rpentru a f i apoi difuzati (dupa consolidarea ereditard). in marea productie, in vedereaameliordri i capacitat i i lactogene a oi lor locale.

  Din datele tab. 6.20 rezulta ca in cazul tuturor variantelor de incrucigare deinfuzie s-au obtinut rezultate valoroase at6t sub raportul canti t6t i i c6t $i a cal i tet i il ap te lu i dar s i a a l to r ind ic i .

  Productia de lapie marfd inregistrate la ovinele Turcani Alba in functie deproduc t ia med ie z i ln ic6 de lap te $ i dura ta lac ta l ie i es te redate in tab .6 .21 .

  Productia medie zi lnic6 lapte real izatd de femelele luate in studlu a variat intre0,500 - 0,916 g/zi (1.M. Crist ian), 0,736 - 0,825 glzi (Raginari) si intre 0,648 - 0,400 glzi(Sal igte). Datd f l ind neomogenitatea loturi lor de femele luate in studiu, s-au inregistratdiferente statistic semnifi cative (p>0,05%).

  Produc t ia med ie z i ln ic i de lap te Ia ov ine le adu l te Iua te in s tud iu s -adeterminat in functie de luna de lactat ie, este redat6 in tab. 6.22.

  Productia medie lunard de lapte la ovinele adulte luate in studiu este redat5 infig. 6.23,

  Se poate cons ta ta cE n ive lu l p roduc t ie i med i i lunare var iazA i t t func t ie decondit i i le de cre$tere gi exploatare , zona pedo-cl imatic6 si geograficd, sertaexperimenta16 si luna de lactat ie.

  Productia medie zi lnica de lapte a metiselor F, rezultate din incrucigareaov ine lo r Turcana A lba cu berbec i Turcana a lbd , Karaku l 9 i Mer inos Aus t ra l ian es teexprimati in fig. 6.24.

  Din valori le redate in tab. 6.24. se poate observa c5 productia medie zi lnicdde lapte real izald de metisele F, rezultate in urma incruci$dri lor dintre femeleleTurcand a lbe cu mascu l i i Turcana a lba , var iaza in fu r rc t ie de luna de lac ta t ie g i ser iaexperimental i .

  Var ia t ia p roduc t ie i med i i lunare de lap te la rne t j se le F , rezu l ta te d inincruc isarea femele lo r TurcanE a lba cu berbec i Turcana a lb5 , Karaku l 9 i Mer inos deTransi lvania in functle de luna de lactal ie este exprirnata in f ig. 6.25.

  ca urnrare, canti tatea de lapte cregte de la prima la a treia lactal ie la toatevariantele de meti$i $i este mai mare cu circa 50% fald de cea a raselor locale.

  Conc luz i i par t ia leSe lec t ia o i lo r pent ru p roduc t ia de lap te se poate face s i numai pe baza

  rezu l ta te lo r ind iv idua le de la p r ima lac ta t ie , avAnd in vedere va loarea coef ic ien tu lu ide repetabi l i tate de 0,44-0,63 fala de celelalte lactat i i

  - 4 2 -

 • lnq. Munleanu Doina Tezd de doctorat

  ' qJ6iioo

  o

  l . l =I E I A Jl ; Il h | 0 )

  . s l - l d! ' l l l ;? l ; I cj

  l d | ' -

  . l e I o J= I n | =! l " l := l i t e-

  l7n I ol : I ot ; I ct t t :t - |I . | 6l : I c )l j I aI E I Nt - |

  oE,gsc=

  . 90E,.Of,

  r:lo

  o_

  de.l

  :i.rn o q o

  (J(31)

  etdsl ep grsunl elpau !l lof,pord

  - 4 3 -

 • lno. Munteanu Doina Tezd de doctorat

  .0.)itEoo

  !o

  l " l . . cI ; l =t ; I et h II tr | .0)

  o l l : i -

  s l \ | c; t ; | -, _ l u | L L= l - - | o r

  l ' r . | . at , : t *t ; t Yt ; , 1l ; | . 0l o | ;I - | =l r I NI u I o

  !iru, o

  5NO

  lo0)Eo

  'F.ol

  o-

  N(9;iI

  1 . 1 - 0 9 9 - 1 d or a a c

  (F t )rlol !p 9crulrz arpau !rlci lpord

 • lnq. Munteanu Doina Teza de doctorat

  . oNiio

  4)0c=

  c)l o | !l E l . el l l Et q t =I t r t l . - | ct r I

  . t l 6 |: I c I L LE l [ l o )H l i l t ao t * |o l - | Eo t : I= t ; t . o) l : | 0

  l E | 6l u | 6t . : I ot t . :l > | r vl j I GIE] I E

  .9!0Eo

  of

  EIo_

  N

  oiI

  o o o o o @ o a o o o6 9 9 O O a l N r

  ^ F

 • In^ A/ ' l t 'ntAAni l f )ninA TezA de doctoral

  R N [I-I _E_T*I< o l ! ' l I I I I | | | | I < c i0)

  a, G

  0)

  I' g sat1 6 L

  6 1 to -

  O E- c

  E N6 c )

  ' q )

  1 5 !. s g

  - o

  IG

  ar(!(!

  r - E: >

  = O

  : : rY F!! ar

  .u! E

  L :

  : . r

  t r E' 6o -

  . ; i J

  N 6O V

  ll- )s

  . 9 ( ! t 4

  ; . Li Fo 0 ,

  eb -. g =E ' - -N v '

  - xr L go Eo -/) 'G

  P0,05%).

  S-a determinat cont inutu l in substan{5 uscatS, grds ime brutd, prote ind brutd,lactozS s i sdrur i minerale a lapte lu i proveni t de la met ise le F, rezul tate d inincrucigarea o i lor Jurcand a lba c 'u berbeci Turcana Albe ( la l .M. Cr is t ian, n=518), cuberbeci Karakul ( la RaSinar i , n=482) F i cu berbeci Mer inos Transi lvdnean ( la Sal ig te,n=583).

  Rezultatele obtinute in urma acestor analize sunt redate in tah. 6.30.

  Conc luz i i par { ia let ^ t i r - + a a l a ^ t a l r r i ^ F t ^ ; n f l , , ^ n + ^ + x / ^ ^ c e r i a r . l a f a n l n r i n r a n r r rua l [a lea lap le tu t es ie In i luen la ta oe o , - - . , . . F . ' - -m: rasa ,

  individual i tatea, vArsta, perioada de lactat ie, numarul si intervalul dintre mulsori , fazade muls , t ipu l de fd ta re $ i n ive lu l de a l imenta t ie .

  A la tu r i de aces t i fac to r i se s i tueazd fac to r i i genet ic i s i de med iu in le rn (v6rs ta ,starea de sEnitate gi cea f iziologicd) si respectiv de meOiu extern (cl ima, al imentatia,tehnologia de cregtere 9i exploatare).

  Acegti factori inf luenteazd in mod direct procesul de lactogenezS.Cont inu tu l in p ro te ind 9 i g rds ime es te var iab i l in func t ie de ras i sau de met is ,

  f i ind mai mare la Met i$ i i cu Mer inos Trans i l vdnean g i apo i Karaku l s i fu rcanA pent ruproteinA $i respectiv mai mare pentru metigi i cu Karakul, Turcane si MerinosTrans i l vdnean pent ru g rds ime.

  Cres terea con l inu tu lu i de grds ime s i p ro te in i d in lap te a re impor tan td a td tpent ru consumul spec i f i c necesar pent ru p roducerea unu i kg de b16nza, as t fe l cdacesta se reduce pe m5suri ce acestea cresc, dar si pentru sporirea in greutate amie i lo r .

  Evolut ia componentelor proteind si grdsime din. lapte in raport cu vdrsta Iaov ine le lua te in s tud iu se inscr ie in "n rersu l " genera l a l rase lo r de o i d in la ra noas t rS .

 • o=IGU'

  rN

  +t

  O [email protected] C ;

  N

  sd l r )N q -

  N

  , { N fi D ot c i o

  NN-

  o r

  6oo

  N O

  c r ov

  N; A -

  s

  +r

  I l ) o . tD. (.),\ O

  rCOY

  + r o F [email protected] e.; ^-

  oOo gg N\{. +r O r rN

  N

  o!! ,i,co ci e

  f f qN : J.if r-_

  { oa f -

  c i o

  @No

  o O6 @

  O) ) 3 O _N..:

  .!

  a'r(!tr

  N r O -

  (oO d O6 0 )

  a i o

  N

  na ; o

  NN Nl\- r:

  S ON

  + i N

  N. ' - Yw o

  o

  c.) di cto O

  \f ( o r(o- -_( o o

  r i ( )@- r:

  $ O

  { D Oi o

  O A

  n

  c) N - r _N O

  O)-o

  +r

  O N()- c).r O

  *i u6 NV O

  O; 6C O

  v

  o

  .g,9

  E:

  f)c{

  i; e,O U

  rO 36 -

  F i o

  [email protected]_o O V

  O O

  mN.N

  +l oCD C:)N N

  - j

  LO(0_ . o No OO O

  N

  c.{6 - - ( ow o

  nN a )

  @cij olO)- --r ) O

  ro

  N

  +l !d i oN O o)

  +l 6

  38 r)_

  rf(.),E l^O O

  +l o

  c) N-vN

  +l osi @F t r -d o

  n NO Oo d

  oc)o-a)oo

  6

  N

  r6

  o

  o

  xC)

  0)0)E0)

  L

  ;9'=

  I Xs

  l x

  +lx X

  s a1- lJ X

  sI X

  o

  G

  oo

  o

  EO

  ro6o:'(!c

  tf

  )a0f

  -o0E'6{6

  {0f-

  rc. gq)oo-

  '6JN

  G

  0)oq)c

  c' Efrua

  E 1

  tno. Munteanu Doina TezA de doctorcta

  qi

  f,

  6u

  o

  6

  c)

  o

  o

  6)6

  E

  G

  N

  E

  a_

  ial

  o

  o

  o

  b

  E

  o

  t

  o

 • Inq. Munteanu Doina Tezd de doctorat

  .g'r6o

  h.-w o

  l.- o

  oo ( o F

  < c t o

  @

  co

  +r $ O

  r n ^ .

  o)O 6O N

  @N

  di No - q

  @r)o,

  tr)N

  . ! "

  F.' C;o

  { r r c )( o o

  N

  o+ oo rrrt c)

  O)-c.) o)- 6-

  r t o

  No_N

  + dai !26_ u-o O

  ([email protected]

  N

  +l

  r o l

  l{)

  O

  d K r( o v( . o r

  @(o_ O OF N

  ( o -

  @c')-N

  +l Gs- ;.g O

  o-+t F^33^ . ; @

  L

  o^)o

  oFJ

  O r.:o sr - e

  No i oO Of - O

  [email protected]_N

  S Odbd o

  [email protected],i

  N9 , O

  NN n n

  N N

  +t

  O -( o oao @ O

  N-N

  at 3-5 dc i o

  NN

  [email protected](o o o

  t r - N

  ON

  + l d l

  f ) o l" l

  O

  Oos

  +l d

  E5c i o

  oo

  o

  =

  -- 'i-q , O

  o

  co [email protected] O

  r +l oN V Ee.

  r f o

  o+l oN QO U. :

  O U

  o)N

  rf

  +lX I N' - - vn O

  oNI \

  u ) O

  O

  ai v r ,6 O

  ONc

  3 ho N 35_

  O O

  ON(o

  mN

  +l

  o g$ o

  O'. i

  +l Fr- N O

  O On e

  O-s Y :

  Oo d o -d o

  (oN-

  q,oo-o

  6'

  N

  :gN

  c

  Eqi

  xo

  . IC)o

  E I X I X +l] X I Xs a

  +lI X

  )Gl

  o

  o

  x

  OJEq)

  L

  (,

  o

  E

  ,sElmEG6!:

  ,G5-ooEa,O

  ,o5c)e. co6o

  6NoilG

  AJoo.CE

  ' c

  [email protected]

  a

  g

  o

  =

  . !

  Q.ot

  !o

  E

  (o

  a

  JG

  o

  F

  o

  E -' 6 U

  : >

  C . ;; 6O F.li xN !I 0.)--=

  O J6 X

  t s Y

  1 r ov =

  6 :J G O' Fc

  tr=-N

  E

  F A

 • lno Munteanu Doina Teza de doctaral

  Faza de lactat ie imprima o cre$tere progresivd spre sfargitul lactat iei pentruambele componente, indiferent de rasd, individual i tate, varsta $i condit i i de cre9teresi exploatare. Precizem ce, in partea a l l -a a lactat iei s-a obl inut o canti tate de 60% -65% din cea totala pentru intreaga lactat ie, care insi poate f i depaSita in funcfie den ive lu l $ i na tura a l imenta l ie i .

  in ceea ce privegte continutul in susbtantd uscata acesta cre$te progresivp6n6 la sfAr$itul lactal iei cdnd procentul de substanti uscate este mai r idicat datori tacre$teri i conl inutului in proteini 9i grdsime 9i a reduceri i continutului in apa.

  Ca urmare, se impune ca, in act ivi tatea de ameliorare a productiei de lapte laovine si se acorde o importantd deosebitd canti tat i i de lapte obtinuti dar gi insugir i lorcal i iat ive ale acestuia in contextul valori f ic6ri i tuturor factori lor de inf luenta.

  CONICLUZI I Sl RiCOMT\i\lDr\itl

  Cregterea ovinelor este o ramuri inlportanta a zootehniei romAnegti care acunoscut o dezvoltare intr-un ritm ascendent dar care, in prezent, se aflS intr-un intens proces de transformare calitativd.

  Pentru obtinerea unor rezultate cdt mai bune in domeniul cregterii ovineloreste necesara o preocupare sustinuta in vederea pregdtiri i profesionale alucratori lor din acest sector.

  "J- Populat ia de ov ine Turcand AIbd-var ietatea de Sib iu reprezintd, pentru omasi largd de crescdtori de ovine din tara noastra, o importantE sursi devenituri prin valorif i-carea producti i lor furnizate de acestea (lapte, carne, l6nd,p ie l ice le, b lSnur i 9 i p ie i ) .

  91 .70 % din productia nationald de lAnd este furnizata de crescitori i particularide ov ine pentru lana"

  97.O % din productia totald de carne de ovine gi caprine este asiguratd desectoru l pr ivat a l agr icu l tur i i .

  Configura{ia geografica, suprafe{ele intinse de p6quni cu vegeta!ie bogatS,climatul temperat, sistemul extensiv de intretinere bazat pe transhumanla,aldturi de interesul 9i atagamentul oieri lor din zonele montane a permisr ispdndirea aceste i popula{ i i de ov ine in zonele a le Mdrgin imi i S ib iu lu i .

  I

  - 5 3 -

 • lnq. Munteanu Doina Teze de doctorat

  Ovinele din popula{ia JurcanE Alba-varietatea de Sibiu se caracterizeazaprintr-o omogenitate a conforma(iei, o dezvoltare corporala pronuntata gi oproductie superioara de lAn5.Potentialul genetic in direct ia producti i lor mixte 16nd-lapte-carne este deosebitde r idicat:

  o 5.5:6.5 kg ldna/cap/oaie 9i 10-14 kg l6n5/cap berbec (peste 65 % dinefectiv);

  o 85-120 l /cap oaie, din care 40-60 | lapte-marf5;o 20-21 kg greutate vie la vSrsta de B s5ptSmdni pentru t ineretul ovin

  femel in condit i i le real izdri i unui spor medlu zi lnic de 270-300 g; 32-36kg greutate vie la vArsta de 5-6 luni Si 16-18 kg greutatea carcasei.

  Cond i t i i l e eco log ice deoseb i t de favorab i le d in zona a lp ind de termindreal izarea unui r i tm de cre$tere mai mare compaart iv cu alte rase, fapt careatestd gradul deosebit de r idicat de precocitate al acestei populal i i de ovine,

  Recomanddr i

  A m e l i n r r r o e n r i n q o l o e t i e f n l n c i n . l r a n r . . . l | ^ ^ + ^ . ; i + ^ ^ + ^ + ; L .r . . , . , _ r , __Jca ro f l t I es l a l t pe oazaper fo rman le lo r p ropr i i , descenden{d g i rude co la te ra le S i , p r in insdm6ntZr ia r t i f i c ia le , in d i rec t ia spor i r i i p roduc t ie i de lap te , de lena gros ie ra pent rucovoare Si a precocitdt i i ;Amel io rarea produc t ie i de 16nd de la rasa fu rcand a lbd pr in inc ruc isarea dein fuz ie cu rasa Awass i :Practicarea senritranshunrantei de la munte la sfdrsitul veri i spre zonele dedeal Si depresionare, de f6nele si invers, primavara spfe 9i la nrunte, aceasteac l iune cons t i tu ind un s is te rn p rac t ica t cu bune rezu l ta te mai a les dacEefectivul de ovine nu este prea nrare

  +

  +

  t /

 • B I B L I O G R A F I E

  ADAMETZ, L. (1962) - Lehrbuch des al lg'emainene Tierzucht, Viena.ALLASI , Ch. (1990) - Sc ience du la i t e t p r inc ipes des techn iques la i t ie res , Ed. V igo t -

  Fr6res, Paris.ARDELEANU, Doina (1994) - Inf luenta factori lor abiot ici asupra ecosistemului

  pa$une - ov ine . Lucr . S t . a le l .C .P.C,O.C. Pa las - Constan ta , Vo l . V l l .AVARVAREI , TEONA (1999) - Nut r i t ia an ima le lo r domest ice . indrumar p rac t ic . Ed

  , , lon lonescu de la Brad" laq i , pag. 297, laS i .AVRAM, M. g i DOGAROIU, Gh. (1975) - Rezu l ta te p r iv ind ingrSgarea mie i lo r F ,

  provenit i din incrucigarea oi lor ]urcana albd cu berbeci din rase de carne.Lucr . $ t . S .C.P.C.O.C. Pa las Constan ta , vo l . 2 .

  BAIA, Gh, , TAFTA, V . g i RAICU, E . (1956) - Rezu l ta te cu pr iv i re la imbunsts t i reaoi lor lurcani Albe prin incrucigare cu berbeci Friz6 local i i . Analele l .C.Z' Vol.X lV . . Bucures t i .

  BACHIVANGI , 9 t . s i STANCIU MIRELA-AURORA (1999) - indrumdtor de luc r i r ip rac t ice de zootehn ie genera ld 9 i c i togenet icS. Ed. Un ivers i ta l i i L . B laga, pag2 6 1 , S i b i u .

  BALADELLI , E . (1997) - Ov incu l tu ra p rac t ica , eco log icd . Ed. Agr ico la , E .D Bo logne- l ta l ia .

  BARILLET, J . (1990) - Regu lamentu l In te rna l iona l de Cont ro l a p roduc{ ie i de lap te laov ine , Par is , F ran ta ,

  BEZOVE, R. (1998) - S t ruc tura exp loa ta{ i lo r de ov ine d in sa te le M6rg in imi i S ib iu lu i .Lucr . s t . a le l . M. Cr is t ian-S ib iu . vo l . 1 . , Ed . R isopr in t , C lu j -Napoca.

  BOGIA, A .9 i co lab . (1997) - L 'a l levamanta Ov ino T ipo lod ice , Roma.BONHIER, R, M. (1998) - L '6 levage moderne du mouton. F lamar ion , Par is .BOYAZOGLU, J. (1963) - Aspecte canti tat ive ale producfiei de lapte la ovine (Ann.

  Zoot. ech., 12).BOUAOU, BRAHEM (1998) - E f fe t d 'u t i l i sa t ion des sous-produ i ts agro- indus t r ie ls sur

  la c ro issance, I 'engra issement , Ia qua l i t6 de la carcasse e t de la v iande chezles ruminants