122

Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

  • Upload
    others

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

0

Page 2: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6 / 2 0 1 7

Ripup-ov Predgovor Kontnog plana 2016/2017

U Narodnim novinama broj 96/2016 objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja s novim obrascima Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izjveštaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (MSFI), Izvještaj o novčanim tokovima - indirektna metoda, Izvještaj o novčanim tokovima - direktna metoda i Izvještaj o promjenama kapitala, koji se primjenjuje za 2016.

RiPup-ov kontni plan 2016/2017 prilagođen je navedenim promjenama Izvještaja za 2016. godini. Manje prilagodbe ovog kontnog plana očekuju se zbog usklađivanja knjiženja pravilima poreznih propisa nakon provedenih poreznih reformi koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2017., a obavit ćemo ih krajem siječnja 2017., no u osnovi ovaj kontni plan u potpunosti je prikladan je i za evidentiranje poslovnih promjena za razdoblje izvještavanja od 1. siječnja 2017..

Obzirom da je ovaj konti plan namijenjen i za knjiženja početnih stanja za izvještaje u 2016. godini i za poslovne događaje u 2017. godini nismo mijenjali zaglavlje kako bi se ovaj kontni plan razlikovao od onog koji će biti u potpunosti prilagođen knjiženjima u 2017. godini.

RiPupov Kontni plan 2017. sa svim prilagodbama bit će dostupan na našim internetskim stranicama tijekom siječnja 2017, a u tiskanom izdanju objavit ćemo ga zajedno sa novim izdanjem priručnika "Knjigovodstvo za male i srednje poduzetnike - primjena HSFI-a" u kojem dajemo primjenu knjigovodstvenih pravila evidentiranih prema šifarniku RiPup-ovog kontnog plana za 2017. godinu. Objava ove knjige i kontnog plana očekujemo krajem veljače 2017. a najkasnije tijekom ožujka 2017.

Konta označena crvenom bojom su konta koja se brišu te nisu u primjeni u 2017. te bi za potrebe izvještavanja za 2016. promete i salda tih konta trebalo prebaciti na nova ili već postojeća odgovarajuća konta za što su dane upute u lijevom stupcu kontnog plana.

U lijevom stupcu ovog kontnog plana naznačene su sve promjene u odnosu na RiPup-ov kontni plan 2013. godine i zadnje prilagodbe za potrebe izvještavanja za 2016,, odnosno dani su brojevi konta koje treba evidentirati na šifama konta iz desnog stupca (konta 2016/2017).

1

Page 3: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6 / 2 0 1 7

Ripup-ov STRUKTURA RIPUPOVOG KONTNOG PLANA

Odredbama starog ZoR-a, (koji po pitanju kontnog plana primjenjujemo i u 2016. godini), propisano je da glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja, sukladno potrebama poduzetnika, osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. Da bi poduzetnik ispunio navedenu obvezu treba utvrditi pravila unosa podataka iz knjigovodstvene dokumentacije u poslovne knjiga. Temeljem takvih pravila razrađuju se konta (računi), čijim šifriranjem nastaje kontni (računski) plan.

Dakle, kontni plan poduzetnika nije izričito propisan odredbama starog ZoR-a već je samo utvrđena obveza prethodne pripreme konta (računa) glavne knjige. Stoga je svakom poduzetniku prepušteno da sam odluči na koji način će obaviti pripremu, odnosno na koji način će šifrirati pojedine pozicije glavne knjige. Sukladno tome RiPup-ov Kontni plan koji držite u ruci, prijedlog je savjetnika stručnog časopisa "Računovodstvo i porezi u praksi", koji po vlastitoj želji možete koristiti izravno ili u prilagođenoj formi za potrebe vođenja Vašeg knjigovodstva ili knjigovodstva Vaših klijenata.

RiPup-ov kontni plan šifriran je prema dekadskom sustavu te podijeljen na više razina:

Razina kontnog plana* Šifra konta

od do 1. RAZRED 0 9 2. SKUPINA KONTA 00 99 3. OSNOVNA (SINTETIČKA) KONTA 000 999 4. ANALITIČKA (KONTA 0000 9999 5. SUBANALITIČKA KONTA 00000 99999

*Razredima su obuhvaćene skupine konta, skupine konta dijele se na osnovna konta, a osnovna konta dijele se dalje na analitička konta. Analitička konta prema potrebi također se mogu podijeliti na subanalitička konta sa 5, a po potrebi i sa više znamenki (subanalitička konta 1. 2. 3…. razine).

Pri razradi RiPuP-ovog kontnog plana nastojali smo se držati funkcionalnog pristupa koji je tradicionalno najzastupljeniji način razrade kontnog plana u Republici Hrvatskoj. Pritom smo vodili računa da razradom omogućimo i što jednostavnije ispunjavanja pozicija bilance te računa dobiti i gubitka, pa je korištenjem našeg kontnog plana ispunjavanje, preglednost i kontrola financijskih izvještaja znatno olakšana.

POZICIJE BILANCE POZICIJE RAČUNA DOBITI I GUBITKA AKTIVNA KONTA

Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 PASIVNA KONTA

Razred 2 Razred 9

KONTA PRIHODA Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78

KONTA RASHODA Skup.70 Skup.71 Skup.72 Skup.73 Skup.74

KONTA TROŠKOVA OBRAČUN REZULTATA Razred 4 Skupina 79

Razred 8 Razrada skupina konta unutar razreda prilagođena je pojedinim bilančnim pozicijama aktive i pasive.

Razrada analitičkih konta unutar razreda prilagođena je pojedinim pozicijama računa dobiti i gubitka

Razradom kontnog plana uzete su u obzir i specifičnosti poreznih, računovodstvenih i drugih propisa koji uređuju pojedina područja poslovanja, pri čemu se posebno vodilo računa o olakšavanju ispunjavanja pozicija poreznih izvještaja kao što su PD obrazac, obrazac PDV, te obrasci vezani uz isplate dohotka).

2

Page 4: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6 / 2 0 1 7

Ripup-ov KRATKI SADRŽAJ

0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital, dugotrajna imovina i odgođena porezna imovina

00 01 02 03 04 05 06 07 08

1 Kratkotrajna (kratkoročna) imovina - novac u banci i blagajni, kratkotrajna potraživanja, kratkotrajna financijska imovina, plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

TUMAČ OZNAKA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 prm.S PROMJENA NAZIVA I/ILI

SADRŽAJA KONTA .pRDG PROMJENA POZICIJE U

OBRASCU RDG .pBIL PROMJENA POZICIJE U

OBRASCU BILANCA dj. - konto se djelomično prebacuje na

novi konto

2 Kratkoročne obveze, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

3 Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara i predujmovi za navedene zalihe

30 31 32 35 36

4 Troškovi

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

5 (Slobodan) Interni obračuni

50 51 52 53 54 55

6 Proizvodnja u tijeku, gotovi proizvodi, trgovačka roba, predujmovi dani za nabavu robe i dugotrajna imovina namijenjena prodaji

60 63 65 66 67 68

7 Rashodi i prihodi

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

8 Rezultat poslovanja

80 81 82 89

9 Upisani kapital i pričuve, dugoročne obveze i izvanbilančna evidencija

90 91 92 93 94 95 96 97 98

3

Page 5: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6 / 2 0 1 7

Ripup-ov

Razred 0

Potraživanja za upisani a neuplaćeni

kapital, dugotrajna imovina i odgođena porezna imovina

00 - Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital (Pozicija A)

000 - Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital (analitika prema ulagačima) (Pozicija A)

01 - Dugotrajna nematerijalna imovina (Pozicija B I) . prm.S 010 - Izdaci za istraživanje i razvoj (Pozicija B I 1.) 0100 - Dizajn, konstrukcija i testiranje prototipa i modela 0101 - Dizajn alata, uzoraka, modula i matrica nove tehnologije 0102 - Dizajn, konstrukcija i poslovanje novog pogona 0103 - Dizajn, konstrukcija i testiranje novih materijala 0104 - Izdaci za istraživanje mineralnih blaga

dj. 0177 . prm.S 0105 - Izdaci za istraživanje 0107 - Ostali izdaci za razvoj . prm.S 0108 - Vrijednosno usklađenje izdataka za istraživanje i razvoj;

01080 - Vrijednosno usklađenje dizajn, konstrukcija i testiranje prototipa i modela

01081 - Vrijednosno usklađenje dizajn alata, uzoraka, modula i matrica nove tehnologije

01082 - Vrijednosno usklađenje dizajn, konstrukcija i poslovanje novog pogona

01083 - Vrijednosno usklađenje dizajn, konstrukcija i testiranje novih materijala

01084 - Vrijednosno usklađenje izdaci za istraživanje mineralnih blaga

dj. 01787 . prm.S 01085 Vrijednosno usklađenje izdataka za istraživanje 01087 - Vrijednosno usklađenje ostali izdaci za razvoj

. prm.S 0109 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) izdataka za istraživanje i razvoj;

01090 - Ispravak vrijednosti dizajn, konstrukcija i testiranje prototipa i modela

01091 - Ispravak vrijednosti dizajn alata, uzoraka, modula i matrica nove tehnologije

01092 - Ispravak vrijednosti dizajn, konstrukcija i poslovanje novog pogona

01093 - Ispravak vrijednosti dizajn, konstrukcija i testiranje novih materijala

01094 - Ispravak vrijednosti izdaci za istraživanje minerlnih blaga dj. 01797 . prm.S 01095 - Ispravak vrijednosti izdataka za istraživanje

01097 - Ispravak vrijednosti ostali izdaci za razvoj

011 - Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke (Pozicija B I 2.)

0110 - Koncesije 0111 - Patenti

4

Page 6: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 0112 - Licencije 0113 - Robne i uslužne marke

0118 - Vrijednosno usklađenje koncesija, patenata, licencija i robnih i uslužnih marki

01180 - Vrijednosno usklađenje koncesija 01181 - Vrijednosno usklađenje patenata 01182 - Vrijednosno usklađenje licencija 01183 - Vrijednosno usklađenje robnih i uslužnih marki

0119 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) koncesija, patenata, licencija i robnih i uslužnih marki

01190 - Ispravak vrijednosti koncesija 01191 - Ispravak vrijednosti patenata 01192 - Ispravak vrijednosti licencija 01193 - Ispravak vrijednosti robnih i uslužnih marki 012 - Računalni programi - software (Pozicija B I 2.) 0120 - Računalni programi 0128 - Vrijednosno usklađenje računalnih programa 0129 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) računalnih programa 013 - Ostala dugoročna prava (Pozicija B I 2.) 0130 - Ulaganja na tuđoj dugotrajnoj imovini u najmu ili zakupu

0131 - Komasacije i druga višegodišnja unapređenja poljoprivredne proizvodnje

0132 - Višegodišnji zakup dugotrajne materijalne imovine 0133 - Ulaganja u prava korištenja TT linija i energetskih objekata 0137 - Ulaganja u ostala dugoročna prava 0138 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugoročnih prava

01380 - Vrijednosno usklađenje ulaganja na tuđoj dugotrajnoj imovini u najmu ili zakupu

01381 - Vrijednosno usklađenje komasacija i drugih višegodišnjih unapređenja poljoprivredne proizvodnje

01382 - Vrijednosno usklađenje višegodišnjih zakup dugotrajne materijalne imovine

01383 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u prava korištenja TT linija i energetskih objekata

01387 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostala dugoročna prava 0139 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) ostalih dugoročnih prava

01390 - Ispravak vrijednosti ulaganja na tuđoj dugotrajnoj imovini u najmu ili zakupu

01391 - Ispravak vrijednosti komasacija i drugih višegodišnjih unapređenja poljoprivredne proizvodnje

01392 - Ispravak vrijednosti višegodišnjih zakupa dugotrajne materijalne imovine

01393 - Ispravak vrijednosti ulaganja u prava korištenja TT linija i energetskih objekata

01397 - Ispravak vrijednosti ulaganja u ostala dugoročna prava 014 - Goodwill (Pozicija B I 3.) 0140 - Goodwill 0148 - Vrijednosno usklađenje goodwilla 0149 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) goodwilla 017 - Ostala dugotrajna nematerijalna imovina (Pozicija B I 6.)

1

Page 7: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 0170 - Dugogodišnje naknade plaćene za stjecanje određenih

prava (pravo prolaza, pravo građenja i slično) 0177 - Ostala dugotrajna nematerijalna imovina

0178 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne nematerijalne imovine

01780 - Vrijednosno usklađenje dugogodišnjih naknada plaćenih za

stjecanje određenih prava (pravo prolaza, pravo građenja i slično)

01787 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne nematerijalne imovine

0179 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) ostale dugotrajne nematerijalne imovine

01780 - Ispravak vrijednosti dugogodišnjih naknada plaćenih za

stjecanje određenih prava (pravo prolaza, pravo građenja i slično)

01787 - Ispravak vrijednosti ostale dugotrajne nematerijalne imovine

018 - Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine (Pozicija B I 4.)

dj. 0187 i 0180 . prm.S 0180 - Predujmovi izdataka za istraživanje i razvoj

0181 - Predujmovi za koncesije, patente, licencije, robne i uslužne marke

0182 - Predujmovi za računalne programe 0183 - Predujmovi za ostala dugoročna prava 0184 - Predujmovi za goodwill 0187 - Predujmovi za ostalu dugotrajnu nematerijalnu imovinu

019 - Dugotrajna nematerijalna imovina u pripremi (Pozicija B I 5.)

dj. 0197 i 0190 . prm.S 0190 - Izdaci za istraživanje i razvoj u pripremi

0191 - Izdaci za koncesije, patente, licencije, robne i uslužne marke u pripremi

0192 - Izdaci za računalne programe u pripremi 0193 - Izdaci za ostala dugoročna prava u pripremi 0194 - Izdaci za goodwill u pripremi

0197 - Izdaci za ostalu dugotrajnu nematerijalnu imovinu u pripremi

02 - Dugotrajna materijalna imovina - zemljišta i građevinski objekti (Pozicija B II)

020 - Zemljišta (Pozicija B II 1.) 0200 - Poljoprivredna zemljišta 0201 - Građevinska zemljišta 0202 - Zemljišta za eksploataciju ruda 0203 - Šumska zemljišta 0204 - Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima 0205 - Zemljišta pod dvorištima, parkiralištima i prometnicama 0206 - Zemljišta za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska 0209 - Ostala zemljišta 021 - Vrijednosno usklađenje zemljišta (Pozicija B II 1.)

2

Page 8: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 0210 - Vrijednosno usklađenje poljoprivrednih zemljišta 0211 - Vrijednosno usklađenje građevinskih zemljišta 0212 - Vrijednosno usklađenje zemljišta za eksploataciju ruda 0213 - Vrijednosno usklađenje šumskih zemljišta

0214 - Vrijednosno usklađenje zemljišta pod dugogodišnjim nasadima

0215 - Vrijednosno usklađenje zemljišta pod dvorištima, parkiralištima i prometnicama

0216 - Vrijednosno usklađenje zemljišta za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska

0219 - Vrijednosno usklađenje ostalih zemljišta 024 - Građevinski objekti (Pozicija B II 2.) 0240 - Upravne zgrade 0241 - Tvorničke zgrade, hale i sl.

0242 - Hoteli, moteli, restorani, trgovine, robne kuće, marketi, hipermarketi

0243 - Skladišta, silosi, nadstrešnice, garaže, staklenici, sušionice, hladnjače i sl.

0244 - Montažni objekti 0245 - Ograde (metal, beton, kamen, drvo itd.) 0246 - Ceste, pruge, mostovi, tuneli, vijadukti 0247 - Cjevovodi, kanali, dalekovodi, žičare

0248 - Bazeni, ribnjaci, brane, nasipi, obalne utvrde, lukobrani, vezišta za brodove i sl.

0249 - Ostali građevinski objekti (stadioni, športske dvorane itd.)

025 - Vrijednosno usklađenje građevinskih objekata (Pozicija B II 2.)

0250 - Vrijednosno usklađenje upravnih zgrada 0251 - Vrijednosno usklađenje tvorničkih zgrada, hala i sl.

0252 - Vrijednosno usklađenje hotela, motela, restorana, trgovina, robnih kuća, marketa, hipermarketa

0253 - Vrijednosno usklađenje skladišta, silosa, nadstrešnica, garaža, staklenika, sušionica, hladnjača i sl.

0254 - Vrijednosno usklađenje montažnih objekata

0255 - Vrijednosno usklađenje ograda (metal, beton, kamen, drvo itd.)

0256 - Vrijednosno usklađenje cesta, pruga, mostova, tunela, vijadukta

0257 - Vrijednosno usklađenje cjevovoda, kanala, dalekovoda, žičara

0258 - Vrijednosno usklađenje bazena, ribnjaka, brana, nasipa, obalnih utvrda, lukobrana, vezišta za brodove i sl.

0259 - Vrijednosno usklađenje ostalih građevinskih objekata (stadioni, športske dvorane itd.)

026 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) građevinskih objekata (Pozicija B II 2.)

0260 - Ispravak vrijednosti upravnih zgrada

3

Page 9: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 0261 - Ispravak vrijednosti tvorničkih zgrada, hala i sl.

0262 - Ispravak vrijednosti hotela, motela, restorana, trgovina, robnih kuća, marketa, hipermarketa

0263 - Ispravak vrijednosti skladišta, silosa, nadstrešnica, garaža, staklenika, sušionica, hladnjača i sl.

0264 - Ispravak vrijednosti montažnih objekata 0265 - Ispravak vrijednosti ograda (metal, beton, kamen, drvo itd.)

0266 - Ispravak vrijednosti cesta, pruga, mostova, tunela, vijadukta

0267 - Ispravak vrijednosti cjevovoda, kanala, dalekovoda, žičara

0268 - Ispravak vrijednosti bazena, ribnjaka, brana, nasipa, obalnih utvrda, lukobrana, vezišta za brodove i sl.

0269 - Ispravak vrijednosti ostalih građevinskih objekata (stadioni, športske dvorane itd.)

027 - Stanovi za radnike (Pozicija B II 2.)

028 - Vrijednosno usklađenje stanova za radnike (Pozicija B II 2.)

029 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) stanova za radnike (Pozicija B II 2.)

03 - Dugotrajna materijalna imovina - postrojenja i

oprema, alat, pogonski inventar i transportna imovina, biološka dugotrajna imovina i ostala dugotrajna materijalna imovina(Pozicija B II)

030 - Postrojenja i oprema (Pozicija B II 3.) 0300 - Postrojenja za proizvodnju 0301 - Strojevi za proizvodnju 0302 - Ostala postrojenja 0303 - Ostali strojevi 0304 - Uredska oprema 03040 - Stolna računala, serveri 03041 - Prijenosna računala 03042 - Pisači 03043 - Skeneri 03044 - Fotokopirni aparati 03045 - Pisaći strojevi 03046 - Blagajne 03047 - Alarmi 03048 - TV, video, DVD, receiver, glazbene linije itd. 03049 - Ostala uredska oprema 0305 - Računalna i telekomunikacijska oprema 03050 - Računala za obavljanje temeljne djelatnosti 03051 - Računala za obavljanje drugih djelatnosti 03052 - Telefonske centrale s pripadajućim telefonskim aparatima 03053 - Samostalni telefonski aparati 03054 - Telefaksi 03055 - Teleprinteri 03056 - Mobilni telefonski aparati 03057 - Modemi

4

Page 10: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 03059 - Ostalo 0306 - Oprema za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu 0307 - Oprema za obavljanje djelatnosti 03070 - Trgovine 03071 - Ugostiteljstva 03072 - Turizma 03073 - Graditeljstva 03074 - Ribarstva 03075 - Obrade zemljišta i nasada 03076 - Servisa 03079 - Ostale djelatnosti 0308 - Ostala oprema 0309 - Postrojenja i oprema izvan uporabe

031 - Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme (Pozicija B II 3.)

0310 - Vrijednosno usklađenje postrojenja za proizvodnju 0311 - Vrijednosno usklađenje strojeva za proizvodnju 0312 - Vrijednosno usklađenje ostalih postrojenja 0313 - Vrijednosno usklađenje ostalih strojeva 0314 - Vrijednosno usklađenje uredske opreme 03140 - Vrijednosno usklađenje stolnih računala, servera 03141 - Vrijednosno usklađenje prijenosnih računala 03142 - Vrijednosno usklađenje pisača 03143 - Vrijednosno usklađenje skenera 03144 - Vrijednosno usklađenje fotokopirnih aparata 03145 - Vrijednosno usklađenje pisaćih strojeva 03146 - Vrijednosno usklađenje blagajni 03147 - Vrijednosno usklađenje alarma

03148 - Vrijednosno usklađenje TV - a, videa, DVD - a, recevera, glazbenih linija itd.

03149 - Vrijednosno usklađenje ostale uredske opreme

0315 - Vrijednosno usklađenje računalne i telekomunikacijske opreme

03150 - Vrijednosno usklađenje računala za obavljanje temeljne djelatnosti

03151 - Vrijednosno usklađenje računala za obavljanje drugih djelatnosti

03152 - Vrijednosno usklađenje telefonskih centrala s pripadajućim telefonskim aparatima

03153 - Vrijednosno usklađenje samostalnih telefonskih aparata 03154 - Vrijednosno usklađenje telefaksa 03155 - Vrijednosno usklađenje teleprintera 03156 - Vrijednosno usklađenje mobilnih telefonskih aparata 03057 - Vrijednosno usklađenje modema

03159 - Vrijednosno usklađenje ostale računalne i telekomunikacijske opreme

0316 - Vrijednosno usklađenje opreme za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

0317 - Vrijednosno usklađenje opreme za obavljanje djelatnosti 03170 - Vrijednosno usklađenje opreme za trgovinu 03171 - Vrijednosno usklađenje opreme za ugostiteljstvo 03172 - Vrijednosno usklađenje opreme za turizam

5

Page 11: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 03173 - Vrijednosno usklađenje opreme za graditeljstvo 03174 - Vrijednosno usklađenje opreme za ribarstvo 03175 - Vrijednosno usklađenje opreme za obradu zemljišta i nasada 03176 - Vrijednosno usklađenje opreme za servis 03179 - Vrijednosno usklađenje opreme za ostale djelatnosti 0318 - Vrijednosno usklađenje ostale opreme

0319 - Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme izvan uporabe

032 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) postrojenja i opreme (Pozicija B II 3.)

0320 - Ispravak vrijednosti postrojenja za proizvodnju 0321 - Ispravak vrijednosti strojeva za proizvodnju 0322 - Ispravak vrijednosti ostalih postrojenja 0323 - Ispravak vrijednosti ostalih strojeva 0324 - Ispravak vrijednosti uredske opreme 03140 - Ispravak vrijednosti stolnih računala, servera 03141 - Ispravak vrijednosti prijenosnih računala 03142 - Ispravak vrijednosti pisača 03143 - Ispravak vrijednosti skenera 03144 - Ispravak vrijednosti fotokopirnih aparata 03145 - Ispravak vrijednosti pisaćih strojeva 03146 - Ispravak vrijednosti blagajni 03147 - Ispravak vrijednosti alarma

03148 - Ispravak vrijednosti TV -a, videa, DVD -a, receivera, glazbenih linija itd.

03149 - Ispravak vrijednosti ostale uredske opreme 0325 - Ispravak vrijednosti računalne i telekomunikacijske opreme

03150 - Ispravak vrijednosti računala za obavljanje temeljne djelatnosti

03151 - Ispravak vrijednosti računala za obavljanje drugih djelatnosti

03152 - Ispravak vrijednosti telefonskih centrala s pripadajućim telefonskim aparatima

03153 - Ispravak vrijednosti samostalnih telefonskih aparata 03154 - Ispravak vrijednosti telefaksa 03155 - Ispravak vrijednosti teleprintera 03156 - Ispravak vrijednosti mobilnih telefonskih aparata 03057 - Ispravak vrijednosti modema

03159 - Ispravak vrijednosti ostale računalne i telekomunikacijske opreme

0326 - Ispravak vrijednosti opreme za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

0327 - Ispravak vrijednosti opreme za obavljanje djelatnosti 03270 - Ispravak vrijednosti opreme za trgovinu 03271 - Ispravak vrijednosti opreme za ugostiteljstvo 03272 - Ispravak vrijednosti opreme za turizam 03273 - Ispravak vrijednosti opreme za graditeljstvo 03274 - Ispravak vrijednosti opreme za ribarstvo 03275 - Ispravak vrijednosti opreme za obradu zemljišta i nasada 03276 - Ispravak vrijednosti opreme za servis 03279 - Ispravak vrijednosti opreme za ostale djelatnosti 0328 - Ispravak vrijednosti ostale opreme 0329 - Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme izvan uporabe

6

Page 12: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 033 - Alat, pogonski inventar i transportna imovina (Pozicija B

II 4.) 0330 - Alati, mjerni i kontrolni uređaji, instrumenti i pribor 03300 - Alati 03301 - Mjerni uređaji 03302 - Kontrolni uređaji 03303 - Instrumenti 03304 - Pribor 0331 - Uredski inventar 03310 - Stolovi 03311 - Ormari, vitrine, komode 03312 - Stolice, fotelje 03313 - Tepisi, ćilimi 03314 - Rasvjetna tijela 03315 - Zavjese 03319 - Ostali uredski inventar 0332 - Pogonski inventar (skele, oplate itd.) 0333 - Skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari itd.) 0334 - Inventar ustanova (aparati, kreveti itd.) 0335 - Ostali inventar 0336 - Automobili, bicikli, motocikli i motorkotači 03360 - Osobni automobili 03361 - Osobni automobili - nepriznati PDV 03362 - Kombi vozila (putnička) 03363 - Kombi vozila (putnička) - nepriznati PDV 03364 - Ostala vozila 03365 - Ostala vozila - nepriznati PDV 03366 - Bicikli, motocikli i motorkotači 03367 - Bicikli, motocikli i motorkotači - nepriznati PDV

0337 - Transportna sredstva u cestovnom, željezničkom, morskom i riječnom prometu

03370 - Transportna sredstva u cestovnom prometu 033700 - Kamioni dizalice 033701 - Kamioni miješalice (mikseri) 033702 - Elevatori 033703 - Kamioni 033704 - Kamioni tegljači 033705 - Prikolice 033706 - Cisterne 033707 - Kombi (dostavna vozila) 033708 - Autobusi 033709 - Ostala transportna sredstva u cestovnom prometu 03371 - Transportna sredstva u željezničkom prometu 033710 - Lokomotive 033711 - Teretni vagoni 033712 - Putnički vagoni 033713 - Vagoni cisterne 033719 - Ostala transportna sredstva u željezničkom prometu 03372 - Transportna sredstva u zračnom prometu 033720 - Zrakoplovi 033721 - Zrakoplovi - nepriznati PDV 033722 - Helikopteri 033723 - Helikopteri - nepriznati PDV

7

Page 13: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 03373 - Transportna sredstva u morskom i riječnom prometu 033730 - Brodovi 033731 - Brodice 033732 - Brodice - nepriznati PDV 033733 - Jahte 033734 - Jahte - nepriznati PDV 033735 - Ostala transportna sredstva u morskom i riječnom prometu

033736 - Ostala transportna sredstva u morskom i riječnom prometu - nepriznati PDV

0338 - Ostala transportna imovina

0339 - Alat, pogonski inventar i transportna sredstva izvan uporabe

034 - Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventara i transportne imovine (Pozicija B II 4.)

0340 - Vrijednosno usklađenje alata, mjernih i kontrolnih uređaja, instrumenata i pribora

03400 - Vrijednosno usklađenje alata 03401 - Vrijednosno usklađenje mjernih uređaja 03402 - Vrijednosno usklađenje kontrolnih uređaja 03403 - Vrijednosno usklađenje instrumenata 03404 - Vrijednosno usklađenje pribora 0341 - Vrijednosno usklađenje uredskog inventara 03410 - Vrijednosno usklađenje stolova 03411 - Vrijednosno usklađenje ormara, vitrina, komoda 03412 - Vrijednosno usklađenje stolica, fotelja 03413 - Vrijednosno usklađenje tepiha, ćilima 03414 - Vrijednosno usklađenje rasvjetnih tijela 03415 - Vrijednosno usklađenje zavjesa 03419 - Vrijednosno usklađenje ostalog uredskog inventara

0342 - Vrijednosno usklađenje pogonskog inventara (skele, oplate itd.)

0343 - Vrijednosno usklađenje skladišnog inventara (stalaže, zatvoreni ormari itd.)

0344 - Vrijednosno usklađenje inventara ustanova (aparati, kreveti itd.)

0345 - Vrijednosno usklađenje ostalog inventara

0346 - Vrijednosno usklađenje automobila, bicikla, motocikla i motorkotača

03460 - Vrijednosno usklađenje osobnih automobila 03461 - Vrijednosno usklađenje osobnih automobila - nepriznati PDV 03462 - Vrijednosno usklađenje kombi vozila (putnička)

03463 - Vrijednosno usklađenje kombi vozila (putnička) - nepriznati PDV

03464 - Vrijednosno usklađenje ostalih vozila 03465 - Vrijednosno usklađenje ostalih vozila - nepriznati PDV 03466 - Vrijednosno usklađenje bicikla, motocikla i motorkotača

03467 - Vrijednosno usklađenje bicikla, motocikla i motorkotača - nepriznati PDV

0347 - Vrijednosno usklađenje transportnih sredstava u cestovnom, željezničkom, morskom i riječnom prometu

03470 - Vrijednosno usklađenje transportnih sredstava u cestovnom prometu

034700 - Vrijednosno usklađenje kamiona dizalica

8

Page 14: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 034701 - Vrijednosno usklađenje kamiona miješalica (mikseri) 034702 - Vrijednosno usklađenje elevatora 034703 - Vrijednosno usklađenje kamiona 034704 - Vrijednosno usklađenje kamiona tegljača 034705 - Vrijednosno usklađenje prikolica 034706 - Vrijednosno usklađenje cisterni 034707 - Vrijednosno usklađenje kombija (dostavna vozila) 034708 - Vrijednosno usklađenje autobusa

034709 - Vrijednosno usklađenje ostalih transportnih sredstava u cestovnom prometu

03471 - Vrijednosno usklađenje transportnih sredstava u željezničkom prometu

034710 - Vrijednosno usklađenje lokomotiva 034711 - Vrijednosno usklađenje teretnih vagona 034712 - Vrijednosno usklađenje putničkih vagona 034713 - Vrijednosno usklađenje vagona cisterni

034719 - Vrijednosno usklađenje ostalih transportnih sredstava u željezničkom prometu

03472 - Vrijednosno usklađenje transportnih sredstava u zračnom prometu

034720 - Vrijednosno usklađenje zrakoplova 034721 - Vrijednosno usklađenje zrakoplova - nepriznati PDV 034722 - Vrijednosno usklađenje helikoptera 034723 - Vrijednosno usklađenje helikoptera - nepriznati PDV

03473 - Vrijednosno usklađenje transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu

034730 - Vrijednosno usklađenje brodova 034731 - Vrijednosno usklađenje brodica 034732 - Vrijednosno usklađenje brodica - nepriznati PDV 034733 - Vrijednosno usklađenje jahti 034734 - Vrijednosno usklađenje jahti - nepriznati PDV

034735 - Vrijednosno usklađenje ostalih transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu

034736 - Vrijednosno usklađenje ostalih transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu - nepriznati PDV

0348 - Vrijednosno usklađenje ostale transportne imovine

0349 - Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava izvan uporabe

035 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) alata, pogonskog inventara i transportne imovine (Pozicija B II 4.)

0350 - Ispravak vrijednosti alata, mjernih i kontrolnih uređaja, instrumenata i pribora

03500 - Ispravak vrijednosti alata 03501 - Ispravak vrijednosti mjernih uređaja 03502 - Ispravak vrijednosti kontrolnih uređaja 03503 - Ispravak vrijednosti instrumenata 03504 - Ispravak vrijednosti pribora 0351 - Ispravak vrijednosti uredskog inventara 03510 - Ispravak vrijednosti stolova 03511 - Ispravak vrijednosti ormara, vitrina, komoda 03512 - Ispravak vrijednosti stolica, fotelja 03513 - Ispravak vrijednosti tepiha, ćilima 03514 - Ispravak vrijednosti rasvjetnih tijela 03515 - Ispravak vrijednosti zavjesa 03519 - Ispravak vrijednosti ostalog uredskog inventara 0352 - Ispravak vrijednosti pogonskog inventara (skele, oplate

9

Page 15: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov itd.)

0353 - Ispravak vrijednosti skladišnog inventara (stalaže, zatvoreni ormari itd.)

0354 - Ispravak vrijednosti inventara ustanova (aparati, kreveti itd.)

0355 - Ispravak vrijednosti ostalog inventara

0356 - Ispravak vrijednosti automobila, bicikla, motocikla i motorkotača

03560 - Ispravak vrijednosti osobnih automobila 03561 - Ispravak vrijednosti osobnih automobila - nepriznati PDV 03562 - Ispravak vrijednosti kombi vozila (putnička) 03563 - Ispravak vrijednosti kombi vozila (putnička) - nepriznati PDV 03564 - Ispravak vrijednosti ostalih vozila 03565 - Ispravak vrijednosti ostalih vozila - nepriznati PDV 03566 - Ispravak vrijednosti bicikla, motocikla i motorkotača

03567 - Ispravak vrijednosti bicikla, motocikla i motorkotača - nepriznati PDV

0357 - Ispravak vrijednosti transportnih sredstava u cestovnom, željezničkom, morskom i riječnom prometu

03570 - Ispravak vrijednosti transportnih sredstava u cestovnom prometu

035700 - Ispravak vrijednosti kamiona dizalica 035701 - Ispravak vrijednosti kamiona miješalica (mikseri) 035702 - Ispravak vrijednosti elevatora 035703 - Ispravak vrijednosti kamiona 035704 - Ispravak vrijednosti kamiona tegljača 035705 - Ispravak vrijednosti prikolica 035706 - Ispravak vrijednosti cisterni 035707 - Ispravak vrijednosti kombija (dostavna vozila) 035708 - Ispravak vrijednosti autobusa

035709 - Ispravak vrijednosti ostalih transportnih sredstava u cestovnom prometu

03571 - Ispravak vrijednosti transportnih sredstava u željezničkom prometu

035710 - Ispravak vrijednosti lokomotiva 035711 - Ispravak vrijednosti teretnih vagona 035712 - Ispravak vrijednosti putničkih vagona 035713 - Ispravak vrijednosti vagona cisterni

035719 - Ispravak vrijednosti ostalih transportnih sredstava u željezničkom prometu

03572 - Ispravak vrijednosti transportnih sredstava u zračnom prometu

035720 - Ispravak vrijednosti zrakoplova 035721 - Ispravak vrijednosti zrakoplova - nepriznati PDV 035722 - Ispravak vrijednosti helikoptera 035723 - Ispravak vrijednosti helikoptera - nepriznati PDV

03573 - Ispravak vrijednosti transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu

035730 - Ispravak vrijednosti brodova 035731 - Ispravak vrijednosti brodica 035732 - Ispravak vrijednosti brodica - nepriznati PDV 035733 - Ispravak vrijednosti jahti 035734 - Ispravak vrijednosti jahti - nepriznati PDV

035735 - Ispravak vrijednosti ostalih transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu

035736 - Ispravak vrijednosti ostalih transportnih sredstava u morskom i riječnom prometu - nepriznati PDV

10

Page 16: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 0358 - Ispravak vrijednosti ostale transportne imovine

0359 - Ispravak vrijednosti alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava izvan uporabe

036 - Biološka dugotrajna imovina (Pozicija B II 5.) 0360 - Šume 0361 - Voćnjaci 0362 - Vinogradi 0363 - Maslinici 0364 - Ostali višegodišnji nasadi 0365 - Konji, mazge, magarci 0366 - Goveda 0367 - Svinje 0368 - Ribe 0369 - Ostale životinje

037 - Vrijednosno usklađenje biološke dugotrajne imovine (Pozicija B II 5.)

0370 - Vrijednosno usklađenje šuma 0371 - Vrijednosno usklađenje voćnjaka 0372 - Vrijednosno usklađenje vinograda 0373 - Vrijednosno usklađenje maslinika 0374 - Vrijednosno usklađenje ostalih višegodišnjih nasada 0375 - Vrijednosno usklađenje konja, mazgi, magaraca 0376 - Vrijednosno usklađenje goveda 0377 - Vrijednosno usklađenje svinja 0378 - Vrijednosno usklađenje riba 0379 - Vrijednosno usklađenje ostalih životinja

038 - Ispravak vrijednosti biološke dugotrajne imovine (Pozicija B II 5.)

0380 - Ispravak vrijednosti šuma 0381 - Ispravak vrijednosti voćnjaka 0382 - Ispravak vrijednosti vinograda 0383 - Ispravak vrijednosti maslinika 0384 - Ispravak vrijednosti ostalih višegodišnjih nasada 0385 - Ispravak vrijednosti konja, mazgi, magaraca 0386 - Ispravak vrijednosti goveda 0387 - Ispravak vrijednosti svinja 0388 - Ispravak vrijednosti riba 0389 - Ispravak vrijednosti ostalih životinja 039 - Ostala dugotrajna materijalna imovina (Pozicija B II 8.) 0390 - Knjige u knjižnici 0391 - Umjetničke slike 0392 - Umjetničke skulpture 0393 - Predmeti muzejske vrijednosti

11

Page 17: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 0394 - Spomenici kulture 0395 - Predmeti arhivske građe 0396 - Ostala dugotrajna materijalna imovina

0398 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne materijalne imovine

03980 - Vrijednosno usklađenje knjiga u knjižnici 03981 - Vrijednosno usklađenje umjetničkih slika 03982 - Vrijednosno usklađenje umjetničkih skulptura 03983 - Vrijednosno usklađenje predmeta muzejske vrijednosti 03984 - Vrijednosno usklađenje spomenika kulture 03985 - Vrijednosno usklađenje predmeta arhivske građe 03986 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne materijalne imovine

0399 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) ostale dugotrajne materijalne imovine

03990 - Ispravak vrijednosti knjiga u knjižnici 03991 - Ispravak vrijednosti umjetničkih slika 03992 - Ispravak vrijednosti umjetničkih skulptura 03993 - Ispravak vrijednosti predmeta muzejske vrijednosti 03994 - Ispravak vrijednosti spomenika kulture 03995 - Ispravak vrijednosti predmeta arhivske građe 03996 - Ispravak vrijednosti ostale dugotrajne materijalne imovine

04 - Ulaganja u nekretnine (Pozicija B II 9.) 040 - Ulaganja u zemljišta dana u najam (Pozicija B II 9.)

041 - Ulaganja u zemljišta radi porasta vrijednosti (Pozicija B II 9.)

042 - Ulaganja u građevinske objekte dana u najam (Pozicija B II 9.)

043 - Ulaganja u građevinske objekte radi porasta vrijednosti (Pozicija B II 9.)

048 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u nekretnine (Pozicija B II 9.

0480 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u zemljišta dana u najam

0481 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u zemljišta radi porasta vrijednosti

0482 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u građevinske objekte dani u najam

0483 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u građevinske objekte radi porasta vrijednosti

049 - Ispravak vrijednosti (amortizacija) ulaganja u nekretnine (Pozicija B II 9.)

0490 - Ispravak vrijednosti ulaganja u zemljišta dana u najam

0491 - Ispravak vrijednosti ulaganja u zemljišta radi porasta vrijednosti

0492 - Ispravak vrijednosti ulaganja u građevinske objekte dani u najam

0493 - Ispravak vrijednosti ulaganja u građevinske objekte radi porasta vrijednosti

12

Page 18: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov

05 - Predujmovi za dugotrajnu materijalnu imovinu i

dugotrajna materijalna imovina u pripremi (Pozicija B II 6 i B II 7)

050 - Predujmovi za zemljišta i građevinske objekte (Pozicija B II 6.)

0500 - Predujmovi za zemljišta 05000 - Predujmovi za poljoprivredna zemljišta 05001 - Predujmovi za građevinska zemljišta 05002 - Predujmovi za zemljišta za eksploataciju ruda 05003 - Predujmovi za šumska zemljišta 05004 - Predujmovi za zemljišta pod dugogodišnjim nasadima

05005 - Predujmovi za zemljišta pod dvorištima, parkiralištima i prometnicama

05006 - Predujmovi za zemljišta za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska

05009 - Predujmovi za ostala zemljišta 0501 - Predujmovi za zemljišna prava - dana 05010 - Predujmovi za zemljišta s upisanim pravom građenja 05011 - Predujmovi za pravo služnosti na zemljištu 0502 - Predujmovi za građevinske objekte 05020 - Predujmovi za upravne zgrade 05021 - Predujmovi za tvorničke zgrade, hale i sl.

05022 - Predujmovi za hotele, motele, restorane, trgovine, robne kuće, markete, hipermarkete

05023 - Predujmovi za skladišta, silose, nadstrešnice, garaže, staklenike, sušionice, hladnjače i sl.

05024 - Predujmovi za montažne objekte 05025 - Predujmovi za ograde (metal, beton, kamen, dvro itd.) 05026 - Predujmovi za ceste, pruge, mostove, tunele, vijadukte 05027 - Predujmovi za cjevovode, kanale, dalekovode, žičare

05028 - Predujmovi za bazene, ribnjake, brane, nasipe, obalne utvrde, lukobrane, vezišta za brodove i sl.

05029 - Predujmovi za ostale građevinske objekte (stadioni, športske dvorane itd.)

0503 - Predujmovi za stanove za radnike

051 - Predujmovi za postrojenja i opremu, alate, pogonski inventar i transportnu imovinu (Pozicija B II 6.)

0510 - Predujmovi za postrojenja i opremu 05100 - Predujmovi za postrojenja za proizvodnju 05101 - Predujmovi za strojeve za proizvodnju 05102 - Predujmovi za ostala postrojenja 05103 - Predujmovi za ostale strojeve 05104 - Predujmovi za uredsku opremu 051040 - Predujmovi za stolna računala, servere 051041 - Predujmovi za prijenosna računala 051042 - Predujmovi za pisače 051043 - Predujmovi za skenere 051044 - Predujmovi za fotokopirne aparate 051045 - Predujmovi za pisaće strojeve 051046 - Predujmovi za blagajne 051047 - Predujmovi za alarme 051048 - Predujmovi za TV-e, , DVD-e, receivere, glazbene linije itd. 051049 - Predujmovi za ostalu uredsku opremu

13

Page 19: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 05105 - Predujmovi za računalnu i telekomunikacijsku opremu 051050 - Predujmovi za računala za obavljanje temeljne djelatnosti 051051 - Predujmovi za računala za obavljanje drugih djelatnosti

051052 - Predujmovi za telefonske centrale s pripadajućim telefonskim aparatima

051053 - Predujmovi za samostalne telefonske aparate 051054 - Predujmovi za telefakse 051055 - Predujmovi za teleprintere 051056 - Predujmovi za mobilne telefonske aparate 051057 - Predujmovi za modeme 051059 - Predujmovi za ostalu računalnu i telekomunikacijsku opremu

05106 - Predujmovi za opremu za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu

05107 - Predujmovi za opremu za obavljanje djelatnosti 051070 - Predujmovi za opremu za trgovinu 051071 - Predujmovi za opremu za ugostiteljstvo 051072 - Predujmovi za opremu za turizam 051073 - Predujmovi za opremu za graditeljstvo 051074 - Predujmovi za opremu za ribarstvo 051075 - Predujmovi za opremu za obradu zemljišta i nasada 051076 - Predujmovi za opremu za servis 051079 - Predujmovi za opremu za ostale djelatnosti 05109 - Predujmovi za ostalu opremu

0511 - Predujmovi za alat, pogonski inventar i transportnu imovinu

05110 - Predujmovi za alat, mjerne i kontrolne uređaje, instrumente i pribor

051100 - Predujmovi za alat 051101 - Predujmovi za mjerne uređaje 051102 - Predujmovi za kontrolne uređaje 051103 - Predujmovi za instrumente 051104 - Predujmovi za pribor 05111 - Predujmovi za uredski inventar 051110 - Predujmovi za stolove 051111 - Predujmovi za ormare, vitrine, komode 051112 - Predujmovi za stolice, fotelje 051113 - Predujmovi za tepihe, ćilime 051114 - Predujmovi za rasvjetna tijela 051115 - Predujmovi za zavjese 051119 - Predujmovi za ostali uredski inventar 05112 - Predujmovi za pogonski inventar (skele, oplate itd.)

05113 - Predujmovi za skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari itd.)

05114 - Predujmovi za inventar ustanova (aparati, kreveti itd.) 05115 - Predujmovi za ostali inventar 05116 - Predujmovi za automobile, bicikle, motocikle i motorkotače 051160 - Predujmovi za osobne automobile 051161 - Predujmovi za kombi vozila (putnička) 051162 - Predujmovi za ostala vozila 051163 - Predujmovi za bicikle, motocikle i motorkotače

05117 - Predujmovi za transportna sredstva u cestovnom, željezničkom, morskom i riječnom prometu

051170 - Predujmovi za transportna sredstva u cestovnom prometu 051171 - Predujmovi za transportna sredstva u željezničkom prometu 051172 - Predujmovi za transportna sredstva u zračnom prometu 051173 - Predujmovi za transportna sredstva u morskom i riječnom prometu 05118 - Predujmovi za ostalu transportnu imovinu

14

Page 20: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 052 - Predujmovi za dugotrajnu biološku imovinu (Pozicija B II

6.) 0520 - Predujmovi za šume 0521 - Predujmovi za voćnjake 0522 - Predujmovi za vinograde 0523 - Predujmovi za maslinike 0524 - Predujmovi za ostale višegodišnje nasade 0525 - Predujmovi za konje, mazge, magarce 0526 - Predujmovi za goveda 0527 - Predujmovi za svinje 0528 - Predujmovi za ribe 0529 - Predujmovi za ostale životinje

053 - Predujmovi za ostalu dugotrajnu materijalnu imovinu (Pozicija B II 6.)

0530 - Predujmovi za knjige u knjižnici 0531 - Predujmovi za umjetničke slike 0532 - Predujmovi za umjetničke skulpture 0533 - Predujmovi za predmete muzejske vrijednosti 0534 - Predujmovi za spomenike kulture 0535 - Predujmovi za predmete arhivske građe 0536 - Predujmovi za ostalu dugotrajnu materijalnu imovinu 054 - Predujmovi za ulaganja u nekretnine (Pozicija B II 6.) 0540 - Predujmovi za ulaganja u zemljišta dana u najam 0541 - Predujmovi za ulaganja u zemljišta radi porasta vrijednosti

0542 - Predujmovi za ulaganja u građevinske objekte dani u najam

0543 - Predujmovi za ulaganja u građevinske objekte radi porasta vrijednosti

055 - Zemljišta i građevinski objekti u pripremi (Pozicija B II 7.)

0550 - Zemljišta u pripremi 05500 - Poljoprivredna zemljišta u pripremi 05501 - Građevinska zemljišta u pripremi 05502 - Zemljišta za eksploataciju ruda u pripremi 05503 - Šumska zemljišta u pripremi 05504 - Zemljišta pod dugogodišnjim nasadima u pripremi

05505 - Zemljišta pod dvorištima, parkiralištima i prometnicama u pripremi

05506 - Zemljišta za eksploataciju kamena, gline, šljunka i pijeska u pripremi

05509 - Ostala zemljišta u pripremi 0551 - Zemljišna prava - dana u pripremi 05510 - Zemljišta s upisanim pravom građenja u pripremi 05511 - Pravo služnosti na zemljištu u pripremi 0552 - Građevinski objekti u pripremi 05520 - Upravne zgrade u pripremi 05521 - Tvorničke zgrade, hale i sl. u pripremi

15

Page 21: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 05522 - Hoteli, moteli, restorani, trgovine, robne kuće, marketi,

hipermarketi u pripremi

05523 - Skladišta, silosi, nadstrešnice, garaže, staklenici, sušionice, hladnjače i sl. u pripremi

05524 - Montažni objekti u pripremi 05525 - Ograde (metal, beton, kamen, dvro itd.) u pripremi 05526 - Ceste, pruge, mostovi, tuneli, vijadukti u pripremi 05527 - Cjevovodi, kanali, dalekovodi, žičare u pripremi

05528 - Bazeni, ribnjaci, brane, nasipi, obalne utvrde, lukobrani, vezišta za brodove i sl. u pripremi

05529 - Ostali građevinski objekti u pripremi (stadioni, športske dvorane itd.)

0553 - Stanovi za radnike u pripremi

056 - Postrojenja i oprema, alati, pogonski inventar i transportna imovina u pripremi (Pozicija B II 7.)

0560 - Postrojenja i oprema u pripremi 05600 - Postrojenja za proizvodnju u pripremi 05601 - Strojevi za proizvodnju u pripremi 05602 - Ostala postrojenja u pripremi 05603 - Ostali strojevi u pripremi 05604 - Uredska oprema u pripremi 056040 - Stolna računala, serveri u pripremi 056041 - Prijenosna računala u pripremi 056042 - Pisači u pripremi 056043 - Skeneri u pripremi 056044 - Fotokopirni aparati u pripremi 056045 - Pisaći strojevi u pripremi 056046 - Blagajne u pripremi 056047 - Alarmi u pripremi 056048 - TV -i, DVD -i, receiveri, glazbene linije itd. u pripremi 056049 - Ostala uredska oprema u pripremi 05605 - Računalna i telekomunikacijska oprema u pripremi 056050 - Računali za obavljanje temeljne djelatnosti u pripremi 056051 - Računali za obavljanje drugih djelatnosti u pripremi

056052 - Telefonske centrale s pripadajućim telefonskim aparatima u pripremi

056053 - Samostalne telefonski aparati u pripremi 056054 - Telefaksi u pripremi 056055 - Teleprinteri u pripremi 056056 - Mobilni telefonski aparati u pripremi 056057 - Modemi u pripremi 056059 - Ostala računalna i telekomunikacijska oprema u pripremi 05606 - Oprema za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu u pripremi 05607 - Oprema za obavljanje djelatnosti u pripremi 056070 - Oprema za trgovinu u pripremi 056071 - Oprema za ugostiteljstvo u pripremi 056072 - Oprema za turizam u pripremi 056073 - Oprema za graditeljstvo u pripremi 056074 - Oprema za ribarstvo u pripremi 056075 - Oprema za obradu zemljišta i nasada u pripremi 056076 - Oprema za servis u pripremi 056079 - Oprema za ostale djelatnosti u pripremi 05609 - Ostala oprema u pripremi 0561 - Alat, pogonski inventar i transportna imovina u pripremi 05610 - Alat, mjerni i kontrolni uređaji, instrumenti i pribor u pripremi

16

Page 22: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 056100 - Alat u pripremi 056101 - Mjerne uređaji u pripremi 056102 - Kontrolni uređaji u pripremi 056103 - Instrumenti u pripremi 056104 - Pribor u pripremi 05611 - Uredski inventar u pripremi 056110 - Stolovi u pripremi 056111 - Ormari, vitrine, komode u pripremi 056112 - Stolice, fotelje u pripremi 056113 - Tepisi, ćilimi u pripremi 056114 - Rasvjetna tijela u pripremi 056115 - Zavjese u pripremi 056119 - Ostali uredski inventar u pripremi 05612 - Pogonski inventar (skele, oplate itd.) u pripremi 05613 - Skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari itd.) u pripremi 05614 - Inventar ustanova (aparati, kreveti itd.) u pripremi 05615 - Ostali inventar u pripremi 05616 - Automobili, bicikli, motocikli i motorkotači u pripremi 056160 - Osobni automobili u pripremi 056161 - Kombi vozila (putnička) u pripremi 056162 - Ostala vozila u pripremi 056163 - Bicikli, motocikli i motorkotači u pripremi

05617 - Transportna sredstva u cestovnom, željezničkom, morskom i riječnom prometu u pripremi

056170 - Transportna sredstva u cestovnom prometu u pripremi 056171 - Transportna sredstva u željezničkom prometu u pripremi 056172 - Transportna sredstva u zračnom prometu u pripremi 056173 - Transportna sredstva u morskom i riječnom prometu u pripremi 05618 - Ostala transportna imovina u pripremi 057 - Biološka dugotrajna imovina u pripremi (Pozicija B II 7.) 0570 - Šume u pripremi 0571 - Voćnjaci u pripremi 0572 - Vinogradi u pripremi 0573 - Maslinici u pripremi 0574 - Ostali višegodišnji nasadi u pripremi 0575 - Konji, mazge, magarci u pripremi 0576 - Goveda u pripremi 0577 - Svinje u pripremi 0578 - Ribe u pripremi 0579 - Ostale životinje u pripremi

058 - Ostala dugotrajna materijalna imovina u pripremi (Pozicija B II 7.)

0580 - Knjige u knjižnici u pripremi 0581 - Umjetničke slike u pripremi 0582 - Umjetničke skulpture u pripremi 0583 - Predmeti muzejske vrijednosti u pripremi 0584 - Spomenici kulture u pripremi 0585 - Predmeti arhivske građe u pripremi 0586 - Ostala dugotrajna materijalna imovina u pripremi 059 - Ulaganja u nekretnine u pripremi (Pozicija B II 7.)

17

Page 23: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 0590 - Ulaganja u zemljišta dana u najam u pripremi 0591 - Ulaganja u zemljišta radi porasta vrijednosti u pripremi 0592 - Ulaganja u građevinske objekte dani u najam u pripremi

0593 - Ulaganja u građevinske objekte radi porasta vrijednosti u pripremi

06 - Dugotrajna financijska imovina (Pozicija B III)

. prm.S 060 - Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (Pozicija B III 1.)

0600 i dj.0601 . prm.S 0600 - Dionice kod domaćih poduzetnika unutar grupe 0602 i dj.0603 . prm.S 0601 - Dionice kod inozemnih poduzetnika unutar grupe 0604 i dj.0605 . prm.S 0602 - Udjeli kod domaćih poduzetnika unutar grupe 0606 i dj.0607 . prm.S 0603 - Udjeli kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

. prm.S 0609 - Vrijednosno usklađenje dionica i udjela kod poduzetnika unutar grupe

06090 i dj.06091 . prm.S 06090 - Vrijednosno usklađenje dionica kod domaćih poduzetnika unutar grupe

06092 i dj.06093 . prm.S 06091 - Vrijednosno usklađenje dionica kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

06094 i dj.06095 . prm.S 06092 - Vrijednosno usklađenje udjela kod domaćih poduzetnika unutar grupe

06096 i dj.06097 . prm.S 06093 - Vrijednosno usklađenje udjela kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

. prm.S 061 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (Pozicija B III 2.)

dj. 0641, dj.0643,dj.0644, dj.0645, dj.0646 i dj.0648 . prm.S 0610 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod domaćih

poduzetnika unutar grupe dj. 0642, dj.0643,dj.0644, dj.0645,dj.0646 i dj.0648 . prm.S 0611 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod inozemnih

poduzetnika unutar grupe

. prm.S 0619 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod poduzetnika unutar grupe

dj. 06491, dj.06493, dj.06494, dj.06495, dj.06496 i dj.06498 . prm.S 06190 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire

kod domaćih poduzetnika unutar grupe dj. 06492, dj.06493, dj.06494, dj.06495, dj.06496 i dj.06498 . prm.S 06191 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire

kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

. prm.S 062 - Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (Pozicija B III 3.)

. prm.S 0620 - Dani dugoročni zajmovi poduzetnicima unutar grupe

0610 i dj.0611 . prm.S 06200 - Dani dugoročni zajmovi domaćim poduzetnicima unutar grupe

0612 i dj.0613 . prm.S 06201 - Dani dugoročni zajmovi inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 0621 - Dugoročna oročena štednja kod poduzetnika unutar grupe

dj. 0651 . prm.S 06210 - Dugoročna oročena štednja kod domaćih poduzetnicika unutar grupe

dj. 0651 . prm.S 06211 - Dugoročna oročena štednja kod inozemnih poduzetnicika unutar grupe

. prm.S 0622 - Dani dugoročni depoziti poduzetnicima unutar grupe

dj. 06529 . prm.S 06220 - Dani dugoročni depoziti domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 06529 . prm.S 06221 - Dani dugoročni depoziti inozemnim poduzetnicima unutar grupe

18

Page 24: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . prm.S 0623 - Dane dugoročne kaucije poduzetnicima unutar grupe

dj. 0653 . prm.S 06230 - Dane dugoročne kaucije domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 0653 . prm.S 06231 - Dane dugoročne kaucije inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 0624 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično poduzetnicima unutar grupe

dj. 0654 . prm.S 06240 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 0654 . prm.S 06241 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 0629 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova, depozita i slično poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 06290 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova poduzetnicima unutar grupe

06190 i dj.06191 . prm.S 062900 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova domaćim poduzetnicima unutar grupe

06192 i dj.06193 . prm.S 062901 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 06291 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje poduzetnicima unutar grupe

dj. 06591 . prm.S 062910 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 06591 . prm.S 062911 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 06292 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita poduzetnicima unutar grupe

dj. 065929 . prm.S 062920 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 065929 . prm.S 062921 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 06293 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija poduzetnicima unutar grupe

dj. 06593 . prm.S 062930 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 06593 . prm.S 062931 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 06294 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično poduzetnicima unutar grupe

dj. 06594 . prm.S 062940 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 06594 . prm.S 062941 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično nozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 063 - Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija B III 4.)

dj.0601 . prm.S 0630 - Dionice kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.0603 . prm.S 0631 - Dionice kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.0605 . prm.S 0632 - Udjeli kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.0607 . prm.S 0633 - Udjeli kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

. prm.S 0639 - Vrijednosno usklađenje dionica i udjela kod društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.06091 . prm.S 06390 - Vrijednosno usklađenje dionica kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.06093 . prm.S 06391 - Vrijednosno usklađenje dionica kod inozemnih društava

19

Page 25: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov povezanih sudjelujućim interesom

dj.06095 . prm.S 06392 - Vrijednosno usklađenje udjela kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.06097 . prm.S 06393 - Vrijednosno usklađenje udjela kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

. prm.S 064 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija B III 5.)

dj. 0641, dj.0643, dj.0644, dj.0645, dj.0646 i dj.0648 . prm.S 0640 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod domaćih

društava povezanih sudjelujućim interesom dj. 0642, dj.0643, dj.0644, dj.0645,

dj.0646 i dj.0648 . prm.S 0641 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

. prm.S 0649 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod društava povezanih sudjelujućim interesom

dj. 06491, dj.06493, dj.06494, dj.06495, dj.06496 i dj.06498 . prm.S 06490 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire

kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom dj. 06492, dj.06493, dj.06494, dj.06495, dj.06496 i dj.06498 . prm.S 06491 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire

kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

. prm.S 065 - Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija B III 6.)

. prm.S 0650 - Dani dugoročni zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj.0611 . prm.S 06500 - Dani dugoročni zajmovi domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj.0613 . prm.S 06501 - Dani dugoročni zajmovi inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 0651 - Dugoročna oročena štednja kod društava povezanih

sudjelujućim interesom dj. 0651 . prm.S 06510 - Dugoročna oročena štednja kod domaćih društava povezanih

sudjelujućim interesom dj. 0651 . prm.S 06511 - Dugoročna oročena štednja kod inozemnih društava

povezanih sudjelujućim interesom

. prm.S 0652 - Dani dugoročni depoziti društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 06529 . prm.S 06520 - Dani dugoročni depoziti domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 06529 . prm.S 06521 - Dani dugoročni depoziti inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 0653 - Dane dugoročne kaucije društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 0653 . prm.S 06530 - Dane dugoročne kaucije domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 0653 . prm.S 06531 - Dane dugoročne kaucije inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 0654 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 0654 . prm.S 06540 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 0654 . prm.S 06541 - Dane dugoročne kapare, osiguranja i slično inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 0659 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova,

depozita i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 06590 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj.06191 . prm.S 065900 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova domaćim

20

Page 26: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj.06193 . prm.S 065901 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 06591 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 06591 . prm.S 065910 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 06591 . prm.S 065911 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 06592 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 065929 . prm.S 065920 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 065929 . prm.S 065921 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 06593 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 06593 . prm.S 065930 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 06593 . prm.S 065931 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 06594 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično povezanim sudjelujućim interesom

dj. 06594 . prm.S 065940 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 06594 . prm.S 065941 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kapara, osiguranja i slično nozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 066 - Ulaganja u vrijednosne papire (Pozicija B III 7.) 0640 . prm.S 0660 - Državne obveznice

dj. 0641 i dj.0642 . prm.S 0661 - Ostale obveznice 0620 i 0621 . prm.S 0662 - Dionice kod nepovezanih poduzetnika

dj. 0643 . prm.S 0663 - Certifikati dj. 0644 . prm.S 0664 - Mjenice dj. 0645 . prm.S 0665 - Opcije dj. 0646 . prm.S 0666 - Zadužnice

0647 . prm.S 0667 - Blagajnički zapisi dj.0648 . prm.S 0668 - Ostali dugoročni vrijednosni papiri

. prm.S 0669 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u vrijednosne papire 06490 . prm.S 06690 - Vrijednosno usklađenje državnih obveznica

dj. 06491 i dj. 06492 . prm.S 06691 - Vrijednosno usklađenje ostalih obveznica 06290 i 06291 . prm.S 06692 - Vrijednosno usklađenje dionica kod nepovezanih poduzetnika

dj. 06493 . prm.S 06693 - Vrijednosno usklađenje certifikata dj. 06494 . prm.S 06694 - Vrijednosno usklađenje mjenica dj. 06495 . prm.S 06695 - Vrijednosno usklađenje opcija dj. 06496 . prm.S 06696 - Vrijednosno usklađenje zadužnica

06497 . prm.S 06697 - Vrijednosno usklađenje blagajničkih zapisa

dj. 06498 . prm.S 06699 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugoročnih vrijednosnih papira

. prm.S 067 - Dani zajmovi, depoziti i slično (Pozicija B III 8.) . prm.S 0670 - Dani dugoročni zajmovi . prm.S 06700 - Dani dugoročni zajmovi nepovezanim poduzetnicima

0630 . prm.S 067000 - Dani dugoročni zajmovi domaćim nepovezanim poduzetnicima 0631 . prm.S 067001 - Dani dugoročni zajmovi inozemnim nepovezanim poduzetnicima

. prm.S 06701 - Dani dugoročni zajmovi ostalim osobama 06500 . prm.S 067010 - Dani dugoročni zajmovi bankama u zemlji

21

Page 27: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 06501 . prm.S 067011 - Dani dugoročni zajmovi bankama u inozemstvu 06502 . prm.S 067012 - Dani dugoročni zajmovi fizičkim osobama u zemlji 06503 . prm.S 067013 - Dani dugoročni zajmovi fizičkim osobama u inozemstvu

06504 . prm.S 067014 - Dani dugoročni zajmovi ostalim nepovezanim poduzetnicima u zemlji

06505 . prm.S 067019 - Dani dugoročni zajmovi ostalim nepovezanim poduzetnicima u inozemstvu

dj.0651 . prm.S 0671 - Dugotrajna oročena štednja . prm.S 0672 - Dani dugoročni depoziti

06520 . prm.S 06720 - Dani dugoročni depoziti u bankama 06521 . prm.S 06721 - Dani dugoročni depoziti kod osiguravajućih društava 06522 . prm.S 06722 - Dani dugoročni depoziti kod carine 06523 . prm.S 06723 - Dani dugoročni depoziti kod sudova

dj.06529 . prm.S 06729 - Ostali dani dugoročni depoziti dj. 0653 . prm.S 0673 - Dane dugotrajne kaucije dj. 0654 . prm.S 0674 - Dane kapare, osiguranja i slično

. prm.S 0679 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova, depozita i slično

. prm.S 06790 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova 06390 . prm.S 067900 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova domaćim

nepovezanim poduzetnicima 06391 . prm.S 067901 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova inozemnim

nepovezanim poduzetnicima 065900 . prm.S 067902 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova bankama u

zemlji 065901 . prm.S 067903 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova banakama u

inozemstvu 065902 . prm.S 067904 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova fizičkim

osobama u zemlji 065903 . prm.S 067905 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova fizičkim

osobama u inozemstvu 065904 . prm.S 067906 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova ostalim

nepovezanim poduzetnicima u zemlji 065905 . prm.S 067907 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih zajmova ostalim

nepovezanim poduzetnicima u inozemstvu dj.06591 . prm.S 06791 - Vrijednosno usklađenje dugoročne oročene štednje

. prm.S 06792 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita 065920 . prm.S 067920 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita u bankama

065921 . prm.S 067921 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita kod osiguravajućih društava

065922 . prm.S 067922 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita kod carine 065923 . prm.S 067923 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih depozita kod sudova

dj.065929 . prm.S 067929 - Vrijednosno usklađenje ostalih danih dugoročnih depozita dj.06593 . prm.S 06793 - Vrijednosno usklađenje danih dugoročnih kaucija dj.06594 . prm.S 06794 - Vrijednosno usklađenje danih kapara, osiguranja i slično

. prm.S 068 - Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela (Pozicija B III 9.)

0670 . prm.S 0680 - Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

0679 . prm.S 0689 - Vrijednosno usklađenje ostalih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

. prm.S 069 - Ostala dugotrajna financijska imovina (Pozicija B III 10.) 0690 . prm.S 0690 - Ulaganja u zajedničke projekte

. prm.S 0691 - Ostala dugotrajna financijska imovina 0622 . prm.S 06910 - Udjeli kod domaćih nepovezanih poduzetnika 0623 . prm.S 06911 - Udjeli kod inozemnih nepovezanih poduzetnika 0691 . prm.S 06919 - Ostala dugotrajna financijska imovina

22

Page 28: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . prm.S 0699 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne financijske

imovine 06990 . prm.S 06990 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u zajedničke projekte

. prm.S 06991 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne financijske imovine

06292 . prm.S 069910 - Vrijednosno usklađenje udjela kod domaćih nepovezanih poduzetnika

06293 . prm.S 069911 - Vrijednosno usklađenje udjela kod inozemnih nepovezanih poduzetnika

06991 . prm.S 069919 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne financijske imovine

07 - Dugotrajna potraživanja (Pozicija B IV)

. prm.S 070 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge (Pozicija B IV 1.)

0700 i dj.0702 . prm.S 0700 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji od

prodaje proizvoda, roba i usluga 0701 i dj.0703

. prm.S 0701 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

07090 i dj.07092 . prm.S 0706 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika

unutar grupe u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga 07091 i dj.07093

. prm.S 0707 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika

unutar grupe u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

. prm.S 071 - Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe (Pozicija B IV 1.)

0704 i dj.0706 . prm.S 0710 - Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji 0705 i dj.0707

. prm.S 0711 - Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu

07094 i dj.07096 . prm.S 0716 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od

poduzetnika unutar grupe u zemlji 07095 i dj.07097

. prm.S 0717 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu

. prm.S 072 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge (Pozicija B IV 2.)

dj.0702 . prm.S 0720 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim

interesom u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga dj.0703

. prm.S 0721 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim

interesom u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

dj.07092

. prm.S 0726 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava

povezanih sudjelujućim interesom u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga

dj.07093 . prm.S

0727 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

. prm.S 073 - Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija B IV 2.)

dj.0706 . prm.S 0730 - Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim

interesom grupe u zemlji dj.0707

. prm.S 0731 - Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu

23

Page 29: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov dj.07096

. prm.S 0736 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji

dj.07097 . prm.S 0737 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od društava

povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu

. prm.S 074 - Potraživanja po osnovi obročne prodaje (Pozicija B IV 3.)

0710 . prm.S 0740 - Dugotrajna potraživanja s temelja prodaje na robni kredit u

zemlji 0711

. prm.S 0741 - Dugotrajna potraživanja s temelja prodaje na robni kredit u inozemstvu

0712 . prm.S 0742 - Dugotrajna potraživanja za prodane usluge na kredit u

zemlji 0713

. prm.S 0743 - Dugotrajna potraživanja za prodane usluge na kredit u inozemstvu

0714 . prm.S 0744 - Dugotrajna potraživanja za prodaju u financijskom lizingu 0715 . prm.S 0745 - Dugotrajna potraživanja za prodaju na potrošački kredit 0718 . prm.S 0748 - Ostala dugotrajna potraživanja iz prodaje na kredit

. prm.S 0749 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja po osnovi prodaje na kredit

07190 . prm.S 07490 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja s temelja prodaje na robni kredit u zemlji

07191 . prm.S 07491 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja s temelja prodaje na robni kredit u inozemstvu

07192 . prm.S 07492 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za prodane usluge na kredit u zemlji

07193 . prm.S 07493 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za prodane usluge na kredit u inozemstvu

07194 . prm.S 07494 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za prodaju u financijskom lizingu

07195 . prm.S 07495 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za prodaju na potrošački kredit

07198 . prm.S 07498 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugotrajnih potraživanja iz prodaje na kredit

. prm.S 075 - Ostala potraživanja (Pozicija B IV 4.) 0720

. prm.S 0750 - Dugotrajna potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)

0721 . prm.S 0751 - Dugotrajna potraživanja za jamčevine 0722 . prm.S 0752 - Dugotrajna potraživanja od zaposlenika (radnika) 0728 . prm.S 0758 - Ostala dugotrajna potraživanja

. prm.S 0759 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugotrajnih potraživanja 07290 . prm.S 07590 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za prodana

potraživanja (faktoring) 07291 . prm.S 07591 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja za

jamčevine

07292 . prm.S 07592 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od zaposlenika (radnika)

07298 . prm.S 07598 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugotrajnih potraživanja

08 - Odgođena porezna imovina (Pozicija B V)

080 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih privremenih razlika (Pozicija B V)

0800 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno

24

Page 30: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov nepriznatih vrijednosnih usklađivanja zaliha

0801 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih vrijednosnih usklađivanja potraživanja

0802 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno

nepriznatih vrijednosnih usklađivanja dionica i ostale financijske imovine

0803 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih rezerviranja za troškove i rizike

0804 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih odgođenih prihoda

0805 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznate amortizacije

0806 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih ostalih rashoda

0809 - Odgođena porezna imovina zbog privremeno porezno nepriznatih ostalih odbitnih privremenih razlika

081 - Odgođena porezna imovina zbog neiskorištenih poreznih gubitaka (Pozicija B V)

082 - Odgođena porezna imovina zbog neiskorištenih poreznih olakšica (Pozicija B V)

083 - Odgođena porezna imovina kod promjena

računovodstvenih politika i ispravaka temeljnih pogrešaka (Pozicija B V)

089 - Ostala odgođena porezna imovina (Pozicija B V)

Razred 1

Kratkotrajna (kratkoročna) imovina - novac u banci i blagajni, kratkotrajna potraživanja, kratkotrajna financijska

imovina, plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

10 - Novac u banci i blagajni (Pozicija C IV)

100 - Transakcijski računi (žiro - računi i tekući računi) (Pozicija C IV)

1000 - Žiro-račun za redovno poslovanje (analitika prema bankama)

1001 - Žiro-računi poslovnih jedinica ili organizacijskih dijelova poduzetnika

1002 - Žiro-računi za posebne namjene 1003 - Tekući računi (analitika prema bankama) 1009 - Žiro-račun - prijelazni konto 10090 - Prijelazni račun za podignutu gotovinu 10091 - Prijelazni račun za položenu gotovinu 10092 - Prijelazni račun za naplate iz inozemstva 10093 - Prijelazni račun za plaćanja u inozemstvo

101 - Računi izdvojenih novčanih sredstava i akreditivi (Pozicija C IV)

25

Page 31: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 1010 - Izdvojeni novac za investicije 1011 - Otvoreni akreditivi 1012 - Izdvojeni novac za isplatu čekova 1019 - Izdvojeni novac za ostale namjene 102 - Blagajna (Pozicija C IV) 1020 - Glavna blagajna 1021 - Porto - blagajna (poštanske vrijednosnice) 1022 - Blagajna ostalih vrijednosnica 1023 - Blagajna prodavaonica 1024 - Blagajna poslovnih jedinica poduzetnika 1025 - Blagajna mjenjačnice 1026 - Blagajna servisa 1027 - Blagajna recepcije (šanka) 1028 - Blagajna za ostale potrebe 1029 - Blagajna - prijelazni konto 103 - Devizni račun (Pozicija C IV) 1030 - Devizni račun u domaćoj banci 1031 - Devizni račun u inozemnoj banci 1032 - Devizni račun carinskih skladišta 1033 - Devizni račun poslovne jedinice u inozemstvu 1034 - Devizni račun za ulog strane osobe 1035 - Nerezidentni račun u inozemnoj banci 1036 - Devizni račun - investicijski radovi u inozemstvu

1037 - Devizni račun - dugoročna proizvodna kooperacija, osiguranje, agencijski poslovi

1038 - Ostali devizni računi 1039 - Devizni račun - prijelazni konto 104 - Devizni akreditivi (Pozicija C IV) 1040 - Devizni akreditivi u domaćim bankama 1041 - Devizni akreditivi u inozemnim bankama 105 - Devizna blagajna (Pozicija C IV) 1050 - Glavna devizna blagajna 1051 - Devizna blagajna poslovnih jedinica 1052 - Devizna blagajna mjenjačnica 1053 - Devizna blagajna za službena putovanja u inozemstvo 1054 - Devizna blagajna za troškove prijevoza robe u inozemstvo 1058 - Devizna blagajna za ostale isplate 1059 - Devizna blagajna - prijelazni konto 109 - Ostala novčana sredstva (Pozicija C IV) 1090 - Račun priljeva s temelja izvoza

1091 - Novac uplaćen za kupnju deviza za plaćanja obveza prema inozemstvu i sl.

1092 - Neisplaćene plaće - polozi

26

Page 32: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 1093 - Sudski polozi 1093 - Račun zajedničkog pothvata - prolazni račun 1099 - Ostala novčana sredstva

11 - Ulaganja u (kratkotrajne) vrijednosne papire (Pozicija C. III. 7.)

. prm.S 110 - Čekovi (Pozicija C. III. 7.) dj.1100 . prm.S 1100 - Čekovi u kunama dj.1101 . prm.S 1101 - Čekovi u kunama predani na naplatu dj.1102 . prm.S 1102 - Čekovi devizni dj.1103 . prm.S 1103 - Čekovi devizni predani na naplatu dj.1104 . prm.S 1104 - Čekovi građana dj.1105 . prm.S 1105 - Čekovi građana predani na naplatu dj.1109 . prm.S 1109 - Protestirani čekovi

. prm.S 111 - Mjenice (Pozicija C. III. 7.) dj.1110 . prm.S 1110 - Mjenice stečene za naplatu potraživanja

. prm.S 1111 - Mjenice stečene eskontom dj.11110 . prm.S 11110 - Nominalna vrijednost mjenice dj.11111 . prm.S 11111 - Eskont (kamate) dj.1112 . prm.S 1112 - Mjenice poslane na naplatu dj.1113 . prm.S 1113 - Protestirane mjenice dj.1114 . prm.S 1114 - Utužene mjenice dj.1115 . prm.S 1115 - Mjenica dana na eskontiranje

. prm.S 112 - Zadužnice (Pozicija C. III. 7.) dj.1120 . prm.S 1120 - Primljene zadužnice dj.1121 . prm.S 1121 - Zadužnice poslane na naplatu

. prm.S 113 - Obveznice (Pozicija C. III. 7.) dj.1130 . prm.S 1130 - Obveznice (stečene) od izdavatelja u kunama dj.1131 . prm.S 1131 - Obveznice (stečene) od izdavatelja u devizama dj.1132 . prm.S 1132 - Obveznice (stečene) eskontom u kunama dj.1133 . prm.S 1133 - Obveznice (stečene) eskontom u devizama

. prm.S 114 - Komercijalni zapisi (Pozicija C. III. 7.) dj.1140 . prm.S 1140 - Komercijalni zapisi u kunama dj.1141 . prm.S 1141 - Komercijalni zapisi u devizama

. prm.S 115 - Blagajnički zapisi (Pozicija C. III. 7.) dj.1150 . prm.S 1150 - Blagajnički zapisi u kunama dj.1151 . prm.S 1151 - Blagajnički zapisi u devizama

. prm.S 116 - Dionice (Pozicija C. III. 7.) 1520 . prm.S 1160 - Dionice kod nepovezanih poduzetnika u zemlji 1521 . prm.S 1161 - Dionice kod nepovezanih poduzetnika u inozemstvu

dj.118 . prm.S 118 - Ostali kratkotrajni vrijednosni papiri (Pozicija C. III. 7.)

. prm.S 119 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih vrijednosnih papira (Pozicija C. III. 7.)

27

Page 33: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . prm.S 1190 - Vrijednosno usklađenje čekova

dj.11900 . prm.S 11900 - Vrijednosno usklađenje čekova u kunama dj.11901 . prm.S 11901 - Vrijednosno usklađenje čekova u kunama predani na naplatu dj.11902 . prm.S 11902 - Vrijednosno usklađenje čekova u devizama

dj.11903 . prm.S 11903 - Vrijednosno usklađenje čekova u devizama predani na naplatu

dj.11904 . prm.S 11904 - Vrijednosno usklađenje čekova građana dj.11905 . prm.S 11905 - Vrijednosno usklađenje čekova građana predani na naplatu dj.11909 . prm.S 11909 - Vrijednosno usklađenje protestiranih čekova

. prm.S 1191 - Vrijednosno usklađenje mjenica

dj.11910 . prm.S 11910 - Vrijednosno usklađenje mjenica stečenih za naplatu potraživanja

dj.11911 . prm.S 11911 - Vrijednosno usklađenje mjenica stečenih eskontom dj.11912 . prm.S 11912 - Vrijednosno usklađenje mjenica poslanih na naplatu dj.11913 . prm.S 11913 - Vrijednosno usklađenje protestiranih mjenica dj.11914 . prm.S 11914 - Vrijednosno usklađenje utuženih mjenica dj.11915 . prm.S 11915 - Vrijednosno usklađenje mjenica danih na eskontiranje

. prm.S 1192 - Vrijednosno usklađenje zadužnica dj.11920 . prm.S 11920 - Vrijednosno usklađenje primljenih zadužnica dj.11921 . prm.S 11921 - Vrijednosno usklađenje zadužnica poslanih na naplatu

. prm.S 1193 - Vrijednosno usklađenje obveznica

dj.11930 . prm.S 11930 - Vrijednosno usklađenje obveznica (stečenih) od izdavatelja u kunama

dj.11931 . prm.S 11931 - Vrijednosno usklađenje obveznica (stečenih) od izdavatelja u devizama

dj.11932 . prm.S 11932 - Vrijednosno usklađenje obveznica (stečenih) eskontom u kunama

dj.11933 . prm.S 11933 - Vrijednosno usklađenje obveznica (stečenih) eskontom u devizama

. prm.S 1194 - Vrijednosno usklađenje komercijalnih zapisa dj.11940 . prm.S 11940 - Vrijednosno usklađenje komercijalnih zapisa u kunama dj.11941 . prm.S 11941 - Vrijednosno usklađenje komercijalnih zapisa u devizama

. prm.S 1195 - Vrijednosno usklađenje blagajničkih zapisa dj.11950 . prm.S 11950 - Vrijednosno usklađenje blagajničkih zapisa u kunama dj.11951 . prm.S 11951 - Vrijednosno usklađenje blagajničkih zapisa u devizama

. prm.S 1196 - Vrijednosno usklađenje dionica

15290 . prm.S 11960 - Vrijednosno usklađenje dionica kod nepovezanih poduzetnika u zemlji

15291 . prm.S 11961 - Vrijednosno usklađenje dionica kod nepovezanih poduzetnika u inozemstvu

. prm.S 1198 - Vrijednosno usklađenje ostalih kratkotrajnih vrijednosnih papira

. pBIL 12 - Potraživanja od kupaca (Pozicija C.II.3.) . pBIL 120 - Potraživanja od kupaca u zemlji (Pozicija C II 3.)

dj.140 . prm.S 1200 - Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga

dj.140 . prm.S 1201 - Potraživanja od kupaca u zemlji za dugotrajnu imovinu,

materijal, otpatke i sl. dj.141

. prm.S 1202 - Potraživanja od kupaca u zemlji (građana) za potrošački kredit

dj.141 . prm.S 1203 - Potraživanja od kupaca u zemlji (građana) za obročnu

otplatu

28

Page 34: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . pBIL 121 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu (Pozicija C II 3.)

1210 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

1211 - Potraživanja od kupaca u inozemstvu za dugotrajnu imovinu, materijal, otpatke i sl.

. pBIL 122 - Potraživanja od izvoznika (Pozicija C II 3.)

. pBIL 123 - Potraživanja s temelja uvoza za tuđi račun (Pozicija C II 3.)

. pBIL 124 - Potraživanja od komisijske i konsignacijske prodaje (Pozicija C II 3.)

1240 - Potraživanja za robu danu u komisiju 1241 - Potraživanja za robu danu u konsignaciju

. pBIL 125 - Potraživanja za prodaju na kreditne kartice (Pozicija C II 3.)

1250 - Potraživanja od izdavatelja za prodaju na American Express

1251 - Potraživanja od izdavatelja za prodaju na Diners Club 1252 - Potraživanja od izdavatelja za prodaju na Visa Card

1253 - Potraživanja od izdavatelja za prodaju na Eurocard Mastercard

1254 - Potraživanja za prodaje na Visa Electron 1255 - Potraživanja za prodaje na Maestro (card) 1259 - Potraživanja za prodaje na ostale kartice

. pBIL 126 - Potraživanja za prodana potraživanja, vrijednosne papire, dionice i udjele (Pozicija C II 3.)

. pBIL 127 - Ostala potraživanja od kupaca (Pozicija C II 3.)

. pBIL 129 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca (Pozicija C II 3.)

1290 - Vrijednosno usklađenje dospjelih a nenaplaćenih potraživanja od kupaca u zemlji

12900 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana od dospijeća (neoporezivo)

12901 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

12902 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

12903 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo) 12909 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od kupaca

1291 - Vrijednosno usklađenje dospjelih a nenaplaćenih potraživanja od kupaca u inozemstvu

12910 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana od dospijeća (neoporezivo)

12911 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

12912 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

12913 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo)

29

Page 35: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 1292 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od izvoznika 12920 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12921 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

12922 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

12923 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo) 12929 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja

1293 - Vrijednosno usklađenje potraživanja s temelja uvoza za tuđi račun

12930 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12931 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

12932 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

12933 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo) 12939 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja 1294 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od komisijske prodaje 12940 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12941 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

12942 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

12943 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo)

1295 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od konsignacijske prodaje

12940 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12941 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

12942 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

12943 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo)

1296 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za prodaju na kreditne kartice

12940 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12941 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

12942 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

12943 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo)

1297 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za prodana potraživanja, vrijednosne papire, dionice i udjele

12940 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo) 12941 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

12942 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

12943 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo) 1298 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od kupaca 12940 - Vrijednosno usklađenje po isteku 120 dana (neoporezivo)

30

Page 36: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 12941 - Vrijednosno usklađenje po ovrsi, tužbi (neoporezivo)

12942 - Vrijednosno usklađenje po nagodbi s dužnikom u

predstečajnom ili stečajnom postupku, po nagodbi u arbitražnom postupku i po prijavi u stečajnom postupku (neoporezivo)

12943 - Vrijednosno usklađenje po prosudbi o naplativosti (oporezivo)

13 – Potraživanja od poduzetnika unutar grupe (Pozicije C II 1.)

. prm.S 130 – Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučene robe i usluge (Pozicija C II 1.)

1300 i dj.1305 . prm.S 1300 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga

1310 i dj.1315 . prm.S 1301 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

1380 i dj.1390 . prm.S 1306 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga

1381 i dj.1391 . prm.S 1307 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika

unutar grupe u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

. prm.S 131 – Ostala potraživanja od poduzetnika unutar grupe (Pozicija C II 1.)

1320 i dj.1325 . prm.S 1310 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji za dividende i udjele u dobiti

1330 i dj.1335 . prm.S 1311 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu za dividende i udjele u dobiti

1340 i dj.1345 . prm.S 1312 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji za ugovorne kamate

1350 i dj.1355 . prm.S 1313 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu za ugovorne kamate

1341 i dj.1346 . prm.S 1314 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji za zatezne kamate

1351 i dj.1356 . prm.S 1315 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu za zatezne kamate

1360 i dj.1365 . prm.S 1316 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji za ostala potraživanja

1370 i dj.1375 . prm.S 1317 - Potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu za ostala potraživanja

. prm.S 1319 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe

1382 i dj.1392 . prm.S 13190 -Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji za dividende i udjele u dobiti

1383 i dj.1393 . prm.S 13191 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu za dividende i udjele u dobiti

1384 i dj.1394 . prm.S 13192 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji za ugovorne kamate

1386 i dj.1396 . prm.S 13193 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu za ugovorne kamate

1385 i dj.1395 . prm.S 13194 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji za zatezne kamate

1387 i dj.1397 . prm.S 13195 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe u inozemstvu za zatezne kamate

1388 i dj.1398 . prm.S 13196 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe u zemlji za ostala potraživanja

31

Page 37: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 1389 i dj.1399 . prm.S 13197 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar

grupe u inozemstvu za ostala potraživanja

14 – Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija C II 2.)

. prm.S 140 – Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge (Pozicija C II 2.)

dj.1305 . prm.S 1400 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga

dj.1315 . prm.S 1401 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim

interesom u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

dj.1390 . prm.S 1406 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava

povezanih sudjelujućim interesom u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga

dj.1391 . prm.S 1407 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava

povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu od prodaje proizvoda, roba i usluga

. prm.S 141 – Ostala potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija C II 2.)

dj.1325 . prm.S 1410 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji za dividende i udjele u dobiti

dj.1335 . prm.S 1411 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu za dividende i udjele u dobiti

dj.1345 . prm.S 1412 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji za ugovorne kamate

dj.1355 . prm.S 1413 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu za ugovorne kamate

dj.1346 . prm.S 1414 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji za zatezne kamate

dj.1356 . prm.S 1415 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu za zatezne kamate

dj.1365 . prm.S 1416 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji za ostala potraživanja

dj.1375 . prm.S 1417 - Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu za ostala potraživanja

. prm.S 1419 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.1392 . prm.S 14190 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji za dividende i udjele u dobiti

dj.1393 . prm.S 14191 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava povezanih

sudjelujućim interesom u inozemstvu za dividende i udjele u dobiti

dj.1394 . prm.S 14192 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji za ugovorne kamate

dj.1396 . prm.S 14193 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu za ugovorne kamate

dj.1395 . prm.S 14194 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji za zatezne kamate

dj.1397 . prm.S 14195 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u inozemstvu za zatezne kamate

dj.1398 . prm.S 14196 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom u zemlji za ostala potraživanja

dj.1399 . prm.S 14197 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od društava povezanih

32

Page 38: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov sudjelujućim interesom u inozemstvu za ostala potraživanja

15 – Kratkotrajna financijska imovina (Pozicija C.III)

. prm.S 150 - Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (Pozicija C.III.1.)

1500 i dj.1501 . prm.S 1500 - Dionice kod domaćih poduzetnika unutar grupe 1502 i dj.1503 . prm.S 1501 - Dionice kod inozemnih poduzetnika unutar grupe 1504 i dj.1505 . prm.S 1502 - Udjeli kod domaćih poduzetnika unutar grupe 1506 i dj.1507 . prm.S 1503 - Udjeli kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

. prm.S 1509 - Vrijednosno usklađenje dionica i udjela kod poduzetnika unutar grupe

15080 i dj.15090 . prm.S 15090 - Vrijednosno usklađenje dionica kod domaćih poduzetnika unutar grupe

15081 i dj.15091 . prm.S 15091 - Vrijednosno usklađenje dionica kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

15082 i dj.15092 . prm.S 15092 - Vrijednosno usklađenje udjela kod domaćih poduzetnika unutar grupe

15083 i dj.15093 . prm.S 15093 - Vrijednosno usklađenje udjela kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

. prm.S 151 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe (Pozicija C.III.2.)

dj. 110, dj.111, dj.112, dj.113, dj.114, dj.115 i dj.118 . prm.S 1510 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod domaćih

poduzetnika unutar grupe dj. 110, dj.111, dj.112,

dj.113, dj.114, dj.115 i dj.118 . prm.S 1511 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

. prm.S 1519 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod poduzetnika unutar grupe

dj. 1190, dj.1191, dj.1192, dj.1193, dj.1194, dj.1195 i dj.1198

. prm.S 15190 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire

kod domaćih poduzetnika unutar grupe

dj. 1190, dj.1191, dj.1192, dj.1193,

dj.1194, dj.1195 i dj.1198 . prm.S

15191 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod inozemnih poduzetnika unutar grupe

. prm.S 152 - Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe (Pozicija C. III. 3.)

. prm.S 1520 - Dani kratkoročni zajmovi poduzetnicima unutar grupe 1510 i dj.1511 . prm.S 15200 - Dani kratkoročni zajmovi domaćim poduzetnicima unutar grupe 1512 i dj.1513 . prm.S 15201 - Dani kratkoročni zajmovi inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 1521 - Kratkoročna oročena štednja kod poduzetnika unutar grupe

dj. 1558 . prm.S 15210 - Kratkoročna oročena štednja kod domaćih poduzetnicika unutar grupe

dj. 1558 . prm.S 15211 - Kratkoročna oročena štednja kod inozemnih poduzetnicika unutar grupe

. prm.S 1522 - Dani kratkoročni depoziti poduzetnicima unutar grupe dj. 1554 . prm.S 15220 - Dani kratkoročni depoziti domaćim poduzetnicima unutar grupe dj. 1550 . prm.S 15221 - Dani kratkoročni depoziti inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 1523 - Dane kratkoročne kaucije poduzetnicima unutar grupe dj. 1556 i dj.1557 . prm.S 15230 - Dane kratkoročne kaucije domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 1555 . prm.S 15231 - Dane kratkoročne kaucije inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 1524 - Dane kratkoročne kapare, osiguranja i slično poduzetnicima unutar grupe

dj. 1558 i dj.159 . prm.S 15240 - Dane kratkoročne kapare, osiguranja i slično domaćim poduzetnicima unutar grupe

33

Page 39: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov dj. 1558 i dj.159 . prm.S 15241 - Dane kratkoročne kapare, osiguranja i slično inozemnim

poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 1529 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih zajmova, depozita i slično poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 15290 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih zajmova poduzetnicima unutar grupe

15180 i dj.15190 . prm.S 152900 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih zajmova domaćim poduzetnicima unutar grupe

15181 i dj.15191 . prm.S 152901 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih zajmova inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 15291 - Vrijednosno usklađenje kratkoročne oročene štednje poduzetnicima unutar grupe

dj. 15598 . prm.S 152910 - Vrijednosno usklađenje kratkoročne oročene štednje domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 15598 . prm.S 152911 - Vrijednosno usklađenje kratkoročne oročene štednje inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 15292 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih depozita poduzetnicima unutar grupe

dj. 15594 . prm.S 152920 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih depozita domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 15590 . prm.S 152921 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih depozita inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 15293 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kaucija poduzetnicima unutar grupe

dj. 15596 i dj.15597 . prm.S 152930 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kaucija domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 15595 . prm.S 152931 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kaucija inozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 15294 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kapara, osiguranja i slično poduzetnicima unutar grupe

dj. 15598 i dj.1599 . prm.S 152940 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kapara, osiguranja i slično domaćim poduzetnicima unutar grupe

dj. 15598 i dj.1599 . prm.S 152941 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kapara, osiguranja i slično nozemnim poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 153 - Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija C. III. 4.)

dj.1501 . prm.S 1530 - Dionice kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.1503 . prm.S 1531 - Dionice kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.1505 . prm.S 1532 - Udjeli kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.1507 . prm.S 1533 - Udjeli kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

. prm.S 1539 - Vrijednosno usklađenje dionica i udjela kod društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.15090 . prm.S 15390 - Vrijednosno usklađenje dionica kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.15091 . prm.S 15391 - Vrijednosno usklađenje dionica kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.15092 . prm.S 15392 - Vrijednosno usklađenje udjela kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.15093 . prm.S 15393 - Vrijednosno usklađenje udjela kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

. prm.S 154 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija C. III. 5.)

dj. 110, dj.111, dj.112, dj.113, dj.114, dj.115 i dj.118 . prm.S 1540 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod domaćih

društava povezanih sudjelujućim interesom dj. 110, dj.111, dj.112, . prm.S 1541 - Ulaganja u ostale vrijednosne papire kod inozemnih

34

Page 40: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov dj.113, dj.114, dj.115 i dj.118 društava povezanih sudjelujućim interesom

. prm.S 1549 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod društava povezanih sudjelujućim interesom

dj. 1190, dj.1191, dj.1192, dj.1193,

dj.1194, dj.1195 i dj.1198 . prm.S

15490 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj. 1190, dj.1191, dj.1192, dj.1193,

dj.1194, dj.1195 i dj.1198 . prm.S

15491 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u ostale vrijednosne papire kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

. prm.S 155 - Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija C. III. 6.)

. prm.S 1550 - Dani kratkoročni zajmovi društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj.1511 . prm.S 15500 - Dani kratkoročni zajmovi domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj.1513 . prm.S 15501 - Dani kratkoročni zajmovi inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 1551 - Kratkoročna oročena štednja kod društava povezanih sudjelujućim interesom

dj.1558 . prm.S 15510 - Kratkoročna oročena štednja kod domaćih društava povezanih sudjelujućim interesom

dj. 1558 . prm.S 15511 - Kratkoročna oročena štednja kod inozemnih društava povezanih sudjelujućim interesom

. prm.S 1552 - Dani kratkoročni depoziti društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 1554 . prm.S 15520 - Dani kratkoročni depoziti domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 1550 . prm.S 15521 - Dani kratkoročni depoziti inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 1553 - Dane kratkoročne kaucije društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 1556 i dj.1557 . prm.S 15530 - Dane kratkoročne kaucije domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 1555 . prm.S 15531 - Dane kratkoročne kaucije inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 1554 - Dane kratkoročne kapare, osiguranja i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 1558 i dj.159 . prm.S 15540 - Dane kratkoročne kapare, osiguranja i slično domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 1558 i dj.159 . prm.S 15541- Dane kratkoročne kapare, osiguranja i slično inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 1559 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih zajmova,

depozita i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 15590 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih zajmova društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj.15190 . prm.S 155900 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih zajmova domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj.15191 . prm.S 155901 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih zajmova inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 15591 - Vrijednosno usklađenje kratkoročne oročene štednje društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 15598 . prm.S 155910 - Vrijednosno usklađenje kratkoročne oročene štednje domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 15598 . prm.S 155911 - Vrijednosno usklađenje kratkoročne oročene štednje inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 15592 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih depozita društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 15594 . prm.S 155920 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih depozita domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

35

Page 41: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov dj. 15590 . prm.S 155921 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih depozita inozemnim

društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 15593 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kaucija društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 15596 i dj.15597 . prm.S 155930 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kaucija domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 15595 . prm.S 155931 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kaucija inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 15594 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kapara, osiguranja i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 15598 i dj.1599 . prm.S 155940 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kapara, osiguranja i slično domaćim društvima povezanim sudjelujućim interesom

dj. 15598 i dj.1599 . prm.S 155941 - Vrijednosno usklađenje danih kratkoročnih kapara, osiguranja i slično inozemnim društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 156 - Dani zajmovi (Pozicija C. III. 8.) 1540 i 1530 . prm.S 1560 - Dani zajmovi nepovezanim poduzetnicima u zemlji 1541 i 1531 . prm.S 1561 - Dani zajmovi nepovezanim poduzetnicima u inozemstvu

1542 . prm.S 1562 - Dani zajmovi neprofitnim organizacijama u zemlji 1543 . prm.S 1563 - Dani zajmovi neprofitnim organizacijama u inozemstvu 1544 . prm.S 1564 - Dani zajmovi fizičkim osobama u zemlji 1545 . prm.S 1565 - Dani zajmovi fizičkim osobama u inozemstvu 1546 . prm.S 1566 - Dani zajmovi državi i drugim institucijama 1547 . prm.S 1567 - Dani zajmovi radnicima i članovima poduzetnika 1548 . prm.S 1568 - Ostali dani zajmovi

. prm.S 1569 - Vrijednosno usklađenje danih zajmova

15490 i 15390 . prm.S 15690 - Vrijednosno usklađenje danih zajmova nepovezanim poduzetnicima u zemlji

15491 i 15391 . prm.S 15691 - Vrijednosno usklađenje danih zajmova nepovezanim poduzetnicima u inozemstvu

15492 . prm.S 15692 - Vrijednosno usklađenje danih zajmova neprofitnim organizacijama u zemlji

15493 . prm.S 15693 - Vrijednosno usklađenje danih zajmova neprofitnim organizacijama u inozemstvu

15494 . prm.S 15694 - Vrijednosno usklađenje danih zajmova fizičkim osobama u zemlji

15495 . prm.S 15695 - Vrijednosno usklađenje danih zajmova fizičkim osobama u inozemstvu

15496 . prm.S 15696 - Vrijednosno usklađenje dani zajmova državi i drugim institucijama

15497 . prm.S 15697 - Vrijednosno usklađenje danih zajmova radnicima i članovima poduzetnika

15498 . prm.S 15698 - Vrijednosno usklađenje ostalih danih zajmova . prm.S 157 - Dani depoziti, kaucije i slično (Pozicija C. III. 8.)

dj.1550 . prm.S 1570 - Dani depoziti (polozi) u inozemstvu 1551 . prm.S 1571 - Dani depoziti (polozi) u zemlji u bankama 1552 . prm.S 1572 - Dani depoziti (polozi) u zemlji u osiguravajućim društvima 1553 . prm.S 1573 - Dani depoziti (polozi) u zemlji u investicijskim fondovima

dj.1554 . prm.S 1574 - Ostali dani depoziti (polozi) u zemlji dj.1555 . prm.S 1575 - Dane kaucije (jamstva) u inozemstvu dj.1556 . prm.S 1576 - Dane kaucije (jamstva) u zemlji pri nabavi robe dj.1557 . prm.S 1577 - Ostale dane kaucije (jamstva) u zemlji dj.1558 . prm.S 1578 - Ostala slična davanja

36

Page 42: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . prm.S 1579 - Vrijednosno usklađenje danih depozita, kaucija i slično

dj.15590 . prm.S 15790 - Vrijednosno usklađenje danih depozita (pologa) u inozemstvu

15591 . prm.S 15791 - Vrijednosno usklađenje danih depozita (pologa) u zemlji u bankama

15592 . prm.S 15792 - Vrijednosno usklađenje danih depozita (pologa) u zemlji u osiguravajućim društvima

15593 . prm.S 15793 - Vrijednosno usklađenje danih depozita (pologa) u zemlji u investicijskim fondovima

dj.15594 . prm.S 15794 - Vrijednosno usklađenje ostalih danih depozita (pologa) u zemlji

dj.15595 . prm.S 15795 - Vrijednosno usklađenje danih kaucija (jamstva) u inozemstvu

dj.15596 . prm.S 15796 - Vrijednosno usklađenje danih kaucija (jamstva) u zemlji pri nabavi robe

dj.15597 . prm.S 15797 - Vrijednosno usklađenje ostalih danih kaucija (jamstva) u zemlji

dj.15598 . prm.S 15798 - Vrijednosno usklađenje ostalih sličnih davanja . prm.S 159 - Ostala financijska imovina (Pozicija C. III. 9.)

dj.1590 . prm.S 1590 - Potraživanja po isplaćenim garancijama dj.1591 . prm.S 1591 - Potraživanja za isplate avaliranih ili indosiranih mjenica dj.1592 . prm.S 1592 - Ulaganja u kratkotrajne eskontne poslove dj.1593 . prm.S 1593 - Otkup kratkotrajnih potraživanja (faktoring) dj.1594 . prm.S 1594 - Potraživanja za više uplaćeno po kreditnoj kartici dj.1595 . prm.S 1595 - Potraživanja po asignacijama dj.1596 . prm.S 1596 - Potraživanja iz preuzetog duga dj.1597 . prm.S 1597 - Potraživanja po cesijama

. prm.S 1598 - Ostala financijska imovina 1522 . prm.S 15980 - Udjeli kod nepovezanih poduzetnika u zemlji 1523 . prm.S 15981 - Udjeli kod nepovezanih poduzetnika u inozemstvu

dj.1598 . prm.S 15989 - Ostala financijska imovina . prm.S 1599 - Vrijednosno usklađenje ostale financijske imovine

dj.15990 . prm.S 15990 - Vrijednosno usklađenje potraživanja po isplaćenim garancijama

dj.15991 . prm.S 15991 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za isplate avaliranih ili indosiranih mjenica

dj.15992 . prm.S 15992 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u kratkotrajne eskontne poslove

dj.15993 . prm.S 15993 - Vrijednosno usklađenje otkupa kratkotrajnih potraživanja (faktoring)

dj.15994 . prm.S 15994 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više uplaćeno po kreditnoj kartici

dj.15995 . prm.S 15995 - Vrijednosno usklađenje potraživanja po asignacijama dj.15996 . prm.S 15996 - Vrijednosno usklađenje potraživanja iz preuzetog duga dj.15997 . prm.S 15997 - Vrijednosno usklađenje potraživanja po cesijama

. prm.S 15998 - Vrijednosno usklađenje ostale financijske imovine

15292 . prm.S 159980 - Vrijednosno usklađenje udjela kod nepovezanih poduzetnika u zemlji

15293 . prm.S 159981 - Vrijednosno usklađenje udjela kod nepovezanih poduzetnika u inozemstvu

dj.15998 . prm.S 159989 - Vrijednosno usklađenje ostale financijske imovine

. pBIL 16 - Potraživanja od države i drugih institucija (Pozicija C.II.5.)

. pBIL 160 - Pretporez (PDV u primljenim računima, plaćeni PDV) (Pozicija C.II.5.)

37

Page 43: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 1600 – Pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu 16000 – Pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 5% 16001 – Pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 10% 16002 – Pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 13% 16003 – Pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 22% 16004 – Pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 23% 16005 – Pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu po stopi od 25% 1601 – Pretporez od ulaznih računa za predujmove u tuzemstvu

16010 – Pretporez od ulaznih računa za predujmove u tuzemstvu po stopi od 5%

16011 – Pretporez od ulaznih računa za predujmove u tuzemstvu po stopi od 10%

16012 – Pretporez od ulaznih računa za predujmove u tuzemstvu po stopi od 13%

16013 – Pretporez od ulaznih računa za predujmove u tuzemstvu po stopi od 22%

16014 – Pretporez od ulaznih računa za predujmove u tuzemstvu po stopi od 23%

16015 – Pretporez od ulaznih računa za predujmove u tuzemstvu po stopi od 25%

1602 – Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze)

1603 – Pretporez od stjecanja dobara unutar EU 16030 – Pretporez od stjecanja dobara unutar EU po stopi od 5% 16031 – Pretporez od stjecanja dobara unutar EU po stopi od 10% 16032 – Pretporez od stjecanja dobara unutar EU po stopi od 13% 16033 – Pretporez od stjecanja dobara unutar EU po stopi od 25% 1604 – Pretporez od primljenih usluga iz EU 16040 – Pretporez od primljenih usluga iz EU po stopi od 5% 16041 – Pretporez od primljenih usluga iz EU po stopi od 10% 16042 – Pretporez od primljenih usluga iz EU po stopi od 13% 16043 – Pretporez od primljenih usluga iz EU po stopi od 25%

1605 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH

16050 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi od 5%

160500 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz EU bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 5%

160501 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 5%

160502 – Pretporez od primljenih usluga od poreznih obveznika iz trećih

zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.1.t.6. Zakona o PDV – u po stopi od 5%

160503 – Pretporez od primljenih isporuka dobara u okviru trostranog posla od poreznih obveznika iz EU bez sjedišta u RH po stopi od 5%

16051 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi od 10%

160510 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz EU bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 10%

160511 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 10%

160512 – Pretporez od primljenih usluga od poreznih obveznika iz trećih

zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.1.t.6. Zakona o PDV – u po stopi od 10%

160513 – Pretporez od primljenih isporuka dobara u okviru trostranog posla

38

Page 44: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov od poreznih obveznika iz EU bez sjedišta u RH po stopi od 10%

16052 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi od 13%

160520 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz EU bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 13%

160521 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 13%

160522 – Pretporez od primljenih usluga od poreznih obveznika iz trećih

zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.1.t.6. Zakona o PDV – u po stopi od 13%

160523 – Pretporez od primljenih isporuka dobara u okviru trostranog posla

od poreznih poreznih obveznika iz EU bez sjedišta u RH po stopi od 13%

16053 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi od 25%

160530 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz EU bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 25%

160531 – Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 25%

160532 – Pretporez od primljenih usluga od poreznih obveznika iz trećih

zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.1.t.6. Zakona o PDV – u po stopi od 25%

160533 – Pretporez od primljenih isporuka dobara u okviru trostranog posla od poreznih obveznika iz EU bez sjedišta u RH po stopi od 25%

1606 – Ispravci pretporeza 1607 – Pretporez pri uvozu 16070 – Pretporez pri uvozu plaćen carinarnici 16071 – Pretporez pri obračunskom uvozu prema rješenju PU 1608 – Pretporez po poreznoj prijavi 1609 – Ostali pretporez za PDV

. pBIL 161 - Potraživanja za povrat carine, PDV-a i drugih pristojbi (Pozicija C.II.5.)

1610 - Potraživanja za više plaćenu carinu 1611 - Potraživanja za više plaćeni PDV 1612 - Potraživanja za više plaćene druge pristojbe 1619 - Potraživanja za ostale pristojbe

. pBIL 162 - Potraživanja za preplaćeni porez na dobitak (Pozicija C.II.5.)

1620 - Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak 1621 - Plaćen porez na dobitak ostvaren u inozemstvu 1629 - Potraživanja za ostali porez na dobitak . pBIL 163 - Potraživanja za naknade plaća (Pozicija C.II.5.) 1630 - Potraživanja za naknade bolovanja od HZZO - a

1631 - Potraživanja za naknadu plaće za vrijeme vojne službe i civilne zaštite

1633 - Potraživanja za isplaćeni dječji doplatak 1634 - Potraživanja od HZMO-a za naknade plaće 1639 - Ostala potraživanja

. pBIL 164 - Potraživanja za više plaćene poreze, prireze i doprinose iz dohotka i doprinose na dohotke (Pozicija C.II.5.)

39

Page 45: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 1640 - Potraživanja za više plaćen porez na dohodak iz plaće 1641 - Potraživanja za više plaćen prirez na dohodak iz plaće

1642 - Potraživanja za više plaćen porez na dohodak iz ostalog dohotka

1643 - Potraživanja za više plaćen prirez na dohodak iz ostalog dohotka

1644 - Potraživanja za više plaćen doprinos za MO iz plaće 1645 - Potraživanja za više plaćen doprinos za ZO na plaće

1646 - Potraživanja za više plaćen doprinos za ZO za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti na plaće

1647 - Potraživanja za više plaćen doprinos za zapošljavanje na plaće

1649 - Potraživanja za više plaćene ostale poreze, prireze i doprinose iz dohotka i doprinose na dohodak

. pBIL 165 - Potraživanja za preplaćene posebne poreze, lokalne poreze i doprinose i članarine (Pozicija C.II.5.)

1650 - Potraživanja za više plaćen porez na promet nekretnina 1651 - Potraživanja za više plaćene posebne poreze

16510 - Potraživanja za više plaćen posebni porez na automobile, plovila i zrakoplove

16511 - Potraživanja za više plaćen posebni porez na naftu

16512 - Potraživanja za više plaćen posebni porez na alkohol i bezalkoholna pića

16513 - Potraživanja za više plaćen posebni porez na kavu 16514 - Potraživanja za više plaćen posebni porez na luksuzna dobra 16515 - Potraživanja za više plaćen posebni porez na pivo

16516 - Potraživanja za više plaćen posebni porez na premije osiguranja

16517 - Potraživanja za više plaćen posebni porez na duhan

16518 - Potraživanja za više plaćen porez na igre na sreću i nagradne igre

16519 - Potraživanja za više plaćene ostale posebne poreze 1652 - Potraživanja za više plaćene lokalne poreze 1653 - Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine 16530 - Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine komorama

16531 - Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine HGK - i

16532 - Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine HOK - i

16533 - Potraživanja za više plaćene članarine turističkim zajednicama

16534 - Potraživanja za više plaćen doprinos za sklonište

16535 - Potraživanja za više plaćen doprinos za opće korisne funkcije šuma

16536 - Potraživanja za više plaćenu vodoprivrednu naknadu 16537 - Potraživanja za više plaćenu spomeničku rentu

16539 - Potraživanja za više plaćene ostale doprinose koji ne ovise o rezultatu

. pBIL 166 - Potraživanja za regrese, premije, stimulacije i državne potpore (Pozicija C.II.5.)

. pBIL 167 - Potraživanja od Fonda za otkupljenu ambalažu (Pozicija C.II.5.)

40

Page 46: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 1670 - Potraživanja prodavatelja od Fonda za povratnu naknadu

isplaćenu potrošačima obračunanu Fondu

1671 - Potraživanja proizvođača i uvoznika za nepovratnu naknadu od Fonda po godišnjem izvješću

1672 - Potraživanja od Fonda za povrat naknade za ambalažu za izvezenu robu

1673 - Potraživanja od Fonda za troškove prikupljanja ambalaže

. pBIL 168 - Ostala potraživanja od države i drugih institucija (Pozicija C.II.5.)

1680 - Potraživanja od Fonda za razvoj 1681 - Potraživanja za regres kamata 1682 - Potraživanja za povrat trošarina za izvezenu robu 1683 - Potraživanja za više plaćene kazne 1684 - Potraživanja za više plaćenu koncesiju

1685 - Potraživanja za više uplaćene naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina

1688 - Ostala potraživanja od lokalne samouprave 1689 - Ostala potraživanja od države i drugih institucija

. pBIL 169 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od države i drugih institucija (Pozicija C.II.5.)

1690 - Vrijednosno usklađenje pretporeza (PDV u primljenim računima, plaćeni PDV)

16900 - Vrijednosno usklađenje pretporeza prema primljenim računima tuzemnih poduzetnika

16901 - Vrijednosno usklađenje pretporeza prema primljenim računima za dane predujmove

16902 - Vrijednosno usklađenje pretporeza prema primljenim računima za vlastitu potrošnju

16903 - Vrijednosno usklađenje pretporeza pri uvozu robe

16904 - Vrijednosno usklađenje pretporeza na usluge inozemnih poduzetnika

16905 - Vrijednosno usklađenje pretporeza prema primljenim računima koji se privremeno ne može odbiti (R-2)

16906 - Vrijednosno usklađenje naknadnih ispravka pretporeza 16908 - Vrijednosno usklađenje ostalih pretporeza

16909 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za PDV po poreznoj prijavi

1691 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za povrat carine, PDV-a i drugih pristojbi

16910 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćenu carinu 16911 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćeni PDV

16912 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene druge pristojbe

16919 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za ostale pristojbe

1692 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za preplaćeni porez na dobitak

16920 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćeni porez na dobitak

16921 - Vrijednosno usklađenje plaćenog poreza na dobitak ostvarenog u inozemstvu

16929 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za ostali porez na dobitak

41

Page 47: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 1693 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za naknade plaća

16930 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za naknade bolovanja od HZZO-a

16931 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za naknadu plaće za vrijeme vojne službe i civilne zaštite

16933 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za isplaćeni dječji doplatak

16934 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od HZMO-a za naknade plaće

16939 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja

1694 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene

poreze, prireze i doprinose iz dohotka i doprinose na dohotke

16940 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen porez na dohodak iz plaće

16941 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen prirez na dohodak iz plaće

16942 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen porez na dohodak iz ostalog dohotka

16943 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen prirez na dohodak iz ostalog dohotka

16944 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen doprinos za MO iz plaće

16945 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen doprinos za ZO na plaće

16946 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen doprinos

za ZO za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti na plaće

16947 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen doprinos za zapošljavanje na plaće

16949 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene ostale

poreze, prireze i doprinose iz dohotka i doprinose na dohodak

1695 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za preplaćene posebne poreze, lokalne poreze i doprinose i članarine

16950 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen porez na promet nekretnina

16951 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene posebne poreze

169510 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen posebni porez na automobile, plovila i zrakoplove

169511 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen posebni porez na naftu

169512 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen posebni porez na alkohol i bezalkoholna pića

169513 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen posebni porez na kavu

169514 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen posebni porez na luksuzna dobra

169515 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen posebni porez na pivo

169516 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen posebni porez na premije osiguranja

169517 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen posebni porez na duhan

169518 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen porez na igre na sreću i nagradne igre

169519 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene ostale posebne poreze

16952 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene lokalne poreze

42

Page 48: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 16953 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene

doprinose i članarine

169530 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene doprinose i članarine komorama

169531 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene doprinose i članarine HGK-i

169532 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene doprinose i članarine HOK-i

169533 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene članarine turističkim zajednicama

169534 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen doprinos za sklonište

169535 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćen doprinos za opće korisne funkcije šuma

169536 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćenu vodoprivrednu naknadu

169537 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćenu spomeničku rentu

169539 - Vrijednosno usklađenje Potraživanja za više plaćene ostale doprinose koji ne ovise o rezultatu

1696 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za regrese, premije, stimulacije i državne potpore

1697 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od Fonda za otkupljenu ambalažu

1698 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od države i drugih institucija

16980 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od Fonda za razvoj 16981 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za regres kamata

16982 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za povrat trošarina za izvezenu robu

16983 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćene kazne

16984 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više plaćenu koncesiju

16985 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za više uplaćene naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina

16988 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od lokalne samouprave

16989 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od države i drugih institucija

. pBIL 17 - Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika (Pozicija C.II.4.)

. pBIL 170 - Predujmovi za službena putovanja u zemlji (Pozicija C.II.4.)

. pBIL 171 - Predujmovi za službena putovanja u inozemstvu (Pozicija C.II.4.)

. pBIL 172 - Predujmovi za plaćanja nabave gotovinom i bonovima za motorno gorivo (Pozicija C.II.4.)

. pBIL 173 - Potraživanja za manjkove i učinjene štete (s PDV-om) (Pozicija C.II.4.)

. pBIL 174 - Potraživanja od zaposlenih za prehranu, disciplinske

kazne, za korištenje automobila, odmarališta i sl. (Pozicija C.II.4.)

. pBIL 175 - Potraživanja od djelatnika za više isplaćene plaće, nadnice i naknade (Pozicija C.II.4.)

. pBIL 176 - Ostala potraživanja od zaposlenih (Pozicija C.II.4.)

43

Page 49: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . pBIL 177 - Predujmovi dividenda i naknada ulagačima (Pozicija

C.II.4.)

. pBIL 178 - Ostala potraživanja od članova poduzetnika (Pozicija C.II.4.)

. pBIL 179 - Vrijednosna usklađenja potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika (Pozicija C.II.4.)

1790 - Vrijednosno usklađenje predujmova za službena putovanja u zemlji

1791 - Vrijednosno usklađenje predujmova za službena putovanja u inozemstvu

1792 - Vrijednosno usklađenje predujmova za plaćanja nabave gotovinom i bonovima za motorno gorivo

1793 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za manjkove i učinjene štete (s PDV-om)

1794 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od zaposlenih za

prehranu, disciplinske kazne, za korištenje automobila, odmarališta i sl.

1795 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od djelatnika za više isplaćene plaće, nadnice i naknade

1796 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od zaposlenih

1797 - Vrijednosno usklađenje predujmova dividenda i naknada ulagačima

1798 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od članova poduzetnika

. pBIL 18 - Ostala kratkotrajna potraživanja (Pozicija C.II.6.)

. pBIL 180 - Potraživanja za predujmove za usluge (Pozicija C.II.6.)

. pBIL 181 - Potraživanja za povratnu naknadu za ambalažu (osim od Fonda, vidi konto 167) (Pozicija C.II.6.)

1810 - Potraživanja prodavatelja za povratnu naknadu za

ambalažu obračunanu u računima dobavljača (povratna naknada plaćena dobavljačima)

1811 - Potraživanja prodavatelja za isplaćenu povratnu naknadu za ambalažu potrošačima

1812 - Potraživanja proizvođača i uvoznika za nepovratnu naknadu za ambalažu plaćenu Fondu

1813 - Potraživanja potrošača za povratnu naknadu za ambalažu

. pBIL 182 - Potraživanja od kooperanata, zadrugara, ortaka, zastupnika i iz zajedničkih poslova (Pozicija C.II.6.)

. pBIL 183 - Potraživanja iz odštetnih zahtijeva od osiguravajućih društava i drugih (Pozicija C.II.6.)

. pBIL 184 - Potraživanja za sudske troškove (Pozicija C.II.6.)

. pBIL 185 - Potraživanja za tantijeme (naknade za korištenje patenata, autorskih prava i slično (Pozicija C.II.6.)

. pBIL 186 - Potraživanja za naknadne popuste (Pozicija C.II.6.)

. pBIL 187 - Potraživanja za kamate (Pozicija C.II.6.) 1870 - Potraživanja za kamate na zajmove

44

Page 50: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov

18700 - Potraživanja za kamate na zajmove nepovezanim poduzetnicima u zemlji u kojima ne postoje sudjelujući interesi

18701 - Potraživanja za kamate na zajmove nepovezanim

poduzetnicima u inozemstvu u kojima ne postoje sudjelujući interesi

18702 - Potraživanja za kamate na zajmove neprofitnim organizacijama u zemlji

18703 - Potraživanja za kamate na zajmove neprofitnim organizacijama u inozemstvu

18704 - Potraživanja za kamate na zajmove fizičkim osobama u zemlji

18705 - Potraživanja za kamate na zajmove fizičkim osobama u inozemstvu

18706 - Potraživanja za kamate na zajmove državi i drugim institucijama

18707 - Potraživanja za kamate na zajmove radnicima i članovima poduzetnika

18708 - Potraživanja za kamate na ostale zajmove 1871 - Potraživanja za kamate od kupaca 1872 - Potraživanja za kamate od zaposlenika 1873 - Potraživanja za kamate od članova poduzetnika 1874 - Potraživanja za kamate od države i drugih institucija

1879 - Potraživanja za kamate od ostalih kratkotrajnih potraživanja

. prm.S 188 - Ostala kratkotrajna potraživanja (Pozicija C.II.6.)

dj.140, 1200, dj.140, 1201, dj.141, 1210, dj.141. 1211, 142 . prm.S

1880 - Potraživanja od nepovezanih poduzetnika u zemlji u kojima postoji sudjelujući interes za dividende i udjele u dobiti

143 . prm.S 1881 - Potraživanja od nepovezanih poduzetnika u inozemstvu u

kojima postoji sudjelujući interes za dividende i udjele u dobiti

146 . prm.S 1882 - Ostala potraživanja od nepovezanih poduzetnika u zemlji u

kojima postoji sudjelujući interes 147

. prm.S 1883 - Ostala potraživanja od nepovezanih poduzetnika u inozemstvu u kojima postoji sudjelujući interes

188 . prm.S 1889 - Ostala kratkotrajna potraživanja

. pBIL 189 - Vrijednosno usklađenje ostalih kratkotrajnih potraživanja (Pozicija C.II.6.)

1890 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za predujmove za usluge

1891 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za povratnu naknadu za ambalažu (osim od Fonda, vidi konto 167)

1892 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od kooperanata, zadrugara, ortaka, zastupnika i iz zajedničkih poslova

1893 - Vrijednosno usklađenje potraživanja iz odštetnih zahtijeva od osiguravajućih društava i drugih

1894 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za sudske troškove

1895 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za tantijeme (naknade za korištenje patenata, autorskih prava i slično

1896 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za naknadne popuste

45

Page 51: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 1897 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate 18970 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate na zajmove

189700 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate na zajmove

nepovezanim poduzetnicima u zemlji u kojima ne postoje sudjelujući interesi

189701 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate na zajmove

nepovezanim poduzetnicima u inozemstvu u kojima ne postoje sudjelujući interesi

189702 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate na zajmove neprofitnim organizacijama u zemlji

189703 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate na zajmove neprofitnim organizacijama u inozemstvu

189704 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate na zajmove fizičkim osobama u zemlji

189705 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate na zajmove fizičkim osobama u inozemstvu

189706 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate na zajmove državi i drugim institucijama

189707 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate na zajmove radnicima i članovima poduzetnika

189708 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate na ostale zajmove 18971 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate od kupaca

18972 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate od zaposlenika

18973 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate od članova poduzetnika

18974 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate od države i drugih institucija

18979 - Vrijednosno usklađenje potraživanja za kamate od ostalih kratkotrajnih potraživanja

. prm.S 1898 - Vrijednosno usklađenje ostalih kratkotrajnih potraživanja

1490, 1290, 1491, 1291, 1492 . prm.S 18980 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od nepovezanih

poduzetnika u zemlji u kojima postoji sudjelujući interes za dividende i udjele u dobiti

1493 . prm.S 18981 - Vrijednosno usklađenje potraživanja od nepovezanih

poduzetnika u inozemstvu u kojima postoji sudjelujući interes za dividende i udjele u dobiti

1496 . prm.S 18982 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od nepovezanih poduzetnika u zemlji u kojima postoji sudjelujući interes

1497 . prm.S 18983 - Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja od nepovezanih poduzetnika u inozemstvu u kojima postoji sudjelujući interes

. prm.S 18989 - Vrijednosno usklađenje ostalih kratkotrajnih potraživanja

19 - Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunani prihodi (Pozicija D)

190 - Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja (do 12 mjeseci) (Pozicija D)

1900 - Unaprijed plaćena najamnina (zakupnina) iz operativnog (poslovnog) najma

1901 - Unaprijed plaćeni troškovi energije 1902 - Unaprijed plaćeni troškovi reklame, propagande i sajmova 1903 - Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba 1904 - Unaprijed plaćene kamate

1905 - Unaprijed plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise

1906 - Unaprijed plaćeni troškovi održavanja dugotrajne imovine 1907 - Unaprijed isplaćene plaće za buduća razdoblja

46

Page 52: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 1908 - Unaprijed plaćeni ovisni troškovi nabave 1909 - Unaprijed plaćeni ostali troškovi budućeg razdoblja 191 - Obračunani prihodi koji nisu zaračunani (Pozicija D)

1910 - Obračunani prihodi za prodane proizvode robu i usluge koji nisu zaračunani

1911 - Obračunani kamati koji nisu zaračunani 1919 - Obračunani ostali prihodi koji nisu zaračunani 199 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja (Pozicija D) 199 - Ostala aktivna vremenska razgraničenja (Pozicija D)

Razred 2

Kratkoročne obveze, odgođeno plaćanje

troškova i prihod budućga razdoblja

. pBIL 20 - Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (Pozicija D.6.)

. pBIL 200 - Obveze prema bankama u zemlji (Pozicija D.6.) 2000 - Obveze za kratkoročne kredite 2001 - Kratkoročne obveze za otplate dugoročnih kredita 2002 - Ostale kratkoročne obveze prema bankama u zemlji 2003 - Obveze za ugovorne kamate prema bankama u zemlji 2004 - Obveze za zatezne kamate prema bankama u zemlji . pBIL 201 - Obveze prema bankama u inozemstvu (Pozicija D.6.) 2010 - Obveze za kratkoročne kredite 2011 - Kratkoročne obveze za otplate dugoročnih kredita 2012 - Ostale kratkoročne obveze prema bankama u inozemstvu

2013 - Obveze za ugovorne kamate prema bankama u inozemstvu

2014 - Obveze za zatezne kamate prema bankama u inozemstvu

. pBIL 202 - Obveze prema ostalim financijskim institucijama u zemlji (Pozicija D.6.)

2020 - Obveze za kratkoročne kredite 2021 - Kratkoročne obveze za otplate dugoročnih kredita

2022 - Ostale kratkoročne obveze prema ostalim financijskim institucijama u zemlji

2023 - Obveze za ugovorne kamate prema ostalim financijskim institucijama u zemlji

2024 - Obveze za zatezne kamate prema ostalim financijskim institucijama u zemlji

. pBIL 203 - Obveze prema ostalim financijskim institucijama u inozemstvu (Pozicija D.6.)

2030 - Obveze za kratkoročne kredite 2031 - Kratkoročne obveze za otplate dugoročnih kredita 2032 - Ostale kratkoročne obveze prema ostalim financijskim

47

Page 53: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov institucijama u inozemstvu

2033 - Obveze za ugovorne kamate prema ostalim financijskim institucijama u inozemstvu

2034 - Obveze za zatezne kamate prema ostalim financijskim institucijama u inozemstvu

. pBIL 21 - Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima (Pozicija D.9.)

. pBIL 210 - Obveze za izdane čekove (Pozicija D.9.) 2100 - Obveze za izdane čekove u zemlji 2101 - Obveze za izdane čekove u inozemstvu . pBIL 211 - Obveze za izdane mjenice (Pozicija D.9.) 2110 - Obveze za izdane mjenice u zemlji 2111 - Obveze za izdane mjenice u inozemstvu . pBIL 212 - Obveze za izdane obveznice (Pozicija D.9.)

. pBIL 213 - Obveze za izdane komercijalne zapise (Pozicija D.9.)

. pBIL 214 - Obveze za izdane zadužnice (Pozicija D.9.)

. pBIL 219 - Obveze za izdane ostale kratkotrajne vrijednosne papire (Pozicija D.9.)

. pBIL 22 - Obveze prema dobavljačima (Pozicija D.8.)

2470 . prm.S 220 - Obveze prema dobavljačima - pravnim osobama u zemlji (Pozicija D.8.)

2200 - Obveze prema dobavljačima - pravnim osobama u zemlji za kratkotrajnu imovinu

2201 - Obveze prema dobavljačima - pravnim osobama za dugotrajnu imovinu

2202 - Obveze prema dobavljačima - pravnim osobama za usluge 2470 . prm.S 221 - Obveze prema dobavljačima u inozemstvu (Pozicija D.8.)

2210 - Obveze prema dobavljačima u inozemstvu za kratkotrajnu imovinu

2211 - Obveze prema dobavljačima osobama u inozemstvu za dugotrajnu imovinu

2212 - Obveze prema dobavljačima u inozemstvu za usluge

2213 - Obveze prema dobavljačima u inozemstvu za uvoz robe u svoje ime a za tuđi račun

2214 - Obveze prema dobavljačima - fizičkim osobama u

inozemstvu za usluge po ugovoru o autorskom djelu (bruto)

2215 - Obveze prema dobavljačima - fizičkim osobama u inozemstvu za usluge po ugovoru o djelu (bruto)

. pBIL 222 - Obveze prema dobavljačima - fizičkim osobama u zemlji (Pozicija D.8.)

2220 - Obveze prema dobavljačima - fizičkim osobama u zemlji koji vode poslovne knjige za kratkotrajnu imovinu

2221 - Obveze prema dobavljačima - fizičkim osobama u zemlji koji vode poslovne knjige za dugotrajnu imovinu

48

Page 54: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 2223 - Obveze prema dobavljačima - fizičkim osobama u zemlji

koji vode poslovne knjige za usluge

2224 - Obveze prema dobavljačima - fizičkim osobama u zemlji

za usluge po ugovoru o autorskom djelu - drugi dohodak (neto)

2225 - Obveze prema dobavljačima - fizičkim osobama u zemlji za usluge po ugovoru od djelu - drugi dohodak (neto)

. pBIL 223 - Obveze prema uvozniku (Pozicija D.8.)

. pBIL 224 - Obveze s temelja izvoza za tuđi račun (Pozicija D.8.)

. pBIL 225 - Obveze po obračunu za robu u komisiji i konsignaciji (Pozicija D.8.)

2250 - Obveze prema obračunu za robu u komisiji 2251 - Obveze prema obračunu za robu u konsignaciji . pBIL 226 - Obveze prema kooperantima (Pozicija D.8.)

. pBIL 227 - Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama (Obveza prema kartičarima) (Pozicija D.8.)

2270 - American Exspress (plaćeni računi dobavljača karticama) 2271 - Diners Club (plaćeni računi dobavljača karticama) 2272 - Visa (plaćen račun dobavljača karticama) 2273 - Eurocard Mastercard (plaćen račun dobavljača karticama) 2274 - Visa electron (plaćen račun dobavljača karticama) 2275 - Maestro (plaćen račun dobavljača karticama) 2279 - Ostale kartice (plaćen račun dobavljača karticama) . pBIL 228 - Obveze za nezaračunanu robu i usluge (Pozicija D.8.) 2280 - Obveze za nezaračunanu robu i usluge iz zemlje 2281 - Obveze za nezaračunanu robu i usluge iz inozemstva . pBIL 229 - Ostale obveze prema dobavljačima (Pozicija D.8.)

. pBIL 23 - Obveze prema radnicima (osim za plaće i

naknade plaća, plaće u naravi i plaće za iznose iznad propisanih materijalnih izdataka) i ostale kratkoročne obveze (Pozicija D 10. i D 14.)

. pBIL 230 - Obveze prema zaposlenima (osim za plaće i naknade

plaća, plaće u naravi i plaće za iznose iznad propisanih materijalnih izdataka) (Pozicija D 10.)

2300 - Obveze s temelja službenih putovanja (putni troškovi, dnevnice, noćenje)

2301 - Obveze za nepodignute plaće - položene na račun

2302 - Obveze prema zaposlenima za kamatu i iz primjene valutne klauzule

23020 - Obveze prema zaposlenima za ugovorenu kamatu na zajmove

23021 - Obveze prema zaposlenima za zateznu kamatu 23022 - Obveze prema zaposlenima iz primjene valutne klauzule

2303 - Obveze s temelja naknada i primanja djelatnika koje terete troškove

23030 - Obveze za nagrade zaposlenicima

49

Page 55: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 23031 - Obveze za naknadu štete 23032 - Obveze za jubilarne nagrade 23033 - Obveze za potpore 23034 - Obveze za otpremnine 23035 - Obveze za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 23036 - Obveze za prijevoz na posao i s posla 23039 - Ostale obveze 2304 - Obveze za dječji doplatak 2305 - Obveze za naknadu bolovanja na teret HZZO -a 2306 - Obveze za naknadu šteta 2309 - Ostale obveze prema zaposlenima

. pBIL 231 - Obveze iz zajedničkih poslova (osim za isporuke dobara i usluga - vidi konta grupe 22) (Pozicija D 14.)

2310 - Obveze iz zajedničkog pothvata 2311 - Obveze prema zadrugarima 2319 - Ostale obveze iz zajedničkih poslova . pBIL 232 - Obveze za stipendije (Pozicija D 14.)

. pBIL 233 - Obveze prema učenicima i studentima na praksi (Pozicija D 14.)

. pBIL 234 - Obveze za naknadu šteta (Pozicija D 14.)

. pBIL 235 - Obveze s osnove sudskih presuda (Pozicija D 14.)

. pBIL 236 - Obveze za za penale, kazne i slično (Pozicija D 14.)

. pBIL 237 - Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji, preuzimanju duga i slično (Pozicija D 14.)

2474 . prm.S 238 - Obveze za kamate i obveze iz primjene valutne klauzule (Pozicija D 14.)

2380 - Obveze za ugovorene kamate na zajmove

23800 - Obveze za ugovorene kamate na zajmove prema

nepovezanim poduzetnicima u kojima ne postoji sudjelujući interes

23801 - Obveze za ugovorene kamate na zajmove prema fizičkim osobama (osim prema radnicima)

2381 - Obveze za ostale ugovorene kamate 2382 - Obveze za zatezne kamate

23820 - Obveze za zatezne kamate prema nepovezanim poduzetnicima u kojima ne postoji sudjelujući interes

23821 - Obveze za zatezne kamate prema fizičkim osobama (osim prema radnicima)

2383 - Obveze iz primjene valutne klauzule

23830 - Obveze iz primjene valutne klauzule prema nepovezanim poduzetnicima u kojima ne postoji sudjelujući interes

23831 - Obveze iz primjene valutne klauzule prema fizičkim osobama (osim prema radnicima)

. pBIL 239 - Ostale kratkoročne obveze (Pozicija D 14.) 2390 - Obveze prema osiguravajućim društvima 2391 - Obveze za premije zdravstvenog osiguranja 2392 - Obveze iz poslovanja u slobodnoj zoni 2393 - Obveze za uplaćeni a neupisani temeljni kapital

50

Page 56: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 2394 - Obveze za kupnju poslovnog udjela 2395 - Obveze prema brokerima 2399 - Ostale kratkoročne obveze

. prm.S

24 - Obveze prema povezanim poduzetnicima unutar grupe, obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom i obveze s osnove udjela u rezultatu (Pozicija D.1 do D.4 i D12.)

. prm.S 240 - Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge (Pozicija D.1.)

dj.2400, dj.2401, dj.2402 i dj.2403 . prm.S 2400 - Obveze za kratkotrajnu imovinu

dj.2400, dj.2401, dj.2402 i dj.2403 . prm.S 2401 - Obveze za dugotrajnu imovinu

dj.2400, dj.2401, dj.2402 i dj.2403 . prm.S 2402 - Obveze za usluge

. prm.S 241 - Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (Pozicija D.2.)

dj.2420, dj.2421, dj.2422 i dj.2423 . prm.S 2410 - Obveze za zajmove

dj.2450, dj.2451, dj.2452 i dj.2453 . prm.S 2411 - Obveze za depozite

dj.2450, dj.2451, dj.2452 i dj.2453 . prm.S 2412 - Obveze za jamstva

dj.2450, dj.2451, dj.2452 i dj.2453 . prm.S 2413 - Obveze za kaucije

dj.2430, dj.2431, dj.2432 i dj.2433 . prm.S 2414 - Obveze za predujmove

dj.2450, dj.2451, dj.2452 i dj.2453 . prm.S 2419 - Obveze za ostale slične dugoročne obveze

. prm.S 242 - Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe (Pozicija D.1.)

dj.2410, dj.2411, dj.2412 i dj.2413 . prm.S 2420 - Obveze za raspoređeni dobitak (dividende ili udjele u dobiti)

dj.2440, dj.2441, dj.2442 i dj.2443 . prm.S 2421 - Obveze za ugovorne kamate

dj.2444, dj.2445, dj.2446 i dj.2447 . prm.S 2422 - Obveze za zatezne kamate

dj.2450, dj.2451, dj.2452 i dj.2453 . prm.S 2429 - Ostale obveze

. prm.S 243 - Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge (Pozicija D.3.)

dj.2401 i dj.2403 . prm.S 2430 - Obveze za kratkotrajnu imovinu dj.2401 i dj.2403 . prm.S 2431 - Obveze za dugotrajnu imovinu dj.2401 i dj.2403 . prm.S 2432 - Obveze za usluge

. prm.S 244 - Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija D.4.)

dj.2421 i dj.2423 . prm.S 2440 - Obveze za zajmove dj.2451 i dj.2453 . prm.S 2441 - Obveze za depozite dj.2451 i dj.2453 . prm.S 2442 - Obveze za jamstva

51

Page 57: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov dj.2451 i dj.2453 . prm.S 2443 - Obveze za kaucije dj.2431 i dj.2433 . prm.S 2444 - Obveze za predujmove dj.2451 i dj.2453 . prm.S 2445 - Obveze za ostale slične dugoročne obveze

. prm.S 245 - Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija D.3.)

dj.2411 i dj.2413 . prm.S 2450 - Obveze za raspoređeni dobitak (dividende ili udjele u dobiti) dj.2441 i dj.2443 . prm.S 2451 - Obveze za ugovorne kamate dj.2445 i dj.2447 . prm.S 2452 - Obveze za zatezne kamate dj.2451 i dj.2453 . prm.S 2459 - Ostale obveze

2471 . prm.S 246 - Obveze s osnove udjela u rezultatu članovima poduzetnika i ostalim osobama (Pozicija D 12.)

2460 - Obveze s osnove udjela u rezultatu nepovezanim poduzetnicima u kojima ne postoji sudjelujući interes

2461 - Obveze s osnove udjela u rezultatu fizičkim osobama - članovima poduzetnika

2462 - Obveze s osnove udjela u rezultatu fizičkim osobama - radnicima poduzetnika

2463 - Obveze s osnove udjela u rezultatu fizičkim osobama - članovima uprave poduzetnika

2464 - Obveze s osnove udjela u rezultatu fizičkim osobama - članovima poduzetnika

2465 - Obveze s osnove udjela u rezultatu iz zajedničkog pothvata

2466 - Obveze s osnove udjela u rezultatu zadrugarima 2469 - Ostale obveze s osnove udjela u rezultatu

. pBIL

25 - Obveze za zajmove, depozite i slično i obveze za predujmove (osim prema povezanim poduzetnicima unutar grupe i prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija D 5. i D 7.)

2472 . prm.S 250 - Obveze za financijske zajmove (Pozicija D.5.) 2500 - Obveze za financijske zajmove pravnim osobama u zemlji

2501 - Obveze za financijske zajmove pravnim osobama u inozemstvu

2502 - Obveze za financijske zajmove fizičkim osobama u zemlji

2503 - Obveze za financijske zajmove fizičkim osobama u inozemstvu

2504 - Obveze za financijske zajmove članovima poduzetnika pravnim osobama u zemlji

2505 - Obveze za financijske zajmove članovima poduzetnika pravnim osobama u inozemstvu

2506 - Obveze za financijske zajmove članovima poduzetnika fizičkim osobama u zemlji

2507 - Obveze za financijske zajmove članovima poduzetnika fizičkim osobama u inozemstvu

2509 - Obveze za financijske zajmove ostalim osobama 2472 . prm.S 251 - Obveze za robne zajmove (Pozicija D 5.)

52

Page 58: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 2510 - Obveze za robne zajmove pravnim osobama u zemlji 2511 - Obveze za robne zajmove pravnim osobama u inozemstvu

2512 - Obveze za robne zajmove članovima poduzetnika pravnim osobama u zemlji

2513 - Obveze za robne zajmove članovima poduzetnika pravnim osobama u inozemstvu

2519 - Obveze za robne zajmove ostalim osobama

2472 . prm.S 252 - Obveze za otplatu dugoročnih zajmova koji dospijevaju u poslovnoj godini (Pozicija D.5.)

2520 - Obveze za otplatu dugoročnih zajmova koji dospijevaju u poslovnoj godini pravnim osobama u zemlji

2521 - Obveze za otplatu dugoročnih zajmova koji dospijevaju u poslovnoj godini pravnim osobama u inozemstvu

2522 - Obveze za otplatu dugoročnih zajmova koji dospijevaju u poslovnoj godini fizičkim osobama u zemlji

2523 - Obveze za otplatu dugoročnih zajmova koji dospijevaju u poslovnoj godini fizičkim osobama u inozemstvu

2524 - Obveze za otplatu dugoročnih zajmova koji dospijevaju u

poslovnoj godini članovima poduzetnika pravnim osobama u zemlji

2525 - Obveze za otplatu dugoročnih zajmova koji dospijevaju u

poslovnoj godini članovima poduzetnika pravnim osobama u inozemstvu

2526 - Obveze za otplatu dugoročnih zajmova koji dospijevaju u

poslovnoj godini članovima poduzetnika fizičkim osobama u zemlji

2527 - Obveze za otplatu dugoročnih zajmova koji dospijevaju u

poslovnoj godini članovima poduzetnika fizičkim osobama u inozemstvu

2529 - Obveze za otplate dugoročnih zajmova koji dospijevaju u poslovnoj godini ostalim osobama

2475 . prm.S 253 - Obveze za depozite (pologe) (Pozicija D.5.) 2530 - Obveze za depozite (pologe) pravnim osobama u zemlji

2531 - Obveze za depozite (pologe) pravnim osobama u inozemstvu

2532 - Obveze za depozite (pologe) fizičkim osobama u zemlji

2533 - Obveze za depozite (pologe) fizičkim osobama u inozemstvu

2539 - Obveze za depozite (pologe) ostalim osobama 2475 . prm.S 254 - Obveze za kaucije (jamčevine) (Pozicija D.5.)

2540 - Obveze za kaucije (jamčevine) pravnim osobama u zemlji

2541 - Obveze za kaucije (jamčevine) pravnim osobama u inozemstvu

2542 - Obveze za kaucije (jamčevine) fizičkim osobama u zemlji

2543 - Obveze za kaucije (jamčevine) fizičkim osobama u inozemstvu

2549 - Obveze za kaucije (jamčevine) ostalim osobama 2475 . prm.S 255 - Obveze za ostale kratkoročne financijske obveze

53

Page 59: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov (Pozicija D.5.)

2540 - Obveze za ostale kratkoročne financijske obveze pravnim osobama u zemlji

2541 - Obveze za kaucije (jamčevine) pravnim osobama u inozemstvu

2542 - Obveze za kaucije (jamčevine) fizičkim osobama u zemlji

2543 - Obveze za kaucije (jamčevine) fizičkim osobama u inozemstvu

2549 - Obveze za kaucije (jamčevine) ostalim osobama 2473 . prm.S 259 - Obveze za primljene predujmove (Pozicija D.7.)

2590 - Obveze za primljene predujmove pravnim osobama u zemlji

2591 - Obveze za primljene predujmove pravnim osobama u inozemstvu

2592 - Obveze za primljene predujmove fizičkim osobama u zemlji

2593 - Obveze za primljene predujmove fizičkim osobama u inozemstvu

2599 - Obveze za primljene predujmove ostalim osobama

. pBIL 26 - Obveze za poreze, doprinose i slična davanja

(osim poreza i doprinosa iz plaća i naknada plaća - vidi konta grupe 27) (Pozicija D.11.)

. pBIL 260 - Obveze za porez na dodanu vrijednost (Pozicija D.11.) 2600 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH

26000 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 5%

260000 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 5% za izlazne račune

260001 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 5% za nezaračunane isporuke

260002 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 5%

za izlazne račune za vlastitu potrošnju u skladu s čl.7.st.3. i čl.8.st.3. Zakona o PDV – u

260003 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 5%

za izlazne računa o isporukama dobara na brodovima, u zrakoplovima i vlakovima iz čl.14. Zakona o PDV – u

260004 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 5% za ostale slučajeve

26001 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 10%

260010 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 10% za izlazne račune

260011 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 10% za nezaračunane isporuke

260012 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 10%

za izlazne račune za vlastitu potrošnju u skladu s čl.7.st.3. i čl.8.st.3. Zakona o PDV – u

260013 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 10%

za izlazne računa o isporukama dobara na brodovima, u zrakoplovima i vlakovima iz čl.14. Zakona o PDV – u

260014 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 10% za ostale slučajeve

26002 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 13%

260020 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 13% za izlazne račune

54

Page 60: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 260021 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 13%

za nezaračunane isporuke

260022 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 13%

za izlazne račune za vlastitu potrošnju u skladu s čl.7.st.3. i čl.8.st.3. Zakona o PDV – u

260023 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 13%

za izlazne računa o isporukama dobara na brodovima, u zrakoplovima i vlakovima iz čl.14. Zakona o PDV – u

260024 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 13% za ostale slučajeve

26003 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 25%

260030 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 25% za izlazne račune

260031 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 25% za nezaračunane isporuke

260032 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 25%

za izlazne račune za vlastitu potrošnju u skladu s čl.7.st.3. i čl.8.st.3. Zakona o PDV – u

260033 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 25%

za izlazne računa o isporukama dobara na brodovima, u zrakoplovima i vlakovima iz čl.14. Zakona o PDV – u

260034 – Obveze za PDV za isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 25% za ostale slučajeve

2601 – Obveze za PDV po izlaznim računima za predujmove u RH

26010 – Obveze za PDV po izlaznim računima za predujmove u RH po stopi od 5% 26011 – Obveze za PDV po izlaznim računima za predujmove u RH po stopi od 10% 26012 – Obveze za PDV po izlaznim računima za predujmove u RH po stopi od 13%

26013 – Obveze za PDV po izlaznim računima za predujmove u RH po stopi od 25%

2602 – Obveze za PDV za primljene isporuke u RH za koju PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze)

2603 – Obveze za PDV od stjecanja dobara unutar EU

26030 – Obveze za PDV od stjecanja dobara unutar EU po stopi od 5%

26031 – Obveze za PDV od stjecanja dobara unutar EU po stopi od 10%

26032 – Obveze za PDV od stjecanja dobara unutar EU po stopi od 13%

26033 – Obveze za PDV od stjecanja dobara unutar EU po stopi od 25%

2604 – Obveze za PDV od primljenih usluga iz EU 26040 – Obveze za PDV od primljenih usluga iz EU po stopi od 5% 26041 – Obveze za PDV od primljenih usluga iz EU po stopi od 10% 26042 – Obveze za PDV od primljenih usluga iz EU po stopi od 13% 26043 – Obveze za PDV od primljenih usluga iz EU po stopi od 25%

2605 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH

26050 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi od 5%

260500 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz EU bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 5%

260501 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 5%

260502 – Obveze za PDV od primljenih usluga od poreznih obveznika iz

trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75. st.1.t.6. Zakona o PDV – u po stopi od 5%

260503 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara u okviru trostranog

55

Page 61: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov posla od poreznih obveznika iz EU bez sjedišta u RH po stopi od 5%

26051 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi od 10%

260510 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz EU bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 10%

260511 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 10%

260512 – Obveze za PDV od primljenih usluga od poreznih obveznika iz

trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75. st.1.t.6. Zakona o PDV – u po stopi od 10%

260513 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara u okviru trostranog

posla od poreznih obveznika iz EU bez sjedišta u RH po stopi od 10%

26052 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi od 13%

260520 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz EU bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 13%

260521 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 13%

260522 – Obveze za PDV od primljenih usluga od poreznih obveznika iz

trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75. st.1.t.6. Zakona o PDV – u po stopi od 13%

260523 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara u okviru trostranog

posla od poreznih obveznika iz EU bez sjedišta u RH po stopi od 13%

26053 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po stopi od 25%

260530 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz EU bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 25%

260531 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih

obveznika iz trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75.st.2. Zakona o PDV – u po stopi od 25%

260532 – Obveze za PDV od primljenih usluga od poreznih obveznika iz

trećih zemalja bez sjedišta u RH u skladu s čl.75. st.1.t.6. Zakona o PDV – u po stopi od 25%

260533 – Obveze za PDV od primljenih isporuka dobara u okviru trostranog

posla od poreznih obveznika iz EU bez sjedišta u RH po stopi od 25%

2606 – Obveze za PDV naknadnog oslobođenja izvoza u okviru osobnog putničkog prometa

2607 – Obveze za obračunani PDV pri uvozu 2608 – Obveze za PDV po poreznoj prijavi 2609 – Ostale obveze za PDV

. pBIL 261 - Obveze prema carinarnici (carina, PDV i ostale pristojbe) (Pozicija D.11.)

. pBIL 262 - Obveze za porez na dobit i porez po odbitku (Pozicija D.11.)

2620 - Obveze za porez na dobit 2621 - Obveze za porez na dobit po rješenju poreznog nadzora 2622 - Ostale obveze za porez na dobit 2623 - Obveze za porez po odbitku 26230 - Obveze za porez po odbitku za dividende i udjel u dobitku 26231 - Obveze za porez po odbitku za kamate 26232 - Obveze za porez po odbitku na intelektualne usluge

56

Page 62: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 26233 - Obveze za porez po odbitku za reviziju 26234 - Obveze za porez po odbitku za porezno savjetovanje 26235 - Obveze za porez po odbitku za istraživanje tržišta

26236 - Obveze za porez po odbitku na dobitak ostvaren u inozemstvu

26239 - Ostale obveze za porez po odbitku 2624 - Obveze za porez po odbitku po rješenju poreznog nadzora

. pBIL 263 - Obveze za poreze i prireze iz dohotka (osim poreza iz

plaće i naknade plaća - vidi konta grupe 27) (Pozicija D.11.)

2630 - Obveze za porez i prirez iz autorskih honorara 2631 - Obveze za porez i prirez iz naknada po ugovoru o djelu 2632 - Obveze za porez i prirez iz ostalog drugog dohotka 2633 - Obveze za porez i prirez iz dohotka od kapitala

2634 - Obveze za porez i prirez iz dohotka od imovine i imovinskih prava

2635 - Obveze za porez i prirez iz dohotka od osiguranja 2638 - Obveze za ostale poreze iz dohotka 2639 - Obveze za posebni porez na neto dohodak . pBIL 264 - Obveze za ostale poreze (Pozicija D.11.) 2640 - Porez na promet nekretnina

2641 - Porez na promet rabljenih automobila, ostalih prometnih vozila i plovila

2642 - Posebni porezi (trošarine) 26420 - Posebni porez pri uvozu automobila, plovila i zrakoplova 26421 - Posebni porez na naftu 26422 - Posebni porez na alkohol 26423 - Posebni porez na bezalkoholna pića 26424 - Posebni porez na kavu 26425 - Posebni porez na luksuzna dobra 26426 - Posebni porez na pivo 26427 - Posebni porez na duhan 26428 - Porez na igre na sreću i nagradne igre 26429 - Ostali posebni porezi 2643 - Lokalni porezi 26430 - Porez na automobile 26431 - Porez na kuće za odmor 26432 - Porez na korištenje javnih površina 26433 - Porez na tvrtku (naziv) 26434 - Porez na reklamu 26435 - Porez na potrošnju 26436 - Porez na zabavne priredbe i športske igre 26437 - Porez na nekorištene nekretnine i neobrađeno zemljište 26438 - Porez na nasljedstva i darove 26439 - Ostali lokalni porezi 2649 - Ostali porezi

. pBIL 265 - Obveze za doprinose iz i na primanja fizičkih osoba

(osim doprinosa iz plaće i naknada plaće - vidi konta grupe 27) (Pozicija D.11.)

2650 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na plaće i

57

Page 63: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov naknade plaća

2651 - Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća za ozljede na radu i profesionalne bolesti

2652 - Doprinos za zapošljavanje na plaće i naknade plaća 2653 - Doprinos za mirovinsko osiguranje za beneficirani staž

26530 - Doprinos za mirovinsko osiguranje za beneficirani staž za generacijsku solidarnost (I stup)

26531 - Doprinos za mirovinsko osiguranje za beneficirani staž za individualnu kapitaliziranu štednju (II stup)

2654 - Ostali doprinosi na plaću i naknade plaća 2655 - Doprinosi iz i na naknade po ugovoru o djelu

26550 - Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (I stup)

26551 - Doprinos za mirovinsko osiguranje za individualnu kapitaliziranu štednju (II stup)

26552 - Doprinos za zdravstveno osiguranje 26559 - Ostali doprinosi 2656 - Doprinosi iz i na ostale dohotke

26560 - Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (I stup)

26561 - Doprinos za mirovinsko osiguranje za individualnu kapitaliziranu štednju (II stup)

26562 - Doprinos za zdravstveno osiguranje 26569 - Ostali doprinosi

2657 - Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za radnike upućene na rad u inozemstvo

2658 - Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za službeni put u inozemstvo

2659 - Ostali doprinosi

. pBIL 266 - Obveze za ostale doprinose, članarine i naknade (Pozicija D.11.)

2660 - Doprinosi i članarine komorama 26600 - Doprinos HGK-i 26601 - Članarina HGK-i 26602 - Doprinos HOK-i 26603 - Članarina HOK-i 2661 - Članarine turističkim zajednicama 2662 - Doprinos za skloništa 2663 - Doprinosi i naknade za šume 2664 - Vodoprivredne naknade 2665 - Spomenička renta 2666 - Boravišna pristojba

2667 - Naknada za eksploataciju i iskorištavanje mineralnih sirovina

2668 - Ostali doprinosi i članarine 2669 - Ostale obveze javnih davanja

26690 - Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izgradnje

26691 - Obveze za koncesije 26697 - Obveze za kazne u svezi s javnim davanjima 26698 - Obveze za zatezne kamate u svezi s javnim davanjima

58

Page 64: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 26699 - Ostale obveze javnih davanja . pBIL 267 - Obveze za naknadu za ambalažu (Pozicija D.11.)

2670 - Obveza za povratnu naknadu za ambalažu za prodanu robu kupcima (naknada naplaćena od kupaca)

2671 - Obveza proizvođača i uvoznika prema Fondu za povratnu naknadu za ambalažu

2672 - Obveza proizvođača i uvoznika prema Fondu za nepovratnu naknadu za ambalažu

2673 - Obveza za nepovratne naknade za uvezenu robu za koju nije primljen račun Fonda

. pBIL 27 - Obveze prema radnicima za plaće, naknade

plaća i obveze za poreze i doprinose iz plaća i naknade plaća (Pozicija D.10. i D.11.)

. pBIL 270 - Obveze za bruto plaće, nadnice i naknade (Pozicija D 10.)

2700 - Obveze za bruto plaće na teret poslodavca

2701 - Obveze za bruto naknade za bolovanje na teret poslodavca

2702 - Obveze za ostale bruto naknade plaća 2703 - Obveze za bruto naknade za bolovanja koja se refundiraju

2705 - Obveze za ostale bruto naknade plaća i nadnica koje se refundiraju

. pBIL 271 - Obveze za neto plaće i nadnice (Pozicija D 10.) 2710 - Obveze za neto plaće 2711 - Obveze za administrativne i sudske zabrane 2712 - Obveze za otplatu kredita 2713 - Obveze za članarine 2714 - Ostale obustave iz neto plaća

. pBIL 272 - Obveze za naknade za neto plaće i nadnice (Pozicija D 10.)

2720 - Obveze za neto naknade za bolovanje na teret poslodavca

2721 - Obveze za ostale neto naknade plaća i nadnica na teret poslodavca

2722 - Obveze za neto naknade za bolovanje koje se refundiraju

2723 - Obveze za ostale neto naknade plaća i nadnica koje se refundiraju

. pBIL 273 - Doprinosi iz plaća, nadnica i naknada (Pozicija D 11.)

2730 - Obveze za doprinos za mirovinsko osiguranje (generacijska solidarnost - I stup)

2731 - Obveze za doprinos za mirovinsko osiguranje (individualna kapitalizirana štednja - II stup)

. pBIL 274 - Porez i prirez iz plaća, nadnica i naknada (Pozicija D 11.) 2740 - Porez iz plaća (dohotka) 2741 - Prirez porezu iz plaća (dohotka)

. pBIL 275 - Obveze za bruto plaće u naravi i bruto plaće po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog iznad propisanog

59

Page 65: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov iznosa (Pozicija D 1.)

. pBIL 276 - Obveze za neto plaće u naravi i neto plaće po osnovi

naknada, potpora, nagrada i drugog iznad propisanog iznosa (Pozicija D 10.)

. pBIL 277 - Doprinosi iz plaća u naravi i plaća po osnovi naknada,

potpora, nagrada i drugog iznad propisanog iznosa (Pozicija D 11.)

2770 - Obveze za doprinos za mirovinsko osiguranje (generacijska solidarnost - I stup)

2771 - Obveze za doprinos za mirovinsko osiguranje (individualna kapitalizirana štednja - II stup)

. pBIL 278 - Porez iz dohotka i prirez iz plaća u naravi i plaća po

osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog iznad propisanog iznosa (Pozicija D 11.)

2780 - Porez iz plaća (dohotka) 2781 - Prirez porezu iz plaća (dohotka)

. pBIL 279 - Obveze za posebne poreze iz neto plaća, iz neto plaća u

naravi i iz neto plaća po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog iznad propisanog iznosa (Pozicija D 11.)

. pBIL 28 - Obveze s osnove dugotrajne imovine

namijenjene prodaji (analitika prema izvorima) (Pozicija D 13.)

. pBIL 280 - Obveze s osnove dugotrajne imovine namijenjene prodaji (analitika prema izvorima) (Pozicija D 13.)

29 - Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja (Pozicija E)

290 - Obračunani troškovi (Pozicija E)

2900 - Obračunani troškovi koji nisu zaračunani a terete tekuće razdoblje

2901 - Obračunani i ukalkulirani troškovi kala i rasipa sirovina i materijala

2902 - Obračunani troškovi korištenih prava 2909 - Ostali obračunani troškovi

291 - Obračunani zavisni troškovi nabave trgovačke robe (Pozicija E)

292 - Unaprijed naplaćeni prihodi (Pozicija E) 2920 - Unaprijed naplaćena školarina 2921 - Unaprijed naplaćena najamnina 2922 - Unaprijed naplaćena pretplata 2929 - Unaprijed naplaćeni ostali prihodi

293 - Odgođeni prihod s osnove nezaračunanih isporuka dobara i usluga (Pozicija E)

294 - Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (Pozicija E)

295 - Odgođeno priznavanje prihoda zbog rizika naplate

60

Page 66: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov (Pozicija E)

296 - Obračunani prihodi budućeg razdoblja (Pozicija E)

299 - Ostala pasivna vremenska razgraničenja (Pozicija E)

Razred 3

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih

dijelova i sitnog inventara i predujmovi za navedene zalihe

30 - Obračun nabave zaliha 300 - Kupovna cijena po obračunu dobavljača 3000 - Kupovna cijena sirovina i materijala 3001 - Kupovna cijena rezervnih dijelova 3002 - Kupovna cijena sitnog inventara 3003 - Kupovna cijena autoguma 3004 - Kupovna cijena ambalaže 3005 - Zalihe u preuzimanju (nema dokumentacije)

30050 - Zalihe u preuzimanju (nema dokumentacije) sirovina i materijala

30051 - Zalihe u preuzimanju (nema dokumentacije) rezervnih dijelova

30052 - Zalihe u preuzimanju (nema dokumentacije) sitnog inventara 30053 - Zalihe u preuzimanju (nema dokumentacije) auto guma 30054 - Zalihe u preuzimanju (nema dokumentacije) ambalaže 301 - Ovisni troškovi nabave 3010 - Ovisni troškovi nabave sirovina i materijala 3011 - Ovisni troškovi nabave rezervnih dijelova 3012 - Ovisni troškovi nabave sitnog inventara 3013 - Ovisni troškovi autoguma 3014 - Ovisni troškovi ambalaže 302 - Carina i druge uvozne pristojbe 3020 - Carina i druge uvozne pristojbe za sirovine i materijal 3021 - Carina i druge uvozne pristojbe za rezervne dijelove 3022 - Carina i druge uvozne pristojbe za sitni inventar 3023 - Carina i druge uvozne pristojbe za autogume 3024 - Carina i druge uvozne pristojbe za ambalažu 303 - Nepovratni porezi 3030 - Nepovratni porezi za sirovine i materijal 3031 - Nepovratni porezi za rezervne dijelove 3032 - Nepovratni porezi za sitni inventar 3033 - Nepovratni porezi za autogume 3034 - Nepovratni porezi za ambalažu 304 - Ostali troškovi nabave

61

Page 67: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 3040 - Ostali troškovi nabave za sirovine i materijal 3041 - Ostali troškovi nabave za rezervne dijelove 3042 - Ostali troškovi nabave za sitni inventar 3043 - Ostali troškovi nabave za auto gume 3044 - Ostali troškovi nabave za ambalažu 309 - Obračun nabave 3090 - Obračun nabave sirovina i materijala 3091 - Obračun nabave rezervnih dijelova 3092 - Obračun nabave sitnog inventara 3093 - Obračun nabave auto guma 3094 - Obračun nabave ambalaže

3095 - Obračun nabave sirovine i materijala koji izravno terete troškove

3096 - Obračun nabave rezervnih dijelova koji izravno terete troškove

31 - Sirovine i materijal (Pozicija C I 1.) 310 - Sirovine i materijal u skladištu (Pozicija C I 1.) 3100 - Zalihe sirovina i materijala 3101 - Zalihe goriva i maziva 3102 - Zalihe uredskog materijala i pribora

3103 - Zalihe reprodukcijskog materijala s temelja zajedničkog pothvata

3104 - Zalihe ambalažnog materijala (koji postaje neodvojivi dio proizvoda)

3105 - Zalihe materijala kod kooperanata 3106 - Materijal na zalihi u javnom ili drugom skladištu 3107 - Zalihe alkoholnih i bezalkoholnih pića 3108 - Zalihe otpadnog materijala 3109 - Zalihe ostalog materijala 311 - Zalihe poluproizvoda za proizvodnju (Pozicija C I 1.)

312 - Sirovine i materijal u doradi i obradi (Pozicija C I 1.) 3120 - Sirovine i materijal u doradi i obradi 3121 - Sirovine i materijal na putu 3122 - Troškovi dorade i obrade sirovina i materijala

313 - Vrijednosno usklađenje sirovina i materijala - porezno priznato (Pozicija C I 1.)

3130 - Vrijednosno usklađenje sirovina i materijala - porezno priznato

3131 - Vrijednosno usklađenje goriva i maziva - porezno priznato

3132 - Vrijednosno usklađenje uredskog materijala i pribora - porezno priznato

3133 - Vrijednosno usklađenje reprodukcijskog materijala s temelja zajedničkog pothvata - porezno priznato

3134 - Vrijednosno usklađenje ambalažnog materijala (koji

62

Page 68: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov postaje neodvojivi dio proizvoda) - porezno priznato

3135 - Vrijednosno usklađenje materijala kod kooperanata - porezno priznato

3136 - Vrijednosno usklađenje zaliha materijala u javnom ili drugom skladištu -porezno priznato

3137 - Vrijednosno usklađenje alkoholnih i bezalkoholnih pića - porezno priznato

3138 - Vrijednosno usklađenje otpadnog materijala - porezno priznato

3139 - Vrijednosno usklađenje ostalog materijala - porezno priznato

314 - Vrijednosno usklađenje sirovina i materijala - privremeno porezno nepriznato (Pozicija C I 1.)

3140 - Vrijednosno usklađenje sirovina i materijala - privremeno porezno nepriznato

3141 - Vrijednosno usklađenje goriva i maziva - privremeno porezno nepriznato

3142 - Vrijednosno usklađenje uredskog materijala i pribora - privremeno porezno nepriznato

3143 - Vrijednosno usklađenje reprodukcijskog materijala s

temelja zajedničkog pothvata - privremeno porezno nepriznato

3144 - Vrijednosno usklađenje ambalažnog materijala (koji

postaje neodvojivi dio proizvoda) - privremeno porezno nepriznato

3145 - Vrijednosno usklađenje materijala kod kooperanata - privremeno porezno nepriznato

3146 - Vrijednosno usklađenje zaliha materijala u javnom ili drugom skladištu - privremeno porezno nepriznato

3147 - Vrijednosno usklađenje alkoholnih i bezalkoholnih pića - privremeno porezno nepriznato

3148 - Vrijednosno usklađenje otpadnog materijala - privremeno porezno nepriznato

3149 - Vrijednosno usklađenje ostalog materijala - privremeno porezno nepriznato

315 - Vrijednosno usklađenje sirovina i materijala - porezno nepriznato (Pozicija C I 1.)

3150 - Vrijednosno usklađenje sirovina i materijala - porezno nepriznato

3151 - Vrijednosno usklađenje goriva i maziva - porezno nepriznato

3152 - Vrijednosno usklađenje uredskog materijala i pribora - porezno nepriznato

3153 - Vrijednosno usklađenje reprodukcijskog materijala s temelja zajedničkog pothvata - porezno nepriznato

3154 - Vrijednosno usklađenje ambalažnog materijala (koji postaje neodvojivi dio proizvoda) - porezno nepriznato

3155 - Vrijednosno usklađenje materijala kod kooperanata - porezno nepriznato

3156 - Vrijednosno usklađenje zaliha materijala u javnom ili

63

Page 69: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov drugom skladištu - porezno nepriznato

3157 - Vrijednosno usklađenje alkoholnih i bezalkoholnih pića - porezno nepriznato

3158 - Vrijednosno usklađenje otpadnog materijala - porezno nepriznato

3159 - Vrijednosno usklađenje ostalog materijala - porezno nepriznato

316 - Vrijednosno usklađenje zaliha poluproizvoda (Pozicija C I 1.)

3160 - Vrijednosno usklađenje zaliha poluproizvoda - porezno priznato

3161 - Vrijednosno usklađenje zaliha poluproizvoda - privremeno porezno nepriznato

3162 - Vrijednosno usklađenje zaliha poluproizvoda - porezno nepriznato

318 - Odstupanje od standardnih (planskih) cijena sirovina i materijala (Pozicija C I 1.)

3180 - Odstupanja od cijena sirovina i materijala 3181 - Odstupanja od cijena goriva i maziva 3182 - Odstupanja od cijena uredskog materijala i pribora

3183 - Odstupanja od cijena reprodukcijskog materijala s temelja zajedničkog pothvata

3184 - Odstupanja od cijena ambalažnog materijala (koji postaje neodvojivi dio proizvoda)

3185 - Odstupanja od cijena materijala kod kooperanata

3196 - Odstupanja od cijena zaliha materijala u javnom ili drugom skladištu

3197 - Odstupanja od cijena alkoholnih i bezalkoholnih pića 3198 - Odstupanja od cijena otpadnog materijala 3199 - Odstupanja od cijena ostalog materijala

319 - Odstupanje od standardnih (planskih) cijena zaliha poluproizvoda za proizvodnju (Pozicija C I 1.)

32 - Rezervni (pričuvni) dijelovi (Pozicija C I 1.) 320 - Rezervni dijelovi u skladištu (Pozicija C I 1.)

3200 - Rezervni dijelovi u skladištu za ugradnju u vlastite proizvode

3201 - Zalihe rezervnih dijelova za tekuće i investicijsko održavanje

3202 - Zalihe rezervnih dijelova za popravke (servisiranje)

326 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova - porezno priznato (Pozicija C I 1.)

3260 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova u skladištu za ugradnju u vlastite proizvode - porezno priznato

3261 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova za tekuće i investicijsko održavanje - porezno priznato

3262 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova za popravke (servisiranje) - porezno priznato

64

Page 70: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 327 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova - privremeno

porezno nepriznato (Pozicija C I 1.)

3270 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova u skladištu za

ugradnju u vlastite proizvode - privremeno porezno nepriznato

3271 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova za tekuće i investicijsko održavanje - privremeno porezno nepriznato

3272 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova za popravke (servisiranje) - privremeno porezno priznato

328 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova - porezno priznato (Pozicija C I 1.)

3280 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova u skladištu za ugradnju u vlastite proizvode - porezno nepriznato

3281 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova za tekuće i investicijsko održavanje - porezno nepriznato

3282 - Vrijednosno usklađenje rezervnih dijelova za popravke (servisiranje) - porezno nepriznato

329 - Odstupanja od standardnih (planskih) cijena pričuvnih dijelova (Pozicija C I 1.)

3290 - Odstupanja od cijena pričuvnih dijelova u skladištu za ugradnju u vlastite proizvode

3291 - Odstupanja od cijena pričuvnih dijelova za tekuće i investicijsko održavanje

3292 - Odstupanja od cijena pričuvnih dijelova za popravke (servisiranje)

35 - Sitni inventar, autogume i ambalaža (Pozicija C I 1.)

350 - Sitni inventar u skladištu (Pozicija C I 1.)

351 - Sitni inventar u uporabi (Pozicija C I 1.)

352 - Autogume u skladištu (Pozicija C I 1.)

353 - Autogume u uporabi (Pozicija C I 1.)

354 - Ambalaža u skladištu (Pozicija C I 1.)

355 - Ambalaža u uporabi (Pozicija C I 1.)

356 - Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, auto guma i ambalaže - porezno priznato (Pozicija C I 1.)

3560 - Vrijednosno usklađenje sitnog inventara na zalihi - porezno priznato

3561 - Vrijednosno usklađenje sitnog inventara u upotrebi - porezno priznato

3562 - Vrijednosno usklađenje autoguma na zalihi - porezno priznato

3563 - Vrijednosno usklađenje autoguma u upotrebi - porezno priznato

3564 - Vrijednosno usklađenje ambalaže na zalihi - porezno priznato

3565 - Vrijednosno usklađenje ambalaže u upotrebi - porezno priznato

65

Page 71: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov

357 - Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, auto guma i ambalaže - privremeno porezno nepriznato (Pozicija C I 1.)

3570 - Vrijednosno usklađenje sitnog inventara na zalihi - privremeno porezno nepriznato

3571 - Vrijednosno usklađenje sitnog inventara u upotrebi - privremeno porezno nepriznato

3572 - Vrijednosno usklađenje auto guma na zalihi - privremeno porezno nepriznato

3573 - Vrijednosno usklađenje auto guma u upotrebi - privremeno porezno nepriznato

3574 - Vrijednosno usklađenje ambalaže na zalihi - privremeno porezno nepriznato

3575 - Vrijednosno usklađenje ambalaže u upotrebi - privremeno porezno nepriznato

358 - Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, autoguma i ambalaže - porezno nepriznato (Pozicija C I 1.)

3580 - Vrijednosno usklađenje sitnog inventara na zalihi - porezno nepriznato

3581 - Vrijednosno usklađenje sitnog inventara u upotrebi - porezno nepriznato

3582 - Vrijednosno usklađenje auto guma na zalihi - porezno nepriznato

3583 - Vrijednosno usklađenje auto guma u upotrebi - porezno nepriznato

3584 - Vrijednosno usklađenje ambalaže na zalihi - porezno nepriznato

3585 - Vrijednosno usklađenje ambalaže u upotrebi - porezno nepriznato

359 - Odstupanje od standardnih (planskih) cijena sitnog inventara, auto guma i ambalaže (Pozicija C I 1.)

3590 - Odstupanje od cijena sitnog inventara na zalihi 3591 - Odstupanje od cijena sitnog inventara u upotrebi 3592 - Odstupanje od cijena auto guma na zalihi 3593 - Odstupanje od cijena auto guma u upotrebi 3594 - Odstupanje od cijena ambalaže na zalihi 3595 - Odstupanje od cijena ambalaže u upotrebi

36 - Dani predujmovi za sirovine i materijal,

rezervne dijelove, sitni inventar, auto gume i ambalažu (Pozicija C I 5)

360 - Dani predujmovi za sirovine i materijal (Pozicija C I 5)

361 - Dani predujmovi za rezervne dijelove (Pozicija C I 5)

362 - Dani predujmovi za sitni inventar (Pozicija C I 5)

363 - Dani predujmovi za autogume (Pozicija C I 5)

364 - Dani predujmovi za ambalažu (Pozicija C I 5) 367 - Vrijednosno usklađenje danih predujmova - porezno

66

Page 72: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov priznato (Pozicija C I 5)

3670 - Dani predujmovi za sirovine i materijal - porezno priznato 3671 - Dani predujmovi za rezervne dijelove - porezno priznato 3672 - Dani predujmovi za sitni inventar - porezno priznato 3673 - Dani predujmovi za auto gume - porezno priznato 3674 - Dani predujmovi za ambalažu - porezno priznato

368 - Vrijednosno usklađenje danih predujmova - privremeno porezno nepriznato (Pozicija C I 5)

3680 - Dani predujmovi za sirovine i materijal - privremeno porezno nepriznato

3681 - Dani predujmovi za rezervne dijelove - privremeno porezno nepriznato

3682 - Dani predujmovi za sitni inventar - privremeno porezno nepriznato

3683 - Dani predujmovi za auto gume - privremeno porezno nepriznato

3684 - Dani predujmovi za ambalažu - privremeno porezno nepriznato

369 - Vrijednosno usklađenje danih predujmova - porezno nepriznato (Pozicija C I 5)

3690 - Dani predujmovi za sirovine i materijal -porezno nepriznato 3691 - Dani predujmovi za rezervne dijelove - porezno nepriznato 3692 - Dani predujmovi za sitni inventar - porezno nepriznato 3693 - Dani predujmovi za auto gume - porezno nepriznato 3694 - Dani predujmovi za ambalažu - porezno nepriznato

Razred 4 Troškovi

. pRDG 40 - Troškovi sirovina i materijala (Pozicija II. 2.a) . pRDG 400 - Troškovi sirovine i materijala (Pozicija II.2.a) 4000 - Temeljni materijal, poluproizvodi i neodvojiva ambalaža 4001 - Pomoćni materijal izrade

4002 - Mazivo (za podmazivanje uređaja, strojeva, prijevoznih sredstava i dr.)

40020 - Mazivo za osobne automobile, plovila, zrakoplove i sl. 40021 - Mazivo za ostale potrebe 4003 - Materijal za čišćenje i održavanje 4004 - Uredski materijal 4005 - Kalo, rasip, lom i kvar materijala 4006 - Sirovine i materijal za ostale potrebe

4007 - Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sredstava rada

4008 - Namirnice i pića za potrebe restorana za prehranu zaposlenih

67

Page 73: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 4009 - Odstupanje od standardnih (planskih) cijena utrošenog

materijala . pRDG 401 - Troškovi energije (Pozicija II.2.a) 4010 - Električna energija 4011 - Plin 4012 - Para 4013 - Motorni benzin 40130 - Motorni benzin za osobne automobile, plovila, zrakoplove i sl. 40131 - Motorni benzin za ostale potrebe 4014 - Dizelsko gorivo

40140 - Dizelsko gorivo za osobne automobile, plovila, zrakoplove i sl.

40141 - Dizelsko gorivo za ostale potrebe 4015 - Gorivo i drugi materijal za proizvodnju energije 4019 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena energije . pRDG 402 - Troškovi rezervnih dijelova (Pozicija II.2.a) 4020 - Utrošeni rezervni dijelovi u vlastite proizvode 4021 - Utrošeni rezervni dijelovi za održavanje i popravke

4022 - Utrošeni rezervni dijelovi za održavanje osobnih automobila

4029 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena rezervnih dijelova . pRDG 403 - Troškovi otpisa sitnog inventara (Pozicija II.2.a) 4030 - Otpis sitnog inventara 4031 - Otpis zaštitne odjeće u uporabi . pRDG 404 - Troškovi otpisa auto guma (Pozicija II.2.a) 4040 - Otpis auto guma za osobne automobile 4041 - Otpis auto guma za ostala vozila . pRDG 405 - Troškovi ambalaže (Pozicija II.2.a) 4050 - Utrošena ambalaža za vlastite proizvode 4051 - Utrošena ambalaža i materijal za pakiranje u trgovini 4059 - Ostali utrošeni materijal za pakiranje

. pRDG 406 - Troškovi utrošenog materijala i rezervnih dijelova za zamjene u jamstvenom roku (Pozicija II.2.a)

. prm.S 407 - Troškovi sirovine i materijala s poduzetnicima unutar grupe ( (Pozicija II. 2.a) - briše se

dj.400 . prm.S 4070 -Troškovi sirovina i materijal dj.401 . prm.S 4071 - Troškovi energije dj.402 . prm.S 4072 -Troškovi rezervnih dijelova dj.403 . prm.S 4073 - Troškovi otpisa sitnog inventara dj.404 . prm.S 4074 -Troškovi otpisa auto guma dj.405 . prm.S 4075 - Troškovi ambalaže dj.406

. prm.S 4076 -Troškovi utrošenog materijala i rezervnih dijelova za zamjene u jamstvenom roku

dj.409 . prm.S 4079 - Ostali materijalni troškovi . prm.S 408 - Troškovi sirovine i materijala s društvima povezanim

68

Page 74: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov sudjelujućim interesom ( (Pozicija II. 2.b) briše se

dj.400 . prm.S 4080 -Troškovi sirovina i materijal dj.401 . prm.S 4081 - Troškovi energije dj.402 . prm.S 4082 -Troškovi rezervnih dijelova dj.403 . prm.S 4083 - Troškovi otpisa sitnog inventara dj.404 . prm.S 4084 -Troškovi otpisa auto guma dj.405 . prm.S 4085 - Troškovi ambalaže dj.406

. prm.S 4086 -Troškovi utrošenog materijala i rezervnih dijelova za zamjene u jamstvenom roku

dj.409 . prm.S 4089 - Ostali materijalni troškovi . pRDG 409 - Ostali materijalni troškovi (Pozicija II.2.a)

. pRDG 41 - Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) (Pozicija II 2.c)

. pRDG 410 - Prijevozne usluge, usluge interneta, elektroničke pošte, telefona i telefaksa (Pozicija II.2.c)

4100 - Prijevozne usluge u željezničkom prometu 4101 - Prijevozne usluge u cestovnom prometu

4102 - Prijevozne usluge u pomorskom prometu, riječnom i jezerskom

4103 - Prijevozne usluge u zračnom prometu 4104 - Usluge cjevovodnog transporta 4105 - Usluge prijevoza zaposlenika 4106 - Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

4107 - Internet, elektronička pošta, telefonski troškovi, troškovi teleksa i telefaksa

4108 - Rent a car – prijevoz 41080 - Rent a car prijevoz zaposlenika 41081 - Rent a car prijevoz za ostale potrebe 4109 - Taksi prijevoz i ostale usluge prijevoza 41090 - Taksi prijevoz zaposlenika 41091 - Taksi prijevoz za ostale potrebe 41092 - Ostale usluge prijevoza . pRDG 411 - Usluge na izradi proizvoda (Pozicija II.2.c)

4110 - Usluge, dorade, izrade, prerade i sl. proizvoda i objekata u građevinarstvu

4111 - Usluge kooperanata 4112 - Usluge studentskog centra na izradi proizvoda 4113 - Usluge na izradi proizvoda po ugovoru od djelu

4114 - Usluge na izradi knjiga, brošura, propagandnog materijala (priprema, tisak, uvez)

4119 - Ostale usluge na izradi proizvoda . pRDG 412 - Usluge održavanja (Pozicija II.2.c)

4120 - Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)

4121 - Usluge za investicijsko održavanje (bez vlastitog materijala

69

Page 75: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov i dijelova)

4122 - Usluge održavanja automobila i sl.

41220 - Usluge održavanja osobnih automobila, plovila, zrakoplova i sl.

41221 - Usluge održavanja ostalih automobila, plovila, zrakoplova i sl. 4123 - Usluge popravka proizvoda u jamstvenom roku 4129 - Ostale usluge održavanja . pRDG 413 - Troškovi istraživanja i razvoja (Pozicija II.2.c) 4130 - Troškovi istraživanja tržišta u zemlji 4131 - Troškovi istraživanja tržišta u inozemstvu 4132 - Ostali troškovi istraživanja i razvoja 41320 - Troškovi istraživanja i razvoja novih spoznaja

41321 - Troškovi istraživanja i razvoja novih materijala, usluga, postupaka i sustava

41322 - Troškovi oblikovanja, dizajna i izbora novih proizvoda, postupaka i sustava

41323 - Troškovi razvoja koji nisu priznati kao nematerijalna imovina 4139 - Ostali troškovi istraživanja i razvoja . pRDG 414 - Zakupnine i najamnine (Pozicija II.2.c) 4140 - Zakupnine - najamnine za građevinske objekte 4141 - Zakupnine - najamnine za opremu 4142 - Najamnine za osobne automobile, plovila, zrakoplove 4143 - Usluge poslovnog (operativnog) leasinga opreme

4144 - Usluge najma poslovnog (operativnog) leasinga za automobile

4149 - Usluge najma ostalih sredstava

. pRDG 415 - Troškovi promidžbe, propagande, reklame, sponzoriranja, sajmova (Pozicija II.2.c)

4150 - Troškovi promidžbe, propagande i reklame u medijima

4151 - Troškovi vlastitih proizvoda, robe i usluga upotrijebljenih za promidžbu, propagandu, reklamu

4152 - Troškovi vlastitih proizvoda, robe i usluga upotrijebljenih za promidžbu, propagandu, reklamu (porezno priznati izdaci)

41520 - Vlastiti proizvodi dani za promidžbu (s oznakom "nije za prodaju")

41521 - Probni primjerci 41522 - Degustacije

41523 - Predmeti s nazivom tvrtke ili proizvoda u prodajnom prostoru kupca (čaše, stolnjaci, cjenici, pepeljare i sl.)

4153 - Troškovi sponzoriranja športa, kulturnih, zdravstvenih, obrazovnih i sl. djelatnosti

4154 - Troškovi najma prostora i pruženih usluga na sajmovima (osim reprezentacije, dnevnica i troškova službenog puta)

4155 - Troškovi sajamske prezentacije 4156 - Dana dobra za dobitke na nagradnim igrama

4159 - Ostali troškovi promidžbe, propagande, reklame, sponzoriranja, sajmova

. prm.S 416 - Troškovi registracije prijevoznih sredstava, usluge posrdovanja i trgovačke usluge (Pozicija II 2.c)

70

Page 76: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . prm.S 4160 - Troškovi registracije osobnih automobila i drugih sredstava

za prijevoz dj.41600 . prm.S 41600 - Naknada za ceste, tehnički pregled i ostali troškovi osobnih

automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz dj.41602

. prm.S 41601 - Naknada za ceste, tehnički pregled i ostali troškovi ostalih

automobila i drugih sredstava za obavljanje djelatnosti (taksi, autoškola, rent a car i sl.)

dj.4161 . prm.S

4161 - Naknade za autoceste, tehnički pregledi kamiona, autobusa, traktora i ostalih sredstava za obavljanje djelatnosti

dj.4169 . prm.S 4164 - Ostali troškovi registracije prijevoznih sredstava dj.4170 . prm.S 4165 - Vanjskotrgovačke i otpremničke usluge dj.4171

. prm.S 4166 - Usluge posredovanja za kupnju i prodaju na domaćem tržištu

. prm.S 4169 - Ostale usluge posredovanja i ostale trgovačke usluge

. prm.S 417 - Ostali vanjski troškovi s poduzetnicima unutar grupe i s

društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicije II.2.g i II.2.h.)

dj.410, dj.411, dj.412, dj.413, dj.414, dj.415,

dj.416, dj.417, dj.418 i dj.419 . prm.S

4170 - Ostali vanjski troškovi s poduzetnicima unutar grupe (Pozicija II.2.g.)

dj.410, dj.411, dj.412, dj.413, dj.414, dj.415, dj.416, dj.417,

dj.418 i dj.419 . prm.S

4175 - Ostali vanjski troškovi s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija II.2.h)

. pRDG 418 - Komunalne usluge i otale usluge (Pozicija II.2.c) 4180 - Iznošenje i odvoz smeća 4181 - Dimnjačarske usluge 4182 - Održavanje zelenila 4183 - Usluge tržnica 4184 - Usluge čuvanja imovine 4185 - Garažiranje vozila 4186 - Deratizacija i dezinfekcija 4187 - Voda za piće, pranje i sanitarije 4188 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda 4189 - Ostale komunalne usluge . pRDG 419 - Ostale usluge (Pozicija II.2.c) 4190 - Usluge tekuće zaštite na radu i troškovi zaštite okoliša

4191 - Osobne usluge (pranje prozora, zastora i sagova, glačanje rublja, i dr.)

4192 - Usluge obrazovanja, kulture, umjetnosti, fizičke kulture, športa

4193 - Zdravstvene i veterinarske usluge 41930 - Zdravstvene usluge 41931 - Veterinarske usluge 4194 - Intelektualne usluge 41940 - Vještačenje i procjenjivanje 41941 - Revizija 41942 - Računovodstvo i porezno savjetovanje 41943 - Odvjetničke i bilježničke usluge 41944 - Usluge seminara, savjetovanja, konsultacija

71

Page 77: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 41945 - Marketinške usluge 41946 - Informatičke usluge 41949 - Ostale intelektualne usluge 4195 - Akviziterske usluge 4196 - Usluge studentskih servisa 4197 - Usluge hotela, dvorana i sl. 4198 - Usluge oglašavanja, objavljivanja

4199 - Ostale usluge (prijepis, umnožavanje, kopiranje i druge usluge)

42 - Troškovi dugoročnih rezerviranja (Pozicija II 7.)

420 . pRDG 420 - Dugoročna rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične troškove (Pozicija II.7.a.)

421 . pRDG 421 - Dugoročna rezerviranja za porezne obveze (Pozicija II.7.b)

4222 . pRDG 422 - Dugoročna rezerviranja za započete sudske sporove (Pozicija II.7.c.)

4220 . pRDG 423 - Dugoročna rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava (Pozicija II.7.d.)

4221 . pRDG 424 - Dugoročna rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima (Pozicija II.7.e.)

4223, 4228 i 4229 . pRDG 425 - Druga dugoročna rezerviranja (Pozicija II.7.f.)

43 - Amortizacija (Pozicija II 4.)

430 - Amortizacija dugotrajne imovine do porezno dopuštenih stopa (porezno priznata) (Pozicija II 4.)

4300 - Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine 4301 - Amortizacija građevinskih objekata 4302 - Amortizacija postrojenja i opreme 4303 - Amortizacija alata i pogonskog inventara

4304 - Amortizacija transportne imovine (osim osobnih

automobila, plovila, zrakoplova i ostalih prijevoznih sredstava za osobni prijevoz)

4305 - Amortizacija osobnih automobila, plovila, zrakoplova i

ostalih prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (70% amortizacije do najviših porezno dopustivih stopa)

4306 - Amortizacija biološke dugotrajne materijalne imovine 4307 - Amortizacija ulaganja u nekretnine 4309 - Amortizacija ostale dugotrajne materijalne imovine

431 - Amortizacija dugotrajne imovine iznad porezno

dopuštenih stopa (privremeno porezno nepriznata) (Pozicija II 4.)

4310 - Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine 4311 - Amortizacija građevinskih objekata 4312 - Amortizacija postrojenja i opreme 4313 - Amortizacija alata i pogonskog inventara

4314 - Amortizacija transportne imovine (osim osobnih automobila, plovila, zrakoplova i ostalih prijevoznih

72

Page 78: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov sredstava za osobni prijevoz)

4315 - Amortizacija osobnih automobila, plovila, zrakoplova i

ostalih prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (70% amortizacije do najviših porezno dopustivih stopa)

4316 - Amortizacija biološke dugotrajne materijalne imovine 4317 - Amortizacija ulaganja u nekretnine 4319 - Amortizacija ostale dugotrajne materijalne imovine

432 - Amortizacija dugotrajne imovine koja je trajno nepriznati rashod (Pozicija II 4.)

4320 - Amortizacija osobnih automobila, plovila, zrakoplova i

ostalih prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (30% amortizacije do najviših porezno dopustivih stopa) za koje se ne utvrđuje plaća u naravi

4321 - Amortizacija osobnih automobila na osnovicu iznad 400.000,00 kuna za koje se ne utvrđuje plaća u naravi

4322 - Amortizacija osobnih automobila, plovila, zrakoplova i

ostalih prijevoznih sredstava za osobni prijevoz na osnovicu koja predstavlja 30% nepriznatog PDV-a kod nabave (amortizacija je 100% porezno nepriznata)

4323 - Ukupna amortizacija plovila, zrakoplova, apartmana i kuća

za odmor ako poduzetnik ne ispunjava uvjete iz čl. 12. Zakona o porezu na dobit

433 - Amortizacija revaloriziranog dijela dugotrajne imovine (Pozicija II 4.)

4330 - Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine 4331 - Amortizacija građevinskih objekata 4332 - Amortizacija postrojenja i opreme 4333 - Amortizacija alata i pogonskog inventara 4334 - Amortizacija transportne imovine 4339 - Amortizacija ostale dugotrajne materijalne imovine

. pRDG 44 - Ostali troškovi poslovanja - Troškovi za radnike (zaposlenike) (Pozicije II.5.)

. pRDG 440 - Troškovi za službena putovanja (Pozicija II.5.) 4400 - Dnevnice za službena putovanja 44000 - Dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj 44001 - Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo

44002 - Dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj radi općeg obrazovanja i stručnog usavršavanja

44003 - Dnevnice za službena putovanja u Hrvatskoj radi posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja

44004 - Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo radi općeg obrazovanja i stručnog usavršavanja

44005 - Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo radi posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja

4401 - Troškovi prijevoza na službenom putovanju 44010 - Troškovi prijevoza za službena putovanja u Hrvatskoj 44011 - Troškovi prijevoza za službena putovanja u inozemstvo

44012 - Troškovi prijevoza za službena putovanja u Hrvatskoj radi općeg obrazovanja i stručnog usavršavanja

44013 - Troškovi prijevoza za službena putovanja u Hrvatskoj radi

73

Page 79: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja

44014 - Troškovi prijevoza za službena putovanja u inozemstvo radi općeg obrazovanja i stručnog usavršavanja

44015 - Troškovi prijevoza za službena putovanja u inozemstvo radi posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja

4402 - Troškovi noćenja na službenom putovanju 44020 - Troškovi noćenja za službena putovanja u Hrvatskoj 44021 - Troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvo

44022 - Troškovi noćenja za službena putovanja u Hrvatskoj radi općeg obrazovanja i stručnog usavršavanja

44023 - Troškovi noćenja za službena putovanja u Hrvatskoj radi posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja

44024 - Troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvo radi općeg obrazovanja i stručnog usavršavanja

44025 - Troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvo radi posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja

4403 - Naknade za uporabu privatnog automobila u službene svrhe po putnom nalogu

4404 - Naknade za uporabu privatnog automobila u službene svrhe za loko vožnju

4405 - Doprinos za zdravstveno osiguranje za službeni put u inozemstvo

4409 - Ostali troškovi službenog puta (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i drugo)

. pRDG 441 - Terenski dodaci i drugi troškovi službenog puta za rad na terenu (Pozicija II.5.)

4410 - Terenski dodatak 44100 - Terenski dodatak u Hrvatskoj 44101 - Terenski dodatak u inozemstvu 4411 - Troškovi prijevoza na službenom putu za rad na terenu

44110 - Troškovi prijevoza na službenom putu za rad na terenu u Hrvatskoj

44110 - Troškovi prijevoza na službenom putu za rad na terenu u inozemstvu

4412 - Troškovi smještaja na službenom putu za rad na terenu

44110 - Troškovi smještaja na službenom putu za rad na terenu u Hrvatskoj

44110 - Troškovi smještaja na službenom putu za rad na terenu u inozemstvu

4413 - Naknade za uporabu privatnog automobila u službene svrhe za rad na terenu

4419 - Ostali troškovi službenog puta za rad na terenu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i drugo)

. pRDG 442 - Dodaci i naknade radnicima (Pozicija II.5.) 4420 - Pomorski dodatak 44200 - Pomorski dodatak na maloj obalnoj plovidbi 44201 - Pomorski dodatak na velikoj obalnoj plovidbi 44202 - Pomorski dodatak na dugoj plovidbi 4421 - Naknade za odvojeni život 4422 - Troškovi prijevoza na rad i s rada 44220 - Troškovi prijevoza u obliku voznih karata 44221 - Troškovi prijevoza u gotovini

74

Page 80: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 4429 - Ostali dodaci i naknade radnicima . pRDG 443 - Potpore radnicima (Pozicija II.5.) 4430 - Potpore zbog invalidnosti radnika 4431 - Potpore za slučaj smrti radnika (potpora obitelji) 4432 - Potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika

4433 - Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dulje od 90 dana

4434 - Potpore za novorođenu djecu 4439 - Ostale potpore radnicima 444 - Nagrade i darovi radnicima (Pozicija II.5.) 4440 - Jubilarne nagrade za godine navršenog staža

4441 - Prigodne nagrade (božićnica, regres za godišnji odmor i drugo)

4442 - Dar djetetu do 15 godina starosti 4443 - Darovi u naravi radnicima 4449 - Ostale nagrade i darovi radnicima . pRDG 445 - Otpremnine radnicima (Pozicija II.5.) 4450 - Otpremnine radnicima kod odlaska u mirovinu

4451 - Otpremnine radnicima zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza

. pRDG 446 - Troškovi općeg i posebnog obrazovanja i usavršavanja radnika (Pozicija II.5.)

4460 - Školarine za školovanje u srednjim školama, dodiplomskim i poslijediplomskim studijima i doktorati

4461 - Kotizacije (naknade) za seminare, tečajeve za stručno

usavršavanje, osposobljavanje i unaprjeđenje vještina, savjetovanja i simpozije s obilježjem općeg obrazovanja

4462 - Kotizacije (naknade) za seminare, tečajeve za stručno

usavršavanje, osposobljavanje i unaprjeđenje vještina, savjetovanja i simpozije s obilježjem posebnog obrazovanja

. pRDG 447 - Troškovi liječničkih pregleda radnika (Pozicija II.5.) 4470 - Troškovi obveznih liječničkih pregleda radnika

4471 - Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda radnika

. prm.S 448 - Ostali troškovi poslovanja (troškovi za radnike) s

poduzetnicima unutar grupe i s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicije II.5. i II.6)

dj.440,dj.441,dj.442, dj.443,dj.444, dj.445, dj.446, dj.447 i dj.449

prm.S 4480 - Ostali troškovi poslovanja (troškovi za radnike) s

poduzetnicima unutar grupe (Pozicija II.5.) dj.440,dj.441,dj.442,

dj.443,dj.444, dj.445, dj.446, dj.447 i dj.449

prm.S 4485 - Ostali troškovi poslovanja (troškovi za radnike) s društvima

povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija II.6.)

. pRDG 449 - Ostali troškovi za radnike (Pozicija II.5.)

45 - Ostali troškovi poslovanja - Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu (Pozicije II.5.)

75

Page 81: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . pRDG 450 - PDV koji se ne priznaje kao pretporez (potraživanje od

države) (Pozicija II 5.)

. pRDG 4500 - PDV na 30% porezno nepriznate amortizacije na sredstva za osobni prijevoz nabavljena do 31.12.2009.

4501 - PDV (30%) na porezno nepriznate troškove za sredstva za

osobni prijevoz (troškovi goriva, održavanja i drugi troškovi)

4502 - PDV (70%) na troškove reprezentacije

4501 - PDV (100%) na porezno nepriznate troškove za sredstva

za osobni prijevoz (troškovi goriva, održavanja i drugi troškovi)

4502 - PDV (100%) na troškove reprezentacije

4509 - Ostali PDV na koji je prestalo pravo na pretporez (potraživanje od države)

. pRDG 451 - Porez na tvrtku odnosno naziv (Pozicija II.5.)

. pRDG 452 - Porez na korištenje javnih površina (Pozicija II.5.)

. pRDG 453 - Porez na kuće za odmor, nekorištene objekte i zemljište (Pozicija II.5.)

prm.S 454 - Porez na automobile, zrakoplove i plovila i ostali porezi koji ne ovise o rezultatu (Pozicija II 5.)

dj.454 prm.S 4540 - Porez na automobile, zrakoplove i plovila dj.455 prm.S 4545 - Ostali porezi koji ne ovise o rezultatu

prm.S 455 - Ostale troškovi poslovanja (porezi i doprinosi koji ne

ovise o rezultatu) s poduzetnicima unutar grupe i s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicije II.5. i II.6.)

dj.450,dj.451,dj.452, dj.453,dj.454, dj.455,

dj.456, dj.457, dj.458 i dj.459 prm.S

4550 - Ostali troškovi poslovanja (porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu) s poduzetnicima unutar grupe (Pozicija II.5.)

dj.450,dj.451,dj.452, dj.453,dj.454, dj.455,

dj.456, dj.457, dj.458 i dj.459 prm.S

4555 - Ostali troškovi poslovanja (porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu) s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija II.6.)

. pRDG 456 - Doprinosi i članarine HGK, HOK, turističkim zajednicama i drugim organizacijama (Pozicija II.5.)

4560 - Doprinos i članarine HGK 4561 - Doprinos i članarine HOK 4562 - Doprinos (članarine) turističkim zajednicama

4563 - Članarine Udruzi poslodavaca i drugim udruženjima poslodavaca

4569 - Ostale članarine

. pRDG 457 - Doprinosi za vodoprivredu, šume, prirodna bogatstva i spomenička renta (Pozicija II.5.)

4570 - Vodoprivredne naknade (doprinosi) 4571 - Naknade za šume 4572 - Šumski doprinos 4573 - Doprinos za općekorisnu funkciju šuma 4574 - Doprinos – naknada za korištenje prirodnih bogatstava 4575 - Spomenička renta

76

Page 82: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . pRDG 458 - Doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje

(Pozicija II.5.)

4580 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na ugovore o djelu (drugi dohodak)

4581 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na ostali drugi dohodak

4582 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na poduzetničku plaću

4583 - Doprinos za zdravstveno osiguranje za volontere

4584 - Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite za vanjske suradnike upućene na službeni put u inozemstvo

4585 - Doprinos za zdravstveno osiguranje u ostalim slučajevima

4586 - Doprinos za mirovinsko osiguranje za stalne sezonce - produženo osiguranje

4589 - Doprinos za mirovinsko osiguranje u ostalim slučajevima . pRDG 459 - Ostali doprinosi koji ne ovise o rezultatu (Pozicija II.5.)

. pRDG 46 - Ostali troškovi poslovanja (Pozicije II.5.) . pRDG 460 - Drugi dohodak (bruto) (Pozicija II.5.) 4600 - Naknade za autorske honorare 4601 - Naknade za ugovore o djelu 4602 - Naknade članovima uprave 4603 - Naknade članovima nadzornog odbora 4604 - Naknade prokuristima 4605 - Naknade članovima skupštine trgovačkih društava 4606 - Naknade stečajnim upraviteljima 4607 - Troškovi službenog puta vanjskih suradnika 4609 - Ostale naknade - drugi dohodak . pRDG 461 - Reprezentacija i promidžba (Pozicija II.5)

4610 - Porezno priznata reprezentacija (30%) upotrijebljenih vlastitih proizvoda, usluga i roba

4611 - Ostala porezno priznata reprezentacija (30%)

4612 - Porezno nepriznata reprezentacija (70%) upotrijebljenih vlastitih proizvoda, usluga i roba

4613 - Ostala porezno nepriznata reprezentacija (70%)

4614 - Troškovi promidžbe upotrijebljenih vlastitih proizvoda, usluga i roba

4615 - Troškovi promidžbe upotrijebljenih tuđih dobara i usluga . pRDG 462 - Premije osiguranja (Pozicija II.5) 4620 - Premije osiguranja imovine 4621 - Premije osiguranja osoba 4622 - Premije osiguranja za slučaj nesreće na poslu 4623 - Premije životnog osiguranja

4624 - Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za radnike (III stup)

4625 - Premije za zdravstveno osiguranje

77

Page 83: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 4626 - Premije osiguranja prometnih sredstava 4627 - Premije osiguranja za transportno osiguranje 4629 - Ostale premije osiguranja . pRDG 463 - Bankarske usluge i provizije (Pozicija II.5) 4630 - Bankarske usluge i provizije 4631 - Naknade za platni promet

4632 - Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru, po kreditnim karticama i drugo)

4639 - Ostali bankarski troškovi

. pRDG 464 - Sudski troškovi, pristojbe i troškovi opomena (Pozicija II.5)

4640 - Sudski troškovi 4641 - Sudske pristojbe 4642 - Administrativne pristojbe 4643 - Troškovi opomena

. pRDG 465 - Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu,

službena glasila i slično (tiskovine, DVD-i i drugi mediji) (Pozicija II.5)

4650 - Javna glasila i dnevni tisak

4651 - Priručnici, časopisi i stručna literatura namijenjena općem obrazovanju

4652 - Priručnici, časopisi i stručna literatura namijenjena posebnom obrazovanju

4659 - Ostali priručnici, časopisi, stručna literatura, službena glasila i slično

. pRDG 466 - Troškovi prava korištenja (Pozicija II.5) 4660 - Troškovi koncesija 4661 - Troškovi licencija

4662 - Troškovi franšiza, know-how, patenata, uporabe imena, znaka i drugo

4663 - Troškovi prava na proizvodni i slični postupak

4664 - Trošak prava na model, nacrt, formulu, plan, iskustvo i slično

4669 - Ostali troškovi prava korištenja

. pRDG 467 - Nagrade za praktičan rad učenicima i stipendije učenicima i studentima (Pozicija II.5)

4670 - Nagrade za praktičan rad učenicima 4671 - Stipendije učenicima 4672 - Stipendije studentima

. pRDG 468 - Naknade za zbrinjavanje i poticajne naknade za ambalažu i ostale ekološke naknade (Pozicija II.5)

4680 - Naknada za zbrinjavanje ambalaže prema vrsti materijala 4681 - Naknada za zbrinjavanje ambalaže po jedinici proizvoda 4682 - Poticajna naknada 4683 - Ekološke naknade

78

Page 84: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . pRDG 469 - Ostali troškovi poslovanja (Pozicija II.5.) . pRDG 4690 - Troškovi zaštite na radu (Pozicija II.5.) . pRDG 4691 - Troškovi zaštite okoliša (Pozicija II.5.) . pRDG 4692 - Troškovi uređenja prostora (cvijeće i drugo) (Pozicija II.5.)

. pRDG 4693 - Troškovi putnog naloga fizičke osobe inozemnog poslodavca (Pozicija II.5.)

. pRDG 4694 - Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrolnih pregleda proizvoda, robe i usluga (Pozicija II.5.)

. pRDG 4695 - Troškovi osnivanja (Pozicija II.5.) . pRDG 4696 - Troškovi certificiranja (Pozicija II.5.)

dj.460,dj.461, dj.462,dj.463, dj.464,

dj.465, dj.466, dj.467, dj.468 i dj.469

prm.S 4697 - Ostali troškovi poslovanja s poduzetnicima unutar grupe

(Pozicija II.5.)

dj.460,dj.461,dj.462, dj.463,dj.464, dj.465

dj.466, dj.467, dj.468 i dj.469 prm.S

4698 - Ostali troškovi poslovanja s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija II.6.)

. pRDG 4699 - Ostali troškovi poslovanja (Pozicija II.5.)

47 - Troškovi osoblja (Pozicija II 3.) 470 - Bruto plaće i nadnice (Pozicija II 3.a i II 3.b) 4700 - Bruto plaće i nadnice koje se uključuju u cijenu proizvodnje 47000 - Neto plaće i nadnice u novcu (Pozicija II 3.a) 47001 - Neto plaće i nadnice u naravi (Pozicija II 3.a) 47002 - Porezi i doprinosi iz plaća i nadnica (Pozicija II 3.b)

4701 - Bruto plaće i nadnice koje se ne uključuju u cijenu proizvodnje

47010 - Neto plaće i nadnice u novcu (Pozicija II 3.a) 47011 - Neto plaće i nadnice u naravi (Pozicija II 3.a) 47012 - Porezi i doprinosi iz plaća i nadnica (Pozicija II 3.b) 471 - Naknade bruto plaća i nadnica (Pozicija II 3.a i II 3.b) 4710 - Naknade neto plaća i nadnica (Pozicija II 3.a)

4711 - Porezi i doprinosi iz naknada plaća i nadnica (Pozicija II 3.b)

472 - Doprinosi na bruto plaće i naknade plaća (Pozicija II 3.c) 4720 - Doprinosi za osnovno zdravstvo osiguranje

4721 - Doprinos za zdravstveno osiguranje za ozljede na radu i profesionalne bolesti

4722 - Doprinos za zapošljavanje 4729 - Ostali doprinosi na plaće

48 - Financijski troškovi koji se uključuju u zalihe

proizvodnje i gotovih proizvoda (Pozicija IV 1., IV 2 i IV 3 .)

4800 i dj.4810 dj.4810

480 - Kamate s poduzetnicima unutar grupe (Pozicija IV 1.) 481 - Kamate s društvima povezanim sudjelujućim interesom

(Pozicija IV 2.) 482 - Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar

grupe (Pozicija IV 2.)

79

Page 85: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 4801 i dj.4811 4820 - Negativne tečajne razlike 4802 i dj.4812 4829 - Ostali financijski troškovi

483 - Tečajne razlike i drugi rashodi s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija IV 4.)

dj.4811 4830 - Negativne tečajne razlike dj.4812 4839 - Ostali financijski troškovi

484 - Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s

nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama (Pozicija IV 5.)

4820 4840 - Kamate 4821 4841 - Tečajne razlike

4822

4849 - Ostali financijski troškovi 483 - Rashodi s osnove kamata i slični rashodi (Pozicija IV 3.) 4830 - Ugovorene kamate 4831 - Zatezne kamate 4839 - Slični rashodi 484 - Tečajne razlike i drugi rashodi (Pozicija IV 4.) 4840 - Negativne tečajne razlike 4841 - Financijski rashodi temeljem valutne, indeksen i druge

klauzule na zajmove 4849 - Drugi rashodi

49 - Raspored troškova

490 - Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga

(troškovi koji se prenose na razred 5 odnosno na razred 6)

491 - Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda (izravni prijenos na razred 7)

Razred 5 (Slobodan) Interni obračuni

50 - Mjesta troškova temeljne djelatnosti 500 - Mjesto troška "A" 5000 - Izravni troškovi proizvodnje 5001 - Izravni troškovi rada 5002 - Opći troškovi 5008 - Prijenos troškova u vrijednost proizvodnje (na razred 5) 5009 - Prijenos troškova na rashode razdoblja (na razred 7) 501 - Mjesto troška "B" 5010 - Izravni troškovi proizvodnje 5011 - Izravni troškovi rada 5012 - Opći troškovi

80

Page 86: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 5018 - Prijenos troškova u vrijednost proizvodnje (na razred 5) 5019 - Prijenos troškova na rashode razdoblja (na razred 7)

51 - Mjesta troškova sporedne i pomoćne djelatnosti

510 - Mjesto troška "C" 5100 - Izravni troškovi proizvodnje 5101 - Izravni troškovi rada 5102 - Opći troškovi 5108 - Prijenos troškova u vrijednost proizvodnje (na razred 5) 5109 - Prijenos troškova na rashode razdoblja (na razred 7) 511 - Mjesto troška "D" 5110 - Izravni troškovi proizvodnje 5111 - Izravni troškovi rada 5112 - Opći troškovi 5118 - Prijenos troškova u vrijednost proizvodnje (na razred 5) 5119 - Prijenos troškova na rashode razdoblja (na razred 7)

52 - Mjesta troškova prodaje 520 - Mjesto troška "E" 5200 - Materijalni troškovi 5201 - Troškovi osoblja 5202 - Opći troškovi 5209 - Prijenos troškova na rashode razdoblja (na razred 7) 521 - Mjesto troška "F" 5210 - Materijalni troškovi 5211 - Troškovi osoblja 5212 - Opći troškovi 5219 - Prijenos troškova na rashode razdoblja (na razred 7)

53 - Mjesta troškova nabave 530 - Mjesto troška "G" 5300 - Materijalni troškovi 5301 - Troškovi osoblja 5302 - Opći troškovi 5308 - Prijenos troškova u vrijednost proizvodnje (na razred 5) 5309 - Prijenos troškova na rashode razdoblja (na razred 7) 531 - Mjesto troška "H" 5310 - Materijalni troškovi 5311 - Troškovi osoblja 5312 - Opći troškovi 5318 - Prijenos troškova u vrijednost proizvodnje (na razred 5) 5319 - Prijenos troškova na rashode razdoblja (na razred 7)

81

Page 87: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 54 - Mjesta troškova uprave (administracije) 540 - Mjesto troška "I" 5400 - Materijalni troškovi 5401 - Troškovi osoblja 5402 - Opći troškovi 5409 - Prijenos troškova na rashode razdoblja (na razred 7) 541 - Mjesto troška "J" 5410 - Materijalni troškovi 5411 - Troškovi osoblja 5412 - Opći troškovi 5901 - Prijenos troškova na rashode razdoblja (na razred 7)

55 - Nositelji troškova 550 - Nositelj troškova "1" 5500 - Izravni troškovi proizvodnje 5501 - Izravni troškovi rada 5502 - Opći troškovi 5508 - Prijenos troškova u vrijednost proizvodnje (na razred 6) 551 - Nositelj troškova "2" 5510 - Izravni troškovi proizvodnje 5511 - Izravni troškovi rada 5512 - Opći troškovi 5518 - Prijenos troškova u vrijednost proizvodnje (na razred 6)

Razred 6

Proizvodnja u tijeku, gotovi proizvodi, trgovačka roba, predujmovi dani za nabavu robe i dugotrajna imovina

namijenjena prodaji

60 - Proizvodnja u tijeku (Pozicija C I 2.) 600 - Proizvodnja (izgradnja) u tijeku (Pozicija C I 2.) 6000 - Proizvodnja u tijeku - nedovršena proizvodnja 6001 - Nedovršeni proizvodi i dijelovi 6002 - Poluproizvodi i dijelovi u skladištu 6003 - Obustavljena proizvodnja 6004 - Zastarjeli nedovršeni proizvodi, poluproizvodi i dijelovi 6005 - Nedovršene usluge 6009 - Obračun završenih proizvoda i usluga 601 - Proizvodnja u doradi i obradi (Pozicija C I 2.)

6010 - Nedovršeni proizvodi, poluproizvodi i dijelovi dani drugim na doradu i obradu

6011 - Nedovršeni proizvodi, poluproizvodi i dijelovi na doradi i

82

Page 88: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov obradi kod kooperanata

6019 - Obračun proizvodnje u doradi i obradi

602 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje, nedovršene

proizvodnje, poluproizvoda i dijelova - porezno priznato (Pozicija C I 2.)

6020 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje u tijeku - nedovršene proizvodnje - porezno priznato

6021 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih proizvoda i dijelova - porezno priznato

6022 - Vrijednosno usklađenje poluproizvoda i dijelova u skladištu - porezno priznato

6023 - Vrijednosno usklađenje obustavljene proizvodnje - porezno priznato

6024 - Vrijednosno usklađenje zastarjelih nedovršenih proizvoda, poluproizvoda i dijelova - porezno priznato

6025 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih usluga - porezno priznato

6026 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih proizvoda,

poluproizvoda i dijelova dani drugim na doradu i obradu - porezno priznato

6027 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih proizvoda,

poluproizvoda i dijelova na doradi i obradi kod kooperanata -porezno priznato

603 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje, nedovršene

proizvodnje, poluproizvoda i dijelova - privremeno porezno nepriznato (Pozicija C I 2.)

6030 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje u tijeku - nedovršene proizvodnje - privremeno porezno nepriznato

6031 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih proizvoda i dijelova - privremeno porezno nepriznato

6032 - Vrijednosno usklađenje poluproizvoda i dijelova u skladištu - privremeno porezno nepriznato

6033 - Vrijednosno usklađenje obustavljene proizvodnje - privremeno porezno nepriznato

6034 - Vrijednosno usklađenje zastarjelih nedovršenih proizvoda, poluproizvoda i dijelova - privremeno porezno nepriznato

6035 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih usluga - privremeno porezno nepriznato

6036 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih proizvoda,

poluproizvoda i dijelova dani drugim na doradu i obradu - privremeno porezno nepriznato

6037 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih proizvoda,

poluproizvoda i dijelova na doradi i obradi kod kooperanata - privremeno porezno nepriznato

604 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje, nedovršene

proizvodnje, poluproizvoda i dijelova - porezno nepriznato (Pozicija C I 2.)

6040 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje u tijeku - nedovršene proizvodnje - porezno nepriznato

6041 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih proizvoda i dijelova - porezno nepriznato

83

Page 89: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 6042 - Vrijednosno usklađenje poluproizvoda i dijelova u skladištu

- porezno nepriznato

6043 - Vrijednosno usklađenje obustavljene proizvodnje - porezno nepriznato

6044 - Vrijednosno usklađenje zastarjelih nedovršenih proizvoda, poluproizvoda i dijelova - porezno nepriznato

6045 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih usluga - porezno nepriznato

6046 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih proizvoda,

poluproizvoda i dijelova dani drugim na doradu i obradu - porezno nepriznato

6047 - Vrijednosno usklađenje nedovršenih proizvoda,

poluproizvoda i dijelova na doradi i obradi kod kooperanata - porezno nepriznato

605 - Odstupanje od planske cijene proizvodnje, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i dijelova (Pozicija C I 2.)

6050 - Odstupanje od planske cijene proizvodnje u tijeku - nedovršene proizvodnje

6051 - Odstupanje od planske cijene nedovršenih proizvoda i dijelova

6052 - Odstupanje od planske cijene poluproizvoda i dijelova u skladištu

6053 - Odstupanje od planske cijene obustavljene proizvodnje

6054 - Odstupanje od planske cijene zastarjelih nedovršenih proizvoda, poluproizvoda i dijelova

6055 - Odstupanje od planske cijene nedovršenih usluga

6056 - Odstupanje od planske cijene nedovršenih proizvoda, poluproizvoda i dijelova dani drugim na doradu i obradu

6057 - Odstupanje od planske cijene nedovršenih proizvoda,

poluproizvoda i dijelova na doradi i obradi kod kooperanata

607 - Proizvodnja u tijeku - poljoprivredni proizvodi (kratkotrajna biološka imovina) (Pozicija C I 7.)

608 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje u tijeku -

poljoprivredni proizvodi (kratkotrajna biološka imovina) (Pozicija C I 7.)

6080 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje u tijeku - poljoprivredni

proizvodi (kratkotrajna biološka imovina) - porezno priznato

6081 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje u tijeku - poljoprivredni

proizvodi (kratkotrajna biološka imovina) - privremeno porezno nepriznato

6082 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje u tijeku - poljoprivredni

proizvodi (kratkotrajna biološka imovina) - porezno nepriznato

609 - Odstupanje od planske cijene proizvodnje u tijeku -

poljoprivredni proizvodi (kratkotrajna biološka imovina) (Pozicija C I 7.)

63 - Gotovi proizvodi (Pozicija C I 3.)

84

Page 90: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 630 - Gotovi proizvodi u skladištu (Pozicija C I 3.) 6300 - Proizvodi u skladištu 6301 - Zastarjeli proizvodi u skladištu 6302 - Nekurentni proizvodi u skladištu 6303 - Vrijednost završenih usluga 631 - Gotovi proizvodi u tuđem skladištu (Pozicija C I 3.) 6310 - Proizvodi u javnom skladištu 6311 - Proizvodi u skladištu drugih poduzetnika 6312 - Proizvodi u komisionoj prodaji 6313 - Proizvodi u konsignacijskoj prodaji 6314 - Zastarjeli proizvodi u tuđem skladištu 632 - Gotovi proizvodi u doradi i obradi (Pozicija C I 3.) 6320 - Proizvodi predani u proizvodnju zajedničkih proizvoda 6321 - Proizvodi u doradi i obradi kod drugih poduzetnika 6322 - Proizvodi na putu 6329 - Obračun gotovih proizvoda u obradi i doradi

633 - Vrijednosno usklađenje gotovih proizvoda - porezno priznato (Pozicija C I 3.)

6330 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u skladištu - porezno priznato

63300 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u skladištu - porezno priznato

63301 - Vrijednosno usklađenje zastarjelih proizvoda u skladištu - porezno priznato

63302 - Vrijednosno usklađenje nekurentnih proizvoda u skladištu - porezno priznato

63303 - Vrijednosno usklađenje vrijednosti završenih usluga - porezno priznato

6331 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u tuđem skladištu - porezno priznato

63310 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u javnom skladištu - porezno priznato

63311 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u skladištu drugih poduzetnika - porezno priznato

63312 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u komisionoj prodaji - porezno priznato

63313 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u konsignacijskoj prodaji - porezno priznato

63314 - Vrijednosno usklađenje zastarjelih proizvoda u tuđem skladištu - porezno priznato

6332 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u doradi i obradi - porezno priznato

63320 - Vrijednosno usklađenje proizvoda predanih u proizvodnju zajedničkih proizvoda - porezno priznato

63321 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u doradi i obradi kod drugih poduzetnika - porezno priznato

63322 - Vrijednosno usklađenje proizvoda na putu - porezno priznato

634 - Vrijednosno usklađenje gotovih proizvoda - privremeno porezno nepriznato (Pozicija C I 3.)

6340 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u skladištu - privremeno

85

Page 91: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov porezno nepriznato

63400 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u skladištu - privremeno porezno nepriznato

63401 - Vrijednosno usklađenje zastarjelih proizvoda u skladištu - privremeno porezno nepriznato

63402 - Vrijednosno usklađenje nekurentnih proizvoda u skladištu - privremeno porezno nepriznato

63403 - Vrijednosno usklađenje vrijednosti završenih usluga - privremeno porezno nepriznato

6341 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u tuđem skladištu - privremeno porezno nepriznato

63410 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u javnom skladištu - privremeno porezno nepriznato

63411 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u skladištu drugih poduzetnika - privremeno porezno nepriznato

63412 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u komisionoj prodaji - privremeno porezno nepriznato

63413 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u konsignacijskoj prodaji - privremeno porezno nepriznato

63414 - Vrijednosno usklađenje zastarjelih proizvoda u tuđem skladištu - privremeno porezno nepriznato

6342 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u doradi i obradi - privremeno porezno nepriznato

63420 - Vrijednosno usklađenje proizvoda predanih u proizvodnju zajedničkih proizvoda - privremeno porezno nepriznato

63421 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u doradi i obradi kod drugih poduzetnika - privremeno porezno nepriznato

63422 - Vrijednosno usklađenje proizvoda na putu - privremeno porezno nepriznato

635 - Vrijednosno usklađenje gotovih proizvoda - porezno nepriznato (Pozicija C I 3.)

6350 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u skladištu - porezno nepriznato

63500 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u skladištu - porezno nepriznato

63501 - Vrijednosno usklađenje zastarjelih proizvoda u skladištu - porezno nepriznato

63502 - Vrijednosno usklađenje nekurentnih proizvoda u skladištu - porezno nepriznato

63503 - Vrijednosno usklađenje vrijednosti završenih usluga - porezno nepriznato

6351 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u tuđem skladištu - porezno nepriznato

63510 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u javnom skladištu - porezno nepriznato

63511 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u skladištu drugih poduzetnika - porezno nepriznato

63512 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u komisionoj prodaji - porezno nepriznato

63513 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u konsignacijskoj prodaji - porezno nepriznato

63514 - Vrijednosno usklađenje zastarjelih proizvoda u tuđem skladištu - porezno nepriznato

6352 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u doradi i obradi - porezno nepriznato

63520 - Vrijednosno usklađenje proizvoda predanih u proizvodnju zajedničkih proizvoda - porezno nepriznato

86

Page 92: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 63521 - Vrijednosno usklađenje proizvoda u doradi i obradi kod

drugih poduzetnika - porezno nepriznato

63522 - Vrijednosno usklađenje proizvoda na putu - porezno nepriznato

636 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena gotovih proizvoda (Pozicija C I 3.)

6360 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena gotovih proizvoda u skladištu

63600 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena gotovih proizvoda u skladištu

63601 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena zastarjelih proizvoda u skladištu

63602 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena nekurentnih proizvoda u skladištu

63603 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena vrijednosti završenih usluga

6361 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena proizvoda u tuđem skladištu

63610 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena proizvoda u javnom skladištu

63611 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena proizvoda u skladištu drugih poduzetnika

63612 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena proizvoda u komisionoj prodaji

63613 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena proizvoda u konsignacijskoj prodaji

63614 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena zastarjelih proizvoda u tuđem skladištu

6362 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena proizvoda u doradi i obradi

63620 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena proizvoda predanih u proizvodnju zajedničkih proizvoda

63621 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena proizvoda u doradi i obradi kod drugih poduzetnika

63622 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena proizvoda na putu

637 - Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama (Pozicija C I 3.)

6370 - Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama (analitika po prodavaonicama)

6371 - Uračunani PDV u vrijednost proizvoda u prodavaonici

6372 - Uračunani porez na luksuz u vrijednost proizvoda u prodavaonici

6373 - Uračunana marža u vrijednost proizvoda u prodavaonici

6374 - Vrijednosno usklađivanje gotovih proizvoda u prodavaonici - porezno priznato

6375 - Vrijednosno usklađivanje gotovih proizvoda u prodavaonici - privremeno porezno nepriznato

6376 - Vrijednosno usklađivanje gotovih proizvoda u prodavaonici - porezno nepriznato

6377 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena gotovih proizvoda u prodavaonici

638 - Gotovi poljoprivredni proizvodi (kratkotrajna biološka imovina) u skladištu (Pozicija C I 7.)

87

Page 93: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 6380 - Gotovi poljoprivredni proizvodi u skladištu

6381 - Vrijednosno usklađenje gotovih poljoprivrednih proizvoda u skladištu - porezno priznato

6382 - Vrijednosno usklađenje gotovih poljoprivrednih proizvoda u skladištu - privremeno porezno nepriznato

6383 - Vrijednosno usklađenje gotovih poljoprivrednih proizvoda u skladištu - porezno nepriznato

6387 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena gotovih poljoprivrednih proizvoda u skladištu

639 - Gotovi poljoprivredni proizvodi u vlastitim prodavaonicama (Pozicija C I 7.)

6390 - Gotovi poljoprivredni proizvodi u vlastitim prodavaonicama (analitika po prodavaonicama)

6391 - Uračunani PDV u vrijednost poljoprivrednih proizvoda u prodavaonici

6393 - Uračunana marža u vrijednost poljoprivrednih proizvoda u prodavaonici

6394 - Vrijednosno usklađivanje gotovih poljoprivrednih proizvoda u prodavaonici - porezno priznato

6395 - Vrijednosno usklađivanje gotovih poljoprivrednih proizvoda u prodavaonici - privremeno porezno nepriznato

6396 - Vrijednosno usklađivanje gotovih poljoprivrednih proizvoda u prodavaonici - porezno nepriznato

6397 - Odstupanje od stalnih (planskih) cijena gotovih poljoprivrednih proizvoda u prodavaonici

65 - Utvrđivanje troškova nabave robe 650 - Kupovna cijena robe 6500 - Vrijednost robe po kupovnoj cijeni od dobavljača u zemlji

6501 - Vrijednost robe po kupovnoj cijeni od dobavljača u inozemstvu

6502 - Vrijednost robe na putu

651 - Troškovi nabave koji se mogu uključiti u vrijednost zaliha

6510 - Prijevozni troškovi 6511 - Troškovi utovara, pretovara i istovara 6512 - Troškovi osiguranja robe u prijevozu 6513 - Posebni troškovi pakiranja robe u prijevozu 6514 - Troškovi vlastitog prijevoza robe 6515 - Troškovi čuvanja i rukovanja u prijevozu

6519 - Ostali troškovi nabave robe u zemlji koji se izravno mogu dodati troškovima nabave

652 - Carina, druge uvozne pristojbe i troškovi uvoza robe 6520 - Carina 6521 - Uvozne pristojbe 6522 - Ostali troškovi pri uvozu robe 6523 - Troškovi usluga uvoznika

88

Page 94: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 6524 - Troškovi usluga otpremnika 6525 - Troškovi osiguranja robe u međunarodnom prijevozu

6527 - Drugi troškovi robe iz uvoza koji se izravno mogu dodati troškovima nabave (atesti, kontrola i sl.)

6529 - Ostali troškovi i pristojbe uključeni u nabavnu cijenu robe

653 - Posebni porezi (trošarine) koje se plaćaju pri uvozu i nabavi robe

659 - Obračun nabave robe

66 - Trgovačka roba (Pozicija C I 4.) 660 - Roba u skladištu (Pozicija C I 4.) 6600 - Roba u skladištu 6601 - Zastarjela i nekurentna roba u skladištu 661 - Roba u tuđem skladištu (Pozicija C I 4.) 6610 - Roba u javnom skladištu 6611 - Roba u skladištu kod drugih osoba 6612 - Zastarjela i nekurentna roba u tuđem skladištu

662 - Roba u doradi, obradi, komisijskoj i konsignacijskoj prodaji (Pozicija C I 4.)

6620 - Roba dana u doradu, obradu ili preradu 6621 - Roba na putu (otpremljena kupcima) 6622 - Roba u komisijskoj prodaji u zemlji 6623 - Roba u konsignacijskoj prodaji u inozemstvu 663 - Roba u prodavaonici (Pozicija C I 4.) 6630 - Roba u prodavaonici (analitika po prodavaonicama) 66300 - Roba u prodavaonici po prodajnoj cijeni s 0% PDV-a 66301 - Roba u prodavaonici po prodajnoj cijeni s 10% PDV-a 66302 - Roba u prodavaonici po prodajnoj cijeni s 23% PDV-a

664 - Uračunani porez na dodanu vrijednost, porez na potrošnju i porez na luksuz (Pozicija C I 4.)

6640 - Porez na dodanu vrijednost robe u prodavaonicama 6641 - Porez na dodanu vrijednost u ugostiteljstvu 6642 - Porez na potrošnju u ugostiteljstvu 6643 - Porez na luksuz

665 - Ukalkulirana povratna naknada za ambalažu (Pozicija C I 4.)

666 - Vrijednosno usklađenje robe - porezno priznato (Pozicija C I 4.)

6660 - Vrijednosno usklađenje robe u skladištu - porezno priznato 66600 - Vrijednosno usklađenje robe u skladištu - porezno priznato

66601 - Vrijednosno usklađenje zastarjele i nekurentne robe u skladištu - porezno priznato

6661 - Vrijednosno usklađenje robe u tuđem skladištu - porezno priznato

66610 - Vrijednosno usklađenje robe u javnom skladištu - porezno priznato

89

Page 95: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 66611 - Vrijednosno usklađenje robe u skladištu kod drugih osoba -

porezno priznato

66612 - Vrijednosno usklađenje zastarjele i nekurentne robe u tuđem skladištu - porezno priznato

6662 - Vrijednosno usklađenje robe u doradi, obradi, komisiji i konsignaciji - porezno priznato

66620 - Vrijednosno usklađenje robe u doradi, obradi ili preradi - porezno priznato

66621 - Vrijednosno usklađenje robe na putu - porezno priznato 66622 - Vrijednosno usklađenje robe u komisiji - porezno priznato 66623 - Vrijednosno usklađenje robe u konsignaciji - porezno priznato

6663 - Vrijednosno usklađenje robe u prodavaonici - porezno priznato

667 - Vrijednosno usklađenje robe - privremeno porezno nepriznato (Pozicija C I 4.)

6670 - Vrijednosno usklađenje robe u skladištu - privremeno porezno nepriznato

66700 - Vrijednosno usklađenje robe u skladištu - privremeno porezno nepriznato

66701 - Vrijednosno usklađenje zastarjele i nekurentne robe u skladištu -privremeno porezno nepriznato

6671 - Vrijednosno usklađenje robe u tuđem skladištu - privremeno porezno nepriznato

66710 - Vrijednosno usklađenje robe u javnom skladištu - privremeno porezno nepriznato

66711 - Vrijednosno usklađenje robe u skladištu kod drugih osoba - privremeno porezno nepriznato

66712 - Vrijednosno usklađenje zastarjele i nekurentne robe u tuđem skladištu - privremeno porezno nepriznato

6672 - Vrijednosno usklađenje robe u doradi, obradi, komisiji i konsignaciji - privremeno porezno nepriznato

66720 - Vrijednosno usklađenje robe u doradi, obradi ili preradi - privremeno porezno nepriznato

66721 - Vrijednosno usklađenje robe na putu - privremeno porezno nepriznato

66722 - Vrijednosno usklađenje robe u komisiji - privremeno porezno nepriznato

66723 - Vrijednosno usklađenje robe u konsignaciji - privremeno porezno nepriznato

6673 - Vrijednosno usklađenje robe u prodavaonici - privremeno porezno nepriznato

668 - Vrijednosno usklađenje robe - porezno nepriznato (Pozicija C I 4.)

6680 - Vrijednosno usklađenje robe u skladištu - porezno nepriznato

66800 - Vrijednosno usklađenje robe u skladištu - porezno nepriznato

66801 - Vrijednosno usklađenje zastarjele i nekurentne robe u skladištu - porezno nepriznato

6681 - Vrijednosno usklađenje robe u tuđem skladištu - porezno nepriznato

66810 - Vrijednosno usklađenje robe u javnom skladištu - porezno nepriznato

66811 - Vrijednosno usklađenje robe u skladištu kod drugih osoba - porezno nepriznato

66812 - Vrijednosno usklađenje zastarjele i nekurentne robe u tuđem

90

Page 96: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov skladištu - porezno nepriznato

6682 - Vrijednosno usklađenje robe u doradi, obradi, komisiji i konsignaciji - porezno nepriznato

66820 - Vrijednosno usklađenje robe u doradi, obradi ili preradi - porezno nepriznato

66821 - Vrijednosno usklađenje robe na putu - porezno nepriznato 66822 - Vrijednosno usklađenje robe u komisiji - porezno nepriznato

66823 - Vrijednosno usklađenje robe u konsignaciji - porezno nepriznato

6683 - Vrijednosno usklađenje robe u prodavaonici - porezno nepriznato

669 - Razlika u cijeni robe (Pozicija C I 4.) 6690 - Razlika u cijeni robe u skladištu 66900 - Razlika u cijeni robe u skladištu 66901 - Razlika u cijeni zastarjele i nekurentne robe u skladištu 6691 - Razlika u cijeni robe u tuđem skladištu 66910 - Razlika u cijeni robe u javnom skladištu 66911 - Razlika u cijeni robe u skladištu kod drugih osoba

66912 - Razlika u cijeni zastarjele i nekurentne robe u tuđem skladištu

6692 - Razlika u cijeni robe u doradi, obradi, komisiji i konsignaciji 66920 - Razlika u cijeni robe u doradi, obradi ili preradi 66921 - Razlika u cijeni robe na putu 66922 - Razlika u cijeni robe u komisiji 66923 - Razlika u cijeni robe u konsignaciji 6693 - Razlika u cijeni robe u prodavaonici

67 - Predujmovi dani za nabavu robe (Pozicija C I 5.)

670 - Predujmovi dani za nabavu robe dobavljačima u zemlji (Pozicija C I 5.)

671 - Predujmovi dani za nabavu robe dobavljačima u inozemstvu (Pozicija C I 5.)

672 - Predujmovi dani za nabavu robe uvozniku (Pozicija C I 5.)

679 - Vrijednosno usklađenje danih predujmova za robu (Pozicija C I 5.)

6790 - Predujmovi dani za nabavu robe dobavljačima u zemlji

6791 - Predujmovi dani za nabavu robe dobavljačima u inozemstvu

6792 - Predujmovi dani za nabavu robe uvozniku

68 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji (Pozicija C I 6.)

680 - Nematerijalna imovina namijenjena prodaji (Pozicija C I 6.)

681 - Zemljišta namijenjena prodaji (Pozicija C I 6.)

682 - Građevinski objekti namijenjeni prodaji (Pozicija C I 6.)

683 - Postrojenja i oprema namijenjena prodaji (Pozicija C I 6.) 684 - Alat, pogonski inventar i transportna imovina

91

Page 97: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov namijenjena prodaji (Pozicija C I 6.)

685 - Biološka dugotrajna imovina namijenjena prodaji (Pozicija C I 6.)

686 - Ulaganja u nekretnine namijenjena prodaji (Pozicija C I 6.)

687 - Dugotrajna financijska imovina namijenjena prodaji (Pozicija C I 6.)

689 - Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji (Pozicija C I 6.)

6890 - Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine namijenjene prodaji

6891 - Vrijednosno usklađenje zemljišta namijenjenih prodaji

6892 - Vrijednosno usklađenje građevinskih objekata namijenjenih prodaji

6893 - Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme namijenjenih prodaji

6894 - Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventara i transportne imovine namijenjenih prodaji

6895 - Vrijednosno usklađenje biološke dugotrajna imovina namijenjene prodaji

6896 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u nekretnine namijenjene prodaji

6897 - Vrijednosno usklađenje dugotrajne financijske imovine namijenjene prodaji

Razred 7 Rashodi i prihodi

70 - Troškovi prodanih zaliha proizvoda i usluga,

troškovi razdoblja koji ne idu na zalihe i nabavna vrijednost prodane robe

700 - Troškovi prodanih zaliha gotovih proizvoda iz skladišta

701 - Troškovi prodanih zaliha gotovih proizvoda iz prodavaonica

702 - Troškovi prodanih zaliha nedovršenih proizvoda i poluproizvoda

703 - Troškovi neiskorištenog kapaciteta (troškovi zaliha

proizvodnje koji prije prodaje gotovih proizvoda idu na troškove razdoblja zbog neiskorištenog kapaciteta)

704 - Troškovi zaliha isporučenih gotovih proizvoda u jamstvenom roku

705 - Troškovi prodanih zaliha usluga

706 - Troškovi razreda 4 za proizvodne i uslužne djelatnosti

koji neposredno terete prihode obračunskog razdoblja odnosno koji ne idu u zalihe proizvodnje ili usluga (protustavka konta 491)

707 - Troškovi razreda 4 koji se odnose na trgovačku

92

Page 98: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov djelatnost (protustavka konta 491)

708 - Troškovi zaliha poljoprivrenih proizvoda (proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda)

. pRDG 709 - Nabavna vrijednost prodane robe (Pozicije II.2.b.)

. pRDG 7090 - Nabavna vrijednost prodane robe iz skladišta (Pozicija II.2.b.)

. pRDG 7091 - Nabavna vrijednost podane robe iz prodavaonica (Pozicija II.2.b.)

. pRDG 7092 - Nabavna vrijednost prodane robe u tranzitu (Pozicija II.2.b.)

. pRDG 7093 - Nabavna vrijednost prodanih nekretnina i umjetnina (kada se prodaje kao roba) (Pozicija II.2.b.)

. pRDG 7094 - Nabavna vrijednost prodane robe koja je dana u zamjenu u jamstvenom roku (Pozicija II.2.b.)

. pRDG 7095 - Nabavna vrijednost prodane robe u komisiji (Pozicija II.2.b.)

dj.7090, dj.7091, dj.7092, dj.7093, dj.7094 i dj.7095 . prm.S 7097 - Nabavna vrijednost prodane robe s poduzetnicima unutar

grupe (Pozicija II.2.d) dj.7090, dj.7091, dj.7092, dj.7093, dj.7094 i dj.7095 . prm.S 7098 - Nabavna vrijednost prodane robe s društvima povezanim

sudjelujućim interesom (Pozicija II.2.e)

71 - Vrijednosno usklađivanje imovine (osim financijske imovine) (Pozicija II 6.)

710 - Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine (Pozicija II 6.a)

7100 - Vrijednosno usklađenje izdataka za razvoj

7101 - Vrijednosno usklađenje koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki

7102 - Vrijednosno usklađenje računalnih programa - softwara 7103 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugoročnih prava 7104 - Vrijednosno usklađenje goodwilla

7107 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne nematerijalne imovine

7108 - Vrijednosno usklađenje predujmova dugotrajne nematerijalne imovine

711 - Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine (Pozicija II 6.a)

7110 - Vrijednosno usklađenje zemljišta 7111 - Vrijednosno usklađenje zemljišnih prava - danih 7112 - Vrijednosno usklađenje građevinskih objekata 7113 - Vrijednosno usklađenje stanova za radnike 7114 - Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme

7115 - Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventara i transportne imovine

7116 - Vrijednosno usklađenje biološke dugotrajne materijalne imovine

7117 - Vrijednosno usklađenje ostale dugotrajne materijalne imovine

93

Page 99: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 7118 - Vrijednosno usklađenje ulaganja u nekretnine

7119 - Vrijednosno usklađenje predujmova za dugotrajnu materijalnu imovinu

71190 - Vrijednosno usklađenje predujmova za zemljišta i građevinske objekte

71191 - Vrijednosno usklađenje predujmova za postrojenja i opremu, alate, pogonski inventar i transportnu imovinu

71192 - Vrijednosno usklađenje predujmova za dugotrajnu biološku materijalnu imovinu

71193 - Vrijednosno usklađenje predujmova za ostalu dugotrajnu materijalnu imovinu

71194 - Vrijednosno usklađenje predujmova za ulaganja u nekretnine

712 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja (Pozicija II 6.a)

7120 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od povezanih poduzetnika s kojima se obavlja konsolidacija

71200 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se obavlja konsolidacija - porezno priznato

71201 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se obavlja konsolidacija - privremeno porezno nepriznato

71202 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se obavlja konsolidacija - porezno nepriznato

7121 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se ne obavlja konsolidacija

71210 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se ne obavlja konsolidacija - porezno priznato

71211 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se ne obavlja konsolidacija - privremeno porezno nepriznato

71212 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se ne obavlja konsolidacija - porezno nepriznato

7122 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od

nepovezanih poduzetnika u kojima postoji sudjelujući interes

71220 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od

nepovezanih poduzetnika u kojima postoji sudjelujući interes - porezno priznato

71221 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od

nepovezanih poduzetnika u kojima postoji sudjelujući interes - privremeno porezno nepriznato

71222 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja od

nepovezanih poduzetnika u kojima postoji sudjelujući interes - porezno nepriznato

7123 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja po osnovi

prodaje na kredit od ostalih nepovezanih poduzetnika i drugih osoba

71230 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja po osnovi

prodaje na kredit od ostalih nepovezanih poduzetnika i drugih osoba - porezno priznato

71231 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja po osnovi

prodaje na kredit od ostalih nepovezanih poduzetnika i drugih osoba - privremeno porezno nepriznato

94

Page 100: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov

71232 - Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja po osnovi prodaje na kredit od ostalih nepovezanih poduzetnika i drugih osoba - porezno nepriznato

7124 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugotrajnih potraživanja od ostalih nepovezanih poduzetnika i drugih osoba

71240 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugotrajnih potraživanja od

ostalih nepovezanih poduzetnika i drugih osoba - porezno priznato

71241 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugotrajnih potraživanja od

ostalih nepovezanih poduzetnika i drugih osoba - privremeno porezno nepriznato

71242 - Vrijednosno usklađenje ostalih dugotrajnih potraživanja od

ostali nepovezanih poduzetnika i drugih osoba - porezno nepriznato

713 - Vrijednosno usklađenje sirovina i materijala (Pozicija II 6.b)

7130 - Vrijednosno usklađenje sirovina i materijala - porezno priznato

7131 - Vrijednosno usklađenje sirovina i materijala - privremeno porezno nepriznato

7132 - Vrijednosno usklađenje sirovina i materijala - porezno nepriznato

714 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje u tijeku (Pozicija II 6.b)

7140 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje u tijeku - porezno priznato

7141 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje u tijeku - privremeno porezno nepriznato

7142 - Vrijednosno usklađenje proizvodnje u tijeku - porezno nepriznato

715 - Vrijednosno usklađenje gotovih proizvoda (Pozicija II 6.b)

7150 - Vrijednosno usklađenje gotovih proizvoda - porezno priznato

7151 - Vrijednosno usklađenje gotovih proizvoda - privremeno porezno nepriznato

7152 - Vrijednosno usklađenje gotovih proizvoda - porezno nepriznato

716 - Vrijednosno usklađenje trgovačke robe (Pozicija II 6.b) 7160 - Vrijednosno usklađenje trgovačke robe - porezno priznato

7161 - Vrijednosno usklađenje trgovačke robe - privremeno porezno nepriznato

7162 - Vrijednosno usklađenje trgovačke robe - porezno nepriznato

717 - Vrijednosno usklađenje predujmova za zalihe (Pozicija II 6.b)

7170 - Vrijednosno usklađenje predujmova za zalihe - porezno priznato

7171 - Vrijednosno usklađenje predujmova za zalihe - privremeno porezno nepriznato

7172 - Vrijednosno usklađenje predujmova za zalihe - porezno

95

Page 101: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov nepriznato

718 - Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji (Pozicija II 6.b)

7180 - Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji - porezno priznato

7181 - Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji - privremeno porezno nepriznato

7182 - Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji - porezno nepriznato

719 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja (Pozicija II 6.b)

7190 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od povezanih poduzetnika s kojima se obavlja konsolidacija

71900 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se obavlja konsolidacija - porezno priznato

71901 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se obavlja konsolidacija - privremeno porezno nepriznato

71902 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se obavlja konsolidacija - porezno nepriznato

7191 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se ne obavlja konsolidacija

71910 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se ne obavlja konsolidacija - porezno priznato

71911 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se ne obavlja konsolidacija - privremeno porezno nepriznato

71912 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

povezanih poduzetnika s kojima se ne obavlja konsolidacija - porezno nepriznato

7192 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

nepovezanih poduzetnika u kojima postoje sudjelujući interesi

71920 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

nepovezanih poduzetnika u kojima postoje sudjelujući interesi - porezno priznato

71921 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

nepovezanih poduzetnika u kojima postoje sudjelujući interesi - privremeno porezno nepriznato

71922 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

nepovezanih poduzetnika u kojima postoje sudjelujući interesi - porezno nepriznato

7193 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od kupaca

71930 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od kupaca- porezno priznato

71931 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od kupaca - privremeno porezno nepriznato

71932 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od kupaca - porezno nepriznato

7194 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

96

Page 102: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 71940 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

zaposlenika i članova poduzetnika - porezno nepriznato

71941 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od

zaposlenika i članova poduzetnika - privremeno porezno nepriznato

71942 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika - porezno nepriznato

7195 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od države i drugih institucija

71950 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od države i drugih institucija - porezno priznato

71951 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od države i drugih institucija - privremeno porezno nepriznato

71952 - Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja od države i drugih institucija - porezno nepriznato

7196 - Vrijednosno usklađenje ostalih kratkotrajnih potraživanja

71960 - Vrijednosno usklađenje ostalih kratkotrajnih potraživanja - porezno priznato

71961 - Vrijednosno usklađenje ostalih kratkotrajnih potraživanja - privremeno porezno nepriznato

71962 - Vrijednosno usklađenje ostalih kratkotrajnih potraživanja - porezno nepriznato

72 - Financijski rashodi (Pozicija IV.)

. prm.S 720 - Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe (Pozicija IV.1.)

7200 i dj.7210 . prm.S 7200 - Ugovorene kamate 7201 i dj.7211

. prm.S 7201 - Zatezne kamate 7205 - Slični rashodi

. prm.S 721 - Kamate s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija IV.2.)

dj.7210 . prm.S 7210 - Ugovorene kamate dj.7211 . prm.S 7211 - Zatezne kamate

. prm.S 722 - Tečajne razlike i drugi rashodi s društvima poduzetnicima unutar grupe (Pozicija IV.2.)

7202 i dj.7212 . prm.S 7220 - Negativne tečajne razlike 7203 i dj.7213

. prm.S 7221 - Financijski rashodi temeljem valutne , indeksne i druge klauzule na zajmove

7204 i dj.7214 . prm.S 7222 - Rashodi od ostalih oblika revalorizacije zajmova i ostalih financijskih obveza

7209 i dj.7219 . prm.S 7229 - Ostali financijski rashodi

. prm.S 723 - Tečajne razlike i drugi rashodi s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija IV.4.)

dj.7212 . prm.S 7230 - Negativne tečajne razlike dj.7213

. prm.S 7231 - Financijski rashodi temeljem valutne , indeksne i druge klauzule na zajmove

dj.7214 . prm.S 7232 - Rashodi od ostalih oblika revalorizacije zajmova i ostalih

financijskih obveza dj.7219 . prm.S 7239 - Ostali financijski rashodi

. prm.S 724 - Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama (Pozicija

97

Page 103: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov IV.5.)

7220 . prm.S 7240 - Ugovorene kamate 7221 . prm.S 7241 - Zatezne kamate 7222 . prm.S 7242 - Negativne tečajne razlike 7223

. prm.S 7243 - Financijski rashodi temeljem valutne , indeksne i druge klauzule na zajmove

7224 . prm.S 7244 - Rashodi od ostalih oblika revalorizacije zajmova i ostalih

financijskih obveza 7229

. prm.S

7249 - Ostali financijski rashodi 723 - Rashodi s osnove kamata i slični rashodi (Pozicija IV 3.) 7230 - Ugovorene kamate (Pozicija IV 3.) 7231 - Zatezne kamate (Pozicija IV 3.) 7235 - Slični rashodi (Pozicija IV 3.) 724 - Tečajne razlike i drugi rashodi (Pozicija IV 4.) 7240 - Negativne tečajne razlike (Pozicija IV 4.) 7241 - Financijski rashodi temeljem valutne, indeksne i druge

klauzule na zajmove (Pozicija IV 3.) 7242 - Rashodi od ostalih oblika revalorizacije zajmova i ostalih

financijskih obveza (Pozicija IV 4.) 7249 - Drugi rashodi (Pozicija IV 4.)

dj.723 . prm.S 725 - Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine

(Pozicija IV.5.) 7230

. prm.S 726 - Vrijednosna usklađenja financijske imovine (Pozicija IV.6.)

dj.729 . prm.S 727 - Ostali financijski rashodi (Pozicija IV.7.) 724

. prm.S 728 - Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija VII.)

dj.729724 . prm.S 729 - Udio u gubitku od zajedničkih pothvata (Pozicija VIII.)

. prm.S 73 - Ostali poslovni rashodi s nepovezanim

poduzetnicima i ostalim osobama (Pozicija II.8.)

. prm.S 730 - Nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala,

pričuvnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto guma i rashodi od prodaje dugotrajne imovine (Pozicija II.8.)

7300 - Nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 7301 - Nabavna vrijednost prodanih rezervnih dijelova 7302 - Nabavna vrijednost prodanog sitnog inventara 7303 - Nabavna vrijednost prodane ambalaže 7304 - Nabavna vrijednost prodanih autoguma

dj.740 i dj.741 prm.S 7305 - Rashodi od prodaje i prestanka priznavanja dugotrajne

nematerijalne imovine dj.742 i dj.743

prm.S 7306 - Rashodi od prodaje i prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine

98

Page 104: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov dj.744 i dj.745

prm.S 7307 - Rashodi od prodaje i prestanka priznavanja ulaganja u nekretnine

dj.748 prm.S 7308 - Rashodi od prodaje i prestanka priznavanja dugotrajne

imovine namijenjene za prodaju

7309 - Nabavna vrijednost prodane ostale kratkotrajne

materijalne imovine i ostali rashodi od prodaje dugotrajne imovine

. pRDG 731 - Kalo, rasap, kvar i lom, otpisi i manjkovi kratkotrajne materijalne imovine (Pozicija II.8.)

7310 - Kalo, rasap, kvar i lom kratkotrajne materijalne imovine

73100 - Kalo, rasap, kvar i lom sirovina i materijala (oporezivo, neoporezivo se evidentira na kontu 4005)

73101 - Kalo, rasap, kvar i lom proizvodnje u tijeku - oporezivo 73102 - Kalo, rasap, kvar i lom proizvodnje u tijeku - neoporezivo 73103 - Kalo, rasap, kvar i lom gotovih proizvoda - oporezivo 73104 - Kalo, rasap, kvar i lom gotovih proizvoda - neoporezivo 73105 - Kalo, rasap, kvar i lom trgovačke robe - oporezivo 73106 - Kalo, rasap, kvar i lom trgovačke robe - neoporezivo 73107 - Kalo, rasap, kvar i lom trgovačke robe - neoporezivo

73108 - Kalo, rasap, kvar i lom ostale kratkotrajne materijalne imovine - oporezivo

73109 - Kalo, rasap, kvar i lom ostale kratkotrajne materijalne imovine - neoporezivo

7311 - Komisijski otpis kratkotrajne materijalne imovine 73110 - Komisijski otpis sirovina i materijala - oporezivo 73111 - Komisijski otpis sirovina i materijala - neoporezivo 73112 - Komisijski otpis proizvodnje u tijeku - oporezivo 73113 - Komisijski otpis proizvodnje u tijeku - neoporezivo 73114 - Komisijski otpis gotovih proizvoda - oporezivo 73115 - Komisijski otpis gotovih proizvoda - neoporezivo 73116 - Komisijski otpis trgovačke robe - oporezivo 73117 - Komisijski otpis trgovačke robe - neoporezivo

73118 - Komisijski otpis ostale kratkotrajne materijalne imovine - oporezivo

73119 - Komisijski otpis ostale kratkotrajne materijalne imovine - neoporezivo

7312 - Otpisi (manjkovi) kratkotrajne materijalne imovine zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa

73120 - Otpis (manjak) sirovina i materijala zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa- oporezivo

73121 - Otpis (manjak) sirovina i materijala zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - neoporezivo

73122 - Otpis (manjak) proizvodnje u tijeku zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - oporezivo

73123 - Otpis (manjak) proizvodnje u tijeku zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - neoporezivo

73124 - Otpis (manjak) gotovih proizvoda zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - oporezivo

73125 - Otpis (manjak) gotovih proizvoda zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - neoporezivo

73126 - Otpis (manjak) trgovačke robe zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - oporezivo

73127 - Otpis (manjak) trgovačke robe zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - neoporezivo

73128 - Otpis (manjak) ostale kratkotrajne materijalne imovine zbog

99

Page 105: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov elementarnih nepogoda i provalnih krađa - oporezivo

73129 - Otpis (manjak) ostale kratkotrajne materijalne imovine zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - neoporezivo

7313 - Manjkovi kratkotrajne materijalne imovine na teret poslodavca

73130 - Manjak sirovina i materijala na teret poslodavca - oporezivo 73131 - Manjak proizvodnje u tijeku na teret poslodavca - oporezivo 73132 - Manjak gotovih proizvoda na teret poslodavca - oporezivo 73133 - Manjak trgovačke robe na teret poslodavca - oporezivo

73134 - Manjak ostale kratkotrajne materijalne imovine na teret poslodavca - oporezivo

7314 - Manjkovi kratkotrajne materijalne imovine kao izuzimanja i plaća u naravi (neoporezivo)

. pRDG 732 - Otpisi i manjkovi dugotrajne materijalne imovine (Pozicija II.8.)

7320 - Komisijski otpis dugotrajne materijalne imovine 73200 - Komisijski otpis postrojenja i opreme - oporezivo 73201 - Komisijski otpis postrojenja i opreme - neoporezivo

73202 - Komisijski otpis alata, pogonskog inventara i transportne imovine - oporezivo

73203 - Komisijski otpis alata, pogonskog inventara i transportne imovine - neoporezivo

73204 - Komisijski otpis biološke dugotrajne imovine - oporezivo 73205 - Komisijski otpis biološke dugotrajne imovine - neoporezivo

7321- Otpisi (manjkovi) dugotrajne materijalne imovine zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa

73210 - Otpis (manjak) građevinskih objekata zbog elementarnih nepogoda - oporezivo

73211 - Otpis (manjak) građevinskih objekata zbog elementarnih nepogoda - neoporezivo

73212 - Otpis (manjak) postrojenja i opreme zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - oporezivo

73213 - Otpis (manjak) postrojenja i opreme zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - neoporezivo

73214 - Otpis (manjak) alata, pogonskog inventara i transportne

imovine zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - oporezivo

73215 - Otpis (manjak) alata, pogonskog inventara i transportne

imovine zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - neoporezivo

73216 - Otpis (manjak) biološke dugotrajne imovine zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - oporezivo

73217 - Otpis (manjak) biološke dugotrajne imovine zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - neoporezivo

73218 - Otpis (manjak) ostale dugotrajne imovine zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - oporezivo

73219 - Otpis (manjak) ostale dugotrajne imovine zbog elementarnih nepogoda i provalnih krađa - neoporezivo

7322 - Manjkovi dugotrajne materijalne imovine na teret poslodavca

73220 - Manjak postrojenja i opreme na teret poslodavca - oporezivo

73221 - Manjak alata, pogonskog inventara i transportne imovine na teret poslodavca - oporezivo

73222 - Manjak dugotrajne biološke imovine na teret poslodavca - oporezivo

73223 - Manjak ostale dugotrajne materijalne imovine na teret poslodavca - oporezivo

100

Page 106: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . pRDG 733 - Trajni otpis potraživanja (Pozicija II.8.) 7330 - Trajni otpis potraživanja - oporezivo 7331 - Trajni otpis potraživanja - neoporezivo . pRDG 734 - Kazne, penali, naknade štete i slično (Pozicija II.8.)

7340 - Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i slično

7341 - Novčane kazne za parkiranje 7342 - Ugovorene kazne zbog neizvršenja, propusta i slično 7343 - Penali, ležarine, dangubine 7344 - Troškovi preuzetih obveza iz ugovora 7345 - Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja 7346 - Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 7347 - Naknade šteta zaposlenicima 7349 - Ostalo . pRDG 735 - Darovanja (donacije) (Pozicija II.8.)

7350 - Neoporeziva darovanja za općekorisne namjene (do 2% prošlogodišnjeg prihoda poduzetnika)

7351 - Neoporeziva darovanja za zdravstvene potrebe za fizičke osobe (do 2% prošlogodišnjeg prihoda poduzetnika)

7352 - Oporeziva darovanja za općekorisne namjene (iznad 2% prošlogodišnjeg prihoda poduzetnika)

7353 - Oporeziva darovanja za zdravstvene potrebe za fizičke osobe (iznad 2% prošlogodišnjeg prihoda poduzetnika)

7354 - Oporeziva darovanja za političke stranke i nezavisne kandidate

7358 - Ostala neoporeziva darovanja 7359 - Ostala oporeziva darovanja

. pRDG 736 - Izuzimanja i skrivene isplate dobiti (na koji nije plaćen porez na dohodak (Pozicija II.8.)

7360 - Izuzimanja - porezno priznata 7361 - Izuzimanja - porezno nepriznata 7362 - Skrivene isplate dobiti - porezno priznate 7363 - Skrivene isplate dobiti - porezno nepriznate

. pRDG 737 - Naknadno odobreni popusti i odobrenja, troškovi

nagodbe, troškovi nenadoknadivih jamstava i troškovi naknadnih reklamacija (Pozicija II.8.)

7370 - Naknadno odobreni popusti i odobrenja u istoj godini 7371 - Troškovi nagodbe 7372 - Troškovi nenadoknadivih jamstava 7373 - Troškovi naknadnih reklamacija

. pRDG 738 - Naknadno utvrđeni rashodi iz proteklih godina (Pozicija II.8.)

7380 - Naknadno utvrđeni troškovi osoblja iz proteklih godina 7381 - Naknadno utvrđeni ostali troškovi iz proteklih godina 7382 - Naknadno utvrđene obveze za poreze, doprinose i druga

101

Page 107: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov javna davanja iz proteklih godina

7383 - Naknadno odobreni popusti u cijeni, rabati, super rabati i kasa-skonta iz proteklih godina

7389 - Naknadno utvrđeni ostali rashodi iz proteklih godina . pRDG 739 - Ostali poslovni rashodi (Pozicija II.8.) 7390 - Troškovi iz ortačkog ugovora 7391 - Troškovi iz posredovanja 7392 - Troškovi uzoraka 7393 - Troškovi danih koristi i provizije 7394 - Rashodi s temelja tekućeg i odgođenog poreza 7395 - Rashodi od neuobičajenih događaja i transakcija 7399 - Ostali poslovni rashodi

. prm.S 74 - Ostali poslovni rashodi s poduzetnicima unutar

grupe i s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicije II.8.. i II.11.)

dj.740, dj.741, dj.742, dj.743, dj.744, dj.745 i dj.748 . prm.S 740 - Rashodi od prodaje i prestanka priznavanja dugotrajne

imovine poduzetnicima unutar grupe (Pozicija II.8.) dj.730

prm.S 741 - Rashodi od prodaje kratkotrajne imovine poduzetnicima unutar grupe (Pozicija II.8.)

dj.73 prm.S 742 - Ostali poslovni rashodi s poduzetnicima unutar grupe

(Pozicija II.8.) dj.740, dj.741, dj.742, dj.743,

dj.744, dj.745 i dj.748 prm.S 745 - Rashodi od prodaje i prestanka priznavanja dugotrajne

imovine društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija II.11.)

dj.730 prm.S 746 - Rashodi od prodaje kratkotrajne imovine društvima

povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija II.11.) dj.73

prm.S 747 - Ostali poslovni rashodi s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija II.11.)

75 - Prihodi od prodaje (Pozicije I 1. i I 2.)

. prm.S 750 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga poduzetnicima unutar grupe (Pozicija I.1.)

75000 i dj.75050 . prm.S 7500 - Prihod od prodaje proizvoda na domaćem tržištu 75001 i dj.75051 . prm.S 7501 - Prihod od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu 75002 i dj.75052 . prm.S 7502 - Prihod od usluge najma na domaćem tržištu 75003 i dj.75053 . prm.S 7503 - Prihod od usluge najma na inozemnom tržištu 75004 i dj.75054 . prm.S 7504 - Prihod od ostalih usluga na domaćem tržištu 75005 i dj.75055 . prm.S 7505 - Prihod od ostalih usluga na inozemnom tržištu

dj.759 . prm.S 7506 - Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga

. prm.S 751 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija I.2.)

dj.75050 . prm.S 7510 - Prihod od prodaje proizvoda na domaćem tržištu dj.75051 . prm.S 7511 - Prihod od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu dj.75052 . prm.S 7512 - Prihod od usluge najma na domaćem tržištu dj.75053 . prm.S 7513 - Prihod od usluge najma na inozemnom tržištu

102

Page 108: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov dj.75054 . prm.S 7514 - Prihod od ostalih usluga na domaćem tržištu dj.75055 . prm.S 7515 - Prihod od ostalih usluga na inozemnom tržištu

dj.759 . prm.S 7516 - Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga

. pRDG 752 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim

nepovezanim poduzetnicima -pravnim osobama (Pozicija I.2.)

7510 . prm.S 7520 - Prihod od prodaje proizvoda na domaćem tržištu 7511 . prm.S 7521 - Prihod od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu 7512 . prm.S 7522 - Prihod od usluge najma na domaćem tržištu 7513 . prm.S 7523 - Prihod od usluge najma na inozemnom tržištu 7514 . prm.S 7524 - Prihod od ostalih usluga na domaćem tržištu 7515 . prm.S 7525 - Prihod od ostalih usluga na inozemnom tržištu

. pRDG 753 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga fizičkim osobama (Pozicija I.2.)

7530 - Prihod od prodaje proizvoda na domaćem tržištu 7531 - Prihod od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu 7532 - Prihod od usluge najma na domaćem tržištu 7533 - Prihod od usluge najma na inozemnom tržištu 7534 - Prihod od ostalih usluga na domaćem tržištu 7535 - Prihod od ostalih usluga na inozemnom tržištu

. prm.S 754 - Prihodi od prodaje robe poduzetnicima unutar grupe (Pozicija I.1.)

75400 i dj.75450 . prm.S 7540 - Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu 75401 i dj.75451 . prm.S 7541 - Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu 75402 i dj.75452 . prm.S 7542 - Prihod od prodaje robe u tranzitu na domaćem tržištu 75403 i dj.75453 . prm.S 7543 - Prihod od prodaje robe u tranzitu na inozemnom tržištu 75404 i dj.75454 . prm.S 7544 - Ostali prihod od prodaje robe na domaćem tržištu 75405 i dj.75455 . prm.S 7545 - Ostali prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu

. prm.S 755 - Prihodi od prodaje robe društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija I. 2.)

dj.75450 . prm.S 7550 - Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu dj.75451 . prm.S 7551 - Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu dj.75452 . prm.S 7552 - Prihod od prodaje robe u tranzitu na domaćem tržištu dj.75453 . prm.S 7553 - Prihod od prodaje robe u tranzitu na inozemnom tržištu dj.75454 . prm.S 7554 - Ostali prihod od prodaje robe na domaćem tržištu dj.75455 . prm.S 7555 - Ostali prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu

. pRDG 756 - Prihodi od prodaje robe ostalim nepovezanim poduzetnicima - pravnim osobama (Pozicija I.2.)

7550 . prm.S 7560 - Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu 7551 . prm.S 7561 - Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu 7552 . prm.S 7562 - Prihod od prodaje robe u tranzitu na domaćem tržištu 7553 . prm.S 7563 - Prihod od prodaje robe u tranzitu na inozemnom tržištu 7554 . prm.S 7564 - Ostali prihod od prodaje robe na domaćem tržištu 7555 . prm.S 7565 - Ostali prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu

103

Page 109: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . pRDG 757 - Prihodi od prodaje robe fizičkim osobama (Pozicija I.2.) 7570 - Prihod od prodaje robe na domaćem tržištu 7571 - Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu 7572 - Prihod od prodaje robe u tranzitu na domaćem tržištu 7573 - Prihod od prodaje robe u tranzitu na inozemnom tržištu 7574 - Ostali prihod od prodaje robe na domaćem tržištu 7575 - Ostali prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu . pRDG 759 - Ostali prihodi od prodaje (Pozicija I.2.) 7590 - Prihod od prikupljanja ambalaže 7591 - Prihod od zbrinjavanja otpada 7592 - Prihodi od prodaje korisnog otpada 7599 - Ostali prihodi od prodaje

. prm.S 76 - Ostali poslovni prihodi s nepovezanim

poduzetnicima i ostalim osobama (Pozicija I.3. i I 5.)

760 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga za vlastite potrebe (Pozicija I.3.)

7600 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda za vlastite potrebe

76000 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda za dugotrajnu imovinu

76001 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda za reprezentaciju

76002 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda za reklamu

76003 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda za plaće u naravi

76004 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda za sitan inventar, ambalažu i auto gume

76009 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda za ostale vlastite potrebe

7601 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih usluga za vlastite potrebe

76010 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih usluga prijevoza pri nabavi dugotrajne imovine

76011 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih usluga prijevoza pri nabavi kratkotrajne imovine

76019 - Prihodi na temelju upotrebe ostalih vlastitih usluga za vlastite potrebe

7602 - Prihodi na temelju upotrebe vlastitih robe za vlastite potrebe

76020 - Prihodi na temelju upotrebe vlastite robe za dugotrajnu imovinu

76021 - Prihodi na temelju upotrebe vlastite robe za reprezentaciju 76022 - Prihodi na temelju upotrebe vlastite robe za reklamu 76023 - Prihodi na temelju upotrebe vlastite robe za plaće u naravi

76024 - Prihodi na temelju upotrebe vlastite robe za sitan inventar, ambalažu i auto gume

76029 - Prihodi na temelju upotrebe vlastite robe za ostale vlastite potrebe

. prm.S 761 - Prihodi od prodaje sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i autoguma i prihodi

104

Page 110: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov od prodaje dugotrajne imovine (Pozicija I.5.)

7610 - Prihodi od prodaje sirovina i materijala 7611 - Prihodi od prodaje rezervnih dijelova, 7612 - Prihodi od prodaje sitnog inventara, 7613 - Prihodi od prodaje ambalaže 7614 - Prihodi od prodaje autoguma

dj.780 . prm.S 7615 - Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne imovine dj.781 . prm.S 7616 - Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine dj.782 . prm.S 7617 - Prihodi od prodaje ulaganja u nekretnine

dj.784 i 785 . prm.S

7618 - Prihodi od prodaje i od povećanja knjigovodstvene vrijednosti kod prestanka klasificiranja dugotrajne imovine namijenjene za prodaju

. prm.S 7619 - Ostali prihodi od prodaje dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine

. pRDG 762 - Prihodi od viškova (Pozicija I.5.) 7620 - Prihodi od viškova dugotrajne materijalne imovine

7621 - Prihodi od viškova sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, auto guma i ambalaže

7622 - Prihodi od viškova proizvodnje u tijeku 7623 - Prihodi od viškova gotovih proizvoda 7624 - Prihodi od viškova trgovačke robe 7625 - Prihodi od viškova novca, vrijednosnica i slične imovine 7629 - Prihodi od viškova ostale materijalne imovine

. pRDG 763 - Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja i prihodi od realizacije (naplate) odgođenih prihoda (Pozicija I.5.)

7630 - Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (oporezivo)

7631 - Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (neoporezivo, odnosno umanjuju poreznu osnovicu poreza na dobit)

7632 - Prihodi od realizacije (naplate) odgođenih prihoda (ukidanje pasivnih vremenskih razgraničenja)

. pRDG 764 - Prihodi od naplaćenih penala, reklamacija, naknada

šteta, prihodi od otpisa obveza i otpisa popusta (Pozicija I.5.)

7640 - Prihodi od naplaćenih penala 7641 - Prihodi od naplaćenih reklamacija 7642 - Prihodi od naknada šteta od osiguravajućih društava 7643 - Prihodi od naknada šteta od ostalih osoba 7644 - Prihodi od otpisa obveza 7645 - Prihodi od otpisa popusta 7646 - Prihodi od jamčevina i pologa kad je vjerovnik odustao 7649 - Prihodi od ostalih sličnih prihoda . pRDG 765 - Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja (Pozicija I..) 7650 - Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja (oporezivo)

7651 - Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja (neoporezivo, odnosno umanjuju poreznu osnovicu poreza na dobit)

105

Page 111: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov . pRDG 766 - Prihodi od državnih potpora i prihodi od donacija,

nagrada, subvencija, potpora i pomoći (Pozicija I.5.) 7660 - Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova 7661 - Prihodi od državnih potpora za investicije (sredstva) 7662 - Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene 7663 - Prihodi od donacija 7664 - Prihodi od nagrada za proizvod, usluge, oblik i slično 7665 - Prihodi od subvencija 7666 - Prihodi od potpora (osim državnih) 7667 - Prihodi od pomoći 7669 - Prihodi od ostalih primitaka bez naknade . pRDG 767 - Prihodi od nerealiziranih dobitaka (Pozicija I.5.)

7670 - Prihodi od ukidanja gubitka od umanjenja vrijednosti

dugotrajne imovine (kada se dugotrajna imovina mjeri po metodi troška) ( HSFI 15.48., 15.50. I 15.51.)

7671 - Prihodi od revalorizacije dugotrajne imovine na više u

slučaju kada je prethodno bila revalorizacija na niže (do prethodno knjiženog rashoda) (HSFI 12.25.)

7672 - Prihodi od povećanja fer vrijednosti dugotrajne imovine

namijenjene za prodaju (do visine prethodno priznatog rashoda)

7673 - Prihodi od povećanja fer vrijednosti ulaganja u nekretnine

(kada se ulaganje u nekretnine mjeri po fer vrijednosti) (HSFI 15.52.)

7674 - Prihodi od ukidanja gubitka od umanjenja vrijednosti

ulaganja u nekretnine (kada se ulaganja u nekretnine mjeri po metodi troška)

7675 - Prihodi od ukidanja gubitka od umanjenja zaliha

(proizvodnje u tijeku, gotovih proizvod, sirovina i materijala, rezervnih dijelova, auto guma, ambalaže i robe) do vrijednosti umanjenja (HSFI 15.53.)

7676 - Prihodi od povećanja fer vrijednosti dugotrajne biološke

imovine (kada se biološka imovina mjeri po fer vrijednosti) (HSFI 17.12.)

7677 - Prihodi od ukidanja gubitka od umanjenja dugotrajne

biološke imovine (kada se biološka imovina mjeri po metodi troška) (HSFI 17.9.)

7678 - Prihodi od povećanja fer vrijednosti poljoprivrednih proizvoda- kratkotrajne biološke imovine (HSFI 17.12.)

7679 - Ostali prihodi od nerealiziranih dobitaka . pRDG 768 - Prihodi iz proteklih godina (Pozicija I.5.)

7680 - Naknadno zaračunani prihodi za isporučene proizvode, usluge i robu u proteklim godinama

7681 - Naplaćeni prihodi iz proteklih godina za koje nije bilo iskazano potraživanje

7689 - Ostali prihodi iz proteklih godina . pRDG 769 - Ostali poslovni prihodi (Pozicija I.5.) 7690 - Prihodi s temelja tekućeg i odgođenog poreza 7691 - Prihodi od naknadno odobrenih kasa-skonta, rabata,

106

Page 112: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov popusta na cijeni i drugih popusta

7692 - Prihodi od prefakturiranih troškova 7693 - Prihodi za pokriće gubitka 7694 - Prihodi za manjkove od odgovorne osobe 7695 - Prihodi s osnove pripajanja (negativni goodwill)

7696 - Prihodi od prodaje prava (licencija, patenata, koncesija, rente, imena, znaka i drugih prava)

7697 - Prihodi s osnove povrata poreza 7698 - Prihodi od naknadno naplaćenih jamstava - garancija 7699 - Ostali poslovni prihodi

. prm.S 77 - Financijski prihodi (Pozicija III.)

prm.S 770 - Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe (Pozicija III.1.)

dj.7705 i dj.7715 prm.S 7700 - Prihodi od dividende od ulaganja u dionice dj.7709, dj.7719 i dj.783 prm.S 7704 - Ostali prihodi od ulaganja u dionice

dj.7705 i dj.7715 prm.S 7705 - Prihodi od učešća u dobiti od ulaganja u udjele dj.7709, dj.7719 i dj.783 prm.S 7709 - Ostali prihodi od ulaganja u udjele

prm.S 771 - Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija III.2.)

dj.7715 prm.S 7710 - Prihodi od dividende od ulaganja u dionice dj.7719, dj.783 i dj.7730 prm.S 7714 - Ostali prihodi od ulaganja u dionice

dj.7715 prm.S 7715 - Prihodi od učešća u dobiti od ulaganja u udjele dj.7719, dj.783 i dj.7730 prm.S 7719 - Ostali prihodi od ulaganja u udjele

prm.S 772 - Kamate iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe (Pozicija III.3.)

7700 i dj.7710 prm.S 7720 - Prihodi od ugovorenih kamata 7701 i dj.7711 prm.S 7721 - Prihodi od zateznih kamata

prm.S 773 - Kamate iz odnosa s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija III.4.)

dj.7710 prm.S 7730 - Prihodi od ugovorenih kamata dj.7711

prm.S

7731 - Prihodi od zateznih kamata 772- Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe (Pozicija III.3.) 773- Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe (Pozicija III.4.)

prm.S 774 - Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe (Pozicija III.5.)

7702 i dj.7712 prm.S 7740 - Pozitivne tečajne razlike 7703 i dj.7713

prm.S 7741 - Financijski prihodi temeljem valutne , indeksne i druge klauzule na zajmove

7704 i dj.7714 prm.S 7742 - Prihodi od ostalih oblika revalorizacije zajmova i ostalih

financijskih potraživanja

107

Page 113: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov dj.7709 i dj.7719 prm.S 7749 - Ostali financijski prihodi

prm.S

775 - Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija III.6.)

dj.7712 prm.S 7750 - Pozitivne tečajne razlike dj.7713

prm.S 7751 - Financijski prihodi temeljem valutne , indeksne i druge klauzule na zajmove

dj.7714 prm.S 7752 - Prihodi od ostalih oblika revalorizacije zajmova i ostalih

financijskih potraživanja dj.7719

prm.S

7759 - Ostali financijski prihodi 775- Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova (Pozicija III.6.) 776- Ostali prihodi s osnove kamata i tečajne razlike i ostali financijski prihodi (Pozicija III.7. i III 8.) 7760- Ostali prihod s osnove kamata (Pozicija III.7.) 7765- Tečajne razlike i ostali financijski prihodi (Pozicija III.8.) 77650 - Pozitivne tečajne razlike 77651 - Financijski prihodi temeljem valutne , indeksne i druge klauzule na zajmove 77652 - Prihodi od ostalih oblika revalorizacije zajmova i ostalih financijskih potraživanja 77659 - Ostali financijski prihodi

prm.S 776 - Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz

odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama (Pozicija III.7.)

7720 prm.S 7760 - Prihodi od ugovorenih kamata 7721 prm.S 7761 - Prihodi od zateznih kamata 7722 prm.S 7762 - Pozitivne tečajne razlike 7723

prm.S 7763 - Financijski prihodi temeljem valutne , indeksne i druge klauzule na zajmove

7724 prm.S 7764 - Prihodi od ostalih oblika revalorizacije zajmova i ostalih

financijskih potraživanja dj.7729, dj.783 i 7731 prm.S 7769 - Ostali financijski prihodi

prm.S 777 - Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine (Pozicija III.9.)

7740 prm.S

7770 - Nerealizirani dobici od umanjenja financijske imovine koja se vodi po amortiziranom trošku (do visine prethodnog gubitka)

7741 prm.S

7771 - Nerealizirani dobici od povećanja fer vrijednosti financijske imovine klasificirane po fer vrijednosti (osim financijske imovine raspoložive za prodaju)

7742 prm.S 7772 - Nerealizirani dobici od svođenja na fer vrijednost dionica i

udjela 7743

prm.S 7773 - Nerealizirani dobici od svođenja na fer vrijednost ostale financijske imovine

108

Page 114: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 7744

prm.S 7774 - Nerealizirani dobici od smanjenja fer vrijednosti financijskih obveza

7745 prm.S

7775 - Nerealizirani dobici od ukidanja gubitka od umanjenja financijske imovine raspoložive za prodaju (do visine prethodnog gubitka)

7746 prm.S 7779 - Ostali nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine prm.S 778 - Ostali financijski prihodi (Pozicija III.10.)

7790 prm.S 7780 - Prihodi iz burzovnih transakcija 7791 prm.S 7781 - Prihodi iz faktoringa 7799 prm.S 7789 - Ostali financijski prihodi

prm.S 779 - Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim

interesom i udio u dobiti od zajedničkih pothvata (Pozicije V. i VI.)

775 prm.S 7790 - Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim

interesom (Pozicije V.) dj.7729 prm.S 7791 - Udio u dobiti od zajedničkih pothvata (Pozicije VI.)

. prm.S 78 - Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar

grupe i s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicije I.4. i I.5.)

dj.780, dj.781, dj.782, dj.784 i dj.785 . prm.S 780 - Prihodi od prodaje i prestanka priznavanja dugotrajne

imovine poduzetnicima unutar grupe (Pozicija I.4.) dj.761

. prm.S 781 - Prihodi od prodaje kratkotrajne imovine poduzetnicima unutar grupe (Pozicija I.4.)

dj.76 . prm.S 782 - Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe

(Pozicija I.4.)

dj.780, dj.781, dj.782, dj.784 i dj.785 . prm.S

785 - Prihodi od prodaje i prestanka priznavanja dugotrajne imovine društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija I.5.)

dj.761 . prm.S 786 - Prihodi od prodaje kratkotrajne imovine društvima

povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija I.5.) dj.76

. prm.S 787 - Ostali poslovni prihodi s društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija I.5.)

79 - Razlika prihoda i rashoda 790 - Razlika prihoda i rashoda – pozitivna (dobitak)

795 - Razlika prihoda i rashoda – negativna (gubitak)

Razred 8 Rezultat poslovanja

80 - Dobit ili gubitak prije oporezivanja 800 - Dobit prije oporezivanja (Pozicija XI 1.)

801 - Gubitak prije oporezivanja (Pozicija XI 2.)

109

Page 115: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 81 - Porez na dobit 810 - Porez na dobit (Pozicija XII)

811 - Korekcija poreza na dobit zbog odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze (Pozicija XII)

82 - Dobit ili gubitak razdoblja (nakon oporezivanja) 820 - Dobit razdoblja (Pozicija XIII 1.)

821 - Gubitak razdoblja (Pozicija XIII 2.)

89 - Prijenos dobitka ili gubitka 890 - Prijenos ostvarenog dobitka

891 - Prijenos ostvarenog gubitka

Razred 9

Kapital i rezerve, dugoročna rezerviranja, dugoročne obveze i izvanbilančni zapisi

90 - Temeljni (upisani) kapital (Pozicija A I)

900 - Temeljni (upisani) kapital dioničkog društva (Pozicija A I)

9000 - Upisana dionička glavnica (obične dionice)

9001 - Upisana dionička glavnica preferencijalne (povlaštene) dionice

9009 - Upisani a neuplaćeni kapital

901 - Temeljni (upisani) kapital društva s ograničenom odgovornošću (Pozicija A I)

9010 - Upisani temeljni ulozi domaćih osoba 9011 - Upisani temeljni ulozi inozemnih osoba 9012 - Državni kapital u udjelima 9019 - Upisani a neuplaćeni kapital

902 - Kapital (ulozi) članova javnog trgovačkog društva (Pozicija A I)

903 - Kapital (ulozi) komanditora komanditnog društva (Pozicija A I)

909 - Ostali temeljni (upisani) kapital (Pozicija A I)

91 - Kapitalne rezerve (Pozicija A II)

910 - Uplaćeni iznosi iznad svote temeljnog kapitala (Pozicija A II)

911 - Ulaganja u neupisani kapital (Pozicija A II)

912 - Ulozi u društvo prije upisa u sudski registar (Pozicija A II)

913 - Kapitalni dobitak iz prodaje vlastitih udjela ili dionica

110

Page 116: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov (Pozicija A II)

914 - Kapital obrtnika i fizičkih osoba obveznika poreza na

dobit kod prijelaza na oporezivanje porezom na dobit (Pozicija A II)

915 - Izravne promjene kapitala tijekom obračunskog

razdoblja obrtnika i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit (Pozicija A II)

919 - Ostale kapitalne rezerve (Pozicija A II)

92 - Rezerve iz dobiti (Pozicija A III) 920 - Zakonske rezerve (Pozicija A III 1.)

9200 - Zakonske rezerve dioničkog društva do 5% temeljne glavnice

9201 - Zakonske rezerve dioničkog društva iznad 5% temeljne

glavnice

9202 - Zakonske rezerve JDOO 921 - Rezerve za vlastite dionice (udjele) (Pozicija A III 2.)

922 - Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) (Pozicija A III 3.) 9220 - Smanjenje kapitala za otkupljene vlastite dionice 9221 - Smanjenje kapitala za otkupljene vlastite udjele 923 - Statutarne rezerve (Pozicija A III 4.) 9230 - Statutarne rezerve utvrđene statutom dioničkog društva

9231 - Statutarne rezerve utvrđene društvenim ugovorom društva s ograničenom odgovornošću

929 - Ostale rezerve iz dobiti (Pozicija A III 5.)

. prm.S 93 - Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti

. prm.S 930 - Revalorizacijske rezerve nematerijalne dugotrajne imovine (Pozicija A. IV.)

9300 . prm.S 9300 - Revalorizacijske rezerve nematerijalne imovine do 31.12.2000.

9301 . prm.S 9301 - Revalorizacijske rezerve nematerijalne imovine od 1.1.2001.

. prm.S 931 - Revalorizacijske rezerve materijalne dugotrajne imovine (Pozicija A. IV.)

9310 . prm.S 9310 - Revalorizacijske rezerve materijalne imovine do 31.12.2000.

9311 . prm.S 9311 - Revalorizacijske rezerve materijalne imovine od 1.1.2001.

. prm.S 934 - Odgođena porezna obveza iz revalorizacijskih rezervi (odbitna stavka) (Pozicija A. IV.)

9390 . prm.S 9340 - Odgođena porezna obveza iz revalorizacijskih rezervi dugotrajne nematerijalne imovine (odbitna stavka)

9391 . prm.S 9341 - Odgođena porezna obveza iz revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne imovine (odbitna stavka)

932 . prm.S 935 - Fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju (Pozicija A. V. 1.)

111

Page 117: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov dj.938 . prm.S 936 - Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova (Pozicija A. V. 2.)

dj.938 . prm.S 937 - Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo (Pozicija A. V. 3.)

. prm.S 939 - Odgođena porezna obveza iz rezerve fer vrijednosti (odbitna stavka)

9392 . prm.S 9390 - Odgođena porezna obveza fer vrijednosti financijske

imovine raspoložive za prodaju (odbitna stavka) (Pozicija A. V. 1.)

dj.9393 . prm.S 9391 - Odgođena porezna obveza učinkovitog dijela zaštite novčanih tokova (odbitna stavka) (Pozicija A. V. 2.)

dj.9393 . prm.S 9392 - Odgođena porezna obveza učinkvitog dijela zaštite neto ulaganja u inozemstvo (odbitna stavka) (Pozicija A. V. 3.)

94 - Zadržana dobit ili preneseni gubitak (Pozicija A VI)

940 - Zadržana dobit (Pozicija A VI 1.) 9400 - Zadržani dobitci ostvareni do 31.12.2000. 9401 - Zadržani dobitci ostvareni od 1.1.2001. do 31.12.2004. 9402 - Zadržani dobitci ostvareni od 1.1.2005. 9403 - Zadržana dobit iz revalorizacijskih rezervi 9404 - Zadržana dobit iz ispravka pogreške 9405 - Zadržana dobit iz promjena računovodstvenih politika

9406 - Zadržana dobit za odgođenu poreznu imovinu i odgođenu poreznu obvezu

9409 - Zadržana dobit iz drugih razloga 945 - Preneseni gubitak (Pozicija A VI 2.) (Analitika po godinama)

95 - Dobit ili gubitak poslovne godine (Pozicija A VII)

950 - Dobit poslovne godine (Pozicija A VII 1.)

955 - Gubitak poslovne godine (Pozicija A VII 2.)

96 - Manjinski interes (Pozicija A VIII) 960 - Manjinski interes (Pozicija A VIII)

. prm.S 97 - Rezerviranja (Pozicija B.)

. prm.S 970 - Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze (Pozicija B. 1.)

9700 . prm.S 9700 - Rezerviranja za mirovine 9701 . prm.S 9701 - Rezerviranja za otpremnine 9709 . prm.S 9709 - Rezerviranja za slične obveze

971 . prm.S 971 - Rezerviranja za porezne obveze (Pozicija B. 2.)

9722 . prm.S 972 - Rezerviranja za započete sudske sporove (Pozicija B. 3.)

9720 973 - Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava (Pozicija B. 4.)

112

Page 118: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 9721

9723 i 9729 974 - Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

(Pozicija B. 5.) 979 - Druga rezerviranja

98 - Dugoročne obveze (Pozicija C) 980 - Dugoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe

. prm.S 9800 - Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za primljene robe i usluge (Pozicija C.1.)

dj.98000 i dj.98050 . prm.S 98000 - Obveze za kratkotrajnu imovinu dj.98000 i dj.98050 . prm.S 98001 - Obveze za dugotrajnu imovinu dj.98000 i dj.98050 . prm.S 98002 - Obveze za usluge

. prm.S 9801 - Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe (Pozicija C.2.)

dj.98001 i dj.98051 . prm.S 98010 - Obveze za zajmove dj.98001 i dj.98051 . prm.S 98011 - Obveze za depozite dj.98001 i dj.98051 . prm.S 98012 - Obveze za jamstva dj.98001 i dj.98051 . prm.S 98013 - Obveze za kaucije dj.98002 i dj.98052 . prm.S 98014 - Obveze za predujmove dj.98001 i dj.98051 . prm.S 98019 - Obveze za ostale slične dugoročne obveze

dj.98009 i dj.98059 . prm.S 9802 - Ostale obveze prema poduzetnicima unutar grupe (Pozicija C.1.)

. prm.S 981 - Dugoročne obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

. prm.S 9810 - Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom za primljene robe i usluge (Pozicija C.3.)

dj.98050 . prm.S 98100 - Obveze za kratkotrajnu imovinu dj.98050 . prm.S 98101 - Obveze za dugotrajnu imovinu dj.98050 . prm.S 98102 - Obveze za usluge

. prm.S 9811 - Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom (Pozicija C.4.)

dj.98051 . prm.S 98110 - Obveze za zajmove dj.98051 . prm.S 98111 - Obveze za depozite dj.98051 . prm.S 98112 - Obveze za jamstva dj.98051 . prm.S 98113 - Obveze za kaucije dj.98052 . prm.S 98114 - Obveze za predujmove dj.98051 . prm.S 98119 - Obveze za ostale slične dugoročne obveze

dj.98059 . prm.S 9812 - Ostale obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom (Pozicija C.3.)

. pBIL 982 - Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (Pozicija C.6.)

9820 - Dugoročni krediti od banaka u zemlji 9821 - Dugoročni krediti od osiguravajućih društava u zemlji 9822 - Dugoročni krediti od štedno-kreditnih zadruga u zemlji 9823 - Dugoročni krediti od investicionih fondova u zemlji 9824 - Dugoročni krediti od banaka u zemlji 9825 - Dugoročni krediti od ostalih kreditnih institucija u zemlji

9826 - Ostale dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u zemlji

9827 - Dugoročni krediti od banaka u inozemstvu 9828 - Dugoročni krediti od ostalih kreditnih institucija u

113

Page 119: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov inozemstvu

9829 - Ostale dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u inozemstvu

9811 . prm.S 983 - Obveze za dugoročne zajmove, depozite i slično (Pozicija C.5.)

9830 - Obveze za dugoročne zajmove prema pravnim osobama u

zemlji (osim poduzetnika u kojima smo vlasnici udjela ili dionica)

9831 - Obveze za dugoročne zajmove prema pravnim osobama u

inozemstvu (osim poduzetnika u kojima smo vlasnici udjela ili dionica)

9832 - Obveze za dugoročne zajmove prema građanima

9833 - Obveze za dugoročne zajmove prema članovima poduzetnika

9834 - Dugoročne obveze iz financijskog leasinga 9835 - Dugoročne obveze s osnove realiziranih jamstava 9836 - Dugoročne obveze za depozite (pologe) 9837 - Dugoročne obveze za kaucije (jamčevine) 9839 - Ostale slične dugoročne obveze

9812 . prm.S 984 - Obveze za dugoročne predujmove (Pozicija C.7.)

9840 - Obveze za dugoročne predujmove za isporuke dugotrajne imovine

9841 - Obveze za dugoročne predujmove za isporuke zaliha 9842 - Obveze za dugoročne predujmove za isporuke usluga

9810 . prm.S 985 - Dugoročne obveze prema dobavljačima (Pozicija C.8.) 9850 - Dugoročne obveze prema dobavljačima u zemlji 98500 - Obveze prema dobavljačima za kratkotrajnu imovinu 98501 - Obveze prema dobavljačima za dugotrajnu imovinu 98502 - Obveze prema dobavljačima za usluge 98503 - Ostale obveze prema dobavljačima 9851 - Dugoročne obveze prema dobavljačima u inozemstvu 98510 - Obveze prema dobavljačima za kratkotrajnu imovinu 98511 - Obveze prema dobavljačima za dugotrajnu imovinu 98522 - Obveze prema dobavljačima za usluge 98539 - Ostale obveze prema dobavljačima 9852 - Dugoročne obveze prema građanima 9859 - Dugoročne obveze prema ostalim dobavljačima

. pBIL 986 - Obveze po dugoručnim vrijednosnim papirima (Pozicija C.9.)

9860 - Obveze za izdane dugoročne obveznice 9861 - Obveze za izdane dugoročne komercijalne zapise 9869 - Obveze za izdane ostale dugoročne vrijednosne papire

9819 . prm.S 988 - Ostale dugoročne obveze (Pozicija C 10.)

. prm.S 989 - Odgođena porezna obveza (Pozicija C 11.)

9890 . prm.S 9890 - Odgođena porezna obveza iz revalorizacijskih rezervi dugotrajne nematerijalne imovine

9891 . prm.S 9891 - Odgođena porezna obveza iz revalorizacijskih rezervi

114

Page 120: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov dugotrajne materijalne imovine

9892 . prm.S 9892 - Odgođena porezna obveza iz rezerve fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju

dj.9893 . prm.S 9893 - Odgođena porezna obveza iz rezerve fer vrijednosti za učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

dj.9893 . prm.S 9894 - Odgođena porezna obveza iz rezerve fer vrijednosti za učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu

dj.9893 . prm.S 9895 - Odgođena porezna obveza iz ostalih revalorizacijskih rezervi

9894 . prm.S 9896 - Odgođena porezna obveza kod promjena računovodstvenih politika i ispravaka temeljnih pogrešaka

9899 . prm.S 9899 - Ostale odgođene porezne obveze

IZVANBILANČNI ZAPISI Aktivni računi 990 do 994 990 - Tuđa materijalna imovina 9900 - Tuđa roba u komisiji 9901 - Tuđa roba u konsignaciji 9902 - Tuđi materijal u doradi 9903 - Tuđa roba u doradi 9904 - Tuđa ambalaža na korištenju 9905 - Tuđa oprema na popravku 9906 - Tuđa oprema u najmu (zakupu) 9907 - Tuđi objekti i zemljište u zakupu 9908 - Tuđi materijal za preradu - lohn poslovi 9909 - Ostala tuđa materijalna imovina 991 - Prava 9910 - Odobreni krediti 9911 - Hipotekarno pravo 9912 - Pravo na odštetu 9919 - Ostala prava

992 - Vrijednosni papiri i potencijalne vrijednosnice, pridržaji i slično

9920 - Primljeni čekovi kao osiguranje naplate 9921 - Primljene mjenice kao osiguranje naplate 9922 - Primljena zadužnica 9923 - Fiducijarno vlasništvo 9924 - Zadržane stvari kao osiguranje 9925 - Primljena druga jamstva 9929 - Ostalo 993 - Vrijednosni papiri u pripremi 9930 - Vrijednosnice u manipulaciji 9931 - Vrijednosnice u tisku 9932 - Vrijednosnice u blagajni

115

Page 121: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov 9939 - Ostale vrijednosnice u pripremi 994 - Obračun ulaganja, potencijalni dobitak 9940 - Investicije - dobitak 9941 - Ulaganje - primitak 9942 - Potencijalni dobitak 9949 - Ostalo

Pasivni računi 995 do 999 995 - Obveze i izvori za materijalne oblike sredstava 9950 - Obveze za robu u komisiji 9951 - Obveze za robu u konsignaciji 9952 - Obveze za materijal u doradi 9953 - Obveze za robu u doradi 9954 - Obveze za ambalažu na korištenju 9955 - Obveze za opremu na popravku 9956 - Obveze za opremu u najmu (zakupu) 9957 - Obveze za objekte i zemljište u zakupu 9958 - Obveze za materijal za preradu – lohn poslovi 9959 - Obveze za ostalu tuđu materijalnu imovinu 996 - Obveze i izvori prava 9960 - Obveze za odobrene kredite 9961 - Obveze za hipotekarno pravo 9962 - Izvori za pravo na odštetu 9963 - Izvori za ostala prava

997 - Obveze i izvori vrijednosnih papira i potencijalnih vrijednosnica

9970 - Izvori za primljene čekovi kao osiguranje naplate 9971 - Izvori za primljene mjenice kao osiguranje naplate 9972 - Izvori za primljene zadužnice 9973 - Obveza za fiducijarno vlasništvo 9974 - Obveza za zadržane stvari 9975 - Izvori za primljena druga jamstva 9979 - Ostale obveze 998 - Izvori i obveze vrijednosnih papira u pripremi 9980 - Vrijednosnice u manipulaciji 9981 - Vrijednosnice u tisku 9982 - Vrijednosnice u blagajni 9989 - Ostale vrijednosnice u pripremi 999 - Izvori ulaganja i potencijalnog dobitka 9990 - Investicije - dobitak 9991 - Ulaganje - primitak 9992 - Potencijalni dobitak 9999 - Ostalo

116

Page 122: Ripup-ovAKTIVNA KONTA . Razred 0 Razred 1 Razred 3 Razred 6 . PASIVNA KONTA . Razred 2 Razred 9 . KONTA PRIHODA . Skupina 75 Skupina 76 Skupina 77 Skupina 78 . KONTA RASHODA . Skup.70

R i P u p - o v K o n t n i P l a n 2 0 1 6

Ripup-ov

117