Rjecnik grckih mitova

Embed Size (px)

Text of Rjecnik grckih mitova

Adonis (Gr. Adonis, lat. Adonis - sin kiparskog kralja Kinire i njegove keri Mire) Niko od ljudi, ak ni od bogova mu nije bio ravan lepotom, pa se u njega zaljubila boginja lepote i ljubavi Afrodita. Silazila je k Adonisu na zemlju i iz ljubavi prema njemu poela da se zanima i za lov kome se on strasno odavao, tavie i sama mu je pomagala da lovi divlja. Naravno, samo onu pitomu, jer se zveri ne obaziru na lepotu pa je unitavaju nemilosrdno i ravnoduno. Uvek mu je stavljala na srce da ne lovi divlje zveri: dovoljno je biti odvaan prema plaljivima - prema hrabrima opasno je biti hrabar. Adonisu je muevnost branila da poslua takve savete. Kada ga je Afrodita jednom prilikom ostavila samog, Adonis je poao u lov na veprove, ali je to za njega bilo sudbonosno: ranjena ivotinja ga je napala i usmrtila ogromnim onjacima. Kad je Afrodita za to saznala, obuzela ju je beskrajna tuga. Proklela je sudbinu, moniju od bogova, i plaui pala na kolena pred najviim bogom Zevsom. Zamolila ga je da joj dragog vrati makar i na kratko. Najvii bog se nad njom saalio i zamolio Hada, boga podzemnog sveta, da u prolee Adonisa pusti iz svog mranog carstva na zemlju. I tako Adonis samo pola godine ostaje u podzemnom svetu, a pola godine ivi na zemlji s Afroditom. Priroda se tada raduje, oblai u zelenilo i cvee, jer se Adonis vratio, a obuzima je tuga kad on s jeseni ponovo odlazi u carstvo sena. Afrodita (Gr. Aphrodite, lat. Venus - boginja ljubavi i lepote, najlepa boginja antikih mitova) Njeno poreklo je nejasno. Prema Homeru, bila je ki najvieg boga Zevsa i boginje kie Dione, a prema Hesiodu, rodila se iz morske pene, koju je oplodio bog neba Uran, i izala iz mora na ostrvo Kipar. Bilo kako bilo, Afrodita je, zahvaljujui svojoj lepoti i arolijama kojima je vladala, postala jedna od najmonijih boginja. Ni bogovi ni ljudi nisu joj mogli odoleti. Osim toga, imala je vie pomonika i pomonica: Harite, boginje ljupkosti i lepote, Hore, boginje godinjih doba, Peitu, boginju udvaranja i ljubavnog nagovora, Himena, boga enidbe, i najzad, Erosa, mladog boga ljubavi, ijim se strelama nije moglo umai. Budui da ljubav u zivotu bogova i ljudi ima veoma vanu ulogu, Afrodita je bila veoma cenjena. Onaj ko joj je iskazivao poasti i prinosio rtve mogao je da bude siguran u njenu naklonost. Samo, bila je pomalo nestalna, a srea koju je pruala esto i prolazna. Ponekad bi opet izvodila prava uda kakva ume da ini samo ljubav: kiparskom vajaru Pigmalionu je tako oivela mermerni kip u koji se on bio zaljubio. Svoje ljubimce titila je na bojitima, u morskim olujama i od spletaka neprijatelja. Znala i da mrzi, jer mrnja je roena sestra ljubavi. Bojaljivog mladia Narcisa, koji je prema kleveti ljubomornih nimfi prezreo njene darove, dovela je dotle da se zaljubio u samog sebe i na kraju poinio samoubistvo. Ali, zaudo, sama nije imala sree u ljubavi: naime, nije znala kako da trajno zadri nijednog svog ljubavnika. Ni brak joj nije bio srean. Zevs joj je odredio za mua najneuglednijeg boga, hromog i veito oznojenog boanskog kovaa Hefesta. Kao naknadu za to traila je utehu kod jarosnog boga rata Aresa, s kojim je imala petoro dece (Erosa, Anterosa, Dima, Foba i Harmoniju), zatim kod boga vina Dionisa (s kojim je imala sina Prijapa), a uz ostale i kod boga trgovine Hermesa; tavie, utehu je traila i kod obinih smrtnika, dardanskog kralja Anhiza, kojem je rodila sina Eneju, i kod lepog Adonisa, strastvenog lovca, za kojeg je od Zevsa izmolila besmrtnost. Od njenih uplitanja u burne dogaaje sveta mitova najdalekosenije je posledice imala njena naklonost prema sinu trojanskog kralja Prijama, mladome Parisu. Kao nagradu za to to joj je u sporu sa boginjama Herom i Atenom dao prvenstvo u lepoti obeala mu je najlepu od svih smrtnih ena. Ta ena, po nepodeljenom miljenju bogova i ljudi, bila je Helena iz Arga, ena spartanskog kralja Menelaja. Afrodita je pomogla Parisu da Helenu odvede u Troju. Menelaj nije hteo da se odrekne svoje ene i traio je da mu se vrati. Kako je Paris to odbio, Menelaj je uz pomo svog brata Agamemnona, monog mikenskog kralja, podigao sve ahejske kraljeve u kazneni pohod protiv Troje. Pod Agamemnonovim vostvom otplovilo je sto hiljada Ahejaca preko mora i napalo Troju. Afrodita je, razume se, pomagala Trojancima, ali borba nije bila njena jaa strana. Bilo je, na primer, dovoljno da je okrzne koplje ahejskog vojskovoe Diomeda pa da plaui uzmakne sa bojita. U stranom desetogodinjem ratu, u kojem su uestvovali svi tadanji junaci i gotovo svi bogovi, Paris je na kraju poginuo, a nakon njegove smrti pala je i Troja. Ahil (Gr. Akhileus, lat. Achilles - sin ftijskog kralja Peleja i morske boginje Tetide, najvei ahejski junak u trojanskom ratu) Ni jedan od sto hiljada Ahejaca, koji su pod vostvom mikenskog kralja Agamemnona doli pod bedeme visoke Troje, nije mu bio ravan po snazi, odvanosti, okretnosti i brzini, a ni po otvorenoj i prijatnoj udi i muevnoj lepoti. Obilovao je vrlinama koje krase mukarca. Sudbina mu je podarila sve osobine, samo mu je uskratila jedno: sreu. Rodio se u braku koji je njegovoj majci bio nametnut. Najpre je Tetidu hteo da uzme sam najvii bog Zevs, ali je od titana Prometeja doznao za proroanstvo da e Tetidin sin nadvisiti svog oca. Zato je u svom interesu nju udao za smrtnog oveka. Kada joj se rodio sin, majka ga je, prialo se, uronila u vode Stiksa, reke podzemnog sveta, tako da mu je celo telo, osim pete za koju ga je drala, pokrio nevidljiv oklop. Ve kao desetogodinji deak golim rukama je zadavio vepra i u trku dostigao jelena. Do pune zrelosti nauio je sve to je tadanjem junaku trebalo u ivotu: da se ponaa

1

kao mukarac, da vlada orujem, vida rane, da svira liru i peva. Tetida je znala za proroanstvo da e njen sin biti stavljen pred izbor: dug ivot bez slave, ili kratak i slavan ivot junaka. Iako mu je elela slavu, kao majka je, svakako, davala prednost ivotu. Kad je saznala da ahejski kraljevi spremaju rat protiv Troje, sakrila je Ahila na ostrvu Skiru kod kralja Likomeda, gde je preruen u enske haljine iveo meu kraljevim kerima. Uz pomo vraa Kalhanta kralj Agamemnon otkrio je njegovo skrovite i poslao po njega itakog kralja Odiseja i argejskog kralja Diomeda. Prerueni u trgovce Odisej i Diomed uli su Likomedovu palatu i pred kraljevim kerima rasprostrli svoju robu. Meu skupocene tkanine, nakit i sline predmete, za koje se ene obino zanimaju, stavili su, kao sluajno, ma. Kad se na ugovoreni znak pred palatom zauo bojni pokli njihovih drugova i zveket oruja, sve su se devojke u strahu razbeale, ali jedna ruka je zgrabila ma. Ahil se tako otkrio i bez dugog nagovaranja obeao da e se pridruiti ahejskoj vojsci. Nije mogla da ga zaustavi ni Likomedova ki Dejdamija, koja je oekivala njegovo dete, ni izgledi na dugu i sretnu vladavinu u domovini. Ahil je izabrao nadu u slavu. U luku Aulidu, u kojoj su se skupili ahejski brodovi pred pohod na Troju, Ahil je doveo pet hiljada junaka, jezgra kojih su bili hrabri Mirmidonci. Njegov otac Pelej, koji zbog starosti nije mogao da uestvuje u ratu, dao mu je svoj oklop, veliko koplje od tvrdog jasena i bojna kola s besmrtnim konjima. To su bili pokloni koje je kao svadbeni dar dobio od bogova kada se venao sa Tetidom. Ahil je znao da ih iskoristi. Devet godina je ratovao na bojnom polju pod Trojom i osvojio dvadeset i tri grada u njenoj okolini. Samom svojom pojavom izazivao je u redovima Trojanaca grozu i strah. Ahejska vojska i sve vojskovoe cenili su ga kao najhrabrijeg i najuspenijeg ratnika - osim vrhovnog zapovednika, Agamemnona. Agamemnon je, naime, na Ahila bio ljubomoran. Bio je, dodue, moan kralj i sposoban ratnik, ali ne i tako velik ovek da bi oprostio podreenom koji ga nadvisuje zaslugama i popularnou. Dugo je skrivao svoje neprijateljstvo, ali jednom prilikom nije uspeo da se savlada: izazvao je svau koja je gotovo dovela do propasti ahejske vojske. Bilo je to poetkom desete godine rata, kad je u ahejskom taboru zavladalo duboko nezadovoljstvo zbog beskrajnog odugovlaenja rata. Vojnici su eleli da se vrate kuama, a vojskovoe su izgubile nadu da e osvajanjem Troje stei slavu i domoi se bogatog plena. Ahil je sa svojim Mirmidoncima krenuo u susedno kraljevtsvo da pribavi hranu i plen koji bi vojnicima podigao moral i razbio malodunost. Meu zarobljenicima doveo je i ker Apolonovog svetenika Hrisa. Pri deobi plena devojka je pripala Agamemnonu. Ahil nije imao nita protiv toga jer nije udeo za njom. Voleo je lepu Briseidu, koju je zarobio u jednom od svojih prethodnih pohoda. Ali nedugo posle toga pojavio se u ahejskom taboru Hriseidin otac Hris i, poelevi Ahejcima skoru pobedu, zamolio Agamemnona da mu vrati ker, naravno uz veliku otkupninu. Ahejcima se dopala svetenikova ponuda, ali je protiv toga ustao Agamemnon: da mu se, navodno, devojka svia, da je nee dati ni za ta na svetu i neka se Hris vrati odakle je i doao. Svetenik je otiao, ali je zamolio Apolona da ga osveti. Usliivi njegovu molbu, Apolon je siao sa Olimpa i strelama iz svog srebrnog luka poeo da seje kugu po ahejskom taboru. Vojnici su umirali, ali Agamemnon nije preduzeo nita da umiri gnevnog boga. Kad je stanje u vojsci postalo nepodnoljivo, Ahil je odluio da stupi u akciju: sazvao je vojsku u skuptinu da se dogovore ta da rade. Agamemnon se osetio uvreenim zbog Ahilovog meanja i naumio je da mu se osveti. Kad je vra Kalhant objavio u skuptini da se Apolon moe umiriti jedino vraanjem Hrisove keri, naravno bez otkupnine i uz izvinjenje, Agamemnon se okomio na njega i pritom grubo napao i Ahila koji ga je branio. Posle neuvenih uvreda, kojima je pred celom vojskom osramotio Ahilovu ast, izjavio je na kraju da e se u interesu vojske odrei Hriseide, ali da e kao naknadu za nju izabrati robinju jednog vojskovoe - i izabrao je Ahilovu miljenicu Briseidu. Ahil se disciplinovano pokorio odluci vrhovnog zapovednika, ali se zakleo da nee ratovati sve dok ga Agamemnon za to ne zamoli i ne prui mu zadovoljenje pred celom ahejskom vojskom. Uputio se na morsku obalu, pozvao iz morskih dubina svoju majku i zamoli