RKS Jembatan Sei Bengkalis

 • View
  235

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RKS Jembatan Sei Bengkalis

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  1/103

  PP1 1 1 1 11

  4

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  2/103

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  3/103

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  4/103

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  5/103

  RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

  4.1 Syarat-syarat Umum

  Definisi dan Pengertian :

  PASAL 1

  ISTILAH

  Yang dimaksud dalam syarat-syarat umum ini :

  (a) Pemilik! adala" Pemerinta" #e$u%lik Ind&nesia di'akili &le" De$artemen

  Pekeraan mum *+,+ Direkt&rat endral Pengairan+

  (%) Pemim$in Pr&yek! atau Pemim$in .agian Pr&yek! adala" Pea%at yang

  me'akili Pemilik untuk %ertindak selaku $em%eri dan $engatur alannyaPekeraan yang diatur dalam k&ntrak+

  (*) Pekeraan! adala" $ekeraan yang "arus dilaksanakan/ diselesaikan dan

  di$eli"ara sesuai dengan k&ntrak/ meli$uti Pekeraan Permanen dan

  Pekeraan Sementara+

  (d) Pekeraan Permanen! adala" $ekeraan $ermanen yang "arusdilaksanakan/

  diselesaikan dan di$eli"ara sesuai dengan ketentuan dalam D&kumen

  0&ntrak+

  (e) Pekeraan Sementara! adala" segala ma*am $ekeraan $enunang yang

  di$erlukan untuk atau se"u%ungan dengan $elaksanaan/ $enyelesaian dan

  $emeli"araan Pekeran/ %eserta %arang-%arang dan asa yang "arus

  disediakan &le" 0&ntrakt&r untuk atau atas nama Pemilik dan Direksi+

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  6/103

  (f) Direksi! adala" Pea%at Pr&yek/ Instansi atau %adan "ukum yang ditunuk

  atau di%eri kekuasaan $enu" &le" Pemim$in Pr&yek ( Pemim$in .agianPr&yek ) untuk menga'asi dan mengara"kan $elaksanaan Pekeraan agar

  da$at ter*a$ai "asil kera se%aik-%aiknya menurut $ersyaratan yang ada

  dalam k&ntrak+

  (g) Penga'as! adala" Pea%at Pr&yek/ Instansi atau %adan "ukum yang

  ditunuk dan di%eri kekuasaan $enu" &le" Pemim$in Pr&yek ( Pemim$in

  .agian Pr&yek ) untuk mem%antu Direksi dalam $enga'asan $ekeraan+

  (") Peserta Lelang! adala" rekanan yang %ergerak dalam %idang asa

  k&ntrakt&r yang diundang dalam $elelangan+

  (i) Pena'ar! adala" $eserta lelang (.adan usa"a yang %ergerak dalam %idang

  usa"a asa k&ntrakt&r) yang mengaukan Surat Pena'aran %erdasarkan

  ketentuan Pelelangan yang %erlaku+

  () 0&ntrakt&r! adala" Pena'ar yang tela" ditunuk &le" Pemilik atau

  Pemim$in Pr&yek dan tela" menandatangani k&ntrak untuk melaksanakan/

  menyelesaikan dan memeli"ara Pekeraan+

  (k) 0&ntrak! adala" Surat Peranian sesuai ketentuan "ukum yang %erlaku

  antara Pemilik dan 0&ntrakt&r untuk melaksanakan/ menyelesaikan dan

  memeli"ara Pekeraan termasuk %agian-%agiannya+

  (l) Peralatan 0&nstruksi dan .a"an 0&nstruksi adala" $eralatan dan %a"an

  %antu k&nstruksi yang di$akai dalam $elaksanaan/ $enyelesaian dan

  $emeli"araan Pekeraan Permanen dan tidak meru$akan %agian $ekeraan+

  (m) .a"an! adala" semua %a"an %angunan yang di$akai untuk $elaksanaan/

  $enyelesaian dan $emeli"araan Pekeraan+

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  7/103

  (n) La$angan! adala" la"an yang disediakan &le" Pemilik untuk ke$erluan

  $elaksanaan Pekeraan+

  (&) Penamin! adala" .ank Pemerinta"/ .ank lain atau Lem%aga 0euangan

  lain yang diteta$kan &le" enteri 0euangan/ yang mener%itkan surat

  aminan+

  ($) .ulan! dan Hari! adala" %ulan kalender dan "ari kalender 2reg&rian+

  (,) Pemeriksaan! (&$name) adala" kegiatan mengukur/ menilai dan mengui

  keadaan dan "asil3kemauan $ekeraan dan atau keadaan serta mutu %a"an

  $ekeraan di la$angan+

  (r) Penguian! adala" kegiatan meneliti dan mengetes keadaan dan3atau

  %angunan dan %a"an+

  (s) Pemat&kan! adala" $ena%aran gam%ar-gam%ar %eru$a tanda-tanda/

  dengan$at&k yang menggam%arkan ara"/ arak dan ketinggian+

  (t) Pengukuran! adala" kegiatan mengukur $anang/ le%ar/ luas isi dengan

  tinggi "asil $ekeraan dan %a"an+

  (u) Persetuuan!/ Disetuui!/ Perinta"! dan Di$erinta"! adala"

  $ersetuuan/disetuui/ $erinta" dan di$erinta" se*ara tertulis+

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  8/103

  RUANG LINGKUP KONTRAK

  PASAL

  056T#A0 DA6 D5076 056T#A0

  (1) 0&ntrak meli$uti $elaksanaan/ $enyelesaian dan $emeli"araan Pekeraan

  dan/ ke*uali a$a%ila ditentukan lain dalam 0&ntrakt&r/ meli$uti uga

  $engera"an segala tenaga kera/ .a"an/ Peralatan dan .a"an 0&nstruksi/

  Pekeraan Sementara dan segala ke$erluan %aik yang %ersifat $ermanen

  mau$un yang %ersifat sementara+

  Hal-"al terse%ut "arus memenu"i $ersyaratan yang ter*antum dalam

  D&kumen 0&ntrak mau$un $ersyaratan yang se*ara 'aar $erlu yang

  disim$ulkan dari ketentuan-ketentuan dalam D&kumen 0&ntrak+

  () D&kumen 0&ntrak yang terdiri atas Pena'aran+ 0&ntrak/ Syarat-syarat

  mum30"usus termasuk Addendum/ S$esifikasi mum3Teknis temasuk

  Addendum/ 2am%ar dan .erita A*ara Penelasan Pekeraan adala"

  meru$akan %agian-%agian yang tidak ter$isa"kan+

  ika terda$at $er%edaan diantara d&kumen yang satu dengan d&kumen yang

  lain maka "arus tunduk ke$ada ketentuan urutan se%agai %erikut :

  a+ Amandemen 0&ntrak/ %ila ada

  %+ 0&ntrak

  *+ Syarat-syarat 0"usus3mum

  d+ S$esifikasi Teknik3mum

  e+ 2am%ar-gam%ar :

  - ukuran tertulis

  - ukuran skala

  f+ $ena'aran

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  9/103

  PASAL 8

  2A.A#-2A.A# DA6 0#A6

  (1) 2am%ar-gam%ar yang di$ergunakan dalam $elaksanaan Pekeraan adala" :

  (a) 2am%ar yang termasuk dalam D&kumen Pelelangan

  (%) 2am%ar $eru%a"an yang disetuui Direksi

  (*) 2am%ar lain yang disediakan dan disetuui &le" Direksi

  () 2am%ar-gam%ar $elaksanaan (*&nstru*ti&n dra'ing atau s"&$ dra'ing) dan

  gam%ar detailnya "arus di%uat &le" 0&ntrakt&r dan menda$at $ersetuuan

  Direksi se%elum di$ergunakan dalam $elaksanaan Pekeraan+

  (8) 0&ntrakt&r "arus menyediakan 1 (satu) set gam%ar-gam%ar lengka$ di

  la$angan+

  (4) 2am%ar se%enarnya ter%angun3ter$asang! (as %uilt dra'ings) yang di%uat

  &le" 0&ntrakt&r dan disetuui &le" Direksi "arus disertakan $ada Penyera"an

  Ak"ir Pekeraan+

  2am%ar-gam%ar terse%ut "arus di%uat &le" 0&ntrakt&r selama masa

  %erlangsungnya Pekeraan dan "arus menunukkan semua $eru%a"an-

  $eru%a"an yang teradi selama $elaksanaannya+

  (9) Semua ukuran dinyatakan dalam sistem *gs metrik+

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  10/103

  PEILI!AN TUGAS

  PASAL 4

  P762ALIHA6 DA6 P762-S.-056T#A0A6

  (1) 0&ntrakt&r tidak %&le" mengali"kan (assign) seluru" atau se%agian k&ntrak

  ke$ada $i"ak ketiga tan$a $ersetuuan tertulis terle%i" da"ulu dari Pim$inan

  Pr&yek+

  () Setia$ $enyera"an %agian Pekeraan ke$ada Su%-k&ntrakt&r "arus

  menda$atkan $ersetuuan tertulis terle%i" da"ulu dari Pemim$in Pr&yek+

  Pekeraan utama yang tidak %&le" disera"kan $ada Su%-k&ntrakt&r serta

  $em%atasan %agian $ekeraan yang %&le" disera"kan ke$ada Su%-k&ntrakt&r

  ditentukan dalam 9+ Syarat-syarat 0"usus+

  (8) 0&ntrakt&r %ukan ek&n&mi lema" 'ai% %ekera sama dengan

  k&ntrakt&r3su$$lier g&l&ngan ek&n&mi lema" sesuai dengan $eraturan yang

  %erlaku+

  (4) 0&ntrakt&r teta$ %ertanggung a'a% atas Pekeraan dan segala "al yang

  di"asilkan &le" Su%-k&ntrakt&r+

  PEIPIN PROYEK

  PASAL 9

  T2AS DA6 776A62 P7IPI6 P#5Y70

  (1) Tugas dan 'e'enang Pemim$in Pr&yek diatur sesuai dengan 0e$utusan

  Presiden #e$u%lik Ind&nesia yang %erlaku dan a$a%ila masi" di$erlukan

  ketentuan le%i" lanut akan ditentukan dalam .agian II Syarat-syarat

  0"usus+

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  11/103

  DIREKSI

  PASAL ;

  T2AS DA6 776A62 DI#70SI S7#TA P762AAS

  (1) Tugas dan 'e'enang Direksi adala" menga'asi dan mengara"kan

  Pekeraan yang meli$uti mem%uat dan menandatangani .erita A*ara

  Pemeriksaan Prestasi Pekeraan/ menyetuui dan

  () Direksi tidak mem$unyai 'e'enang untuk mem%e%askan 0&ntrakt&r dari

  tugas-tugas yang akan mengaki%atkan kelam%atan Pekeraan atau $eru%a"an

  $em%ayaran &le" Pemilik/ ke*uali di$erinta"kan se*ara tertulis &le"

  Pemim$in Pr&yek+

  (8) Dalam keadaan darurat yang mem%a"ayakan keselamatan i'a manusia/

  Pekeraan dan "arta %enda/ Direksi %er'enang mengam%il tindakan dengan

  memerinta"kan 0&ntrakt&r melaksanakan $ekeraan yang menurut Direksi

  $erlu untuk meniadakan atau mengurangi resik&+ Dalam "al ini Direksi

  "arus segera mela$&r se*ara tertulis ke$ada Pemim$in Pr&yek+

  (4) Direksi "anya da$at mengu%a" syarat-syarat atau ke'ai%an-ke'ai%an

  yangter*antum dalam D&kumen 0&ntrak se*ara tertulis/ dengan $ersetuuan

  tertulis &le" Pemim$in Pr&yek+

  (9) Tugas dan 'e'enang Penga'as adala" mem%antu Direksi dalam "al

  mengam%il dan menga'asi $elaksanaan serta mengui .a"an/ tenaga kera

  dan alat yang akan di$ergunakan serta "asil $ekeraan+

 • 8/12/2019 RKS Jembatan Sei Bengkalis

  12/103

  TANGGUNG JA"A# KONTRAKTOR

  PASAL

  2A622A6 T7#HADAP LAL LI6TAS DA6 ILI0 DI

  S70ITA#6YA

  (1) Semua kegiatan untuk $elaksanaan Pekeraan termasuk Pekeraan

  Sementara "arus dilaksanakan sedemikian ru$a/ se"ingga