Click here to load reader

Rodinné právo – vybrané otázky

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rodinné právo – vybrané otázky. rozvod manželství – sporný, nesporný popření otcovství vyživovací povinnost rodičů k dětem další druhy vyživovací povinnosti. Rozvod sporný. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Rodinné právo – vybrané otázky

 • RODINN PRVO VYBRAN OTZKYrozvod manelstv sporn, nespornpopen otcovstvvyivovac povinnost rodi k dtemdal druhy vyivovac povinnosti

 • ROZVOD SPORNSoud me manelstv na nvrh nkterho z manel rozvst, jestlie je manelstv tak hluboce a trvale rozvrceno, e nelze oekvat obnoven manelskho souit; bere pitom v vahu piny rozvratu manelstv. Maj-li manel nezletil dti, neme bt manelstv rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zjmem tchto dt, danm zvltnmi dvody. Manelstv nelze rozvst, dokud nenabude prvn moci rozhodnut o prav pomr nezletilch dt pro dobu po rozvodu, kter vyd soud v samostatnm zen.

 • ROZVOD NESPORNJestlie manelstv trvalo alespo jeden rok, manel spolu nejmn est msc neij a k nvrhu na rozvod se druh manel pipoj, m se za to, e podmnky pro rozvod jsou splnny. Soud nezjiuje piny rozvratu a manelstv rozvede, jsou-li pedloeny:a) psemn smlouvy s edn ovenmi podpisy astnk upravujc pro dobu po tomto rozvodu vypodn vzjemnch majetkovch vztah, prva a povinnosti spolenho bydlen a ppadnou vyivovac povinnost, a b) rozhodnut soudu o schvlen dohody o prav pomr nezletilch dt pro dobu po rozvodu.

 • UREN OTCOVSTV DOMNNKY OTCOVSTVTi tzv. domnnky otcovstv:1. domnnka otcovstvNarod-li se dt v dob od uzaven manelstv do uplynut tstho dne po zniku manelstv nebo po jeho prohlen za neplatn, povauje se za otce manel matky (i kdy by oba tvrdili nco jinho, matrika do rodnho listu dtte vdy zape manela matky).2. domnnka otcovstv:Za otce se jinak povauje mu, jeho otcovstv bylo ureno souhlasnm prohlenm rodi uinnm ped matrinm adem nebo soudem.

 • UREN OTCOVSTV DOMNNKY OTCOVSTV3. domnnka otcovstvNedolo-li k uren otcovstv podle pedchozch pravidel, me dt, matka i mu, kter o sob tvrd, e je otcem, navrhnout, aby otcovstv uril soud. Za otce se povauje mu, kter s matkou dtte souloil v dob, od kter neprolo do narozen dtte mn ne sto osmdest (NOZ: sto edest) a vce ne ti sta dn, pokud jeho otcovstv zvan okolnosti nevyluuj.

 • POPEN OTCOVSTV NOV PRAVAManel me do esti msc ode dne, kdy mu vzniknou dvodn pochybnosti o tom, e je otcem dtte, popt u soudu otcovstv. Nejpozdji vak me popt otcovstv do t (NOZ: esti) let od narozen dtte. Matka me do esti msc od narozen dtte popt, e otcem dtte je jej manel

 • POPEN OTCOVSTV NEJVYM STTNM ZSTUPCEMVyaduje-li to zjem dtte, pod nejvy sttn zstupce nvrh na popen otcovstv vi otci, matce a dtti, pokud lhta stanoven pro popen otcovstv nktermu z rodi uplynula. Je-li vzhledem ke vem okolnostem zejm, e mu povaovan za otce dtte otcem nen a uplynula-li lhta stanoven pro popen otcovstv nktermu z rodi, pod nejvy sttn zstupce nvrh na popen otcovstv, ledae zjem dtte vjimen vyaduje, aby k popen otcovstv nedolo.

 • NOV OBANSK ZKONK UPLYNUT POPRN LHTY 792 NOZ: Je-li nvrh na popen otcovstv podn po uplynut poprn lhty, me soud rozhodnout, e zmekn lhty promj, pokud to vyaduj zjem dtte a veejn podek.

 • VYIVOVAC POVINNOST RODI K DTEMVyivovac povinnost rodi k dtem trv do t doby, pokud dti nejsou samy schopny se ivit (hranice nen zkonem pevn urena). Oba rodie pispvaj na vivu svch dt podle svch schopnost, monost a majetkovch pomr. Dt m prvo podlet se na ivotn rovni svch rodi. Neij-li rodie nezletilho dtte spolu, uprav soud rozsah jejich vyivovac povinnosti nebo schvl jejich dohodu o vi vivnho. Soud postupuje stejnm zpsobem, ij-li rodie spolu, avak jeden z nich nepln dobrovoln sv povinnosti k nezletilmu dtti.

 • FIKCE VE PJMU Z PODNIKNRodi, kter m pjmy z jin ne zvisl innosti podlhajc dani z pjm, je povinen soudu prokzat sv pjmy, pedloit podklady pro zhodnocen svch majetkovch pomr a umonit soudu zjistit i dal skutenosti potebn pro rozhodnut zpstupnnm daj chrnnch podle zvltnch pedpis. Nespln-li rodi tuto povinnost, m se za to, e jeho prmrn msn pjem in 12,7nsobek (NOZ: ptadvacetinsobek) ivotnho minima jednotlivce podle zvltnho prvnho pedpisu

 • PIZNN A UREN VIVNHO Prvo na vivn se nepromluje. Lze je vak piznat jen ode dne zahjen soudnho zen; u vivnho pro dti i za dobu nejdle t let zpt od tohoto dne (dle dvj pravy bylo mono zptn piznat pouze vivn pro nezletil dti, v souasnosti ji i pro dti zletil)Pi uren vivnho pihldne soud k odvodnnm potebm oprvnnho, jako i k schopnostem, monostem a majetkovm pomrm povinnho. Pi hodnocen schopnost, monost a majetkovch pomr povinnho zkoum soud, zda se povinn nevzdal bez dleitho dvodu vhodnjho zamstnn i vdlen innosti nebo majetkovho prospchu.

 • DAL DRUHY VYIVOVAC POVINNOSTIvyivovac povinnost dt k rodimvyivovac povinnost mezi ostatnmi pbuznmi (pedci a potomci)vyivovac povinnost mezi manelyvivn rozvedenho manelapspvek na vivu a hradu nkterch nklad neprovdan matce