Rodno budzetiranje - Priručnik

Embed Size (px)

Text of Rodno budzetiranje - Priručnik

 • RODNO BUDETIRANJEPraktina primjena

  Prirunik

 • REPUBLIKA SRPSKAVLADA

  GENDER CENTAR - CENTAR ZA JEDNAKOST I RAVNOPRAVNOST POLOVA

  Rodno budetiranje:praktina primjena

  Prirunik

  Jun 2011.

 • 22

  Naziv:Rodno budetiranje: praktina primjena,Prirunik

  Izdava:Gender centar Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske

  Za izdavaa:Spomenka Kruni, direktorica

  Original:Gender budgeting practical implementation. HandbookPrepared by Sheila Quinn

  Directorate General of Human Rights and Legal AffairsCouncil of EuropeApril 2009F-67075 Strasbourg Cedexhttp://www.coe.int/

  Council of Europe, 2009

  Originalni prirunik tampao Savjet Evrope

  Prevod publikacije na srpski jezik:Aleksandra Davidovi

  NAPOMENA: Prevod teksta je vjeran originalu. Za potrebe tampanja prirunika u Republici Srpskoj, prevedeni tekst je izmijenjen samo u pogledu referenci na stranice prirunika sa odreenim tematskim cjelinama.

  Mjesec i godina izdanja:Jun 2011.

  Dizajn korica:Europrint, Banja Luka

  tampa:Europrint, Banja Luka

  Tira:300 kom.

 • 3

  Sadraj

  UVOD .......................................................................................................................................................................................................... 5

  Fokus prirunika .......................................................................................................................................................................... 5

  Ciljna publika ................................................................................................................................................................................. 6

  Deavanja u oblasti rodnog mejnstriminga .............................................................................................................. 7

  Rodno budetiranje - ambiciozan poduhvat ........................................................................................................... 7

  Sadraj prirunika ....................................................................................................................................................................... 9

  1. KAKO SPROVESTI RODNO BUDETIRANJE ...................................................................................................................... 11

  Uvod .................................................................................................................................................................................................. 11

  Pretpostavke za rodno budetiranje ............................................................................................................................. 11

  Razumijevanje pojma rod/gender ................................................................................................................................. 12

  Politika opredijeljenost ....................................................................................................................................................... 12

  Birokratska opredijeljenost.................................................................................................................................................. 12

  Operativno prevoenje dravne politike rodne ravnopravnosti ................................................................ 13

  Urodnjavanje svakodnevnih procesa rodni mejnstriming kao organizaciona promjena ....... 14

  Uspostavljanje zahtjeva i sistema podataka ............................................................................................................. 14

  Tri faze rodnog budetiranja .............................................................................................................................................. 15

  Instrumenti rodnog budetiranja ................................................................................................................................... 19

  Rodno osjetljiva analiza javne potronje .................................................................................................................... 19

  Osnovni pristup - analiza raspodjele beneficija ..................................................................................................... 21

  Proirenje analize ....................................................................................................................................................................... 23

  Izgradnja gender/rodne ekspertize ............................................................................................................................... 25

  Integrisanje rodne perspektive kao kategorije analize .................................................................................... 25

  2. RODNO BUDETIRANJE NA RAZLIITIM NIVOIMA .................................................................................................... 31

  Centralni dravni nivo ............................................................................................................................................................ 31

  Uvoenje zakonske obaveze rodnog budetiranja ............................................................................................. 32

  Povezivanje rodnog budetiranja sa procesima budetske reforme ....................................................... 34

  Vjebe izraunavanja trokova.......................................................................................................................................... 34

  Rodno budetiranje na nivou sektora/odjeljenja ................................................................................................. 36

  Rodno budetiranje na regionalnom nivou/nivou lokalne uprave........................................................... 37

  Rodno budetiranje na programskom nivou .......................................................................................................... 39

  Pilot inicijativa za rodno budetiranje .......................................................................................................................... 40

 • 44

  3. ULOGA CIVILNOG DRUTVA .................................................................................................................................................... 43

  Uvod .................................................................................................................................................................................................. 43

  Austrija Watchgroup: gender i javne finansije (grupa za nadzor) ........................................................... 45

  Savezna inicijativa za rodno budetiranje u Njemakoj (BigBudget) ....................................................... 45

  La Plataforma Impacto de Gnero Ya .......................................................................................................................... 46

  enska budetska grupa Ujedinjenog Kraljevstva (The United Kingdom Womens Budget

  Group) ............................................................................................................................................................................................. 47

  Evropska mrea za rodno budetiranje - The European Gender Budget

  Network (EGBN) ........................................................................................................................................................................ 48

  4. PRILOZI .................................................................................................................................................................................................. 49

  Rjenik termina ........................................................................................................................................................................... 49

  Resursi .............................................................................................................................................................................................. 52

  Internetske stranice ................................................................................................................................................................. 52

  Bibliografija .............................................................................................................................................................................................. 54

 • Uvod 5

  Uvod

  Fokus prirunika

  Svrha ove publikacije je da poslui kao vodi kroz praksu rodnog budetiranja. Ovo nije knjiga za poetnike. Postoje brojne publikacije koje detaljno opisuju razloge za rodno budetiranje, te pruaju osnovne informacije o ovoj temi i njenom istorijatu. Primjeri tih publikacija su nabrojani na kraju ovog prirunika, u poglavlju Resursi, na stranici 53.

  Ovaj prirunik polazi od pretpostavke da ve postoji odgovarajue razumijevanje pojma rod/gen-der, ciljeva strategije ravnopravnosti polova, naina na koje se manifestuje neravnopravnost polova, potreba za strukturalnim promjenama koje imaju za cilj borbu protiv nenamjerne rodne pristrasnosti i osnova rodnog/gender mejnstriminga kao strategije za rjeavanje pitanja ravnopravnosti polova. Rodno budetiranje, kao instrument rodnog mejnstriminga, ne moe da se primjenjuje bez osnov-nog poznavanja ovih fundamentalnih elemenata. injenica je da su neke od pilot inicijativa za rodno budetiranje dovele do novog ili dubljeg