of 24 /24
GAZETA KATOWICKIEJ SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ www.ursa.as.net.pl ROK XXIX, NR 10 (356) PAŹDZIERNIK 2020 ISSN 1232-5929 Otrzymuj¹ wszyscy cz³onkowie KSM SPRAWY Wersja elektroniczna: KSM w internecie: www.ksm.katowice.pl oraz www.facebook.com/KatowickaSM W TYM NUMERZE TRUDNE PRZYGOTOWANIA Zwołując na mocy uchwały Rady Nadzorczej KSM nr 7/2020 z dnia 23.06.2020 roku i przygotowując Walne Zgromadzenie Zarząd Spół- dzielni dokonał wszelkich starań, by zapewnić uczestnikom Zgromadzenia pełne bezpieczeństwo, poprzez za- stosowanie odpowiednich środków przeciwdziałania zagrożeniu epi- demiologicznemu, o którym mowa m.in. w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia okre- ślonych ograniczeń, nakazów i za- kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Spółdzielnia uzyskała przyzwolenie Państwowego Inspekto- ra Sanitarnego w Katowicach, który Walne Zgromadzenie KSM wybrało nową Radę Nadzorczą na kadencję 2020 - 2023 DECYZJE NAJWYŻSZEGO ORGANU SPÓŁDZIELNI Akceptacja sprawozdań za rok 2019 l Absolutorium dla Zarządu l Zatwierdzono Kierunki Rozwoju Spółdzielni oraz Strategię Ekonomiczną do roku 2029 Obrady Walnego Zgromadzenia odbywały się z zachowaniem przez uczestników obowiązującego dystansu społecznego W alne Zgromadzenie członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – planowane było i w roku 2020 na czerwiec. Niestety, zamiary te zostały zniweczone przez światową pandemię choroby COVID-19 i konieczność podporządkowania się rygory- stycznym przepisom sanitarnym wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po ogłoszeniu stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Częściowe odwoływanie przez władze państwowe obostrzeń stworzyło dogodną sytuację, umożliwiającą przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia, przy pełnym sprostaniu istniejącym nadal wymogom sanitarno-epidemiologicznym. Obradujący przez trzy dni – od 29 września do 1 października – najwyższy organ władzy w Spółdzielni podjął niezmiernie ważne dla funkcjonowania KSM decyzje. Wypełnił spoczywające na nim ustawowe i statutowe powinności. pismem z dnia 2 września 2020 r. po- informował, że Walne Zgromadzenie Katowickiej Spółdzielni Mieszkanio- wej może zostać przeprowadzone, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności ujętych we wska- zanym wyżej Rozporządzeniu RM i w oparciu o „wytyczne dla organizato- rów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”. Pomieszczenia, w których w gma- chu „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bo- chenek” przy Placu Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach, odbywało się Walne Zgromadzenie, zostały zdezynfekowa- ne, wszystkim przybyłym do obiektu zmierzono temperaturę, udostępniono płyny do dezynfekcji rąk, a ponadto przygotowano maseczki ochronne dla osób, które nie przyniosły własnych osłon twarzy. Dla zapewnienia zacho- wania wymaganego dystansu między uczestnikami w trzech zapewnionych dla obrad salach oznaczono miejsca, które można zajmować. W stanie go- towości czuwała drużyna ratownicza mogąca, w razie potrzeby, udzielać pierwszej pomocy. Przygotowane jako dodatkowe (rezerwowe) pomieszczenia w ho- lach pierwszego piętra i parteru były skomunikowane fonicznie i wizyjnie, przy pomocy mikrofonów i moni- torów między sobą i główną (kon- certową) salą obrad, umożliwiając (Ciąg dalszy na str. 3) W zdominowanym materiałami z Walnego Zgromadzenia człon- ków KSM wydaniu ,,Wspólnych Spraw” polecamy także lekturę innych artykułów: (...) Szczególną dozę serdecznoś- ci kieruję do tej części członków i mieszkańców zasobów KSM, jaką stanowią osoby w wieku podeszłym - senioralnym. Mamy teraz prze- cież październik – miesiąc Senio- rów. Według oficjalnych danych statystycznych ludzie w wieku 60+ stanowią jedną czwartą pol- skiego społeczeństwa. W gronie członkowskim naszej Spółdzielni są połową. W większości – niemal całym, dojrzałym, samodzielnym życiem związani są z KSM – ze swoim budynkiem, mieszkaniem (lub innym lokalem), osiedlem, z sąsiadami, z widokiem z okna na ulicę, na skwer, na przeciwległy dom i na stojące, teraz niemal wszędzie, samochody (...) – pisze Krystyna Piasecka prezes Zarządu (czytaj na str. 10) (...) Skoro zapadła decyzja, że grzejemy od czwartku, to czemu ciepło nie popłynęło do wszystkich mieszkań jeszcze tego dnia, mało tego – do zdecydowanej większości lokali dotarło dopiero w piątek? Wy- jaśnienie tkwi w tym, że ciepło sys- temowe, z którego w zdecydowanej większości korzystamy, ma znacznie oddalone źródła ciepła (ciepłownie), a jego dostawa do wymienników (niestety najczęściej grupowych), a następnie do budynków, zajmuje czas od kilku do kilkunastu godzin. Tymczasem, w niektórych, nielicz- nych lokalizacjach, ciepło dotarło do mieszkań niestety z jeszcze większą zwłoką, nawet po ówczesnym week- endzie. Nie ma na to postawione pytanie prostej i jednoznacznej od- powiedzi. W każdym przypadku przyczyna była inna. (...) – analizuje uwarunkowania cie- płownicze Zbigniew Olejniczak wiceprezes Zarządu (czytaj na str. 11) (...) Przed nami wiele zmian związanych z wprowadzeniem nowego „Regulaminu rozlicza- nia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w KSM”, który został – przypo- minam jedynie – zatwierdzony Uchwałą nr 25/2019 przez Radę Nadzorczą KSM na posiedzeniu już 8 listopada 2019 r. (...) Zmianie ulegną mierniki opłat – w miejsce: lokal/sztuka zobligowani jesteśmy do wprowadzenia: metrów kwadra- towych lokalu – w pozycjach: „kosz- ty administracji”, „koszty zarządu ogólnego” i „koszty utrzymania czystości i porządku w pomiesz- czeniach ogólnego użytku i innych części wspólnych budynku oraz w otoczeniu budynku” (...) – informuje Teresa Ślązkiewicz wiceprezes Zarządu (czytaj na str. 12)

ROK XXIX, NR 10 (356) SPRAWY

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROK XXIX, NR 10 (356) SPRAWY

PADZIERNIK 2020 ISSN 1232-5929
WSPÓLNE
W TYM NUMERZE
Zwoujc na mocy uchway Rady Nadzorczej KSM nr 7/2020 z dnia 23.06.2020 roku i przygotowujc Walne Zgromadzenie Zarzd Spó- dzielni dokona wszelkich stara, by zapewni uczestnikom Zgromadzenia pene bezpieczestwo, poprzez za- stosowanie odpowiednich rodków przeciwdziaania zagroeniu epi- demiologicznemu, o którym mowa m.in. w przepisach Rozporzdzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia okre- lonych ogranicze, nakazów i za- kazów w zwizku z wystpieniem stanu epidemii. Spódzielnia uzyskaa przyzwolenie Pastwowego Inspekto- ra Sanitarnego w Katowicach, który
Walne Zgromadzenie KSM wybrao now Rad Nadzorcz na kadencj 2020 - 2023
DECYZJE NAJWYSZEGO ORGANU SPÓDZIELNI
Akceptacja sprawozda za rok 2019 l Absolutorium dla Zarzdu l Zatwierdzono Kierunki Rozwoju Spódzielni
oraz Strategi Ekonomiczn do roku 2029
Obrady Walnego Zgromadzenia odbyway si z zachowaniem przez uczestników obowizujcego dystansu spoecznego
Walne Zgromadzenie czonków Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej – zgodnie z wieloletni tradycj – planowane byo i w roku 2020 na czerwiec. Niestety, zamiary te zostay zniweczone przez wiatow pandemi choroby COVID-19 i konieczno podporzdkowania si rygory-
stycznym przepisom sanitarnym wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po ogoszeniu stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Czciowe odwoywanie przez wadze pastwowe obostrze stworzyo dogodn sytuacj, umoliwiajc przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia, przy penym sprostaniu istniejcym nadal wymogom sanitarno-epidemiologicznym. Obradujcy przez trzy dni – od 29 wrzenia do 1 padziernika – najwyszy organ wadzy w Spódzielni podj niezmiernie wane dla funkcjonowania KSM decyzje. Wypeni spoczywajce na nim ustawowe i statutowe powinnoci.
pismem z dnia 2 wrzenia 2020 r. po- informowa, e Walne Zgromadzenie Katowickiej Spódzielni Mieszkanio- wej moe zosta przeprowadzone, pod warunkiem zachowania odpowiednich rodków ostronoci ujtych we wska- zanym wyej Rozporzdzeniu RM i w oparciu o „wytyczne dla organizato- rów spotka biznesowych, szkole, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”.
Pomieszczenia, w których w gma- chu „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bo- chenek” przy Placu Sejmu lskiego 2 w Katowicach, odbywao si Walne Zgromadzenie, zostay zdezynfekowa- ne, wszystkim przybyym do obiektu zmierzono temperatur, udostpniono
pyny do dezynfekcji rk, a ponadto przygotowano maseczki ochronne dla osób, które nie przyniosy wasnych oson twarzy. Dla zapewnienia zacho- wania wymaganego dystansu midzy uczestnikami w trzech zapewnionych dla obrad salach oznaczono miejsca, które mona zajmowa. W stanie go- towoci czuwaa druyna ratownicza mogca, w razie potrzeby, udziela pierwszej pomocy.
Przygotowane jako dodatkowe (rezerwowe) pomieszczenia w ho- lach pierwszego pitra i parteru byy skomunikowane fonicznie i wizyjnie, przy pomocy mikrofonów i moni- torów midzy sob i gówn (kon- certow) sal obrad, umoliwiajc
(Cig dalszy na str. 3)
W zdominowanym materiaami z Walnego Zgromadzenia czon- ków KSM wydaniu ,,Wspólnych Spraw” polecamy take lektur innych artykuów:
(...) Szczególn doz serdeczno- ci kieruj do tej czci czonków i mieszkaców zasobów KSM, jak stanowi osoby w wieku podeszym - senioralnym. Mamy teraz prze- cie padziernik – miesic Senio- rów. Wedug oficjalnych danych statystycznych ludzie w wieku 60+ stanowi jedn czwart pol- skiego spoeczestwa. W gronie czonkowskim naszej Spódzielni s poow. W wikszoci – niemal caym, dojrzaym, samodzielnym yciem zwizani s z KSM – ze swoim budynkiem, mieszkaniem (lub innym lokalem), osiedlem, z ssiadami, z widokiem z okna na ulic, na skwer, na przeciwlegy dom i na stojce, teraz niemal wszdzie, samochody (...)
– pisze Krystyna Piasecka prezes Zarzdu
(czytaj na str. 10) (...) Skoro zapada decyzja, e
grzejemy od czwartku, to czemu ciepo nie popyno do wszystkich mieszka jeszcze tego dnia, mao tego – do zdecydowanej wikszoci lokali dotaro dopiero w pitek? Wy- janienie tkwi w tym, e ciepo sys- temowe, z którego w zdecydowanej wikszoci korzystamy, ma znacznie oddalone róda ciepa (ciepownie), a jego dostawa do wymienników (niestety najczciej grupowych), a nastpnie do budynków, zajmuje czas od kilku do kilkunastu godzin. Tymczasem, w niektórych, nielicz- nych lokalizacjach, ciepo dotaro do mieszka niestety z jeszcze wiksz zwok, nawet po ówczesnym week- endzie. Nie ma na to postawione pytanie prostej i jednoznacznej od- powiedzi. W kadym przypadku przyczyna bya inna. (...)
– analizuje uwarunkowania cie- pownicze Zbigniew Olejniczak wiceprezes Zarzdu
(czytaj na str. 11) (...) Przed nami wiele zmian
zwizanych z wprowadzeniem nowego „Regulaminu rozlicza- nia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opat w KSM”, który zosta – przypo- minam jedynie – zatwierdzony Uchwa nr 25/2019 przez Rad Nadzorcz KSM na posiedzeniu ju 8 listopada 2019 r. (...) Zmianie ulegn mierniki opat – w miejsce: lokal/sztuka zobligowani jestemy do wprowadzenia: metrów kwadra- towych lokalu – w pozycjach: „kosz- ty administracji”, „koszty zarzdu ogólnego” i „koszty utrzymania czystoci i porzdku w pomiesz- czeniach ogólnego uytku i innych czci wspólnych budynku oraz w otoczeniu budynku” (...)
– informuje Teresa lzkiewicz wiceprezes Zarzdu
(czytaj na str. 12)
WA¯NE INFORMACJE l ADRESY l TELEFONY
CAODOBOWE POGOTOWIE TECHNICZNE KSM - TELEFONY ALARMOWE: 32 25 81 626 oraz 32 25 82 075
ZARZD i DYREKCJA KSM: 40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c, e-mail: [email protected]. pl kat[email protected] GODZINY PRACY: po- niedziaki, rody, czwartki:
8 - 16, wtorki 8 - 18, pitki: 8 - 14. TELEFONY - Centrala: 32 20 84 - 700, Informacja: 32 2084 - 742, fax: 32 20 84 - 805, Prezes Zarzdu i Zastp- ca prezesa (sekretariat): 32 20 84 -800, Zastpca Prezesa Zarzdu, Gówny Ksigowy (sekretariat): 32 20 84 - 819, Penomocnik Zarzdu, zastpca dyrektora do spraw technicznych (sekretariat): 32 20 84 - 849, Dzia Czonkowsko-Mieszkaniowy: 32 20 84 - 727 do 9, Dzia Ewidencji Opat za Lokale: 32 20 84 - 719 do 22, Dzia Analiz i Windykacji: 32 20 84 - 713 do 17, Dzia Remontów Biecych: 32 20 84 - 789 do 792, Dzia Nadzoru Remontów Inwestycji: 32 20 84 - 841 do 4, Dzia Rozwoju: 32 20 84 - 724 do 5, Dzia Organizacji i Samorzdu: 32 20 84 - 794, Dzia Spoeczno-Kulturalny: 32 20 84 - 738, Samodzielne stanowisko do spraw pomocy
czonkom i wolontariatu: 32-20 84 777, Agencja UNIQA (dawniej „FILAR”) w siedzibie KSM: 32 20 84 - 743. ADMINISTRACJE OSIEDLOWE: Godziny pracy - poniedziaki, rody, czwartki: 8 - 16, wtorki 8 - 18, pitki: 8 - 14. Centrum-I ul. Czerwiskiego 8, tel. 32 25 96 897; Giszowiec ul. Wojciecha 36, tel. 32 25 60 338, 32 20 92 519; Graniczna ul. Graniczna 63c/4, tel. 32 25 51 387; Gwiazdy Al. Rodzieskiego 86a, tel. 32 25 87 459; Haperowiec oraz ródmiecie ul. Poniatow- skiego 14d, tel. 32 25 14 039, 32 25 12 593; Janów ul. Zamkowa 61d, tel. 32 25 57 324; im. Jerzego Kukuczki ul. Wrocawska 30, tel. 32 25 84 102, 32 20 38 192; Ligota ul. Ligocka 66, tel. 32 20 31 477; Murcki Plac Kasprowicza 5, tel. 32 25 56 180; Superjednostka Al. Korfantego 32/11, II p., tel. 32 20 37 546; Szopienice ul. Morawa 103, tel. 32 25 69 005; im. Piotra cie- giennego ul. Jaboniowa 52, tel. 32 25 00 652, 32 25 02 926; im. Franciszka cigay ul. Markiefki 37, tel. 32 20 38 258; Wierzbowa ul. Brzozowa 50, tel. 32 25 87 961; Zawodzie ul. Bohaterów Monte Cassino 5, tel. 32 25 52 052, 32 25 55 729; im. Alfonsa Zgrzebnioka ul. abdzia 19, tel. 32 25 15 614.
ZAKADY CELOWE: Godziny pracy - ponie- dziaki, rody, czwartki: 8 - 16, wtorki 8 - 18, pitki: 8 - 14: MIESZKANIOWE BIURO POREDNIC- TWA (w siedzibie Dyrekcji KSM, ul. Klonowa 35c): 32 20 84 - 739 do 740; ZAKAD USUG PARKINGOWYCH (ul. Brzozowa 50): tel. 32 20 54 156. Godziny pracy - poniedziaki, rody, czwartki 7 - 15, wtorki 7 - 17, pitki 7 - 13: SERWIS TECHNICZNY i Zakad Sprztu i Transportu (ul. Brzozowa 50): 32 25 82 075 oraz 32 25 81 626; ZAKAD CIEPOWNICZY (ul. Brzozowa 50): tel. 32 25 87 949.
KLUBY OSIEDLOWE: Godziny pracy - wg biecych informacji w klubach i na stronach in- terenetowych. „Centrum” ul. Grayskiego 9a, tel. 32 25 87 558; Giszowieckie Centrum Kultury ul. Mysowicka 28, tel. 32 20 93 602; „Józefinka” ul. Józefowska 100, tel. 32 25 85 919; „Juvenia”, ul. Sandomierska 9, tel. 32 20 30 154; „Pod Gwiaz- dami” al. Rodzieskiego 88, tel. 32 20 35 056; „Trzynastka” ul. Racawicka 13, tel. 32 25 53 536.
Sobota 10 padziernika bya dniem, w którym caa Polska zostaa oznaczona kolorem
ótym w graficznych prezenta- cjach zagroe chorob COVID-19 w czasie trwajcego cigle, a ogo- szonego 20 marca 2020 roku, stanu epidemii. Sto powiatów w strefie czerwonej, cakiem znikny ob- szary niebieskie i zielone. Kato- wice – szczliwie – i niemal cae województwo lskie prezen- towane jest „tylko” na óto, bo jedynie powiat kobucki jest „czer- wony”. Górnicze rejony ju nie s tak gronie pozaraane jak przed kilkoma miesicami. Niemniej symbol ótego rejonu to i tak ko- nieczno przestrzegania zwik- szonych obostrze sanitarnych, na czele z obowizkiem noszenia maseczek (przybic) ochronnych w kadej sytuacji yciowej poza wasnym mieszkaniem. W wa- runkach wielomieszkaniowych budynków take przy wyjciu jedynie na klatk schodow, na korytarz, ze mieciami do zsypu czy do skrzynki pocztowej po ko- respondencj, przy korzystaniu z wind.
We wszystkich domach Kato- wickiej Spódzielni Mieszkaniowej oczywicie nadal prowadzone s codziennie zabiegi dezynfekcyjne. Ju nie dokumentujemy ich na naszych amach fotograficznie, ale przecie wszyscy Pastwo po prostu je zauwaacie.
cile przestrzegamy ogólno- pastwowe, sanitarno-epide-
Codzienne zabiegi dezynfekcyjne w zasobach KSM l Zasady, które trzeba przestrzega l Decydujca rola samodyscypliny mieszkaców
KORONAWIRUS NIE USTPUJE miologiczne nakazy i zalecenia w pracy administracji Spódziel- ni, a take w naszych klubach. Bezpieczestwo ludzi jest spra- w najwyszej rangi. Dzikuje- my czonkom KSM, wszystkim mieszkajcym w naszych zaso- bach, za zrozumienie istniejcych koniecznoci obowizywania licz- nych ogranicze i obostrze oraz stosowanie si do nich. Stawk jest przecie zdrowie i ycie kadego z nas.
Od ostatnich dni wrzenia epi- demia koronawirusowa wzbiera na sile. To symptom drugiej fali COVID-19. Ju nie kilkaset, a po- nad 6 tysicy zachorowa kade- go dnia w poowie padziernika w skali kraju. W bilansie epidemii liczba zakaonych przekracza 150 tysicy i ponad 3,5 tysicy zgo- nów. S doniesienia o chorobie i kwarantannie osób (jak si o nich potocznie mówi) z pierwszych stron gazet – polityków, celebry- tów, duchownych, sportowców. S informacje o coraz czstszych zachorowaniach ludzi modych, wrcz modziey i niestety take zgonach w tej grupie wiekowej. Koronawirus nikogo nie oszcz- dza, a zwaszcza nieostronych i lekcewacych ograniczenia sa- nitarne.
Zapewne – nim nasz mie- sicznik zostanie wydrukowany i dotrze do mieszka czonków Spódzielni – przytoczone tu liczby bd zwielokrotnione. Jak bardzo, to zaley nie tylko od
niezwykle ofiarnej suby zdro- wia i stale niedostatecznej bazy medycznej, ale nade wszystko od postawy i zachowa ogóu spo- eczestwa. Maski i rkawiczki ochronne, wielokrotna dezynfek- cja i mycie rk, unikanie zbioro- wisk ludzkich, zachowywanie tak zwanej odlegoci spoecznej po- midzy poszczególnymi osobami w miejscach publicznych, w tym szczególnie w zbiorowej komuni- kacji i w placówkach handlowych, na wszelakich zgromadzeniach od kulturalnych po religijne, w za- kadach pracy, nie nakazowe ale wiadome ograniczanie do nie- zbdnego minimum opuszczania swoich mieszka – to fundamen- talne poczynania mogce ograni- cza rozprzestrzenianie si wirusa SARS-CoV-2 i wywoywanej przez niego choroby COVID-19. Samodyscyplina kadego czon- ka spoeczestwa odgrywa – co potwierdzaj wiatowe statystyki – decydujc rol w ograniczaniu rozprzestrzeniania si choroby.
Gdy ten numer „Wspólnych Spraw” oddawany jest do dru- ku nie s znane jeszcze decyzje (a tylko awizowane sugestie) o ko- lejnych ograniczeniach. Mamy tu na myli te zwizane ze witem Zmarych (przebywanie na cmen- tarzach w maseczkach jest oczy- wistoci wynikajc z przepisów wczeniej nakazanych dla stref ótych) i moliwoci zamkni- cia cmentarzy – tak jak to byo z wikszoci nekropolii w kwiet-
niu – lub ograniczania iloci osób wchodzcych na cmentarze. Moe doj do ponownego przejcia szkó i uczelni wyszych z wy- biórczego – jak ju jest – do po- wszechnego, zdalnego nauczania. Wiadomoci te uzyskacie Pastwo z biecych, medialnych prze- kazów.
Ta cz naszych Czytelników, która korzysta z internetu moe caodobowo poznawa aktualne informacje na stronie: www.gov.pl/ web/koronawirus a wszyscy mog korzysta z bezpatnej, telefonicz- nej, ogólnopolskiej informacji pa- cjenta pod numerem 800 190 500. Natomiast katowicka informacja telefoniczna Sanepidu w spra- wach COVID-19 czynna jest pod numerem: 222 500 115.
O biecej sytuacji epidemiolo- gicznej panujcej w Katowicach dowiedzie si mona na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: psse.katowice.pl Z komunikatu ogoszonego 14 padziernika br. wynikao, e w naszym miecie na COVID-19 zachorowao od pocztku epidemii 1268 osób, a w tym dniu zaraenie potwier- dzono u 29 pacjentów. Ponadto hospitalizowanych byo 28 osób, na kwarantannie przebywao 240 katowiczan a 52 byo pod nadzo- rem epidemiologicznym, wyzdro- wiao 1026 chorych, zanotowano 31 zgonów.
yczmy sobie wzajem: dobre- go zdrowia!
PADZIERNIK 2020 Wspólne Sprawy STRONA 3
(Cig dalszy ze str. 1)
Walne Zgromadzenie Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
(Cig dalszy na str. 4)
wszystkim obecnym czynny udzia w Walnym Zgromadzeniu na takich samych zasadach.
Rozpoczcie obrad w kadym dniu zapowiedziano na godzin 1630, ale mandaty uczestnictwa byy (zgodnie z zapowiedzi) wydawane czonkom uprawnionym do udziau w danej czci Walnego Zgromadze- nia w dniu obrad – ju na godzin przed jej rozpoczciem, po okazaniu dowodu tosamoci, podpisaniu listy obecnoci oraz po poddaniu si zmie- rzeniu temperatury ciaa. Podejcie do obsugi wydajcej (za okazaniem dowodu osobistego, a take – gdy zachodzia taka sytuacja – peno- mocnictwa) mandaty uczestnictwa, z których korzystali we wszystkich jawnych gosowaniach oraz urzdze- nia elektroniczne – piloty do goso- wa jawnych, a potem wejcie do sal obrad dopuszczalne byo tylko w ochronnych maseczkach lub przy- bicach i po zdezynfekowaniu rk. Kilkanacie pojemników z dezyn- fekujcym pynem rozmieszczonych byo przy wejciu, w holach i salach obrad, tak by mona byo z nich bez przeszkód i wielokrotnie korzysta. Zaznaczy naley, e dziki pobiera- nym przy wejciu przez uczestników obrad pilotom – wyniki gosowa byy elektronicznie obliczane i na- tychmiast wywietlane na wielkim ekranie, a take ogaszane przez przewodniczcych komisji manda- towo - skrutacyjnych. Przebieg kadej czci Walnego Zgromadzenia by (zgodnie z § 84 ust. 4 Statutu KSM) protokoowany oraz dla celów doku- mentacyjnych Spódzielni nagrywany i filmowany.
ROZPOCZCIE OBRAD
Gromadzcych si na sali obrad czonków Spódzielni oraz goci wesoymi piosenkami oraz mi, artystyczn prezentacj podejmo- way zespoy amatorskie dziaajce w naszych klubach. W pierwszym dniu popisyway si „100-Krotki” z Giszowieckiego Centrum Kul- tury, w nastpnym „Alle Babki” z „Centrum”, a zwieczeniem by wystp „piewajcej Trzynastki”, naturalnie z klubu na Zawodziu.
Przybyych na obrady najwyszego samorzdowego organu Spódzielni witay i obrady Walnego Zgroma- dzenia kadorazowo otwieray prezes Zarzdu KSM Krystyna Piasecka i przewodniczca Rady Nadzorczej Grayna Kniat.
Przewodniczca G. Kniat, witajc goci przybyych na obrady, poród których by przewodniczcy Rady Miasta Katowic Maciej Biskupski, odczytywaa równie skierowane do KSM i uczestników Zgromadzenia okolicznociowe adresy od oficjeli,
którym obowizki zawodowe nie pozwoliy na przybycie na to wane wydarzenie. Midzy innymi prze- kazaa tre listu Joanny Koch- -Kubas, przewodniczcej Zarzdu Regionalnego Zwizku Rewizyjne- go Spódzielczoci Mieszkaniowej w Katowicach, ze stwierdzeniem: „Doceniajc dotychczasowe osi- gnicia gospodarcze, ekonomiczne i spoeczne Katowickiej Spódzielni oraz jej wkad w rozwój caej Polskiej Spódzielczoci pragn pogratulowa Zarzdowi i ustpujcej Radzie Nad- zorczej tak dobrych wyników dzia- alnoci. ycz Pastwu owocnych obrad, podejmowania korzystnych dla rozwoju Spódzielni decyzji oraz kontynuacji wszystkich dziaa, które stawiaj Wasz Spódzielni w gronie wiodcych w kraju”.
Prezes K. Piasecka przedstawiaa przybyym przewodniczcych obrad w danym dniu, na któr to funkcj desygnowaa ich Rada Nadzorcza KSM (na mocy § 79, ust. 1). Prze- wodniczcymi Walnego Zgromadze- nia byli kolejno: w pierwszej czci – Kazimierz Wzorek z os. Giszo- wiec, w drugiej Stanisaw Januszek z os. ródmiecie, a w trzeciej Józef Zimmermann z os. im. J. Kukuczki.
W obradach Walnego Zgro- madzenia uczestniczy w penym skadzie Zarzd i Dyrekcja KSM: prezes Zarzdu Krystyna Piasecka, zastpcy prezesa Zarzdu – Zbigniew Olejniczak i Teresa lzkiewicz, penomocnicy Zarzdu – zastpca dyrektora ds. technicznych Walde- mar Wojtasik, Gówny Ksigowy Marek Janusz. Obecne byo grono pracowników KSM zajmujcych si przygotowaniem i organizacyjn ob- sug Walnego Zgromadzenia, w tym zespó radców prawnych pod kierun- kiem Anny Duch, odpowiedzial- nych za merytoryczne wyjanianie kwestii prawnych i proceduralnych, wydawanie niezbdnych ocen i opinii prawnych, jak równie za suenie pomoc w rozstrzyganiu ewentu- alnych spornych merytorycznych i proceduralnych kwestii. Obecna bya notariusz Katarzyna Stencel, która od kolejnych przewodniczcych komisji mandatowo-skrutacyjnych przejmowaa kadego dnia do depo- zytu karty z gosowa nad kandydata- mi do Rady Nadzorczej i w wyborze delegata KSM na Zjazd Delegatów Regionalnego Zwizku Rewizyjne- go Spódzielczoci Mieszkaniowej w Katowicach.
Zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu KSM czonek móg uczestniczy tylko w jednej czci Walnego Zgromadzenia, przy czym przy- naleno czonka do danej czci Walnego Zgromadzenia wynikaa
Kadego dnia przybyych na Walne Zgromadzenie witay prezes Zarzdu Krystyna Piasecka i przewodniczca Rady Nadzorczej Grayna Kniat
W obradach codziennie uczestniczyo w penym skadzie kierownictwo KSM. Od prawej – (w maseczkach) Grayna Kniat przewodniczca Rady Nadzorczej,
Teresa lzkiewicz zastpca prezesa Zarzdu, Krystyna Piasecka prezes Zarzdu oraz (w przybicach) Zbigniew Olejniczak zastpca prezesa Zarzdu,
Waldemar Wojtasik zastpca dyrektora, Marek Janusz Gówny Ksigowy
W pierwszym i trzecim dniu Zgromadzenia poród goci by Maciej Biskupski, przewodniczcy Rady Miasta Katowice
STRONA 4 Wspólne Sprawy PADZIERNIK 2020
(Cig dalszy ze str. 3)
Walne Zgromadzenie Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
Prezydia Walnego Zgromadzenia z kadej czci obrad
Komisje Wyborcze z kadej czci obrad
Komisje Mandatowo-Skrutacyjne z kadej czci obrad
z uchway Rady Nadzorczej KSM nr 7/2020.
W I czci Walnego Zgromadze- nia mieli prawo uczestniczy czon- kowie majcy tytu prawny do lokalu lub ekspektatyw prawa do lokalu po- oonego w nastpujcych osiedlach: Centrum-I, Haperowiec, Giszowiec, Graniczna, Janów, Ligota;
W II czci Walnego Zgroma- dzenia mieli prawo uczestniczy czonkowie majcy tytu prawny do lokalu lub ekspektatyw prawa do lokalu pooonego w nastpuj- cych osiedlach: Superjednostka, ródmiecie, Murcki, Wierzbo-
wa, im. Ks. F. cigay, Szopienice, im. A. Zgrzebnioka, oraz czonko- wie, o których mowa w § 5 ust. 6 Statutu KSM;
W III czci Walnego Zgroma- dzenia maj prawo uczestniczy czonkowie majcy tytu prawny do lokalu lub ekspektatyw prawa do lokalu pooonego w nastpujcych osiedlach: Gwiazdy, im. J. Ku- kuczki, im. ks. P. ciegiennego, Zawodzie.
Na podstawie obowizujcego Statutu KSM kady z czonków na- szej Spódzielni otrzyma w stosow- nym terminie imienne zaproszenie do uczestnictwa w jednej z czci Walnego Zgromadzenia Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej, zawie- rajce informacje o czasie, miejscu
i porzdku obrad oraz o moliwo- ciach zapoznania si w siedzibie KSM z penymi tekstami: n Spra- wozdania Rady Nadzorczej Kato- wickiej Spódzielni Mieszkaniowej z dziaalnoci w 2019 roku, n Spra- wozdania Zarzdu z dziaalnoci Ka- towickiej Spódzielni Mieszkaniowej za 2019 rok (wraz ze sprawozdaniem finansowym), n Opinii niezalenego Biegego Rewidenta z badania spra- wozdania finansowego Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej za 2019 rok, n Projektu „Kierunków Rozwo- ju Dziaalnoci Gospodarczej, Spo- ecznej i Kulturalnej Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej na rok
2020”, n Projektu „Strategii Eko- nomicznej Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej na lata 2020 - 2029”, projektów uchwa, n imiennym wykazem osób kandydujcych (w podziale na okrgi wyborcze odpo- wiadajce terytorialnie osiedlom) do Rady Nadzorczej, n innymi materia- ami bdcymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Czonków Katowickiej Spódzielni Mieszka- niowej w ramach proponowanego porzdku obrad. Cz czonków KSM z tej moliwoci zapoznania si z dokumentami skorzystaa.
Materiay te zostay udostpnione czonkom Spódzielni take za po- rednictwem miesicznika „Wspólne Sprawy” oraz towarzyszcego mu Dodatku Specjalnego i wykazu kan-
dydatów do RN, a take na witrynie internetowej Spódzielni: www.ksm. katowice.pl
Obejmujc przewodnictwo obrad Kazimierz Wzorek, Stanisaw Janu- szek i Józef Zimmermann stwierdzali prawidowo zwoania Walnego Zgromadzenia (zgodnie z postano- wieniami paragrafów 75 i 76 Statutu Katowickiej Spódzielni Mieszkanio- wej), jak równie (w myl paragrafu 81 ust. 1 Statutu naszej Spódzielni) zdolno Walnego Zgromadze- nia do podejmowania uchwa bez wzgldu na ilo obecnych czonków.
Przekazywali take informacj, e w zwizku z tym, i Walne Zgro-
madzenie odbywa si w trzech cz- ciach, to na mocy decyzji Zarzdu Spódzielni – po zakoczeniu ostat- niej czci Walnego Zgromadzenia, 2 padziernika 2020 roku, odbdzie si w siedzibie KSM posiedzenie Kolegium Walnego Zgromadzenia w celu ustalenia cznych wyników wszystkich gosowa nad uchwa- ami objtymi porzdkiem obrad. Do tego czasu karty z gosami wy- borczymi pozostan zdeponowane u notariusz Katarzyny Stencel, która uczestniczc we wszystkich czciach Zgromadzenia odbieraa je w opiecz- towanych pakunkach bezporednio z rk kolejnych przewodniczcych komisji mandatowo - skrutacyjnych.
Kolegium Walnego Zgromadzenia stanowi przewodniczcy i sekreta-
rze prezydiów oraz przewodniczcy komisji mandatowo - skrutacyjnych trzech czci Walnego Zgroma- dzenia. Protokó z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia, zawiera- jcy ostateczne – to znaczy czne wyniki gosowa w sprawie uchwa – stanowi zwieczenie niniejszej re- lacji na amach „Wspólnych Spraw” (publikujemy go na str. 8-9), nadto umieszczony jest na stronie interne- towej Spódzielni www.ksm.katowice. pl oraz w caoci udostpniony jest do wgldu dla czonków Spódziel- ni w siedzibie Zarzdu Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej przy ul. Klonowej 35c, w Dziale Organizacji
i Samorzdu w godzinach pracy Spó- dzielni.
SPRAWY PROCEDURALNE
Przewodniczcy obrad zarz- dzali wybór sekretarzy i aseso- rów. W pierwszym dniu Walnego Zgromadzenia sekretarzem zostaa Magdalena ukaszewska (os. Gi- szowiec), za asesorem Grzegorz Augustyn (os. Giszowiec). W drugim dniu na funkcj sekretarza wybrana zostaa Maria Macio (os. Szopieni- ce), a na funkcj asesora Stanisaw Orzechowski (os. Murcki). W czci ostatniej obrad sekretarzem wybrana zostaa Boena Machnik (os. im. ciegiennego), za asesorem Andrzej ogiewa (os. im. ciegiennego).
Nastpnie przewodniczcy obrad przeprowadzali wybory do komisji:
PADZIERNIK 2020 Wspólne Sprawy STRONA 5
Walne Zgromadzenie Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
(Cig dalszy na str. 6)
Przy wchodzeniu do gmachu „Katowice Miasto Ogrodów - Inst. Kultury im. Krystyny Bochenek”,
w którym odbywao si Walne Zgromadzenie, kady poddawa si zmierzeniu temperatury
Czonkowie Spódzielni przybyli na Zgromadzenie podpisywali list obecnoci, odbierali mandaty
uczestnictwa oraz elektroniczne piloty do gosowania
Druyna Sanitarna bya gotowa do ewentualnego niesienia pomocy, co szczliwie
nie okazao si konieczne
Przed rozpoczciem obrad kadego dnia gromadzcym si uczestnikom Zgromadzenia czas umilay zespoy artystyczne dziaajce przy spódzielczych klubach. Kolejno wystpoway „100-Krotki” z Giszowieckiego Centrum Kultury, „Alle Babki” z „Centrum” oraz „piewajca Trzynastka” – oczywicie z Klubu „Trzynastka”
Mandatowo - Skrutacyjnej, a take Wyborczej. W wyniku gosowa i nastpnie po ukonstytuowaniu si komisji, ich skady byy nastpujce:
Komisja Mandatowo-Skrutacyj- na w I. czci Zgromadzenia – prze- wodniczca Agnieszka Krupska (os. Ligota), sekretarz Jadwiga Hu- zarska (os. Graniczna), czonek Ma- rian Domagalski (os. Giszowiec); w II. czci obrad – przewodniczca Anna Glüksman, sekretarz ukasz Kieruzel (os. Szopienice), czon- kowie Ewa Hoinkis (os. Murcki), Katarzyna Wilczek (os. Szopienice), Grayna Frommholz - Pasek (os. Zgrzebnioka); w III. czci – prze- wodniczcy Zbigniew Konarski (os. ciegiennego), sekretarz Ewa Doma- gaa (os. ciegiennego), czonkowie Kazimierz Kurek (os. Zawodzie), Teresa Darnowska (os. Zawodzie),
Alicja Bytom (os. Zawodzie), Ewa Czerkies (os. Gwiazdy), Halina Skrzecz (os. Gwiazdy):
Komisja Wyborcza w I. czci Zgromadzenia – przewodniczcy An- drzej Duda (os. Janów), sekretarz Anna yczba - Buc (os. Ligota), czonek Rafa Majchrzak (os. Giszo- wiec); w II. czci – przewodniczcy Janusz Brzozowski (os. Murcki), sekretarz Izabela Bczkowska (os. Szopienice), czonkowie – Janina Dziunikowska (os. ródmiecie), Anna Paluch (os. Wierzbowa); w III. czci obrad – przewodniczcy – Ryszard wieboda (os. Gwiazdy), sekretarz Hanna Zaborowska (os. ciegiennego), czonkowie – Mag- dalena Habdas (os. ciegiennego), Urszula Gawron (os. Gwiazdy), Zdzisawa Bekajo (os. Zawodzie).
Zgodnie z postanowieniami ustawy o spódzielniach mieszkaniowych przewodniczcy obrad wypeniali nastpnie obowizek przedstawienia listy penomocników upowanionych przez czonków KSM do uczestnicze- nia w ich imieniu w poszczególnych czciach Walnego Zgromadzenia. Wyjaniali jednoczenie, e to wa- nie na podstawie art. 83 ust. 11 ustawy o spódzielniach mieszkaniowych czonek spódzielni moe uczest- niczy w Walnym Zgromadzeniu osobicie, albo przez ustanowionego przez siebie penomocnika do zast- powania go jako czonka Spódzielni na Zgromadzeniu.
Wprawdzie kady z czonków Spódzielni otrzyma wraz z zawia- domieniem o Walnym Zgromadzeniu porzdek jego obrad, dla formalnoci przewodniczcy kadego dnia przy-
pominali, i obejmuje on 19 punktów, a take nie wymaga przegosowa- nia (co wynika z treci § 77 Statutu stanowicego i „wszystkie czci Walnego Zgromadzenia obraduj zgodnie z porzdkiem obrad, poda- nym do wiadomoci czonków w try- bie okrelonym ustaw”) i tworzyy go nastpujce pozycje:
1. Otwarcie obrad i przekazanie prowadzenia obrad Przewodni- czcemu Walnego Zgromadzenia (dla danej czci obrad).
2. Wybór sekretarza i co najmniej 1 asesora wchodzcych w skad prezydium Walnego Zgromadze- nia (dla danej czci obrad).
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Walnego Zgroma- dzenia (dla danej czci obrad).
4. Wybór Komisji Wyborczej Wal- nego Zgromadzenia (dla danej czci obrad).
5. Zapoznanie uczestników Walne- go Zgromadzenia z list peno- mocnictw.
6. Przedstawienie porzdku obrad. 7. Wrczenie wyrónie hono-
rowych za zasugi dla rozwo- ju KSM.
8. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoci do podejmowa- nia uchwa.
9. Informacja o zasadach gosowa- nia w wyborach do Rady Nad- zorczej i przedstawienie listy kandydatów na czonków Rady Nadzorczej KSM.
10. Wybór czonków Rady Nadzor- czej na kadencj w latach 2020- 2023.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dziaalnoci za 2019 rok.
12. Sprawozdanie Zarzdu z dziaal- noci KSM za 2019 rok, w tym sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
13. Kierunki rozwoju dziaalnoci gospodarczej, spoecznej i kul- turalnej KSM na rok 2020.
14. Podjcie uchwa w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z dziaalno- ci za 2019 rok,
b) zatwierdzenia sprawozda- nia Zarzdu z dziaalnoci KSM za 2019 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2019 rok,
c) podziau nadwyki bilanso- wej,
d) zatwierdzenia kierunków roz- woju dziaalnoci gospodar-
czej, spoecznej i kulturalnej KSM na 2020 rok,
e) udzielenia absolutorium czonkom Zarzdu za dzia- alno w 2019 roku.
15 Podjcie uchway w sprawie przyjcia zaktualizowanej Stra- tegii Ekonomicznej KSM na lata 2020 - 2029.
16. Podjcie uchway w sprawie oznaczenia najwyszej sumy zobowiza, jak Spódzielnia moe zacign w 2020 roku.
17. Podjcie uchwa w sprawie zby- cia nieruchomoci.
18. Podjcie uchway w sprawie wyboru delegata KSM na Zjazd Delegatów Regionalnego Zwiz- ku Rewizyjnego Spódzielczoci Mieszkaniowej w Katowicach.
19. Zamknicie obrad.
Przewodniczcy obrad w kadej z czci Walnego Zgromadzenia in- formowali przybyych, e podany wszystkim czonkom Spódzielni do wiadomoci na 21 dni przed I. czci Walnego Zgromadzenia porzdek obrad nie uleg zmianie. Informowali nadto, e w terminie ustawowym, tj. do 15 dni przed dat I. czci Walnego Zgromadzenia, do 14 wrzenia br., nie wpyny do Spódzielni adne projekty uchwa ani dania zamieszczenia oznaczonych spraw w porzdku obrad Walnego Zgromadzenia.
Nadto przewodniczcy obrad in- formowali, e istnieje w kadym dniu obrad moliwo skadania wniosków w formie pisemnej i umieszczania ich w ustawionej na podium prezydial-
STRONA 6 Wspólne Sprawy PADZIERNIK 2020
Walne Zgromadzenie Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
W imieniu Rady Nadzorczej uchway rekomendujce uczestnikom Walnego Zgromadzenia podjcie proponowanych uchwa przedstawiali w kolejnych dniach obrad: Danuta Podlewska – zastpca przewodniczcej Rady Nadzorczej, Grayna Kniat – przewodniczca Rady Nadzorczej
i Tadeusz Nowak – przewodniczcy Komisji Rewizyjnej RN
Wybór nowej Rady Nadzorczej. Czonkowie komisji mandatowo-skrutacyjnych podchodzili z urnami do uczestniczcych w obradach czonków KSM, którzy wrzucali do pojemników karty z gosami
(Cig dalszy na str. 6)
nym skrzynce oznaczonej logo KSM i napisem „Wnioski”. Wszystkie wnioski rozpatrzone zostan wedug waciwoci przez odpowiednie or- gany Spódzielni, a wnioskodawcom udzielona zostanie stosowna pisemna informacja, o ile bd one podpisane, z podaniem numeru mandatu, imie- nia, nazwiska oraz adresu. Wnioski niepodpisane – jako anonimowe – zgodnie z powszechnie obowi- zujcymi zasadami, rozpatrywane nie bd.
Przed rozpoczciem merytorycz- nych obrad, a potem kolejnych goso- wa, przewodniczcy kadej z czci Zgromadzenia poddawali pod spraw- dzenie (przez nacinicie przycisków w elektronicznych pilotach) iloci uczestników obrad przebywajcych na sali i zamierzajcych uczestniczy w gosowaniach. Byo to wane, gdy w trakcie obrad dochodziy kolejne osoby, ale take niektórzy opuszczali sal, std dane ilociowe byy uak- tualniane i odczytywane.
UHONOROWANIE ZASUONYCH I GOCINNE
POZDROWIENIA
Miym i doniosym momentem kadej z czci Walnego Zgromadze- nia byo wrczanie osobom zasuo- nym w dziaaniu spoecznym na rzecz Spódzielni Wpisów Honorowych do Ksigi Zasuonych dla KSM oraz Odznak Honorowych Spódzielni. Katowicka Spódzielnia Mieszka-
niowa honoruje swych najbardziej aktywnych i zasuonych dziaaczy i pracowników ustanowionymi 21 lat temu wasnymi wyrónieniami spódzielczymi. Na przestrzeni tych 21 lat Spódzielnia uhonorowaa 61 osób najwyszym wyrónieniem – Wpisem do Ksigi Zasuonych, 150 osób Odznak Honorow z Laurem, 462 osoby Odznak Honorow KSM, 575 osób dyplomem uznania, 493 osoby listami gratulacyjnymi.
Z przyczyn osobistych, w tym zdrowotnych, nie wszyscy zaproszeni na to galowe wrczanie mogli przy- by. Przyznane uchwa nr 23/2019 Rady Nadzorczej KSM wyrónie- nia w kolejnych dniach osobicie odebrali: Wpis do Ksigi Zasuo- nych – Zdzisawa Nowak (os. Gi- szowiec) i Stanisaw Januszek (os. ródmiecie), Odznak Honorow KSM z Laurem – Danuta Kupka (os. Giszowiec), Magdalena ukaszew- ska (os. Giszowiec), Henryk Adler (os. Wierzbowa), Leszek Boniewski (os. cigay), Radosaw Dosiak (os. Haperowiec), Wadysaw Kwiecie (os. Ligota), Marek Mryc (os. ci- gay), Wodzimierz Wgrzyn (os. cigay), natomiast Odznak Hono- row KSM – Magdalena Szymczak (os. Szopienice), Marian Samczuk (os. cigay).
Zaszczytne wyrónienia wrcza- li i gratulacje laureatom skada- li w imieniu Rady Nadzorczej jej
przewodniczca Grayna Kniat, wiceprzewodniczcy Rady Danuta Podlewska i Dariusz Tkaczewski oraz przewodniczcy Komisji Rewi- zyjnej RN Tadeusz Nowak, a take cay Zarzd Spódzielni.
Poród goci przybyych na spó- dzielcze Zgromadzenia by Maciej Biskupski, przewodniczcy Rady Miasta Katowic. Obecny podczas pierwszej i trzeciej czci obrad w swoim wystpieniu gratulowa naszej Spódzielni i jej czonkom wielkich osigni. Omówi liczne przykady bliskiej wspópracy samo- rzdowych wadz miasta z samorz- dowymi gremiami KSM i wskaza na jej dalsze moliwoci. W imieniu Rady Miasta i prezydenta Katowic Marcina Krupy yczy obecnym owocnych obrad, a Spódzielni dal- szego, znakomitego rozwoju.
TAJNE WYBORY RADY NADZORCZEJ
Przed rozpoczciem tajnych wybo- rów czonków nowej Rady Nadzor- czej, przewodniczcy Zgromadzeniu oraz przewodniczcy komisji wybor- czych przypominali, e szczegóowa informacja o zasadach zgaszania kandydatów do Rady Nadzorczej, wymogach jakie powinni spenia oraz o sposobie przeprowadzenia wyborów zostaa opublikowana w lip- cowo-sierpniowym wydaniu gazety KSM „Wspólne Sprawy” jako „In-
formacja o Walnym Zgromadzeniu KSM w 2020 roku i wyborach Rady Nadzorczej na kadencj lat 2020 - 2023”. Wydanie gazety dostarczo- ne zostao wszystkim czonkom do skrzynek pocztowych, a ponadto zna- lazo si ono na stronie internetowej KSM. Jednoczenie zawiadomienie o zwoaniu Walnego Zgromadze- nia KSM zgodnie z paragrafem 76 ustp 1 Statutu Spódzielni zostao przedstawione wszystkim czonkom poprzez wywieszenie zawiadomie na tablicach ogosze w budynkach Spódzielni, a take w prasie lokalnej, tj. „Gazecie Wyborczej” i „Dzien- niku Zachodnim” w wydaniu z dnia 4 wrzenia 2020 r.
Wszyscy kandydaci umieszczeni na licie speniaj okrelone w statu- cie KSM wymogi upowaniajce ich do uczestnictwa w wyborach do Rady Nadzorczej. Weryfikacji zgosze kandydatów pod ktem spenienia wymogów statutowych dokonaa Komisja Samorzdowo-Statutowa Rady Nadzorczej. Wycig z proto- kou z posiedzenia Rady Nadzorczej zawierajcy wyniki przeprowadzonej weryfikacji kandydatów w wybo- rach do Rady Nadzorczej na kaden- cj 2020-2023 pod ktem zgodnoci z wymogami statutu KSM zosta przekazany w dniu obrad Komisjom Wyborczym Walnego Zgromadzenia.
PADZIERNIK 2020 Wspólne Sprawy STRONA 7
Walne Zgromadzenie Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
Notariusz Katarzyna Stencel kadego dnia odbieraa do przechowania od przewodniczcych komisji mandatowych koperty z kartami wyborczymi.
Na zdjciu: w trzeciej czci Walnego Zgromadzenia karty przekazuje przewodniczcy komisji
mandatowej – Zbigniew Konarski
Osoby uhonorowane wyrónieniami Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej w towarzystwie kierowniczego gremium KSM
Przypominano take zasady go- sowania stanowice, e kady czo- nek Spódzielni posiada jeden gos i moe gosowa tylko i wycznie na jednego kandydata, wybranego z caej listy, z dowolnego okrgu wyborczego, a take to, e wybór czonków Rady Nadzorczej odbywa si w gosowaniu tajnym, za goso- wanie dokonywane jest na ostemplo- wanych pieczci Spódzielni kartach wyborczych zawierajcych imiona wszystkich kandydatów w kolejno- ci alfabetycznej, z podziaem na okrgi wyborcze. Informowano, e kade osiedle stanowi odrbny okrg wyborczy, a podzia na okrgi wybor- cze ma na celu zapewnienie wyboru do Rady Nadzorczej przedstawicieli z kadego osiedla.
Wyjaniano take ostateczne wyniki gosowa z obu dni obrad Zgromadzenia sumarycznie obliczy
Kolegium Walnego Zgromadzenia. W skad Rady Nadzorczej wchodz osoby, które cznie na wszystkich czciach Walnego Zgromadzenia uzyskay najwiksz liczb gosów w danym okrgu wyborczym, w ra- mach przypadajcych na ten okrg mandatów. Jeeli dwóch lub wi- cej kandydatów uzyska tak sama liczb gosów, a powodowaoby to przekroczenie liczby mandatów do obsadzenia w danym okrgu, do Rady Nadzorczej wchodzi wów- czas kandydat posiadajcy niszy numer czonkowski.
Karty wyborcze czonkom KSM uprawnionym w danej czci Wal- nego Zgromadzenia do gosowania wrczali czonkowie komisji manda- towo - skrutacyjnych. Karty zostay sporzdzone w ukadzie odpowia- dajcym prezentacji kandydatów do Rady Nadzorczej, która bya udostpniona przez Zarzd i Rad Nadzorcz KSM w formie dodatku do miesicznika „Wspólne Sprawy” nr 9 z wrzenia br., a take na stronie internetowej KSM.
Nastpnie – po dokonaniu aktu wy- borczego przez czonków Spódzielni oraz penomocników – czonkowie komisji podchodzili do gosujcych z przezroczystymi urnami i zbie- rali karty gosowa. Po zakocze- niu procedury oddawania gosów komisje mandatowo - skrutacyjne ustalay liczb wrzuconych do urn kart, co stanowio liczb gosuj- cych w danej czci Zgromadzenia i za potwierdzeniem przekazyway je, w ostemplowanych pakietach, notariusz Katarzynie Stencel do prze- chowania, a nastpnie do zwrotnego przekazania 2. 10. br. Kolegium Wal- nego Zgromadzenia.
SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019
I KIERUNKI NA ROK 2020
Rozpatrywanie pakietu sprawozda za rok 2019 zaczto od „Sprawoz- dania Rady Nadzorczej z dzia-
alnoci w 2019 roku”. Zgodnie z obowizujcymi przepisami byo ono wyoone do wgldu czonków w siedzibie Spódzielni w statutowym terminie, a informacj o prawie zapo- znania si z tym dokumentem czon- kowie otrzymali w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Zostao ono take opublikowane w lipco- wo - sierpniowych „Wspólnych Sprawach”, a nadto udostpnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej KSM.
Opinie i wnioski Rady Nadzor- czej KSM rekomendujce podjcie uchway dotyczcej „Sprawozda- nia RN” oraz wszystkich kolejnych uchwa przedstawiali w poszczegól- nych czciach Walnego Zgroma- dzenia: – w pierwszym dniu Danuta Podlewska zastpca przewodniczcej RN, w drugim dniu Grayna Kniat przewodniczca Rady i w trzecim dniu Tadeusz Nowak przewodnicz- cy Komisji Rewizyjnej RN.
Z kolei omawiano i gosowano przyjcie „Sprawozdania Zarzdu
z dziaalnoci KSM za 2019 rok w tym sprawozdania finansowego za tene rok”. Materiay sprawoz- dawcze Zarzd Spódzielni, wzorem lat ubiegych, dla usprawnienia prze- biegu obrad, przygotowa w formie pisemnej. Zawieraj one sprawoz- danie z dziaalnoci Zarzdu za rok 2019, jak i najwaniejsze elementy sprawozdania finansowego za ten okres, w tym bilans Spódzielni. Ze sprawozdaniem Zarzdu czonkowie Spódzielni mieli moliwo wcze- niejszego zapoznania si, bowiem sprawozdanie Zarzdu byo przed- stawione do wiadomoci czonków i to trzykrotnie.
Po raz pierwszy w formie pisem- nej, sporzdzonej w okresie przed zakoczeniem badania sprawozda- nia finansowego KSM za 2019 rok przez biegego rewidenta i dostar- czonego czonkom i nieczonkom,
a mieszkacom Spódzielni – przed Zebraniami Osiedlowymi odbywa- jcymi si w okresie od listopada 2019 do stycznia 2020 r., w for- mie specjalnego dodatku do gazety KSM „Wspólne Sprawy”. Byo ono przedmiotem obrad wszystkich 17 Zebra Osiedlowych KSM odbytych w okresie pomidzy 28.11.2019 r. i 30.01.2020 r.
Po raz wtóry zostao zamieszczone w lipcowo-sierpniowym wydaniu miesicznika „Wspólne Sprawy” (jako uzupenienie), który równie dostarczony zosta za porednictwem skrzynek pocztowych (na kady ad- res).
I po raz trzeci – pene sprawoz- danie Zarzdu z dziaalnoci KSM za 2019 r. wraz z raportem i opi- ni biegego rewidenta z Kancelarii Usug Ksigowych i Doradztwa Po- datkowego Boena Ksiopolska – badajcego sprawozdanie finansowe KSM za 2019 r. byo udostpnione w siedzibie Dyrekcji Spódzielni do (Dokoczenie na str. 8)
wgldu wszystkim zainteresowanym czonkom Spódzielni w terminie statutowym, tj. od 7 wrzenia br. do rozpoczcia Walnego Zgromadze- nia, o czym czonkowie KSM zostali poinformowani poprzez wywieszone zawiadomienie na tablicach ogo- sze w budynkach Spódzielni, jak i w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Spódzielni.
Kolejna cz debaty Walnego Zgromadzenia powicona bya „Kie- runkom rozwoju dziaalnoci go- spodarczej, spoecznej i kulturalnej KSM na rok 2020”. Z dokumentem tym czonkowie Spódzielni zapozna si mogli w lipcowo - sierpniowym numerze „Wspólnych Spraw”, jaki otrzymali za porednictwem skrzy- nek pocztowych, który take zosta udostpniony na stronie interneto- wej KSM.
GOSOWANIA ZATWIERDZAJCE
DLA ZARZDU
W kadej czci Walnego Zgroma- dzenia odbyway si nastpnie goso- wania w sprawie uchwa dotyczcych zatwierdzenia: „Sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaalnoci za 2019 rok”, „Sprawozdania Zarzdu z dzia- alnoci KSM za 2019 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2019 rok”, a take „Kierunków rozwoju dziaalnoci gospodarczej, spoecznej i kulturalnej KSM na 2020 rok” oraz udzielenia w odrbnych, jawnych go- sowaniach, absolutorium imiennego czonkom Zarzdu za dziaalno w 2019 roku.
Przed przystpieniem do gosowa- nia nad imiennym absolutorium dla czonków Zarzdu – prezes Krystyny Piaseckiej, zastpcy prezesa Zbignie- wa Olejniczaka i zastpcy prezesa Teresy lzkiewicz w kadej czci obrad gos zabierali, z upowanienia Rady Nadzorczej, jej reprezentan-
STRONA 8 Wspólne Sprawy PADZIERNIK 2020
(Dokoczenie ze str. 7)
Walne Zgromadzenie Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
ci – wymienieni wczeniej Danuta Podlewska, Grayna Kniat i Tade- usz Nowak.
Przedstawiai oni uczestnikom obrad stanowisko Rady Nadzorczej wyraone w uchwale stwierdzajcej, e „Rada Nadzorcza Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej – dziaa- jc na podstawie § 89 ust. 17 Statutu Spódzielni rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Katowickiej Spó- dzielni Mieszkaniowej udzielenie absolutorium za dziaalno w roku 2019 wszystkim czonkom Zarz- du Spódzielni”.
Biece wyniki wszystkich goso- wa, w tym absolutoryjnych (dokony- wanych przy pomocy elektronicznych terminali – pilotów), wywietlane byy natychmiast na megaekranach i podawane przez przewodniczcych komisji mandatowo - skrutacyjnych.
Sumaryczne wyniki wszystkich gosowa ze wszystkich trzech cz- ci Zgromadzenia obliczyo dopiero 2 padziernikaKolegium Walnego Zgromadzenia i ujo w swoim pro- tokole.
Walne Zgromadzenie przystpio nastpnie do podejmowania kolej- nych uchwa. Zbiorcze wyniki take i tych gosowa zsumowao dopiero 2 padziernika Kolegium Walne- go Zgromadzenia.
Wpierw gosowano nad uchwa w sprawie przyjcia „Zaktualizowa- nej Strategii Ekonomicznej Kato- wickiej Spódzielni Mieszkaniowej na lata 2020 - 2029”. Propozycja aktualizacji Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2020 - 2029 zostaa roz-
patrzona i pozytywnie zaopiniowana przez Rad Nadzorcz na posiedzeniu plenarnym 26 maja 2020 r. Rada Nadzorcza uznaa, e przyjte w Stra- tegii na rok 2020 zakresy rzeczowe i nakady finansowe uwzgldniaj zalecenia Rady Nadzorczej i uwarun- kowania dodatkowe przyjte przez ni, a bdce uszczegóowieniem zatwierdzonego ju wczeniej przez Rad Nadzorcz planu gospodarczego i programu dziaalnoci spoecznej i kulturalnej KSM na 2020 rok. Rada Nadzorcza uznaa za zasadne przyj- cie przedoonej aktualizacji Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2020 - 2029 jako programu kierunkowego bdcego uszczegóowieniem reali- zowanego w KSM „Wieloletniego programu dziaa zmierzajcych do sukcesywnego zmniejszenia zobowi- za finansowych Spódzielni wynika- jcych z realizacji robót z funduszu remontowego cz „A”, a take za- znaczya, e program Strategii Eko- nomicznej KSM na lata 2020 - 2029 bdzie aktualizowany i uszczegóa- wiany w kolejnych latach realizacji.
Nastpnie procedowano nad uchwa w sprawie oznaczenia w wysokoci 28 milionów zotych najwyszej sumy zobowiza jak Spódzielnia moe zacign w 2020 r. W sumie tej – 7 500 000,00 z pochodzi ma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Go- spodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie termomodernizacji budynków przy ul. Tokarskiego 2, Tokarskiego 4, Osiedlowej 15, Zam- kowej 51, Zamkowej 53, Jaboniowej 46, Daszyskiego 15-21, Zielonogór-
skiej 13-21, wraz z uprawnieniem do odpowiedniego ich zabezpieczenia (co stanowi powtórzenie prawomoc- nej uchway Walnego Zgromadzenia KSM z 2019 r.); – 7 000 000,00 z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie termomodernizacji budynków przy ul.: Wojciecha 27-27b, Budryka 1, Morawa 119d, Zamkowej 47, Zam- kowej 49, 1-go Maja 156-156d, wraz z uprawnieniem do odpowiedniego ich zabezpieczenia.
Kolejnym blokiem trzech go- sowa byy kwestie zwizane ze sprawami gruntowymi. Debatowa- no i gosowano nad zbyciem praw uytkowania wieczystego nierucho- moci nalecych do KSM. Doty- czyo to zbycia prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci KSM w Katowicach przy ul. Zamkowej o cznej powierzchni ok. 680 m2, przy ul. Pod Kasztanami o pow. 1578 m2, przy ul. Czerwiskiego 8 o cznej pow. ok. 60 m2
Kadorazowo przekazywano sto- sowne okrelenia wielkoci i pooe- nia dziaki, uzasadnienie celowoci jej zbycia i pozytywn w tej mierze opini waciwej Rady Osiedla. Ich zbycie zaopiniowaa take pozytyw- nie Rada Nadzorcza.
WYBÓR DELEGATA KSM NA ZJAZD DELEGATÓW
RZRSM
ku Rewizyjnego Spódzielczoci Mieszkaniowej w Katowicach, do którego nasza Spódzielnia naley. KSM przysuguje 1 mandat dele- gata. Na list wyborcz zgoszona zostaa jedna kandydatura w osobie Krystyny Piaseckiej, prezes Zarzdu naszej Spódzielni.
Podobnie jak przy wyborach Rady Nadzorczej czonkowie poszczegól- nych komisji mandatowo-skrutacyj- nych, waciwych dla danych czci Walnego Zgromadzenia, rozdali uczestnikom Zgromadzenia karty do gosowania, a nastpnie – po akcie gosowania – zebrali je do przero- czystych urn wyborczych. Komisje mandatowo - skrutacyjne przeliczyy w kadym dniu ilo wyjtych z urn kart wyborczych i w opiecztowa- nych kopertach odday je do depozytu notariusz Katarzynie Stencel.
W ten sposób wypeniony zosta w caoci porzdek obrad i przewod- niczcy ogaszali ich zakoczenie.
Walne Zgromadzenie, odbywajce si w tym roku w bezprecedenso- wym uwarunkowaniu, przebiego we wszystkich trzech czciach sprawnie. Byo to wynikiem zarówno waciwego, organizacyjnego przy- gotowania przez wadze i administra- cj Spódzielni, jak i umiejtnoci, jakimi wykazyway si wszystkie osoby wybrane do prezydiów i po- woanych komisji, a take konstruk- tywnego podejcia do Zgromadzenia jego uczestników.
Relacj piórem i obiektywem przygotowa:
ZBIGNIEW P. SZANDAR
Kolegium Walnego Zgro- madzenia Katowickiej Spódzielni Mieszkanio-
wej obradujcego w dniach 29 i 30 wrzenia oraz 1 padziernika 2020 roku zgromadzio si 2.10.br. w sali konferencyjnej, w siedzibie KSM przy ul. Klonowej 36c.
W skad Kolegium wchodzili: n z pierwszego dnia obrad Walnego
Zgromadzenia (29.09.) – Kazi- mierz Wzorek, przewodniczcy prezydium obrad, Magdalena u- kaszewska sekretarz i Agnieszka
Z POSIEDZENIA KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
Skad osobowy nowej Rady Nadzorczej KSM Krupska przewodniczca Komi- sji Mandatowo-Skrutacyjnej;
n z drugiego dnia obrad Walnego (30.09.) – Stanisaw Januszek, przewodniczcy prezydium obrad, Maria Macio sekretarz i Anna Glüksman przewodniczca Ko- misji Mandatowo-Skrutacyjnej:
n z trzeciego dnia Zgromadzenia (1.10.) – Józef Zimmermann przewodniczcy prezydium obrad, Boena Machnik sekretarz i Zbi- gniew Konarski przewodniczcy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Jak wynika z protokou z posie- dzenia Kolegium przystpiono do wyboru przewodniczcego Kolegium Walnego Zgromadzenia. Czonkowie Kolegium w gosowaniu jawnym na przewodniczcego Kolegium wybrali jednogonie Stanisawa Januszka.
Po zapoznaniu si z protokoami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych trzech czci Walnego Zgromadze- nia oraz z wynikami gosowania nad projektami uchwa poddanymi pod gosowanie Kolegium Walnego Zgro- madzenia stwierdzio co nastpuje:
l pierwsza cz Walnego Zgroma- dzenia KSM obejmowaa czon- ków Spódzielni zamieszkaych w osiedlach Centrum-I, Hape- rowiec, Giszowiec, Graniczna, Janów, Ligota;
l druga cz Walnego Zgroma- dzenia KSM obejmowaa czon- ków Spódzielni zamieszkaych w osiedlach Superjednostka, ród- miecie, Murcki, Wierzbowa, im. ks. Franciszka cigay, Szopie- nice, im. Alfonsa Zgrzebnioka oraz czonków o których mowa w § 5, ust. 6 Statutu KSM;
PADZIERNIK 2020 Wspólne Sprawy STRONA 9
2 padziernika 2020 r. zebrao si Kolegium Walnego Zgromadzenia w skadzie (od prawej) - Zbigniew Konarski, Maria Macio, Stanisaw Januszek, Boena
Machnik, Magdalena ukaszewska, Anna Glüksman, Agnieszka Krupska, Kazimierz Wzorek, Józef Zimermann.
Z POSIEDZENIA KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
l trzecia cz Walnego Zgroma- dzenia KSM obejmowaa czon- ków Spódzielni zamieszkaych w osiedlach Gwiazdy, im. Jerzego Kukuczki, im. ks. Piotra ciegien- nego i Zawodzie
l w kadej czci Walnego Zgro- madzenia uczestniczya zmienna ilo osób, dlatego przewodnicz- cy Zgromadzenia zarzdzali usta- lanie liczby uczestników w trakcie obrad przed przystpieniem do gosowania nad poszczególny- mi uchwaami.
W wyniku gosowania nad uchwa- ami poddanymi pod gosowanie w obu czciach Walnego Zgroma- dzenia podjto nastpujce uchway:
n nr 1/2020 w sprawie zatwierdze- nia „Sprawozdania Rady Nad- zorczej Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej z dziaalnoci za 2019 rok”,
n nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarzdu z dzia- alnoci Katowickiej Spódziel- ni Mieszkaniowej za 2019 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2019 rok”,
n nr 3/2020 w sprawie podziau nadwyki budetowej,
n nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia „Kierunków rozwoju dziaalnoci gospodarczej, spoecznej i kul- turalnej Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej na 2020 rok”,
n nr 5/2020 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarzdu KSM mgr Krystynie Piaseckiej absolutorium za dziaalno w 2019 roku,
n nr 6/2020 w sprawie udzielenia Zastpcy Prezesa Zarzdu KSM mgr Zbigniewowi Olejniczako- wi absolutorium za dziaalno w 2019 roku,
n nr 7/2020 w sprawie udzielenia Zastpcy Prezesa Zarzdu KSM
mgr Teresie lzkiewicz absoluto- rium za dziaalno w 2019 roku,
n nr 8/2020 w sprawie przyjcia zaktualizowanej Strategii Ekono- micznej KSM na lata 2020-2029,
n nr 9/2020 w sprawie oznaczenia najwyszej sumy zobowiza du- goterminowych, jak KSM moe zacign w 2020 roku,
n nr 10/2020 w sprawie zbycia prawa uytkowania wieczyste- go nieruchomoci KSM przy ul. Zamkowej w Katowicach,
n nr 11/2020 w sprawie zbycia prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci KSM przy ul. Pod Kasztanami w Katowicach,
n nr 12/2020 w sprawie zbycia prawa uytkowania wieczyste- go nieruchomoci KSM przy ul. Czerwiskiego 8 w Katowicach.
Czonek Kolegium Walnego Zgro- madzenia Józef Zimmermann zgosi wniosek o wyczenie go z procedu- ry liczenia gosów w wyborach do Rady Nadzorczej, z uwagi na fakt, e by jednym z kandydatów w tych wyborach. Przewodniczcy Kole- gium zarzdzi przystpienie Kole- gium do liczenia gosów oddanych w wyborach do RN z wyczeniem J. Zimmermanna. Jednoczenie zdecy- dowano, e J. Zimmermann z innymi czonkami Kolegium bdzie liczy gosy oddane w tajnym gosowaniu na delegata KSM na Zjazd Delegatów Regionalnego Zwizku Rewizyjne- go Spódzielczoci Mieszkaniowej w Katowicach.
Przybya na posiedzenie Kolegium notariusz Katarzyna Stencel prze- kazaa przewodniczcemu Kolegium Stanisawowi Januszkowi zdepono- wane u niej karty wyborcze z goso- wa we wszystkich trzech czciach Walnego Zgromadzenia. Z depozytu u notariusza odebrano 757 kart wy- borczych z tajnego gosowania w wy-
borach do Rady Nadzorczej KSM oraz 158 kart z tajnego gosownia nad uchwa w sprawie wyboru Delegata KSM na Zjazd Delegatów RZRSM.
Po przeliczeniu kart Kolegium stwierdzio, e na 757 kart z tajnych wyborów do Rady Nadzorczej KSM 2 karty s niewane. W wyniku goso- wania do Rady Nadzorczej wybrano nastpujce osoby:
l Okrg wyborczy nr 1 os. Centrum- -I – Przemysaw Drg,
l Okrg wyborczy nr 2 os. Super- jednostka – Jerzy Wesoowski,
l Okrg wyborczy nr 3 os. Hape- rowiec – Radosaw Dosiak,
l Okrg wyborczy nr 4 os. ród- miecie – Jarosaw Bednarczyk,
l Okrg wyborczy nr 5 os. Gwiazdy – Ryszard wieboda,
l Okrg wyborczy nr 6 os. Gi- szowiec – Rafa Majchrzak, Zdzisawa Nowak, Danuta Podlewska,
l Okrg wyborczy nr 7 os. Murcki – Stanisaw Orzechowski,
l Okrg wyborczy nr 8 os. Wierz- bowa – Teresa Wizania,
l Okrg wyborczy nr 9 os. im. Kukuczki – Piotr Michalski, Józef Zimmermann,
l Okrg wyborczy nr 10 os. im. cigay – Leszek Boniewski,
l Okrg wyborczy nr 11 os. Gra- niczna – Krzysztof Laso,
l Okrg wyborczy nr 12 os. Szo- pienice – Marian wierczyski,
Okrg wyborczy nr 13 os. Janów – Andrzej Duda,
l Okrg wyborczy nr 14 os. im. ciegiennego – Janina Bako, Magdalena Habdas,
l Okrg wyborczy nr 15 os. Zawo- dzie – Krystyna Klaczkowska, Andrzej ukasiewicz,
l Okrg wyborczy nr 16 os. im. Zgrzebnioka – Teresa Pruchnicka,
l Okrg wyborczy nr 17 os. Ligota – Piotr Pieczara.
Kolegium jednoczenie stwier- dzio, e w Okrgu Wwyborczym nr 4 - ródmiecie dwóch kan- dydatów uzyskao t sam ilo gosów, zatem o wejciu w skad Rady Nadzorczej zadecydowa niszy numer czonkowski kan- dydata.
Kolegium stwierdzio nastpnie, po przeliczeniu 158 kart z tajnych wyborów delegata KSM na Zjazd Delegatów Regionalnego Zwizku Rewizyjnego Spódzielczoci Miesz- kaniowej w Katowicach, e wszystkie karty s wane. W wyniku goso- wania delegatem zostaa wybrana Krystyna Piasecka.
* * *
* * *
Funkcyjny skad Rady Nadzorczej – po jej ukonstytuowaniu si – opu- blikowany zostanie w nastpnym wydaniu „Wspólnych Spraw”.
Notariusz Katarzyna Stencel przekazaa przewodniczcemu Kolegium Stanisawowi Januszkowi zdeponowane u niej karty wyborcze z gosowa
ze wszystkich trzech czci Walnego Zgromadzenia.
STRONA 10 Wspólne Sprawy PADZIERNIK 2020
Mgr Krystyna Piasecka
(Dokoczenie na str. 13)
Wielu sporód ogólnej licz- by czonków Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
ma ju, jak si to mówi, „swoje lata” (nikomu jego wieku nie wypomina- jc). Osoby modsze to równie spora cz naszej spódzielczej wspólnoty. Jednak – niezalenie od wieku, od swej dorosoci, dojrzaoci, wie- dzy, wyksztacenia, dowiadczenia, umiejtnoci – sytuacja, w jakiej zna- lelimy si w biecym roku sprowa- dzia niemal kadego z nas, w obliczu wiatowej pandemii COVID-19 (jako czstk globalnego spoeczestwa), do roli bezbronnych, mao jeszcze wiedzcych i zdanych na zrzdzenia losu „malców”, tj. kogo, kto nie ma racjonalnej wiadomoci tego, co go czeka. Szerokie odczucia spoecz- nego lku – co zrozumiae – tutaj sprowadzam do naszego spódziel- czego gremium, ale przecie jest ono powszechne w wielu rodowiskach: w rodzinach, wród zaóg wikszych i mniejszych przedsibiorstw, firm i instytucji, a w poszczególnych po- ziomach pokoleniowych – od dzieci i modziey poczynajc, przez tych – co „w sile wieku”, na seniorach koczc.
Przebieg odbytego w ostatnim okresie, najwaniejszego w kadym roku spoeczno-gospodarczego ycia Spódzielni wydarzenia, jakim jest Walne Zgromadzenie ogóu czon- ków, potwierdzi, i mimo wszystko „radzimy sobie”!
Dla zaplanowanych w trzech cz- ciach obrad (29 i 30 wrzenia oraz 1 padziernika), w budynku „Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” w Katowi- cach tym razem przygotowane zostay trzy oddzielone „sale” zapewniajce bezpieczny udzia dla wszystkich przybyych na obrady osób. Zadba- limy o pen gwarancj spenienia wszelkich wymogów sanitarnych, (wynikajcych z wprowadzonego w Polsce rozporzdzeniem ministra zdrowia stanu epidemii), na czele z zachowaniem stosownego dystansu spoecznego, jak i niezbdnych wa- runków organizacyjno - technicznych. Nie byo to zadaniem atwym, biorc zwaszcza pod uwag nieprzewidywal- no frekwencji osób uprawnionych do udziau, jak te struktur samego budynku (np. nasycenie elementami metalowymi zbrojenia cian i stropów, itp.) W sumie, jak si jednak okazao w adnym dniu, mimo znacznie wy- szej ni w latach poprzednich liczby uczestników, w adnym momencie obrad, przygotowane miejsca siedzce nie zostay w peni wykorzystane, a zatem nie trzeba byo podejmowa w tym wzgldzie innych rodków doranych.
W trafnie dobranym (jak si oka- zao), czasie – powstaa szansa po- konania przeszkód pitrzcych si od wielu miesicy w terminowym sfina- lizowaniu Walnego Zgromadzenia KSM czcego si z podsumowaniem roku 2019, zatwierdzeniem kierunków
dziaania na rok 2020 i inne, w tym istotnego dla dziaalnoci Spódzielni wyboru 22-osobowego skadu Rady Nadzorczej na now kadencj 2020 - 2023. Mamy to ju za sob.
Uznaj to za sprzyjajcy zbieg zdarze, jako e zdoalimy odby wszystkie czci Walnego Zgroma- dzenia, uprzedzajc o pen dekad dni objcie caego kraju now fal zachorowa na COVID-19, a w ich nastpstwie ustanowienie w kraju tzw. „strefy ótej” i wprowadzenie znacznie zaostrzonych rygorów.
Dzikuj, w tym miejscu, wszyst- kim Czonkom KSM, którzy umo- liwili skuteczne przeprowadzenie naszych dorocznych obrad, za przyby-
cie na „Walne” i decyzj by skorzysta – poprzez gosowania – z posiadanego prawa do osobistego uczestniczenia w sprawowaniu wadzy. By to nie tylko akt signicia po posiadane prerogatywy w demokratycznej sa- morzdnoci spódzielczej, lecz take – co podkrelam – akt rozsdnie wy- waonej odwagi i umiejtne poddanie si nietypowym ograniczeniom sytu- acyjnym. Dzikuj pracownikom Spódzielni i obsugujcym nasze Zgromadzenie firmom zewntrznym, którzy to wydarzenie wspólnym wy- sikiem przygotowywali, a take czu- wali nad jego sprawnym przebiegiem (spotykajc si te niestety kilkakro z brakiem zrozumienia, a nawet nie- kulturalnym zachowaniem ze strony niektórych przybyych na obrady osób, w tym zreszt gównie legitymuj- cych si penomocnictwami czonków lub statusem goci – bdc osobami czonkom lub penomocnikom towarzyszcymi).
Sprawozdanie z Walnego Zgro- madzenia, jak równie od- bytego po zamkniciu obrad
(zaraz nastpnego dnia) posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia – podsumowujcego wyniki gosowa z wszystkich trzech czci, przedsta- wione zostao w odrbnych relacjach – równie publikowanych w tyme wydaniu „Wspólnych Spraw”. Zach- cam przeto wszystkich, czytajcych niniejszy felieton, a szczególnie PT Czonków KSM, do zapoznania si z tymi relacjami, bowiem decyzje podjte przez Walne Zgromadzenie (nasz najwyszy organ spódzielczej wadzy) maj moc wica dla wadz Spódzielni i kadego z czonków naszej spódzielczej korporacji, dla
tego wszystkiego, co i jak dzieje si w naszej Spódzielni.
W tym miejscu, specjalnie dla nie- ustajcego w pytaniach grona nowych czonków KSM i gwoli przypomnie- nia, wszystkim innym, przekazuj wyjaniajca informacj, e ustawowo i zgodnie ze Statutem KSM organami wadzy Spódzielni s: Walne Zgro- madzenie, Rada Nadzorcza, Zarzd Spódzielni, Zebrania Osiedlowe i Rady Osiedli. Przy okazji zachcam wic wszystkich zainteresowanych równie do lektury Statutu KSM, który dostpny jest na stronie internetowej: ksm.katowice.pl
Do wystawionych kadego dnia obrad „skrzynek wniosków” – na ewentualne indywidualne
postulaty Czonków w dotyczcych ich kwestiach, tym razem nie zoono adnych – co tylko wiadczy o tym, e Czonkowie s wiadomi tego, i swoje osobiste sprawy powinno si i warto przede wszystkim zaatwia na bieco w agendach Spódzielni lub te w kontakcie z dziaajcymi cay
rok organami Spódzielni – nie czeka- jc na doroczne Walne Zgromadzenie.
Wyraam nadziej, e przyszo- roczne Walne Zgromadzenie bdzie na powrót odbywa si ju w normal- nych warunkach, wszak do czerwca 2021 roku pozostao jeszcze (a moe tylko) 9 miesicy. Dzi – najwaniej- szym z moich ycze, jakie kieruj do wszystkich czytajcych niniejsze refleksje jest – bymy doczekali zbio- rowego pokonania pandemii i osobi- stego trwania w zdrowiu.
Szczególn doz serdecznoci kie- ruj do tej czci czonków i miesz- kaców zasobów KSM, jak stanowi osoby w wieku podeszym - senioral- nym. Mamy teraz przecie padziernik – miesic Seniorów. Wedug oficjal- nych danych statystycznych ludzie w wieku 60+ stanowi jedn czwart polskiego spoeczestwa. W gronie czonkowskim naszej Spódzielni s poow. W wikszoci – niemal caym, dojrzaym, samodzielnym y- ciem zwizani s z KSM – ze swoim budynkiem, mieszkaniem (lub innym lokalem), osiedlem, z ssiadami, z wi- dokiem z okna na ulic, na skwer, na przeciwlegy dom i na stojce, te- raz niemal wszdzie, samochody (o miejscach dla których to pojazdów ustawodawcy przed kilkudziesiciu laty, ustalajcy dla spódzielczych osiedli normatyw parkowania, jednego auta na 40 mieszka – nie popisali si dalekowzroczn wyobrani, nie prze- widujc stopnia rozwoju motoryzacji, jak i – nie da si ukry – znaczcego wzrostu zamonoci spoeczestwa polskiego, jeli posiadanie auta uznaje si za przejaw bogactwa i luksusu).
Wielu z grona dzisiejszych senio- rów jest jeszcze czynnych zawodowo. Niektórzy pod wieloma wzgldami s
sprawni i aktywni, m.in. pozostajc za „pan brat” ze wspóczesn cywilizacj komputerow. Ci s te internetowo niezaleni i wyedukowani na miar swych potrzeb. S te, w tej populacji wiekowej, osoby chtnie integrujce si w rónych grupach ssiedzkich, koleeskich, zainteresowa, uniwersytetach trzeciego wieku, itp. – potrafic umiejtnie zaadaptowa i wykorzysta, w pozytywnym tego sowa znaczeniu, swój atut wieku. S zdolni by sign i korzysta z licznych przywilejów adresowanych do tych, którym „srebrz si wosy”, przez Pastwo, Samorzd Miejski czy Spódzielni.
Niestety, istnieje równie starsza cz ludnoci (statystycznie bliej jeszcze nieokrelona), która de facto jest spoecznie wykluczona. Ozna- cza to, i pozostaje poza wiedz i dobrodziejstwem tych wszystkich uatwie i zdobyczy techniki, jakie niesie wspóczesno (a w wielu przy- padkach nie wiedzc nawet o ich ist- nieniu). Cechuje j dua doza ogólnie
rozumianej nieporadnoci yciowej, wskutek czego osoby te pozbawione s moliwoci godnego, zdrowego, radosnego przeywania lat odpoczyn- ku po czasie aktywnoci yciowej – rodzinnej, zawodowej, spoecznej. S oni w naszym otoczeniu, a ich obecn egzystencj mona spuentowa, e s objci nie t – kilkutygodniow kwarantann koronawirusow – ale wieloletnim, samotnym, na granicy niedostatku, zamkniciem w zdoby- tych ongi „czterech cianach”. I to o nich tutaj myl. Oni bez pomocy osób trzecich, we wspóczesnym wie- cie czuj si zagubieni i niepotrzebni, a tak by nie powinno.
Prosz, wic z tego miejsca wszystkich, gównie za mod- szych i w sile wieku, by nie
zamykali si na ludzi starych. Pa- dziernikowy czas – czas Seniorów – niechaj bdzie ku temu impulsem. Od powitalnego „dzie dobry” poczy- najc, przez propozycj najróniejszej pomocy, po zacht „a moe wybie- rzemy si razem do którego np. ze spódzielczych klubów, bo tak wiele ciekawych rzeczy w nich si dzieje”.
Samotni seniorzy s jake czsto ofiarami ataków przestpców. O oszu- stwach, potocznie ju nazywanych mianami: „na wnuczka”, „na pracow- nika administracji”, „na policjanta”, a ostatnio te na koronawirusa – sporo jest informacji w codziennych do- niesieniach medialnych (w tym od czasu do czasu te i na amach naszej gazety). Metody znane, powielane, nieustannie modyfikowane. yciowo dobroduszni seniorzy chc spieszy z pomoc swoim (dorosym!) dzie- ciom czy wnukom, gdy ci, rozpacz- liwym gosem wzywaj pomocy. Na
PADZIERNIK 2020 Wspólne Sprawy STRONA 11
(Dokoczenie na str. 13)
PROBLEM CIEPA W KILKU ODSONACH
Na kilka dni przed rozpo- czciem sezonu grzew- czego 2020/2021 byo
wci pogodnie i bardzo ciepo, ale analizowalimy wówczas prognozy pogodowe na zbliajcy si weekend, a te nie byy obiecujce. Zapowiadao si znaczne ochodzenie, a do tego deszcz i wiatr. Doszlimy wic do wniosku, e dalsza zwoka (pomimo wiadomoci kosztów) bdzie nie- uzasadniona, natomiast dyskomfort przebywania mieszkaców w week- end w wychodzonym mieszkaniu stanie si dokuczliwy i draliwy. Decyzja o terminie uruchomienia, od dnia 24 wrzenia br., dostaw ciepa na potrzeby centralnego ogrzewania w zarzdzanych przez Spódzielni zasobach okazaa si wic precyzyj- nie trafna.
Mam w tym miejscu moliwo przypomnienia Pastwu, e obecnie nie ma ju ustawowo okrelonego terminu, w którym naley urucha- mia ogrzewanie. Decyzje w tym zakresie – w imieniu uytkowników lokali – podejmuje zarzdca, na pod- stawie prognoz pogodowych oraz stanu gotowoci instalacji i urzdze odbiorczych ciepa.
CIEPO MUSI DOTRZE Z CIEPOWNI
DO KALORYFERA Skoro wic zapada decyzja, e
grzejemy od czwartku, to czemu ciepo nie popyno do wszystkich mieszka jeszcze tego dnia, mao tego – do zdecydowanej wikszoci lokali dotaro dopiero w pitek? Wyjanie- nie tkwi w tym, e ciepo systemowe, z którego w zdecydowanej wikszoci korzystamy, ma znacznie oddalone róda ciepa (ciepownie), a jego dostawa do wymienników (niestety najczciej grupowych), a nastpnie do budynków, zajmuje czas od kilku do kilkunastu godzin. Tymczasem, w niektórych, nielicznych lokaliza- cjach, ciepo dotaro do mieszka niestety z jeszcze wiksz zwok, na- wet po ówczesnym weekendzie. Nie ma na to postawione pytanie prostej i jednoznacznej odpowiedzi. W ka- dym przypadku przyczyna bya inna.
Zacznijmy od tego, e kotownie wasne Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej zostay tradycyj- nie, jak co roku, uruchomione na- tychmiast. Ju w czwartek grzejniki byy ciepe: w Murckach, w rejonie Roanowicza i Daszyskiego, w bu- dynkach: Józefowska 35b i Rysia 10-12, Armii Krajowej 50, Cyranek 1-9, Zgrzebnioka 8a, Bohaterów Monte Cassino 22, 24, 26 oraz Kar- owicza 15.
Niewielkie opónienia w osiedlu Giszowiec zdarzyy si w rejonie budynków: Mysowicka 8, 14-16, 20-22 ogrzewanych do minionego sezonu grzewczego z grupowej stacji wymienników ciepa przy ul. My- sowickiej 28. Tam bowiem nast- puje systemowa zmiana organizacji dostawy ciepa. Likwidowana jest
grupowa stacja wymienników ciepa ogrzewania na rzecz indywidualnych, dwufunkcyjnych stacji wymienników ciepa. Centralnie podgrzana woda bdzie tam wreszcie dostarczana! To jest zmiana oczekiwana przez mieszkaców, do której dojdzie ju w roku 2021 po wykonaniu caej instalacji c.c.w. Póki co, to konty- nuujemy przygotowania.
Dlaczego robót nie zakoczono jak naley – czyli w sierpniu? Odpowied jest tylko jedna: pandemia COVID-19 z jej konsekwencjami tj. opónione zgody dostawcy (Dalkia S.A.), opó- nione dostawy materiaów i urzdze, robót oraz ograniczenia dostpu do budynków i lokali itp. Niestety czas zosta utracony bezpowrotnie. Prosz si nie dziwi, e staralimy si do ostatniej chwili wykorzysta dobr
pogod i podgoni plan. Nie wszystko zaleao od Spódzielni. Nasi part- nerzy równie przeywali podobne problemy i proces realizacyjny by przez to mocno zakócony.
Kilka dni póniej uruchomiono ogrzewanie w budynku Jordana 16 - 16c. Realizowana bya tam komplek- sowa wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami. Trzeba byo prace zakoczy, a warunki trudne, a na- wet niezwykle niedogodne. Mona mówi, e spotkalimy si z duym zrozumieniem ze strony samych mieszkaców (za co dzikujemy!), a i aura pomoga. Po kilku dniach chodniejszych przyszo ocieplenie pogody, wic zdoano roboty do- koczy i uruchomi now instalacj grzewcz. Przyczyny powysze (cho moe nie wszystkie opisaem) utrud- niy start ogrzewania i byy niezale- ne od uytkowników lokali.
DLACZEGO GRZEJNIKI S ZAPOWIETRZONE?
Byy jednak i inne przypadki. Zapewne byli, bo zawsze s, wród czytajcych mieszkacy, do których ciepo nie dotaro mimo tego, e w wikszoci lokali w ich budynku grzejniki ju byy ciepe. Powód by jak zwykle ten sam: zapowietrze- nie grzejników!
To odwieczne utrapienie na poczt- ku kadego prawie okresu grzewcze- go. Od kiedy 30 lat temu musielimy zrezygnowa z instalacji centralnego odpowietrzania (cienkie rurki pod sufitami na ostatnich kondygnacjach), problem ten pojawia si za kadym razem po uruchomieniu ogrzewania. Tak bdzie si dziao corocznie przy rozruchu dopóty, dopóki nie staniemy si na tyle zdyscyplinowan spoecz- noci, e: l wszelkie prace w lokalu wyma-
gajce zrzutu wody ze zadu c.o. bdziemy realizowali wycz- nie w przerwie remontowej tj. od poowy maja do 31 sierpnia
(chodzi o indywidualne wymiany grzejników.). Nie liczcie Pastwo, e we wrzeniu otrzymacie od Spódzielni zgod na oprónie- nie zadu czy pionu c.o. cho- by dlatego, e to nasi dostawcy ciepa: Tauron Ciepo i Dalkia zabraniaj wszystkim odbiorcom ciepa opróniania zadów c.o. we wrzeniu. Wrzesie to ustawowy termin gotowoci do rozpoczcia sezonu grzewczego. Obowizuje zakaz zrzucania wody z syste-
mów grzewczych bez wanej potrzeby. Wymiana grzejnika w lokalu do takich nie naley.
l po zakoczeniu sezonu grzew- czego odkrcimy zawory grzej- nikowe wszystkich swoich grzejników cakowicie, a po ko- lejnym uruchomieniu ogrzewania, zwykle we wrzeniu, na powrót ustawimy pokrta termostatów w wybranym przez siebie poo- eniu.
Dlaczego otwarcie zaworów (grzej- ników) po zakoczeniu ogrzewania jest tak wane? Woda w instalacji grzewczej jest utrzymywana przez cay rok. Do oprónienia zadu do- chodzi wycznie na potrzeby remon- tów albo indywidualnych wniosków uytkowników lokali. W przerwie remontowej wielokrotnie dochodzi do zrzutów wody. Napenianie instalacji odbywa si zawsze powrotem czyli przez doln gazk grzejnikow. Na gazce zasilajcej mamy zawór grzejnikowy. Jeeli jest zakrcony to opróni grzejnik si da, ale wypeni go wod ju nie. Powietrze nie ma którdy opuci grzejnik i nie pozwoli na wypenienie go wod. Kady taki grzejnik staje si magazynem powie- trza. Zatem gdy – dopiero kiedy ju uruchomiono ogrzewanie – przypo- minamy sobie o otwarciu zaworów, zaczyna si totalny baagan.
Woda chce wpyn do grzejni- ka zasilaniem i nawet po otwarciu zaworu nie pozwala powietrzu na cakowite opuszczenie grzejnika. Jedno, czasem dwa eberka albo 1/3 powierzchni w przypadku grzejni- ka panelowego jako zagrzeje, ale reszta jest zimna. Powietrze, które czciowo wyszo zapowietrzyo kolejny grzejnik lub kilka powyej sprawia, e mamy dziesitki zgo- sze o chodnych kaloryferach. To zajcie dla naszych ekip monterskich na kilka tygodni. Nasi serwisanci twierdz, e dopiero w grudniu udaje si doprowadzi wszystko do normy,
a przecie mona by tego w ogó- le unikn. Wystarczy pamita o otwarciu zaworów po zakocze- niu okresu ogrzewania.
ZMIANA FIRMY ROZLICZAJCEJ
Kiedy pisz te sowa mamy prawie poow padziernika. Nie mog nie wspomnie o opónionych tu i ów- dzie rozliczeniach rocznych kosz- tów ciepa. COVID-19 w niewielkim stopniu ten fakt usprawiedliwia, ale
reszta to na pewno bdy po stronie firmy rozliczajcej zuycie ciepa. By moe Pastwo wiedz, e firma Brunata Polska Sp. z o.o. zostaa kupiona przez niemieck firm roz- liczeniow Minol Zenner z siedzib w odzi. Przejcia tego rodzaju to co normalnego w gospodarce, ale w tym przypadku mamy do czynienia z delikatn materi.
Nowy waciciel nie uzna za celo- we pozostawienie dotychczasowych pracowników przejmowanej firmy i z kocem ubiegego roku prak- tycznie wszyscy zostali zwolnieni. Cigo kontaktów, rozpoznanie w zasobach KSM, dobra znajomo zasad i regulaminu KSM zostay ra- zem z ich zwolnieniem przerwana. To zapowiadao kopoty. Kiedy do tego doszed fakt, e w rezultacie przetargu na kontynuacje indywi- dualnych rozlicze kosztów ciepa w KSM oferta Minol Zenner nie spo- tkaa si z akceptacj naszej komisji przetargowej, stao si jasne, e (take z psychologicznego punktu widzenia) lekko nie bdzie. Majc na uwadze dalsze fakty, wypada si cieszy, e tak si stao, bo wspópraca z takim partnerem na dusz met do atwych by nie naleaa. Najgorzej byo na pocztku tegorocznych rozlicze realizowanych po raz pierwszy cen- tralnie w odzi.
SUBY KSM STWIERDZIY
NIEPRAWIDOWOCI W ROZLICZENIACH
Wracajc wic do opónionych rozlicze: termin „majowy”: Super- jednostka, Haperowiec, Wierzbo- wa, Janów. Rozliczenia tych osiedli zostay dostarczone do Spódzielni terminowo. Jednak gdy odpowiednie suby Spódzielni zaczy spraw- dza, bd co bd, nowego ope- ratora, okazao si, e wikszo budynków osiedla Wierzbowa zo-
STRONA 12 Wspólne Sprawy PADZIERNIK 2020
Mgr TERESA LZKIEWICZ
MYLI na
CZASIE
Ostatni, czwarty kwarta roku, to w kadej Spó- dzielni mieszkaniowej okres,
w którym rozpoczyna si planowanie finansów i zakresów rzeczowych remontów oraz przygotowanie kalkulacji opat na rok nastpny. Dla- tego na czasie s myli o aktualnych zasadach tych planów, zwaszcza, e od 1 stycznia 2021 roku obowizy- wa bd zmiany w zakresie roz- licze ze Spódzielni, wynikajce z podjtych przez Rad Nadzorcz ustale, procedowanych na przestrze- ni 2019 roku (o czym na bieco byy przekazywane informacje), a zwi- zanych z wprowadzeniem nowego Regulaminu rozliczania kosztów go- spodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opat w KSM.
Jak wiemy, zaoeniem kadego planu gospodarczego jest osignicie podanych i planowanych celów przy zoptymalizowanym nakadzie rodków finansowych, pracy i czasu. Plan gospodarczy Katowickiej Spó- dzielni Mieszkaniowej jest budetem wszystkich 17 jednostek (osiedli) w zakresie nieruchomoci, wspólnych kosztów utrzymania lokali, mienia spódzielni i innych dziaalnoci. Stanowi take informacj o plano- wanych zadaniach, jakie musz by sfinansowane przez uytkowników lokali w danym roku obrachunko- wym. Jest równie harmonogramem przychodów, na pokrycie planowa- nych kosztów, a w szczególnoci wysokoci opat od uytkowników lokali, a take harmonogramem przy- chodów z innych róde, takich jak poytki z nieruchomoci wspólnej czy wpywy z najmu mienia Spódzielni.
Przed nami wiele zmian zwi- zanych z wprowadzeniem nowego „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkanio- wymi i ustalania opat w KSM”, który zosta – przypominam jedynie – zatwierdzony Uchwa nr 25/2019 przez Rad Nadzorcz KSM na po- siedzeniu ju 8 listopada 2019 r. Re- gulamin, jak i uchwaa, dostpne s na stronie internetowej naszej Spó- dzielni: ksm.katowice.pl/akty_praw- ne,i320.html
Nowe rozwizania wynikajce z treci tego Regulaminu dotycz przede wszystkim sposobu naliczania opat w pozycji „koszty administra- cji” i „koszty zarzdu ogólnego”, które obcia bd w szczególnoci koszty gospodarki zasobami mieszka- niowymi oraz inne formy dziaalnoci prowadzonej przez Spódzielni (do tej pory nazywane „kosztami Cen- trum Zarzdzajco-Usugowego”),
a take „koszty utrzymania czysto- ci i porzdku w pomieszczeniach ogólnego uytku i innych czci wspólnych budynku oraz w otocze- niu budynku” (tzw. usugi gospoda- rzy), jak równie „odpis na fundusz remontowy cz „A”, który bdzie podlega corocznej waloryzacji, bez koniecznoci podejmowania odrbnej uchway, zgodnie ze redniorocznym wskanikiem wzrostu cen towarów i usug konsumpcyjnych za rok po- przedni opublikowany przez Prezesa Gównego Urzdu Statystycznego.
Podstaw prawn okrelajc obo- wizek pokrywania przez uytkow- ników lokali kosztów zwizanych z ich eksploatacj i utrzymaniem nieruchomoci s: Ustawa o spó-
dzielniach mieszkaniowych, Prawo spódzielcze, Statut Spódzielni oraz wewntrzne uchway i regulaminy. Wskazane akty prawne obliguj Spó- dzielni do kalkulacji stawek opat za korzystanie z lokali.
Jak wynika z treci naszego Re- gulaminu – powierzchnia uyt- kowa lokalu stanowi podstaw
wymiaru opat dla lokali bdcych w eksploatacji w dniu wejcia w ycie regulaminu, przy czym powierzchnia danego lokalu wynika z treci prawomocnej uchway Zarz- du okrelajcej przedmiot odrbnej wasnoci lokali w nieruchomoci, a w odniesieniu do nieruchomoci, dla których brak jest takiej uchway – powierzchnia dotychczas stosowana przy wymiarze opat za korzystanie z lokalu. Powierzchni uytkow lokali mieszkalnych jest powierzch- nia wszystkich pomieszcze znaj- dujcych si w lokalu sucym celom mieszkalnym i gospodarczym uytkownika, bez wzgldu na ich przeznaczenie i sposób uywania. Do powierzchni takiej zalicza si powierzchni zajt przez meble wbudowane, a take powierzchni zabudowanej loggii bd tarasu, jeeli wczono j do przylegego pomieszczenia. Nie wlicza si na- tomiast do powierzchni uytkowej lokalu: balkonów, tarasów, logii, pralni, suszarni, strychów, piwnic, jak równie komórek przeznaczonych do przechowywania oraz tej czci powierzchni pomieszczenia o sufitach nierównolegych do podogi.
Dla przypomnienia wyjaniam, e koszty gospodarki zasobami mieszka- niowymi obejmuj koszty zwizane z eksploatacj i utrzymaniem nieru- chomoci zabudowanych budynka- mi mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz pozostaego mienia Spódzielni.
W szczególnoci na wydatki te ska- daj si koszty eksploatacji i utrzy- mania, odpisu na fundusz remontowy i koszty wiadcze. Natomiast koszty gospodarki zasobami mieszkaniowy- mi ponoszone w osiedlu obciaj kad nieruchomo odrbnie, we- dug faktycznie wykonanego zakresu i kosztu robót, usug, zakupów dla danej nieruchomoci. Koszty eksplo- atacji i utrzymania wyodrbnionego mienia Spódzielni w bezporednim
zarzdzie osiedla s ewidencjonowa- ne i rozliczane odrbnie dla kadego rodzaju mienia przez osiedle. Z ko- lei koszty eksploatacji i utrzymania placówek spoeczno-kulturalnych s ewidencjonowane i rozliczane miesicznie i obciaj koszty go- spodarki zasobami mieszkaniowymi wszystkich osiedli, proporcjonalnie do powierzchni zasobów pozostaj- cych w ich bezporednim zarzdzie.
Na opaty zwizane z kosztami eksploatacji nieruchomoci budyn- kowych skadaj si m. in. koszty energii elektrycznej zuytej poza lokalami, utrzymanie czystoci i po- rzdku w pomieszczeniach ogólnego uytku i innych czci wspólnych budynku oraz otoczenia budynku, konserwacji dwigów, konserwacji domofonów, podatek od nierucho- moci i opaty przeksztaceniowe (wieczyste uytkowanie terenu), koszty zarzdu ogólnego oraz kosz- ty administracji, pozostae koszty (w tym m. in. koszty legalizacji lub wymiany wodomierzy, koszty obo- wizkowych kontroli okresowych zasobów, utrzymania gotowoci Ser- wisu Technicznego, koszty usuwania skutków dewastacji).
Co si zmieni w kwestii nali- czania opat? Zmianie ulegn mierniki opat – w miejsce:
lokal/sztuka zobligowani jestemy do wprowadzenia: metrów kwadrato- wych lokalu – w pozycjach: „koszty administracji”, „koszty zarzdu ogól- nego” i „koszty utrzymania czysto- ci i porzdku w pomieszczeniach ogólnego uytku i innych czci wspólnych budynku oraz w otocze- niu budynku”.
Pierwsze dziaania w tym zakresie przeprowadzilimy w naszej Spó- dzielni ju w roku 2017, a dotyczyy one zmiany sposobu rozlicze z iloci
osób/sztuk) na metry kwadratowe lo- kali, w pozycjach opat: „konserwacja dwigów” oraz „dwigi - remonty”.
Matematyczne parametry nie wpy- waj na ogóln wysoko wpywów (Spódzielnia zobowizana jest do prowadzenia gospodarki bezwy- nikowej, gdzie cakowite wpywy równaj si cakowitym kosztom) natomiast skutkowa mog odchy- leniami w opatach miesicznych zwizanymi z przejcia ilociowego
na metry kwadratowe (m2) przypa- dajce na dany lokal (odchylenia mog nastpi szczególnie pomidzy maymi, a duymi lokalami, czyli mniejszym lub wikszym majtkiem ich wacicieli).
W tym miejscu warto wspomnie, e w zakresie dotychczasowej opaty za tzw. „usugi gospodarzy” z pewno- ci, poza zmian mierników, naley liczy si ze wzrostem kosztów na skutek obostrze i wymogów sani- tarnych wynikajcych z trwajcej od marca br. epidemii wirusa Sars- -Cov-2. Podjlimy wszelkie moliwe dziaania zapobiegawcze i ostrono- ciowe, aby skutecznie dezynfekowa czci wspólne budynków (klatki schodowe, piwnice, windy, porcze, klamki, domofony, itp.). Wszystko w imi dbaoci o zdrowie i ycie mieszkaców.
Opaty miesiczne za do- staw do mieszka gazu w budynkach wyposaonych
w gazomierze zbiorcze, korzystanie z dostpu do podstawowego zakresu RTV, opaty za konserwacj domofo- nu i dozór mienia w budynkach ob- jtych ochron pozostaj bez zmiany mierników, tj. nadal bd rozliczane od iloci zamieszkaych osób, bd na sztuk lokalu.
Regulamin wprowadza take zasa- d ujednolicenia dla caej Spódzielni terminów i czstotliwoci zmian wy- sokoci opat za korzystanie z lokalu w zakresie kosztów zalenych od Spódzielni.
Trwajca od wielu miesicy epi- demia koronawirusa stawia przed nami nowe wyzwania spoeczne i ekonomiczne, a na organy ustawo- we i statutowe Spódzielni nakada dodatkowo konieczno zapewniania poczucia bezpieczestwa zamieszki- wania w naszych zasobach.
PADZIERNIK 2020 Wspólne Sprawy STRONA 13
(Dokoczenie ze str. 10)
(Dokoczenie ze str. 11)
staa rozliczona nieprawidowo. Rozliczenia ju wysane do miesz- kaców zostay uniewanione i Firma sporzdzia rozliczenia ponownie. Ogoszenia wyjaniajce Firma na danie Spódzielni rozwiesia we wszystkich klatkach budynków do- tknitych korektami oraz zostaa zobowizana do poinformowania uytkowników o popenionych wa- snych bdach w uniewanionych rozliczeniach indywidualnych.
Termin „czerwcowy” obejmujcy Centrum-I., Ligot, os. im. cigay, Szopienice i Gwiazdy te nie odby si bez zgrzytów. Uniewanilimy i skierowalimy do ponownego wykonania rozliczenia trzech bu- dynków osiedla Centrum-I. Take w tych przypadkach w na tablicach ogoszeniowych w budynkach znala- zy si wyjanienia i przeprosiny ze strony firmy rozliczeniowej. W Ligo- cie zakwestionowalimy rozliczenie lokali w budynku przy ul. Warmi- skiej 19. Bdzie ono skorygowane,
a mieszkacy równie zostan poinfor- mowani o przyczynach i przeproszeni za zaistniae zamieszanie.
Termin „lipcowy” to Giszowiec i Zawodzie. Rozliczenia trafiy do Pastwa lub s w drodze, co nie zna- czy, e proces weryfikacji zosta za- koczony.
W tym miejscu przypomn to, co zawsze twierdzimy: kontrola po- prawnoci rozlicze trwa cay czas i zawsze moliwe jest wychwycenie bdu. Regulamin rozlicze dopusz- cza moliwo uzasadnionej korek- ty rozliczenia. Nie jest tajemnic, e bierzemy pod uwag protokoy z wymian podzielników i natych- miast po otrzymaniu protokoów od nowego operatora po I i II terminie porównujemy zapisy bezporednich
(naocznych) odczytów poczynio- ne w trakcie wymiany z odczytami radiowymi (zdalnymi). Tak moli- wo ma oczywicie równie kady z Pastwa po otrzymaniu rozlicze- nia rocznego.
Tutaj uwaga: wyniki odczytów ra- diowych, które s podstaw rozlicze, mog by w niewielkim stopniu inne, nisze, od zapisanych w protokole. Szczególnie w terminach „majowym” i „czerwcowym”. Wynika to z faktu, e odczyt radiowy w dwóch pierw- szych terminach móg by wykona- ny jeszcze w czasie trwania sezonu grzewczego. Nie ma to znaczenia dla kocowych rozlicze, bo tu de- cydujce jest jednoczesne odczytanie wszystkich podzielników w danej jednostce rozliczeniowej. Uznajemy
to za nie wymagajce sprawdzania, weryfikacji czy reklamacji. Po na- szych interwencjach oraz sankcjach (zatrzymanie zapaty za rozlicze- nia do czasu naprawienia bdów i dokonania rzetelnych rozlicze zgodnie z umow i regulaminem), odczyty w trze