Rola jaką odgrywa turystyka i jej znaczenie polityczne ...lotur.eu/UploadFiles/399/1394/1435317988-Rola_jaka_odgrywa... ·…

Embed Size (px)

Text of Rola jaką odgrywa turystyka i jej znaczenie polityczne...

Jan Korsak Travel Time prezes@traveltime.info.pl Waciciel i Dyrektor zarzdzajcy Cargo and Travel Agency Przewodniczcy Komitetu Gospodarki Turystycznej Krajowej Izby Gospodarczej

Rola jak odgrywa turystyka i jej znaczenie polityczne, ekonomiczne

i spoeczno-kulturalne

1

mailto:prezes@traveltime.info.pl

95,7mld

Warto udziau gospodarki turystycznej w PKB Polski w mld zotych

2

UDZIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W PKB (w %)

Udzia gospodarki turystycznej w PKB Polski to ju 6%!

3

4

4,5

5

5,5

6

2009 2010 2011 2012

PRZYJAZDY TURYSTW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI (W TYS.)

Wzrost w turystyce przyjazdowej w cigu 5 ostatnich lat o 33%

4

11000

12250

13500

14750

16000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

11%

7%

Wejcie Polski do strefy Schengen

KRAJOWE PODRE POLAKW (POW. 15 LAT, W MLN OSB)

Wzrost liczby wyjazdw w turystyce krajowej (3 ostatnie lata) - o 43%

5

28

32

36

40

44

2011 2012 2013

29,6

40,5

42,5

Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Bada Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013 temat nr 1.30.06(099) Aktywno turystyczna Polakw.

RANKING KONKURENCYJNOCI GOSPODAREK W SEKTORZE TURYSTYKI (140 KRAJW)

Wzrost w rankingu konkurencyjnoci gospodarczej sektora turystycznego (T&T Competitiveness Index 2013) od 2009 roku wzrost o 16 pozycji, z czego o 7 pozycji w ostatnim roku.

6

40

45

50

55

60

2009 2011 2012

58

49

42

Na pocztku marca wiatowe Forum Ekonomiczne w Genewie opublikowao trzeci edycj raportu na temat globanej konkurecyjnoci w sektorze turystyki - The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. Pierwszy taki raport ukaza si w 2009 roku. W tegorocznym raporcie, bazujcym na danych z 2012 roku, przedstawiono ranking konkurencyjnoci dla 140 gospodarek wiata. Polska zajmuje w tym zestawieniu 42 miejsce. W 2011 roku zajmowaa 49 miejsce (poprawa o 7 pozycji), a w 2009 roku - 58 pozycj. Oznacza to, e w cigu minionych czterech lat konkurencyjno polskiej gospodarki turystycznej znacznie si poprawia i w porwnaniu do 2009 roku Polska przesuna si w rankingu o 16 miejsc. Peny raport mona znale pod nastpujcym adresem: http://www.weforum.org/reports/travel-tourism-competitiveness-report-2013

Pozycja PolskiWzrost w rankingu konkurencyjnoci gospodarczej sektora turystycznego (T&T Competitiveness Index 2013) od 2009 roku wzrost o 16 pozycji, z czego o 7 pozycji w ostatnim roku

7

40

45

50

55

60

2009 2011 2012

58

49

42

Na pocztku marca wiatowe Forum Ekonomiczne w Genewie opublikowao trzeci edycj raportu na temat globanej konkurecyjnoci w sektorze turystyki - The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. Pierwszy taki raport ukaza si w 2009 roku. W tegorocznym raporcie, bazujcym na danych z 2012 roku, przedstawiono ranking konkurencyjnoci dla 140 gospodarek wiata. Polska zajmuje w tym zestawieniu 42 miejsce. W 2011 roku zajmowaa 49 miejsce (poprawa o 7 pozycji), a w 2009 roku - 58 pozycj. Oznacza to, e w cigu minionych czterech lat konkurencyjno polskiej gospodarki turystycznej znacznie si poprawia i w porwnaniu do 2009 roku Polska przesuna si w rankingu o 16 miejsc. Peny raport mona znale pod nastpujcym adresem: http://www.weforum.org/reports/travel-tourism-competitiveness-report-2013

Polityka turystyczna - to wszelkie dziaania orodkw decyzyjnych, wtym zwaszcza wadz pastwowych rnego szczebla (krajowego, regionalnego i lokalnego), majce na celu:

zaspokojenie potrzeb turystycznych wasnego spoeczestwa;

racjonalne wykorzystanie walorw turystycznych oraz zasobw pracy i kapitau w sferze gospodarki turystycznej;

ksztatowanie optymalnych rozmiarw i struktury ruchu turystycznego,a take oglne sterowanie rozwojem turystyki, zuwzgldnieniem jej licznych funkcji oraz zwizkw zrnymi sferami ycia spoecznego i gospodarczego.

8

Badania przeprowadzone przez wiatow Organizacj Turystyki (UNWTO) wykazay, e w wikszoci krajw polityka

turystyczna najczciej dotyczy nastpujcych zagadnie:

1. Administrowanie i zarzdzanie turystyk, gwnie poprzez dziaalno wyspecjalizowanych centralnych organw administracji pastwowej do spraw turystyki (np. tworzenie i egzekwowanie prawa turystycznego, powoywanie odpowiednich instytucji turystycznych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru, formalnoci graniczne, wsppraca midzynarodowa) w 85% krajw;

2. Planowanie przestrzenne w turystyce (np. opracowywanie planw zagospodarowania turystycznego, ochrona rodowiska, deglomeracja ruchu turystycznego, finansowanie publicznej infrastruktury turystycznej) - w 80% krajw;

3. Planowanie ekonomiczne w turystyce (np. okrelanie miejsca turystyki w planach gospodarczych, system podatkowy, inicjatywy prawnoekonomiczne, wydawanie licencji na dziaalno, polityka celna, dewizowa itp.) - w 77% krajw;

4. Planowanie spoeczne w turystyce (okrelanie celw spoecznych turystyki i sposobw ich osigania, okrelanie polityki finansowej na rzecz turystyki socjalnej, dotowanie wybranych inwestycji, interwencjonizm pastwowy w zakresie konsumpcji turystycznej, dofinansowanie uczestnictwa w turystyce) w 73% krajw;

5. Ksztacenie zawodowe (np. okrelanie zapotrzebowania na kadr turystyczn, programy nauczania, dotowanie szkolnictwa turystycznego) - w 75 % krajw;

6. Marketing i promocja turystyki (np. zachcanie turystw zagranicznych do przyjazdu do danego kraju, oraz zniechcanie wasnych obywateli do wyjazdw turystycznych za granic, finansowanie kampanii promocyjnych, prowadzenie biur informacji i promocji w kraju i zagranic) - w 80% krajw;

7. Badania naukowe i statystyka turystyczna (gromadzenie i publikowanie oficjalnych danych na temat podstawowych przejaww turystyki (baza noclegowa, statystyki dotyczce zagranicznego ruchu turystycznego) w 80% krajw[1].

[1] Alejziak W., Polityka turystyczna, [w:] Nauki o turystyce Cz. II (red. R. Winiarski), Studia i Monografie, AWF Krakw, 2004, ss. 40-94.

9

Szczegowe zadania polityki turystycznej dobrze okrela model opracowany przez D.L. Edgella (tzw. Edgels Model National

Tourism Policy), ktry obejmuje nastpujce dziaania: 1. Wspieranie waciwego i zrwnowaonego rozwoju zasobw turystycznych;

2. Odpowiednie gospodarowanie zasobami ludzkimi, podnoszenie ich kwalifikacji i kreowanie nowych miejsc pracy;

3. Maksymalizacj dochodu z turystyki midzynarodowej, przy ograniczeniu wypywu rodkw, w ramach zagranicznej turystyki wyjazdowej;

4. Zachcanie do modernizacji i poprawy konkurencyjnoci sektora bazy noclegowej;

5. Zapewnienie dogodnego transportu midzynarodowego, dostpnoci komunikacyjnej oraz odpowiedniej jakoci usug w tym zakresie;

6. Przeciwdziaanie zjawisku sezonowoci turystyki;

7. Uatwienie graniczne dla turystw krajowych i zagranicznych (procedury paszportowe, wizowe, dewizowe);

8. Wspieranie przemysu zaopatrujcego hotele;

9. Ustanowienie bodcw fiskalnych dla przycignicia kapitau inwestycyjnego;

10.Okrelenie celw narodowych, ktre mog by wsparte przez turystyk;

11.Troska o to, aby poszczeglne organy wadzy pastwowej wspieray rozwj turystyki;

12.Dziaania na rzecz usuwania barier kulturowych i religijnych;

13.Zapewnienie rwnego dostpu dla odwiedzajcych i spoecznoci lokalnej do publicznych obiektw rekreacji i kultury;

14.Zapewnienie ochrony rodowiska i skarbw kultury;

15.Popieranie aktywnoci lokalnych organizacji turystycznych promujcych region;

16.Czuwanie nad tym, aby interesy turystyki krajowej byy w peni brane pod uwag.

10

Wedug H. Durand, P. Gouiranda oraz J. Spindlera, pastwo moe wystpowa na rynku turystycznym w charakterze: regulatora, dystrybutora oraz producenta

Pastwo jako regulator. Rola pastwa sprowadza si w tym przypadku do podejmowania dziaa stymulujcych lub ograniczajcych okrelone procesy zachodzce na rynku turystycznym. Dziaania te mog dotyczy tak sfery produkcji, jak i konsumpcji turystycznej. Pastwo, korzystajc z rnorodnych instrumentw, moe wpywa zarwno na wielko i charakter popytu turystycznego, jak te stymulowa poda turystyczn.

Pastwo jako dystrybutor. W tym przypadku funkcje pastwa dotycz transferu (dystrybucji) rnego rodzaju dbr i usug pomidzy rne sektory gospodarki, przedsibiorstwa, grupy spoeczne oraz poszczeglnych ludzi. W odniesieniu do popytu dziaalno ta przejawia si miedzy innymi w zmniejszaniu dysproporcji w zakresie dostpnoci do turystyki, co dotyczy zwaszcza osb charakteryzujcych si niszym statusem ekonomicznym, ktre s gwnym beneficjentem wiadcze przyznawanych w ramach tzw. turystyki socjalnej. Natomiast w odniesieniu do poday przejawia si koncesjonowaniu i licencjonowaniu dziaalnoci turystycznej, rnego rodzaju zgodach i pozwoleniach inwestycyjnych itd.

Pastwo jako producent. Wrd dbr i usug turystycznych wyrni mona dobra publiczne (tzw. dobra wolne), ktre z natury s niesprzedawalne oraz dobra prywatne, ktre s przedmiotem wymiany i podlegaj sprzeday. Pastwo, jako waciciel wielu walorw turystycznych, udostpnia je turystom, wystpujc w charakterze producenta. Niektre z nich s im sprzedawane inne udostpniane s nieodpatnie lub czciowo odpatnie. Dotyczy to zarwno tzw. dbr publicznych niehandlowych (np. rezerwy przyrody i parki narodowe, jak te dobr prywatnych znajdujcych si pod opiek pastwa (np. uzdrowiska czy obiekty dziedzictwa kulturowego. Warto doda, e w niektrych krajach (Grecja, Hiszpania, Chiny) pastwo bdc wacicielem niektrych firm