ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI - icc.ro ?· tsi N D.J.A.D.P. IASI Consiliul Judetean C)…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare Mut, nr.69, cod. 700075, Iai Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

HOTARAREA n r.345 privind modificarea domeniului public al judetului Iasi insusit prin Hotarfirea

Consiliului Judetean Iasi nr.130/2014, capitolul 4 Bunu ri aflate in administrarea Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi, in conformitate cu Hotarfirea de Guvern nr.540/2000 privind aprobarea in categorii functionale a

drumurilor publice

Consiliul Judetean Iasi, Avand in vedere: - Expunerea de motive nr. 37504/15.12.2016 a Preedintelui Consiliului Judetean

Iasi referitoare la adoptarea proiectului de hotarare privind modificarea domeniului public al Judetului Iasi insuit prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi Iasi nr.130/2014, capitolul 4-Bunuri aflate in administrarea Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi, in conformitate cu Hotararea de Guvern nr.540/2000 privind aprobarea in categorii fiinctionale a drumurilor publice;

- Raportul de specialitate nr. 37503/15.12.2016 emis de Compartimentul Gestionarea Patrimoniului Directia Economics din cadrul Consiliului Judetean Iasi;

- Adresa nr.6871/05.12.2016 Nota de fundmentare, inaintata de Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor i Podurilor Iasi, prin care se transmit propunerile de modificare a retelei de drumuri, in scopul optimizarii retelei de drumuri judetene, atat ca traseu cat i ca lungime;

- Hotararea de Guvern nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum i al municipiilor, oraelor i comunelor din judetul Iasi completata prin H.G. nr. 48/2007 pentru modificarea i completarea H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, orawlor i comunelor din judetul Iasi i H.G. nr. 1149/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraelor si comunelor din judetul Iasi;

- Ordonanta de Guvern nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicata; - Dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu

modificarile i completarile ulterioare; - Dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locals, republicata,

cu modificarile i completarile ulterioare; - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi din data de 21

decembrie 2016;

HCJI nr.345/22.12.2016 Paging 1

PRESEDINTE, Dr. Ing.1,rice OPA

,rtAN;\

- Votul exprimat in edinta ordinary de plen din data de 22 decembrie 2016 si consemnat in procesul - verbal al acesteia;

In temeiul art. 97 raportat la art. 115 alin. (1) lit. c) i art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publics locals, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare;

HOTARASTE: Art. 1 Modificarea domeniului public al Judetului Iasi insuit prin Hotararea

Consiliului Judetean Iasi nr.130/2014, capitolul 4- Bunuri aflate in administrarea Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Ia$i, in conformitate cu Hotatirea de Guvern nr. 540/2000 privind aprobarea in categorii fimctionale a drumurilor publice conform Anexei - parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarare reprezinta. procedura prealabila in vederea emiterii Hotararii de Guvern pentru modificarea i completarea Anexei nr.1 la H.G. nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum i al municipiilor, orgelor i comunelor din judetul Iasi completata prin H.G. nr. 48/2007 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum i al municipiilor, omelor i comunelor din judetul Iasi i H.G. nr. 1149/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum i al municipiilor, orgelor i comunelor din judetul Iasi.

Art. 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Directia Economics Compartimentul Gestionarea Patrimoniului.

Art. 4. (1) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni i Presa va Inainta copie dupd prezenta hotarfire Institutiei Prefectului Judetului Iasi, Directiei Juridice, Directiei Economice, Compartimentului Gestionarea Patrimoniului i Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor i Podurilor Iasi.

(2) Aducerea la cunotiinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni i Presa.

Data astazi: 22 decembrie 2016

CONTRASEMNEAZA SECRETAR L JUDETULUI IASI

Lacram a)VERNICA

HCJI nr.345/22.12.2016 Paging 2

tsi N

D.J.A.D.P. IASI Consiliul Judetean C)

C

Situatia juridica

Conform HO 368/18.12.2014

Valoare de

inventar -lei-

Cr) czt a

l si

co

Conform

Cadastru l

Drumuri lor

(remasuratoare)

Conform

Cadastru l

Drumu r i lor

(remasuratoare)

Conform HO 303/29.10.2015

Conform

Cadastru l

Drumu ri lor

(remasuratoare)

N

Os

O

N

1 M

0

6 L 0,000] C

a

CD

C

D 0

CD

C

D

CD

C

D

CD

a

aa

aa

a

CD

C

D

CD

CD C

D

CD

CD

0

CD

0,0001

CD

C

D

CD

CD

C

D

CD

66666

CD C

D

CD

0

0

CD

CD

C

D

Ca

0 000

CD

0 U3 00

,--

0-

00

64666

CD

CD

el Cn CD 0 [ 0,000]

CI C

D

CD

6

L 2,793] CD

C

D

Ca 0

CD

C

D C,

CD C

D 0

CD

C

D

CD

C

D

CD

6

66

66

66

06

6

CD

C

D

CD

CD

0

CD

CD

C

D

CD

0

0

CD

Ca

C

D

CD

12,960 0

Ca C

D

6

2,880

CD

C

D 00

66

Ca C

D

Asfalt

a

Ca 0

6

6,773 (0

N- s- (6

46,851 4,373 4,485 et,

a

.-Q

0

et, c)

3,368

C4 ..- CD d

0,4001 s- co N

(0.

CV U

D

C1

s- s- kr)" U

3o

0

CV r- ai. N-

it," C

OO

(-0

CV

6

22,738] 15,9001 .

-

U)

(C). up

p- N- O

D

....

r

el CV 0)

1 1,276 00

CD

CI

,--

7,965 0000

ul ,_ 0)

5,650 1 s-

CD

117-836

Ca C

D - .-

(O

CD

s- N - s- s- N -

r-

7,837 18,094

CD

C

D 0

6

10,737 cn el 4

'a.

CD

sr_ to

6 820 29,220

Ca Ca cri

00

0

C)

ri

22,599 0)

0D U)

(6

Pavaj pavele

0

C> C

a

6 C,

CD

C

D

6 C

D 0

CD

6 0

0

CD

6 C,

Ca 0

6 0

0 0

6 CI CD CD 6

0,000

0,000

CD C

D

CD

0

0

CD

C

D

CD

0,000 000

000

00

0

00

0

0,000

Ca CD c) 6

CD

C

D

Ca 6 CD 0

CD 6 0 0

CD 6

0

0

CD 6 C

D

CD 0

6 000'0

CD CD C

D

0 000'0

000

000

000

00

0 000'0

Ca C

D

CD 6

Ca C)

CD

6 C

D

CD C

D

6 C

D

Ca 0

6 C

D 0

CD

6 CD C

D

CD

6

0,000 0000

Ca C

D

CD

6 C

D

CD

C) 6

CD

C

D

CD

6

CD

C> 0

6 sr s- ee 6

CD

C> C

D

6 C

D

CD

a

6

CO E

.5) C = -.1

N- C

D

U) (6 (10

CV U) 4

8,985 .-

ul 00

(6 4. N

u)

sr 6

..- CI) U) -_, '-U

) C').'

N

U)

01

CD

C

D

sr r)

3,368

CD

00

co-

000

Ca sr 6

04 P- (6

9,441 .- (0

s- U) CI

0)

s- (.6 s-

30,795

N

CD

C

D

6

s- OD oD CV 4

U).-

0 0

tO

(0

7,893

31,877 oD (O

tea a

U).-

s- CU el (6 C