48
3 Ročník 90 2013

Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

3Ročník 90 2013

Page 2: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

|| Obsah

SlOupek Tomáše Síkory

EDITORIAL

INTERVIEWJaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4Mgr.|Jan|Cigánik

NA AKTUÁLNÍ TÉMAPovodeň 2013 – a jak dál? 6phDr.|Michael|NeuwirthPrůběh červnových povodní: Česko bylo připraveno 8petr|punčochář,|Martin|Salaj

LEGISLATIVA A PRÁVOOdškodňování újmy na zdraví podle NOZ – věštění z křišťálové koule? Ne, doufejme… 12Mgr.|lucie|JandováElektronické uzavírání pojistných smluv ve světle nového občanského zákoníku 14Mgr.|Hana|ManováVýstupy z projektu Implementace NOZ v praxi pojišťoven 17Mgr.|lucie|JandováNovela zákona č. 56/2001 Sb.: Co čeká české řidiče? 19JuDr.|Zuzana|HlaváčkováNovinky z legislativy 21Mgr.|eva|kozojedová

EKONOMICKÉ INFORMACEAnalýza pojistného trhu 2012: Vždy je co zlepšovat 23RNDr.|petr|Jedlička,|ph.D.,|Ing.|Jaroslav|urban|Co přináší nový ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy? 26Mgr.|Zdeněk|RoubalPojistný kmen – „rodinné stříbro“ bez lesku 28Ing.|kateřina|lhotská

POJISTNÉ SPEKTRUMMalé letní zamyšlení nad výkaznictvím pojišťoven 30Ing.|ladislav|korobczukEfektivní nástroj k posílení finanční stability společnosti 32Ing.|Monika|Jurášová,|CIA

ZE SVĚTAMexiko na vzestupu. Nové příležitosti nejen pro pojišťovnictví 36lloyd´s|Communications,|RedakceEIOPA: Konzultace k odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů 38Ing.|Jaroslav|Mesršmíd,|CSc.

Z DOMOVAZačíná nová éra odstraňování následků dopravních nehod? 40Mgr.|Jan|CigánikObavy českých pojistitelů: Nová legislativa a zprostředkovatelské praktiky 42Mgr.|Martin|Hrdý,|ACCA

INSURANCE DIGESTInternal Audit: Effective Tool for Company Stability 44Ing.|Monika|Jurášová,|CIA

povodně|se|bohužel|staly|pravidelnou|součástí|našeho|života.|To|je|fakt,|se|kterým|se|musíme|smířit.|krajina|u|vodních|toků,|bohatě|zastavěná|a|účelově|změněná|často|bez|pokory|k|přírodě,|dovoluje|vodě|páchat|škody|na|místech,|kde|ji|nikdo|nečeká,|ale|i|tam,|kde|již|mnohokrát|byla.|Velká|voda|se|zkrátka|někde|vylít|musí.|pravidelně|nás|během|každých|povodní|média|doslova|zásobují|příběhy|lidí,|kterým|divoký|živel|vzal|téměř|vše.|A|nezřídka|i|opakovaně.|lidsky|je|to|velmi|smutná|a|jistě|těžká|životní|situace.|To|však|nic|nemění|na|tom,|že|se|o|svůj|majetek|musíme|starat|zodpovědně.|Třikrát|zničený|a|třikrát|opravený|domek|postavený|v|rizikové|zóně|mi|jako|zodpovědné|chování,|jež|je|velmi|často|„korunováno“|zrušenou|pojistkou|s|výmluvou|na|její|cenu,|nepřipadá.|Jak|ale|přesvědčit|majitele|takových|nemovitostí,|aby|se|začali|chovat|racionálně?|Zdá|se|mi|to|jako|nesplnitelná|mise.|Dobrovolnost|pojištění|v|kombinaci|s|citovou|vazbou|na|danou|lokalitu|a|domov|jsou|kolikrát|daleko|silnější|než|jakékoli|rozumné|rozhodnutí.|Řešení|tak|musí|iniciovat|stát.|A|to|nikoli|v|různých|subvencích|a|dotacích|pro|postižené,|ale|v|prevenci|a|hledání|efektivních|nástrojů|pro|krytí|katastrofických|rizik.|V|okolních|zemích|najdeme|různé|modely,|jak|rizika|spojená|s|majetky|v|povodňových|zónách|eliminovat.|Jde|jen|o|to,|vybrat|správné|řešení|pro|naši|zemi.|A|tady|určitě|ještě|české|pojišťovnictví|zdaleka|nevyčerpalo|svoje|možnosti|i|sílu.|Tak|snad|po|dalších|povodních|nebudeme|opět|na|začátku?!|

Tomáš Síkoravýkonný|ředitel|ČAp

Page 3: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Vážení čtenáři,

Česká|republika|má|za|sebou|léto|plné|překva-pení.|Dalo|by|se|říci,|že|kamkoli|člověk|zaměřil|svou|pozornost,|tam|spatřil|nějakou|katastrofu.|Opět|udeřily|povodně|a|záplavy.|po|zkušenosti|s|velkou|vodou|z|předcházejících|let|nás|živly,|i|díky|dobré|práci|záchranných|složek,|účinné-mu|systému|protipovodňových|zábran|a|kázni|občanů,| relativně| šetřily.| přesto| se| celkový|počet|pojistných|událostí|blíží|k|50|tisícům.|po-vodně|vystřídal|opačný|extrém.|Nastala|velká|sucha|spojená|s| rekordními| teplotami,| jejichž|následkem|byly|bouřky,|větrné|smršti|a|krou-py.| V| nerovném| souboji| s| přírodou| se| zkrát-ka| vyhrát|nedá.|Obdobně|malý| a| zbytečný|si|pak| člověk|připadá|při| pohledu|na|mocenské|boje|politických|elit.|katastrofa,|která|doslova|smetla|vládu|petra|Nečase,|se|jinak|než|země-třesením|nazvat|nedá.|S|následky|se|budeme|potýkat|ještě|hodně|dlouho.|uplynulé|léto|tak|nejlépe|vystihuje|legendární|věta,|kterou|vložil|Antonínu|Důrovi|do|úst|Vladislav|Vančura|v|ro-mánu|Rozmarné|léto:|„Tento|způsob|léta|zdá|se|mi|poněkud|nešťastným“.Jak|na|prázdninové|změny|nahlíží|nový|gene-rální| ředitel| České| pojišťovny,| jsme| zjišťovali|v|úvodním|interview|zářijového|čísla.|podle|Ja-roslava|Mlynáře|například|nastala|doba|otevřít|téma|jednotného|systému|pojištění|pro|případ|živelních|událostí.

Také|rubrika|Na|aktuální| téma|přinesla|články|věnované| letním|katastrofám.|Specialista|ko-operativa| pojišťovny| Michael| Neuwirth| věno-val| svůj| komentář| celkovému| shrnutí| povod-ní| a| petr| punčochář| s| Martinem| Salajem| ze|společnosti| AON| Benfield| představili| analýzu|hydrometeorologické|povodňové|situace,|a|to|nejen|v|České|republice.Analytici|společnosti|SupIN|petr|Jedlička|a|Ja-roslav| urban| se| v| rubrice| ekonomické| infor-mace| zaobírali| výsledky| členských| pojišťoven.|Tentokráte| se| zaměřili| na| produkty| úrazového|pojištění,|pojištění|majetku|(domácnosti,|budovy|a| stavby),| pojištění| odpovědnosti| a| cestovního|pojištění.| expertka| na| pojišťovnictví| kateřina|lhotská|si|v|dalším|článku|položila|otázku:|„Jak|dosáhnout| zlepšení| kvality| stávajících| kmenů|pojišťoven?“|podle|ní|to|předně|vyžaduje|změnu|myšlení|a|odvahu|k|této|změně|vůbec|přistoupit.Země|latinské|Ameriky| a|karibiku| se|dlouhá|léta|vyznačovaly|velmi|nízkým|a|hlavně|nesta-bilním| tempem| ekonomického| růstu.| V| sou-časnosti| je| však| tato| oblast| charakterizována|velkou| dynamikou| a| makroekonomickou| sta-bilitou.| V| čele| tohoto| progresu| stojí| Mexiko.|V|rubrice|Ze|světa|se|této|zajímavé|zemi|věnují|autoři|společnosti|lloyd’s.|Česká| asociace| pojišťoven| přichází| s| myš-lenkou|jednotné|linky|pomoci|řidičům.|Jejím|

cílem|je|zlepšení|servisu|účastníkům|doprav-ní| nehody| a| urychlení| procesu| zprovoznění|komunikací|po|dopravních|nehodách.|Výkon-ného| ředitele| ČAp| Tomáše| Síkory| jsme| se|v| úvodním| článku| rubriky| Z| domova| zeptali,|v|jaké|fázi|se|celý|projekt|nachází.|

Hezký|podzim|a|zajímavé|čtení|přeje,

Jan Cigánikšéfredaktor|

Dear Readers,

This|past|summer| in| the|Czech|Republic|was|rife|with|surprises.|We|can|even|say|that|there|was| a| disaster| wherever| one| looked.| Major|floods| hit| the| country| again.| Due| to| ample|experience|with|high|water|in|recent|years|and|thanks| to| the| hard| work| of| rescue| workers,|the|effective| flood|protection|system|and| the|discipline| of| Czech| citizens,| the| damage| was|considerably|mitigated|this|time.|Still,| insurers|recorded| nearly| 50,000| flood-related| claims.|That| was| not| the| end| of| extreme| weather|conditions,|however;| floods|were|followed|by|drought|and|record|high|temperatures|resulting|in| windstorms| and| hailstones.| In| short,| one|has|no|chance|to|win| in|an|uneven|fight|with|nature.|In|another|disastrous|development,|the|power|struggle|of|Czech|political|elites|evoked|similar| feelings| of| futility| and| helplessness.|events|leading|to|the|fall|of|prime|Minister|petr|Nečas’|government|can|only|be| likened|to|an|earthquake| and| we| will| be| grappling| with| its|aftermath|for|a|long|time.|The|best|description|of|the|past|summer|is|the|legendary|sentence|uttered|by|Antonín|Důra|in|Vladislav|Vančura’s|well-known| novel| Rozmarné| léto| (Summer| of|Caprice),| “I| find| this| kind| of| summer| rather|unfortunate”.

The| opening| interview| of| the| September|issue| examines| how| the| new| CeO| of| Česká|pojišťovna| Jaroslav| Mlynář| perceives| the|summer|events.|In|his|view,|it|is|time|to|open|a| discussion| about| a| universal| system| of|insurance|against|natural|disasters.The| Current| Issues| section| also| features|articles| focused| on| the| summer| disasters.|In| his| contribution,| kooperativa| pojišťovna’s|specialist| Michael| Neuwirth| sums| up| the|outcome|of|the|floods|and|AON|Benfield’s|petr|punčochář|and|Martin|Salaj|provide|an|analysis|of| the| hydrometeorological| flood| situation| in|the|Czech|Republic|and|elsewhere.SupIN’s| analysts| petr| Jedlička| and| Jaroslav|urban|present|the|results|of|member|insurers|in|the|economic|Issues|section,|in|particular|in|the|segments|of|accident| insurance|products,|property| insurance| (household| contents,|buildings|and|structures),|liability|insurance|and|travel| insurance.| In| another| article,| insurance|expert| kateřina| lhotská| poses| a| question,|“How| to| improve| the| quality| of| insurance|companies’| portfolios?”| To| achieve| this| goal|requires| primarily| changes| in| the| thought|processes| and| the| courage| to| implement| the|changes,|she|writes.

For|many|years,|the|countries|of|latin|America|and| the| Caribbean| had| been| characteristic| of|very|low|and|unstable|economic|development,|but| now| these| countries| show| tremendous|growth| and| macroeconomic| stability.| At| the|forefront| of| this| progress| is| Mexico.| lloyd’s|authors|take|a|look|at|this|interesting|country|in|the|World|Issues|section.|The| Czech| Insurance| Association| (ČAp)| has|been| developing| a| project| for| an| integrated|hotline| for|motorists|with| the|aim| to| improve|services|provided|for|traffic|accident|participants|and| to| speed| up| the| process| of| renewing|the| traffic| flow| after| traffic| accidents.| In| the|opening|article|of|the|Home|Issues|section|we|asked|ČAp’s|executive|Director|Tomáš|Síkora|to| provide| details| about| the| progress| of| this|project.|

Wishing| you| a| fine| autumn| and| interesting|reading,

Jan Cigánikeditor-in-Chief

|| editorial

Page 4: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

4 pojistný|obzor||3/2013||||||Interview

Mohl byste popsat změny, kterými prochá-zí Česká pojišťovna jako lídr pojišťovacího trhu v České republice?Česká|pojišťovna|v|minulosti|fungovala|jako|sa-mostatná|společnost,|přestože|již|byla|součás-tí| jednoho|velkého|koncernu.|V| těchto|dnech|začíná|být|postupně|více|začleňována|do|me-zinárodní|skupiny|Generali,|což|asi|představuje|nejvýznamnější|změnu.|Cílem|samozřejmě|je,|aby| Česká| pojišťovna| do| skupiny| nejen| něco|přinášela,|ale|aby|z|příslušnosti|k|jedné|z|nej-větších|světových|pojišťoven|také|prostřednic-tvím|sdílení|know-how|a|zkušeností|významně|profitovala.

Předchozí období byla ze strany ČP ve zna-mení „honby“ za ztracenými pozicemi v kontextu tržního podílu a snahy o navy-šování objemu předepsaného pojistného. Bude se tato strategie ve střednědobém horizontu měnit? požadavek| akcionářů| formulovaný| vystou-pením| generálního| ředitele| skupiny| Generali|Maria|Greca|je|jasný.|Měli|bychom|být|schopni|dlouhodobě| generovat| významný| zisk| hlavně|v|technické|oblasti,|což|souvisí|zejména|s|po-klesem|úrokových|sazeb|v|celé|evropě.|upřím-ně|řečeno,|nejsem|velkým|příznivcem|vyzdvi-hování|předepsaného|pojistného|jako|jediného|významného|indikátoru|úspěšnosti|pojišťovny.|Jasně| říkám,| že|nemáme|zájem|pojišťovat| ri-zika,| která| jsou| na,| nebo| dokonce| za| hranicí|profitability.|Jde|například|o|oblast| flotilového|pojištění,|kde|v|současné|době|cíleně|čistíme|naše|portfolio|od|ztrátových|flotil|motorových|vozidel.| To| se| příznivě| projevuje| v| ziskovosti|společnosti.| podobně| je| tomu| i| v| retailovém|pojištění|vozidel,|kde|se|snažíme|cenově|zvý-hodnit| ty| motoristy,| u| nichž| je| pravděpodob-nost|výskytu|škody|nižší.|A|u|těch,|kteří|v|mi-nulosti| měli| škody| opakovaně,| sazby| naopak|adekvátně| navyšujeme,| což| mnohdy| vede|k|tomu,|že|nakonec|dají|přednost|nabídce|kon-kurenční|pojišťovny.|Tato|opatření|v|konečném|

důsledku| vedou| k| nižší| sumě| předepsaného|pojistného,| ale| také| k| výrazně| zdravějšímu|portfoliu.

Netajíte se tím, že plánujete v rámci společ-nosti významné úspory. Čeho se dotknou?Možná|bych|začal|tím,|na|čem|určitě|šetřit|ne-chceme.|Máme|zájem|dál|rozšiřovat,|zkvalitňo-vat|a|prohlubovat|jak|interní|distribuční|kanály,|tak|současně|využít|potenciálu,|který|v|České|republice|představují|externí|distribuční|kanály.|určitě|také|budeme|i|nadále|investovat|do|no-vých| technologií,| řešení| a| inovativních| způ-sobů| komunikace,| na| které| je| dnes| zejména|mladá|generace|zvyklá.|Abychom|na|investice|do| uvedených| oblastí| mohli| přesměrovat| do-statek|prostředků,|je|logické,|že|budeme|mu-set|jinde|šetřit.

Bude se politika škrtů dotýkat také perso-nální stránky? A pokud ano, do jakých „pa-ter“ společnosti budete cílit?Řídicí|struktura|České|pojišťovny|byla|historic-ky|velmi|široká,|což|určitě|není|z|dlouhodobé-ho|hlediska|udržitelné.|pokud|bychom|se|bavili|o|nejnižších|pozicích,|tak|zde|byl|potenciál|pro|úspory|v|personální|oblasti|v|minulosti|již|prak-ticky|vyčerpán.|Zdroje|dodatečných|úspor|mu-síme|tedy|hledat|někde|jinde.

Zůstanou na českém trhu zachovány znač-ky Generali a Česká pojišťovna jako dvě samostatné entity s rozdílnou cílovou sku-pinou klientů, nebo připravujete určité sbli-žování obou společností patřících jednomu majiteli?určitě|chceme|značku|Česká|pojišťovna|dlou-hodobě| zachovat,| už| jenom| proto,| že| stále|existuje| významná| část| populace,| pro| kterou|má|adjektivum|„česká“|mimořádnou|hodnotu.|Na|trhu|se| tak|budou|čeští|zákazníci|dále|se-tkávat|jak|s|Českou|pojišťovnou,|tak|s|Generali|pojišťovnou.|Není|to|nic|neobvyklého,|skupina|Generali| provozuje| kromě| České| republiky|

multibrandovou|strategii|také|v|Itálii|nebo|Ně-mecku.|Jsem|přesvědčen|o|tom,|že|přes|dvoje|dveře|k|nám|vstoupí|daleko|více|návštěvníků|než|jenom|přes|jedny.|Na|druhou|stranu|fakt,|že| místnost| má| dvoje| dveře,| nemusí| nutně|znamenat,|že|potřebuje|i|dva|různé|stoly,|dva|sety|židlí,|dvě|pohovky|a|skříně.|Budeme|tedy|usilovně| pracovat| na| tom,| abychom| sdružili|například| oblast| back-office| a| dokázali| pokrýt|potřeby|všech|společností|skupiny|v|ČR.

Zmínil jste se, že budete nadále investovat do moderních technologií, co si myslíte o jejich roli v současném, ale i budoucím pojišťovnictví? Jsme| si| vědomi,| že| je| to| téma| zejména| pro|mladou|generaci.|Snažíme|se|tedy|držet|krok|s| inovacemi|a|dát| jednotlivými|projekty|v|ob-lasti|informačních|technologií|jasně|najevo,|že|máme| ambice| být| vyhledávaným| a| atraktiv-ním|partnerem|i|pro|mladé|zákazníky.|Ostatně|na|setkání|vedení|skupiny|Generali|s|analytiky|na|počátku|letošního|roku|byla|ze|strany|gene-rálního|ředitele|Maria|Greca|vyslovena|ambice|pro| Generali| stát| se| v| příštích| letech| lídrem|v| oblasti| industrializace| pojištění| jako| takové-ho.|To|je|bezesporu|zajímavý|úkol|nejenom|pro|Generali,|ale|i|pro|Českou|pojišťovnu|a|máme|určitě|velký|zájem|na|těchto|projektech|aktiv-ně|participovat.

MGR. JAN CIGÁNIK / ŠÉFREDAKTOR / POJISTNÝ OBZOR

Generálním|ředitelem|České|pojišťovny|(Čp)|se|od|1.|června|2013|stal|Jaroslav|Mlynář,|jehož|hlavním|úkolem|je|navázat|na|tradici|dlouhodobého|lídra|pojistného|trhu.|V|rozhovoru|pro|pojistný|obzor|nový|generální|ředitel|prozradil,|jaká|bude|strategie|pojišťovny|ve|střednědobém|horizontu|nebo|co|si|myslí|o|současné|politické|situaci.|A|to|není|zdaleka|vše.

JaroSlav mlynář: PřeS dvoJe dveře k nám vSTouPí více návšTěvníků

|| Interview

Foto

: Čes

ká p

ojiš

ťovn

a

Ing.|Jaroslav|Mlynář|CSc.,|generální|ředitel|České|pojišťovny

Page 5: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Interview||||||pojistný|obzor||3/2013 5

Role České asociace pojišťoven

Po kratší odmlce jste se opět stal členem prezidia ČAP, plní podle vás asociace svoji roli v rámci českého pojišťovnictví dobře, případně co byste z pozice viceprezidenta zlepšil?Členem| prezidia| České| asociace| pojišťoven|jsem|byl|od| roku|2004.|V|březnu|2012| jsem|své|členství|ukončil,|abych|se|v|květnu|letoš-ního| roku| opět| vrátil.| po| dlouhou| dobu| jsem|tedy| měl| široké| možnosti| na| životě| a| smě-řování| asociace| participovat.| Zároveň| jsem|mohl,| vzhledem| ke| své| předcházející| funkci|finančního| ředitele| Generali| ppF| Holdingu,|vnímat|a|hodnotit|činnost|podobných|asociací|v|mnoha|dalších|středoevropských|a|východo-evropských|zemích.|Na|základě|těchto|meziná-rodních|zkušeností|se|domnívám,|že|Češi|mo-hou|být|s|činností|České|asociace|pojišťoven|spokojeni|a|že|ČAp|může|sloužit|i|jako|příklad|pro|některé|naše|sousedy|na|východě|nebo|na|jihu.|ptáte-li|se|ale|na|možná|zlepšení,|pak|mne|například|napadá|stávající|podoba|statis-

tiky,|která|je|asociací|veřejnosti|poskytována.|Ta|bohužel|nyní|nezohledňuje|nic|víc|než|ně-kolik|objemových|parametrů.|Vzorem|pro|mne|je| statistika| německé| asociace| Gesamtver-band| der| DeutschenVersicherungswirtschaft,|jež| má| daleko| detailnější| obsah| a| kde| mohu|například|nalézt| i| informaci|o|tom,| jak|vypadá|kombinovaný| poměr| v| pojištění| motorových|vozidel|u|jednotlivých|pojistitelů.|

Co je největším problémem českého pojiš-ťovnictví?první|věc,|která|mě|při|znění|této|otázky|napadá,|je|určitý|přetlak|na|straně|nabídky.|Na|českém|trhu|působí|v|současné|době|mnoho|pojišťoven|a|možná|ještě|větším|problémem|je|velký|počet|pojišťovacích| zprostředkovatelů.| Nerovnováha|nabídky|a|poptávky|se|projevuje|zejména|v|tzv.|přetáčení|smluv|životního|pojištění.|Výskyt|pře-táčení|má|z|dlouhodobého|pohledu|velmi|nega-tivní|dopad|a|ohrožuje|i|budoucí|vývoj|životního|pojištění|v|České|republice.

Jak vnímáte projekty typu Solvency II nebo IMD2 a jak se obecně díváte na regulatorní snahy EU?Česká| pojišťovna| je| součástí| velké| meziná-rodní|skupiny|a|v|přípravě|na|Solvency|II|jsme|vzhledem| k| tomuto| faktu| relativně| daleko|

v|porovnání|s| jinými|subjekty|na|českém|po-jistném|trhu.|Co|se|týká|regulace|jako|takové,|současným| trendem| je| bezesporu| neustále|rostoucí|objem|požadavků,|směrnic|a|kontrol.|Nejsem|zrovna|šťastný|z|toho,|že|tyto|mecha-nizmy|jsou|převážně|formální|a|nesoustředí|se|na|to,|na|co|by|se|měly|koncentrovat|v|první|řadě,|tj.|na|schopnost|pojišťoven|v|dlouhodo-bém|horizontu|dostát|svým|závazkům|vůči|kli-entům.|Regulatorní| požadavky|navíc|přinášejí|velkou| pracnost,| zvyšují| nákladovost| pojišťo-ven| a| konzumují| kapacity,| které| by| měly| být|věnovány|spíše|zákazníkům.

Horké léto

Česká republika zažila politicky velmi tur-bulentní léto, jaký máte názor na změny, které se udály?Tato|otázka|by|měla|směřovat|spíše|na|polito-loga|než|na| ředitele|pojišťovny.|Co|ale|mohu|říci|je,|že|v|tento|okamžik|zatím|nevidím|žádná|významná|konkrétní| rizika,|která|by|v|důsled-ku|politických|změn|měla|dopadnout|na|oblast|pojišťovnictví.|

S politikou souvisí také otázka týkající se nového občanského zákoníku. Co se po-dle vás stane, pokud se nestihnou schválit doprovodné zákony a jaký je váš pohled na tento nový kodex obecně?Nový|občanský|zákoník|přináší|jako|každá|změ-na|celou|řadu|zlepšení|a|současně|i|určité|pro-blémy.|Je|na|každé|z|členských|pojišťoven,|jak|se| s| tím| dokáže| vypořádat.| Řada| našich| pro-cesů|a|činností|již|dlouho|směřuje|k|přípravám|na| tuto| novou| normu.| Odložení| platnosti| by|bylo|samozřejmě|jistou|komplikací,|ale|i|s|tím-to|bychom|se|stejně| jako|kdykoli| v|minulosti|dokázali|vypořádat.|

Léto bylo také spojeno s povodněmi a zá-plavami. Jak si s živelními událostmi Čes-ká pojišťovna poradila a je na místě zavést v České republice něco na způsob jednot-ného systému pojištění pro případ živel-ních událostí?Je|poměrně|krátce|po|povodni,|a|tak|podobně|jako|po| roce|2002| je|asi| ta|nejvhodnější|doba|otevřít|téma|jednotného|systému|pojištění|pro|případ| živelních| událostí.| Co| ale| k| řešení| této|otázky|určitě|potřebujeme,|je|minimálně|střed-nědobá|politická|stabilita|a|vláda,|která|bude|mít|zájem|tuto|oblast|řešit.|Smutným|faktem|je,|že|na|majetek|a| zdraví| klientů|útočí|přírodní| živly|

stále|častěji.|Česká|pojišťovna|je|na|tyto|situace|velmi| dobře| připravena.| Máme| řadu| historic-kých| zkušeností| s| likvidací| kalamit| katastrofic-kého| rozsahu,| a| můžeme| tak| klientům| rychle|pomoci.|likvidace|povodňových|škod|byla|letos|naší|nejvyšší|prioritou.|V|rámci|speciálního|kala-mitního|režimu|měla|Česká|pojišťovna|v|terénu|stovky|zaměstnanců,|nejvíce|v|celé|její|moderní|historii.| Týmy| mobilních| techniků| jsme| posílili|pracovníky|z|ostatních|částí|republiky,|jež|neby-ly|velkou|vodou|zasaženy.|k|dispozici|měli|rov-něž|vozidla|z|flotily|náhradních|automobilů,|kte-ré|jsme|dočasně|stáhli|od|smluvních|partnerů,|aby|bylo|možné|ještě|efektivněji|provádět|pro-hlídky|u| klientů,| rychleji| likvidovat| škody| a| vy-plácet|pojistná|plnění.|Navýšili|jsme|také|počet|operátorů| na| klientské| lince| a| klientům| vyšli|vstříc| i| mimořádným| víkendovým| provozem|vybraných|poboček.|Mohu|být|oprávněně|velmi|hrdý|na|své|kolegy.|Díky|jejich|enormnímu|na-sazení|a|vysoké|profesionalitě|byla|do|jednoho|měsíce| od| výskytu| povodně| naprostá| většina|nahlášených| pojistných| událostí| prohlédnuta.|Česká|pojišťovna|přitom|musela|řešit|více|než|20|000|škod|z|velké|vody,|zdaleka|nejvíce|z|tu-zemských|pojišťoven.

Na závěr si neodpustím otázku, jak Jaro-slav Mlynář tráví svůj volný čas, jaký je váš největší koníček?Moc|rád|jsem|na|horách,|takže|je|to|turistika,|zejména|pak|vysokohorská|turistika.|

Děkuji vám za rozhovor.

Ing. Jaroslav Mlynář, CSc.

Absolvoval| Fakultu| strojní| Vyso-kého| učení| technického| v| Brně.|poté| pracoval| po| dobu| 14| let|ve| výzkumu| a| vývoji| přede-vším| v| oblasti| aerodynamiky.|Od| nástupu| do| Generali| Vienna|v| roce| 1992| se| aktivně| podílel|na| obnovení| činnosti| Genera-li| v| České| republice,| která| byla|úspěšně| zahájena| v| roce| 1993.|V|roce|1998|se|stal|členem|před-stavenstva|a|v|roce|2001|násled-ně| předsedou| představenstva|a| generálním| ředitelem| pojišťov-ny| Generali| v| ČR.| po| založení|Generali|ppF|Holdingu|(GpH)|byl|jmenován| jeho| finančním| ředi-telem.|Od|května|2013| je|místo-předsedou|představenstva|České|pojišťovny| a| od| 1.| června| 2013|pak|jejím|generálním|ředitelem.

V této chvíli je asi ta nejvhodnější doba otevřít téma

jednotného systému pojištění pro případ živelních

událostí.

Page 6: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

6 pojistný|obzor||3/2013||||||Na aktuální téma

letošní| povodeň| byla| jednoznačně| největší|od| roku| 2002,| ač| se| naštěstí| tehdejším| do-padům| ani| nepřiblížila.| Jen| pro| připomenutí:|letos|zhruba|45|tisíc|pojistných|událostí|opro-ti|82|tisícům|z|roku|2002,|škody|za|necelých|8|mld.|kč|ve|srovnání|s|35|mld.|před|jedenácti|lety,|přibližně|poloviční|počet|zemřelých,|řada|obcí|sice|vážně|postižených,|ale|žádná|totál-ně| zdevastovaná,| jen| zlomek| evakuovaných|osob|atd.|atd.|Dnes|už|také|můžeme|s| jisto-tou|prohlásit,| že|s|povodňovou|vlnou| i| jejími|následky|se|společnost,|i|pojišťovny,|vypořá-daly|podstatně|lépe|než|v|předchozích|letech.|Integrovaný| záchranný| systém| fungoval| bez|významnějších| zádrhelů,| protipovodňové| zá-brany|byly|na|většině|ohrožených|míst|zbudo-vány| včas| a| v| dostatečném| rozsahu,| institu-ce,|firmy|i|samotní|občané|se|chovali|celkem||rozumně|a|ukázněně.|

Pojišťovny opět obstály

A|nejméně|stejně|dobře|nastalou|situaci|zvlá-dali|pojistitelé.|kalamita|byla|vesměs| řešena|podle| předem| připravených| a| odzkoušených|scénářů.| proces| hlášení| pojistných| událostí,|jejich| likvidace| i| výplat| pojistných| plnění| se|všude|rozběhl|rychle|a|efektivně.|Bez|nadsáz-ky|můžeme|s|patřičnou|hrdostí| prohlásit,| že|české|pojišťovnictví|opět|v| této|zkoušce|ob-stálo|na|jedničku.|Notoričtí|stěžovatelé|a|novi-náři|bažící|po|negativních|příkladech|těžko|hle-dali|záminky|pro|projevy|své|nespokojenosti.|Možná| právě| proto| se| sdělovací| prostředky|výrazně| zaměřily| na| otázky,| jaké| změny,| sa-mozřejmě|k|horšímu,|v|podmínkách|pojištění|nastanou|po|povodni.|„Budete|zdražovat?|Bu-dete|vypovídat|smlouvy|s|opakovanými|ško-dami?| Změní| se| povodňové| mapy?| Zvýší| se|počet|nepojistitelných|objektů?“|Tak|se|vyptá-vali| redaktoři|mluvčích| i|expertů|v|době,|kdy|voda| ještě|ani|nekulminovala.|přiznejme| jim,|že|tyto|otázky,|ač|předčasné,|nebyly|až|tak|ne-případné.| Nastalé| škody| jsou| minimálně| dů-razným|podnětem|k|zastavení|dlouhodobého|

poklesu|sazeb|majetkového|pojištění.|Stejně|tak| opakované| výplaty| milionových| plnění|na|stejném|místě|pojištění|zřejmě|mnoho|po-jistitelů|povedou|ke|zpřísnění|upisovací|meto-diky|a|k|většímu|zohledňování|škodní|historie|klienta.|A|zároveň,|bez|přímé|souvislosti|s|po-slední|povodní,|se|ČAp|a|všichni|významnější|pojistitelé|připravují|na| implementaci|nových|povodňových|map|–|geografického|informač-ního|systému|nové|generace.|

Povodňové mapy

Dodavatelem| tohoto| systému,| pracovně|pojmenovaného| RuZ| 2012| (Rizikové| Úze-mí| Záplav),| je| opět| původní| tvůrce| map|z|roku|2003,|česká|firma|Multimedia|Compu-ter,|dnes|už|ovšem|pracující|v|rámci|meziná-rodního|holdingu|Intermap|Technologies,|ltd.|Základem| nového| mapového| díla| je| aktuální|snímkování|terénu|celé|České|republiky,|navíc|s| podstatně| větší| rozlišovací| přesností.| pro|srovnání:| původní| síť| záměrných| bodů| měla|

hustotu|10x10|m,|nově| jen|2,5x2,5|m.|Stejně|tak| se| výšková| rozlišovací| schopnost| zpřes-nila|z|dosavadního| jednoho|metru|na|několik|decimetrů.| Obdobný| pokrok| zaznamenala|i| samotná| metodika| vytyčování| zátopových|zón|v|takto|přesně|zobrazeném|terénu.|Dosud|jsme|měli|model|fakticky|jen|pro|zónu|50leté|vody| a| ostatní| (Q| 20,| 100,| 200| a| 500)| byly|od|ní|odvozeny.|Nový|systém|modeluje|rozlivy|dva|(Q|20|a|100)|a|extrapoluje|záplavová|úze-mí|10leté|povodně|i|vyšších|(Q|50,|250,|500).|To|vše|pro|v|podstatě|úplnou|vodní|síť|České|

republiky,|tj.|pro|všechny|řeky,|říčky|a|potoky|téměř|až|k|pramenům!|Navíc|na|rozdíl|od|stá-vajících| map,| RuZ| 2012| nabízí| i| informaci|o|hloubce|záplavy|pro|každou|úroveň|zaplave-ní.|A|dále,|vedle|mapy|říčních|rozlivových|zón,|budeme|mít|k|dispozici|i|zobrazení|území|opa-kovaně|zaplavovaných|srážkovými|přívaly.|I|ta|jsou|rozlišena|podle|frekvence|výskytu|a|také|zachycují| hloubky| zaplavení.| Jako|bonus|pak|zpracovatel| přidal| zobrazení| záplavových| zón|se| zohledněním| protipovodňových| opatření|provedených| v| praze| a| ve| všech| krajských|městech.

Zpřísněný pohled

kromě| uvedeného| technického| zdokonalení|představuje| RuZ| 2012| ještě| jednu| zásadní|změnu.| Ve| srovnání| s| dosavadními| mapa-mi|náš|pohled|na|zátopová|území|podstatně|zpřísňuje.| Zejména| se| podstatně| zvětšila|nově|namodelovaná|nejrizikovější|povodňová|zóna.|A|i|když|byla|vytyčena|pouze|jako|10letá|

voda,|což|je|zřejmě|nejmenší|frekvence,|kte-rou|je|ještě|možno|objektivně|vyhodnocovat,|zasahuje|podstatně|širší|území|podél|vodních|toků|než|dosavadní|IV.|zóna.|Následkem|toho|se| v| tomto| „nepojistitelném“| pásmu| ocitá|6| až| 8|%|adresných|bodů,| zatímco|dosud| to|bylo| zhruba| 1,5|%.| Mezi| těmito| adresami| je|sice| menší| četnost| trvale| obývaných| budov|než| v| bezpečnějších| zónách,| a| naopak| více|rekreačních| staveb,| sportovišť| a| komerčních|areálů.|přesto|společenský|dopad|tohoto|hod-nocení|bude|zřejmě|neradostný.|Nová|mode-

PHDR. MICHAEL NEUWIRTH / ŘEDITEL ÚSEKU POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI / KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A. S.

povodeň|z|počátku|letošního|léta|byla|už|sedmou|událostí|srovnatelného|významu,|které|Českou|republiku|postihly|od|roku|1997.|Rozhodně|se|tedy|nejedná|o|žádný|nový|fenomén.|přesto|je|dost|dobře|možné,|že|právě|tato|povodeň|by|mohla|být|tou|příslovečnou|kapkou|v|přetékajícím|poháru,|jež|způsobí|zásadní|změnu|v|dosavadním|přístupu|pojistitelů,|i|české|společnosti,|k|problému|pojištění|proti|povodním|a|proti|živelním|událostem|vůbec.

Povodeň 2013 – a Jak dál?

|| Na|aktuální|téma

Ze všech možných přístupů k problému pojištění

povodní a záplav se poolové uspořádání jeví být

tím nejnadějnějším řešením. Úkol hodný českého

pojišťovnictví pro toto desetiletí…

Page 7: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Na aktuální téma||||||pojistný|obzor||3/2013 7

lace|přináší|i|rozšíření|celého|rizikového|území|záplav,| zejména| zahrneme-li| oblasti| srážko-vých| přívalů| na| úkor| stávající| I.| zóny| s| nej-nižším| povodňovým| nebezpečím.| po| novu|se| v| zátopových| územích| ocitá| asi| 25|%| ad-resních|bodů|z|celkového|počtu|cca|290|tisíc|adres|v|celé|České|republice.|proto|také|mezi|členy| Sekce| neživotního| pojištění| ČAp,| kteří|se|na|implementaci|RuZ|2012|podíleli,|do|ne-dávna|panovaly|obavy|jak|z|dopadů|zmíněné-ho| zpřísnění| povodňových| map| na| výsledky|prodeje|pojištění,|tak|z|reakcí|veřejnosti.|Červ-nová|povodeň|však|znovu|ukázala,|že|toto|ri-ziko|se|nevyplácí|podceňovat|a|že|bychom|se|chovali| velmi| nerozumně,| kdybychom| před|zdokonalenými|mapami|zavírali|oči.|

Škodní historie místa

kromě| toho| nám| zkušenost| opakovaně| po-tvrzuje,| že|nebezpečí| záplav|hrozí|ve|značné|míře|i|mimo|známé|a|zmapované|povodňové|zóny.|pokud|si|místa|pojistných|událostí|z|kte-rékoliv|povodně|nebo|záplavy|z|posledních|let|zobrazíte|na|mapě,|a|některé|pojišťovny|tak|už|systematicky|činí,|zjistíte,|že|značná|část|škod|vznikla|mimo|RuZ.|Nejedná|se|o|vystoupení|vody| z| říčních| toků,| ale| o| zaplavení| jednotli-vých| objektů| srážkovými| vodami| následkem|poruch|kanalizace,|stavebních|závad,|místních|anomálií| apod.|Bývají| to|škody|menšího| roz-sahu,|ale|velmi|četné,|někdy|představující|až|polovinu|ze|všech|pojistných|událostí.|letošní|povodeň|v|tom|směru|nebyla|výjimkou,|právě|naopak.|Žádné|mapy|nemohou|tento|jev|ploš-ně| postihnout.| proto| nezbývá,| než| při| úpisu|rizika| brát| na| škodní| historii| místa| pojištění|co|největší|zřetel.|Znamená|to|tedy,|že|vzhle-dem|k|těmto|škodám|mimo|zátopová|pásma|bychom| měli| na| povodňové| mapy| zapome-nout?|Zajisté|nikoliv.|Jen|je|třeba|si|uvědomit,|že| povodňové| mapy,| třeba| sebedokonalejší,|

jsou| vždy| jen| teoretickým| modelem.| Oproti|tomu| zmapování| historie| pojistných| událostí|je| obraz| reality,| informace,| kterou| si| pojisti-telé|zaplatili|velice|draze.|Je|proto|zřejmé,|že|nadále|bychom|měli|při|hodnocení| rizika|po-vodní| a| záplav| vycházet| z| obou| těchto| zdro-jů|poznání|a|účelně| je|kombinovat.|Doplnění|geografického|informačního|systému|zátopo-vých|oblastí| o| vrstvy|historických|pojistných|událostí|by|mělo|být|dalším|krokem|v|rozvoji|tohoto|nástroje.|A|cílem|by|měla|být|vzájemná|výměna|informací|a|vytvoření|společné|data-báze|výskytu|pojistných|událostí|v|rámci|ČAp.|Ve|svém|výsledku|by|to|nepochybně|bylo|pro|všechny|pojistitele|výhodné.

Liberální prostředí

povodně|opakující|se|každé|dva,|tři|roky,|větší|územní|rozsah|zátopových|zón,|četný|výskyt|škod|mimo|RuZ,| to|vše| jsou|zjevné|doklady|toho,| že| riziko| povodní| a| záplav| je| v| České|republice| podstatně| vyšší,| než| jak| bylo| do-nedávna| posuzováno.| České| pojišťovnictví|stojí| před| otázkou,| jak| se| s| tím| vypořádat.|V|podstatě|se|nabízí|dvojí|možný|přístup.|Tím|prvním| je| nadále| zachování| zcela| liberálního|prostředí|a|volné|konkurence|pojistitelů|s|indi-viduálním|úpisem|pojištění|na|základě|tržních|principů.|Současně|bude|muset|dojít|ke|znač-ným|restrikcím|v|pojištění| těchto|nebezpečí.|Řada| klientů| bude| odmítána| či| vypovídána,|sazby| a| spoluúčasti| se| budou| zvyšovat| a| li-mity|plnění|snižovat,|bude|přibývat|prakticky|nepojistitelných|oblastí| a|objektů.|Tedy|stav,|který| je| po| desetiletí| například| v| sousedním|Německu|či|Rakousku.|Otázkou| je,| jak| tako-vý|přístup|pojišťoven|přijme|česká|veřejnost.|Nezapomínejme,|že|v|ní|stále|přetrvává|pově-domí|o|neomezovaném,|levném|a|běžně|do-stupném| „sdruženém| pojištění“| proti| všem|živelním| událostem| ze| socialistických| časů.|

pojistitelům|by|mohlo|hrozit|obvinění,|že|sle-dují|jen|své|zištné|cíle|a|neplní|společenskou|objednávku.|A|od|toho|už|není|daleko|k|něja-kému| populistickému| opatření| prosazenému|politickou|cestou,|jako|je|například|kontraktač-ní|povinnost|či|omezení|sazeb.|To|vše|samo-zřejmě|bez|ohledu|na|rizikovost|a|rentabilitu.|příklady| takových| rozhodnutí|a| jejich|dopadů|na| pojišťovnictví| v| eu| i| u| nás| jistě| netřeba|dlouze|hledat…

Public Private Partnership

Druhou|možností,| jak|řešit|problém|pojistné|ochrany|proti|povodním,| je|pokusit|se|o|vy-tvoření| nějakého| jednotného| „národního“|systému|pojištění|na|základě|„public|private|partnership“,|tj.|partnerství|veřejnosti,|pojis-titelů|a|státu.|podstatou|takového|partnerství|je|státní|podpora|(minimálně|legislativní,|pří-padně| i| finanční),| která| pojistitelům| umož-ní| poskytovat| pojistné| krytí| co| nejširšímu|spektru| pojištěných.| Tím| se| pojistné| riziko|patřičně|rozkládá,|pojištění|se|stává|dostup-ným| veřejnosti| a| rentabilním| pro| pojistitele|zároveň|a|břemeno|následků|živelních|kata-strof|se|pro|stát|zmenšuje.|Otázka|vytvoření|takového| systému| je| s| jistými| přestávkami|diskutována|na|různých|úrovních|ČAp|takřka|od|roku|2002.|

Povinné pojištění majetku

Své|zastánce|má|i|myšlenka|zavedení|povin-ného|pojištění|majetku|proti|povodním|a|zá-plavám.|Tato|na|první|pohled|účelná|a|užiteč-ná| idea|však| v| sobě|skrývá| řadu|problémů.|především,|uložení|takové|povinnosti|by|bylo|možné| jedině| zákonem;| nehledě| na| otázku|souladu|takového|zákona|s|ústavou|a|listinou|základních|práv|a|svobod|občanů,|o|souladu|s| dalšími| zákony| nemluvě.| uvalení| plošné|povinnosti|pojištění|majetku|je|očividně|něco|naprosto|jiného|než|povinně|smluvní|pojištění||odpovědnosti| za| škodu| a| ve| své| podstatě||

Letní povodně – stav k 31. 8. 2013

Historie povodní v České republice

Zdroj:|ČAp

Zdroj:|ČAp

Počet nahlášených pojistných událostí [ks]

Výše nahlášených škod [tis. Kč]

Pojištění obyvatel (celkem) 37 447 1 992 754

–|pojištění|domácnosti 9|050||| 315|185|||

–|pojištění|budov 22|834||| 1|172|342|||

–|pojištění|motorových|vozidel 1|115||| 55|059|||

–|pojištění|ostatní 4|447||| 450|168|||

Pojištění podnikatelská (celkem) 5 618 5 036 009

–|pojištění|majetku 4|991||| 4|229|545|||

–|pojištění|motorových|vozidel 312||| 19|326|||

–|pojištění|ostatní 316||| 787|139|||

Pojištění plodin a zvířat (celkem) 345 213 083

Celkem 43 410 7 241 846

Rok

Počet nahlášených

pojistných událostí [ks]

Vyplacená pojistná

plnění [mld. Kč.]

červenec|1997 117|000 9,8

březen|2000 8|000 2,1

srpen|2002 81|000 34,8

březen|2006 14|000 0,8

červen,|červenec|2009

17|000 2

květen,|srpen|2010

36|000 4

Page 8: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

8 pojistný|obzor||3/2013||||||Na aktuální téma

Obecné zhodnocení

povodně| z| počátku| června| tohoto| roku| mají|za|následek|nejméně|29|obětí|a|celkové|pojiš-těné|i|nepojištěné|škody|způsobené|na|všech|zasažených| oblastech| jsou| odhadovány|na|12|miliard|eur.|Na|řadě|míst,|zejména|v|Ra-kousku|a|jižním|Německu,|přesáhly|pozorova-né|hodnoty|úrovně|hladiny|historické|záznamy|

sahající| někdy| až| do| středověku.| Na| dalších|místech|byl|extrémní|průtok|srovnatelný|pou-ze|se|situací|ze|srpna|roku|2002.|povodně|byly|způsobeny| intenzivním| regionálním| deštěm|vyvolaným| pomalu| postupující| tlakovou| níží|nad| střední| evropou.| Na| většině| zasažených|míst|byly|navíc|odtokové|poměry|značně|ovliv-něny|předchozími|srážkově|významnými|udá-lostmi,|které|se|vyskytovaly|v|průběhu|celého|

měsíce| května.| To| mělo| za| následek| značné|snížení| retenčních| a| retardačních| schopností|krajiny,|což|přispělo|k|extremitě|této|situace.|

České řeky

Synoptická| situace| předcházející| nedávným|povodním|má|rysy|podobné|situaci|ze|srpna|

PETR PUNČOCHÁŘ / MARTIN SALAJ / AON BENFIELD PRAHA

Významná|povodňová|situace|z|června|letošního|roku|výrazně|ovlivnila|pojistný|trh|nejen|v|České|republice,|ale|také|v|řadě|zemí|střední|evropy.|Svým|rozsahem|a|dopadem|se|zařadila|hned|za|katastrofické|povodně|z|let|1997|a|2002.|příspěvek|nabízí|analýzu|její|meteorologické|a|zejména|hydrologické|situace,|popisuje|dopady|v|nejexponovanějších|oblastech|a|nabízí|pohled|na|využití|katastrofických|povodňových|modelů|zajistného|makléře|ke|kvantifikaci|pojistných|škod.|

Průběh červnových Povodní: čeSko bylo PřiPraveno

|| Na|aktuální|téma

se| blíží| zvláštnímu| zdanění.| Dále| taková|konstrukce|vyvolává|řadu|dalších|problémů:|pokud| by| zákon| takovou| povinnost| vlastní-kům| nemovitostí| ukládal,| kdo| by| evidoval|a| kontroloval| její| dodržování?| Jaké| by| se|za| její| porušení| udílely| sankce|a| jak|by|byly|vymahatelné?|Jaké|by|byly|náklady|takového|administrativního| procesu?| Jiné| nejasnosti|vyvstávají|přímo|v|pojistně-technické|oblas-ti:| Na| jaký| majetek| by| se| povinné| pojištění|vztahovalo?| pokud| jen| na| budovy| sloužící|k| trvalému|bydlení,| jak|bude| řešen|problém|občanů| žijících| v| nájemních| bytech?| Zave-deme| snad| i| povinné| pojištění| zařízení| do-mácnosti?|A|co|s|pojištěním|majetku|obcí|či|podnikatelů?| Vždyť| i| pro| ně| mívají| povodně|likvidační| charakter.| A| především,| budou|moci| pojistitelé| takové| povinné| pojištění|sjednávat|s|reálnými|sazbami?|Odolají|politici|pokušení| do| cenotvorby| zasahovat?| A| po-kud| ano,| bude| takové| povinné| pojištění| pro|všechny| kvůli,| řekněme| otevřeně,| několika|procentům| jinak| nepojistitelných| obyvatel|ve|společnosti|průchozí?|Nebo|se| tento|za-jisté|dobře|míněný|záměr|v|očích|veřejnosti|obrátí|proti|samotným|pojišťovnám?|Na|žád-nou| z| těchto| otázek| není| snadná| odpověď.|Snad|proto| také|autorovi| tohoto|článku|není|známa|jediná|evropská|země,|kde|by|takový|systém|byl|vytvořen.

Pohled do zahraničí

Naproti| tomu| například| ve| Francii,| Norsku|a|ve|Španělsku|již|řadu|let,|resp.|desetiletí,|exis-tuje|systém|spočívající|v|podstatě|na|poolovém|uspořádání.|Ač| jsou|mezi|nimi| četné| rozdíly,|základní|principy|jsou|stejné:|pojištění|majet-ku|je|pro|vlastníky|nadále|volitelné.|Nicméně|pokud|se|pro|pojištění|rozhodnou,|pak|povin-nou| součástí| majetkového| pojištění| je| vždy|krytí| pro|případ|přírodních| živelních|událostí.|A|toto|krytí|všichni|pojistitelé|poskytují|podle|jednotných| podmínek| a| sazeb.| konkurence|mezi|pojišťovnami|je|tedy|zachována|v|oblas-ti|rizika|požáru,|vloupání|apod.|Část|přijatého|pojistného|pojistitelé|odvádějí|do|fondů|„poo-lu“.|Z|těchto|fondů| je|pak|hrazena|větší|část|katastrofických| škod.| Menší| část| hradí| sami|pojistitelé|jako|jakýsi|vlastní|vrub|úměrný|výši|jejich| předpisu.| A| určité| finanční| garance,|ve|Francii|přímo|zajištění,|poskytuje|i|stát.|Ře-šení|se|vztahuje|především|na|pojištění|obča-nů,|zčásti|také|na|municipality|a|podnikatele.|

Solidarita pojištěných

podstatou| systému| je| tedy| solidarita| všech|pojištěných.| Ta| vychází| ze| skutečnosti,| že|podstatná| část| z| nich| je| ohrožena| živelními|

událostmi|různého|druhu,|jak|to|vyplývá|z|pří-rodních|podmínek| zmíněných| zemí.|A|v| tom|je|asi| jejich|základní|odlišnost|od|naší|repub-liky.| Česko| je| totiž| fakticky| zemí| s| jediným|vážným| katastrofickým| nebezpečím.| Tím|jsou|říční|povodně.|Ani|záplavy|ze|srážkových|přívalů| vyskytující| se,| jak| jsme| si| řekli,| roz-ptýleně| mimo| RuZ| nepředstavují| z| hlediska|pojištění| resp.| ohrožení| obyvatel| neřešitelný|problém,|natož|jiné|živelní|události.|Vždyť|i|or-kán| kyrill| z| roku| 2007| napáchal| škody| sotva|za|2|mld.|kč,|čímž|stěží|dosáhl|souměřitelnos-ti| s| menší| povodní.| Z| toho| důvodu| musíme|být|opět|opatrní|při|snaze|rozložit|povodňové|riziko|několika|procent|opakovaně|zaplavova-ných|objektů|mezi|veškeré|pojištěné.|Otázka|správného|nastavení|sazeb|a|jiných|finančních|nástrojů,| růstu| propojištěnosti| především|v|méně|rizikových|oblastech,|odvrácení|nega-tivního| výběru| rizika,| pokud| otevřeme| dveře|pojišťoven| dosud| odmítaným| nebezpečím| –|to|jsou|jen|některé|z|problémů,|které|by|bylo|třeba| vyřešit.| A| samozřejmě| získat| pro| tuto|myšlenku| podporu| politické| reprezentace|i| veřejnosti.|Nic| z| toho|není| jednoduché,| ani|snadné.| Nicméně| ze| všech| možných| přístu-pů|k|problému|pojištění|povodní|a|záplav|se|poolové|uspořádání| jeví|být| tím|nejnadějněj-ším|řešením.|Úkol|hodný|českého|pojišťovnic-tví|pro|toto|desetiletí…

Page 9: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Na aktuální téma||||||pojistný|obzor||3/2013 9

roku| 2002.| Teplý| vlhký| vzduch| původem| ze|Středozemí| byl| na| statickém| frontálním| roz-hraní| nucen| k| výstupu| a| výrazná| produkce|srážek|byla|na| řadě|míst|zesílena|návětrným|efektem.|Třídenní|srážkové|úhrny|v|oblasti|se-verně|od|rakouských|Alp|při|hranici|s|Němec-kem|přesáhly|v|období|30.|května|až|1.|června|400|mm,|což|činí|téměř|2/3|celkového|roční-ho| úhrnu| srážek.| V| České| republice| zasáh-ly| přívalové| deště| převážnou| většinu| Čech|s|maximem|v|jejich|jižní|a|střední|části.|Došlo|zde|k|rozvodnění|toků|v|horních|oblastech|po-vodí|Berounky| (řeky|Úhlava,|Úslava|a|klaba-va)|a|povodí|Vltavy,|kde|kromě|Vltavy|dosáhly|výrazných|n-letých|kulminací|lužnice,|Nežár-ka,|Smutná|a|přítoky|Otavy.|Více|jak|100letá|povodeň| byla| pozorována| například| na| řece|Smutné,|Chotýšance,|Výrovce|a|Blanici|a|více|jak|padesátiletá|povodeň|byla|na|labi|v|Mělní-ku,|Mastníku|a|Mrlině.|Ve|středních|Čechách|byly| dosaženy| třetí| stupně| povodňové| akti-vity| (SpA)|na|většině|menších|vodních| toků,|v|praze|zejména|na|Botiči|a|Rokytce.|Další|ex-trémní|situace|byla|dosažena|na|říčce|kocábě,|na|loděnici|a|také|na|levostranných|přítocích|Sázavy.|V|druhém|sledu|byla|střední|a|severní|část|republiky|zasažena|postupující|povodňo-vou|vlnou|z|Vltavy,|jejíž|maximální|průtok|byl|navíc| výrazně| posílen| společnou| kulminací|Sázavy|a|zejména|Berounky.|po|soutoku|Vlta-vy|s|labem|byla|opět|do|značné|míry|omeze-na|další|transformační|schopnost|povodňové|vlny|po|soutoku|s|rozvodněnou|Ohří|v|litomě-řicích,|a|zejména|v|Ústí|nad|labem|s|výrazně|rozvodněnou|Bílinou.|

Celoevropský pohled

Z|celoevropského|pohledu|nejprve|způsobila|tato| meteorologická| situace| prudké| rozvod-nění|toků|v|povodí|horního|Dunaje,|řeky|Inn,|Salzach| v| Rakousku| (Tyrolsko,| Salcbursko|a| Horní| Rakousko)| a| dalších| toků| v| Němec-ku| (Bavorsko| a| Bádensko-Württembersko).|kritická| byla| situace| v| městě| passau,| které|leží| na| soutoku| Dunaje,| Innu| a| Ilzu.| Úroveň|hladiny| 12,89|m| ze| 4.| června| byla| nejvyšší|pozorovaná| od| povodně| v| roce| 1501.| Takto|vzniklá| povodňová| vlna| byla| nadále| dotová-na|přítoky| ze| zasažených|oblastí| a| postupo-vala| dále| po| proudu| Dunaje| přes| Rakousko|do|Slovenska,|Maďarska| a|Srbska.|povodeň|kulminovala| ve| Vídni| 5.| června| na| úrovni|7,93|m,| a| překonala| tak| rekord| z| roku| 2002|o| 4|cm.| V| Bratislavě| byla| maximální| hladina|10,34|m| dosažena| 6.| června.| přestože| byla|o| více| jak| 40|cm| překročena| úroveň| hladiny|z|roku|2002,|nedošlo|k|výraznému|zaplavení|centra|města,|které|je|nově|ochráněno|mobil-ními|stěnami.|Více|škod|napáchala|povodeň|v| Maďarsku,| kde| v| Budapešti| kulminovala|povodeň| 9.| června| na| úrovni| 8,92|m,| čímž|

o| 32|cm| překonala| dosavadní| rekord.| V| Srb-sku|byla|kulminace|ve|městě|Novi|Sad|pozo-rována|až|17.|června,|ale|již|nezpůsobovala|ta-kové|problémy|jako|ve|výše|ležících|zemích.|Další| centrum| srážkově| vysoce| nadprůměr-ných|úhrnů|bylo|v|Německu|severně|od|čes-ké|společné|hranice.|Zde|došlo|k|výraznému|nárůstu| hladin| řek| zejména| v| Sasku| a| Bran-denbursku| na| řekách| Saala,| Mulde| a| elster,|kde|byly|vyhlášeny|3.|a|4.|stupně|povodňové|aktivity.|po|soutoku|těchto|řek|s|labem|do-šlo| k| dalšímu| opětovnému| nárůstu| objemu|povodňové| vlny,| která| kulminovala| v| Dráž-ďanech|6.|června|na|hladině|8,76|m|(o|64|cm|méně| než| v| roce| 2002)| a| kritická| situace|nastala| v| Magdeburku| a| jeho| blízkém| okolí,|kde| hladina| labe| dosáhla| 9.| června| úrovně|7,46|m,| a| překonala| tak| dosavadní| rekord|z|roku|2002|o|přibližně|80|cm.|Dále|po|proudu|labe|ohrožovalo|další|oblasti|až|do|svého|ústí|do|Severního|moře|v|Hamburku.|Na|několika|místech| došlo| k| protržení| hrází.| k| jednomu|z|největších|došlo|v|blízkosti|obce|Fischbeck|v|jižní|části|Sasko-Anhaltska,|kde|bylo|zapla-veno|více|jak|145|km2|území.|

Vyhodnocení

Jak| uvádí| zpráva| Českého| hydrometeoro-logického| ústavu| (ČHMÚ)| –| příčiny,| průběh|a| důsledky| červnových| povodní| budou| po-drobně|vyhodnoceny|v|rámci|projektu|iniciova-ném| rozhodnutím| vlády| ČR| číslo| 533| ze| dne|3.|července|2013.|V|Rakousku|a|Německu|lze|předpokládat|identický|postup,|který|je|po|tak-

to| významných| povodních| zavedenou| praxí.|Na| základě| tohoto| vyhodnocení| může| dojít|ke|změnám|hodnot|konkrétních|kulminačních|průtoku|a| také|k|přepočtu| jejich|doby|opako-vání.|

Dopady povodně

předběžnou| informaci| o| hydrometeorologic-kých|aspektech|povodní|v|červnu|2013|vydal|ČHMÚ| dne| 22.| července| 2013| a| člení| tuto|událost|na|dvě|povodňové|vlny:|31.|května|–|12.|června|a|25.|června|–|28.|června.|Z|pohle-du| škod| i| dosažených| kulminací| byla| ovšem|druhá| povodňová| vlna| prakticky| zanedbatel-ná,| za| zmínku| stojí| pouze| dosažení| úrovně|50leté|vody|na|Novohradce|a|přibližně|10leté|vody| na| Chrudimce| a| Doubravě,| které| ov-šem|nevyvolalo|větší|pojistné|či|ekonomické|škody.|Celkový|pohled|na|situaci|nabízí|první|souhrnné| vyhodnocení| záplav| poskytnuté|Ústřední| povodňovou| komisí| z| 27.| 6.| 2013.|Dle| tehdejšího| ministra| životního| prostředí|Tomáše| Chalupy| povodně| zasáhly| 970| obcí,|bylo| zachráněno| 600| lidí| a| evakuováno| bylo|v|konečném|počtu|26|tisíc|obyvatel.|

Jižní ČechyV|jižních|Čechách|byla|nejvážnější|situace|prav-děpodobně| v| Bechyni,| která| byla| zaplavena|potřetí|v|nedávné|historii| (také|v| letech|2002|a|2006),|kde| i|přes|vybudování|protipovodňo-vých| opatření| došlo| k| vybřežení| na| soutoku|lužnice|a|říčky|Smutné.|V|Táboře|došlo|k|pro-tržení| provizorní| hráze| rybníka| Jordán.| Vážná|

Foto

: Aon

Ben

field

protipovodňové|zábrany|ochránily|centrum|prahy.

Page 10: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

10 pojistný|obzor||3/2013||||||Na aktuální téma

situace| způsobená| říčkou| polečnicí| a| rozvod-něnou|Vltavou|byla|také|v|Českém|krumlově.|

Střední ČechyV| severovýchodní| části| středočeského| kraje|došlo| 2.| června| k| rozvodnění| řady| menších|přítoků| labe.| problémy| způsobila| 50letá|voda| na| řece| Vrchlici,| která| zaplavila| i| část|kutné| Hory| a| poškodila| historický| akvadukt.|Ještě| horší| situace| byla| na| potoku| Výrovka,|kde| při| kulminaci| protékalo| 122| m3/s| což| je|o|47|m3/s|více|než|při|stoleté|povodni.|povo-deň|zde|způsobila|protržení|několika|menších|rybníků,|které|na|potoku|leží|a|zaplavila|obce|plaňany,|Radim,|Dobřichov,|Toužim|a|kouřim,|kde|způsobila| řadu|škod|na|domech| i|místní|infrastruktuře.|Na|Nymbursku|se|nejvíce|roz-vodnila|řeka|Mrlina,|kde|4.|června|dosáhl|při|kulminaci| průtok| 85| m3/s| a| odpovídal| takřka|100leté|povodni.|Řeka|zatopila|obec|Vestec,|která| musela| být| nakonec| zcela| evakuována|pod|hrozbou|protržení|hrází|místních|rybníků,|stejně|tak|jako|obce|Budiměřice,|křinec,|Ra-šovice|a|Šlotava.|

Voda míří na Prahuprávě|celkové|zhoršení|situace|zejména|v|již-ních|Čechách|a|na|Berounce| iniciovalo|zahá-jení| protipovodňových| opatření| v| praze,| kde|byly| poslední| etapy| systému| ochranných|opatření|uvedeny|do|provozu| teprve|v| letoš-

ním|roce.|V|neděli|2.|června|v|9:45|vyhlásil|pri-mátor| „Stav| nebezpečí“| pro| území| hlavního|města.|Bylo|zahájeno|vyklízení|náplavek,|uza-vření|Čertovky|a|výstavba|protipovodňových|stěn.|Byl|také|omezen|provoz|8|stanic|metra,|kde| mobilní| zábrany| omezily| vstup| a| výstup|do|stanic,|a|v|pondělí|3.|6.|došlo|k| jeho|úpl-nému|zastavení.|V|praze|byl|dosažen|1.|SpA|již|v|pátek|31.|květ-na|a|další|nárůst|hladin|Vltavy|a|Berounky|měl|za|následek|zatopení|lahovic|a|části|Chuchle,|došlo|také|k|evakuaci|části|obyvatel|Modřan.|kritická|byla|situace|v|pražské|ZOO,|kde|došlo|k|evakuaci|zvířat|z|její|spodní|části,|která|byla|posléze| téměř| kompletně| zatopena.| V| praze|vyostřily| situaci| ještě| před| samotnou| kulmi-nací|Vltavy| její|dva|hlavní|přítoky|Botič|a|Ro-kytka,| když| na| obou| tocích| byly| překročeny|nejvyšší|stupně|povodňové|aktivity|(extrémní|ohrožení).| Na| Botiči| došlo| k| problematické|manipulaci| na|Hostivařské|nádrži,| která| způ-sobila|prudké|navýšení|hladiny|Botiče|a|zapla-

vení|řady|nemovitostí|v|okolí|řeky|během|ně-kolika|desítek|minut.|Na|jeho|dolním|toku|bylo|dosaženo|úrovně|50letého|průtoku.|Na|tomto|úseku| chybělo| jen| málo| k| zahlcení| několika-setmetrového| tunelu,| kterým| Botič| protéká|před|ústím|do|Vltavy,|což|by|mělo|za|následek|další|výrazný|nárůst|jeho|hladiny|v|úseku|před|ním.|Obdobně|vážná|situace|byla|na|Rokytce,|která|při|svém|ústí|do|Vltavy|musí,|za|povod-ňových|stavů|na|Vltavě,|překonat|povodňové|zábrany|bazénu|libeňského|přístavu|pomocí|čerpací| stanice.|Zde|došlo|k| technické| záva-dě| na| jednom| z| čerpadel| a| omezení| čerpací|kapacity|mělo|za|následek|částečné|zaplavení|městských|částí|libeň|a|palmovka.

Kulminace v PrazeVltava|v|praze|Chuchli| dosáhla|3.|SpA|v|ne-děli| 2.| 6.| a| kulminovala| v| úterý| okolo| šesté|hodiny|ranní|na|odhadované|hodnotě|průtoku|3|210|m3/s,|což|odpovídá|době|opakování|oko-lo| 40| let.| Celkově| až| na| zmiňované| výjimky|byla| praha| dobře| ochráněna| pomocí| insta-lovaných| protipovodňových| opatření,| která|zabránila| výrazným| povodňovým| škodám,|a|prokázala|tak|svoji|důležitost.|k|výraznějším|škodám|patřilo|zejména|zatopení|objektu|Vý-zkumného|ústavu|vodohospodářského|v|pod-babě,|poškození| lokální| infrastruktury|včetně|mostů| a| sportovišť| (zejména| ve| Stromovce,|hypodrom| v| Chuchli| a| jezdecký| areál| na| Cí-

sařském|ostrově).|Další|škody|byly|způsobe-ny| zpětným| vzdutím| skrze| kanalizační| řády|a|průsaky|vzniklé|rapidním|navýšením|hladiny|podzemní| vody.| Škody| také| vznikly| podniku|povodí|Vltavy|na|vodních|dílech|a|samotném|korytě|řek.

Soutok Vltavy a LabeV| úseku| Vltavy| mezi| prahou| resp.| Roztoky|u|prahy| a| Mělníkem| došlo| k| výraznému| vy-břežení|řeky|do|zemědělských|oblastí.|Znač-ně| postiženy| byly| kralupy| nad| Vltavou,| kde|byly|zatopeny|důležité|dopravní|komunikace.|V| Mělníku,| kde| Vltava| ústí| do| labe,| došlo|k| setkání| kulminací| obou| povodňových| vln.|Hladina|na|soutoku|zde|kulminovala|5.|červ-na|při|průtoku|3|900|m3/s|s|dobou|opakování|výrazně| přesahující| 50| let.| Samotný| Mělník|byl| ochráněn| protipovodňovou| hrází,| k| její-mu| přelití| chyběly| doslova| centimetry,| její|koruna|musela|být|dodatečně|navýšena|pytli|s|pískem|a|řada|míst|musela|být|dodatečně|

opevněna,| aby| odolala| zvýšeným| průsakům|a|hrozícímu|protržení.|Na|opačné|straně|řeky|došlo| k| přetečení| protipovodňových| hrází|a| došlo| k| zatopení| obce| Hořín| a| kvůli| protr-žení|nedostavěné|protipovodňové|hráze|také|obce| Zálezlice.| postupující| povodňová| vlna|způsobila|v|litoměřicích|zatopení|oblastí|oko-lo| soutoku| labe| a| Ohře| a| došlo| k| uzavření|Tyršova|mostu.|Zatopena|byla|i|přilehlá|levo-břežní|obec|Mlékojedy|a|došlo|k|částečnému|zatopení| města| Terezín| včetně| historické|pevnosti.|Rozvodněná|řeka|Ohře|protrhla|pro-vizorně|budovanou|polní|hráz|a|zprudka|zato-pila|obec|Nové|kopisty,| kde| zasáhla| i| hlavní|železniční| koridor| z| prahy| do| Děčína.| V| dal-ším| okolí| litoměřic| přesáhla| hladina| úroveň|místní|protipovodňové|zábrany|a|zatopila|také|obec| křešice.| Řeka| Bílina,| odvádějící| vodu|z| krušných| hor,| kde| byla| srážková| situace|zesílena| orografickým| efektem,| dosáhla| při|soutoku| s| labem| doby| opakování| přibližně|20| let| a| spolu| s| výše| ústící| Ohří| způsobila|další|nárůst|hladiny|labe.|V|Ústí|nad|labem|dosáhlo|labe|3.|SpA|již|v|pondělí|3.|června.|Ve|středu|5.|června|došlo|k|přetečení|proti-povodňových|zábran|v|městské|části|Střekov|a|došlo|k|zatopení|rozsáhlých|obytných|čtvrtí,|společně|s|městskou|částí|Svádov.|Dále|byl|kvůli|zaplavení|hlavní|odbavovací|haly|zrušen|provoz|na|ústeckém|hlavním|nádraží|a|došlo|k|uzavření|řady|důležitých|dopravních|komu-nikací.

Porovnání s povodní z roku 2002

povodně|v|České|republice|z|června| letošní-ho| roku| samozřejmě| nabízí| jisté| srovnání| se|situací|ze|srpna|roku|2002,|přestože|intenzita|letošních|povodní|byla|na|většině|míst|nižší.|I|přes|obdobnou|synoptickou|situaci|lze|pozo-rovat|výrazné|změny|zejména|v|reakci|všech|složek| integrovaného| záchranného| systému,|naprosté|většině|místních|samospráv|a|oby-vatelstva| samotného.|V|neposlední| řadě|po-stup| výstavby| protipovodňových| opatření,|který|byl|iniciován|zejména|v|rámci|programů|Ministerstva| životního| prostředí,| jmenovitě|„prevence|před|povodněni“|z|let|2002–2007|a| navazujícího| programu| „129| 120| –| podpo-ra| prevence| před| povodněmi| II“| z| let| 2007|až|2013| reagujících|na|povodně|z| roků|1997|a| 2002,| přispěl| velmi| výraznou,| byť| obtíž-ně| kvantifikovatelnou| měrou| (analyzovanou|v|poslední| části| tohoto|příspěvku),| k| redukci|povodňových| škod| a| omezení| jejich| dopadů|na| urbanizované| oblasti| a| obyvatelstvo.| prá-vě| značné| zvýšení| efektivity| integrovaného|záchranného|systému,|výstavby|provizorních|protipovodňových| hrází| a| činnosti| dalších|složek| (dobrovolní| hasiči,| místní| samosprá-

|| Na|aktuální|téma

Povodně z počátku června mají v evropském

kontextu za následek nejméně 29 obětí a celkové

pojištěné i nepojištěné škody jsou odhadovány

na 12 miliard eur.

Page 11: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Na aktuální téma||||||pojistný|obzor||3/2013 11

vy|atd.)|často|přispěly|k|výraznému|omezení|povodňových|škod.|Tento|fakt|na|druhou|stra-nu|ale|způsobuje|problémy|při|vlastním|mode-lování|povodňových|škod,|jelikož|jej|lze|pouze|do|velice|omezené|míry|zahrnout|do|struktury|katastrofických|modelů.|

Změny k lepšímu

Další| výraznou| změnou| oproti| povodni|z| roku| 2002| je| úprava| manipulačních| řádů|menších| vodních| nádrží,| navýšení| jejich|retenční| kapacity| a| výstavba| suchých| pol-drů.| Tato| opatření| dokáží| také| výrazně| sní-žit| velikost| kulminačních| průtoků,| zejména|na| menších| vodních| tocích,| a| omezit| tak|negativní| dopady| povodně| na| obyvatelstvo,|průmysl|a| infrastrukturu.|Zajímavé|porovnání|nabízí| také| situace| v| chemických| závodech,|jež|leží|podél|toků|Vltavy|a|labe|a|které|byly|při|povodni|z|roku|2002|těžce|postiženy.|Jed-na| z| nejvážnějších| situací| byla| v| lovochemii|lovosice.|Zde,|převážně|díky|nově|vybudova-ným|protipovodňovým|opatřením,|došlo|pou-ze| k| lokálnímu| zatopení| objektů| jímání| vody|a| nižších| částí| vlivem| vzestupu| hladiny| pod-zemních|vod.|Odhad|škod|a|nákladů|na|úklid|a|přerušení|provozu| je|okolo|50|mil.|kč,| což|kontrastuje|s|300|mil.|kč|z|roku|2002.|k|ob-dobně|významné| redukci|škod|došlo| i| v|dal-ších| chemických| závodech.| Z| pohledu| po-čtu| obětí| jsou| obě| události| též| srovnatelné,|17| obětí| z| roku| 2002| a| 15| obětí| z| letošního|roku,| kdy| ovšem| z| letošních| čísel| pochází|5|obětí|z|řad|nezodpovědných|vodáků.|

Modelování povodňové situace

povodně| ve| střední| evropě| zasáhly| výrazně|zejména|Německo,|Rakousko|a|Českou|repub-liku|a|v|menší|míře|také|Švýcarsko,|Slovensko|a|Maďarsko.|S|kvantifikací|odhadu|povodňo-vých|škod|pomáhají|pojišťovnám|katastrofic-ké| modely.| Odhady| pojistných| i| ekonomic-

kých|povodňových|škod|v|Rakousku|a|České|republice|vyvolaly|potřebu| rekonstrukce| této|situace|pro|odhady|pojistných|škod|pojišťoven|v| zasažených| oblastech.| Flexibilní| struktura|interních| katastrofických| modelů| umožňuje|snadnou| rekonstrukci| povodňových| událostí|pouze| za| podmínky| doplnění| odpovídajících|kulminačních| průtoků,| respektive| jejich| dob|opakování.| Ostatní| komponenty| modelů| zů-stávají|nezměněné,|případně|jsou|předpočítá-ny|právě|na|základě|hodnot|těchto|kulminač-ních|průtoků.|

Interní katastrofický model

pro|modelování|povodňových|škod|pro|účely|nastavení| zajistných| programů| v| České| re-publice|používá|Aon|Benfield| interní| katast-rofický|model,|který|byl|nedávno|významně|aktualizován| a| tato| povodňová| situace| na-bídla| dobrou| příležitost| k| jeho| celkové| vali-daci.| Model| kvantifikuje| povodňové| škody|z|říčních|povodní,|dále|tzv.|přidružené|škody|vzniklé| například| navýšením| hladiny| pod-zemní| vody| či| zpětné| zatopení| z| kanalizač-ních| přípojek| a| také| komponentu| zaplavení|povrchovým| odtokem.| Interní| povodňový|model| pro| Českou| republiku| pokrývá| více|než|15|000|kilometrů|říční|sítě|a|využívá|hyd-rologická| data| ze| 126| limnigrafických| (prů-tokoměrných)| stanic| poskytnutých| v| rámci|spolupráce| s| ČHMÚ.| Model| kombinuje| dvě|úrovně|prostorového|detailu,|digitální|model|terénu| o| velikosti| buňky| 10| metrů| v| expo-novaných| oblastech| a| 25| metrů| na| zbytku|republiky.| povodňové| rozsahy| a| hloubky|byly| simulovány| za| použití| dvourozměrného|matematického| modelu| TuFlOW.| Model|má|implementovány|unikátní|informace|o|lo-kaci| protipovodňových| opatření| poskytnu-té| podniky| povodí| a| Magistrátem| hlavního|města| prahy.| u| zranitelnostní| komponenty|model| kombinuje| tzv.| inženýrské| škodní|křivky| a| křivky| odvozené| zpětnou| analýzou|škodních| dat.| Mimo| stochastickou| simulaci|model| obsahuje| také| historické| povodňové|události|z|let|1997,|2002|a|2010|a|samozřej-mě|také|letošní|červnovou|povodeň.|prvotní|odhady|kulminačních|průtoků|byly|průběžně|sbírány|z|dostupných|zdrojů|a|byly|následně|korigovány|v|rámci|poskytnutí|oficiálních|prů-tokových|měření|od|ČHMÚ.|Byla|provedena|kontrola| jejich|prostorového| rozložení|a|byla|odvozena|jejich|doba|opakování.|

Rekonstrukce povodní v sousedních zemích

prakticky| identická|byla| rekonstrukce|povod-ňové| situace| v| Rakousku,| kde| byla| sbírána||

hydrologická|data|z|webů| jednotlivých|spol-kových| zemí| a| rakouského| ministerstva| ze-mědělství,|lesnictví|a|životního|prostředí|a|byl|vytvořen|historický|scénář|této|situace,|který|je|plně|konzistentní|se|stochastickou|simula-cí.| požadavky| ze| strany| německých| klientů|na|prvotní|odhady|pojistných|škod|a|absence|interního| německého| katastrofického| plně--probabilistického| modelu| vyvolala| nutnost|řešení| dané| situace| pomocí| jednoduché-ho| scénářového| modelu.| Ten| byl| postaven|na| povodňovém| rozsahu| odvozeném| analý-zou|aktuálních|satelitních|snímků|z|několika|různých|zdrojů|(Copernicus,|SeRTIT|poskyto-vaný|společností|peRIlS,|ZkI),|které,|pokud|bylo|zapotřebí,|byly|klasifikovány|k|vymezení|otevřených|vodních|ploch.|Model|kvantifiku-je|pouze|přímo|zasaženou|pojistnou|částku,|která|je|navíc|pro|její|korektní|distribuci|v|za-plaveném| území| vážena| populačním| inde-xem.|

Vyčíslení škod

Více| než| tři| měsíce| po| odeznění| povodní|není| vyčíslení| škod| stále| definitivní.| Celko-vé|ekonomické|škody|ve|všech|zasažených|oblastech|jsou|odhadovány|na|12|miliard|eur|a| jejich| převážná| část| pochází| z| Německa,|za|kterým|následují|s| téměř|shodnými|ško-dami|Rakousko|a|Česká| republika.|Z|pohle-du| pojistných| škod| jsou| zatím| odhadované|škody| 2,8| miliardy| eur,| z| čehož| připadají|2| miliardy| eur| na| Německo| a| 257| mil.| eur|na| Rakousko.| V| České| republice| poskyt-la| Česká| asociace| pojišťoven| první| odhad|na| 7,5| miliardy| kč,| který| byl| později| upřes-něn| na| 7,486| miliard| kč,| což| odpovídá|300| mil.| eur.| Doplněk| do| celkového| čísla|tvoří| škody| v| polsku,| Slovensku,| Maďar-sku| a| Švýcarsku.| Dle| odhadů| ČAp| připadá|zhruba| 27,7|%| pojistných| škod| na| pojištění|obyvatel,|69,4|%|na|podnikatelské|pojištění|a|2,9|%|na|pojištění|plodin|a|zvířat.|u|všech|českých|pojišťoven|zasáhly|škody|minimální|priority| jejich| zajistných| programů.| Z| celko-vého| objemu| pojistných| škod| v| České| re-publice| připadá| 16,5|%| na| vrub| pojišťoven|a|83,5|%|je|kryto|ze|zajištění.|Řada|pojišťo-ven| zejména| s| nadnárodní| působností| nic-méně|využila|pro|nižší|vrstvy|interní|zajistné|krytí| od| mateřských| společností,| po| jehož|zohlednění| se| daný| poměr| výrazně| mění|na|52,6|%|škody,|které|byly|zaplaceny|zajiš-těním,|a|47,4|%|ponecháno|na|vlastní|vrub.|Zpětná| simulace| povodňových| škod| pro-vedená| interním| katastrofickým| modelem|kvantifikuje|po|škálování|na|celý|pojistný|trh|škody|ve|výši|295,14|mil.|eur|pro|komponen-tu|říčních|povodní,|a|ukazuje|tak|velmi|dob-rou|shodu|s|pozorovaným|odhadem|škod.

Mapa|24hodinových|úhrnů|srážek|za|období|od|1.|června|(15:00)|do|2.|června|(15:00).

Zdro

j: Č

eský

hyd

rom

eteo

rolo

gick

ý ús

tav

Page 12: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

12 pojistný|obzor||3/2013||||||Legislativa a právo

|| legislativa|a|právo

Změna v odškodňování újem na zdraví

Ti,|kdo|se|s|aplikací|vyhlášky|setkali|v|praxi,|ví,|že|tato|úprava|odškodnění|založená|na|pevně|nebo| rozmezím| stanovených| bodech| a| jejich|ekvivalentu|v|penězích|nebyla|v|mnoha|přípa-dech| optimální.| představovala| však| pravidla|pro| odškodňování| těchto| kategorií| škod| (pro-tože| jinak| jsou| bolest| a| ztížení| společenské-ho| uplatnění| kategoriemi| velmi| subjektivními|a|nově| jsou| správně| řazeny|mezi| nemajetko-vé| újmy)| a| přinášela| určitou| předvídatelnost|práva.|Vyhláška| však|byla|novým|občanským|

zákoníkem|zrušena|bez|náhrady|a|zásady|pro|odškodňování| bolestného| a| ztížení| společen-ského|uplatnění|stanoví|přímo|nový|občanský|zákoník.| Zákonná| pravidla| pro| odškodňování|bolestného|a|ztížení|společenského|uplatnění|jsou|však|nastavena|velmi|obecně:|„při|ublíže-ní|na|zdraví|odčiní|škůdce|újmu|poškozeného|peněžitou| náhradou| vyvažující| plně| vytrpěné|bolesti| a| další| nemajetkové| újmy;| vznikla-li|poškozením|zdraví|překážka|lepší|budoucnos-ti| poškozeného,| nahradí| mu| škůdce| i| ztížení|společenského| uplatnění;| nelze-li| výši| náhra-dy|škody| takto|určit,| stanoví|se|podle|zásad|slušnosti.“|pokud|pomineme,|že|sporná|je|již|otázka,| zda| lze|vůbec|bolest|„plně“|odškod-

nit,| stejně| jako| ztrátu| blízké| osoby,| pro| jejíž|odškodnění| je| stanoveno| také| pravidlo| „od-škodnění| vyvažujícího| plně| utrpení“,| bližší|pravidla| pro| odškodnění| těchto| nároků| sta-novena| nejsou.| Bez| stanovení| metodiky| pro|odškodňování|bolestného|a|ztížení|společen-ského|uplatnění|vyvstává|otázka,|podle|jakých|pravidel|budou|tyto|nároky|vyplývající|z|NOZ|odškodňovány.|

Požadavek předvídatelnosti v pojišťovnictví

Oblast| pojišťovnictví| je| tímto| problémem|dotčena| nejen| proto,| že| převážná| část| škod|na| zdraví| je| odškodňována| z| pojištění| (ať| už|se| jedná|o|pojištění| odpovědnosti| z| provozu|vozidla,| pojištění| odpovědnosti| zdravotnic-kých| zařízení,| lékařů,| stomatologů| apod.).|pojištění|představuje|kromě|právní|kategorie|(uzavírání| pojistných| smluv| a| plnění| závazků|z|nich|vyplývajících)|také|kategorii|ekonomic-kou.|pojištění|je|založeno|nejen|na|solidaritě,|ale| také| na| určité| predikovatelnosti,| posou-zení| pojistného| rizika| (tedy| ohodnocení| míry|pravděpodobnosti| vzniku| pojistné| události)|a| rozsahu| a| výše| v| budoucnu| poskytované-ho| pojistného| plnění.| Tato| předvídatelnost|není| podstatná| pouze| z| hlediska| pojistných|vztahů,|do|kterých|pojistitelé| vstupují.|pojiš-ťovnám| jsou|v| této|souvislosti|ukládány| také|veřejnoprávní|povinnosti|jako|např.|povinnost|stanovit| pojistné| na| základě| pojistně-mate-matických|předpokladů|tak,|aby|byla|zajištěna|trvalá|splnitelnost|všech|jejích|závazků|z|pro-vozované|pojišťovací|činnosti|nebo|povinnost|vytvářet|rezervy|na|pojistná|plnění.|Stav|nejis-toty,|pokud|se|jedná|o|výši|náhrad|újem,|které|by| měly| být| ze| strany| škůdců| poskytovány,|a| tedy| případně| ze| strany| pojistitelů| plněny,|

MGR. LUCIE JANDOVÁ / PŘEDSEDKYNĚ PRACOVNÍ SKUPINY OBČANSKÝ ZÁKONÍK / ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Nový|občanský|zákoník|(NOZ)|v|sobě|skrývá|jednu|změnu.|Na|první|pohled|či|přečtení|není|tak|patrná|jako|jiné|novinky,|má|však|mimo|jiné|dosti|významný|dopad|na|oblast|pojištění.|pro|novou|právní|úpravu|již|nebude|platit|vyhláška,|která|upravovala|základní|pravidla|pro|odškodňování|nemateriálních|újem,|jako|je|bolestné|nebo|ztížení|společenského|uplatnění.

odškodňování úJmy na zdraví Podle noz – věšTění z křišťálové koule? ne, doufeJme…

Ilust

račn

í fot

o: D

ream

stim

e.co

m

Page 13: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Legislativa a právo||||||pojistný|obzor||3/2013 13

představuje| v| pojištění| tedy| problém| nejen|v|kontextu|vyplácení|pojistných|plnění|z|kon-krétních| pojistných| událostí| a| tvorby| rezerv|na| tyto|události,|ale|vůbec|z|hlediska| tvorby|pojistných| produktů| a| stanovení| výše| pojist-ného.|

Zrušení vyhlášky bez náhrady

Zrušením| „odškodňovací“| vyhlášky| bez| ná-hrady|se|dostáváme|ze|stavu| relativně|přes-ného|stanovení|výše|odškodnění|bolestného|a| ztížení| společenského| uplatnění| k| situaci,|kdy| není| prakticky| žádné| vodítko| pro| určení|výše| odškodnění| než| obecné| zákonné| vy-

mezení.|Jakkoliv|v|českém|právním|prostředí|existuje| již| judikatura| k| odškodňování| těchto|nároků,|jedná|se|zejména|o|odškodňování|zá-važnějších|škod|na| zdraví,| na|méně| závažné|škody|na|zdraví|obtížně|aplikovatelné.|Nadto|rozhodnutí| soudů| o| těchto| nárocích| se| mo-hou|lišit|a| i|s|ohledem|na|jejich|nijak|zásadní|množství|není| jejich|zobecnění|pro|vytvoření|pravidel|k|odškodňování|těchto|nároků|nejspí-še|možné.|

Metodika odškodňování újem na zdraví

proto|lze|přivítat|snahu|o|promítnutí|obecného|principu| odškodňování| stanoveného| novým|občanským|zákoníkem|do|konkrétnějších|zá-sad.|Z|diskuzního|setkání,|které|k|tomuto|té-matu|uspořádaly|Nejvyšší|soud|České|repub-liky| a| Společnost| medicínského| práva,| pod|záštitou|1.|lékařské|fakulty|univerzity|karlovy|v|praze,|vyplynula|potřeba|vytvořit|metodiku,|jež| by| mohla| být| pomůckou| při| posuzování|bolestného|a|ztížení|společenského|uplatně-ní.|Využít|by|se|měla|nejen|v|rámci|soudních|sporů,|ale|také|právě|při|odškodňování|újem|na|zdraví|mimosoudní,|nespornou|cestou.|Od-škodnění| škod| na| zdraví| bez| soudního| řízení|představuje|naprosto|převažující|část|odškod-ňovací| praxe.| Z| iniciativy| Nejvyššího| soudu|České|republiky|a|Společnosti|medicínského|práva|byly|následně|zahájeny|práce|na|vytvo-ření|takové|pomůcky.

Široký společenský konsenzus

Metodika| odškodňování| újem| na| zdraví,| jak|je|v|rámci|příprav|materiál|označován,|by|ne-měla|být|závazným|právním|předpisem,| jako|tomu| je| u| stávající| odškodňovací| vyhlášky.|Její| význam| by| měl| vyplývat| zejména| ze| ši-rokého| společenského| konsenzu| při| jejím|vytváření| a| z| vysoké| odborné| argumentace,|jíž|by|měla|být|podložena.|Na|přípravě|se|po-dílí| jak| zástupci| justice| (zejména| Nejvyššího|soudu| nebo| ostatních| vyšších| soudů),| tak|odborných| lékařských| společností,| státních|orgánů,| advokátů| či| pojistitelů.| Za| pojistitele|se|této|agendy|účastní|zástupce|ČAp|a|Čkp.|Metodika|by|měla|stanovit|určitá|pravidla|pro|

stanovení|výše|odškodnění|za|bolest|a|ztíže-ní| společenského| uplatnění.| kromě| stávající|odškodňovací| vyhlášky| je| jedním| ze| zdrojů|inspirace|při| jejím|vytváření| také|Mezinárod-ní|klasifikace|funkčních|schopností,|disability|a| zdraví| (vytvořená| Světovou| zdravotnickou|organizací).|

Dosavadní jednání

Z| dosavadních| jednání| zatím| vyplývá,| že|u|nároku|na|náhradu|za|bolest|bude|apliko-vatelný|etiologický|přístup|vycházející|z|kla-sifikace|založené|na|rozlišení|jednotlivých|tě-lesných|struktur|(v|zásadě|koncepce|dnešní|

odškodňovací|vyhlášky|pro|bolestné).|pokud|se|jedná|o|náhradu|za|ztížení|společenského|uplatnění,| jeví| se| jako| vhodnější| vytvoření|nového| systému,| jenž| by| promítl| příslušný|rozsah| zdravotního| omezení| poškozeného|do| všech| oblastí,| ve| kterých| dochází| pro|trvalé|následky|k|omezení|či|vyloučení|spo-lečenského|uplatnění|poškozeného.|Z|toho-to| hlediska| je| inspirací| právě| Mezinárodní|klasifikace| funkčních| schopností,| disability|a|zdraví,|a|to|zejména|její|část|Aktivity|a|par-ticipace.|

Další otázky zůstávají

Je|třeba|upozornit,|že|i|pokud|se|tuto|pomůc-ku|podaří|vytvořit,|v|což|všichni,|kteří|se|na|ní|podílejí,| upřímně| věří,| bude| jí| stále| řešena|pouze|část|nesnází,|jež|v|oblasti|odškodňová-ní|NOZ|přinesl,|a|to|náhrada|vytrpěné|bolesti|a| ztížení| společenského| uplatnění.| Nebude|řešeno|například|odškodňování|dalších|nema-jetkových|újem|spojených|se|škodou|na|zdra-ví,| peněžité| náhrady| utrpení| způsobeného|usmrcením| nebo| zvlášť| závažným| ublížením|na| zdraví| osobě| blízké| (navazující| na| dnešní|jednorázové| odškodění| pozůstalých| podle|§| 444| odst.| 3| OZ)| nebo| odškodnění| nema-jetkové|újmy|za|osobní|neštěstí|–|viz|přehled|náhrad| při| ublížení| na| zdraví| a| při| usmrcení.|Obecně|však|lze|říct,|že|bez|ohledu|na|to,|v|ja-kém|rozsahu|se|bude|metodikou|predikované|odškodňování|pohybovat|(neboť|výše|případ-ného| pojistného| plnění| by| měla| být| jedním|z| určovatelů| při| stanovení| výše| pojistného|a| změna|v|odškodňování|by|se| jak|do| limitů|pojistného|plnění,|tak|do|výše|pojistného|pro-mítnout|měla),|měla|by|nová|metodika|přinést|alespoň|trochu|jistoty|nebo|lépe|řečeno|rela-tivní|předvídatelnosti.|A|to|nejen|pro|poškoze-né|a|pojistitele,|ale| také| (což| je|často|neprá-vem| opomíjeno)| pro| nepojištěné| potenciální|škůdce.|

Přehled náhrad při ublížení na zdraví a při usmrcení:

•|Náhrada|za|vytrpěné|bolesti|(§|2958|NOZ)

•|Náhrada|za|ztížení|společenského|uplatnění|(§|2958|NOZ)

•|Náhrada|za|další|nemajetkové|újmy|(§|2958|NOZ)

•|Náhrada|za|duševní|útrapy|osob|blízkých|(§|2959|NOZ)

•||Náhrada|účelně|vynaložených|nákladů|spojených|s|péčí|o|zdraví|poškozeného,|o|jeho|osobu|nebo|jeho|domácnost|(§|2960|NOZ)

•|Náhrada|přiměřených|nákladů|spojených|s|pohřbem|(§|2961|NOZ)

•||peněžité|dávky|–|např.|ztráta|na|výdělku|po|dobu|pracovní|neschopnosti,|ztráta|spočívající|v|rozdílu|mezi|výdělkem|před|vznikem|újmy|a|výdělkem|po|skončení|pracovní|neschopnosti,|náhrada|za|ztrátu|na|důchodu,|náhrada|za|bezplatné|práce|poškozeného|pro|jiného|v|jeho|domácnosti|nebo|závodu,|náklady|na|výživu|pozůstalým|(§|2962–2968|NOZ)

•|Náhrada|nemajetkové|újmy|tomu,|kdo|ji|důvodně|pociťuje|jako|osobní|neštěstí|(§|2971|NOZ)

Z dosavadních jednání zatím vyplývá, že u nároku

na náhradu za bolest bude aplikovatelný etiologický

přístup vycházející z klasifikace založené na rozlišení

jednotlivých tělesných struktur.

Page 14: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

14 pojistný|obzor||3/2013||||||Legislativa a právo

|| legislativa|a|právo

elektronické| obchodování| umožňuje| uzavírá-ní| smluv| v| relativní| anonymitě| a| šetří| náklady|mimo|jiné|v|důsledku|omezení|lidského|faktoru|včetně| zprostředkovatelů.| Není| limitováno| ani|národními| hranicemi.| Zmíněné| výhody| však|mohou| v| konkrétních| případech| pro| pojišťov-ny| představovat| také| významná| právní| rizika.|Z|právního|hlediska|zcela|bezpečné|řešení|však|bývá| často| ekonomicky| zcela| neúnosné| nebo|pro|klienty|tak|složité|a|nepraktické,|že|by|ve|vý-sledku|nebylo|efektivní.|Cílem|jednotlivých|po-jišťoven|by|proto|měla|být|alespoň|minimaliza-ce|právních|rizik|při|uzavírání|pojistných|smluv|za|využití|služeb|počítačové|sítě|internet.

Roztříštěná právní úprava

právní|úprava| týkající| se|elektronicky|uzavíra-ných| smluv| je| značně| roztříštěná.|Vedle| sou-boru|evropských|předpisů,|které|byly|v|různé|kvalitě| promítnuty| do| vnitrostátních| právních|předpisů,| je| elektronická| kontraktace| uprave-na| v| mnoha| vnitrostátních| předpisech| práva|soukromého|i|veřejného.|Stěžejní|pro|uzavírání|pojistných|smluv|elektronickými|prostředky|je|v|tento|okamžik|kromě|zákona|č.|37/2004|Sb.,|o| pojistné| smlouvě,| samozřejmě| i| stávají-cí| občanský| zákoník,| který| bude| s| účinností|od|1.|ledna|2014|nahrazen|občanským|zákoní-kem|novým|(dále|NOZ,|zákon|č.|89/2012|Sb.,|občanský|zákoník).|Nelze|opominout|ani|množ-ství|specifických|předpisů,|jež|byly|v|minulosti|přijaty|často|v|důsledku|transpozice|komunitár-ní|úpravy|elektronického|obchodování|a|ochra-ny| spotřebitele.1| předem| si| dovolím| čtenáře|upozornit,|že|předmětem|tohoto|článku|s|ohle-

dem| na| jeho| rozsah| nebudou| informační| po-vinnosti,| které| musí| pojišťovna| vůči| zájemci|o|pojištění|plnit,|ani|další|související|povinnosti|vyplývající|z|elektronického|nabízení|pojištění,|jedná|se|například|o|podmínky|šíření|obchod-ních|sdělení,|povinnosti|vyplývající|z| regulace|reklamy,|ochrany|spotřebitele,|z|práva|hospo-dářské|soutěže|či|ochrany|osobních|údajů.|

Novinky

Nový| občanský| zákoník| se| často| stává| před-mětem| kritiky| laické| i| odborné| veřejnosti.|Důvodem| je| nedostatečná| reflexe| aktuálních|společenských|poměrů|a|skutečnost,|že|NOZ|neupravuje|pojmy|a|situace,|na|které|stávající|občanský|zákoník|v|době|svého|vzniku|nemohl|pamatovat,|jež|jsou|však|dnes|běžnou|součástí|

života.| NOZ| ke| škodě| věci| vůbec| neřeší| pro-blematiku| elektronické| kontraktace| a| nadále|ponechává| řešení| konkrétních| sporů| běžné|právnické| tvořivosti| a| posléze| soudům.| Nej-důležitější| otázkou| zůstává| jakým| způsobem|lze| využít| informační| technologie| k| platnému|sjednávání| pojistných| smluv,| jejichž| uzavření|a| obsah|budou|pojišťovny| schopny| v|případě|sporu|prokázat.

Smlouva ≠ listina

při| hledání| odpovědi| si| musíme| znovu| připo-menout,| že| smlouva| je| dvoustranný| právní|úkon,|resp.|dle|pojmosloví|nového|občanské-ho|zákoníku|dvoustranné|právní|jednání,|které|vyvolává|právní|následky;|typicky|vznik,|změnu|nebo|zánik|práv|a|povinností|smluvních|stran.|Smlouvou| vyjadřují| strany| vůli| zřídit| mezi| se-bou|závazek|a|vůli|řídit|se|obsahem|smlouvy.|V|pojistné| smlouvě| se|pak|pojistitel| zavazuje|poskytnout| oprávněné| osobě| pojistné| plnění|v|případě|pojistné|události|a|pojistník|se|zava-zuje|zaplatit|pojistiteli|pojistné.|Máme-li|listinu,|na| které| je| smlouva| v| podobě| textu| zazna-menána,| jedná|se|z|hlediska|práva|o|důkazní|prostředek,| jejž|používáme|k| tomu,|abychom|prokázali,| že| mezi| smluvními| stranami| byla|smlouva|uzavřena|a| jaký|měla|obsah.|Smlou-

vou|jako|takovou|je|však|podle|současného|ob-čanského|zákoníku|nikoliv|tato|listina,|ale|sou-hlasný| projev| vůle| smluvních| stran,| přičemž|tato| vůle| nemusí| být| vůbec| zaznamenaná|v|papírové|či|jiné|podobě.|listiny|se|však|díky|staletým| zkušenostem,| které| s| nimi| lidstvo|má,| osvědčily| jako| vynikající| důkazní| prostře-dek.| listiny| umožňují| identifikaci| smluvních|stran| a| zachycení| vůle| smluvních| stran| pro-

MGR. HANA MANOVÁ / PRÁVNÍK EXPERT / GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.

Bouřlivý|rozvoj|informačních|sítí|v|průběhu|minulých|desetiletí,|díky|kterému|internet|dennodenně|využívají|miliony|lidí|nejen|k|získávání|informací,|komunikaci|a|zábavě,|umožnil|vznik|nové|odbytové|cesty.|elektronická|kontraktace|je|fenoménem|posledních|desetiletí|a|stala|se|neodmyslitelnou|součástí|obchodní|strategie|a|hospodářského|soutěžení|většiny|podnikatelů,|pojišťovny|nevyjímaje.

elekTronické uzavírání PoJiSTných Smluv ve SvěTle nového občanSkého zákoníku

1|||Jedná|se|např.|o|zákon|č.|227/2000|Sb.,|o|elektronickém|podpisu,|zákon|č.|127/2005|Sb.,|o|elektronických|komunikacích,|zákon|č.|480/2004|Sb.,|o|některých|službách|informační|společnosti,|zákon|č.|300/2008|Sb.,|o|elektronických|úkonech|a|autorizované|konverzi|dokumentů,|zákon|č.|499/2004|Sb.,|o|archivnictví|a|spisové|službě,|zákon|č.|634/1992|Sb.,|o|ochraně|spotřebitele,|a|další.

NOZ ke škodě věci vůbec neřeší problematiku

elektronické kontraktace a nadále ponechává

řešení konkrétních sporů běžné právnické tvořivosti

a posléze soudům.

Page 15: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Legislativa a právo||||||pojistný|obzor||3/2013 15

střednictvím| textového| vyjádření.| Navíc| listi-na| také| fixuje| smlouvu| v| čase| (jinak| bychom|byli|odkázáni|jen|na|vlastní|paměť,|listina|nám|však|obsah|vůle|smluvní|stran|stabilizuje|i|pro|budoucí| léta),| když| prostřednictvím| podpisu|strany|projevují|souhlas|s|textem,|pod|který|se|podepsaly.2|

Písemná forma

pokud|však|chceme|umožnit|uzavírání|pojist-ných| smluv| bez| využití| listin| toliko| prostřed-nictvím| elektronických| prostředků,| musíme|nejprve|zjistit,| jaké|formální|požadavky|na|po-jišťovny|klade|zákon.| I|když|nový|kodex|staví|v| zásadě| na| bezformálnosti| právních| jedná-ní,| v| oblasti| pojištění| k| žádným| dramatickým|změnám|nedochází.|Není-li|pojištění|ujednáno|na|pojistnou|dobu|kratší|než| jeden| rok,|vyža-duje| pojistná| smlouva| i| podle| NOZ| písem-nou| formu.| Zároveň| nový| občanský| zákoník|stanoví,| že| přijal-li| pojistník| nabídku| včasným|zaplacením| pojistného,| považuje| se| písemná|forma|za|zachovanou,|samozřejmě|za|předpo-kladu| písemné| nabídky| ze| strany| pojistitele.3|Jedná|se|sice|o|naprostou|právní|anomálii,|ale|pro| pojišťovny| bude| jistě| užitečnější| než| stá-vající|ustanovení|§|6|odst.|2|zákona|o|pojistné|smlouvě,| který| sice| umožňoval| přijetí| návrhu|zaplacením|pojistného|ve|výši|a|lhůtě|uvedené|v|návrhu|pojistné|smlouvy,|zároveň|však|v|§|7|předepisoval|s|výjimkou|krátkodobého|pojiště-ní|písemnou| formu.|pojišťovny|sice|vykládaly|tato| dvě| ustanovení| více| než| blahosklonně|a| zaplacením|pojistného|sjednávaly| i| pojistné|smlouvy|s|dlouhodobým|pojištěním,|z|hledis-ka|práva|však|přijetí|návrhu|pojistitele|a|forma|smlouvy| představují| dvě| odlišné| kategorie.|Jednalo|se| tedy|sice|o|praktický,|ale|účelový|výklad.|

Podpis

Ač|to|přímo|z|textu|nového|občanského|záko-níku|nevyplývá,|zůstává|zachováno|také|staré|pravidlo,|že|v|případě|nedostatku|zákonem|pře-depsané|písemné|formy,|je|smlouva|absolutně|neplatná.|Autoři|NOZ|takto|argumentují|s|pou-kazem| na| výkladové| ustanovení,| které| přika-zuje|zákonná|ustanovení|vykládat|se|zřetelem|k|hodnotám,|jež|zákon|chrání,|a|odvolávají|se|na|ustanovení|§|588|NOZ,|podle|kterého|soud|přihlédne| i|bez|návrhu|k|neplatnosti|právního|jednání,|které|odporuje|zákonu|a|zjevně|naru-šuje|veřejný|pořádek.|V|nedostatku|zákonem|předepsané| písemné| formy| spatřují| tvůrci|kodexu| zjevné| narušení| veřejného| pořádku,|

což| takové| jednání| činí| absolutně|neplatným.|pomineme-li| tedy| pro| účely| tohoto| článku|krátkodobé| pojištění| uzavírané| prostřednic-tvím|webových|formulářů|(nejčastěji|pojištění|cestovní),|musí|pojišťovny|zajistit,|aby|pojistné|smlouvy,|včetně|těch|elektronických,|splňova-ly| písemnou| formu.4| Nový| občanský| zákoník|přebírá|v|obdobné|podobě|i|současné|pravidlo,|že|k|platnosti|písemného|právního|jednání|se|vyžaduje|podpis|jednající|osoby.|u|listin|je|vy-žadován|vlastnoruční|podpis,|který|však|může|být| nahrazen| mechanickými| prostředky| tam,|kde|je|to|obvyklé.|Ani|v|tomto|případě|se|ne-jedná|o|žádnou|legislativní|novinku,|už|stávající|zákon|umožňoval|používání|podepisovacích|ra-zítek|a|skenů|vlastnoručních|podpisů.|

Soudní judikatura

požadavek| písemné| formy| však| neznamená,|že|musíme|pro|uzavírání|smluv,|u|kterých|zá-kon| písemnou| formu| předepisuje,| využívat|pouze| a| jen| listinnou| podobu.| písemná| for-ma|je|zachována|i|v|případě|právního|jednání,|které|bylo|učiněno|elektronickými|prostředky,|pokud| tyto| umožňují| zachycení| obsahu| jed-nání| a| určení| jednající| osoby.|Nový|občanský|zákoník| odkazuje| na| jiný| právní| předpis,| jenž|stanoví,| jak| lze|při|právním| jednání|učiněném|elektronickými| prostředky| písemnost| elektro-nicky|podepsat.|Zvláštním|předpisem,|na|který|NOZ|odkazuje,|není|jen|zákon|o|elektronickém|podpisu,| ale| i| např.| zákon| o| elektronických|úkonech| a| autorizované| konverzi| dokumentů|a| zákon|o| archivnictví| a| spisové|službě.|Čes-ké|soudy|u|obligatorně|písemných|smluv|uza-víraných|přes| internet,| které|nebyly|opatřeny|elektronickým| podpisem,| opakovaně| dovozu-jí,|že|takové|smlouvy,|pokud|nejsou|opatřeny|elektronickým| podpisem,| jsou| neplatné| pro|nedostatek| formy.| podobně| Ústavní| soud|v|minulosti|odmítl|ústavní|stížnost|s|argumen-tací,| že| pokud| má| mít| právní| úkon| učiněný|

elektronickými| prostředky| písemnou| formu,|musí|být|elektronicky|podepsán|podle|zákona|o|elektronickém|podpisu.|Soudní|judikatura|se|tu| jak|vidno|příkře| rozchází|s|názory|vědecké|i|běžné|právnické|obce,|a|dokonce| i|s|evrop-skými|zásadami,|na|kterých|byla|právní| regu-lace| elektronického| obchodování| vystavěna.|pro|pojišťovny|by|však|dostupná|česká|soudní|judikatura|neměla|zůstat|stranou|při|hodnocení|právní|rizikovosti|a|nastavení|procesu|elektro-nické|kontraktace.|

Elektronický podpis

elektronický|podpis,| jeho| jednotlivé|kategorie|a|náležitosti| upravuje| zákon|č.| 227/2000|Sb.,|o|elektronickém|podpisu.|prostým|elektronic-kým|podpisem|se|přitom| rozumí| toliko|údaje|v|elektronické|podobě|(data),| jež|jsou|připoje-né|k|datové|zprávě|nebo|jsou|s|ní|logicky|spo-jené|a|slouží|k|jednoznačnému|ověření|identity|podepsané|osoby|ve|vztahu|k|datové|zprávě.|Například| jméno| uvedené| na| konci| e-mailu|ve| smyslu| souboru| písmen| vytvořených| po-mocí| klávesnice| je| prostým| elektronickým|podpisem,|ovšem|s|naprosto|mizivou|důkazní|spolehlivostí,|což|potvrdila|i|mnohá|soudní|roz-hodnutí.|když|pro|uzavření|smlouvy|s|povinně|písemnou|formou|použijeme|pouze|elektronic-ké|prostředky,|může|nám|z|právního|hlediska|při|menší|míře|obezřetnosti|vzniknout|situace,|kdy| sice| máme| formálně| perfektní| smlouvu,|avšak|v|praxi|nejsme|schopni|uzavření|takové|smlouvy|nebo|její|obsah|prokázat.|Navíc|nejsou|ojedinělé| ani| případy,| kdy| soudy| z| neznalosti|ztotožňují| elektronický| podpis| s| tzv.| zaruče-ným|elektronickým|podpisem.|Výhodou|zaru-čeného| elektronického| podpisu| je,| že| zákon|samotný|zakládá|vysokou|důkazní|spolehlivost|dokumentu|opatřeného|zaručeným|elektronic-kým|podpisem.|Tento|podpis|totiž|identifikuje|podepsanou| osobu,| zaručuje| integritu| zprávy|(umožňuje| zjistit| jakékoliv| následné| změny|

2|||Samozřejmě|ani|listiny|nemají|absolutní|důkazní|sílu|a|vlastnoruční|podpisy|lze|zfalšovat.3||NOZ|používá|pro|návrh|na|uzavření|smlouvy|pojem|„nabídka“.4||pokud|se|jedná|o|změny|smluv,|uplatní|se|ustanovení|§|564|NOZ.|Smlouvy,|pro|které|přímo|zákon|předepisuje|písemnou|formu,|lze|změnit|pouze|projevem|vůle|v|téže|nebo|přísnější|formě.

Ilust

račn

í fot

o: D

ream

stim

e.co

m

Page 16: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

16 pojistný|obzor||3/2013||||||Legislativa a právo

|| legislativa|a|právo

obsahu| zprávy)| a| zaručuje| nepopiratelnost.|Mají| pojišťovny| pro| elektronickou| kontraktaci|využívat|v|zájmu|eliminace|budoucích|právních|problémů|toliko|zaručený|elektronický|podpis?|předpokládáme,|že|uzavírání|pojistných|smluv|výlučně|se|zaručenými|elektronickými|podpisy|obou|smluvních|stran|zůstane|vzhledem|k|je-jich|mizivému|rozšíření|a|antipatii,|které|u|ve-řejnosti|vzbuzují,|jen|v|oblasti|teorie.|

Právní rizika

pojišťovny| již| dnes| využívají| jiný,| praktičtější|způsob| uzavírání| elektronických| smluv.| Zá-jemce|o|pojištění|si|například|prostřednictvím|sjednávací| aplikace| na| webových| stránkách|pojišťovny| vybere| konkrétní| pojištění| a| zadá|potřebné|údaje|pro|kalkulaci|pojistného|a|uza-vření|smlouvy.|Následně|mu|pojišťovna|návrh|pojistné|smlouvy|se|všemi|podstatnými|nále-žitostmi| a| s| naskenovaným| podpisem| osob|oprávněných| jednat| za| pojišťovnu| doručí| pro-střednictvím| datové| zprávy| (e-mailu)| a| pojist-ník|tuto|nabídku|pojistitele|akceptuje|včasným|zaplacením|pojistného.|Tímto|způsobem|bude|písemná|forma|předepsaná|NOZ|pro|všechny|pojistné| smlouvy,| s| výjimkou| smluv| zakláda-jících| krátkodobé| pojištění,| zachována| a| po-jistná|smlouva|bude|uzavřena.|Znovu| je|však|potřeba|upozornit,|že|i|tento|způsob|uzavírání|smluv| v| sobě| skrývá| některá| rizika,| která| by|měly| pojišťovny| znát,| vyhodnocovat| a| řídit.5|Rizikovost| samozřejmě| poroste| spolu| s| ros-toucím|objemem|elektronicky|uzavíraných|po-jistných| smluv.| Mezi| největší| nebezpečí| patří|důkazní| spolehlivost| v| případě| sporu.| Nejsou|neobvyklé| případy,| kdy| soudy| rozhodly| v| ne-prospěch|strany,|která|nebyla|schopna|proká-zat,|že|obchodní|podmínky,|na|které|smlouva|

elektronicky|odkazovala,|existovaly|právě|v|ta-kové|podobě,| jak|strana|tvrdí.|při|sporu|bude|muset| pojišťovna| prokázat| nejen| to,| že| její|nabídka| měla| veškeré| podstatné| náležitosti,|měla| písemnou| formu| a| byla| podepsána,| ale|také|bude|muset|prokazovat,|že|nabídka|měla|v|době|uzavření|pojistné|smlouvy|právě|tento|obsah|(to|se|samozřejmě|týká|i|pojistných|pod-mínek).|Jedním|z|možných|řešení| je|podmín-ky|učinit|součástí|elektronického|dokumentu,|ve|kterém|je|nabídka|pojistitele,|a|tento|elekt-ronický|dokument|opatřit|např.|časovým|razít-kem,| které|umožňuje|ověřit,| že|právě| takový|dokument|existoval|v|konkrétním|čase.|Nelze|pominout| ani| problémy,| jež| s| sebou| přináší|relativní| anonymita| elektronické| kontraktace,|kvůli|které|bude|pojišťovna|nucena|prokazovat|například|ve|sporech|o|dlužné|pojistné,|že|na-bídku|doručila|skutečně|pojistníkovi|a|že|to|byl|pojistník|uvedený|v|nabídce,|kdo|zaplatil|první|pojistné|ve|lhůtě|a|výši|určené|v|elektronické|nabídce|pojišťovny.|Ne|vždy|bude|v| takových|případech|pojišťovna|úspěšná,|zejména|bude-li|na|druhé|straně|poučený|spekulant.

Archivace elektronických dokumentů

Důležitou| součást| elektronické| kontraktace|tvoří|též|problematika|dlouhodobého|uchování|elektronických|dokumentů,|se|kterou|moderní|společnost|prozatím|nemá|dostatečné|zkuše-nosti.| Jaký| způsob| archivace| elektronických|dokumentů| doporučují| odborníci| na| právo| in-formačních| technologií?| Jednou| z| možných|variant| ukládání| elektronických| dokumentů,|kterou|členským|pojišťovnám|ČAp|doporučo-val|letos|v|březnu|na|workshopu|k|elektronické|

dokumentaci| doc.|polčák6,| je| technologie|na-zývaná|„důvěryhodné|ukládání|elektronických|dokumentů“.| Důvěryhodné| úložiště| a| doku-menty| v| něm| jsou| chráněny,| když| technická|ochrana| se| může| zvyšovat| spolu| s| postu-pujícím| časem| a| provozovatel| úložiště| může|reagovat| i| na| aktuální| bezpečnostní| hrozby.|Tento|způsob|ukládání|se|však|už|bez|zaruče-ného|elektronického|podpisu|neobejde,|neboť|na|počátku|úložiště|ověřuje|vždy|pravost|zaru-čeného|elektronického|dokumentu|a|uloží|jen|ty,|u|kterých|proběhlo|ověření|pravosti.|Ať|už|je|doba|uložení|elektronického|dokumentu|v|dů-věryhodném| úložišti| jakkoliv| dlouhá,| úložiště|před|expedicí|dokumentu|například|pro|účely|soudního| řízení| opatří| dokument| tzv.| elektro-nickou|značkou.|elektronická|značka|neověřu-je| pravost| dokumentu| a| že| nebyl| v| mezidobí|jeho|obsah|změněn,|ale|prokazuje,| že| takový|dokument|byl|uložen|v|důvěryhodném|úložiš-ti.|V|případě|sporu|o|pravost|dokumentu|pak|lze| argumentovat| právě| tím,| že| technologie,|kterou|důvěryhodné|úložiště|pro|archivaci|do-kumentů|používá,| je|dostatečná| i|k|prokázání|pravosti|elektronického|dokumentu.7|

Závěrečné shrnutí

Změny|elektronické|kontraktace,|které|přináší|nový| občanský| zákoník,| nejsou| nijak| zásadní.|Zákonodárce|bohužel|nevyužil|historickou|pří-ležitost|a|nedefinoval|pojmy|a|neupravil| insti-tuty|důležité|pro|uzavírání| smluv|prostřednic-tvím|elektronických|prostředků.|pojišťovny|by|však|právě|proto|tento|způsob|uzavírání|smluv|neměly|podceňovat.|Naopak|kvůli|rostoucímu|počtu| takovýchto| smluv| by| elektronické| kon-traktaci|v|kontextu|nastavení|vnitřních|pravidel|měly|věnovat|větší|pozornost.

5||Viz|§|7|zákona|o|pojišťovnictví|a|prováděcí|vyhláška|č.|434/2009|Sb.|včetně|přílohy|č.|1.6|||Doc.|JuDr.|Radim|polčák,|ph.D.|působí|na|právnické|fakultě|Masarykovy|univerzity|v|Brně|a|publikuje|v|oborech|právní|teorie,|právní|filozofie|a|práva|informačních|technologií.|Jako|host|přednáší|

na|právnických|fakultách|a|justičních|vzdělávacích|institucích|v|ČR,|Rakousku,|Maďarsku|a|Velké|Británii.7|||Obdobným|způsobem|řeší|ukládání|dokumentů|zákon|č.|499/2004|Sb.,|o|archivnictví|a|spisové|službě,|technické|parametry|stanoví|Národní|standard|pro|elektronické|systémy|spisové|služby|

vydaný|Ministerstvem|vnitra|ČR.

KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH UNDERWRITERŮ V PRAZE

evropská| asociace| underwriterů| životního| a| zdravotního| pojištění|(elHuA)| pořádá| ve| dnech| 9.–11.| 4.| 2014| odbornou| konferenci,|kterou|tentokráte|hostí|česká|metropole|praha.|Setkání|se|uskuteční|v| hotelu| Hilton| Old| Town.| Součástí| setkání| bude| široká| škála|tematicky|zaměřených|přednášek|s|přesahem|do|každodenní|praxe|pojišťovacího|underwritera.|elHuA| byla| založena| na| podzim| roku| 2008| za| účelem| zvýšení| povědomí| o| životním| a| zdravotním| underwritingu|na|evropském|pojišťovacím|trhu.|Cílem|je|také|výměna|profesních|informací|a|zkušeností|z|jednotlivých|zemí.|

Page 17: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Legislativa a právo||||||pojistný|obzor||3/2013 17

|| legislativa|a|právo

projekt|byl|dokončen|během|července|a| jed-notlivé| závěry| témat| projektu| mají| účastníci|k| dispozici| v| podobě| písemně| zpracovaného|stanoviska.| pro| podrobné| seznámení| nejen|ostatních| právníků,| ale| zejména| neprávníků|a| odborníků| z| pojišťoven| se| závěry| projektu|bude|v|první|polovině|září|uspořádán|seminář.|přesto| bychom| čtenáře| alespoň| v| krátkosti|rádi|seznámili|s|některými|závěry,|k|nimž|jsme|v|rámci|projektu|dospěli.|Je|však|třeba|upozor-nit,|že|se|jedná|o|velmi|stručné|shrnutí.|

Přechodná ustanovení

V| rámci| projektu| převládl| právní| názor,| podle|něhož| je| rozhodným| okamžikem| pro| urče-ní| právního| režimu| pojistné| smlouvy| (zákon|o|pojistné|smlouvě|versus|nový|občanský|zá-koník)|uzavření|pojistné|smlouvy.|Tento|závěr|platí| i| pro| případné| následné| změny| pojistné|smlouvy|(s|výjimkou|případu,|kdy|by|se|jednalo|o|kompletní|změnu|pojištění),|a| to| jak|změny|rozsahu| pojištění,| tak| např.| zahrnutí| dalších|osob| či| předmětů| do| pojištění.| Od| těchto|

úprav| je| třeba|odlišit| skupinové|smlouvy| (ně-kdy| též| označované| jako| rámcové),| kterými|jsou|pouze|dohodnuty|podmínky|pojištění|(de|iure|se|jedná|o|smlouvy|nepojmenované),|ov-šem|následně|jsou|na|jejich|základě|uzavírány|jednotlivé| pojistné| smlouvy.| Jednotlivé| takto|uzavřené|pojistné|smlouvy|by|se|řídily|právním|režimem|účinným|v|době|jejich|uzavření|(niko-liv|uzavření|skupinové|smlouvy),|tedy|po|1.|1.|2014|by|se|řídily|NOZ.|

Náhrada újmy

Jednou| z| klíčových| otázek| řešených| v| rámci|tohoto| tématu| byl| rozsah| pojistného| plnění|z| pojistných| smluv| pojištění| odpovědnosti|za| škodu| uzavřených| podle| zákona| o| pojist-né| smlouvě.| Ačkoliv| toto| téma| je| současně|jedním| z| nejproblematičtějších,| v| zásadě| lze|považovat| za| právně| správné| i| spravedlivé,|pokud|se|pojistná|smlouva|bude|nadále|vzta-hovat|na|ty|typy|nároků,|na|které|se|vztahova-la|dosud|(byť| jsou|nově|např.|širší|či|přiznány|více|osobám),|resp.|z|pojištění|by|neměly|být|hrazeny|nároky|podle|NOZ,|jež|svou|povahou|odpovídají|nárokům|z|pojištění|dosud|vylouče-ným.|Z|hlediska|právní|jistoty|lze|však|doporu-čit|upravit|po|1.|1.|2014|tyto|pojistné|smlouvy|tak,|aby|nevzbuzovaly|pochybnost|o|tom,|jaké|nároky|budou|ze|sjednaného|pojištění|hrazeny.|Zvláštní|pravidla|pak|budou|platit|pro|povinná|pojištění,|kde| je|třeba|respektovat|rozsah|po-jištění| vymezený| zvláštními| zákony.| V| rámci|projektu|byly| také| řešeny|některé|sporné|díl-čí|otázky|týkající|se|povinnosti|nahradit|újmu,|např.:

•||„nebezpečné|vlastnosti“|u|osoby|nebezpeč-ných| vlastností| mohou| být| představovány|např.| sklonem| k| páchání| trestné| činnosti,|závislostí|na|alkoholu|či|nakažlivou|nemocí;|

•||objektivní|odpovědnost|za|provoz|vozidla|se|nově| vztahuje| také| na| nemotorová| vozidla,|s|výjimkou|vozidel|poháněných|lidskou|silou;

•||důkazní|břemeno|ohledně|prokázání|překáž-ky|lepší|budoucnosti|leží|nadále|na|poškoze-ném.

Kogentní versus dispozitivní ustanovení NOZ

pro|možnost|odchýlení|se|od|zákonné|úpravy|platí|v|zásadě|následující|omezení:•||nelze|se|odchýlit|od|ustanovení,|v|němž|je|ta-

kový|zákaz|výslovně|uveden|(např.|„zakazuje|se“,|„k|opačnému|ujednání|se|nepřihlíží“);

•||odchylka|nesmí|být|v|rozporu|s|dobrými|mra-vy,|veřejným|pořádkem|a|právy|týkajícími|se|postavení| osob| (včetně| práva| na| ochranu|osobnosti);

•||od|ujednání,| jehož|účelem|je|ochrana|slabší|strany,|se|nelze|odchýlit|v|její|neprospěch;

•||pokud|povaha|a|smysl|ustanovení|odporuje|odchylnému| ujednání,| nelze| se| od| něj| od-chýlit.|

Doručování

přesto,|že|NOZ|nezakládá|fikci|doručení|(a|tedy|zůstává| v| zásadě| z| hlediska| hmotněprávního|podmínkou|úkonu|jeho|doručení|do|dispoziční|sféry| adresáta),| stanovuje| nově| vyvratitelnou|právní|domněnku|doby|dojití,|pokud|k|dojití|do-šlo.|Dále|je|z|hlediska|doručování|upraveno|tzv.|zmaření|doručení.|kombinace|těchto|institutů|může|vést|ke|zjednodušení|procesů|doručová-ní|listinných|písemností.|

Pojistný zájem

Ačkoliv|se|jedná|o|dnes|existující|právní|insti-tut,|nově|se|nejen|definují|vyvratitelné|právní|domněnky,|kdy|je|právní|zájem|dán,|ale|stano-ví|se|i|důsledky|jeho|neexistence|při|uzavření|pojistné| smlouvy| a| důsledky| jeho| zániku| bě-hem|trvání|pojištění.|Nadto|musí|být|pojistný|zájem|dán|nikoliv|u|pojištěného|jako|dosud,|ale|u|pojistníka.|V|případě,|že|pojistník|je|odlišnou|osobou| od| pojištěného,| lze| z| důvodu| jistoty|platnosti| pojistného| vztahu| doporučit| podpis|

MGR. LUCIE JANDOVÁ / PŘEDSEDKYNĚ PRACOVNÍ SKUPINY OBČANSKÝ ZÁKONÍK / ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

V|minulém|čísle|časopisu|pojistný|obzor|jsme|informovali|o|zahájení|společného|projektu|pojišťoven|v|rámci|ČAp,|který|pod|zastřešením|advokátní|kanceláře|Johnson|Šťastný|kramařík,|advokátní|kancelář,|s.r.o.,|řešil|aktuální|praktickou|výkladovou|problematiku|pojištění|spojenou|s|implementací|nového|občanského|zákoníku|(NOZ).|

výSTuPy z ProJekTu imPlemenTace noz v Praxi PoJišťoven

Pokud se jedná o náhradu „dalších nemajetkových

újem“, s ohledem na jejich specifičnost lze

předpokládat, že většinou budou předmětem

individuálního posuzování.

Page 18: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

18 pojistný|obzor||3/2013||||||Legislativa a právo

pojištěného.|Domněnka|pojistného|zájmu|není|definována|pro|pojištění|odpovědnosti|za|ško-du,|což|však|neznamená,|že|by|pro|toto|pojiš-tění|nutnost|existence|pojistného|zájmu|nee-xistovala,|je|třeba|pouze|vyjít|z|obecné|definice|pojistného|zájmu.|

Souhlas pojištěného s vyplacením odkupného

V|případě|vyplacení|odkupného|jiného|než|sta-noveného| zákonem| (spojeného| se| zánikem|pojištění)| je|třeba|souhlasu|pojištěného,|a| lze|doporučit|zajištění|souhlasu|pojištěného|s|tou-to|výplatou|již|při|uzavření|pojistné|smlouvy.|

Informační povinnosti

Na|pojištění|se|v|případě|uzavírání|smlouvy|se|spotřebitelem| vztahují| ustanovení| k| ochraně|spotřebitele|podle|§|1810–1851|NOZ,| rozsah|povinností| a| omezení| pojistitele| je| tedy| širší|než|dosud|a|liší|se|také|mimo|jiné|podle|způ-sobu| a| okolností| uzavírání| pojistné| smlouvy|(ustanovení|aplikovatelná|vždy,|u|smluv|uzaví-raných|distančním|způsobem,|u|smluv|uzavíra-ných|mimo|obchodní|prostory).|

Analýza potřeb a záznamy z jednání

problematika| analýzy| potřeb| a| záznamů|z| jednání| je|úzce|propojena|s|právní| úpravou|zprostředkování| pojištění,| jejíž| změny| jsou|projednávány| v| rámci| legislativního| procesu.|Z|hlediska|NOZ|má|zaznamenávání|potřeb|po-jistníka| souvislost| mj.| s| povinností| pojistitele|upozornit|pojistníka|na|nesoulad|mezi|jeho|po-žadavky|a|nabízeným|pojištěním.|Je|třeba|rozli-šovat|mezi|potřebou|pojistníka|a|jeho|požadav-kem| (jím| formulovanou| potřebou).| Zjišťování|požadavků|pojistníka|je|z|povahy|věci|omeze-no| v| případě| uzavírání| smluv| prostřednictvím|např.| internetu.| při| posuzování| povinnosti|pojistitele| se| zohledňuje,| zda| je| pojistníkovi|nápomocen|zprostředkovatel|nezávislý|na|po-jistiteli.| Z| pojišťovacích| zprostředkovatelů| lze|považovat|za|takového|nezávislého|zprostřed-kovatele|pouze|pojišťovacího|makléře.|

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení| od| smlouvy| je| v| podobě| apliko-vatelné|na|pojištění|upraveno|na|čtyřech|mís-tech|NOZ|a| je| třeba|posuzovat,|kdy|se| jedná|o|poměr|speciality|a|kdy|se|uplatní|tato|práva|vedle|sebe.|V|rámci|právní|úpravy|pojištění|má|

pojistník|nově|právo|odstoupit|od|smlouvy|od-větví|životních|pojištění|ve|lhůtě|třiceti|dnů|ode|dne|jejího|uzavření|(bez|ohledu|na|to,|zda|byla|smlouva|uzavřena| formou|obchodu|na|dálku,|či| nikoliv).| Tomu| je| třeba| přizpůsobit| metodi-ku|pojistitele.|Nadto|je|třeba|brát|v|potaz|prá-vo| odstoupit| od| smlouvy| v| případě| porušení|smlouvy| (včetně| pojistné| smlouvy)| podstat-ným|způsobem.|

Adhezní smlouva

Nová|právní|úprava|stanovuje|specifika|pro|po-jistné|smlouvy|uzavírané|adhezním|způsobem.|před|uzavřením|pojistné|smlouvy|je|třeba|vě-novat| pozornost| řádnému| seznámení| pojist-níka|s|tím,|že|pojištění|se|řídí|také|pojistnými|podmínkami|či|ujednáními|mimo|samotný|text|pojistné|smlouvy|a|s|jejich|obsahem.|prokázá-ní|splnění|této|povinnosti|je|možno|zabezpečit|potvrzením|či|prohlášením|pojistníka,|přičemž|je| vhodné,| aby| takové|prohlášení|obsahovalo|jak| konkrétní| označení| pojistných| podmínek|či|ujednání,| jimiž|se|pojistná|smlouva|řídí,|tak|potvrzení| o| tom,| že|byly|pojistníkovi| předány|a|ten|se|s|nimi|seznámil.|

Oznámení škodní události

NOZ|rozšiřuje|okruh|osob,|které|mohou|pojis-titeli|oznámit|vznik|škody|s|tím,|že|s|takovým|oznámením| je| spojena| povinnost| pojistitele|zahájit| šetření| škodní| události.| kromě| toho,|kdo| se| pokládá| za| oprávněnou| osobu,| může|takové|oznámení|učinit|také|ten,|kdo|má|práv-ní| zájem| na| pojistném| plnění| (např.| zástavní|věřitel,| poškozený| v| pojištění| odpovědnosti|za|škodu).|Další|postup|pojistitele|bude|nutno|nastavit| podle| osoby,| která| oznámení| učinila.|Nová|právní|úprava|oznámení|škodní|události|nemění| nic| na| skutečnosti,| že| pro| poskytnu-tí| pojistného| plnění| je| třeba| uplatnění| práva|na| pojistné| plnění| osobou,| která| toto| právo|má.|V|případě|oznámení|učiněného|některými|jinými|osobami| (předvídanými|zákonem)|však|bude| muset| být| postup| pojišťovny| aktivnější|než|doposud.|Na|druhou|stranu|je|však|třeba|upozornit,| že| tím| nejsou| dotčeny| povinnosti|

pojistitele| uložené| jinými| právními| předpisy|jako|povinnost|mlčenlivosti|podle|zákona|o|po-jišťovnictví,|ochrana|osobních|údajů|apod.|

Pojištěná zástava

NOZ|stanovuje|v|§|1354|zákonný|postup|v|přípa-dě,|že|je|zástava|(nerozhodno,|zda|movitá,|či|ne-movitá|věc)|pojištěna.|V|takové|situaci|pojistitel|v|případě|pojistné|události|plní|zástavnímu|věři-teli,|pokud|je|mu|zástavní|právo|včas|prokázáno|zástavním|věřitelem|nebo|oznámeno|zástavním|dlužníkem|či|zástavcem.|Spornou|otázkou,|která|bude| ještě|předložena|k|posouzení|komisi|pro|aplikaci| nové| civilní| legislativy| zřízené| v| rámci|Ministerstva|spravedlnosti,| je,|zda|zástavní|vě-řitel|je|aktivně|legitimován,|tedy|zda|na|něj|pře-chází|právo|oprávněné|osoby|na|pojistné|plnění|a|je|oprávněn|jej|uplatnit|soudně.|

Odškodňování újem na zdraví

NOZ|zrušil|bez|náhrady|vyhlášku|pro|odškodňo-vání|bolesti| a| ztížení| společenského|uplatnění,|nicméně|nová|pravidla|pro|odškodňování|těchto|újem|(kromě|zásady|plného|odškodnění|či|zásad|slušnosti)|detailně|nestanoví.|Bude-li|vytvořena|metodika|pro|odškodňování|těchto|újem|zastře-šená|Nejvyšším|soudem|ČR,| lze|předpokládat,|že|v|praxi|převáží.|V|opačném|případě|či|v|obdo-bí|do|jejího|vytvoření|bude|odškodňování|těchto|újem|z|pojištění|záviset|mj.|na|posouzení|pojis-titele,|dohodě|účastníků|a|eventuálním|přezku-mu| soudem.| NOZ| však| nutně| neznamená| au-tomatické|navýšení|odškodnění| těchto|nároků,|zákon|klade|spíše|důraz|na|individualizaci|jejich|posouzení.|pokud|se| jedná|o|náhradu|„dalších|nemajetkových|újem“,|s|ohledem|na|jejich|spe-cifičnost| lze| předpokládat,| že| většinou| budou|předmětem| individuálního| posuzování.| Obdob-ný| bude| zřejmě| i| postup| při| posuzování| újmy|za|„osobní|neštěstí“,|pokud| tento|nárok|bude|v|pojištění|zahrnut|(nelze|opomenout,|že|u|osob-ního|neštěstí|se|může|jednat|o|škody|způsobe-né|úmyslně,|které|jsou|z|pojištění|zpravidla|vy-loučeny).|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|| legislativa|a|právo

Ilust

račn

í fot

o: A

rchi

v Č

AP

Page 19: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Legislativa a právo||||||pojistný|obzor||3/2013 19

|| legislativa|a|právo

V| tomto| příspěvku| se| věnujeme| pouze| vy-braným| změnám| v| právní| úpravě,| a| to| jak|proti| původnímu| návrhu| novely,| tak| i| platné|právní|úpravě|zákona|č.|56/2001|Sb.|a|záko-na|č.|168/1999|Sb.|Zákon|byl|přijat|ve|znění|řady|pozměňovacích|návrhů,|z|nichž|zejména|pozměňovací| návrhy| hospodářského| výboru|poslanecké|sněmovny|parlamentu|ČR|zname-naly| v| některých| částech| někdy| i| významné|změny.|Účinnost|Zákona| je|až|od|1.|1.|2015,|s| tím,| že| pouze| nové| znění| §| 5| odst.| 7| zák.|č.| 26/2001| Sb.,| upravující| automatizovanou|výměnu| údajů| o| vozidlech,| jejich| vlastnících|a|provozovatelích|podle|předpisů|eu1,|nabude|účinnosti|dnem|1.|1.|2014.|

Novela zákona č. 56/2001 Sb.

Registrace vozidelOd| 1.| 1.| 2015| nastane| změna,| kdy| obecní|úřad|s|rozšířenou|působností|zapíše|vozidlo|do| registru| silničních| vozidel| na| základě| pí-semné|žádosti|vlastníka,|případně|na|základě|společné|žádosti|vlastníka|a|osoby|provozo-vatele.|Zapsán|může|být|provozovatel|odlišný|od|vlastníka,|který|je|současně|fyzickou|oso-bou|s|trvalým|nebo|dlouhodobým|pobytem.|pokud|se|jedná|o|občana|z|jiného|členského|státu,| ten|může|být| zapsán| jako|provozova-tel,|pokud|je|osobou|s|přechodným|pobytem|v|délce|alespoň|6|měsíců|v|kalendářním|roce|nebo|osobou,|které|byl|udělen|azyl.|právnic-ká|osoba|může|být|do|registru|zapsána|jako|provozovatel|pouze|tehdy,|pokud|má|na|úze-mí| České| republiky| sídlo.| Možnost| podání|společné|žádosti,|stejně|tak| i|podmínka|po-bytu| či| sídla| provozovatele| na| území| České|republiky|v|původním|návrhu|novely|zákona|upravena|nebyla.| Žádost|o| zápis|musí| záro-veň|obsahovat|úředně|ověřený|podpis|nebo|

uznávaný|elektronický|podpis.|Tato|podmín-ka|neplatí,| pokud|obecní| úřad|obce| s| rozší-řenou| působností| ověří| při| podání| žádosti|totožnost| žadatele,| nebo| pokud| je| žadatel|zastoupen|na|základě|plné|moci.|V|takovém|případě|totiž|musí|být|úředně|ověřeným|pod-pisem|nebo|uznávaným|elektronickým|pod-pisem|zmocnitele|opatřena|plná|moc.

Zápisy změn údajů Zápis|změny|vlastníka|vozidla|v|registru|bude|od| 1.| 1.| 2015| prováděn| v| případě| převodu|(typicky| tedy| při| změně| vlastnického| práva|na|základě|smlouvy)|vlastnického|práva|na|zá-kladě|společné|žádosti|dosavadního|a|nového|vlastníka.| platí| stejný| princip| jako| v| případě|registrace| vozidla| –| podpisy| žadatelů| musí|být| úředně| ověřeny| nebo| opatřeny| uznáva-

nými| elektronickými| podpisy| žadatelů.| Tato|podmínka| neplatí,| pokud| obecní| úřad| obce|s| rozšířenou| působností| ověří| při| podání| žá-dosti| totožnost| žadatele.| plná| moc,| je-li| ža-datel|smluvně|zastoupen,|musí|být|opatřena|úředně|ověřeným|podpisem|nebo|uznávaným|elektronickým| podpisem| zmocnitele.| Tato|úprava|platí|v|zásadě|i|pro|zápis|změny|provo-zovatele| vozidla.|Vzor| žádosti| o| zápis| změny|vlastníka| nebo| provozovatele| v| registru| vo-zidel| stanoví| prováděcí| předpis,| jehož| znění|v|současnosti|není|ještě|k|dispozici.|

Vyšší aktuálnost údajůNově|přijatá|úprava|postupů|při|registraci|vo-zidel| a| při| zápisech| změn| údajů| o| vozidlech|by|tedy|měla|přispět|k|vyšší|aktuálnosti|evi-dovaných|údajů|o| vlastnících|a| vozidlech,| se|

JUDR. ZUZANA HLAVÁČKOVÁ / VEDOUCÍ ODDĚLENÍ LEGISLATIVY A EKONOMIKY / ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Ve|Sbírce|zákonů|byl|zveřejněn|zákon|č.|239/2013|Sb.|(dále|také|Zákon),|kterým|se|mimo|jiné|mění|zákon|č.|56/2001|Sb.,|o|provozu|na|pozemních|komunikacích,|a|také|zákon|č.|168/1999|Sb.,|o|pojištění|odpovědnosti|za|škodu|způsobenou|provozem|vozidla.|Změn|doznaly|i|některé|související|zákony.|Návrhem|novely|jsme|se|zabývali|v|pojistném|obzoru|č.|3/2012|a|jak|jsme|přislíbili,|k|problematice|se|vracíme.

novela zákona č. 56/2001 Sb.: co čeká čeSké řidiče?

1|||Čl.|12|rozhodnutí|Rady|2008/615/SVV|ze|dne|23.|června|2008|o|posílení|přeshraniční|spolupráce,|zejména|v|boji|proti|terorizmu|a|přeshraniční|trestné|činnosti.|Čl.|4|směrnice|evropského|parla-mentu|a|Rady|2011/82/eu|ze|dne|25.|října|2011|o|usnadnění|přeshraniční|výměny|informací|o|dopravních|deliktech|v|oblasti|bezpečnosti|silničního|provozu.

Ilust

račn

í fot

o: D

ream

stim

e.co

m

Page 20: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

20 pojistný|obzor||3/2013||||||Legislativa a právo

všemi| pozitivními| důsledky| pro| subjekty| vy-užívající| data| z| Centrálního| registru| vozidel.|Zejména| se| tedy| jedná| o| policii| ČR| při| vy-šetřování| dopravních|nehod|nebo|při| pátrání|po| odcizených| vozidlech| a| Českou| kancelář|pojistitelů|při|plnění|jejích|povinností|dle|zák.|č.| 168/1999| Sb.,| o| pojištění| odpovědnosti|z|provozu|vozidla.

Přidělování registračních značek na přání Finální|znění|novely|oproti|návrhu|doznalo|vý-znamných| změn| v| oblasti| možnosti| převodu|registrační| značky| mezi| vozidly| či| ponechání|registrační| značky| vozidlu| i| po| jeho| přere-gistraci.| původní| návrh| umožňoval| obecnou|„převoditelnost“| registrační| značky,| přijaté|znění| novely| zákona| však| tuto| možnost| při-

znává|pouze|u|registračních|značek|na|přání.|pozměňovací|návrh|v|tomto|smyslu|byl| inici-ován|z|důvodu|jednoznačné|a|nezaměnitelné|přiřaditelnosti|registrační|značky|k|individuali-zovanému|vozidlu.|uvedený|zájem| je|právně|i| věcně|opodstatněn| činnostmi,| které| ze| zá-kona|zajišťuje|Česká|kancelář|pojistitelů,|a|to|i| na| mezinárodním| poli,| kdy| řádná| a| včasná|identifikace|vozidel|je|nutná|nejen|pro|činnost|informačního| střediska,| ale| i| pro| vymáhání|příspěvku|za|provozování|nepojištěných|vozi-del|a|regresních|nároků|za|škody|způsobené|nepojištěnými|vozidly.|Z|finální|textace|novely|zároveň|vypadla|navrhovaná|povinnost|obec-ních|úřadů|s|rozšířenou|působností|hradit|Mi-nisterstvu| dopravy| náklady| (včetně| nákladů|souvisejících)| spojené| s| výrobou| a| poskyto-váním| tabulek| registračních| značek| a| regist-račních| značek| na| přání.| Náklady| na| výrobu|tabulek|registračních|značek|nese|tedy|Minis-terstvo|dopravy.

Vyřazování vozidel z registruDalší|velkou|změnou,|a|to|nejen|oproti|původ-nímu| návrhu| novely,| nýbrž| i| oproti| stávající|právní|úpravě,|je|nová|právní|úprava|vyřazování|vozidel| z| registru.|Byl|opuštěn|princip|dočas-ného|a|trvalého|vyřazení|vozidla|z|registru|(dle|návrhu| novely| dočasné,| dlouhodobé| a| trvalé|vyřazení| vozidla)| a| upraven| je| nadále| pouze|

institut| jediného| vyřazení| silničního| vozidla|z| provozu.| Nově| je| upraveno| právo| (a| povin-nost)|obecního|úřadu|s|rozšířenou|působností|vyřadit|vozidlo|z|provozu:|a)|na|základě|žádos-ti|vlastníka|vozidla,|nebo|b)|zaniklo-li|pojištění|odpovědnosti| z| provozu| vozidla| a| ve| lhůtě|do| 14| dnů| od| zániku| pojištění| odpovědnosti|nebyla|uzavřena|nová|pojistná|smlouva|o|po-jištění|odpovědnosti|z|provozu|vozidla|týkající|se| téhož| silničního| vozidla,| na| základě| které|vznikla|nejpozději| uplynutím| této| lhůty|povin-nost|pojistníka|platit|pojistné|a|povinnost|po-jistitele|poskytnout|pojistné|plnění|pro|případ|pojistné|události.|Nově|je|upravena|povinnost|vlastníka| vozidla| požádat| o| vyřazení| vozidla|z| provozu,| pokud| došlo| k| jeho| odcizení,| a| to|bez|zbytečného|odkladu|poté,|co|se|o|odcizení|

vozidla|dozvěděl.|k|žádosti|o|vyřazení|vozidla|je| vlastník| povinen| doložit| policejní| protokol|a| doklady| a| tabulky| registračních| značek,| po-kud| je| má| k| dispozici.| ukončit| vyřazení| vozi-dla| z| provozu| lze| na| žádost| vlastníka| vozidla,|pokud|je|k|vozidlu|splněna|povinnost|pojištění|odpovědnosti| z| provozu| vozidla| a| pokud| má|vozidlo| platné| osvědčení| o| technické| způso-bilosti| vydané| stanicí| měření| emisí| a| stanicí|technické|kontroly.

Přechodná ustanoveníVe|vztahu|k|nedokončeným|„polopřevodům“,|zmíněným|v|loňském|příspěvku,|a|zjevné|vě-domosti|zákonodárce|o|neaktuálnosti|dat|v|re-gistru| a| snaze| tuto| situaci| alespoň| částečně|napravit,|považujeme|za|důležitá|některá|pře-chodná|ustanovení,|která|mají|přispět|k|„vy-čištění“| a| aktualizaci| (odpovídající| právnímu|faktickému|stavu)|údajů|v|registru.|(i)||podle|bodu|2|přechodných|ustanovení|pla-

tí,|že|do|6|měsíců|ode|dne|nabytí|účinnosti|zákona|může|vlastník|silničního|vozidla|po-dat|žádost|o|svůj|zápis|do|registru|silničních|vozidel|pro|vozidlo,|u|kterého|není| zapsán|jeho| vlastník.| k| žádosti| je| povinen| přiložit|technický| průkaz| a| osvědčení| o| registraci|silničního|vozidla,|protokol|o|evidenční|kon-trole|vozidla|ne|starší|14|dní,|zelenou|kartu|a|platné|osvědčení|o|technické|způsobilosti|

vydané|stanicí|měření|emisí|a|stanicí|tech-nické|kontroly.|Obecní|úřad|obce|s|rozšíře-nou|působností| pak|postupuje|podle|§|10|zákona|č.|56/2001|Sb.|

(ii)||podle|bodu|3|přechodných|ustanovení|pla-tí,|že|silniční|vozidlo,|které|je|ke|dni|nabytí|účinnosti|tohoto|zákona|dočasně|vyřazené|z| registru| silničních| vozidel,| se| považuje|za|silniční|vozidlo|vyřazené|z|provozu.|

(iii)||podle|bodu|4|přechodných|ustanovení|sil-niční| vozidlo,| které| je| ke| dni| nabytí| účin-nosti| zákona| trvale| vyřazené| z| registru|silničních| vozidel,| se| považuje| za| silniční|vozidlo| zaniklé.| Silniční| vozidlo| se| dále|považuje| za| zaniklé,| pokud| ke| dni| nabytí|účinnosti| tohoto|zákona| je|dočasně|vyřa-zené|z|registru|silničních|vozidel|po|dobu|přesahující|18|měsíců|a|vlastník|tohoto|vo-zidla|do|1|roku|ode|dne|nabytí|účinnosti|to-hoto|zákona|neučiní|oznámení|podle|§|12|odst.| 4| zákona| č.| 56/2001| Sb.,| ve| znění|účinném|ode|dne|nabytí|účinnosti| tohoto|zákona,|nebo|není|u|tohoto|vozidla|zapsán|v| registru| silničních| vozidel| jeho| vlastník|a| do| 6| měsíců| ode| dne| nabytí| účinnosti|tohoto|zákona|není|podána|žádost|o|zápis|vlastníka|silničního|vozidla|do|registru.

Ačkoli|bod|4|přechodných|ustanovení|definu-je|vozidlo,|které|se|bude|„považovat|za|zanik-lé“,|nestanoví|(v|§|132|novelizovaného|znění|zákona)| právo| obecního| úřadu| s| rozšířenou|působností| zapsat| zánik| takového| vozidla|do| registru| z| úřední| povinnosti,| bez| žádosti|vlastníka|o|zápis|zániku|vozidla.|Jaký|konkrét-ní|postup|bude|tedy|v|případě|vozidel,|pova-žovaných| za| zaniklé,| následovat| ve| vztahu|k|registru|vozidel|a|ve|vztahu|k|ne/oprávně-nosti|jejich|provozování|na|pozemních|komu-nikacích,|není|jasné.|

Novela zákona č. 168/1999 Sb.

Zákon| v| části| druhé| obsahuje| i| novelu| již|zmiňovaného| zákona| č.| 168/1999|Sb.,| o| po-jištění| odpovědnosti| z| provozu| vozidla| (dále|také|„ZpOV“).|Řada|změn|je|vyvolána|reakcí|na|novelu|zákona|č.|56/2001|Sb.|Jde|zejmé-na| o| terminologické| úpravy| (např.| pokud| jde|o| pojmy| registr,| registrace/evidence| apod.)|a|úpravy|věcně|zohledňující|změny|v|zákoně|č.|56/2001|Sb.|(viz|např.|legislativně-technic-ké|a|terminologické|úpravy|§|24c|ZpOV).|No-velou|však|došlo|i|k|některým|dalším|úpravám|konkrétních|ustanovení,|která|z|hlediska|pojiš-ťoven| provozujících| pojištění| odpovědnosti|z| provozu| vozidla| znamenají| i| významnější|změny.|

2|||podle|§|13|zákona|č.|56/2001|Sb.,|ve|znění|zákona|č.|239/2013|Sb.,|zapíše|obecní|úřad|s|rozšířenou|působností|zánik|silničního|vozidla|v|registru,|pokud|bylo|předáno|provozovateli|zařízení|ke|sběru|autovraků|bez|odstranění|svých|podstatných|částí,|bylo|ekologicky|zlikvidováno|oprávněnou|osobou|v|jiném|členském|státě|nebo|bylo|zničeno.|Zničením|silničního|motorového|vozidla|se|rozumí|takový|stav|silničního|vozidla|způsobený|jeho|havárií,|živelní|pohromou|nebo|jiným|obdobným|způsobem,|ve|kterém|vozidlo|nelze|předat|provozovateli|zařízení|ke|sběru|autovraků;|za|zniče-ní|silničního|motorového|vozidla|se|nepovažuje|jeho|rozebrání.

Úprava byla vyvolána snahou o zamezení uzavírání

tzv. „otevřených flotil“, kdy v některých případech

osoba pojistníka neměla žádný zájem na pojistné

ochraně, neboť v případě pojistné události jí samotné

nevznikala žádná újma.

|| legislativa|a|právo

Page 21: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Legislativa a právo||||||pojistný|obzor||3/2013 21

Konec otevřených flotilZejména| jde|o|doplnění|stávajícího|§|3|odst.|2|ZpOV,|na|jehož|základě|dochází|k|vymeze-ní|podmínek,|za|kterých|lze|jednou|smlouvou|sjednat|pojištění|odpovědnosti|z|provozu|pro|více|vozidel.|V|zásadě|to|nadále|bude|možné|pouze|v|případě,|kdy|vozidla|pojišťovaná|jed-nou| smlouvou| budou| mít| stejného| vlastníka|nebo| téhož| provozovatele,| nebo| pokud| po-jistník|na|uzavření|smlouvy|bude|mít|pojistný|zájem|založený|poskytnutím|úvěru|nebo| jiné|obdobné|finanční|služby,|jejímž|účelem|je|na-bytí|vlastnického|práva|k|vozidlu,|nebo|jsou-li|vlastník|nebo|provozovatel|vozidla|a|pojistník|součástí|stejného|koncernu.|uvedená|úprava|byla| vyvolána| snahou| o| zamezení| uzavírání|tzv.| „otevřených| flotil“,| kdy| v| některých| pří-padech|osoba|pojistníka|neměla|žádný|zájem|na|pojistné|ochraně,|neboť|v|případě|pojistné|události| jí| samotné| nevznikala| žádná| újma.|V| praxi| docházelo| ke| zneužívání| této| formy|uzavíráním|pojistných|smluv|k|získání| (vyšší)|odměny|za|zprostředkování,|v|některých|kon-krétních|obchodních|modelech|pak| i|porušo-vání|či|spíše|obcházení|zákona|o|pojišťovacích|zprostředkovatelích.| Současně| v| rámci| takto|uzavíraných| smluv| vlastník| pojištěného| vozi-dla|nebyl|smluvní|stranou,|neměl|tedy|jakýkoli|vliv|na|obsah|smlouvy,|její|trvání|apod.|uvede-ná|praxe|byla|opakovaně|kritizována|i|ze|stra-

ny| České| národní| banky| z| hlediska| ochrany|spotřebitele.|

Porušení povinnostíNově|je|také|v|§|16b|odst.|4|ZpOV|upravena|povinnost|obecního|úřadu|obce|s|rozšířenou|působností|informovat|bez|zbytečného|odkla-du|a|způsobem|umožňujícím|dálkový|přístup|Českou|kancelář|pojistitelů|o|zjištění|porušení|povinností| stanovených|v|§|1|odst.|2|ZpOV,|a|sice|o|zjištění|provozování|vozidla|či|pone-chání| vozidla| bez| účinného| pojištění| odpo-vědnosti| z| provozu| vozidla| na| pozemní| ko-munikaci3.|uvedené|ustanovení|bylo|novelou|provázáno| se| zněním| §| 24c| odst.| 3| ZpOV,|a|umožňuje|tak|České|kanceláři|pojistitelů|při|zjišťování|provozování|tuzemského|vozidla|bez|pojištění|odpovědnosti| z|provozu|vozidla|pro|vymáhání| příspěvku| nepojištěných| vycházet|vedle|porovnání|údajů|registru|vozidel|a|úda-jů|pojistitelů|o|vzniku,| změně|a|zániku|pojiš-tění| odpovědnosti| podle| §| 15| odst.| 3| ZpOV|i| z| těchto|údajů|sdělených|příslušným|obec-ním|úřadem|obce|s|rozšířenou|působností.

Změna ustanovení § 24c

kromě| již| zmiňovaných| legislativně-tech-nických| změn| uvedeného| ustanovení| byla|

do|jeho|odstavce|4|výslovně|zakotvena|povin-nost|České|kanceláře|pojistitelů|uvádět|ve|vý-zvě|k|úhradě|příspěvku|nepojištěných|výsle-dek|porovnání|údajů|podle|§|15|odst.|3|ZpOV.|Výzvy,| které| Česká| kancelář| pojistitelů|od|1.||1.|2009,|tedy|od|nabytí|účinnosti|právní|úpravy|„příspěvku|nepojištěných“,|povinným|osobám|zasílá,|již|tyto|údaje|–|výsledek|porov-nání|–|obsahují.|Výsledkem|porovnání|údajů|je|vždy|zjištění|nepojištěného|období,|identifika-ce|vlastníka|či|provozovatele|a|identifikace|vo-zidla.|Ačkoli|se|tedy|zdánlivě| jedná|o|uložení|nové|povinnosti,|prakticky|jde|o|právní|zakot-vení|stávající|praxe|Čkp.

Závěrem

Změny| provedené| novelou| zákona|č.| 56/2001| Sb.,| které| se| týkají| nové| práv-ní| úpravy| registrace| vozidel| a| zápisů| změn|údajů|evidovaných|v|registru,|stejně|tak|jako|úprava| převoditelnosti| pouze| registračních|značek| na| přání,| lze| více| než| uvítat.| Nová|právní| úprava| by| měla| přispět| k| vyšší| ak-tuálnosti|a|kvalitě|evidovaných|údajů,|a| tím|významně| pozitivně| ovlivnit| činnost| všech|pojišťoven|a|dalších|subjektů,|které|uvedená|data|v|rámci|své|činnosti|v|oblasti|pojištění|motorových|vozidel|využívají.

1.|Nález|Ústavního|soudu|č.|116/2013|ze|dne|17.|dubna|2013|sp.|zn.|pl.|ÚS|25/12|ve|věci|návrhu|na|zrušení|vyhlášky|č.|484/2000|Sb.,|kterou| se| stanoví| paušální| sazby| výše| od-měny| za| zastupování| účastníka| advokátem|nebo| notářem| při| rozhodování| o| náhradě|nákladů|v|občanském|soudním|řízení|a|kte-rou| se| mění| vyhláška| Ministerstva| sprave-dlnosti|č.|177/1996|Sb.,|o|odměnách|advo-kátů| a| náhradách| advokátů| za| poskytování|právních| služeb| (advokátní| tarif),| ve| znění|

pozdějších|předpisů,|ve|znění|pozdějších|vy-hlášek.|Ústavní|soud|zrušil|tzv.|přísudkovou|vyhlášku,| která| stanovila| paušální| hrazení|nákladů|právního|zastupování|v|civilním|říze-ní.| paušalizace| náhrad| byla| zjednodušením|vůči| předchozímu| stavu| (advokátní| tarif).|Důvodem|jejího|zrušení|bylo|nejen|to,|že|ne-zohledňovala|složitost| (formulářové|žaloby),|faktickou| odbornost,| počet| provedených|právních| úkonů| či| časovou| náročnost| ve-dení| soudního| sporu,| ale| zejména| účtování|

paušalizovaných|náhrad|při|vymáhání|baga-telních| částek.| V| těchto| případech| paušál-ně|stanovená|odměna|výrazně|převyšovala|vymáhanou|pohledávku.|Nově|se|tedy|opět|použije|pouze|vyhláška|č.|177/1996|Sb.|(ad-vokátní|tarif).|Účinnost 7. 5. 2013.

2.|Sdělení|Ústavního|soudu|č.|117/2013|ze|dne|30.|dubna|2013|č.|Org.|23/13|k|účinkům|nále-zu| Ústavního| soudu| sp.| zn.| pl.| ÚS| 25/12| ze|dne|17.|4.|2013|na|nároky|plynoucí|z|vyhlášky|

MGR. EVA KOZOJEDOVÁ / PRÁVNÍK EXPERT / GENERALI POJIŠŤOVNA A.S.

novinky z legiSlaTivyObdObí 1. 5. 2013 – 31. 7. 2013

Mgr.|eva|kozojedová

Foto

: Arc

hiv

auto

rky

3|||pozemními|komunikacemi|podle|§|1|odst.|2|zák.|č.|168/1999|Sb.|jsou|dálnice,|silnice,|místní|komunikace,|účelové|komunikace,|s|výjimkou|účelové|komunikace,|která|není|veřejně|přístupná.

Page 22: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

22 pojistný|obzor||3/2013||||||Legislativa a právo

č.| 484/2000| Sb.,| kterou| se| stanoví| paušální|sazby| výše| odměny| za| zastupování| účastní-ka|advokátem|nebo|notářem|při|rozhodování|o|náhradě|nákladů|v|občanském|soudním|ří-zení| a| kterou|se|mění| vyhláška|Ministerstva|spravedlnosti| č.| 177/1996| Sb.,| o| odměnách|advokátů| a| náhradách| advokátů| za| poskyto-vání|právních|služeb|(advokátní|tarif),|ve|zně-ní| pozdějších| předpisů,| ve| znění| pozdějších|vyhlášek,| a| přiznané| pravomocným| rozhod-nutím| soudu| do| okamžiku| vyhlášení| nálezu|ve|Sbírce|zákonů.|V|návaznosti|na|nález|uve-dený|v|bodě|1|vydal|Ústavní|soud|upřesnění|k|umožnění|výkonu|rozhodnutí|či|exekuce|již|přiznaných|nároků|na|paušální|odměnu.|Účin-nost 7. 5. 2013.

3.| Zákon| č.| 134/2013| Sb.,| o| některých|opatřeních| ke| zvýšení| transparentnosti|akciových| společností| a| o| změně| dalších|zákonů.| Zákon| upravuje| změnu| listinných|akcií| na| majitele| na| listinné| akcie| na| jmé-no| a| s| tím| související| povinnosti| akciových|společností| a| dalších| osob.| Smyslem| nové|právní| úpravy| je| regulovat| akcie| na| majite-le,|aby|se|zabránilo|anonymnímu|vlastnictví|akciových|společností,|a|snížit| tak|korupční|prostředí|a|ztížit|podmínky|pro|nelegální|čin-nost|spjatou|s|anonymními|akciemi.|listinné|akcie|na|majitele|(s|výjimkou|akcií,|které|jsou|imobilizovány)|se|k|1.|1.|2014|změní|na|akcie|na|jméno.|Dále|se|upravuje|postup|při|změ-ně|formy|akcií.|Účinnost 30. 6. 2013.

4.|Nařízení|vlády|č.|141/2013|Sb.,|kterým|se|stanoví| podrobnější| úprava| vzájemného| pře-vodu| důchodových| práv| ve| vztahu| k| důcho-dovému|systému|evropské|unie.|V|návaznosti|na| nařízení| eu| se| upravuje| výpočet| finanční|částky| stanovené| jako| převáděné| důchodo-vé| právo| získané| v| České| republice| do| dů-chodového|systému|evropské|unie|a|převod|důchodových| práv| získaných| v| důchodovém|systému| evropské| unie| do| českého| důcho-dového| pojištění.| Dále| se| upravuje| převod|prostředků| účastníka| důchodového| spoření|v|souvislosti|s|převodem|důchodových|práv.|Účinnost 1. 9. 2013.

5.| Vyhláška| č.| 149/2013| Sb.,| kterou| se|mění| vyhláška| Ministerstva| spravedlnos-ti| č.| 418/2001| Sb.,| o| postupech| při| výkonu|exekuční|a|další|činnosti,|ve|znění|pozdějších|předpisů.|Novela|upravuje|formát|a|strukturu|datových|souborů|používaných|exekutory|při|komunikaci|s|peněžními|ústavy|(zasílány|jsou|spolu|s|exekučním|příkazem|či|vyrozuměním|o|provedení|exekuce).|Dále|dochází|k|úpravě|postupu|při|elektronické|dražbě|a|v|návaznos-ti|na|nový|občanský|zákoník|i|k|úpravě|termi-nologie.|Účinnost 1. 7. 2013, část 1. 1. 2014.

6.|Zákon|č.|155/2013|Sb.,|kterým|se|mění|zá-kon|č.|262/2006|Sb.,|zákoník|práce,|ve|znění|pozdějších|předpisů.|Novela| rozšiřuje|přípa-dy| a| stanoví| podmínky,| kdy| může| zaměst-navatel|ve|stanovených|situacích| (např.|váž-né| provozní| důvody,| zvláštní| povaha| práce)|uzavřít| se| zaměstnancem| pracovní| poměr|na|dobu|určitou.|Dále|se|snižuje|doba|nepře-tržitého| odpočinku| mezi| dvěma| směnami.|Účinnost 1. 8. 2013.

7.| Zákon| č.| 160/2013| Sb.,| kterým| se| mění|zákon|č.|168/1999|Sb.,|o|pojištění|odpověd-nosti|za|škodu|způsobenou|provozem|vozidla|a| o| změně| některých| souvisejících| zákonů|(zákon| o| pojištění| odpovědnosti| z| provozu|vozidla),|ve|znění|pozdějších|předpisů,|zákon|č.| 238/2000| Sb.,| o| Hasičském| záchranném|sboru| České| republiky| a| o| změně| někte-rých| zákonů,| ve| znění| pozdějších| předpisů,|a|zákon|č.|586/1992|Sb.,|o|daních|z|příjmů,|ve|znění|pozdějších|předpisů.|Novela|zakot-vuje| povinnost| pojišťoven| poskytujících| po-jištění| odpovědnosti| za| škodu| způsobenou|provozem|vozidla|odvádět|do|fondu|zábrany|škod| nejméně| 3|%| z| ročního| přijatého| po-jistného|z|tohoto|pojištění.|Zároveň|se|nově|zřizuje|fond|zábrany|škody,|který|je|vytvářen|Českou|kanceláří|pojistitelů|a|použije|se|pro|zábranu|škod|vznikajících|provozem|vozidel.|příspěvky|do|fondu|zábrany|škod|jsou|osvo-bozeny|od|daně| z|příjmů|právnických|osob.|Dále| se| novelou| stanoví| právo| pojištěného,|aby|za|něj|pojistitel|uhradil|náklady|hasičské-ho|záchranného|sboru|nebo| jednotek|sborů|

dobrovolných|hasičů|obce.|při|jejich|výpočtu|se| vychází| z| paušální| částky.| paušální| výše|úhrady| nákladů| za| každou| započatou| hodi-nu| zásahu|bude|stanovena|nařízením|vlády.|Účinnost 1. 1. 2014, část 1. 9. 2013.

8.|Zákon|č.|169/2013|Sb.,|kterým|se|mění|zá-kon|č.|185/2001|Sb.,|o|odpadech|a|o|změně|některých|dalších|zákonů,|ve|znění|pozdějších|předpisů,|zákon|č.|25/2008|Sb.,|o| integrova-ném|registru|znečišťování|životního|prostředí|a| integrovaném| systému| plnění| ohlašova-cích| povinností| v| oblasti| životního| prostředí|a| o| změně| některých| zákonů,| ve| znění| poz-dějších| předpisů,| a| zákon| č.| 56/2001| Sb.,|o|podmínkách|provozu|vozidel|na|pozemních|komunikacích,|ve|znění|pozdějších|předpisů.|Novela|drobně|upravila|rozsah|povinného|po-jištění|odpovědnosti|za|škodu|na|životním|pro-středí| způsobenou| provozem| skládky| nebo|její|části|a|za|škodu|vzniklou|z|důvodu|ukonče-ní|provozu|během|první|fáze|provozu|skládky.|Dále|zmírňuje|či|odstraňuje|vybrané|adminis-trativní| požadavky|na|původce|odpadu.|Ruší|se|možnost|vyřazení|vozidla|z|registru|vozidel|z|důvodu|zániku|účelu|využití|jako|motorové-ho|vozidla.|Vozidlo|bude|možné|nově|vyřadit|pouze|po|předložení|osvědčení|o|likvidaci|vo-zidla.|Účinnost 1. 10. 2013, část 1. 1. 2014, část 1. 10. 2012 a část 1. 1. 2015.

9.| Zákon| č.| 179/2013| Sb.,| kterým| se| mění|zákon| č.| 513/1991| Sb.,| obchodní| zákoník,|ve| znění| pozdějších| předpisů.| Cílem| nové|právní| úpravy| je| zamezení| opožděných|pla-teb| ze| strany| odběratelů,| zlepšení| platební|morálky| a| ochrana| malých| a| středních| do-davatelů| zboží| a| služeb.| Za| tímto| účelem|byla|zpřesněna|a|dále|zpřísněna|ustanovení|o|úhradě|ceny|za|dodávku|zboží|nebo|služ-by| a|náhradě|nákladů| spojených| s|uplatně-ním|pohledávky.|Stanoví|se|doba|splatnosti,|když| výjimečně| lze| sjednat| dobu| delší| než|60| dnů,| a| to| jen| tehdy,| pokud| to| není| vůči|věřiteli| hrubě| nespravedlivé.| Výslovně| se|stanoví| maximální| sjednaná| doba| přejímky|zboží| (30|dnů)|a|opět|podmínky,|za|kterých|se|lze|výjimečně|odchýlit.|Nově|se|stanoví,|že| věřitel| má| vedle| úroků| z| prodlení| nárok|na|úhradu|minimální|výše|nákladů|spojených|s|uplatněním|své|pohledávky.|Jejich|výše|je|upravena|nařízením|vlády|–|viz|bod|10|níže.|Účinnost 1. 7. 2013.

10.|Nařízení|vlády|č.|180/2013|Sb.,|kterým|se|mění|nařízení|vlády|č.|142/1994|Sb.,|kterým|se| stanoví| výše| úroků| z| prodlení| a| poplat-ku| z| prodlení| podle| občanského| zákoníku,|ve| znění| pozdějších| předpisů.| Zvyšuje| se|zákonný| úrok| z| prodlení| o| jeden| procentní|bod.|Dále|se|stanoví|minimální|výše|nákladů|spojených| s| uplatněním| každé| pohledávky|ve|výši|1|200|kč.|Účinnost 1. 7. 2013.

|| legislativa|a|právo

Page 23: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Ekonomické informace||||||pojistný|obzor||3/2013 23

Neživotního pojištění – – pojištění občanů

Jak| zobrazuje| Graf| č.| 1| předepsané| pojistné|uvedených| produktů| dlouhodobě| a| poměr-ně| stabilně| roste| s| jedinou| výjimkou,| a| tou|je| úrazové| pojištění,| které| poslední| dva| roky|zaznamenalo| naopak| mírný| pokles| (-1,9|%|v| roce| 2012).| Zde| se| ovšem| nabízí| jednodu-ché|vysvětlení.|Samostatné|smlouvy|úrazové-ho|pojištění|ztrácí|na|atraktivitě|a| jejich|počet|od| roku| 2010| významně| klesá| (oproti| roku|2009| poklesl| počet| smluv| úrazového| pojiště-ní|o|vysokých|40|%).|Naproti|tomu|významně|rostou|doplňková|pojištění|k|životnímu|pojiště-ní,| která| již| delší| dobu| zaznamenávají| stabilní|meziroční|nárůst|předepsaného|pojistného|cca|10|%.|Tam|směřuje| i|nový|obchod|úrazového|pojištění,| jenž| se| již| nesjednává| samostatně,|ale| spíše| ve| formě| připojištění| ke| smlouvám|životního|pojištění|(Žp).|Navíc|celkově|tyto|pro-dukty| (úraz| i| doplňková|pojištění|Žp)|generují|za| posledních| 5| let| zajímavý| meziroční| růst|v| rozsahu|7–10|%.|Ve|skutečnosti| tedy|neče-

líme|propadu|úrazového|pojištění,|ale|naopak|sledujeme| změnu| chování| klientů| i| nabídek|pojišťoven|ústící| v|„přesun“| tohoto|produktu|do|segmentu|životního|pojištění.|

První místoVrátíme-li| se| ke| zmíněnému| grafu,| tak| za-znamenáme,| že| objemem| i| tempem| růstu|je| z| uvedených| na| prvním| místě| pojištění|budov| a| staveb.| předepsané| pojistné| v| roce|2012|dosahuje|téměř|4,7|mld.|kč|a|navzdory|mírnému| zpomalování| dynamiky| růstu| sledu-jeme|v|posledních|5| letech|posilování| tohoto|odvětví| meziročně| v| rozsahu| 5–8|%.| Dalším|rostoucím| odvětvím| je| pojištění| domácnosti.|Necelé|3|mld.|předepsaného|pojistného|spo-lu|se|stabilním|meziročním|růstem|okolo|4|%|od| roku| 2009| (výjimku| tvoří| pouze| rok| 2010,|kdy|růst|zpomalil|na|2,1|%)|je|další|pozitivním|příslibem| pro| segment| neživotního| pojištění.|Vývoj|cestovního|pojištění|je|méně|vyrovnaný|než|u|předchozích|produktů,|přesto|však|mů-žeme|potvrdit|cca|30%|nárůst|vůči|hodnotám|roku|2007.|Navíc|celkový|předpis|v|roce|2012|již|dosahuje|2|mld.|kč.|

Průměrná škodaNa| vývoj| zmíněných| produktů| se| můžeme|podívat|i|z|druhé|strany,|tedy|z|pohledu|vypla-ceného| pojistného| plnění.| Zajímavé| jsou| jak|celkové| objemy| a| počty| pojistných| událostí,|tak| zejména| vývoj| průměrné| škody| (a| popř.|i| škodní| frekvence)| u| jednotlivých| produktů.|pokud|se|opět|podíváme|nejprve|na|úrazové|pojištění,|tak|nemůžeme|přehlédnout|zajímavé|skutečnosti.|Samotná|průměrná|škoda|od|roku|2009|stabilně|meziročně| roste|o|cca|7|%.|To|zatím| koresponduje| i| s| vývojem| průměrné|škody|v|doplňkových|pojištěních|(nárůst|je|zde|ještě|výraznější,|ale|mezi|jednotlivými|ročníky|poměrně|nevyrovnaný)|a|zásadně|to|nepřekva-pí.|Nicméně|pohled|na|úrazové|pojištění|dále|obohatíme|o|vývoj|škodní|frekvence,|která|se|od|roku|2008|navýšila|z|cca|8|%|na|aktuálních|12,5|%.|už|jsme|zmínili,|že|počet|smluv|rych-le| klesá.| Tomu| však| neodpovídá| dosavadní|nárůst| počtu| vyřízených| pojistných| událostí,|který|se|zastavil|až|v|roce|2012|(meziročně|již|jen| +0,1| %).| Zatímco| tedy| výběr| pojistného|u|úrazového|pojištění|klesá|(důvody|jsme|zmí-nili| výše),| tak| vyplacená| pojistná| plnění| stále|rostou| (v| roce|2012|>800|mil.|kč)|a|v|někte-rých| ročnících| i| více| než| 10%| tempem.| Zdá|se,|že|poměr|mezi|vybraným|pojistným|a|vy-placeným| plněním| zatím| nedosahuje| kritické|hodnoty,|ale|z| tohoto|pohledu|bude|zajímavé|sledovat|vývoj|tohoto|produktu|do|budoucna.

MajetekZ|Grafu|č.|2|je|patrné,|že|průměrná|škoda|po-jištění|majetku| (stavby| i| domácnost)| vrcholila|v| roce|2010.|Tomu|odpovídá| i|výrazný|nárůst|počtu| vyřízených| pojistných| událostí| v| tomto|roce|(až|+40|%|oproti|roku|2009).|Není|to|pře-kvapivé|zjištění,|protože|z|pohledu|katastrofic-kých|živelných|událostí,|které|páchají|největší|škody| na| majetku,| nebyl| rok| 2010| příznivým|obdobím.| Naproti| tomu| rok| 2012| významné|přírodní|katastrofy|nepřinesl|a|tato|skutečnost|se|názorně|odráží|v|návratu|k|hodnotám|roku|

|| ekonomické|informace

RNDR. PETR JEDLIČKA, PH.D. / VEDOUCÍ ODDĚLENÍ POJISTNÉ MATEMATIKY A ANALÝZ / SUPIN, S. R. O.

ING. JAROSLAV URBAN / POJISTNÝ ANALYTIK / SUPIN S. R. O.

V|březnovém|čísle|pojistného|obzoru|jsme|hodnotili|vývoj|nejvýznamnějších|odvětví|pojistného|trhu|v|roce|2012.|podle|očekávání|jsme|zaznamenali|přetrvávající|pokles|v|pojištění|vozidel|a|zpomalení|růstu|v|podnikatelském|pojištění,|naopak|pokračovala|kladná|dynamika|růstu|životního|pojištění.|Nyní|se|v|detailu|zaměříme|na|další|zajímavé|produkty.

analýza PoJiSTného Trhu 2012: vždy Je co zlePšovaT

Graf č. 1: Předepsané pojistné – občané

5|000|000

4|500|000

4|000|000

3|500|000

3|000|000

2|500|000

2|000|000

1|500|000

1|000|000

500|000

02007 2008 2009 2010 2011 2012

|||Úrazové|pojištění

|||pojištění|domácnosti

|||pojištění|budov|a|staveb

|||pojištění|odpovědnosti

|||Cestovní|pojištění

Zdroj:|SupIN,|ČAp

pře

deps

ané|

pojis

tné|

[tis

.|kč]

Page 24: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

24 pojistný|obzor||3/2013||||||Ekonomické informace

2008.|Dnes| již|víme,|že|rok|2013|tak|příznivý|nebude,| a| proto| bude| zajímavé| stejné| srov-nání|v|následujícím|roce.|Škodní|frekvence|je|poměrně| stabilní.| u| pojištění| domácnosti| se|pohybuje|okolo|3|%.|u|pojištění|budov|a|sta-veb|je|o|něco|vyšší|a|dosahuje|cca|4|%.|pou-ze|ve|zmíněném|roce|2010|narostla|na|3,5|%|u|pojištění|domácnosti,|resp.|5,4|%|u|pojištění|budov|a|staveb.

Další pojištěníu|cestovního|pojištění|nelze|u|průměrné|ško-dy|rozpoznat|dlouhodobý|trend.|Dá|se|pouze|konstatovat,|že|spolu|s|předepsaným|pojist-ným|postupně| roste| i| počet|pojistných|udá-lostí|a|objem|vyplaceného|pojistného|plnění.|Navzdory|tomu,|že|pojištění|odpovědnosti|se|podle|výše|předepsaného|pojistného|zařadi-lo| na| poslední| místo| sledovaných| produktů,|tak| z| pohledu| průměrné| škody| je| jeho|pozi-ce|významnější.|průměrná|škoda|meziročně|roste|mezi|4–10|%|a|blíží| se|hodnotám|ces-tovního|pojištění|nebo|pojištění|domácnosti.|Nicméně|z|Grafu|č.|2| je|patrné,|že|to|nepla-tí| pro| rok| 2012,| kdy| sledujeme| 20%| pokles|oproti| roku| 2011,| který| je| způsobený| pouze|nižším| vyplaceným| pojistným| plněním,| pro-tože| počet| vyřízených| pojistných| událostí|i|nadále|poměrně|stabilně|roste.|pro|hodno-cení| případného| zvratu| bude| proto| potřeba|vyčkat|na|jeho|potvrzení|v|roce|2013,|protože|rok|2012|nemusí|být|ještě|dostatečně|vyvinu-tý|a|mohlo|by|dojít|k|nežádoucímu|zkreslení|hodnocení|této|situace.

Nový obchod v ŽP – – skutečný růst, nebo jen přepojišťování?

Optimistický|pohled|na|pojišťovnictví|v|ČR|při-náší|vývoj|předepsaného|pojistného|v|životním|pojištění|spojeném|s|investičním|fondem|(dále|IŽp).|Za|poslední|čtyři|roky|pozorujeme|stabilní|meziroční| růst| IŽp|v| rozmezí|15–20|%.|po|za-hrnutí|vlivu| jednorázově|placeného|pojistného|s| vahou| 10|%| vzrostlo| pojistné| IŽp| od| roku|2007|o|cca|12|mld.|kč.|Tomu|ovšem|zcela|ne-odpovídá|situace|v|celém|odvětví|životního|po-jištění,|které|sice|také|zaznamenává|nárůst,|ale|zdaleka|ne|tak|bouřlivý|(celkové|běžně|placené|pojistné| např.| za| rok| 2012| vzrostlo| o| 2,2%).|Ze|samostatného|sledování|tzv.|obchodní|pro-dukce|v| životním|pojištění|popisující|nový|ob-chod|(nově|uzavírané|smlouvy)|silně|vybočuje|rok|2010|s|meziročním|růstem|předepsaného|pojistného|o|10|mld.|kč|pouze|z|důvodu|sko-kového|navýšení|jednorázově|placeného|pojist-ného.|pokud|se|však|podíváme|na|poslední|dva|ročníky,|tak|naopak|objem|obchodní|produkce|klesá|–|v|roce|2011|o|4,1|%|a|v|roce|2012|do-konce|o|5,7|%|–|z|důvodu|utlumování|jednorá-

zově|placeného|pojistného.|V|roce|2012|se|již|projevuje|stagnace|nového|obchodu|i|u|běžně|placených|smluv,|a|proto|zmíněný|růst|IŽp|ne-může|být|podpořen|pouze|novým|obchodem.|Nabízí| se| tedy| jednoduché| vysvětlení,| že| IŽp|roste|„na|úkor“| jiných|produktů|Žp|a|nebude|zřejmě|velkým|překvapením,|když|se|nyní|za-měříme|na|situaci|kolem|kapitálového|životní-ho|pojištění.

Kapitálové životní pojištěníkapitálové| životní| pojištění| (kŽp)| nám| re-prezentují| především| produkty| pojištění| pro|případ| dožití| a| pro| případ| smrti| nebo| dožití|a|zvlášť|posoudíme|i|pojištění|pro|případ|smr-ti.| pojištění| pro| případ| smrti| dosahuje| v| roce|2012| objemu| předepsaného| pojistného| cca|2,2|mld.|kč,|což|představuje|téměř|dvojnáso-bek| ve| srovnání| s| rokem| 2007.| počet| pojist-ných|smluv|za|posledních|5|let|roste|mírným,|ale|stabilním| tempem,|a| to|v|průměru|o|1|%|každý|rok.|Nejedná|se|tedy|o|dominantní|pro-dukt|Žp|a|nedá|se|ani|říci,|že|by|v|posledních|letech|oslaboval.|Naopak|stálý,|a|dokonce|ros-toucí| zájem|bude| zřejmě|souviset|především|s| potřebou| krytí| rizika| smrti| ve| vztahu| k| záj-|mům| jako| např.| řešení| bytové| situace,| které|jsou| dlouhodobého| charakteru.| Naproti| tomu|u|pojištění|pro|případ|dožití|a|pro|případ|smr-ti|nebo|dožití,|která|má|podobně| jako| IŽp|kli-entovi| nejen| krýt| riziko| smrti,| ale| kumulovat|i|dostatečné|plnění|po|dovršení|pojistné|doby,|je|situace|zcela|odlišná.|počet|smluv|dlouho-době|klesá,|a|to|meziročně|v|rozsahu|8–14|%.|V| roce| 2012| se| nachází| na| zhruba| polovině|hodnoty| roku| 2007.| podobným| tempem| kle-sá| i| předepsané| pojistné,| které| se| se| sníže-ním| vlivu| jednorázově| placeného| pojistného|nyní| již| nachází| pod|12|mld.|kč,| z| původních|cca|20|mld.|kč|v|roce|2007.|Tady|je|již|patrný|velký| prostor| pro| růst| IŽp| způsobený| odklo-nem| klientů| od| tradičního| kŽp| k| produktům|IŽp|nyní|prezentovaných|jako|více|atraktivní.

Společný vývoj pokud|se|na|závěr|tohoto|srovnání|ještě|podí-váme|na|společný|vývoj|zmíněných|produktů,|a| navíc| k| nim| přidáme| i| doplňková| pojištění|–|tedy|odvětví,|kde,|jak|bylo|zmíněno|v|před-chozí|kapitole,|dochází|již|několik|let|k|zajíma-vému|10%|meziročnímu|růstu,|ovšem|na|úkor|neživotního|pojištění|–|tak|se|velmi|přiblížíme|k|hodnotám|celého|segmentu|životního|pojiš-tění,|tedy|cca|pravidelnému|meziročnímu|na-výšení|o|5|%|(které|pro|celé|životní|pojištění|vychází| v| dlouhodobém| srovnání| za| posled-ních|7|let,|byť|od|2010|tento|růst|výrazně|zpo-maluje).|Je|tedy|nutné|vnímat|pozitivní|výsled-ky|IŽp|zmíněné|v|úvodu|kapitoly|z|větší|části|jako|změnu|chování|klientů|spolu|se|změnou|portfolia|nabízených|produktů,|kdy|se|do|po-předí|zájmu|dostávají|nové|možnosti|na|úkor|těch|tradičních.|

Živelní události – – dlouhodobý vývoj

Nejprve|povodně|a|poté| i|bouře,|kterým|če-líme|v|průběhu| tohoto| roku,|nám|po| relativ-ně| klidných| letech|opět|připomněly| význam|pojištění| majetku,| a| to| jak| v| soukromé,| tak|podnikatelské| sféře.| Toto| odvětví| můžeme|sledovat| z| pohledu| tří| základních| produktů.|pojištění|domácnosti|a|zvlášť|pojištění|budov|a|staveb|u|obyvatel|a|pojištění|majetku|u|pod-nikatelů.

Pojištění domácnostipředepsané| pojistné| dlouhodobě| a| rovno-měrně| roste| a| v| roce| 2012| dosahuje| více|než| 2,5| násobku| hodnot| roku| 1997,| od| kdy|naše| statistiky| sledujeme.| pokud| vynechá-me| rok| 2003,| odpovídá| tento| vývoj| cca| 5%|meziročnímu| růstu,| od| kterého| se| hodnoty|příslušných| ročníků| významně| neodchylují.||

|| ekonomické|informace

Graf č. 2: Průměrná škoda – občané

|||Úrazové|pojištění

|||pojištění|domácnosti

|||pojištění|budov|a|staveb

|||pojištění|odpovědnosti

|||Cestovní|pojištění

30|000

25|000

20|000

15|000

10|000

5|000

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Zdroj:|SupIN,|ČAp

prů

měr

ná|š

koda

|[kč]

Page 25: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Ekonomické informace||||||pojistný|obzor||3/2013 25

Výjimkou|je|pouze|již|zmíněný|rok|2003,|kdy|se| předepsané| pojistné| meziročně| navý-šilo| o| necelých| 25|%| jako| zjevný| důsledek|ničivých| srpnových| povodní| 2002.| To| ko-responduje| i| s| vývojem| pojistného| kmene.|Růst| počtu| smluv| je| sice| méně| vyrovnaný|a| mohli| jsme| zaznamenat| i| meziroční| úbyt-ky|ve|starších|ročnících|na|přelomu|tisíciletí,|ale|např.|za|posledních|5|let|se|počet|smluv|stabilně|zvyšuje|o|cca|2|%|každý|rok.|V|této|řadě| můžeme| opět| pozorovat| vyšší| nárůsty|v| roce| 2003| a| poté| ještě| výrazněji| v| roce|2007,| tedy| v| obdobích| následujících| po| vý-znamných| přírodních| katastrofách.| Vyjma| již|zmíněného| roku| 2002| se| můžeme| odkázat|na|povodně| z| přelomu| března| a| dubna| roku|2006.|Ostatní|velké|povodně|nového|tisíciletí|se|již|do|vývoje|těchto|ukazatelů|zásadně|ne-promítly.|To|ovšem|již|nelze|říci|o|celkových|částkách| vyplaceného| pojistného| plnění.|Můžeme|snadno|pozorovat|významné|živelní|události|posledních|let:|v|roce|1997|–|2.|nej-ničivější| povodně| v| novodobé| historii| ČR|na|Moravě|a|ve|Slezsku,|2002|–|nejničivější|povodně| novodobé| historie| ČR| spolu| s| led-novými| povodněmi| na| začátku| roku| 2003|a| také| konec| prvního| desetiletí,| kdy| jsme|zaznamenali| hned| tři| povodňové| vlny.| Nej-prve|v| roce|2009|v|Čechách| jako|3.|nejniči-vější|povodně|v|novodobé|historii|ČR|a|poté|v|roce|2010|na|severní|Moravě|a|ve|Slezsku|a|následně|v|Čechách.|Rok|2006|výše| zmí-něný| v| souvislosti| růstem| počtu| pojistných|smluv|se|do|této|statistiky|promítá|jen|nepa-

trně.|podobná|charakteristika|platí|i|pro|vývoj|průměrné|škody.|Z|uvedeného|tedy|vyplývá,|že|výše|pojištěné|škody|je|v|letech|bez|kata-strofických|událostí|stabilizovaná|a|dlouhodo-bě|významně|neroste|ani|neklesá.

Pojištění budov a staveb občanů Vývoj|předepsaného|pojistného|a|pojistného|kmene|zřetelně|odpovídá|výše|popsané|situa-|ci|u|pojištění|domácnosti.|I|zde|jasně|vidíme|dlouhodobý|růst|obou|těchto|ukazatelů,|který|je| navíc| v| případě| předepsaného| pojistného|ještě| výraznější.| Do| roku| 2004| je| meziroční|navýšení| dokonce| v| dvouciferných| číslech|a|od|roku|2005|roste|vyrovnaně|o|5–7|%|každý|rok.|Významně|opět|vybočuje|rok|2003|s|re-kordním| zvýšením| převyšujícím| 30|%| oproti|hodnotám|předchozího|roku.|Nepřekvapí|ani|vývoj|vyplaceného|pojistného|plnění.|Většina|souvisejících|příčin|již|byla|zmíněna|v|kapito-le| pojištění| domácnosti.| u| pojištění| staveb|

a|budov|se|ale|výrazněji|projevily|i|další|živelní|události,|které|domácnosti|tak|výrazně|nepo-stihly:|rok|1998|–|povodně|ve|východních|Če-chách|a|rok|2006|–|rozsáhlé|povodně|v|celé|střední|evropě.|pokud|se|podíváme|na|objem|vyplacených| pojistných| plnění| v| klidných|ročnících,| tak|můžeme|odečíst| jeho|postup-né|zvyšování.|To|souvisí| jak|s| růstem|počtu|řešených| pojistných| událostí| (na| aktuálních|cca|70|tis.|z|50|tis.|na|konci|tisíciletí),|tak|čás-tečně|i|se|zvyšováním|průměrné|škody,|které|

se| ale| v| posledních| letech| zastavilo.| Z| toho|vyplývá,|že|pojištění|budov|a|staveb|občanů|je|citlivější|na|přírodní|katastrofy|než|pojiště-ní| domácnosti.| pozitivní| zprávou| také| je,| že|zvyšující|se|poptávka|po|pojistném|plnění|se|na|druhé|straně|kompenzuje|i|znatelným|růs-tem|na|straně|předepsaného|pojistného.

Pojištění majetku podnikatelů Výše| předepsaného| pojistného| v| pojištění|majetku|podnikatelů|od|roku|2003| jen|mírně|kolísá| a| nedá| se| říci,| že| by| sledovala| určitý|trend.| Jednoznačným| impulzem| pro| pozoro-vané|skokové|navýšení|předpisu|právě|v|tom-to| roce| je| již| tradičně|ničivá|katastrofa|z| léta|roku| 2002,| kdy| bylo| nutné| zásadně| přehod-notit| přírodní| rizika.| Silná| konkurence| a| eko-nomický| vývoj| v| následujících| letech| zřejmě|neumožňuje|sledovat| trend|popsaný|u|pojiš-tění|majetku|v|soukromé|sféře.|Nicméně|ná-růst| na| dvojnásobné| hodnoty| předepsaného|

pojistného|v|letech|po|roce|2002|ve|srovnání|s|rokem|1997|se|nedá|přehlédnout.|pokud|se|podíváme| na| vyplacené| pojistné| plnění,| tak|vyjma|zmíněných|let|2002|a|2003|už|nemůže-me|tak|snadno|rozpoznat|zmiňované|události,|jak| jsme| to|mohli| udělat|u|pojištění|občanů.|Vidíme|sice|např.|mírné|navýšení|v|roce|2006|nebo|2010,|ale|o|významné|odchylce|od|sou-sedních| ročníků| se| již| mluvit| nedá.| Zajíma-vý| je| také|pohled|na|vývoj|průměrné|škody.|Od|roku|2002,|kdy|i|průměrná|škoda|vzrostla|na|trojnásobek|hodnoty|roku|2001,|pozoruje-me|spíše|postupný|pokles|tohoto|parametru,|a| to| i| bez| významných| výkyvů| v| exponova-ných| letech.| pojištění| majetku| v| podnikatel-ských|pojištěních|tak|vykazuje|od|nejhorší|pří-rodní|katastrofy|novodobé|historie|ČR|v|roce|2002|stabilní|vývoj,|a|to| jak|na|straně|vybra-ného| pojistného,| tak| na| straně| vyplaceného|pojistného|plnění.

Závěr

Navzdory|tomu,|že|pro|rok|2012|je|příznačný|především| fenomén| celkové| stagnace,| tak|i|v|této|ne|zcela|příznivé|situaci|můžeme|pozo-rovat|nejeden|pozitivní|trend.|Ať|je|to|již|dříve|zmíněný|stabilní|růst|Žp,|a|to|především|v|ob-lasti|běžně|placeného|pojistného,|ale|i|v|NŽp|se| najde| řada| produktů,| které| dlouhodobě|a| poměrně| rovnoměrně| rostou.| Zajímavá| je|i|postupná|změna|chování|klientů|pojišťoven|u| produktů| investičního| životního| pojištění|a|úrazového|pojištění.|Nadcházející| rok|2013|je|na|jedné|straně|příslibem|očekávaného|oži-vení|ekonomické|situace,|ale|zároveň|již|nyní|víme,|že|i|rokem|návratu|přírodních|katastrof,|a|tedy|další|zátěží|a|testem|pro|pojištění|ma-jetku.

Optimistický pohled na pojišťovnictví v ČR přináší vývoj

předepsaného pojistného v životním pojištění spojeném

s investičním fondem.

25|000|000

20|000|000

15|000|000

10|000|000

5|000|000

0

poj

istn

é|pl

nění

|[tis

.|kč]

,|poč

et|s

mlu

v|[k

s]

Vyř

ízen

é|po

jistn

é|ud

álos

ti|[k

s]

300|000

250|000

200|000

150|000

100|000

50|000

0

Graf č. 3: Souhrnný přehled za majetková pojištění s vlivem katastrofických událostí

||Vyplacené|pojistné|plnění| ||počet|pojistných|smluv||počet|vyřízených|pojistných|událostí

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Zdroj:|SupIN,|ČAp

Page 26: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

26 pojistný|obzor||3/2013||||||Ekonomické informace

Výbor|pro|mezinárodní|účetní|standardy|IASB|(dále| Výbor)| zveřejnil| letos| v| červnu| aktua-lizovaný| ověřovací| koncept| mezinárodního|účetního| standardu| pro| pojistné| smlouvy|(tzv.| IFRS| 4| fáze| II).| Stalo| se| tak| po| téměř|tříletém| období| konzultací,| během| nichž| se|diskutovalo| o| úpravách| stávajícího| konceptu|a| jeho| dopadech| na| účetní| zachycení| pojist-ných|závazků.|Zároveň|se|do|standardu|zapra-covávaly| dopady| již| zveřejněného| standardu|o|účtování|o| finančních| instrumentech| (IFRS|9).|V|tuto|chvíli|musíme|zdůraznit,|že|kvůli|již|proběhnuvší|debatě|Výbor|omezil| diskutova-né| oblasti| na| prezentaci| výsledků,| samotné|ocenění| a| přechodná| opatření| pro| smlouvy|v|platnosti|k|datu|aplikace|standardu.|Stejně|tak|žádá|zainteresované|strany,|aby|poskytly|k|dopadům|navrhovaného|standardu|svůj|ko-mentář.|konzultační|období|ke|standardu|po-trvá|do|25.|října|2013|a|nejpozději|počátkem|roku|2015|je|naplánováno|jeho|vydání.|S|ohle-dem|na|předpokládané|náklady,|ať|už|finanční|nebo| personální,| můžeme| očekávat| dvou| až|tříleté|přechodné|období,|než|standard|začne|platit.|

Proč se vytváří nový standard?

Účtování|o|pojistných|smlouvách|upravují|me-zinárodní| účetní| normy| standardem| IFRS| 4.|Mezi| jeho| základní| prvky| se| řadí| ponechání|možnosti| pokračovat| v| dosavadních| účet-ních| postupech| s| několika| vyjmenovanými|výjimkami.| To| ale| zhoršuje| možnost| srovnat|

účetní|výkazy|mezi|společnostmi,|které|IFRS|pro|pojistné|smlouvy|používají.|Výbor|pak|de-finuje| cíle| konceptu| mezinárodního| účetního|standardu|následovně:|„Navrhovaný|standard|si|klade|za|cíl|zlepšit|finanční|výkaznictví|po-mocí|konzistentního|základu|účtování|o|pojist-ných|závazcích|a|zjednodušit|porozumění,|jak|pojistné|smlouvy|ovlivňují|finanční|stav,|výkon|a|peněžní|toky|společnosti.“|

Základní myšlenka ocenění pojistných závazků

V| souladu| s| předchozím| konceptem| zavádí|Výbor| základní| přístup| k| ocenění| pojistných|závazků|pomocí|čtyř|stavebních|kamenů|(tzv.|building|blocks).|první|tři|představují|hodnotu|vypořádacích|peněžních|toků|a|čtvrtý|kámen|–|marže|smluvní|služby|(tzv.|contractual|servi-ce| margin)| –| brání| pojišťovnám| v| možnosti|vykázat| veškerý| očekávaný| zisk| ze| smlouvy|při| jejím| sjednání.| Rozpouštění| této| mar-že|pak|přispívá| k| výnosům|v|průběhu| trvání|smlouvy.|první|tři|stavební|kameny|se|opírají|o| střední| odhad| budoucích| nominálních| pe-něžních| toků,|diskontování|a| rizikovou|marži.|Výše| vypořádacích| toků| se| tak| bude| v| čase|vyvíjet|podle|aktualizovaných|odhadů.|Zatím-co| v| původním| konceptu| procházela| změna|těchto|odhadů|přímo|do|výkazu|zisku|a|ztrát,|což|bylo|předmětem|značné|kritiky,|v|novém|konceptu| lze| pokrytí| ztrát| ze| zhoršení| odha-dů|kompenzovat|rozpuštěním|marže|smluvní|služby.| Naopak| v| případě| zlepšení| odhado-vaného| vývoje| je| možné| tuto| marži| navýšit.|

V|rámci|zachycení|ocenění|pojistných|závazků|se|zavádí|ostatní|úplný|výsledek,|což|je,|zjed-nodušeně|řečeno,|přehled|pohybů|bilančních|položek| přeceňovaných| mimo| výkaz| zisků|a| ztrát.| S| pomocí| tohoto| výkazu| by| se| měly|oceňovat|pohyby|výnosové|křivky,|jejíž|nasta-vení|bude|na|začátku|uzamčeno.

Další přístupy k ocenění závazků

pro| krátkodobé| smlouvy| (do| jednoho| roku|trvání)| bude| při| splnění| dalších| podmínek|možné|využít|ocenění|pomocí|alokace|pojist-ného,|které|má|blízko|ke|standardnímu|účto-vání|smluv|neživotního|pojištění.|pro|smlouvy,|u|nichž|společnost|musí|držet|konkrétní|pod-kladová| aktiva| a| závazky,| nebo| jsou| podkla-dovými|aktivy|a|závazky|hodnoty|společnosti|jako|celku|a|u|nichž|se|navíc|výnos|přiznaný|smlouvám|váže|na|vývoj|hodnoty|těchto|po-ložek,| bude| možné| využít| tzv.| zrcadlového|přístupu,| kdy| bude| závazek| oceněný| přímo|hodnotou|podkladových|aktiv|a|závazků.

|| ekonomické|informace

MGR. ZDENĚK ROUBAL / MANAGER / RISK & ACTUARIAL SERVICES / KPMG IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Mezinárodní|účetní|standardy|se|dotýkají,|ať|už|přímo,|nebo|nepřímo,|významné|části|českých|pojišťoven.|Některé|je|používají|jako|základní|účetní|systém,|jiné|jako|základní|finanční|výkaznictví|mateřské|společnosti.

co Přináší nový ověřovací koncePT ifrS Pro PoJiSTné Smlouvy?

Mgr.|Zdeněk|Roubal

Může se tak stát, že podle nového standardu budou

vykazovat instituce, které nejsou pojišťovnami,

a naopak pojišťovny budou své závazky oceňovat

podle Solvency II, aniž by jejich smlouvy měly

pojistný charakter.

Page 27: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Ekonomické informace||||||pojistný|obzor||3/2013 27

Oddělené účtování

Tzv.| unbundling| neboli| oddělené| účtování|o| jednotlivých| složkách| pojistné| smlouvy|podle| různých| standardů| doznal| také| vý-znamných| změn.|Odděleně| se|musí| účtovat|pouze|o|určitých|vložených|derivátech|a|dále|nepojistných| částech| smlouvy,| jako| jsou| in-vestice,|zboží|či|služba,|které|jsou|odlišitelné|(tzv.|distinct).|Tento|pojem|je|specifikován|tak,|že|se|jedná|o|části|smlouvy,|jež|lze|prodávat|samostatně,|a|zároveň|je|lze|nezávisle|ocenit,|případně| z| nich| pojistník| může| získat| plnění|nezávisle|na| trvání| jiné|části.|podmínky| jsou|nastaveny| poměrně| přísně| a| první| pohled|na|nejobvyklejší|produkty|v|ČR|naznačuje,|že|oddělené|účtování|nebude|časté.|V|této|sou-vislosti|však|musíme|upozornit,|že|ověřovací|koncept|přináší|zcela|nový|pohled|na|účtování|investiční|složky|u|pojistných|smluv.|podle|ná-vrhu|by|se|měla| tato|část|vykazovat|pomocí|depozitního| účtování.| To| znamená,| že| vývoj|hodnoty|investiční|složky|závazku|by|nebyl|za-chycen|ve|výnosech|a|nákladech|společnosti.|Z|pohledu|uživatelů|finančních|výkazů|může-me| tuto| změnu| v| českém| prostředí| považo-vat|za| jednu|z|nejvýznamnějších.|S|ohledem|na|charakter|produktů|životního|pojištění,|jež|se|na|území|ČR|prodávají,|pak|můžeme|před-pokládat,|že|u|nich|dojde|k|výraznému|snížení|účtovaných|výnosů.

Očekávané dopady standardu na finanční výkazy

•||Změna prezentovaných výnosů| |koncept|nepočítá|s|tím,|že|by|hlavní|polož-

kou|na|straně|výnosů|zůstalo|pojistné.|Nyní|půjde|o|tzv.|výnos|z|pojistných|smluv,|který|bude| v| základním| modelu| ocenění| záviset|na| očekávaných| škodách| a| plněních| a| roz-pouštění| marží.| Díky| tomu| se| zvýší| tlak|na|rychlost|dostupnosti|těchto|odhadů|a|sa-mozřejmě|i|na|jejich|přesnost.

•| Vysoký detail podrozvahových položek| |V|rámci|stanovení|závazků|z|pojistné|smlou-

vy|bude|nutné|sledovat|vývoj|více|podrozva-hových|položek|tak,|aby|bylo|možné|identifi-kovat|rozpad|pohybů|do|výkazu|zisků|a|ztrát|a|ostatního|úplného|výsledku.

•|||Přechod na nový systém ocenění u exis-tujících smluv

| |Ověřovací| koncept| předpokládá| retrospek-tivní| ocenění| podle| nového| standardu| pro|závazky,|které|budou|platit|v|okamžiku|apli-kace|standardu.|To|bude|mít|mimo|jiné|oka-mžitý|dopad|na|odložené|pořizovací|náklady|a|výši|technických|rezerv|ve|výkazech|spo-lečnosti.|I|přes|možná|zjednodušení|tohoto|

ocenění| půjde| zřejmě| o| náročný| proces,|který| bude| vyžadovat| mnoho| historických|údajů.|pro|společnosti|tak|může|být|výhod-né|začít|již|nyní|s|přípravou|na|nové|ocenění|evidencí|relevantních|podkladů.

Vztah ověřovacího konceptu a Solvency II

Spolu|s|finalizací|účetního|standardu|pro|po-jistné|smlouvy|vyvstává|otázka,|do|jaké|míry|můžeme| očekávat| jeho| soulad| s| režimem|Solvency|II.|Odlišné|zaměření|obou|režimů,|tj.|jednoho|na|vykazování|skutečné|a|dlouhodo-bé|výkonnosti|pojišťovny|a|druhého|na|ochra-nu|pojistníků|v| jednoletém|horizontu,|možný|soulad| významně| omezuje.| Za| základní| roz-díl| můžeme| považovat| již| rozsah| působnosti|obou| standardů.| Zatímco| režim| Solvency| II|se| vztahuje| na| pojišťovny| a| zajišťovny| jako|instituce,| rámec| konceptu| definuje| smlouva|a|významnost|přeneseného|pojistného|rizika.|Může| se| tak| stát,| že| podle| nového| standar-du| budou| vykazovat| instituce,| které| nejsou|pojišťovnami,|a|naopak|pojišťovny|budou|své|závazky| oceňovat| podle| Solvency| II,| aniž| by|jejich|smlouvy|měly|pojistný|charakter.|

Jak využít synergie mezi IFRS a Solvency II?

Mezi|oběma|standardy|můžeme|přesto|nalézt|společné| prvky,| které| by| společnosti| měly|brát| v| potaz.| Hlavním| společným| principem|zůstává| stanovení| nejlepšího| odhadu| tech-nických|rezerv.|Ačkoliv|se|pravidla| i|způsoby|pro|jeho|výpočet|mohou|lišit,|mnoho|používa-ných|podkladů|se|překrývá|a|společnosti|by|si|měly|rozmyslet,|jak|nastavit|jejich|získání,|aby|vyhověly|časovým|požadavkům|obou|vykazo-

vacích|režimů.|V|případě,|že|bude|pojišťovna|schopná| připravit| konzistentní| podklady| pro|oba|režimy|ocenění|technických|rezerv|včas,|může|ušetřit|významné|kapacity|souběžným|výpočtem,| jenž| bude| zohledňovat| specifika|obou| režimů.|S|ohledem|na| zvýšení|objemu|zveřejňovaných| informací| pak| můžeme| oče-

kávat,| že|společnosti| využijí| synergie| i| v|ob-lasti|zpráv,|které|zpřístupňují|veřejnosti|a|do-hledu,|ať|už|půjde|o|kvantitativní|aspekty|typu|expozice| vůči| rizikům| nebo| kvalitativní| pře-hled|používaných|metod|a|expertních|úsudků.|

Očekávané dopady na společnosti

Změny|ve|vykazování|se|podle|všeho|projeví|napříč| celou| společností.| pro| management|bude| nový| způsob| účtování| představovat|výzvu,| jak| se| vyrovnat| s| odlišným| měřením|výkonnosti|pojišťovny.|Změny|mohou|být|im-pulzem|pro|posun|v|produktové|strategii|tak,|aby|se|omezilo|riziko|nesouladu|aktiv|a|pasiv|a|celková|volatilita|výkazu|zisků|a|ztrát.|Může-me|také|předpokládat,|že|větší|důraz|bude|ve-dení|klást|na|dlouhodobou|ziskovost|produktů|tak,| aby| ztrátový|nový|obchod|neovlivnil| ne-příznivě|okamžitý|hospodářský|výsledek|spo-lečnosti.|Management|zároveň|bude|vytvářet|tlak|na|aktuální|reporting|zaúčtovaných|čísel,|což| může| vyžadovat| jednak| úpravu| proces-ního| nastavení| závěrkových| operací,| jednak|posílení|dotčených|útvarů.|Odhady|pojistných|matematiků| mohou| být| vystaveny| ještě| vý-raznějšímu| zkoumání,| než| tomu| bylo| dosud.|Odlišné|povolené|způsoby|účtování|o|pojistné|smlouvě| budou| klást| na| management| vyšší|nároky|při|posuzování|vlastní|výkonnosti|proti|konkurentům.|Stejně|tak|dopady|různých|pro-duktových|a|operativních|opatření|do|výkazu|zisků|a|ztrát|bude|nutné|vysvětlovat|za|využití|širšího|spektra|znalostí.|S|těmito|procedurami|mohou|pomáhat|pouze|zástupci| financí,|kte-ří|dokáží|používané|účetní|modely|a|hodnoty|posoudit,|a|především|dobře|vysvětlit.|V|ne-poslední|řadě|můžeme|očekávat,|že|se|rozšíří|požadavky| na| evidovaná| data,| která| vstupují|do| účetní| závěrky,| spolu| s| vyšším| důrazem|na| rychlost| jejich| získání.| Očekávaná| doba|

platnosti|standardu|se|může|zdát|jako|poměr-ně|vzdálená,|jedním|z|hlavních|argumentů|pro|přechodné| období| je| ovšem| předpokládaná|náročnost| jeho|aplikace.|při|provádění| změn|v|následujících|obdobích|může|být|pro|společ-nosti| výhodné| vzít| v| úvahu| i| předpokládané|změny|ve|finančním|výkaznictví.

Mezi oběma standardy můžeme přesto nalézt

společné prvky, které by společnosti měly

brát v potaz. Hlavním společným principem

zůstává stanovení nejlepšího odhadu technických

rezerv.

Page 28: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

28 pojistný|obzor||3/2013||||||Ekonomické informace

České|pojišťovny|dosáhly|v|roce|2012|souhrn-ného|zisku|přesahujícího|15|miliard|korun,|což|je|o|4|miliardy|lepší|výsledek|než|v|roce|2011.|Je| tak| srovnatelný| s| předkrizovým| obdobím|let| 2006| a| 2007.| Méně| příznivý| je| pohled|na| strukturu| tohoto| zisku.| Je| tvořen| výnosy|ze| zajistné| provize| (v| neživotním| pojištění)|a|z|finančního|umístění|(především|v|životním|pojištění),|zatímco|vlastní|pojišťovací|činnost|je| hluboce| ztrátová| (2012:| -14| mld.,| 2011:|-3,5|mld.,|2010:|-5|mld.).|Nejde|o|nikterak|pře-vratný|objev,|protože|takto|pojišťovnictví|fun-guje|už|řadu|let|(s|výjimkou|let|2007|a|2008,|kdy|byla|pojišťovací|činnost|v|„plusu“|0,6|mld.|respektive|2|mld.).|Takže|proč|se|nad|tím|po-zastavovat|právě|nyní?|Situace|se|totiž|mění|a| zažité| „jistoty“| přestávají| platit.| Nelze| tak|vyloučit,| že|dojde|ke| zhoršení| výsledku|„vý-dělečných“|oblastí|natolik,|že|nebudou|vyva-žovat|ztrátu|z|vlastního|pojištění.|pojišťovnic-tví| se| přitom| vyznačuje| velkou| setrvačností,|a| tak| v| době,| kdy| by| k| nepříznivému| vývoji|došlo,|už|bude|nejspíš|pozdě|zabývat|se|tím,|jak|z|toho|ven.

Definice kmene

Ceny| zajištění| leží| nyní| obecně| velmi| nízko|a| na| jejich| další| vývoj| panují| rozdílné| názo-ry.| pro| jejich| zvýšení| hovoří| třeba| existence|obecně|známých|hrozeb,| jako| jsou|klimatické|změny,|ale|hlavně|snahy|pojišťovat|„za|každou|

cenu|všechno“.|Ceny|pak|mohou|růst|rychle-ji|než|související|provize.|Výnosy|z|finančního|umístění| lze| do| budoucnosti| také| jen| těžko|předpovídat.|Jaké|budou,|neví|nikdo|(ani|ti,|co|

tvrdí| opak),| přičemž| je| možný| pohyb| oběma|směry.| Nezbývá| tedy| nejspíš| nic| jiného,| než|usilovat|o|zlepšování|výsledku|vlastní|pojišťo-vací| činnosti.| Toho| lze| dosáhnout| zajištěním|odpovídající|kvality|pojistného|kmene|a|vhod-né|produktové|struktury.|kmen|chápejme|jako|množinu| smluv| všech| produktů,| ke| kterým|má|daná|pojišťovna|práva|a|povinnosti.|kvali-tu|můžeme|definovat| řadou|parametrů.|Mezi|nejdůležitější|patří|škodní|průběh|následovaný|nákladovostí|správy|kmene.|Ta|je|určována|na-příklad|platební|morálkou,|průběhem|sjednání|a| úpisu| rizika,| počtem| technických| a| netech-nických| změn| a| také| úrovní| podpory| těchto|činností.| Důležitým| parametrem| je| i| velikost|kmene.|

Zlepšení kvality

Ztráty|generované|vlastní|pojišťovací|činností|naznačují,|že|z|pohledu|kvality|jsou|na|tom|po-jistné| kmeny| většinou| poměrně| špatně.| pří-čin|je|celá|řada.|Od|chybných|předpokladů|při|tvorbě|produktů|až|po|krátkozrakou|obchodní|politiku.|Znáte|to.|Ve|fázi|návrhu|nového|pro-duktu| je| hlavním| požadavkem| mít| širší| krytí|a|nižší|cenu|než|konkurence.|Odhady|budoucí|produkce|se|uměle|navyšují,|jen|aby|produkt|vypadal| obchodně| zajímavý| a| byl| schválen|jeho| vývoj.| když| se| ukáže,| že| naplnění| plá-nů|se|stává| zbožným|přáním,|padne|většina|omezení|a|hledají|se|klienti|„za|každou|cenu“.|

Cílem| je| maximalizace| objemu| pojistného|a|kvalita|jde|stranou.|Spoléhá|se|přitom|na|to,|že|„sekundární“| výnosy| celkovou|bilanci| za-chrání.|pokud|připustíme,|že|tato|situace|není|

optimální,| musíme| si| položit| zcela| logickou|otázku:|jak|dosáhnout|obratu|k|lepšímu?|Od-pověď| zní:| splněním| těchto| dvou| základních|úloh:|

•||Zlepšit| současný| stav| úpravou| klientské|struktury|a|souvisejících|produktů

•||udržet/zlepšit| stav| kmene| do| budoucnosti|stanovením| požadavků| na| nové| produkty|a|odpovídající|produkci

Pojistný kmen poznat…

Jak|je|ale|zvládnout?|Není|to|vůbec|jednodu-ché.| prvním| krokem| je| zmapování| situace,|aby|bylo|možné| identifikovat|potřebu|a|nalé-havost|změny.|už|to|může|být|poměrně|kom-plikované| a| někdy| téměř| neřešitelné.| Nejde|přitom| o| žádný| „datový| fundamentalizmus“,|ale| o| sofistikovanou| analytickou| práci.| Zís-kání|potřebných|dat| je|přitom| tou| triviálnější|částí.| Složitější| je| rozpoznání| jejich| smyslu|a| pochopení| informace,| jejíž| jsou| nositelem.|k| lepšímu|poznání|souvislostí|pomůže|určitě|smysluplná|segmentace.|ptáme|se|například|na|to,|co|nejvíce|spojuje|klienty,|u|kterých|po-jišťovna| registruje|vyšší| škody,|nebo|naopak|škody|téměř|žádné.|Nebo|zkoumáme,|co|mají|společného|klienti|se|špatnou|platební|morál-kou|(s|vyššími|správními|náklady)|a|co|spojuje|ty,|kteří|na|pojistném|nedluží.|pojišťovna|zjistí|například|(a|téměř|jistě)|toto:

•||existují| málo| ziskové| (ztrátové)| produkty,|které|mají|velký|podkmen;

•||produkty| generující| profit,| mají| malý|podkmen;

•||v| kmeni| existují| segmenty/skupiny| proble-matických| (nákladných)| klientů| s| vyšší| vý-těžností;

•||u|bezproblémových|segmentů/skupin|je|níz-ká|výtěžnost|(jen|o|málo|vyšší|než|jedna);

•||v|životním|pojištění|připadá|příliš|malá|část|pojistného|na|rizikovou|složku.

|| ekonomické|informace

ING. KATEŘINA LHOTSKÁ / INSURANCE COMPETENCE EXPERT

Jak|dosáhnout|zlepšení|kvality|stávajících|kmenů|pojišťoven?|Vyžaduje|to|předně|změnu|myšlení|a|odvahu|k|této|změně|vůbec|přistoupit.|Jde|v|podstatě|o|to,|zbavit|se|ztrátových|segmentů|buď|přímo,|a|to|ukončením|smlouvy|tam,|kde|to|jde,|nebo|nepřímo|–|úpravou|sazby|tak,|aby|tito|klienti|platili|„reálné“|pojistné,|případně|sami|odešli.|Tím|to|však|celé|nekončí...|

PoJiSTný kmen – „rodinné STříbro“ bez leSku

Následkem vyhroceného soupeření pojišťoven jsme

svědky spíše „verbálního“ (ale razantního) zdražování

než skutečného.

Page 29: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Ekonomické informace||||||pojistný|obzor||3/2013 29

Na|tomto|základě|lze|sestavit|model|budoucí-ho|vývoje|při|zachování|stávajících|vlastností|pojištění,| a| ten| parametrizovat| předpokláda-nou| výtěžností.| poměrně|přesně| tak| lze|od-hadnout| stav| a| charakteristiky| kmene| třeba|za| rok,| za| dva| nebo| později.| Varovným| zjiš-těním| může| být| to,| jak| kontraproduktivní| je|snaha|zvyšovat|výtěžnost|bez|ohledu|na|pro-blematičnost| klienta.|Marketingové| strategie|jsou| přitom| často| postavené| na| oslovování|klientů|podle|hesla|„kdo|jednou|koupil,|koupí|znovu“.|To|je|však|cesta|z|velkého|problému|do|ještě|většího.

... vyčistit...

Následuje| další| krok.| určit,| co| s| těmi| klien-ty| a| produkty,| kteří| pojišťovně| nic| nepřináší|nebo|ji|i|neúměrně|zatěžují.|Je|to|velmi|citlivá|záležitost.| Nabízí| se| samozřejmě| přímočaré|řešení|–|zbavit|se|jich.|To|ovšem|hrozí|ztrátou|tržního|podílu,|což| je|velmi|úzkostlivě|sledo-vaný|parametr.|Nelze|opomenout|ani|mediál-ní|ohlas,| který| takový|krok|může|mít| (pokud|jde|o|masovější|záležitost)|a|jenž|může|v|dů-sledku|pojišťovnu|poškodit|i|víc,|než|kdyby|si|špatná|pojištění|nechala.|Toto|řešení|tak|vyža-duje|i|notnou|dávku|odvahy.|Nebo|zoufalství.|Mírnějším| způsobem| je| úprava| parametrů|pojištění.|každého|určitě|napadnou|sazby|po-jistného|(to|není|žádné|moudro),|ale|můžeme|pracovat|i|s|úrovní|krytí,|připojištěním,|služba-mi|„zadarmo“|atd.|Nicméně|změna|vlastnos-tí| pojištění| není| v| existujícím| konkurenčním|prostředí|jednoduchá|záležitost.|Vzpomeňme|na| dlouhotrvající| nepříznivou| situaci| v| pojiš-tění|odpovědnosti|z|provozu|vozidel.|Násled-kem|vyhroceného|soupeření|pojišťoven|jsme|

svědky| spíše| „verbálního“| (ale| razantního)|zdražování|než|skutečného.|Úprava|parametrů|může|mít|pro|kmen|i|očist-ný| charakter,| pokud|není| provedena|plošně,|ale|cíleně|na|určité|segmenty|v|rámci|vytipo-vaných|produktů.|právě|tento|přístup|by|mohl|být|tím|ideálním,|pokud|nebudou|úpravy|jen|„jednosměrné“.| To| ovšem| předpokládá| mít|kmen| zmapovaný| opravdu| důkladně| a| přes-ně| rozumět| vlastnostem| a| chování| klientů.|u| některých| změn| (především| sazeb)| je|však| třeba|počítat| i| s|negativním|mediálním|ohlasem,| především| pokud| by| se| jednalo|o|změny|razantní.|Takže|ani|tentokrát|to|bez|

odvahy| nepůjde.| Co| však| dělat| v| případě,|kdy|vlastnosti|produktu|neumožňují|pojištění|vypovědět|nebo|za|jeho|existence|měnit|zá-kladní|charakteristiky?|To|platí|především|pro|životní|pojištění.|pak|existuje|jen|jediná|mož-nost| –| stávající| kmen| „ředit“| novou| kvalitní|produkcí.| Tím| se| zároveň| dostáváme| k| dru-hému| základnímu| úkolu,| kterým| je| stanove-ní|pravidel|pro|doplňování|kmene|a|zajištění|jejich|dodržování.|

... a kvalitu udržet

Definovat|požadavky|na|novou|produkci|vypa-dá|jednoduše.|Jeví|se|jako|prosté|matematic-ké|vyjádření|vlastností|produktu,|sjednaného|pojištění| a| potenciálního| klienta.| Vše| vyhlíží|jako| pracná,| ale| řešitelná| záležitost.| Ovšem|zdání| klame.| „Matematický“| přístup| totiž|může| vést| k| definování| požadavků,| kterým|na| trhu| nevyhovuje| žádná| početně| zajímavá|skupina| zákazníků.| Je| tedy| nutné| posuzovat|i| jejich| reálnost.| Avšak| rozpoznat| skutečný|potenciál|trhu|není|úplně|triviální.|A|pokud|se|zjistí,|že|vhodní|klienti|zkrátka|nejsou?|pak|to|znamená| produkt| zastavit| a| neprohlubovat|dále|problém.

Motivace distributora

Zajištění|dodržování|požadavků|na|novou|pro-dukci|je|otázkou|nastavení|procesu|úpisu|rizika|na|straně|pojišťovny|a|odolávání|tlaku|ze|stra-ny|distribuce|na|přijetí|nevyhovující|produkce.|Ideální| je| naopak| zprostředkovatele| moti-vovat| k| tomu,| aby| kvalitní| pojištění| „nosili“.||Je| to| poměrně| snadné| z| hlediska| vyhodno-

cení|a|nastavení|pravidel,|avšak|velice|složité|a|„politicky|citlivé“|z|pohledu|vlastní| realiza-ce.|Nabízí|se|zavedení|systému|bonus/malus|na|provizi.| Tedy| lepší| odměna|pro| toho,| kdo|sjednal| kvalitnější| kmen| bez| nutnosti| inter-vencí,|a|horší|za|kmen|špatně|sjednaný|a|ne-kvalitní.|Má|to|svoji| logiku.|pokud|distributor|přináší|pojištění|znamenající|profit,|proč|by|se|o|něj|pojišťovna|nerozdělila.|A|pokud|naopak|nosí|produkci,|která|pojišťovnu|neúměrně|za-těžuje,|je|správné,|aby|se|na|těchto|nákladech|podílel| zprostředkovatel| také.| Celý| systém|přináší|očekávané|výsledky|jen|tehdy,|pokud|je|rozdíl|mezi|odměnou|za|dobrou|a|špatnou|

produkci|podstatný.| Je|přitom|nutné| zohled-nit| chování| kmene| u| distributorů| s| malým|počtem| sjednaných| smluv| nebo| mající| jinak|objektivně|ztížené|podmínky.|Samozřejmě|se|nabízí|otázky,|zda|distributoři|na|taková|pravi-dla|přistoupí| a| jak| zabránit| jejich|snaze|nosit|svoji|produkci|„jinam“.|u|těch,|kteří|sjednávají|špatná| pojištění,| by| to| nemuselo| pojišťovnu|příliš|mrzet|a|u|těch|ostatních|by|k|tomu|ne-mělo| dojít,| protože| budou| odměňováni| lépe|než|u|konkurence.|Otázka|změny|v|odměňování|má|ještě|jeden|aspekt.|Dnes|většina|pojišťoven|svoji|distribu-ci|fakticky|neřídí,|ale|jsou|jí|naopak|samy|říze-ny.|Je|to|absurdní|stav,|protože|nějaký|subjekt|je| ovládán| někým,| kdo| nemá| odpovědnost|za| jeho|výsledky.|provizní|bonus/malus|vede|k| tomu,| že| se| úlohy| obrací.| Nejzajímavější|na|této|změně|přitom|je,|že|na|ní|mohou|vy-dělat|obě|strany.|

Obrat v chápání úlohy kmene

když|jsme|si|popisovali|některé|úkoly,|které|je|nutné|na|cestě|ke|kvalitnějšímu|kmeni|splnit,|ten| nejdůležitější| jsme| opomněli.| pojišťovna|totiž|musí|nejdříve|dospět|k|rozhodnutí,|že|vů-bec|nějakou|změnu|chce.|Základem|úspěchu|je|obrat|ve|způsobu|myšlení,|kdy|je|zapotřebí|začít| vnímat|kmen|nikoliv| jako| zdroj|objemu,|ale|zisku.|Teprve|potom|se|lze|věnovat|dalším|krokům.|pojišťovna|musí|být|také|připravena|na| to,| že| tyto| změny| mohou| vést| k| poklesu|objemu| pojistného| a| ztrátě| tržního| podílu.|Tím|to|celé|nekončí.|Je|třeba|zajistit,|aby|byla|kvalita|kmene|soustavně|udržována|nebo|vy-lepšována|odpovídající|novou|produkcí.|Nejde|tak|o|jednorázovou|akci,|ale|o|nikdy|nekončící|proces.

Ilust

račn

í fot

o: D

ream

stim

e.co

m

Většina pojišťoven svoji distribuci fakticky neřídí,

ale jsou jí naopak samy řízeny. Je to absurdní stav,

protože nějaký subjekt je ovládán někým, kdo nemá

odpovědnost za jeho výsledky.

Page 30: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

30 pojistný|obzor||3/2013||||||Pojistné spektrum

|| pojistné|spektrum

Varování

Očekává-li|některý|z|potenciálních|čtenářů,|že|ve|změti|slov|následujících|dále|objeví|odbor-nou|pomoc|od|někoho,|kdo|dané|problemati-ce| rozumí,|bude|patrně| zklamán|a|měl|by|si|vyhledat| jiný|článek|od| jiného|autora.|pisatel|tohoto|článku|může|odpovědně|prohlásit,| že|současný|vývoj|se|pro|něj|stal|nepochopitel-ným|a|začal| jej|znepokojovat|ještě|dříve,|než|byl|vyzván|k|sepsání|příspěvku.|Jednou|z|pří-čin|tohoto|znepokojení|může|být|i|to,|že|sou-časnému|vývoji|lze|stěží|porozumět.|přesněji|–| stěží| lze| porozumět| víře| v| centrální| super-úřad,|který|prostřednictvím|sběru|obrovského|množství|dat|zabrání|příštím|krizím.|Následují-cí|řádky|tedy|budou|zamyšlením|nad|součas-ným|stavem|a|vývojem|požadavků|na|výkaz-nictví|pojišťoven|a|čtenáře|si|dovolím|přizvat|k|pátrání|po|příčinách.|

Já se v tom neorientuji…

Nejdříve| ze| všeho| bych| rád| upřesnil,| v| čem|spočívá|mé|neporozumění|cestě,|kterou|se|za-čalo|výkaznictví|pojišťoven|ubírat.|proto|pova-žuji|za|důležité|ujasnit|si|několik|málo|premis:|

•||bude-li|dále|řeč|o|výkaznictví|(či|reportingu)|pojišťoven| a| nebude-li| upřesněno,| o| jaké|výkaznictví| se| jedná,| má| se| vždy| na| mysli|výkaznictví| externí,| tj.| účetními| výkazy|po-čínaje| a| statistickými| výkazy| dle| programu|statistických|šetření|konče;|

•||bude-li| v| dalším| textu| řeč| o| periodicitě| či|četnosti|výkaznictví,|má|se|tím|na|mysli|to,|jak|často|je|daný|výkaz|od|pojišťovny|poža-dován;|

•||každý|výkaz|obsahuje|informace;|•||výkazy| požadované| po| pojišťovnách| jsou|

vyžadovány| s| konkrétním| účelem,| k| jehož|naplnění| přispívá| získání| informací| obsaže-ných|ve|výkaze.|

Smysl| výše| uvedených| premis| se| pokusím|objasnit| na| jednoduchém| příkladu.| Vedení| po-jišťovny,| pravidelně| měsíčně| obdrží| výkaz,| ze|kterého| je| patrné,| kolik| a| jakých| nových| po-jistek| bylo| zprostředkováno| jednotlivými| typy|zprostředkovatelů|za|hodnocené|období|v| jed-notlivých|regionech.|Výkaz|obsahuje|i|informaci|o|tom,|jaké|hodnoty|vykazovaly|stejné|ukazate-le| ve|srovnatelném|předchozím|období| a| jaké|byly| očekávané| nebo| plánované| hodnoty| pro|aktuální| období.| Účelem| tohoto| výkazu| je| zís-kat| informace| o| situaci| v| dané| oblasti,| a| díky|tomu|moci|reagovat|na|tento|vývoj|adekvátními|opatřeními.|periodicita|předkládání|výkazu|je|na-stavena|tak,|aby|informace|byla|včasná|a|s|do-statečnou|vypovídací|hodnotou.|Zjednodušeně|řečeno|–|mělo|by|to|být|za|období|dost|dlouhé|na|to,|aby|se|opatřeními|reagovalo|pouze|na|od-chylky,|které|se|přirozeně|v|čase|nekompenzují,|a|zároveň|co|nejdříve|od|okamžiku|vzniku|tako-vých| odchylek.| Délka| vykazovacího| období| by|zároveň|měla|korespondovat|s|tím,|za|jak|dlou-ho|by|měly|být|pozorovatelné|výsledky|přijatých|opatření.|Shrnuto|–|takto|nějak|by|asi|mohl|vy-padat|účelný|a|včasný|reporting.|

A komu jste tím prospěli

Shodneme-li|se|na|tom,|že|účelnost|a|včasnost|by|měly|patřit|mezi|podstatné|charakteristiky|vý-kaznictví,|respektive|výkazů,|nemělo|by|nám|nic|bránit|v|uplatnění|takové|optiky|i|na|tzv.|externí|

reporting.|Neboli| výkaznictví,| které| je|po|pojiš-ťovně|vyžadováno|na|základě|obecně|platných|norem| (zákonů,| vyhlášek,| nařízení)| pro| různé|potřeby,|a|že|oněch|potřeb|opravdu|není|málo,|může|čtenář|posoudit|buď|z|vlastní|zkušenosti,|nebo|z|obrázku.|To,|co|z|obrázku|patrné|není,|je|rozsáhlost|jednotlivých|výkazů|a|ani|zde|nejsou|uvedeny| další| reporty,| které| pojišťovna| (stej-ně| jako|ostatní|podniky)|sestavuje|pro|potřeby|správy|daní,|sociální|správy|či|zdravotních|pojiš-ťoven.|Stejně|tak|zde|nejsou|obsaženy|výkazy,|které| musí| pojišťovna| odevzdávat,| provozuje-li|přeshraniční| pojištění| v| souladu| s| legislativou|umožňující| volný| pohyb| zboží| a| služeb.| V| ne-poslední| řadě| schéma| neobsahuje| výkaznické|povinnosti|uložené|pojišťovně|zákonem|o|účet-nictví|(o|jejich|rozsahu|si|lze|snadno|učinit|před-stavu| pohledem| do| výroční| zprávy| kterékoli|z|pojišťoven).|

Špička ledovce

Další| věcí,| která| zůstala| v| obrázku| skryta,| je|skutečnost,| že|se|v|něm|nijak|nepostihuje|vý-kaznictví| spojené| s| dohledem| nad| finančními|konglomeráty.|uvedený|obrázek|zachycuje|pou-ze| výkaznictví,| které| je| obvyklé| pro| tuzemské|pojišťovny|jako|samostatné|subjekty.|To|ovšem|neznamená,| že|vedle| těchto|povinností|nemu-sí| pojišťovny,| jako| součást| finančních| skupin,|plnit| ještě| další| výkaznické| povinnosti| zdánlivě|interního| charakteru| –| tj.| produkovat| výstupy,|jež| jsou| na| úrovni| finančních| skupin| součástí|vnějšího| reportingu| těchto| skupin.| Další| téma-ta,|která|nejsou|z|obrázku|patrná,|plynou|z|potíží|s| metodologií.| Jestliže| může| být| překvapující|nebo| znepokojující| množství| výkazů,| jež| musí|pojišťovna|zpracovat|a|předat|příslušnému|orgá-nu,|případně|i|zveřejnit|předepsaným|způsobem|(dnes|nejčastěji|na|svých|webových|stránkách),|pak| mnohem| více| enervující| je| metodologie,|kterou| jsou| (a| občas| také| nejsou)| tyto| výka-zy| doprovázeny.| Nejčastějšími| prohřešky| jsou|

ING. LADISLAV KOROBCZUK / PŘEDSEDA EKONOMICKÉ SEKCE / ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

původně|zde|měl|být|odborný|článek|věnovaný|reportingu|pojišťoven,|zaměřený,|jak|jinak,|na|změny,|které|přinese|Solvency|II|a|také|s|největší|pravděpodobností|IFRS|4|fáze|II.|Následující|řádky|se|tedy|měly|hemžit|výrazy|jako|„kjůártý“,|„fejzin“,|„level|tů“|a|„level|frí“|opatření|nebo|„dejtakvolity“|a|podobně,|bez|kterých|dnes|nelze|o|našem|tématu|dostatečně|fundovaně|hovořit.|Tak|tomu|ale|nebude.

malé leTní zamyšlení nad výkaznicTvím PoJišťoven

Statistický úřad:6|výkazů|ročních

4|výkazy|čtvrtletní1|výkaz|s|variabilní|

periodicitou|(ad|hoc)

kolik|výkazů,|komu|a|jak|často|posílá|pojišťovna

Česká národní banka3|výkazy|roční

1|výkaz|pololetní13|výkazů|čtvrtletních

1|výkaz|měsíční

Ministerstvo průmyslu a obchodu

1|čtvrtletní|výkaz

Ostatní (ČKP, ČAP, Burza cenných papírů, Praha)

různé|výkazy,|zprávy,|sdělění

Page 31: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Pojistné spektrum||||||pojistný|obzor||3/2013 31

vágnost| definic| jednotlivých| vykazovaných| ve-ličin|a|malá|míra|unifikace|definic|v|případech,|kdy|jsou|shodné|veličiny|používány|(vykazovány)|ve|výkazech|požadovaných|různými|orgány.|

Houština standardů

Nelze| ani| opomenout| provázání| mnohých| vý-kazů| s| účetními| výstupy,| minimálně| v| tom,|že| jsou| přebírány| postupy| ocenění| používané|v|účetnictví.|To|by|samo|o|sobě|bylo|spíše|po-zitivní,| nebýt| toho,| že| v| současné| době| v| eu|vedle| sebe| koexistují| jak| národní| standardy|založené|převážně|na|oceňování|v|historických|cenách|a|relativně|vysoké|míře|formalizace|po-stupů| pro| účetní| výkaznictví,| tak| mezinárodní|standardy|finančního|reportingu|(IFRS),| jež|po-užívají| v| daleko| větší| míře| oceňování| pomocí|reálné|hodnoty|a|důsledného|upřednostňování|

ekonomické|podstaty|operací,|jichž|se|týkají|vy-kazované| informace,|před|formou,|kterou|tyto|operace|mají.|Domnívám|se,| že| i|bez|podrob-ných| tabulek,| plných| odhadovaných| hodnot,|je|patrné,|že|výkaznictví|pojišťoven| je|náročné|na|kvalifikaci|zaměstnanců|a|na|schopnost|ge-nerovat| i| takové| informace,| které|nejsou| rele-vantní|k|potřebám|řízení|pojišťovny.|S|ohledem|na|relativně|malou|míru|proporcionality|(přimě-řenost|velikosti|daného|pojišťovacího|podniku)|v|požadavcích|na|výkaznictví|pojišťoven,| je| ta-kové| konstatování| velmi| špatnou| zprávou| pro|vlastníky|malých|a|menších|pojišťoven.|

… a pak už jenom samá pozitiva

Je|velmi|pravděpodobné,|že|se|ještě|v|této|de-kádě|dočkáme|okamžiku,|kdy|definitivně|vstoupí|v|účinnost|nový|systém|regulace|pojišťovnictví|označovaný|jako|Solvency|II.|To|bude|znamenat|i|mnoho|změn|pro|výkaznictví|pojišťoven.|Jedna|ze| zásadních| změn,| která| již| nastala,| je,| že| se|na| scéně| objevil| nový| orgán| centralizovaného|evropského|dohledu|–|eIOpA.|Nu|a|co|by|to|bylo|za|orgán,|kdyby|neměl|pravomoci,|a|především|–|kdyby|nepožadoval|výkazy.|Samotná|instalace|tohoto|orgánu|znamená|pro|výkaznictví|nejmé-ně|tři|změny:|

•||výkazy|o|činnosti|pojišťoven,|které|byly|dříve|primárně|určeny|národním|orgánům|dohledu,|budou|sice|nadále|sbírat|tyto|orgány,|nicméně|budou| je| sbírat|nejen|pro| sebe,| ale| také|pro|orgán|centralizovaného|dohledu;

•||eIOpA|dohlíží|na|finanční|stabilitu|v|rámci|eu,|a|zároveň| je|vybavena| i|pravomocemi,|které|by|měly|napomoci|tuto|stabilitu|chránit|–|pro|účely|tohoto|článku|je|z|toho|zejména|důleži-té|oprávnění|vyžadovat|reporting|pro|finanční|stabilitu|a|vyžadovat|jej|přímo|od|jednotlivých|pojišťoven;

•||výkaznictví| pojišťoven| pro| potřeby| dohledu|bude| upraveno| jednotnými| pravidly| vydáva-nými| orgánem| centralizovaného| evropského|dohledu.|

Samotná| implementace|Solvency| II|pak|do|vý-kaznictví| přinese| také| množství| změn.| kromě|formy| a| množství| výkazů| a| vykazovaných| hod-not,| kromě| posunu| k| daleko| výraznějšímu| za-měření| reportingu|na|popis| jednotlivých| složek|měření|solventnosti|pojišťovny|a|kromě|přesunu|pravomocí|pro|úpravu|výkaznictví|od|národních|regulátorů| k| centrálnímu| evropskému| dohledu|

je|to|také|změna|metod|použitých|pro|oceňová-ní| vykazovaných| finančních| ukazatelů.| Zatímco|nyní|bylo|víceméně|konzistentní|s|účetním|pří-stupem,| v| režimu| Solvency| II| bude| oceňování|konzistentní| s| metodami| použitými| v| měření|solventnosti|–|tzn.,|že|budou|vykazovány|nejlep-ší|odhady|hodnoty|(best|estimate).|Asi|netřeba|zdůrazňovat,|že| tím|náročnost|výkaznictví| ještě|vzroste.|

Třetí pilíř

pilíř|III|v|Solvency|II|–|pilíř|ukutý|v|žáru|odborných|diskuzí,| nebo| pomník| úřednických| rozhodnutí?|To| je| důležitá| otázka.| Vraťme| se| nyní| na| chvíli|zpět|k|příkladu|z|interního|výkaznictví|a|zkusme|se|touto|optikou|podívat|na|reporting|v|režimu|Solvency| II,| respektive| na| návrh| výkaznictví|a| průběh| diskuze| o| jeho| podobě| mezi| zástup-ci| zainteresovaných|stran.| Již| v|okamžiku,| kdy|eIOpA| poprvé| prezentovala| návrh| výkazů,| se|ozvaly|ze|strany|pojišťoven|i|samotných|národ-ních|dohledů|námitky,|že|množství|a|periodicita|požadovaných|výkazů| je|excesivní.|Argumenty|byly|ponejvíce|založeny|právě|na|neúčelnosti|ta-kového|výkaznictví|s|odkazem|na|fakt,|že|masa|informací,|jež|se|bude|touto|cestou|shromažďo-vat,|není|fakticky|zpracovatelná,|což|by|zname-nalo,|že|některé|výkazy|budou|shromažďovány|zbytečně.|Často|se|v|této|souvislosti|objevovala|výtka| poukazující| na| nerespektování| principu|proporcionality| –| neboli,| že| jsou| shromažďová-ny|informace|v|takovém|detailu,|který|zejména|u|menších|pojistitelů|povede|k|tomu,|že|po|nich|budou|požadovány|výkazy,|jež|nebudou|obsaho-vat|materiální|informace.|

Mlčení úředníků

eIOpA|na| tyto|připomínky| (stejně| jako|na|dr-tivou| většinu| dalších| připomínek)| reagovala|tím,|že|sdělila|důvody|pro| takto|koncipované|výkazy,|respektive|zopakovala|zdůvodnění|pre-zentovaná| již| při| představení| návrhu| formátu|výkaznictví| pro| potřeby| Solvency| II.| Na| po-žadavky| o| vysvětlení| či| doplnění| metodiky,|která|je|k|výkazům|připojena,|prozatím|eIOpA|reaguje| mlčením.| Domnívám| se,| že| průběh|konzultací| k| výkaznictví| pro| Solvency| II| je|důvodem| k| rozčarování.| Zdá| se,| že| pojistite-lům| z| budoucího| vývoje| výkaznictví| nekynou|pozitivní|zprávy.|Rozhodně|nelze|očekávat,|že|by|se|v|budoucnu| již|dnes|náročné|a|náklad-né|vnější| výkaznictví|mělo|stát| jednodušším.|Domnívám|se,|že|opak|je|pravdou|a|prozatím|nejsou| ani| patrné| žádné| praktické| projevy|dříve| deklarované| snahy| o| harmonizaci| mezi|účetním| výkaznictvím| podle| mezinárodních|standardů| finančního| reportingu| a| výkaznic-tvím| dle| pravidel| Solvency| II.| pokud| ovšem|za|harmonizaci|nepovažujeme|zpoždění,|které|shodně| nabírají| jak| projekt| fáze| 2| standardu|pro| pojistné| smlouvy| (IFRS| 4| phase| II),| tak|projekt|Solvency|II.|

Drtivé sevření regulace

Neradostné| konstatování| o| narůstající| nároč-nosti| a| nákladnosti| vnějšího| výkaznictví| snad|ani|nemůže|být| jiné.|Je| to| totiž|důsledek|na-růstající,|či|spíše|bující| regulace.|V|zásadě|se|skutečnost|začíná|jevit|tak,|že|správci|věcí|ve-řejných|na|situaci,|kdy|tzv.|selžou|mechanizmy|regulace,|respektive|dohledu|tak,| jak|se|stalo|v|posledních| krizích|na| finančních| trzích,| rea-gují|tím,|že|zvýší|míru|regulace|–|což|vždy|im-plikuje,| že| zvýší|množství| výkazů,| které|musí|regulované|subjekty|zpracovávat.|A|samozřej-mě,|že|tím|vzrůstají| i|náklady|na|celý|systém|–| tj.| nejen| náklady| pojistitelů| na| zpracování|těchto|výkazů,|ale|také|náklady|na|dohled,|jenž|musí| uvedené| reporty| sbírat| a| vyhodnocovat|a| nadto| kontrolovat| kvalitu| plnění| výkaznic-kých| povinností| ze| strany| pojistitelů.| Nádech|směšnosti|v|této|souvislosti|získávají|i|rádoby|analýzy| nákladnosti| změn| ve| výkaznictví.| Ak-ceptovatelnost| nákladů| na| budoucí| systém|výkaznictví| je| regulátorem| (v| tomto| případě|míněno|ono|moudré|evropské|centrum)|posu-zována|tak,|že|se|zkoumá|výše|právě|a|pouze|oněch|dodatečných|nákladů,|jež|nový|systém|vyvolá.| Nelze| si| nepovšimnout| jisté| analogie|se|situací,|kdy|vás|dítě|přesvědčuje|o|výhod-nosti| nákupu| dražší| hračky,| argumentujíc| při|tom|právě| rozdílem|v| ceně,|přičemž| rozdíl| je|opravdu| i| ve| vztahu| k| ceně| té| levnější| alter-nativy|relativně|malá|částka.|Fakt,|že|chtít|byť|i| onu| levnější| ze|dvou|variant,| je| rozmařilost,|přitom|zpravidla|velkoryse|pomíjí.

Průběh konzultací k výkaznictví pro Solvency II je

důvodem k rozčarování.

Page 32: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

32 pojistný|obzor||3/2013||||||Pojistné spektrum

Co je to interní audit?

Institut|interních|auditorů|(IIA)|definuje|interní|audit|v|Mezinárodním|rámci|profesní|praxe|in-terního|auditu|(což| je|závazný|benchmark|pro|všechny| profesionální| interní| auditory)| násle-dujícím| způsobem:| „Interní| audit| je| nezávis-lá,| objektivní,| ujišťovací| a| konzultační| činnost|zaměřená| na| přidávání| hodnoty| a| zdokona-lování| procesů| v| organizaci.| Interní| audit| po-máhá|organizaci|dosahovat|cílů|tím,|že|přináší|systematický| metodický| přístup| k| hodnocení|a| zlepšování| efektivnosti| řízení| rizik,| řídicích|a|kontrolních|procesů|a|správy|a|řízení|organi-zace."|Aby|mohl|interní|audit|dobře|plnit|všech-ny|funkce|ve|společnosti,|musí|tomu|odpoví-dat|i|jeho|postavení|v|její|organizační|struktuře.|A|protože|interní|audit|vyhodnocuje|veškerou|činnost| společnosti,| všechny| procesy| a| po-stupy,| neměl|by|být| součástí| žádného| jiného|úseku.|Jeho|nezávislost| je|zajištěna|například|tak,|že|je|podřízen|přímo|představenstvu|(nebo|dokonce|jen|dozorčí|radě),| jež|schvaluje|roční|a| strategický| plán| auditní| činnosti,| schvaluje|výsledky| jednotlivých| auditních| akcí,| zadává|mimořádné|audity,|přijímá|odpovědnost|a|roz-hoduje| o| realizaci| změn| navržených| interním|auditem.|představenstvu|jsou|také|předkládá-ny|souhrnné|roční|zprávy|o|provedených|audi-tech.|Schéma č. 1|ukazuje|možné|organizační|uspořádání|útvarů|společnosti,|které|tyto|sku-tečnosti|respektuje.|

Benchmarky

Hlavní| kontrolní| funkce| pojišťovny,| tj.| napří-klad| pojistně-matematické| funkce,| funkce|řízení| rizik,| interního| auditu| a| compliance,|jejichž| činnost|má|významný|vliv| na| celkový|rizikový| profil| pojišťovny,| musí| být| nezávis-lé| na| hospodářských| výsledcích| pojišťovny|(finanční| instituce)| nejen| v| oblasti| řízení,| ale|

také|v|oblasti|odměňování.|Tento|požadavek|nezávislosti|v|odměňování|je|upraven|vyhláš-kou| č.| 123/2007| Sb.,| o| pravidlech| obezřet-ného|podnikání|bank,|spořitelních|a|úvěrních|družstev| a| obchodníků| s| cennými| papíry.|Detaily|jsou|uvedeny|v|Úředním|sdělení|ČNB|ze| dne| 22.| prosince| 2010| k| výkonu| činnosti|banky,|družstevní|záložny|a|obchodníka|s|cen-nými|papíry|na|finančním|trhu|–|odměňování.|Nejnovější|studie|provedená|Basilejským|vý-borem|pro|bankovní|dohled| (BCBS)|doplňuje|vztahy| interního| auditu| ve| svém| dokumentu|Funkce| interního| auditu| v| bankách| o| vztah|k| orgánu| dohledu| a| externímu| auditu| a| vy-užívá| při| tom| dalších| benchmarků,| kterými|mohou| být| jednak| mezinárodní| standardy|pro| profesní| praxi| interního| auditu| (vydané|IIA),| resp.| externího| auditu| (ISA),| v| bankách|pak| Core| principles| for| effective| Banking|Supervision| a| v| pojišťovnách| se| tyto| vztahy|

efektivně|řídí|Insurance|Core|principles|(ICp),|které| vydává| Mezinárodní| asociace| dohledů|v|pojišťovnictví|(IAIS).|Funkce|interního|auditu|v|pojišťovnách| je|upravena|v| ICp|2|–|Super-visor,|ICp|7|Corporate|Governance|a|v|ICp|8|Risk|Management|and|Internal|Controls.|Tyto|vazby|zachycuje|Schéma č. 2.

Interní auditoři ve 21. století

Na| začátku| nového| tisíciletí| dochází| k| výraz-ným| změnám| ve| všech| oblastech| lidského|života,|a|mění|se|tak|i|struktura|nároků|klade-ných|na|rozvoj|společností.|Aby|byl|interní|au-dit|schopen|držet|krok|s|aktuálním|vývojem,|reagovat|na|nové|prostředí,|a|stát|se|tak|sou-částí| dlouhodobého| strategického| plánování|společnosti,| musí| se| sám| neustále| vyvíjet|a|dbát|na|vysokou|profesionální|úroveň|všech|

|| pojistné|spektrum

ING. MONIKA JURÁŠOVÁ, CIA / VRCHNÍ AUDITOR / KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S / VIENNA INSURANCE GROUP

příspěvek|popisuje|funkce|a|možností|interního|auditu|ve|finanční|instituci.|Interní|audit|společně|s|ostatními|kontrolními|funkcemi,|jako|jsou|compliance,|řízení|rizik,|pojistná|matematika|a|další,|může|být|efektivním|nástrojem,|který|poslouží|společnostem|k|upevnění|stability,|finančního|zdraví,|k|odkrytí|potenciálu|a|ke|svému|růstu.1|

efekTivní náSTroJ k PoSílení finanční STabiliTy SPolečnoSTi

1|||Informace|a|názory|uvedené|v|článku|jsou|výsledkem|mého|vlastního|studia|a|vlastních|zjištění|a|nevztahují|se|v|žádném|ohledu|k|činnosti|a|názorům|pojišťovny.|

Schéma č. 1: Audit v organizační struktuře pojišťovny

Zdroj:|BCBS

PřEDSTAVENSTVO

VýBOR PRO řÍZENÍ RIZIK

VýBOR PRO INVESTOVÁNÍ

VýBOR PRO AUDIT

UNDERWRITING ALM POJ. MAT. IT OSTATNÍ ÚTVARy

VNITřNÍ KONTROLA

INTERNÍ AUDIT

MANAGEMENT

řEDITEL řÍZENÍ RIZIK

KOORDINACE PROCESU řÍZENÍ RIZIK

Page 33: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Pojistné spektrum||||||pojistný|obzor||3/2013 33

|| pojistné|spektrum

členů|svého|týmu.|Změny|právního|prostředí,|nové|směry|ekonomického|rozvoje|a|vzájem-ná|propojenost|s|firemním|prostředím|vyžadují|od|většiny|finančních|institucí|rychlé|a|pružné|reakce| na| všechny| uvedené| změny| tak,| aby|mohly| rychle| předejít| negativním| dopadům|a| využít| vhodných| příležitostí.| Tento| proces|nutí|interní|audit,|který|zodpovídá|za|správné|postupy| v| oblastech| interní| kontroly,| řízení|rizik| a| správě| a| řízení| společnosti| a| také|po-skytuje|konzultační|poradenství,|aby|byl|vždy|přesně|a|aktuálně|obeznámen|s|aktuálním|vý-vojem,|jenž|má|přímý|dopad|na|činnost|spo-lečnosti.|Je|také|důležité,|aby|byl|úsek|inter-ního|auditu|informován|o|reakcích|společnosti|na|výše| zmíněné|změny|a|v| tomto|kontextu|také| o| přijímaných| opatřeních.| Od| profesio-nálních|interních|auditorů|se|pak|očekává,|že|budou| reagovat| se|stejnou|pružností,| kterou|musí| jejich|společnosti|prokazovat|uprostřed|stále|probíhajících|vnějších|změn.|

Úkoly, na které by se měl interní audit zaměřit:

•||oblast|identifikace|a|řízení|rizik;|odpovídající|správa| a| řízení| společnosti;| procesy| soula-du|činnosti|s|právními|a|interními|předpisy;|soulad,| návaznost| a| propojenost| jednotli-vých|procesů|ve|společnosti|navzájem;|pro-cesní|řízení|a|etické|a|sociální|otázky;

•||vytvoření|odpovídajícího| relativně|flexibilní-ho|plánu|činnosti|interního|auditu|(krátkodo-bého| na| jeden| rok| a| střednědobého| na| tři|roky),|který|by|vycházel|z|dobře|identifikova-ných|rizik|a|jenž|by|počítal|i|s|mimořádnými|auditními|akcemi|jako|reakcí|na|mimořádné|

situace|a|neočekávaný|výskyt|rizikových|si-tuací;

•||vytvoření| strategické|vize| rozvoje| interního|auditu|ve|společnosti;

•||vytvoření| efektivně| fungujícího| auditního|týmu,| jehož| členové| by| měli| odpovídající|vzdělání,| tým|by|byl|průběžně|proškolován|a| využíval| by| nejnovější| auditní| nástroje|a|postupy.|

V|souvislosti|s|interním|auditem|se|nejčastě-ji| podrobně| hovoří| o| prvních| třech| úkolech.|V| těchto|oblastech|odkazuji|například|na|od-bornou| literaturu| vydávanou| Českým| insti-tutem| interních| auditorů.|podívejme|se| však|podrobněji|na|to,|co|se|skrývá|pod|termínem|vytvořit|efektivní|auditní|tým,|který|je|klíčem|k|dobrým|výsledkům|a|jenž|může|významně|ovlivnit|nejen|finanční|stabilitu|společnosti.|

Rozsah dovedností a vlastností

Tak,| jak| postupně| narůstá| množství| úkolů,|které| interní| audit| musí| zpracovávat,| mění|se|a|rozšiřuje|rozsah|dovedností|a|vlastností,|jež|jsou|podmínkou|pro|úspěšnou|práci|inter-ních| auditorů.| Nezbytnými| i| nadále| zůstávají|technické|znalosti,|nejde|však|už|pouze|o|ně.|efektivně|pracující|interní|auditor|budoucnosti|musí| zvládnout| široký| rozsah| netechnických|nebo|řekněme|„měkkých“|dovedností,|které|tvoří| nezbytnou| nadstavbu| k| dobře| zvládnu-tým|technickým|rozborům|a|analýzám.|Velmi|žádaná| a| ceněná| je| rovněž| časová| pružnost|a| přizpůsobivost.| Auditní| plán| se| může| mě-nit| i| v| průběhu| jednoho| čtvrtletí| a| některé||

neplánované| audity| mohou| začít| dokonce|i|z|hodiny|na|hodinu.|Mimořádný|audit|si| jen|velmi| zřídka| vyžádá| kompletní| přepracování|plánu| činnosti| úseku| interního| auditu,| spíše|jsou|nutné|změny|ve|využití|zpravidla|omeze-ných|lidských|zdrojů.|proto|je|nutná|flexibilita|a| volatilita| stejně| jako| dobré| řízení| auditního|týmu.

Příčiny změn známe

Rychlost| změn| globálního| regulatorního| pro-středí| nabírá| stále| na| tempu| a| na| síle,| a| to|od| roku| 2002| po| přijetí| Sarbans-Oxley| Act|a| obdobné| legislativy.| podívejme| se| jenom|na|poslední|vývoj|v|oblasti|regulace|bankovnic-tví,|na|přípravu|poměrně|striktní|regulace|v|ob-lasti| finančních| transakcí| v| evropě,| na| vývoj|v|oblasti|Solvency|II|nebo|obdobných|pravidel|v| Číně,| na| Dodd-Frank| Act| (zákon| o| reformě|finančního| sektoru| v| uSA)| nebo| na| Foreign|Account|Tax|Compliance|Act|(známá|FATCA|–|nový|daňový|zákon|v|uSA).|Z|české|scény|pak|zmiňme| aspoň| nový| občanský| zákoník| a| při-pravované| změny| v| oblasti| zprostředkování|finančních|služeb.|To|jsou|jen|některé|příklady|z| velkého| množství| nových| a| připravovaných|pravidel|s|mimořádně|silným|dopadem|do|ob-lasti| finančního| sektoru| včetně| pojišťovnictví,|které|si|vyžádají|rozsáhlé|změny|a|představu-jí| pro| interní| audit| velkou|výzvu|při|ověřování|míry|a|způsobu|adaptace|jednotlivých|společ-ností.|Je|třeba|si|také|současně|uvědomit,|že|tento|proces|nekončí,| rozsáhle|změny|budou|pokračovat|i|dále|do|budoucna.|

„Měkké” dovednosti interních auditorů

Morální profil auditora profesionální|povinností|interních|auditorů|by|mělo| být| prokazovat| v| průběhu| veškeré| své|činnosti|osobní|morální|hodnoty.|Měli|by|také|budit| oprávněný| pocit| důvěry,| nezávislosti,|objektivního| jednání| a| obdobných| kvalit.| Ve-doucí|skupiny|interních|auditorů|(například|ře-ditelé|úseku|interního|auditu)|by|měli|brát|tyto|vlastnosti|v|potaz|při|přijímání|nových|pracov-níků| stejně| jako| v| průběhu| jejich| vzdělávání|a|profesního|postupu.|u|jednotlivých|interních|auditorů|by|měla|být|průběžně|vyhodnocová-na|míra,|s|jakou|jsou|tyto|požadavky|naplňo-vány.| Morálka| vyžaduje| důvěru,| sebedůvěru|a|vyrovnanost.|Další| aspekty| morálního| profilu| pak| před-stavují| odolnost,| houževnatost| a| vytrvalost.|Bez|ohledu|na|významnost|procesů|a|kulturu|ve| společnosti| se| mohou| vyskytnout| situa-ce,| kdy|se|vedoucí|pracovníci|mohou|přinej-menším| zarazit,| když| zjistí,| že| právě| v| jejich|

Schéma č. 2: Komunikační kanály funkce interního auditu

Zdroj:|BCBS

Představenstvo

a Výbor pro audit

Funkce interního auditu

Orgán dohledu

Externí auditoři

Vrcholové vedení

Standardy pro interní audit Core Principles pro bankovnictví, resp. pojišťovnictví a standardy pro externí audit

Core Principles pro bankovnictví, resp. pojišťovnictví

Standardy pro interní audit

Standardy pro externí audit

Page 34: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

34 pojistný|obzor||3/2013||||||Pojistné spektrum

|| pojistné|spektrum

oddělení|má|proběhnout|interní|audit.|Budou|se|snažit|na|úsek|auditu|tlačit,|mohou|se|ho|snažit| ovlivnit,| nemusí|být|otevření| a|posky-tovat| všechny| potřebné| informace,| a| to| ze-jména|v|situacích,|kdy|si|jsou|vědomi|určitých|nedostatků|ve|své|práci.| Interní|auditor|musí|být|v|těchto|situacích|neoblomný,|houževnatý|a|vytrvalý,|aby|bylo|možné|překonat|tuto|ne-gaci|a|pracovat|konstruktivně|a|vstřícně.|

Budování vztahůklíčové|pro|všechny|funkce|interního|auditu|je|průběžné|budování|důvěry,|vážnosti|a|respek-tu|u|pracovníků|a|jednotlivých|úseků|společ-nosti.|Vybudování|zdravých|a|hlubokých|pro-

fesionálních| vztahů| na| všech| úrovních| řízení|vyžaduje| čas.| Ti| nejúspěšnější| profesionální|interní| auditoři| investují| nepočítaně| hodin|do|nastolení|atmosféry|důvěry.|k|tomu|je|ne-zbytné|mít|dobré|znalosti|o|fungování|společ-nosti|a|o|jejích|rizicích.|Vystupovat|přesvědči-vě,|s|důvtipem|a|empatií.|Interní|auditoři|by|se|měli|být|schopni|vcítit|do|situace|lidí|ve|firmě,|kterou|auditují.|

Partnerství efektivní|spolupráce|vyplývá|z|vnímání|interní-ho|auditu|jako|služby.|Toto|chápání|umožňuje,|aby|auditor|plně|rozvinul|všechny|své|schop-nosti| a| dovednosti| a| vykonával| svoji| činnost|formou| partnerství| a| spolupráce| s| manage-mentem|společnosti|i|se|všemi|jejími|zaměst-nanci.| Jako| interní| auditor| potřebuji| vědět,|jaké| činnosti| a| projekty| jednotliví| manažeři|řídí,|za|co|utrácejí| firemní|peníze,|musím|vě-dět| nejen| o| největších,| ale| i| o| potenciálních|rizicích| spojených| s| jejich| činností| a| funkcí.|Tyto|informace|se|musí|přenést|do|auditních|plánů,|postupů|a|zjištění,|protože|právě|tohle|je| proaktivní| přístup| k| řízení| rizik.| Současně|se| nesmí| zapomínat| na| stálé| udržování| rov-nováhy| mezi| poskytováním| auditních| služeb|založených| na| spolupráci| na| jedné| straně|a|dodržováním|všech|požadavků|stanovených|právními|předpisy|na|straně|druhé.|

KomunikaceZatímco| efektivní| komunikace| jako| význam-ný|aspekt|práce| interního|auditu|získává|své|postavení| a| význam| postupně| a| dlouhodo-bě,|způsob|komunikace|uvnitř|firmy|se|mění|rychle.|Je|to|způsobeno|dynamickým|rozvo-jem|sociálních|sítí|a|kontaktů|stejně|jako|stále|rostoucí|nabídkou|údajů|a|informací|o|společ-nosti,|což|zpětně|vyvíjí|tlak|na|aktivní|změny|

ve|způsobu|komunikace|interních|auditorů.|Je|důležité|si|uvědomit,|že|efektivní|komunikač-ní|dovednosti|nezahrnují|pouze|dobře|napsa-né|auditní|zprávy,|ale|dotýkají|se|i|verbálního|projevu|auditora.|Je|pouze|málo| lidí| ve|spo-lečnosti,|kteří|si|od|interních|auditorů|přečtou|něco|jiného,|než|je|auditní|zpráva,|častěji|jen|její| stručné| shrnutí.| Je-li| auditní| zpráva| je-diným| dokumentem,| který| čte| někdo| další|a| jenž| v| sobě| může| zahrnovat| stovky| hodin|práce,|pak|musí|být|napsána|perfektně.|Aby|auditní|zpráva|„zvonila“,|vyžaduje|její|sepsá-ní| brilantní| schopnosti| písemného| projevu.|Auditní| zprávy| představují| určitou| obchod-ní| značku.| kromě| toho,| že| obsahují| faktické|

informace|a|způsob|formulací,| jejich|celkové|vyznění|by|mělo|vyvolávat|důvěru|a|respekt|stejně| jako| vyjadřovat| skutečnost,| že| jsou|službou| firmě.| Interní|auditoři|mají|okamžitý|přístup|k|důležitým|informacím,|které|mohou|pomoci| ukázat| partnerům| nejnovější| směry|a| trendy| a| navrhnout| možná| řešení.| pokud|však| poskládají| všechny| získané| informace|do| tabulky| o| čtyřiceti| sloupcích| a| dvou| tisí-cích|řádcích|a|požádají|manažery,|aby|je|vní-mali|a|učinili|z|nich|závěry,|bude|zájem|těchto|vedoucích| pracovníků| vyjádřen| v| nejlepším|případě| mlčením.| pokud| se| však| informace|podají| formou| dobře| vizuálně| zpracovaného|grafu,| doplněného|o| vypovídající| a| přesvěd-čivou|analýzou,|pak|vyvolaná|reakce|může|jít|směrem,|kterým|bylo|zamýšleno.|

SpolupráceVysoce| integrovaná| povaha| procesů| uvnitř|společnosti| vyžaduje| intenzivní| spoluprá-ci| interních| auditorů| s| různou| specializací|v| průběhu| auditních| šetření.| Vezměme| si|například| zkoumání| nákupu| zajišťovacích|derivátů| úsekem| treasury| pojišťovny.| Inter-ní|auditoři|musí|minimálně|prokázat|znalost|procesů| back| office| (například| účetnictví,|finanční|toky),|procesů|realizace|a|vyhodno-cování|obchodů|(například|matematické|mo-dely,|IT|systémy,|burzovní|nástroje|jako|Blo-omberg| apod.)| a| znalosti| primárních| funkcí|(kapitálové|trhy,|znalost|řízení|aktiv|a|pasiv).|Musí|znát|právní|rámec,|kterým|se|všechny|tyto|činnosti|řídí,|zejména|v|oblasti|pojišťov-nictví,|a|to|včetně|stanovených|možností|a|li-mitů| pro| jednotlivé| druhy| investic,| ale| také|operace|na|kapitálovém|trhu|a|v|účetnictví.|Na| uvedené| oblasti| se| zpravidla| specializu-jí| různí| interní|auditoři,|kteří|musí|navzájem|dobře|spolupracovat|tak,|aby|výsledkem|je-jich|práce|bylo|celkové|posouzení|rizik|dané|činnosti|či|operace.|

Různorodost Změny| demografického| vývoje| a| vzrůstající|rychlost| globalizace| zpravidla| vyžadují| od| in-terního| auditu,| aby| bral| v| úvahu| vliv| rozdílů|mezi| etnickými| skupinami,| národnostmi,| vě-kovými| kategoriemi,| kulturami| a| subkultura-mi,|a|to|v|rámci|jedné|nadnárodní|společnosti.|Ředitel|takového|holdingového|interního|audi-tu|musí|být|schopen|řídit|tyto|rozdíly|odpoví-dajícím|sjednocujícím|způsobem,|a|to|včetně|respektování| rozdílů| ve| stylu| myšlení| a| uče-ní.|V| interním|auditu| (jako|všude| jinde)|spolu|mohou|pracovat|až|čtyři|generace|a|musí|se|naučit|spolu|vzájemně|efektivně|komunikovat|a|respektovat|se|bez|ohledu|na|rozdíly.|Dobře|

Přínos interního auditu pro společnost přímo závisí

na kvalitě auditního týmu stejně jako na podpoře

managementu a vlastníků společnosti.

Ilust

račn

í fot

o: D

ream

stim

e.co

m

Page 35: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Pojistné spektrum||||||pojistný|obzor||3/2013 35

rozvíjet|lidský|potenciál|v|těchto|rozmanitých|podmínkách|je|velmi|důležité.|Jako|interní|au-ditor|si|musíte|být|jisti,|že|jste|schopni|citlivě|a|pružně|porozumět|a|přijmout|všechny|tyto|rozdíly|v|systému|myšlení|i|učení|a|propojit|je|do|jednoho|efektivně|pracujícího|celku.|

Průběžné vzdělávání Dobrý|interní|auditor|se|musí|pořád|učit,|ať|už|jde|o|procesy|a|postupy|ve|firmě,|o|technické|metody,| metody| správy| a| řízení| společnosti|a|rizik,|řízení|nebo|komunikaci.|Interní|auditoři|budoucnosti|by|se|měli|stát|„houbou“,|která|vstřebává| veškeré| vědomosti| a| znalosti.| Je|proto|důležité|vybízet|auditory|k|tomu,|aby|se|průběžně|a|nepřetržitě|vzdělávali.|prosperují-cí|interní|audit|budoucnosti|by|měl|porozumět|všem|vlastnostem|a|dovednostem,|jež|přiná-šejí| určitou| hodnotu.| Interní| auditor| by| měl|proto| vyhledávat| takové| pracovní| postupy,|úkoly,|projekty|a|možnosti|svého|dalšího|roz-voje,|které|mu|umožní|zlepšovat|a|kultivovat|všechny| jeho| vlastnosti| a| dovednosti.| Může|jít| jak|o|pracovní,| tak|o|neformální|možnosti,|příležitosti|ve|vlastní|společnosti|a|také|mimo|ni,| o| čas| pracovní| i| o| čas| strávený| studiem|ve|vlastním|volnu.|krátce|shrnuto,|interní|au-ditoři| budou| muset| v| budoucnu| vynakládat|na| rozvoj| svých| „měkkých“| dovedností| to-lik|práce|a|úsilí,|kolik|vynakládají|v|současné|době|na|zdokonalení|svých|tradičních|technic-kých|znalostí.|

Efektivní nástroj

Základní|otázka|zní,|proč|mít|vlastní|interní|au-dit.| Skutečně| pomáhá| ke| zlepšení| fungování|společnosti,|může|ukázat|nové|cesty|a|směry,|nebo|je|to|jenom|další|nutné|zlo,|k|jehož|exis-tenci|nás|nutí|byrokratické|právní|předpisy?|To|

je| základní| otázka,| kterou| si| kladou| vlastníci|a| management| každé| společnosti.| kladou| si|ji| i| regulátoři| a| dohled,| jež| se| snaží| poukázat|na| význam| interního| auditu.| FSA| (Financial|Services| Authority| –| bývalý| dohled| ve| Velké|Británii)|například|nastartoval|v|minulém|roce|diskuzi| o| těchto| otázkách| prostřednictvím|Chartered|Institute|of|Internal|Auditors|(CIIA),|který|celému|finančnímu|sektoru|předložil|svůj|konzultační|materiál|effective|Internal|Audit|in|the|Financial|Services|Sector,|jenž|se|stal|další|inspirací| pro| tento| článek.| Z| pohledu| interní-ho| auditora| je| odpověď| na| otázku| položenou|v| úvodu| této| kapitoly| jednoznačná| a| zřejmá.|Nejasnosti| a| nejistoty| ohledně| postavení,|funkce|a|efektivního|působení| interního|audi-tu|ovšem|přicházejí|ze|strany|vlastníků|a|ma-nagementu,| který| jediný| nese| odpovědnost|za|fungování|a|řízení|firmy|a|jenž|si|nejčastěji|klade|následující|otázky:

•|Vyplatí|se|vůbec|interní|audit?•||Jsou|interní|auditoři|dostatečně|profesionál-

ní?|•||Mají| odpovídající| vzdělání| a| stále| se| vzdě-

lávají?•||Znají| dostatečně| právní| prostředí| dané|

země,|evropské|i|světové?•||Znají| dostatečně| finanční| trh,| procesy|

ve| společnosti,| postavení| hlavních| konku-rentů?

•||umí| jednat| s| managementem| na| odpoví-dající| úrovni,| mají| dostatečné| komunikační|schopnosti?

•||Dovedou| zjištěné| skutečnosti| dobře| ana-lyzovat,| učinit| odpovídající| závěry| a| ty| pak|adekvátně|prezentovat?

•||umí| interní| auditoři| dobře| identifikovat|a| analyzovat| všechna| hlavní| rizika,| umí|efektivně|spolupracovat|s|úseky|řízení|rizik,|compliance|a|dalšími?

•||umí| rozeznat|podstatné|a|důležité|procesy|a|rizika|od|těch|méně|významných?

•||A|co|je|nejdůležitější|–|umí|prosadit|svá|zjiš-tění|v|praxi|prostřednictvím|závazného|roz-hodnutí| představenstva| společnosti| nebo|dozorčí| rady|a|navrhnout|efektivní|postupy|pro|řízení|rizik?|

To|je|velká|škála|rozmanitých|požadavků|a|do-vedností,| které| jsou|na| interní|audit|kladeny.|A| jak| tedy| dokázat,| že| má| interní| audit| své|opodstatnění?|Jedině|každodenní|prací|celé-ho| týmu,| a| především| pracovními| výsledky.|Ale|také|nastolením|témat,|která|interní|audit|přináší,|kvalitativními|změnami|ve|společnosti|a|také|kvantitativním|vyčíslením|přínosů|nebo|úspor,|protože|řečí|managementu|je|také|řeč|čísel.|Hodnota| interního| auditu| se|měří| jeho|schopností|přinášet|pozitivní|změny|a|zlepše-ní.|Je|to|poměrně|složité,|ale|jde|to|a|je|třeba|počítat|s|tím,|že|výsledky|nejsou|zpravidla|vi-dět|hned,|ale|až|v|delším|časovém|horizontu.|

konec|konců,|auditoři|nejsou|placeni| za|me-chanické| zpracovávání| auditních| zpráv| nebo|za|dílčí|zjištění.|Měli|by|být|placeni|za|kvalitu|činnosti|a|za|to,|jak|přispívají|k|lepšímu|fungo-vání|společnosti.|

Přístup společnosti je základ

Výsledky| práce| auditního| týmu| mohou| být|v| různých| společnostech| rozdílné.| Vše| závi-sí| na| tom,| jak| tyto| společnosti| interní| audit|vnímají.| Jedna| může| přijmout| interní| audit|za|svůj,|zapojit|ho|do|svých|struktur|a|proce-sů,|nastavit|a|využívat|aktivní|spolupráci|s|ří-zením|rizik|a|dalšími|úseky|společnosti.|práci|interních|auditorů|vítá|a|stoprocentně|využívá.|Svůj| dlouhodobý| rozvoj| má| založen| na| kon-cepci| enterprice| risk| managementu| a| audit-ní| a| kontrolní| funkce| jsou| přímo| integrovány|do| tohoto| systému| jako| nezávislé| posouzení|a| ujištění| o| naplňování| a| dodržování| navrže-né| strategie.| Audit| přímo| jedná| s| vedením|společnosti|a|s|představenstvem.|Další|spo-lečnost| funkce| interního| auditu| sice| podpo-ruje,| představenstvo| projednává| a| rozhoduje|o| jednotlivých|zjištěních,|ale|audit| zde|nemá|aktivní|podporu|vedení|společnosti|a|propoje-ní|s|ostatními|úseky|není|vyžadováno.|A|dal-ší| společnost|může|chápat| interní| audit| jako|nutnou| zákonnou|povinnost,| i| když|překážky|auditní|činnosti|nejsou|kladeny.|Výsledky|pro-jednává| sice| představenstvo,| ale| většinou|formálně| a| audit| nemá| výraznější| podporu.|Na| otázku,| jaké| asi| jsou| výsledky| těchto| tří|jednotlivých| společností,| měřeno| například|procentním|růstem|předepsaného|pojistného|nebo|reputačním|rizikem,|si|můžete|odpově-dět|sami.|

Použité zkratky:IIA|| |The|Institute|of|Internal|

AuditorsIAIS| |International|Association|

of|Insurance|SupervisorsICp| |Insurance|Core|principlesBCBS|| |Basel|Committee|on|

Banking|SupervisionFSA| |Financial|Supervisory|

Authority|(uk)CIIA| |Chartered|Institute|of|

Internal|Auditors|(uk)ISA| |International|Standards|

on|Auditing|–|Mezinárodní|standardy|pro|audit|(externí)

Ilust

račn

í fot

o: D

ream

stim

e.co

m

Page 36: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

36 pojistný|obzor||3/2013||||||Ze světa

|| Ze|světa

THE MARKET (SPRING 2013) / LLOYD’S COMMUNICATIONS / REDAKCE

Na|obchodních|výsledcích|lloyd’s|v|latinské|Americe|má|největší|podíl|Mexiko.|přitom|je|na|tomto|podpojištěném|trhu|o|objemu|pojistného|20|mld.|dolarů|stále|dost|prostoru|pro|růst|–|například|v|letectví,|energetice,|lodní|dopravě|a|realitách…

mexiko na vzeSTuPu. nové PříležiToSTi neJen Pro PoJišťovnicTví

Mexiko| je| země| protikladů.| V| jednom| z| nej-větších| mexických| států,| Oaxace,| žije| 75|%|obyvatelstva| pod| hranicí| extrémní| chudoby,|zatímco| zámožní| obyvatelé| Mexico| City| si|užívají| příjmy| srovnatelné| se| Spojenými| stá-ty.|přesto|tento|kulturně,|sociálně|a|politicky|velmi|různorodý|stát,|výhodně|situovaný|mezi|Spojenými|státy|a|zbytkem|latinské|Ameriky,|spojuje| jeden| společný| trend,| a| tím| je| eko-nomický| růst.| podle| předpovědi| společnosti|Goldman| Sachs| bude| Mexiko| do| 40| let| nej-větší|světovou|ekonomikou.|V|současné|době|zde|činí|pojistné|více|než|20|mld.|dolarů,|což|jej|v|latinské|Americe|řadí|hned|na|2.|místo|po|Brazílii.|Je|však|zajímavé,|že|současně| je|Mexiko|na|seznamu|podpojištěných|zemí|spo-lečnosti|lloyd’s.|V|roce|2011|byla|propojiště-nost| těsně| pod| 2|%| HDp.| Manažer| lloyd’s|pro|Mexiko,|Gabriel|Anguiano,|říká:|„latinská|Amerika| je| pro| lloyd’s| jedním| z| nejrychle-ji| rostoucích| regionů.| A| Mexiko| je| se| svými|397|miliony|dolarů|hrubého|upsaného|pojist-ného|největším|přispěvatelem|lloyd’s|v|rám-ci|latinské|Ameriky.”

Vzkvétající ekonomika

Díky| vhodné| ekonomické| politice| klasifikuje|Světová| banka| hospodářskou| situaci| Mexi-ka| jako| zdravou| se| „středně-vyššími| příjmy|a|menším|zadlužením“.|V|roce|2012|činil|podle|Mezinárodního|měnového|fondu|národní|dluh|

44|%|HDp.| Inflace| je|nízká|–|ročně|činí|méně|než|4|%|–|a|HDp|dosahuje|15|177|dolarů|na|hla-vu.|V|roce|2012|rostla|ekonomika|o|3,6|%,|tedy|pomaleji|než|v|roce|2011|(3,9|%),|ale|i|přesto|je|zdravá.|ekonomické|vyhlídky| jsou|výborné.||

pokrok|v|oblasti|veřejného|zdravotnictví|datují-cí|se|od|třicátých|let|20.|století|přináší|výsledky,|které|se|odrazily|ve|výrazném|poklesu|porodní|úmrtnosti,|přitom|však|nedošlo|k|poklesu|sa-motné|porodnosti.|112|milionové|Mexiko|má|tak|dnes|velký|potenciál|v|sociální|skupině|vy-sokoškolsky|vzdělaných|mladých|lidí|v|průměr-ném|věku|26|let.|Nejbližší|budoucnost|však|už|není|tak|růžová.|Tempo|růstu|obyvatelstva|Me-xika|se|v|současnosti| snižuje|kvůli| změněné-mu|vnímání| antikoncepce|u|silně|katolického|obyvatelstva|a|celkově|se|měnícímu|přístupu|k| filozofii| široké| rodiny.| OSN| předpovídá,| že|od|roku|2020|klesne|počet|dětí|na|jednu|ženu|na|méně|než|dvě.|Zároveň|se|ale|lidé|dožívají|díky|lepšímu|zdravotnictví|vyššího|věku.|S|tím|související| stárnutí| obyvatelstva| a| průvodní|ekonomické| problémy| znamenají,| že| Mexiko|stojí| před| problémem,| jak| maximálně| využít|výhody| své| současné| populace.| V| současné|době| se| očekává,| že| ekonomický| růst| Me-xika| bude| pokračovat| dosavadním| tempem,|přičemž| vláda| předpovídá| pro| příštích| pět| let|roční|nárůst|HDp|o|3,9|%.|„Jsme|teď|velmi|op-timističtí,|co|se|budoucnosti|naší|země|týče,”|říká| Rafael| Audelo| Mendez,| generální| ředitel|mexické|pojišťovny|Seguros|Inbursa.|„existuje|zde|obrovský|potenciál|růstu.|Ten|s|sebou|při-náší|i|růst|mezd|a|lidé|s|penězi|v|kapse|zname-nají|větší|poptávku|po|pojištění.”|Za|zdravým|růstem|Mexika|stojí|především|sektor|služeb,|který|minulý|rok|generoval|podle|Mexické|cen-trální|banky|cca|65|%|HDp.|k|dalším|odvětvím,|

která|táhnou|ekonomiku,|patří|energetika,|těž-ba,| turistika| a| zemědělství.| Celých| 80|%| me-xického|exportu|pak|tvoří|domácí|výroba|–|Me-xiko| vyváží| více| vlastního| zboží| než| všechny|ostatní|země|latinské|Ameriky|dohromady.

Závislost na USA

potenciální| mráček| na| obzoru| představuje|pro|možné|investory|fakt,|že|mexická|ekono-mika| je| silně| propojená| s| americkou.| Ingrid|Carlou,| generální| ředitelka| společnosti| pa-tria| Re,| jediné| domácí| Mexičany| vlastněné|zajišťovny,| zdůrazňuje,| že:| „Nejdůležitějším|zákazníkem| zůstávají| Spojené| státy,| které|kupují| osm| z| deseti| vyvezených| mexických|výrobků.“|David|Battman,|ředitel|divize|Inter-national| Business| Development| společnosti|Gallagher| International,| vidí| v| Mexiku| jeden|z| jejich| strategických| růstových| trhů.| podle|jeho| názoru| se| historická| závislost| Mexika|na| americké| ekonomice| a| ropném| průmy-slu| mění.| Ve| skutečnosti| je| země| schopna||obchodovat| za| dobrých| podmínek| s| daleko|více|státy|než| jen|se|svým|severním|souse-dem.| „Mexiko| uzavřelo| 12| smluv| o| volném|obchodu,|které|mu|dovolují| výhodně|obcho-dovat|se|44|zeměmi,”|říká|a|dodává,|že|Me-xiko| je|víc|než| jen| regionální|hráč.|„Mexické|společnosti| jsou|ve|stále|větší|míře|multiná-rodní,|obchodují|a|investují|na|všech|kontinen-tech,|a|my|jim|s|tím|pomáháme.|A|ekonomika|Mexika| není| založená| jen| na| energetice| –|rostou| i|mnohá|další|odvětví.”|Mexické|spo-lečnosti| patří| k| největším| na| světě| v| oblasti|telekomunikací,| výrobě| cementu,| potravin|a|nápojů,|TV|vysílání|a|finančních|služeb.|

Pojistné příležitosti

Rostoucí| ekonomika| téměř| vždy| přináší| vyš-ší|poptávku|po|pojištění|a|zajištění.|patria|Re|předpovídá,|že|pojistné|krytí|v|Mexiku|vzroste|do| roku| 2016| na| 2,2| až| 2,5|%.| Mexiko| tudíž|v|plánu|strategického|růstu|lloyd’s|Vize|2025|zaujímá|klíčové|místo.|počet|zahraničních|po-jistitelů| a| pojišťovacích| agentů| v| Mexiku| se|zvyšuje.|působí|zde|pojišťovny|od|Ace|po|Zu-rich,|vedle|pojišťovacích|agentů|z|Aon|Benfield|a|Willis.|upisovatelé|společnosti|lloyd’s,|která|je| v| Mexiku| registrována| jako| zahraniční| za-jišťovna,| smějí| sjednávat| smlouvy| o| zajištění|

Díky vhodné ekonomické politice klasifikuje Světová

banka hospodářskou situaci Mexika jako zdravou se

„středně-vyššími příjmy a menším zadlužením“.

Page 37: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Ze světa||||||pojistný|obzor||3/2013 37

a| jen| ve| výjimečných| případech| o| pojištění.|Jedná|se|o|situace,|kdy|domácí| trh| rizika|od-mítá|pojišťovat,|a|také|v|případě|dovozů|vlast-něných|zahraničními|exportéry.|„představa,|že|hlavními|příležitostmi|pro|zahraniční|hráče|jsou|v|Mexiku|kontrakty|spojené|s|vládou,|které|je|možné| vyhrát| pouze| ve| složitém| výběrovém|řízení,|není|úplně|pravdivá,“|říká|Anguiano.|Asi|polovinu|byznysu|společnosti|lloyd’s|v|Mexiku|tvoří|rizika|nějak|související|s|vládní|garniturou,|přičemž|mezi|klienty|patří|regionální|i|federální|orgány| spolu| se| státem| vlastněnými| společ-nostmi.|Ale|rozhodující|růstové|kategorie|byz-nysu| jsou| letectví,| energetika,| lodní| doprava|a|reality,|a|to|ve|veřejném|i|soukromém|sekto-

ru.|Mike|Hughes,|generální|ředitel|společnosti|Aon| Benfield| latin| America,| vysvětluje:| „le-tectví|je|pro|nás|veliké|odvětví.|předpovídáme|růst| v| oblasti| soukromého| středně| velkého|trhu,| tj.| regionálních| aerolinií| a| služeb| posky-tovaných| helikoptérami.”| podle| jeho| názoru|také| poroste| pojištění| realit,| a| to| veřejných|i| soukromých,| spolu| s| rozvojem| ekonomiky|a|stavebnictví.|

Investiční pobídky

Vládní|investiční|pobídky|do|infrastruktury|vy-tvoří|nejen|pro|lloyd’s|další|příležitosti.|podle|plánu|národní|infrastruktury|na|léta|2013–2018|vynaloží|stát|kolem|400|mld.|dolarů|na|profi-nancování| 1|138| projektů| v| odvětvích,| jako|jsou|energetika,|turistika,|doprava|a|výstavba|vodních|děl|a|měst.|Rafael|Audelo|k|tomu|říká:|„Mexiko| potřebuje| stavět| dálnice,| přístavy|a|přehrady.|To|vytvoří|příležitosti|pro|zahranič-ní|pojišťovny|i|zajišťovny,|protože|tyto|projekty|s|sebou|nesou|velká|rizika,|na|která|naše|vlast-ní|kapacita|nestačí.”|Důležitou|oblastí|dalšího|rozvoje| je|energetika.|Mexiko|má|v|plánu| in-vestovat|do|roku|2025|až|20|mld.|dolarů|ročně|do|svého| ropného|průmyslu|prostřednictvím|

státní|ropné|společnosti|petróleos|Mexicano.|Investice|rovněž|půjdou|do|obnovitelné|ener-gie| včetně| vodní| a| větrné.| Anguiano| říká:|„Zvláště|výrazně|poroste|těžba|v|pobřežních|vodách,|kde|se|nachází|většina|mexické|ropy.|V|posledních|deseti|letech|zde|produkce|kle-sala,|protože|jsme|vyčerpali|všechny|snadno|dostupné|zásoby|v|mělkých|vodách.|Nyní|se|musíme|vydat|do|hloubky.”|Široce| rozšířený|názor,| že| jediným| produktem,| po| kterém| je|poptávka,| je| pojistné| krytí| pro| případ| kata-strof,|také|není|správný.|

Sofistikovanější produkty

podle| Battmana| jsou| požadovány| stále| so-fistikovanější| produkty| –| například| mexické|společnosti| začínají| potřebovat| pojištění| zá-ruky| a| odškodnění| pro| akvizice| zahraničních|společností.|Také|je|větší|poptávka|po|pojist-ném|krytí|ředitelů|a|členů|managementu,|jak|se| zvyšuje| povědomí| o| rizicích,| kterým| jsou|vystaveny| řídicí| týmy,| a| to| nejen| v| situaci,|kdy|mexické|společnosti|investují|do|americ-ké| ekonomiky.| Anguiano| však| připouští,| že|majetkové| pojištění| rizik| pro| případ| výskytu|katastrof| bude|nadále| velmi| vysoké,| protože|

Nejsilnějšífirmanatrhu Službyve135zemíchsvěta Jedinečnýtýmodborníků Kontinuálnívzdělávání

Garancekvality Mimořádnénasazení Komplexníslužby,spolehliváochranarizik Nadstandardnířešeníškod

www.renomia.cz

Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU

Ilust

račn

í fot

o: W

ikim

edia

Com

mon

s

Jeden|ze|symbolů|země|–|Národní|palác|v|Mexico|City

Page 38: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

38 pojistný|obzor||3/2013||||||Ze světa

Mexiko| je|oblastí,|v|níž|se|tradičně|vyskytují|velká|zemětřesení|a|hurikány.

Konkurenční trh

Mexiko| však| má| i| nevýhody,| jednou| z| nich|je| velká| konkurence.| „Je| zde| velmi| tvrdé|obchodní| prostředí,”| připouští| Rafael| Aude-lo.| „Na| trhu| působí| kolem| stovky| pojistitelů,|z|toho|asi|40|jich|dělá|majetek.|A|konkurují|si|především| cenou.”| V| důsledku| toho| nejsou|sazby|pro|pojistitele|tak|lákavé,|jako|na|někte-rých| jiných| regionálních| trzích.| Ingrid| Carlou|říká:|„Za|posledních|10|let|se|upsané|pojistné|v|Mexiku|zvýšilo|pouze|o|58|%,|takže|jeho|po-díl|na|celkovém|upsaném|pojistném|latinské|Ameriky|se|snížil|z|32|%|na|15|%|za|to|samé|období.”| Na| rozdíl| od| Brazílie,| kde| upsané||

pojistné| vzrostlo| za| uplynulých| 10| let| o| více|než|600|%|a|její|podíl|na|pojistném|trhu|latin-ské|Ameriky|se|zvýšil|z|27|%|na|50|%.|Nicmé-ně,|pro|manažery|a|pojišťovací|agenty|lloyd’s|je|povzbudivé,|že|v|oblasti|zajištění|se|v|uply-nulé| dekádě| celkové| postoupené| pojistné|v|obou|zemích|zhruba|zdvojnásobilo.|Celkový|podíl| Mexika| na| zajistném| latinské| Ameriky|sice|poklesl|na|25|%,|tj.|o|4|%,|přesto|zůstává|vyšší|než|zajistné|v|Brazílii|(20|%)|a|navíc|zde|stále|zůstává|významný|prostor|pro|růst|–|pro-pojištěnost| ve| vztahu| k| celkovému| přímému|pojistnému|představuje|pouze|1,9|%|HDp.|

Závěrem

Země| latinské| Ameriky| a| karibiku| se| dlou-há| léta| vyznačovaly| velmi| nízkým,| a| hlavně|

nestabilním| tempem| ekonomického| růstu.|V| současnosti| je| však| tato| oblast| charak-terizována| velkou| dynamikou| a| makroeko-nomickou| stabilitou.| Roční| tempa| růstu| se|v| posledních| pěti| letech| pohybovala| kolem|5|%.|Světová|finanční|krize|sice|dopadla|tvr-dě|na|Mexiko|(kvůli|dominantní|vazbě|na|trh|NAFTA),| v| zemích| více| na| jih| se| však| růst|dokázal|udržet|těsně|kolem|nuly.|Díky|tomu-to| ekonomickému| faktu| můžeme| tvrdit,| že|latinská| Amerika| má| do| budoucna| značný|potenciál.| Region| intenzivně| roste| díky| vý-raznému|zvýšení|exportu.|Dalším|aktuálním|rysem| je| obnovení| fiskální| důvěryhodnosti|latinskoamerických|ekonomik,|a|to|díky|dob-rému|řízení|veřejných|financí|a|adekvátní|fis-kální|a|měnové|politice.|A|Mexiko|stojí|v|čele|těchto|změn.

|| Ze|světa

Dne 27. června 2013 zveřejnila EIOPA1 „Kon-zultační materiál k návrhu zprávy o správných postupech dohledu, pokud jde o požadavky na znalosti a schopnosti distributorů pojist-ných produktů“. Konzultace bude probíhat do 23. září 2013. Cílem zprávy EIOPA je zejména zlepšení ochrany spotřebitele posílením znalostí a schopnosti distributorů pojistných produktů, podpora konvergence v oblasti dohledu mezi členskými státy a zajištění nezbytné přípravy na aplikaci IMD2. Právě úzká vazba mezi touto konzultací/zprávou EIOPA a návrhem IMD2 vy-žaduje zvláštní upozornění a stručné objasnění.

Vztah EIOPA k návrhu IMD2

Návrh|IMD22|stanovuje|požadavky|na|profes-ní|způsobilost|v|čl.|8|odst.|1.|Změnou|oproti|

platné| směrnici| IMD1| je| zejména| ta| skuteč-nost,| že| v| návrhu| čl.| 8| odst.| 8| je| obsaženo|zmocnění|komise|k|vydání|specifických|aktů|v|přenesené|pravomoci,|pokud|jde|o|upřesně-ní|pojmu|odpovídajících|znalostí|a|schopností|zprostředkovatele| a| požadavky| na| neustálý|odborný| rozvoj.| Čl.| 8| odst.| 8| zní:| „komisi| je|svěřena|pravomoc|přijímat|akty|v|přenesené|pravomoci|v|souladu|se|článkem|33.|Tyto|akty|v|přenesené|pravomoci|upřesní:|a)|pojem|od-povídajících| znalostí| a| schopností| zprostřed-kovatele|při|výkonu|zprostředkování|pojištění|pro|své|zákazníky,|jak|je|uvedeno|v|odstavci|1|tohoto| článku;| b)| odpovídající| kritéria| pro| ur-čení|zejména|úrovně|odborné|kvalifikace,|zku-šeností| a| schopností| vyžadovaných| pro| vy-konávání| zprostředkování| pojištění;| c)| kroky,|u|nichž|by|se|dalo|rozumně|předpokládat,|že|by|je|zprostředkovatelé|pojištění|či|pojišťovny|

mohli|podniknout|k|obnovení|znalostí|a|schop-ností| prostřednictvím| neustálého| profesního|rozvoje,|aby|si|udrželi|přiměřenou|úroveň|vý-konnosti.“|eIOpA|se| zaměřuje| v| této| zprávě|na|čl.|8|odst.|8|písm.|a)|a|písm.|c)|s| tím,|že|k|ustanovení|písm.|b)|se|hodlá|vrátit|později,|tj.|po|ukončení|legislativního|procesu|u|IMD2.|podle|návrhu|čl.|8|odst.|8|IMD2|má|přijmout|příslušné| akty| komise,| ale| v| souladu| s| naří-zením| 1094/2010| jí| eIOpA| předkládá| návrhy|technických|regulačních|norem.|Touto|konzul-tací| realizuje|eIOpA|přípravu|na|zajištění|pří-slušného|úkolu|pro|komisi.|

Omezení Komise

Návrh|IMD2|se|od|ledna|2013|intenzivně|po-suzuje|ve|výborech|evropského|parlamentu.|

ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSC. / SPECIALISTA LEGISLATIVNÍ SEKCE / ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Cílem|zprávy|eIOpA|je|zejména|zlepšení|ochrany|spotřebitele|posílením|znalostí|a|schopností|distributorů|pojistných|produktů|a|zajištění|nezbytné|přípravy|na|aplikaci|IMD2.|

eioPa: konzulTace k odborné zPůSobiloSTi PoJišťovacích zProSTředkovaTelů

1|||Viz|Nařízení|evropského|parlamentu|a|Rady|(eu)|č.|1094/2010|ze|dne|24.|listopadu|2010|o|zřízení|evropského|orgánu|dohledu|(evropského|orgánu|pro|pojišťovnictví|a|zaměstnanecké|penzijní|pojištění),|o|změně|rozhodnutí|č.|716/2009/eS|a|o|zrušení|rozhodnutí|komise|2009/79/eS

2||Návrh|směrnice|evropského|parlamentu|a|Rady|o|zprostředkování|pojištění|–|COM(2012)|360|final

Page 39: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Ze světa||||||pojistný|obzor||3/2013 39

Objevily|se|náměty|a|dokonce|byly|předlože-ny|pozměňovací|návrhy|na|omezení| rozsahu|zmocnění|komise.|I|když|může|dojít|k|vypuš-tění|všech|nebo|některých|ustanovení|z|návr-hu|čl.|8|odst.|8,|má|smysl|se|přístupy|eIOpA|zabývat,| protože| pokud| to| nebude| komise,|tak| pojem| odpovídajících| znalostí| a| schop-ností|mohou|vymezit|jednotlivé|členské|státy|pro|svoji| jurisdikci|či|může|být|přijato|řešení|na|úrovni|eIOpA|(tj.|vydání|obecného|pokynu|–| guidelines).| Vypuštění| řady| zmocnění| pro|komisi|k|vydání|aktů|v|přenesené|pravomoci|podporovali|evropští|pojistitelé|reprezentova-ní| Insurance| europe.| Stejný| či| podobný| pří-stup|zaujala|například| i|Česká|národní|banka|(ČNB).|Ve|Zprávě|ČNB|o|výkonu|dohledu|nad|finančním|trhem|za| rok|2012| (sněmovní| tisk|1099)| se| na| straně| 19| uvádí,| že| ČNB| uplat-nila|mj.|připomínku|k|velkému|množství|pro-váděcích| opatření,| která| má| vydat| komise.|Tato|navrhovaná|opatření|popírají|podle|ČNB|zásadu|minimální|harmonizace|a|zásadu|sub-sidiarity.

Odpovídající znalosti a schopnosti

V|návrhu|zprávy|eIOpA|je|vymezena|správná|dohledová|praxe|kompetentního|orgánu,|který|musí| zabezpečit,| že| distributoři| mají| odpoví-dající|znalosti|o|aplikovaných|právních|aspek-tech,|zvláště|pokud|jde|o|všeobecné|principy|smluvního|práva|(zvláště|pojistné|smluvní|prá-vo),| relevantní| regulatorní| a| dohledové| stan-dardy,| požadavky| na| ochranu| spotřebitele,|příslušný|daňový|režim,|střety|zájmů,|pravidla|zmírňování|rizik|či|o|regulaci|ochrany|osobních|údajů.| Dále| by| měli| mít| dokonalé| povědomí|o| trhu,| účastnících| trhu| (např.| producentech|a| distributorech,| profesních| asociacích,| spo-třebitelích,|zástupcích)|a|produktech|(základní|charakteristika| různých| typů| produktů,| rizik,|produktového|tržního|prostředí).|Měli|by|také|mít|schopnosti|k|provádění|etického|a|odbor-ného|výkonu|činnosti|v|každé|době|(například|schopnost|brát|v|úvahu|nejlepší|zájmy|zákaz-níka|v| relevantních|případech|spojené|s|uza-vřením|a|prováděním|pojistné|smlouvy;| zna-lost,| jak|ochránit| zákazníka|a|všechny|strany|transakce|proti|podvodu,|špatné|zastupování|nebo|neetické|postupy| v| oblasti| obchodních|příležitostí).| kompetentní| orgán| musí| rovněž|zabezpečit,| že| distributoři| zvládnou| účinnou|komunikaci|se|zákazníkem,|pokud| jde|o|vše-obecné| a| zvláštní| pojistné| podmínky,| a| že|mají|znalosti|postupů|vyřizování|stížností,|rizik|a| výnosů| určité| strategie| nebo| produktu| při|

použití|jasného|a|srozumitelného|jazyka.|V|ne-poslední|řadě|musí|umět|poskytnout|vhodná|a/nebo| individualizovaná| doporučení| –| napří-klad| týkající| se| klauzule|o|oprávněné|osobě,|výběru| odpovídajících| pojistných| produktů|v|závislosti|na|jejich|hlavních|rysech|a|k|přijetí|doporučení|s|ohledem|na|vyvíjející|se|situaci|spotřebitele|a|jeho|potřeby.

Neustálý odborný rozvoj (NOR)

eIOpA| pokládá| za| správnou| dohledovou|praxi,| aby| kompetentní| orgán| zabezpečil,|že| distributoři| realizují| NOR,| který| pokrývá|nejen|odborné|znalosti| (například| legislativu|k|pojištění,| legislativu|proti|praní|peněz,|trh,|produkty,|posouzení|potřeb|spotřebitele),|ale|rovněž| schopnosti| (například| vnímání| rizik,|proces|upisování,|postupy|při|likvidaci|škod-ných| událostí)| a| etiku.| NOR| také| musí| být|průběžně|aktualizován.|Navrhuje|se,|aby|sys-tém|byl|prováděn|pravidelně| (například| jako|minimum|cyklus|od|3|do|5|roků).|každý|kom-petentní| orgán| má| iniciovat| odborný| rozvoj|s| využitím| minimálních| standardů| a| očeká-vání|(například|minimum|30|studijních|hodin|během|období|3|let).|Systém|NOR|musí|být|také| odpovídajícím| způsobem| zadokumen-tován| a| evidence| uchovávána.| kompetentní|orgán|nebo|příslušný|odborný|orgán|by|měly|zkoumat| doklady| vyjadřující| výsledky| NOR,|a| to|na|pravidelné|bázi.|existující|mechaniz-my|informování|dohledu|by|měly|být|využity|ke|zefektivnění|procesu|a|zabránit|zbytečně|velkým|nákladům|pro|distributory|a|kompe-tentní|úřady.|

Teze k dohledu nad NOR

Za|správnou|dohledovou|praxi|eIOpA|také|po-kládá|skutečnost,|že|kompetentní|orgán|zajistí|existenci|odpovídajícího|dohledu|nad|činností|v|oblasti|NOR.|Může|být|využit|rovněž|externí|orgán|k|posouzení|toho,|zda|distributor|udržu-je|svoje|znalosti|a|schopnosti|prostřednictvím|systému|NOR,|který|splňuje|relevantní|právní|a| regulatorní|požadavky.|Může| jím|být|orgán|dohledu|nebo|odborný|orgán,|který|nezastu-puje| distributory.| Některé| orgány| dohledu|povolují|pojišťovně|nebo|pojišťovacímu|zpro-středkovateli,| kteří| mají| plnou| zodpovědnost|za|fyzickou|nebo|právnickou|osobu,|řízení|od-borného|rozvoje|dané|osoby.|Se|správnou|do-hledovou|praxí|také|souvisí|fakt,|že|příslušné|nástroje,| jako|registry|o|účasti,|by|mohly|být|

využity|s|cílem|napomoci|poskytnutí|důkazu|o|absolvování|NOR.|pokud|distributoři|nezajis-tí|soulad|s|požadavky|mít|a|neustále|udržovat|odpovídající| znalosti|a|schopnosti,|uplatní|se|sankce,|jako|jsou|pokuty|nebo|zrušení|zápisu|v| registru.| Nakonec| bude| také| zajištěno,| že|orgány|odpovědné|za|dohled|uvědomí|distri-butory| o| významu| udržování| vysoké| úrovně|odborných|znalostí|a|nutnosti| je|aktualizovat.|Výše| uvedené| teze| jsou| obsaženy| v| exeku-tivním|shrnutí| a|detailně| jsou|pak| rozvedeny|ve|vlastní|zprávě.|(Je|třeba|brát|v|úvahu,|že|se|jedná|o|pracovní|překlad|provedený|autorem|článku,|neboť|konzultační|materiál|je|k|dispo-zici|pouze|v|angličtině).

Otázky EIOPA

konzultace|je|prováděna|proto,|aby|si|eIOpA|ověřila| názor| zainteresovaných| osob| na| pro-blematiku| odborných| znalostí| a| schopností|pojišťovacích| zprostředkovatelů| a| jejich| ob-novování.| eIOpA| očekává| zvláště| odpovědi|na|následující|otázky:|

•||Reaguje|tato|zpráva|na|nejdůležitější|problé-my?| pokud| ne,| jaké| další| aspekty| by| měla|eIOpA|uvážit?

•||Je|tato|zpráva|nápomocná|věcné|diskuzi|o|pří-slušných| požadavcích| na| znalosti| a| schop-nosti|distributorů|pojistných|produktů?

•||Domníváte| se,| že| principy| tzv.| vysoké|úrovně| pokrývají| správné| aspekty| znalostí|a|schopností?

•||pokrývá|část|zprávy|týkající|se|NOR|nejdů-ležitější|otázky?

•||Co|si|myslíte|o|návrhu|eIOpA,|jako|je|příklad-ně|minimální|úroveň|NOR|v|rozsahu|30|ho-din| studijních| aktivit| během| období| 3| let|(nebo|ekvivalentní|rozsah|na|roční|bázi)?|

Závěr

Cílem| autora| tohoto| článku| není| zapojení|do|konkrétní|konzultace|eIOpA|a|prezentová-ní|odpovědí|na|výše|uvedené|otázky|eIOpA,|neboť| to|náleží|především|pojišťovnám,|pro-fesním| asociacím,| vzdělávacím| institucím| či|pojišťovacím|zprostředkovatelům.|Cílem|bylo|ukázat|další| roli|eIOpA|v|oblasti| tvorby|nové|legislativy,| tj.| realizaci| veřejných| konzultací,|které|předcházejí|návrhům| regulačních| tech-nických|norem.|Skutečností| je,| že|eIOpA|se|kromě| dlouhodobé| angažovanosti| v| oblasti|Solventnosti| II|musí|nyní| věnovat| i| řadě|dal-ších|úkolů.3

3|||Například|Consultation|paper|on|Good|practices|on|Comparison|Websites|(konzultační|materiál|eIOpA|–|návrh|zprávy|o|správné|praxi|webových|srovnávačů),|eIOpA-Cp-13/017;|zveřejněno|dne|27.|6.|2013;|konzultace|končí|dne|23.|9.|2013;|Discussion|paper|on|a|possible|eu|–|single|market|for|personal|pension|products|(Diskuzní|materiál|o|možném|jednotném|trhu|eu|pro|osobní|penzij-ní|produkty),|eIOpA|–|Cp|–|13/241,|zveřejněno|dne|16.|5.|2013,|konzultace|končí|dne|16.|8.|2013.

Page 40: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

40 pojistný|obzor||3/2013||||||Z domova

|| Z|domova

Mohl byste stručně popsat, co má jednot-ná Linka pomoci řidičům za cíl?Základním| cílem| linky| pomoci| řidičům| je|urychlení| odtahu| havarovaných| vozidel| z| tu-zemských| silnic| a| dálnic.| Tím| se| výrazně| při-spěje|k|plynulejší|a|bezpečnější|dopravě.|Sys-tém| by| měl| dále| výrazně| napomoci| řidičům|k|zajištění|procesu|likvidace|od|odtahu|vozidla|přes| jeho| opravu| až| po| zapůjčení| náhradního|vozu,| a| to| v| případech,| kdy| účastník| doprav-ní| nehody|nezná|přímý|kontakt| na| asistenční|službu| svojí| pojišťovny.| Nebude| tak| dochá-zet| k| velmi| častým| a| nepříjemným| situacím|na| místě| dopravní| nehody| a| k| následnému|krácení|pojistného|plnění,|kdy|odtah|a|opravu|vozidla|zajišťuje|nesmluvní|asistenční|či|odta-hová|společnost,| jejíž|služby|se|však|výrazně|prodraží.|To|bohužel|klient|zjistí|až|po|likvidaci|těchto| služeb| pojišťovnou,| jež| nestandardní|a|předražené|úkony|pak|logicky|odmítá|proplá-cet.|Tuto|situaci|by|měl|nový|systém|omezit.|V|neposlední|řadě|pak|také|jednotná|linka|do-pomůže| výrazně| snížit| úroveň| korupce,| která|je|s|touto|oblastí|spojena.

Jakým způsobem bude linka v praxi fun-govat? pro| fungování| systému| v| praxi| navrhujeme|využít| spolupráci| se| státem| a| tísňovou| lin-kou| 112,| pomocí| které| dochází| ke| kontaktu|záchranářů| ve| všech| členských| zemích| eu.|Činnost| linky| však| musí| být| k| tomuto| účelu|legislativně|rozšířena,|stejně|jako|kapacita|její-ho|call|centra.|Technicky|by|se|nemělo|jednat|o|žádný|významný|problém.|už|dnes|totiž|lin-ka|112|pracuje|na| technologickém|vylepšení|stávajícího| systému,| protože| se| připravuje|na| aplikaci| celoevropského| systému| eCall.|A|pokud|jde|o|praktickou|podobu|spolupráce|–|účastník|dopravní|nehody|zavolá|na|linku|112,|následně|bude|vyzván,|aby|sdělil|SpZ|svého|vozidla|a|několik|málo|dalších|údajů,|call|cen-trum| linky| si| poté| v| databázi| Čkp| vyhledá,|u|jaké|pojišťovny|je|dopravní|prostředek|pojiš-těn,|a|ihned|přepojí|hovor|na|asistenční|službu|dané|pojišťovny,|která|se|s|klientem|domluví|

na| konkrétních| detailech| odstranění| havárie.|Dále|bude|proces|probíhat|úplně|stejně,|jako|by|klient|pojišťovny|volal|svoji|asistenční|služ-bu|přímo.|

V jaké fázi realizace je projekt v současné době? V|této|chvíli|domlouváme|procesní|technickou|spolupráci|s|provozovatelem|linky|112,|což|se|jeví| jako|minimální| problém.|Chybí| nám|však|legislativní|prostředí|a|politická|vůle|posunout|řešení|dopředu.|O|tématu|odstraňování|překá-žek|na|silnicích|a|dálnicích|probíhá| již|několik|let|diskuze| jak|na|úrovni|politické,| tak|exeku-tivní.|konkrétně|se|jedná|o|Ministerstva|dopra-vy|a|vnitra,|úzce|komunikujeme|také|s|policií,|hasiči| a| s| Ředitelstvím| silnic| a| dálnic| (ŘSD).|Snažíme|se|zjistit,| jaké| jsou|mantinely|a|pod-pora|pro|námi|navrhovaný|systém.|Můžu|říci,|že|například|jednání|s|policií|a|hasiči|jsou|velmi|vstřícná| a| obě| instituce| záměr| podporují.| Co|nejrychlejší|zprovoznění|komunikace|a|vyřeše-ní|nehody| je| totiž|naším|společným|zájmem.|Co|se|týče|přesnějšího|časového|odhadu|zpro-voznění| systému,| tak| obzvláště| v| kontextu|politického| vývoje| je| to| těžce| předvídatelné.|Myslím| si| však,| že| v| horizontu| jednoho| roku|by|projekt|mohl|mít| legislativní,|a|hlavně|poli-tické|zázemí,|a|my|se|budeme|moci|posunout|do|stadia|realizace|našich|plánů.|

V legislativě nastanou tedy jaké změny…V|první|řádě|se|musí|upravit|zákon,|který|lin-ce| 112| umožní| rozšířit| svoji| činnost| tak,| aby|ji| mohli| řidiči| využívat| pro| zajišťování| potřeb|odtahů| vozů| po| dopravní| nehodě| nebo| při|nepojízdnosti|vozidla|a|aby|se|jejich|poptávka|dostala|k|jednotlivým|asistenčním|společnos-tem| pojišťoven,| potažmo| k| jejich| smluvním|odtahovým| partnerům| co| nejrychleji.| Dnes|tato|možnost|neexistuje,|protože|linka|112|za-tím|zajišťuje|pouze|činnost|integrovaného|zá-chranného|systému.|legislativně|se|pak|také|musí|upravit|některá|ustanovení,|která|budou|určovat| práva| a| povinnosti| příslušící| všem|účastníkům|havárie.|

Kdo bude linku financovat?Služba| bude| přirozeně| financovaná| pojišťov-nami,| které| vydají| jednorázový| prostředek|za| rozšíření| kapacity| call| centra,| IT| systémů|a| lidských| zdrojů.| Následně| pak| budou| hra-dit| pravidelný| poplatek| za| využívání| služeb|linky| 112.| Tuto| činnost| z| logiky| věci| nemůže|financovat|stát,|který|ovšem|linku|bude|zabez-pečovat|a|spravovat.|

Jaká je souvislost mezi Nehodovým cent-rem pojišťoven a Linkou pomoci řidičům?Nehodové| centrum| pojišťoven| bylo| jakýmsi|pilotním|projektem|v| rámci|našich|úvah|o|za-vedení|veřejné|linky|pomoci|řidičům.|Až|bude|linka| spuštěna,| tak| bude| Nehodové| centrum|pojišťoven|tímto|novým|systém|v|podstatě|po-hlceno.|Jen|pro|upřesnění,|rozdíl|mezi|nehodo-vým|centrem|a|projektem|jednotné|linky|spo-čívá|v|tom,|že|nehodové|centrum|je|neveřejné|a|využívají|ho|hlavně|policisté|nebo|hasiči,|kteří|přes|něj|poptávají|asistenční|služby|při|potřebě|odtahu|nepojízdného|vozidla,|a| to|s|výjimkou|dálniční|sítě.|linka|pomoci|řidičům|by|měla|být|naopak|veřejná,|pomoc|si|tak|budou|moci|za-volat|i|sami|řidiči.

MGR. JAN CIGÁNIK / ŠÉFREDAKTOR / POJISTNÝ OBZOR

Česká|asociace|pojišťoven|přichází|s|myšlenkou|jednotné|linky|pomoci|řidičům.|Jejím|cílem|je|nabídnout|účastníkům|dopravní|nehody|účinný|komunikační|nástroj,|který|jim|pomůže|rychle|a|efektivně|odstranit|havarovaný|vůz|a|zajistit|jeho|odtah|asistenční|službou|vlastní|pojišťovny.|Výkonného|ředitele|ČAp|Tomáše|Síkory|jsme|se|zeptali,|v|jaké|fázi|se|celý|projekt|nachází.|

začíná nová éra odSTraňování náSledků doPravních nehod?

Výkonný|ředitel|ČAp|Tomáš|Síkora

Foto

: ČA

P

Page 41: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Z domova||||||pojistný|obzor||3/2013 41

Existují obavy, že asistenční služby kontaktované přes tuto linku nebudou schopny dostát specifickým požadavkům na rychlou likvidaci nehod…To| je|mýtus,| který| se| snaží| veřejnosti| i| poli-tikům|vnutit|odpůrci|myšlenky|systémového|a| efektivního| řešení| odstraňování| překážek|v| podobě| dopravních| prostředků.| Obdobné|názory|jsme|zaznamenali|i|při|zřizovaní|neho-dového|centra|a|nyní|tato|argumentace|stále|pokračuje.|Je|to|samozřejmě|účelová|manipu-lace.| Ve| chvíli,| kdy| se| účastník| dopravní| ne-

hody|dovolá|na|linku|112,|tak|trvá|pouze|jed-notky|minut,| aby|byl| identifikován|asistenční|službou|pojišťovny,|která|následně|odstranění|překážky|zajistí.|Žádný|významný|mezičlánek|prodlení|v|systému|tedy|není.|

Existují nějaké podmínky pro asistenční službu pro vykonávání praxe na dálnicích?ŘSD|má|svá|vlastní|pravidla|pro|firmy|zasahu-jící| na| dálnicích.| Tyto| předpisy| by| však| měly|projít|revizí,|neboť|nejsou|zcela|otevřené|volné|hospodářské|soutěži.|Musí|být|jasně|stanove-no,| jak|má|byt|odtahová|služba|vybavena|pro|konkrétní| typ| nehody.| Je| totiž| zbytečně,| aby|musela| disponovat| např.| vybavením,| které|není|nutné|při|zásahu|u|převráceného|osobní-ho| vozu,| což| je| dnes| povinnost| pro| všechny|

odtahové| služby| na| dálnicích.| Se| všemi| zain-teresovanými|stranami|však|na|toto|téma|ješ-tě|budou|probíhat|diskuze,| jejichž|cílem|bude|stanovit|zákonné|požadavky|na|vybavení|odta-hových|služeb|tak,|aby|nedocházelo|k|naruše-ní|hospodářské|soutěže|a|aby|nebyly|kladeny|zbytečné|překážky|pro|rychlost|zásahu|u|neho-dy.|když| to| zjednoduším,| tak|chceme|dosáh-nout|stavu,|kdy|při|nehodě|pěti|autobusů|bude|využita|odtahová|společnost|s|potřebnou|kvali-tou|a|druhem|vybavení.|Jiný|požadavek|na|vy-bavení|pak|bude|u|střetu|dvou|osobních|vozi-

del.|Dále|také|uvažujeme|o|vytvoření|jednotné|metodiky,| která| by| určovala,| jak| vlastně| mají|„odtahovky“| při| nehodě| přesně| postupovat.|To|vše|se|však|také| ještě|bude|konkretizovat|během|budoucích|jednání.

Crashunteři vyhrávají rychlostí, se kterou se vyskytují u nehod, aniž by je kdokoliv kontaktoval. Bude to nějak ošetřeno? To| je| jeden| z| klíčových| úkolů| pro| Minister-stvo| dopravy| a| policii!| Musí| být| nastavena|pravidla,| která| zaručí,| že| k| dopravní| nehodě|skutečně|dorazí|ta|odtahová|služba,|která|má|oprávnění| svoje| služby| poskytovat.| Rovněž|by| se| měla| vyřešit| problematika| zneužívání|žlutých| majáčku.| Málokdo| z| účastníků| pro-vozu| ví,| že| žlutému| majáčku| nemusí| dávat|

vůbec| žádnou| přednost,| čehož| crashunteři|samozřejmě| významně| zneužívají.| Součástí|debaty|bude|také|zpřísnění|podmínek|pohybu|na|dálnici.|při|jejich|nedodržení|budou|mít|po-licisté|pravomoc|vykázat|subjekt|od|dopravní|nehody,|potažmo|od|krajnice|v|místech,|kde|se| havárie| nejčastěji| stávají| a| kde| se| stát|nesmí.| Jde| o| to| nastavit| normy| tak,| aby| se|u|dopravní|nehody|pohyboval|pouze|ten,|kdo|tam|byl|opravdu|pozván|za|účelem|oprávně-né|a|efektivní|pomoci.|policisté|samozřejmě|i|dnes|mají|určitě|pravomoci|jak|některé|sub-jekty|od|nehody|vykázat,|ale|například|pokuty|jsou|tak|směšně|nízké,|že|je|crashunteři|klid-ně|zaplatí|a|odjedou.|Za|chvíli|jsou|však|zpět|a|dál|číhají|na|svou|kořist.|

Jaký by tedy podle vás měl být v blízké budoucnosti ideální stav?Zaprvé| kdo| bude| chtít| provozovat| odtahovou|službu,|tak|bude|mít|například|vázanou|živnost.|To|znamená,|že|bude|podnikat|v|rámci|stano-vených| pravidel.| Zadruhé| bude| určeno,| jaký|druh| vybavení| bude| přesně| odtahová| služba|používat|pro|daný| typ|havárie.|A|zatřetí|bude|určena| správná| metodika| při| řešení| dopravní|nehody.|klíčové|však|především|je,|aby|existo-val|jednoduchý|a|rychlý|nástroj|pro|zajištění|po-třeb|odtahu|pro|všechny|řidiče|a|policisty,|pro|rychlé| odstranění| překážky,| zabránění| dalším|škodám,|a|hlavně|poctivou|opravu|havarované-ho|vozu|s|adekvátními|náklady,|které|pojišťov-na|plně|uhradí|ke|spokojenosti|svého|klienta.|Jsem| přesvědčen,| že| jednotná| linka| pomoci|řidičům|opravdu|splní|tento|účel|a|že|motoris-té|konečně|dostanou|do|rukou|účinný|nástroj,|který|jim|v|těžkých|situacích|dokáže|pomoci.||Děkuji vám za rozhovor.

Základním cílem Linky pomoci řidičům je urychlení

odtahu havarovaných vozidel z tuzemských silnic

a dálnic. Tím se výrazně přispěje k plynulejší

a bezpečnější dopravě.

Upřímné poděkováníV| souvislosti| s| odchodem| do| důchodu| bychom| rádi| jménem| České| asociace|pojišťoven| a| kolegů| z| redakčního| kruhu| pojistného| obzoru| poděkovali| našemu|dlouholetému|kolegovi| Ing. Josefu Kellerovi za|přínosnou|práci,| kterou|vykonal|nejen|pro|pojistný|obzor,|ČAp,|ale|i|pro|celé|české|pojišťovnictví.|

po| ukončení| Vysoké| školy| ekonomické| v| praze| působil| Josef| keller| v| oblasti|zahraničního| obchodu,| kde| získal| bohaté| zkušenosti| ze| sféry| praktických| financí.|Ty|pak|plně|zhodnotil,|když|v| roce|1995|nastoupil|do|České|asociace|pojišťoven,|kde| působil| jako| specialista| ekonomického| úseku.| Statistika,| účetnictví,| daňová|problematika,| to| byly| jeho| silné| disciplíny,| jejichž| dokonalou| znalost| mnohokráte|prokázal| a| bez| nichž| by| Česká| asociace| pojišťoven| stejně| jako| pojistný| obzor|nedosáhly|dnešní|vysoké|úrovně.|

Josefu|kellerovi|přejeme|do|odpočinkových|dnů|hodně|zdraví,|spokojenosti|a|radosti|z|vnoučat.|Děkujeme|za|všechno|úsilí|a|práci,|kterou|českému|pojišťovnictví|ve|své|bohaté|profesní|kariéře|věnoval.

Page 42: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

42 pojistný|obzor||3/2013||||||Z domova

pojistitelé|ve|světě|vnímají|tyto|neustálé|změ-ny|a|zpřísňování|pravidel|jako|největší|hrozbu|pro|své|podnikání.|Čeští|představitelé|pojišťo-ven| však| pociťují| ještě| jedno| mnohem| větší|ohrožení.| Jsou| jím| některé| praktiky| prodeje|pojistných| produktů| na| našem| trhu.| To| jsou|hlavní| závěry| tradičního|průzkumu| Insurance|Banana| Skins,| který| každé| dva| roky| provádí|poradenská| společnost| pwC| ve| spolupráci|s|organizací|CSFI| (Centrem|pro|studium|ino-vací|ve|finančním|sektoru).|Ve|druhém|čtvrtle-tí|letošního|roku|jsme|se|ptali|662|pojistných|odborníků| včetně| šéfů| významných| pojišťo-ven,|co|považují|za|největší|hrozby,|chcete-li|„banánové|slupky“,|na|nichž|by|mohla| jejich|pojišťovna| uklouznout.| Díky| tradičně| dosta-tečně| vysokému| počtu| tuzemských| respon-dentů| obsahuje| průzkum| i| poměrně| detailní|výsledky|za|Českou|republiku.

Regulatorní prostředí

Jak| již| bylo| naznačeno,| nejzásadnější| obavy|světového|pojistného|trhu| jsou|spojeny|s|re-gulatorním|prostředím.|Jde|přirozeně|zejména|o|regulatorní|rámec|Solventnost|II|a|množství|nejasností,| které| s| ním| souvisejí.| už| to| není|jen| nervozita| z| neustále| se| posunujících| ter-mínů|plánovaného|zavedení|nových|pravidel,|ale| i| rostoucí| intenzita| příprav,| během| nichž|vyvstávají|nové|a|nové|otázky,|na|které|je|lec-kdy|komplikované|najít|smysluplnou|odpověď.|Čeští| pojistitelé| sdílejí| obavy| z| regulatorních|změn|se|zahraničními|kolegy,|co|do|závažnos-ti|je|však|umístili|až|na|druhé|místo.

Praktiky prodeje

Za|největší|riziko|pro|pojistný|trh|v|České|repub-lice|považují|respondenti|zprostředkovatelské|

praktiky|při|prodeji|pojištění.|V|českých|pod-mínkách| jde| o| dlouholetý| problém,| který| se|objevuje|primárně|v|životním|pojištění.|Časté|přepojišťování| pojistných| smluv| tažené| ně-kterými| zprostředkovateli| není| v| konečném|důsledku|výhodné|ani|pro|pojišťovnu,|ani|pro|klienta.| Značně| tím| navíc| trpí| kredibilita| pro-duktů| životního| pojištění.| Obchodní| praktiky|některých| zprostředkovatelů| jsou| s| obavami|vnímány|i|v|ostatních|zemích,|nejde|však|o|tak|palčivý|problém,|jako|je|tomu|u|nás.|V|globál-ním|hodnocení|obsadila|tato|hrozba|až|čtvrté|místo.

Makroekonomické prostředí a investice

Hned|po|regulatorních|změnách|je|strašákem|světových| pojišťoven| vývoj| makroekonomic-kého|prostředí|a|související|výnosnost|inves-tičních| portfolií.| Obavy| českých| pojistitelů|jsou| v| tomto| ohledu| srovnatelné.| utlumené|makroekonomické|prostředí|nepřispívá|k|růs-tu|výnosů|a|ostré|konkurenční|tlaky|mají|nega-tivní|dopady|nejen|na|marže|pojistitelů|z|titulu|klesajících|pojistných|sazeb,| ale|nelze|už| ani|spoléhat| na| investiční| výnosy,| které| v| řadě|případů|dotovaly|nepříznivé|technické|výsled-ky.|Světová|hospodářská|krize|v|očích|většiny|pojistitelů|nekončí|a|nezdá|se|ani,|že|navzdory|několika|povzbuzujícím|zprávám|z|posledních|měsíců| lze|očekávat|uklidnění|situace.|pojis-titelé| reagují| na| aktuální| situaci| snižováním|provozních|nákladů|a|důrazem|na|profitabilitu|obchodu,|která|bývala|v|minulých|letech|často|opomíjena|při|bojích|o|objemy|nové|produkce.|Zde|je|důležité|poznamenat,|že|pojistitelé|jsou|již| tradičně| spíše| konzervativními| investory.|Nespekulují| na| krátkodobé| tržní| příležitosti,|ale|zaměřující|se|spíše|na|bezpečné|a|stabilní||

zainvestování| prostředků| určených| ke| krytí|technických|rezerv.|pojistitelé|se|proto|v|sou-vislosti|s|nepříznivou|výnosností| investic|ne-obávají| ztrát| z| titulu| využívání| komplexních|finančních| nástrojů,| které| používají| pouze|v|omezeném|rozsahu.

Politické vlivy

Jedním| z| nejzásadnějších| rozdílů| mezi| vý-sledky| globálního| a| českého| průzkumu| jsou|obavy| z| politických| vlivů| na| pojistný| sektor.|Zatímco|v|mezinárodním|srovnání|zabírají|tyto|obavy|až|desáté|místo,|v|našich|podmínkách|jde| o| čtvrtou| nejvýznamnější| hrozbu.| Čeští|pojistitelé| se| obávají| politických| tlaků| hned|z|několika|důvodů.|Nejde|pouze|o|živě|disku-tovanou|možnost|zavedení|daně|z|pojistného,|popř.|o|postupné|zavádění|parafiskálních|daní.|

MGR. MARTIN HRDÝ, ACCA / MANAŽER / PWC AUDIT

Ačkoliv|povodně|a|podobné|přírodní|katastrofy|postihují|Česko|o|něco|častěji|než|v|minulosti,|zdejší|pojistitelé|z|nich|mají|menší|obavy|než|jejich|kolegové|ve|světě.|pojišťovny|bičuje|ve|stále|větší|míře|také|smršť|nové|legislativy|od|národních|i|nadnárodních,|zejména|evropských|autorit.|Rizikem|jsou|rovněž|zprostředkovatelské|praktiky|při|prodeji|životního|pojištění.

obavy čeSkých PoJiSTiTelů:nová legiSlaTiva a zProSTředkovaTelSké PrakTiky

|| Z|domova

Mgr.|Martin|Hrdý,|ACCAFo

to: P

wC

Page 43: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Z domova||||||pojistný|obzor||3/2013 43

Nevyjasněná| politická| situace| nedává| jasné|vyhlídky| na| participaci| komerčních| pojišťo-ven|při|reformě|zdravotnictví.|existence|řady|pojistných|produktů|(např.|zdravotní|pojištění|cizinců)| je| závislá| na| znění| konkrétních|práv-ních| předpisů.| Budoucnost| zákonného| pojiš-tění| odpovědnosti| zaměstnavatele| je| rovněž|nejasná.| Na| pomezí| obav| z| politických| vlivů|a| rizik| nových| regulatorních| opatření| je| oče-kávaný| dopad| nového| občanského| zákoníku|na|pojistný|sektor.|lze|očekávat,|že|bude|vý-znamnější,|než|by|se|mohlo|na|první|pohled|zdát.|Je|pravděpodobné,|že|pojišťovny|budou|přehodnocovat| výši| technických| rezerv,| ze-jména| u| odpovědnostních| pojištění,| a| beze|změn| nezůstane| ani| cenotvorba| pojistných|produktů.| V| žádném| případě| pojišťovny| ne-zůstanou|pouze|u|formálních|úprav|všeobec-ných|pojistných|podmínek.

Přírodní katastrofy a klimatické změny

Dalším| viditelným| rozdílem| ve| vnímání| ri-zik,| kterým|pojistný| trh|čelí,|mezi| světovými|a|českými|pojistiteli| je|pohled|na|přírodní|ka-tastrofy| a| klimatické| změny.|Čeští| pojistitelé|přikládají| tomuto| fenoménu| viditelně| menší|význam|než|jejich|zahraniční|kolegové.|klima-tické|podmínky|v|České|republice|jsou|relativ-ně|stabilní|a|naše|území|nebývá|postiženo|ta-kovými|katastrofami|jako|třeba|Spojené|státy|nebo| Japonsko.| přitom| má| Česká| republika|relativně| chudou| historii| přírodních| katastrof|a|jejich|budoucí|dopady|nemusí|být|příliš|dob-ře|predikovatelné.|Vliv|na|výsledky|studie|má|zřejmě|nejen|to,|že|se|v|posledních|několika|letech| našemu| území| zásadní| přírodní| kata-

strofy| vyhýbaly,| ale| i| skutečnost,| že| dotazo-vání|proběhlo| ještě|před|červnovými|povod-němi.|V|každém|případě|je|nutno|konstatovat,|že| v| porovnání| s| katastrofálními| povodněmi|v| minulých| letech| pojistitelé| výrazně| lépe|pracují| s| oceněním| souvisejících| rizik,| s| po-vodňovými| mapami| a| se| zajištěním.| Dopad|povodní| na| ekonomiku| pojišťoven| tudíž| není|až|tak|zásadní,|lze|ale|očekávat|budoucí|korek-ce|cen|katastrofického|zajištění.|S|tím|souvisí|i|skutečnost,|že|ačkoliv|v|dostupnosti|zajištění|nevidí|ani|tuzemští|a|ani|světoví|pojistitelé|vý-znamné|riziko,|je|toto|vnímáno|českými|pojis-titeli|o|poznání|vážněji.

Terorizmu se nebojíme

Výsledky| studie| naznačují,| že| pojistitelé| se|přestávají| bát| terorizmu.| Je| to| zřejmě| způ-sobeno|tím,|že| teroristická| rizika,| i|když| jsou|obtížně|modelovatelná,|jsou|velmi|často|z|po-jistných|krytí|vyloučena|a|expozice|pojistitelů|tomuto|riziku|nejsou|příliš|významné.|

Sociální média a riziko ztráty reputace

Zprávy|se|v|současné|době|šíří|mnohem|rych-leji,|než|tomu|bylo|před|několika|lety.|Svůj|po-díl|na|tom|mají|sociální|média.|Čeští|pojistitelé|vnímají|riziko|ztráty|reputace|jako|méně|zásad-ní,| než| je| tomu|v|případě| jejich| zahraničních|kolegů.| Jeden| z| respondentů| s| nadsázkou|uvedl,|že|pojišťovnictví|má|v|České|republice|už| natolik| špatnou| pověst,| že| to| stěží| může|být| horší,| a| proto| ohodnotil| související| riziko|jako| minimální.| Otázka| pověsti| pojišťoven| je|ale|kritická|zejména|v|životním|pojištění.|Život-ní| pojištění| je| obchod| s| důvěrou.| pokud| ne-bude|celé|odvětví|vnímáno|jako|důvěryhodné,|jen|stěží|získá|dostatek|dlouhodobých|a|loajál-ních|klientů.

Dostupnost kapitálu a řízení pojišťoven

Dostatečné| množství| kapitálu| není| vnímané|jako|příliš|palčivý|problém|ani|v|České|repub-lice,| ani| ve| světě.| pojistitelé| totiž| byli| histo-ricky| kapitálově| velmi| silní| a| většina| z| nich|drží|dostatečné|množství|tichých|rezerv,|aby|

i| do| budoucna| byly| schopni| dodržovat| pře-depsané| kapitálové| požadavky.| pojistitelé| si|ale|velmi|dobře|uvědomují,|že|s|nastupujícím|režimem| Solventnosti| II| se| náhled| na| kapi-tálové|požadavky|zcela| zásadním|způsobem|změní.| kapitálové| požadavky| budou| více|záviset|na|riziku,|kterému|jsou|pojistitelé|vy-staveni,| a| stávající| v| zásadě| deterministický|způsob|výpočtu|přestane|být|používán.|V|kaž-|dém|případě|je|ale|možné,|že|některé|stáva-jící|kapitálově|silné|pojišťovny|tuto|sílu|ztratí,|a| naopak| silnými| se| stanou| některé| z| těch,|které|byly|doposud|vnímány|jako|nedostateč-ně|kapitálově|vybavené.|pojistný|trh|v|České|

republice,| ani| ve|světě,|nezažil| příliš|mnoho|skandálů,| jako| tomu|bylo| v| jiných| sektorech|finančních|služeb|(např.|v|bankovnictví|nebo|v|investičních|fondech).|Vzhledem|ke|stavbě|produktů| životního| pojištění| je| pojišťovnická|analogie| „runu| na| banku“| spíše| teoretickou|možností| než| reálnou| hrozbou.| při| teoretic-kém|bankrotu|neživotní|pojišťovny|bude|ohro-ženo|výrazně|méně|klientů,|než|by|tomu|bylo|v|případě|banky,|kdy|dopady|pocítí|prakticky|každý| z| nich.| V| případě| problémů| některé|z|pojišťoven|v|minulosti|se|zatím|vždy|poved-lo|sehnat|jiného|pojistitele,|který|byl|ochoten|uvolněný| pojistný| kmen| převzít.| Vzhledem|k| relativně| velmi| dobré| stabilitě| pojistného|sektoru| tudíž| není| vnímáno| neadekvátní| ří-zení|pojišťoven| jako|významná|hrozba,|ať|už|v|České|republice,|nebo|v|zahraničí.|

Dobře hlídané hrozby

Účastníci|průzkumu|uváděli|řadu|dalších|hro-zeb,| které| jsou| pro| pojistný| sektor| zásadní,|nicméně| trh| je| na| ně| dobře| připraven.| Jde|například|o| rizika|nesprávného|nastavení|ak-tuárských| předpokladů| nebo| o| těžké| konce|(ve| smyslu| hustoty| pravděpodobnosti)| ně-kterých| odpovědnostních| pojištění.| Rovněž|otázka|distribuce|pojištění|není|vnímaná|jako|něco| příliš| ovlivněného| moderními| způso-by| prodeje.| Řada| respondentů| se| shoduje|na|tom,|že|pojištění|je|tradičním|produktem,|který|se|bude|ještě|dlouho|prodávat|tradiční-mi|distribučními|kanály.|Specificky|pro|životní|pojištění| vždy| platilo,| že| se| spíše| prodává,|než|kupuje,|a|od|toho|je|odvislý|i|způsob|dis-tribuce.| elektronický| prodej| pojištění| přes|nejrůznější| srovnávače| je| spíše| variantou|prodeje|retailových|neživotních|produktů.|Až|na|výjimky|ale|nejde|o|stěžejní|distribuční|ka-nál.| prodej| pojištění| přes| sociální| sítě| nebo|nejrůznější| slevové| portály| zatím| málokdy|opustil|rovinu|úvah.

Připravenost našich pojišťoven

Míra| připravenosti| českého| pojistného| trhu|na|nejrůznější| hrozby| je|podle| výsledků|prů-zkumů|nižší,|než|je|světový|průměr.|V|měřít-ku,|kde|„1“|znamená|nepřipraven|a|„5“|velmi|dobře| připraven| dosáhnul| český| pojistný| trh|hodnoty| 2,57,| zatímco| světový| průměr| je|2,95.| Český| pojistný| trh| se| neustále| rozvíjí|a|v|porovnání|s|předchozími|studiemi|se|ale-spoň|co|do|obav|blíží|trhu|světovému.|určitá|lokální|specifika|daná|ať|už|naší|geografickou|lokalitou|(přírodní|katastrofy|a|klimatické|změ-ny)| nebo| třeba| legislativními| specifiky| (nový|občanský|zákoník)|však|přetrvávají.

Míra připravenosti českého pojistného trhu

na nejrůznější hrozby je podle výsledků průzkumů nižší,

než je světový průměr.

Page 44: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

44 pojistný|obzor||3/2013||||||Insurance Digest

|| Insurance|Digest

What Is Internal Audit

Institute| of| Internal| Auditors| defines|Internal| Audit| in| its| professional| practices|Framework| (that| is| mandatory| for| all|professionals)| as| follows:| Internal| Auditing|is| an| independent,| objective,| assurance| and|consulting|activity|designed|to|add|value|and|improve| organization’s| operations.| It| helps|an| organization| accomplish| its| objectives| by|bringing| a| systematic,| disciplined| approach|to| evaluate| and| improve| the| effectiveness|of|risk|management,|control|and|governance|processes.| So| that| the| IA| fulfils| well| all| its|tasks,| its| position| in| the| company| must| be|correspondent| with| its| importance| in| the|organisational|structure| in|the|company.|The|IA|evaluates|all|the|activities|of|the|company,|all| its| procedures| and| processes,| so| it|cannot| be| a| part| of| any| other| department.|Its| independence| is| secured| e.g.| so,| that| it|is| liable|directly| the|Board| (or| even|only| the|Supervisory| Board),| which| approves| the|year| and| strategic| plan| of| audit| activities,|to| which| there| are| handed| in| the| summary|annual| reports|on|audit|activities,|and|which|approves| the| results| of| the| particular| audit|events,|which|orders|extraordinary|audits|and|adopts|decisions|on|carrying|out|the|changes|proposed|by|internal|audit.|

Internal auditors for 21 centuryAt|the|beginning|of|the|new|millennium|there|are| significant| changes| in| all| the| spheres|of| our| lives| and| so| there| is| a| change|of| the|structure|of|the|demands|on|changes|of|our|society.| So| that| the| internal| audit| is| able| to|follow|the|latest|development,|to|respond|to|new|atmosphere|and|so|that|it|gets|a|part|of|long-term|strategic|planning|of|the|company,|it| has| to| keep| pace| with| the| development,|to| develop| all| the| time| and| to| pay| attention|

to|high|professional|level|of|all|the|members|of| its| team.| Regulatory| changes,| economic|headwinds| and| the| interconnectivity| of|business|require|most|companies|to|operate|in| a| more| agile| manner| so| they| can| quickly|dodge| threats| and| exploit| opportunities.|This| dynamic| forces| internal| audit| –| which|is| responsible| for| providing| assurance| on|

internal| controls,| risk| management| and|corporate| governance| as| well| as| consulting|services|to|the|business|–|to|remain|strongly|informed| of| the| latest| global| developments|affecting| the| company| and| of| how| the|company| intends| to| respond| to| external|drivers|of|change.|Internal|audit|professionals|are|expected|to|operate|with|the|same|agility|that| their| companies| need| to| exhibit| amid|ongoing|external|volatility.

Such an internal audit should focus at least on:

•||Sharpening|of|its|focus|on|risk|management,|corporate| governance,| compliance|processes,|process|management| including|ethic|and|social|questions.

•||Conducting|a|More|Responsive|and|Flexible|Risk-based| Audit| plan| for| short| (1| year)|and|long|(3|years)|period|of|time,|take|into|account| extraordinary| actions| mirroring|extraordinary| or| unexpected| risks| or|situations.

•||Developing|of|a|strategic|vision|for|Internal|Auditing.

•||excellent| Auditing| team,| high| level| of|training,|top|talent|development,|using|new|audit|technologies|and|tools.

Now,| let’s| have| a| more| detailed| look| at| the|fact,| that| is| hidden| in| the| expression| of| an|excellent| audit| team|which| is| a| key| to|good|audit| results,| and| which| then| significantly|

influences|not|only|the|financial|stability|of|the|company.|As|the|evolution|of|the|internal|audit|function| accelerates,| the| portfolio| of| skills|and| attributes| that| determines| professional|success| transformation.| Technical| skills|remain| absolutely| necessary,| but| they| are|no| longer| sufficient|on| their| own.|The|most|effective| “Internal| Auditor| of| the| Future”|possesses| a| broad| range| of| non-technical|attributes|considered|as|soft|skills|in|addition|to|deep|technical|expertise.

Flexibility and volatility

Flexibility|and|volatility|of| internal|audit|team|is|one|of|the|most|required|skills.|Audit|plan|can| change| in| the| middle| of| the| current|quarter|now,|and|sometimes|it|even|changes|on| a| day-to-day| basis| mainly| because| of|the| unexpected| situation| in| the| company| or|sometimes|in|regulation|or|in|society.|Although|these| changes| rarely| qualify| as| complete|overhauls,| they| still| require| sudden| shifts| in|time|management|and|human|resources|and|a|high|degree|of|flexibility.|The|drivers|of|this|volatility|are|well-known.|The|pace|of|global|regulatory|changes|has|remained|swift|since|

ING. MONIKA JURÁŠOVÁ, CIA / SENIOR INTERNAL AUDITOR / KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S / VIENNA INSURANCE GROUP

In|my|contribution,|I|would|like|to|focus|on|one|of|several|tools|which|can|be|used|by|companies|for|securing|of|their|stability,|for|securing|of|their|financial|health,|for|discovering|of|their|potential|and|for|their|growth.|And|such|a|tool|could|be|the|internal|audit.1|

inTernal audiT: effecTive Tool for comPany STabiliTy

1||The|information|below|is|the|result|of|my|own|approach|and|it|has|nothing|in|common|with|the|attitude|and|opinions|of|my|company.

The contribution of internal audit for the company

depends directly on the quality of the audit team,

as well as on the support of the management and

company owners.

Page 45: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Insurance Digest||||||pojistný|obzor||3/2013 45

the| passage| of| Sarbanes-Oxley| and| similar|legislation| and| regulations| around| the| world|more|than|a|decade|ago.|The|Dodd-Frank|Act|in| the| united| States,| Solvency| II| in| europe|(and| possibly| in| China,| which| is| considering|a|similar|framework)|the|european|union|(eu)|Data|protection|Directive,|among|many|other|new|and|emerging| rules|changes,| represent|only| the| latest|compliance|challenges.|More|rules| changes| are| inevitable.| If| internal|auditors| are| to| help| improve| the| company,|their| most| important| capability| may| boil|down| to| understanding| (and| responding| to)|the|reality|that|the|world,|and|its|companies,|are| changing| constantly| and| quickly| as| new|risks| can| emerge| virtually| overnight.| Given|the| pace| and| magnitude| of| change,| agility|and|flexibility|are|far|from|the|only|attributes|leading|audit|executives|seek.|

Soft skills

IntegrityInternal|auditors|have|a|professional|mandate|to|exhibit|personal| integrity|as|well|as| trust,|independence,|objectivity|and|similar|qualities|in| all| of| their|work.|When|hiring,|developing|and| promoting| internal| audit| professionals|Chief| Audit| officers| evaluate| the| degree| to|which| internal| auditors| demonstrate| the|ability|to|fulfill|this|mandate.|Integrity|requires|confidence,| as| well| as| balance.| Resiliency|represents| another| facet| of| integrity.|Regardless| of| the| strength| of| a| company’s|business| processes| and| organizational|

culture,| there| will| be| times| when| managers|cringe|when|internal|audit|calls|them.|people|may| push| back| on| you| or| they| may| not| be|completely|forthright,|especially|in|situations|in|which|someone|has|not|done|a|good| job|and|you|have|to|be|tough|and|resilient|in|those|scenarios|so|that|you|can|push|through|all|of|the|resistance|and|then|work|with|people| in|a|constructive|manner.

Relationship buildingOne|of|the|most|pervasive|objectives|across|all|internal|audit|functions|consists|of|cultivating|trust| and| respect| with| other| professionals|throughout| the| business.| The| need| to|develop| healthy,| deep| relationships| with| all|levels|of| the|business| takes| time.|The|most|successful| internal|audit|professionals| invest|countless|hours|building|trust|throughout|the|organization.| effective| relationship-building|requires| several| other| attributes,| including|business|acumen,|knowledge|of|the|company|(and| its| risks),| persuasion| and| empathy.|Internal|auditors|should|be|able|to|walk|in|the|shoes|of|the|business|people|they|audit.

Partneringeffective| partnering| depends| on| auditors’|service| orientation.| Service-oriented| refers|to| the| ability| to| go| out| and| execute| via|partnership|with|the|business|and|operational|leaders.|As|an|internal|auditor,|I|need|to|know|what|these|leaders’|projects|are,|what|they’re|spending|their|money|on,|their|top|risks|and|their|emerging|risks.|And|I|need|to|bring|that|understanding|into|my|audit|plan|because|this|

is| proactive| risk| coverage| and| the| business|leaders|see|value.|At|the|same|time,|I|need|to|remain|balance|between|providing|customer|service| and| meeting| all| of| my| regulatory|requirements.

KomunikaceWhile| effective| communications| have| long|qualified|as|a|valuable|internal|audit|attribute,|the|nature|of|organizational|communications|is|changing|rapidly.|Driven|by|the|emergence|of|social|media|as|well|as|the|ever-increasing|supply|of|organizational|data|and|information,|this|transformation|places|fresh|demands|on|internal| audit| professionals.| It| is| important|to| note| that| effective| communication| skills|extend|beyond|well|written|reports|and|into|verbal|communication|skills.|Very|few|people|in|the|company|look|at|anything|internal|audit|writes|other|than|the|audit|report.|The|audit|report|is|the|only|document|depicting|a|1,000|hour| audit,| so| we| need| this| document| to|sing| a| beautiful| song.| Making| the| audit|report|hum|requires|sharp|written|skills|that|convey| a| crystal-clear| message| in| as| few,|well-chosen| words| as| possible.| Internal|audit’s| reports| also| represent| an| extension|of| its| brand.| Besides| conveying| factual|information,|the|tone|should|inspire|trust|and|credibility,|as|well|as|demonstrate|a|service|orientation.|We|have|instantaneous|access|to|powerful| information| that|can|help|us|show|our| partners| trends,| tolerance,| concerns|and| much| more.| If| you| put| this| information|in|a|spreadsheet|with|40|columns|and|2,000|rows| and| ask| partners| to| digest| it,| their|

Illus

trat

ion

phot

o: D

ream

stim

e.co

m

Page 46: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

46 pojistný|obzor||3/2013||||||Insurance Digest

interest|will|be,|at|best,|subdued.|However,|if|you|inject|that|information|into|the|right|visual|analytic| it| can| inspire| a| compelling| reaction|right|away.

TeamworkThe|highly| integrated|nature|of| the|business|processes| internal| audit| examine| requires|intensive| collaboration| among| internal|auditors| with| different| areas| of| expertise.|Consider| the| derivatives| process| in| the|treasury| department| of| our| insurance|company,| for| example.| Internal| audit| must|apply| knowledge| of| the| back-office| end|(e.g.,|accounting),| the|middle|of| the|process|(e.g.,| IT| systems| and| Stock| exchange| tools|as| a|Bloomberg| is)| and| the| front|end|of| the|process| (e.g.,| math| models,| capital| markets|and| liability| knowledge).| Auditors| have| to|know|on|the|top|level| legal|requirements|for|insurance| industry| with| regard| investment|possibilities| and| limits.| These| areas| of|expertise| typically| reside| in|several|different|internal| auditors| who| must| collaborate| to|deliver|seamless|service.

DiversityChanging|demographics|and|the|accelerating|pace| of| globalization| require| internal| audit|functions| to| influence| and| consult| with|a| larger| variety| of| ethnicities,| nationalities,|ages,| cultures| and| subcultures| within|their| companies.| Chief| audit| executives|emphasize| the| need| to| manage| diversity|in| a| comprehensive| sense| –| one| that| also|addresses| different| thinking| and| learning|styles.| Diversity| of| thought,| experience| and|generational| differences| are| also| critical.|Internal| auditors| could| be| working| with| four|generations,|and|must|learn|how|to|flex|their|styles|to|communicate|with|each|person|they|interact|with| to| recognize| those|differences.|Developing|diversity|competencies| is|critical|today.| As| an| auditor,| you| need| to| make|sure| you| have| the| sensitivity| and| flexibility|necessary| to| understand| and| adapt| to| so|many|different|kinds|of|thinking|and|learning|styles|in|the|global|workforce.

Continuous learningThere| is| so| much| we| need| to| learn| simply|from|a|business|standpoint,|never|mind|from|a| technical|standpoint,|and|never|mind| from|a| leadership| or| interpersonal| standpoint.|The| internal| audit| leaders| of| the| future| will|be| sponges| for| knowledge.| As| internal|audit| leaders| today,| I| believe| it| is| our| duty|to| convince| people| that| they| must| become|lifelong|learners.To| thrive| in| the| future,| internal| auditors|should| understand| the| attributes| and| skills|that| leading| internal| audit| functions| value|and| then| seek| out| assignments,| projects|

and| development| opportunities| (both| formal|and| informal| as| well| as| inside| the| company|and| on| their| own| time)| that| enable| them| to|cultivate| these| qualities.| In| short,| internal|auditors| should| apply| as| much| effort| and|precision|to|the|acquisition|and|development|of|non-technical|attributes|that|they|currently|apply|to|the|enhancement|of|their|traditional|internal|auditing|expertise.

Efficient tool

The|basic|question|is:|„Why|to|have|an|own|internal|audit?“|Does|it|really|help|to|improve|the| work| of| the| company,| can| it| show| new|ways| and| directions| or| is| it| rather| another|necessary| evil,| to| whose| existence| we| are|pushed| by| bureaucratic| law| directives?| This|is| the| basic| question,| which| is| often| asked|by|owners|and|by| the|management|of|each|company.| This| question| is| asked| also| by|regulators|and|supervisors,|who|want|to|refer|to| the| importance| of| internal| audit| (e.g.| by|opening|the|discussion|on|such|questions|so,|as|it|did|FSA|in|January|of|this|year|by|means|of| Chartered| Institute| of| Internal| Auditors|(CIIA)|in|uk,|which|submitted|its|consultation|paper|effective|Internal|Audit|in|the|Financial|Services| Sector| to| all| the| financial| sector).|From|the|point|of|view|of|an| internal|auditor|the|answer| is|outright|and|clear.|Doubtfulnis|and| incertitude|concerning| the|position,| role|and| efficient| work| of| internal| audit| come|sideways|owners|and|management,|that|has|the|ultimate|authority|in|an|organization,|and|that|asks|mostly|the|following|questions:

•||Is|it|worth|to|have|internal|audit|at|all?•||Are| our| internal| auditors| professional|

enough?|•||Do| they| sufficiently| know| the| law| of| the|

particular|country|as|well|as|european?•||Do| they| sufficiently| know| the| financial|

market,|processes|in|the|company|and|the|position|of|main|competitors?

•||Do|they|have|sufficient|education|and|they|educate|themselves|continuously?

•||Are| they| able| to| negotiate| with| the|management|on|appropriate| level,| do| they|have|sufficient|communicative|abilities?

•||Are| they| able| to| analyse| the| found| facts|well,| to| carry| out| appropriate| conclusions|and|to|present|them|in|an|appropriate|way?

•||Are| the| internal| auditors| able| to| identify|and|analyse|all|the|main|risks,|are|they|able|to| cooperate| with| the| departments| of| risk|management,|compliance|and|others?

•||Is| it|able|to|recognize|important|processes|and|risks|from|the|less|important?

•||And|what|is|the|most|important|–|are|they|able| to| enforce| their| findings| in| life| (via|binding|decision|of|the|board|of|directors|or|

supervisory|board)|and|to|propose|efficient|procedures|for|risk|management?|

This| is| a| vast| range| of| demands| and| skills,|which| are| put| above| the| internal| audit| and|which| must| be| necessarily| fulfilled| to| prove|to| its| management| and| owners,| that| it| is|an| important| part| of| the| company| and| that|brings| a| real| added| value| to| the| common|work|of|the|company.|And|in|which|way|is|it|possible|to|prove|that?|It|can|be|proved|only|by| every| day| hard| work| of| all| the| team| and|by| its| leading| and| especially| by| the| results|of| its|work,|by|the|topics,|which|are|opened|by| internal| audit,| by|qualitative| changes| and|especially| by| quantitative| enumerating| of|benefits|or|savings,|because|the|language|of|the| management| are| the| numbers.| Internal|auditing’s| value| is|measured|by| its| ability| to|drive| positive| changes| and| improvement| as|well.|It|is|quite|complicated|but|it|is|possible.|It| is|necessary|to|count|on|the|fact,|that|the|results| are| not| visible| immediately| but| in|a| longer| time|period.|At| the|end|of| the|day,|we’re|not|paid|by|the|audit|reports|or|by|the|audit| findings.| We’re| paid| by| how| we| can|make|the|company|better.

Company approach

Despite| all| these| facts,| the| results| of| the|work|of|the|audit|team|can|be|very|different|in|various|companies|even|though|it|has|the|same|approach|to|all|of|them.|The|perception|of| the| internal| audit| is| rather| different.|One| company| adopts| the| audit| as| its| own|part,| it| connected| the| internal| audit| into| its|structures| and| processes,| it| defined| and|takes| advantage| of| active| cooperation| with|risk| management| and| other| departments| of|the|company,|it|welcomes|internal|audit|work|and|uses|it|up|to|the|maximum.|It|has|based|its| long-term| development| on| the| concept|of| enterprise| risk| management| and| audit|and| checking| roles| are| directly| integrated|in| this| system| as| in| dependent| evaluation|and|security|on|fulfilling|and|adhering|to|the|proposed| strategy.| Audit| negotiates| directly|with| the| management| of| the| company| and|the|board|of|the|company.|Another|company|supports|and|understands|the|role|of|internal|audit,|the|board|discusses|and|decides|on|the|particular| findings.|And| in| the| last|company,|internal|audit|it|tolerated|as|a|necessary|duty|given| by| the| law,| even| though| there| are| no|obstacles|developed|for|its|work.|The|results|are| negotiated| by| the| board,| but| only| partly|formally|and|audit|has|no|significant|support|here.| If| you| ask| the| question,| what| the|results| of| these| companies| are,| measured|in| the| percentage| of| the| written| premium|growth,| you| can| find| the| answer| easily| by|yourselves.|

|| Insurance|Digest

Page 47: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

Na aktuální téma||||||pojistný|obzor||3/2013 47

Důkladný scouting soupeřů…

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Faul!!!

Nechyběly ani fanynky!

Mužstvo ČAP, ČKP & SUPIN zabojovalo!POJISTNý OBZOR

Odborný|čtvrtletník|českého|pojišťovnictví

www.pojistnyobzor.cz

3/2013

Ročník XC

|

Vydavatel:|Česká|asociace|pojišťoven|

Redakční rada:

prof.|Ing.|Jaroslav|Daňhel,|CSc.,|Mgr.|Ondřej|karel,||

Ing.|Josef|keller,|Marcela|kotyrová,||

Ing.|Marcela|Machová,|Ivana|Menclová,||

Ing.|Jaroslav|Mesršmíd,|CSc.,|phDr.|Miloš|Novák,|

Ing.|Tomáš|Síkora,|MBA,|Ing.|eva|Svobodová,||

Jaroslava|Fašková,|JuDr.|Zuzana|Hlaváčková,||

Milan|káňa,|RNDr.|petr|Jedlička,|ph.D.

Šéfredaktor:|Mgr.|Jan|Cigánik

Adresa:|Gemini|B,|Na|pankráci|1724/129,||

140|00||praha|4

Telefon:|(+420)|222|350|161

Fax:| (+420)|221|413|400|

E-mail:|[email protected]

Grafická|úprava,|sazba,|litografie:|eNTRe|s.r.o.,|

Chodovecké|náměstí|8,|141|00||praha|4|

Tisk:|Východočeská|tiskárna|spol.|s|r.o.,||

Husovo|náměstí|54,|533|04||Sezemice|(okres|pardubice)

ISSN 0032-2393

Distribuce, objednávky a předplatné přijímá jménem

vydavatele:

SeND|předplatné,|Ve|Žlíbku|1800,|hala|A3,|193|00||

praha|9|–|Horní|počernice

E-mail:|[email protected]|

Telefon:|(+420)|225|985|225

Fax:|| (+420)|225|341|425

GSM:|| (+420)|777|333|370

SMS:|| (+420)|605|202|115

www.send.cz|

Předplatné na Slovensku:

Magnet|press,|Slovakia|s.r.o.

Šustekova|8,|851|04|Bratislava

Telefon:|(+421)|267|201|921

E-mail:|[email protected]

www.press.sk

Evidenční číslo:|Mk|ČR|e|1060.

Inzerce:|Veškeré|informace|podá|redakce.

Nevyžádané|rukopisy|nevracíme.

Přetisk:|povolen|pouze|se|souhlasem|redakce|a|při|

zachování|autorských|práv.

©|Česká|asociace|pojišťoven

www.cap.cz|

Cena výtisku:|78|kč

Roční předplatné:|250|kč

pojistný|obzor|je|členem|Mezinárodní|organizace|

odborného|pojišťovacího|tisku.

www.piassurance.eu

Encyklopedický slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví

Česká|asociace|pojišťoven|zveřejnila|kon-cem|července|2013|na|svých|webových|stránkách| www.cap.cz| encyklopedický|slovník| pojmů| z| oblasti| pojišťovnictví.|Slovník|obsahuje|výklad|téměř|1|000|poj-mů|z|různých|oblastí|pojištění|a|pojišťov-nictví.| Jako| vzdělávací| pomůcka| může|posloužit| zejména| zaměstnancům| pojiš-

ťoven,| osobám|vstupujícím|do|oboru|pojišťovnictví,| studentům| i| pedagogům|a|další| odborné|veřejnosti,|která|se|při|své|činnosti|zabývá|pojištěním|a|pojišťovnictvím.|Asociace|chápe|ency-klopedii|jako|otevřenou|v|tom|smyslu,|že|ji|bude|třeba|aktualizovat|a|průběžně|doplňovat.|Sou-činnost|s|uživateli|bude|v|tomto|směru|vítaná.

Společnost|Aon|Benfield|zorganizovala|už|3.|ročník|turnaje|Football|Cup|2013.|po|náročných|bojích|se|z|vítězství|radoval|tým|Allianz,|který|ve|finale|porazil|ČSOB.|Třetí|se|umístila|Česká|pojišťovna.|Společný|mančaft|ČAp,|SupIN,|Čkp|se|po|dobrých|výkonech|dostal|až|do|čtvrtfinále|tohoto|nároč-ného|a|prestižního|turnaje.

Bude to gól?

Souboje tělo na tělo nebyly výjimkou.

Učebnicová placírka...

Fotbal je opravdu tvrdá hra…

Page 48: Ročník 90 2013 · 2016. 5. 12. · Obsah SlOupek Tomáše Síkory EDITORIAL INTERVIEW Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4 Mgr.|Jan|Cigánik

48 pojistný|obzor||3/2013||||||Na aktuální téma