Rozporządzenie o wyrobach budowlanych CPR: Deklaracja .Rozporządzenie o wyrobach budowlanych jasno

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rozporządzenie o wyrobach budowlanych CPR: Deklaracja .Rozporządzenie o wyrobach budowlanych jasno

Rozporzdzenie o wyrobach budowlanych CPR: Deklaracja waciwoci uytkowych

oraz oznakowanie CE

REYNAERS ALUMINIUM NV/SA Oude Liersebaan 266 B-2570 Duffel t +32 15 30 85 00 f +32 15 30 86 00

www.reynaers.com info@reynaers.com

Wytyczne dotyczce

oznakowania CE

CE-Guideline1304_PL.doc of 27/11/2013 str. 2/17

1. Wstp

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczce zobowiza prawnych zwizanych z wprowadzaniem wyrobw budowlanych (takich jak okna, drzwi czy ciany kurtynowe...) do obrotu. Obowizki zwizane z wprowadzaniem wyrobw budowlanych do obrotu reguluje Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporzdzenie to jest znane jako Rozporzdzenie o Wyrobach Budowlanych (CPR). Peny tekst rozporzdzenia w jzyku angielskim jest dostpny pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htmw wersji polskojzycznej na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2013 r. Rozporzdzenie o Wyrobach Budowlanych zastpuje Dyrektyw 89/106/EWG w sprawie wyrobw budowlanych (CPD), ktra do 1 lipca 2013 regulowaa oznakowanie CE wyrobw budowlanych. Niniejszy dokument sporzdzono w oparciu o CPR, wytyczne opracowane razem z Europejskim Stowarzyszeniem Aluminium (EAA) oraz Federacj Europejskich Zwizkw Producentw Okien i cian Kurtynowych (FAECF) oraz informacje zaczerpnite z odpowiednich norm wyrobw.

2. CPR - oglne informacje i zasady

Rozporzdzenie o wyrobach budowlanych okrela warunki wprowadzania do obrotu lub udostpniania na rynku wyrobw budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyraania waciwoci uytkowych wyrobw budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach. Wymagania, ktre dany wyrb musi speni dla jego zamierzonego zastosowania s okrelone w zharmonizowanych normach (hEN, szerzej znanych jako normy wyrobu). Opublikowano nastpujce normy zharmonizowane:

hEN 14351-1: Okna i drzwi - Norma wyrobu, waciwoci eksploatacyjne - Cz 1: Okna i drzwi zewntrzne bez waciwoci dotyczcych odpornoci ogniowej i/lub dymoszczelnoci.

hEN 13830: ciany osonowe - norma wyrobu. Jeli wyrb budowlany jest objty norm zharmonizowan lub wydano dla niego europejsk ocen techniczn (EOT), producent powinien wystawi deklaracj waciwoci uytkowych (DoP) wprowadzajc wyrb do obrotu.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htmhttp://www.transport.gov.pl/files/0/1789808/RozporzdzenieParlamentuEuropejskiegoiRadyUENr305zdnia9marca2011r.pdfhttp://www.transport.gov.pl/files/0/1789808/RozporzdzenieParlamentuEuropejskiegoiRadyUENr305zdnia9marca2011r.pdf

CE-Guideline1304_PL.doc of 27/11/2013 str. 3/17

Producent powinien take umieci na wyrobie oznakowanie CE. Istniej rne poziomy oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych (AVCP). Znaczy to, e w zalenoci od poziomu oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych, niektre zadania moe wykona sam producent, a inne musz by wykonane pod nadzorem strony trzeciej. Podzia zada przedstawiono w Tabeli 1. System oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych jest okrelony w odpowiedniej normie zharmonizowanej dla danego wyrobu. Na przykad, dla standardowych okien/drzwi bez dodatkowych wymogw bezpieczestwa takich jak wymg odpornoci ogniowej i/lub dymoszczelnoci, zastosowanie ma system 3.

Zadanie System oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych

4 3 2+ 1 1+

Zadania producenta

Wstpne Badanie Typu (ITT) X X

Zakadowa Kontrola Produkcji (ZKP) X X X X X

Badanie wyrobu gotowego X X X

Zadania Jednostki Notyfikowanej

Wstpne Badanie Typu (ITT) X X X

Wstpna inspekcja ZKP X X X

Cigy nadzr, ocena i akceptacja ZKP X X X

Badanie sondaowe gotowego wyrobu X

Tabela 1: Systemy oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych

Pastwa czonkowskie wyznaczaj punkty kontaktowe ds. wyrobw budowlanych. Zadaniem punktw kontaktowych jest dostarczanie informacji odnonie wymaga dotyczcych wyrobw budowlanych w danym kraju. Lista punktw kontaktowych jest dostpna pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/cpr-nat-contact-points_en.pdf W Polsce jako Punkt Kontaktowy ds. Wyrobw Budowlanych wyznaczony zosta Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego: http://www.gunb.gov.pl/punkt_kontaktowy/index_pp.php Rozporzdzenie o wyrobach budowlanych jasno okrela obowizki producenta. Producent, ktry sporzdza deklaracj waciwoci uytkowych jest odpowiedzialny za to, by wyrb spenia deklarowane waciwoci uytkowe. O ile brak wskaza, e jest inaczej, pastwa czonkowskie przyjmuj, e deklaracja zgodnoci jest dokadna i wiarygodna. Znaczy to, e jeli deklaracja

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/cpr-nat-contact-points_en.pdfhttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/cpr-nat-contact-points_en.pdfhttp://www.gunb.gov.pl/punkt_kontaktowy/index_pp.php

CE-Guideline1304_PL.doc of 27/11/2013 str. 4/17

waciwoci uytkowych jest sporzdzana zgodnie z zasadami okrelonymi w rozporzdzeniu i wyrb uzyska stosowane oznakowanie CE w jednym pastwie, deklaracja i oznakowanie powinny zosta uznane w innym pastwie bez potrzeby przeprowadzania dalszych bada, jeli wyrb spenia wymagania obowizujce w tym pastwie.

3. Obowizki producenta

Producent, wprowadzajc wyrb budowlany do obrotu, powinien sporzdzi deklaracj waciwoci uytkowych oraz umieci na wyrobie oznakowanie CE. Poprzez umieszczenie oznakowania CE, producent bierze na siebie odpowiedzialno za zgodno wyrobu z deklarowanymi waciwociami. W celu sporzdzenia deklaracji waciwoci uytkowych, producent powinien przygotowa dokumentacj techniczn opisujc wszystkie istotne elementy, aby wykaza, e wyrb spenia deklarowane waciwoci uytkowe. W przypadku wykorzystywania Wstpnych Bada Typu Reynaers (raporty z bada), odpowiednie strony instrukcji dotyczcej produkcji i wytwarzania lub odnoniki do odpowiednich stron takich instrukcji mog stanowi cz dokumentacji technicznej. Dokumentacj techniczn naley przechowywa wraz z kopi deklaracji waciwoci uytkowych przez 10 lat po wprowadzeniu wyrobu do obrotu. W przypadku wykorzystywania wynikw bada systemodawcy (Kaskadowe ITT), producent musi posiada zgod systemodawcy na wykorzystanie wynikw bada. W praktyce zgod zapewnia si poprzez umow z Reynaers, ktra pozwala producentowi na wykorzystanie wynikw bada typu przeprowadzonych przez Reynaers. Jeli istnieje uzasadnione danie ze strony kompetentnego organu krajowego odpowiedzialnego za nadzr rynku, producent powinien by w stanie wykaza, e wyrb spenia deklarowane waciwoci uytkowe. Moe si to odby w oparciu o dokumentacj techniczn. Kademu wyrobowi naley nada niepowtarzalny kod identyfikacyjny, aby zagwarantowa jego identyfikowalno. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny powinien by umieszczony na wyrobie, a gdy nie jest to moliwe, moe by umieszczony na opakowaniu. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny musi si znale w deklaracji waciwoci uytkowych wyrobu. Producent powinien by wyranie wspomniany na wyrobie lub opakowaniu. Notka identyfikacyjna powinna zawiera nazw, nazw zastrzeon lub znak handlowy zastrzeony oraz adres kontaktowy producenta. Adres kontaktowy powinien wskazywa na jeden punkt kontaktowy, w ktrym mona si skontaktowa z producentem. Jeli producent ma powody, by uwaa, e wprowadzony przez niego do obrotu wyrb budowlany nie jest zgodny z deklaracj waciwoci uytkowych, natychmiast podejmuje konieczne rodki naprawcze, w celu zapewnienia zgodnoci wyrobu.

CE-Guideline1304_PL.doc of 27/11/2013 str. 5/17

Producenci musz przestrzega przepisw dotyczcych deklarowania obecnoci substancji niebezpiecznych. Zgodnie z rozporzdzeniem, jeli masa substancji niebezpiecznych stanowi wicej ni 0.1% wyrobu (okna, drzwi, ciany kurtynowej...) naley przekaza stosown informacj. W przypadku wyrobw dostarczanych przez Reynaers taka informacja znalazaby si w paszporcie danego produktu. Do wyrobw powinna by doczona instrukcja obsugi oraz informacje dotyczce bezpieczestwa zwizane z uywaniem wyrobu. Informacje te musz by dostarczone w jzyku okrelonym przez dane pastwo czonkowskie. Producent powinien dostarczy instrukcj konserwacji produktu, aby zapewni utrzymanie deklarowanych waciwoci uytkowych.

4. Deklaracja waciwoci uytkowych

4.1 Zawarto deklaracji waciwoci uytkowych

Deklaracja waciwoci uytkowych powinna zawiera nastpujce informacje:

Numer deklaracji

Okrelenie wyrobu, dla ktrego deklaracja zostaa sporzdzona (np. nazwa systemu)

System oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych w oparciu o ktry sporzdzono deklaracj

Datowane odniesienie do odpowiedniej normy wyrobu w oparciu o ktr sporzdzono deklaracj (np. hEN 13830:2003)

Zamierzone zastosowanie wyrobu

Wykaz zasadniczych charakterystyk okrelonych w zharmonizowanych normach dla okrelonego zamierzonego zastosowania

Waciwoci uytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk odpowiednich dla zamierzonego zastosowania

Jeli podawanie waciwoci uytkowych nie jest wymagane, mona uy liter NPD (waciwoci uytkowe nieustalone).

Numer identyfikacyjny odpowiedniej dla danej deklaracji jednostki notyfikowanej

Jeli to konieczne, informacj dotyczc substancji niebezpiecznych.

Deklaracja odpowiedzialnoci i podpis.

Przykadowa deklaracja znajduje si w Zaczniku 1.

4.2 Dostarczanie deklaracji waciwoci uytkowych

Kopia deklaracji waciwoci uytkowych powinna by udostpniona w formie papierowej bd elektronicznej (np. w pliku pdf). Gdy partia tego samego wyrobu jest dostarczana jednemu