Rozwiązania dla smart factory - ?· Technologie cyfrowe pozwalają realizować innowacyjne modele biznesowe…

Embed Size (px)

Text of Rozwiązania dla smart factory - ?· Technologie cyfrowe pozwalają realizować innowacyjne modele...

inject 4.0Rozwizania dla smart factory

Wykorzystanie penego potencjau produkcji dziki ENGEL inject 4.0

Stae zwikszanie korzyci dla klientw to od dawna naj-waniejszy cel ENGEL. Niezalenie od tego, czy chodzi o pen integracj peryferiw, automatyzacj dostosowan do konkretnych potrzeb, czy te wprowadzenie nowej generacji jednostek steruj-cych CC300 naszym gwnym celem rozwoju jest zoptymalizo-wane gniazdo produkcyjne.

Teraz nadszed czas, aby kontynuowa t ciek rozwoju. Wyzwania przyszoci staj si coraz bardziej zoone ale roz-wizania musz pozosta proste. Iwanie tutaj wkraczamy z in-ject 4.0, towarzyszc naszym klientom na drodze do poczonej wsie isamooptymalizujcej si produkcji metod wtryskiwania.

W trzech dostosowanych do siebie obszarach oferujemy odpowiedni technologi i infrastruktur, dziki ktrej mo-na stworzy inteligentny park maszynowy iwykorzysta cay po-tencja produkcji:

smart machine zwikszenie stabilnoci procesu iwzrost

jakoci dziki samoregulujcym si systemom

smart service maksymalizacja dostpnoci dziki

inteligentnym narzdziom do monitorowania izdalnego wsparcia serwisowego

smart production zapewnienie wysokiej produktywnoci

dziki systemowi MES, dedykowanemu do produkcji metod wtrysku

2

Wiksza stabilno, wysza jako smart machine

Termin smart machine oznacza samoregulujce si wtry-skarki i roboty ENGEL, ktre wykrywaj nawet najmniejsze odchylenia w warunkach produkcyjnych. Inteligentne systemy wspomagania na bieco ustalaj wtrakcie produkcji, sugeruj lub automatycznie ustawiaj optymalne parametry produkcyjne. Dziki temu operatorzy wtryskarek otrzymuj idealne wsparcie rwnie wprzypadku bardzo zoonych procesw produkcji.

Zapomoc rozwiza typu smart machine ENGEL mona zawsze wykorzystywa peen potencja maszyny. Warto wic skorzy-sta z powtarzalnej jakoci, wyranie mniejszej iloci wa-dliwych detali, obniajc jednoczenie zuycie energii.

wykorzystanie penego potencjau maszyny dziki aktywnym ipasywnym systemom wspomagania

wsparcie personelu obsugi przy coraz bardziej zoonych procesach

oszczdno czasu przy ustawianiu optymalnych parametrw produkcyjnych, na przykad przy rozruchu maszyny lub zmianie materiau

wiksza stabilno procesu dziki automatycznej kompensacji waha w otoczeniu ina linii produkcyjnej

dusza ywotno iwysza efektywno energetyczna dziki optymalnemu ustawieniu wtryskarki

powtarzalno, rwnie w przypadku wraliwych procesw

Nasze rozwizanie smart machine to:

54

Wiksze wsparcie, wiksza dyspozycyjno smart service

Celem naszych rozwiza smart service jest zminimalizowanie nie tylko wczeniej zaplanowanych, ale rwnie awaryjnych akcji serwisowych. Dziki analizie cigej danych maszynowych nasze prognozujce systemy serwisowania pozwalaj niezawodnie roz-pozna zuycie ioszacowa pozostay okres uytkowania elemen-tw urzdze. Wten sposb mona systematycznie prognozowa awarie, ktre do tej pory byy nieprzewidywalne, uwzgldnia je wharmonogramie utrzymania ruchu iw ten sposb maksymalnie zwikszy dyspozycyjno parku maszynowego. Jeli mimo to dojdzie do nieplanowanego przestoju, decydujce znaczenie bdzie mie sprawna i nieskomplikowana pomoc przez ca dob, na caym wiecie. Nasz serwisowy zesp fa-chowcw dziki usudze zdalnego wsparcia serwisowego e-connect.24 rozwizuje problem paroma klikniciami myszy, a dziki globalnej sieci serwisowej jestemy dostpni rwnie lokalnie, by szybko przywrci sprawno maszyny.

okrelenie pozostaej ywotnoci poszczeglnych elementw maszyny

mniej nieoczekiwanych przestojw i lepsze planowanie wizyt serwisowych, aby zwikszy dyspozycyjno urzdze

krtsze przestoje iszybsze usuwanie bdw dziki wsparciu on-line

maksymalne zabezpieczenie izawsze najlepsza obsuga

Nasza propozycja smart service to:

76

Wsplna sie, wiksza wydajno smart production

wiksza przejrzysto produkcji dziki czeniu we wspln sie parkw maszynowych iwielu zakadw

lepsze wykorzystanie mocy przerobowych i zwikszona sprawno maszyn dziki optymalnemu planowaniu wydajnoci

udokumentowana jako ipowtarzalno produktwspjna koncepcja komunikacji rwnie w przypadku

wyrobw obcego pochodzenia, np. urzdze peryferyjnych

Nasze rozwizanie smart production to:

Rozwizania smart production ENGEL, ktre cz rne ele-menty procesu produkcyjnego, pozwalaj uzyska przejrzy-sto caego systemu. Dziki temu mona optymalnie planowa zasoby, zwikszajc rwnoczenie wydajno.

Za pomoc systemu T.I.G. MES authentig, ktry zosta specjalnie stworzony dla przetwrcw tworzyw, mona przejrzycie wizualizo-wa poczony wsie park maszynowy itak te nim sterowa. W ten sposb na kadym etapie zachowuj Pastwo kontrol nad biec produkcj itym samym osigamy lepsze wyko-rzystanie mocy przerobowych.

98

Nasz wkad wPastwa smart factory inject 4.0

inject 4.0 czy w sobie zalety smart machine, smart production oraz smart service i jest solidn podstaw inteligentnej produkcji uklienta. Dziki poziomej ipionowej integracji danych kady modu inject 4.0 moe mie swj wkad wPastwa smart factory.

Pozioma integracja danych gwarantuje pynn wymian i do-stpno istotnych danych w caym acuchu wartoci. Oznacza to systemy produkcyjne Plug & Produce, wktrych mo-na atwiej integrowa dodatkowe urzdzenia ENGEL lub urzdze-nia peryferyjne. Korzyci jest maksymalna elastyczno.

Z kolei integracja pionowa pozwala na spjn komunikacj midzy pojedynczym czujnikiem, wszelkimi urzdzeniami pery-feryjnymi, jak rwnie wtryskark zsystemem MES a po system ERP. Efektem jest najwysza przejrzysto caego procesu pro-dukcji oraz nieosigalna do tej pory baza danych, stanowica podstaw analiz idecyzji.

Celem, ktry sobie postawilimy wzwizku zinject 4.0, jest roz-wj komunikacji ponadsystemowej, dziki ktrej mog Pastwo wykorzysta peen potencja wasnej produkcji.

1110

Praktyczne rozwizania inject 4.0

Rozwizania inject 4.0 ENGEL przybliaj smart factory do prze-mysu tworzyw sztucznych istaj si praktyczn rzeczywistoci. Szereg inteligentnych rozwiza i produktw od lat zapewnia naszym klientom konkurencyjno i elastyczno, przy-noszc im zdecydowane korzyci. Niewane, czy uywamy jednego produktu czy caej gamy: dziki inject 4.0 skorzystamy w kadym przypadku.

smart machine zwikszanie stabilnoci procesu

iQ flow control stae procesy termostatowania wkadych warunkach

iQ weight control inteligentna kompensacja waha w procesie

iQ clamp control inteligentna optymalizacja siy zwarcia

iQ vibration control optymalizacja prdkoci pozycjonowania

smart service zwikszanie dyspozycyjnoci

e-connect portal internetowy usug ENGEL

e-connect.24 szybkie zdalne serwisowanie przez ca dob

e-connect.monitor monitorowanie krytycznych elementw wprocesie

smart production podnoszenie wydajnoci

authentig inteligentny system MES dla przetwrcw tworzyw

1312

Stabilno procesu, wydajno, dyspozycy-jno a jednoczenie najwyszy poziom be-zpieczestwa danych i elastyczno s i po-zostan gwnym motywem przewodnim inject 4.0. ENGEL jest solidnym i niezawodnym partnerem, ktry wsplnie z Pastwem uksztatuje wasz drog do smart factory.

Ksztatowanie przyszoci inject 4.0

Jestemy w rodku transformacji cyfrowej naszej brany, ktra niesie ze sob wiele wyzwa, ale ma rwnie ogrom-ny potencja wasny.

W efekcie kompleksowego powizania technologii i procesw biz-nesowych stoj przed nami wane zadania, jak np. bezpieczestwo danych. ENGEL stawia we wszystkich rozwizaniach na najno-woczeniejsze standardy bezpieczestwa oraz jednolite, pewne i oparte na serwisie interfejsy komunikacyjne, ta-kie jak OPC UA dziki czemu klienci maj zapewnion pynn ibezpieczn produkcj.

Technologie cyfrowe pozwalaj realizowa innowacyjne modele biznesowe ioferuj wiele moliwoci, determinuj jednak nowy sposb mylenia take wENGEL. My sami, bdc uytkowni-kami Przemysu 4.0, znamy te wyzwania zwasnej praktyki icz-sto korzystamy znich przy tworzeniu nowych rozwiza.. Dziki inject 4.0 nie tylko doskonalimy nasze produkty, ale take wspieramy Pastwa wbudowaniu waszego sukcesu idal-szym jego rozwoju.

15

ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Strae 1 | 4311 Schwertberg, AustriaTel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com

PL

2016

-05