Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie turystyczna... · Źródło: Rachunki narodowe 2005 - 2009…

Embed Size (px)

Text of Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie turystyczna... · Źródło: Rachunki narodowe 2005 -...

Rozwj turystyki w Polsce na przykadzie danych

statystycznych

VI Oglnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych

Biaka Tatrzaska, 2 4 czerwca 2014 r.

Wydatki w gospodarce turystycznej

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Do roku 2012 oszacowania Instytutu Turystyki; za 2013 r. oszacowania Departamentu Turystyki na podstawie bada Activ Group

Wydatki cudzoziemcw w Polsce

Wydatki Polakw na podre krajowe

Wydatki Polakw na podre zagraniczne

Wydatki na podre subowe

Wydatki pastwa na turystyk

Rodzaje wydatkw

Mld PLN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Wydatki cudzoziemcw w Polsce 21 20,3 22,4 29,1 28,1 27,8 28,9 31,5 35,7 39,5

Wydatki mieszkacw Polski na

podre krajowe 17,9 15,7 18,9 20,5 23,9 21 21,1 19,9 32,9 37,1

Wydatki mieszkacw Polski na

podre zagraniczne 3,7 4,2 6,8 7,4 9,2 7,9 10,3 6,7 12,9 13,2

Wydatki na podre subowe 9,4 8,8 9,5 10,1 10,7 10,8 10,8 11,3 11,5 11,7

Wydatki pastwa na turystyk 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3

Razem wydatki w gosp. turyst. 54,4 51,5 60,3 70 75 70,7 74,3 72,7 96,4 104,8

Wydatki w gospodarce turystycznej Do roku 2012 oszacowania Instytutu Turystyki; za 2013 r. oszacowania Departamentu Turystyki na podstawie bada Activ Group

Rodzaje wydatkw

Mld PLN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Razem wydatki w gosp. turyst. 54,4 51,5 60,3 70 75 70,7 74,3 72,7 96,4 104,8

PKB zweryfikowany przez GUS 924,5 983,3 1060,0 1176,7 1275,5 1344,5 1416,6 1528,1 1596,4 1635,7

Udzia gosp. turyst. w PKB w % 5,9 5,2 5,7 6,0 5,9 5,2 5,2 4,8 6,0 6,4

Udzia gospodarki turystycznej w PKB Polski

Do roku 2012 oszacowania Instytutu Turystyki; za 2013 r. oszacowania Departamentu Turystyki na podstawie bada Activ Group

5,9

5,2 5,7

6 5,9

5,2 5,2 4,8

6 6,4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Do roku 2012 oszacowania Instytutu Turystyki; za 2013 r. oszacowania Departamentu Turystyki na podstawie bada Activ Group

Procentowy udzia gospodarki turystycznej w PKB Polski

Eksport 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eksport towarw i usug

wg NBP w mld z 427,8 479,6 508,9 530,3 598,1 677,0 621,2 651,3

Eksport turystyczny

(wydatki cudzoziemcw w

Polsce) wg IT

22,4 29,1 28,1 27,8 28,9 31,5 35,7 39,5

Udzia turystyki w

eksporcie 5,2% 6,1% 5,6% 5,2% 4,8% 4,7% 5,7% 6,1%

Udzia turystyki midzynarodowej w eksporcie w latach 2006 2013 w mld PLN

rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki (oszacowania wydatkw

w latach 2005-2011).

22,4

29,1 28,1 27,8 28,9 31,5

35,7

39,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki

(oszacowania wydatkw w latach 2005-2011).

Eksport turystyczny w mld PLN (wydatki cudzoziemcw w Polsce)

Wydatki turystw zagranicznych w Polsce na osob i dzie pobytu

w latach 2009-2013 (w USD)

rdo: oszacowania Instytutu Turystyki i Activ Group.

5,2 6,1

5,6 5,2 4,8 4,7

5,7 6,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki

(oszacowania wydatkw w latach 2005-2011).

Procentowy udzia turystyki w eksporcie

Import 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Import towarw i usug wg

NBP 446,9 513,4 559,5 529,3 624,2 699,4 643,0 642,9

Import turystyczny (wydatki

mieszkacw Polski w

czasie podry

zagranicznych) wg IT

16,1 19,0 18,5 13,5 18,3 11,7 13,8 16,7

Udzia turystyki w imporcie 3,6% 3,7% 3,3% 2,6% 2,9% 1,7% 2,1% 2,6%

Udzia turystyki midzynarodowej w imporcie w latach 2006 2013 w mld PLN

rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki (oszacowania wydatkw w latach

2005-2011).

16,1

19 18,5

13,5

18,3

11,7

13,8

16,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki

(oszacowania wydatkw w latach 2005-2011).

Import turystyczny w mld PLN (wydatki mieszkacw Polski w czasie podry zagranicznych)

3,6 3,7

3,3 2,6 2,9

1,7 2,1

2,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki

(oszacowania wydatkw w latach 2005-2011).

Procentowy udzia turystyki w imporcie

6,3

9,5

5,7

9,8 10,6

19,8

21,9 22,8

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bilans wymiany handlowej z turystyki (export import turystyczny) w mld PLN

rdo: Rachunki narodowe 2005 - 2009 GUS, Bilans patniczy 2010-2011 NBP, Instytut Turystyki

(oszacowania wydatkw w latach 2005-2011).

Ranking konkurencyjnoci gospodarczej sektora turystycznego (T&T Competitiveness Index 2013) od 2009 roku wzrost o 16 pozycji, w tym o 7 pozycji w ostatnim roku

Na pocztku marca wiatowe Forum Ekonomiczne w Genewie opublikowao trzeci edycj raportu na temat globanej

konkurecyjnoci w sektorze turystyki - The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. Pierwszy taki raport ukaza si w

2009 roku. W tegorocznym raporcie, bazujcym na danych z 2012 roku, przedstawiono ranking konkurencyjnoci dla 140 gospodarek wiata. Polska zajmuje w tym zestawieniu 42 miejsce. W 2011 roku za jmowaa 49 miejsce (poprawa o 7

pozycji ), a w 2009 roku - 58 pozycj. Oznacza to, e w cigu minionych czterech lat konkurencyjno polskiej gospodarki

turystycznej znacznie s i poprawia i w porwnaniu do 2009 roku Polska przesuna si w rankingu o 16 miejsc. Peny raport mona znale pod nastpujcym adresem: http://www.weforum.org/reports/travel-tourism-

competitiveness-report-2013

Przyjazdy cudzoziemcw i turystw zagranicznych do Polski w latach 2009-2013 (w tys.)

rdo: oszacowania Instytutu Turystyki i Activ Group.

Liczba przyjazdw turystw zagranicznych do Polski w latach 2009-2013 (w mln)

rdo: oszacowania Instytutu Turystyki i Activ Group.

Struktura wyjazdw krajowych krtkookresowych mieszkacw Polski wedug celw w 2013 r.

rdo: oszacowania Activ Group.

Struktura wyjazdw krajowych dugookresowych mieszkacw Polski wedug celw w 2013 r.

rdo: oszacowania Activ Group.

Struktura wyjazdw zagranicznych mieszkacw Polski wedug celw w 2013 r.

rdo: oszacowania Activ Group.

Wyszczeglnienie 2012 2013

Razem 10,0 12,95

Niemcy 2,55 2,15

Wielka Brytania 0,7 1,2

Wochy 0,8 1,1

Chorwacja 0,35 0,8

Czechy 0,7 0,7

Francja 0,45 0,7

Hiszpania 0,45 0,7

Grecja 0,25 0,55

Sowacja 0,5 0,5

Austria 0,5 0,5

Zagraniczne wyjazdy polskich turystw wedug odwiedzanych krajw

pierwsza dziesitka najczciej odwiedzanych krajw w latach 2012-2013 (w mln)

rdo: oszacowania Instytutu Turystyki i Activ Group.

Turystyczne obiekty noclegowe w 2012 r.

rdo: Turystyka w 2012 r., Wyd. GUS, Warszawa 2013.

BAZA NOCLEGOWA W POLSCE Liczba hoteli wedug kategorii w latach 2010-2013

rdo: GUS (dane wg stanu z dnia 31 VII danego roku).

Liczba osb korzystajcych z obiektw noclegowych zbiorowego zakwaterowania w latach 2009-2013 (w tys.)

rdo: opracowano w Departamencie Turystyki na podstawie danych GUS.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Wo

chy

Wie

lka

Bry

tan

ia

Ch

orw

acja

Nie

mcy

His

zpan

ia

Fran

cja

Gre

cja

Au

stri

a

Po

lska

Irla

nd

ia

Cze

chy

Ho

lan

dia

Ru

mu

nia

Bel

gia

Szw

ecja

W

gry

So

wac

ja

Bu

gar

ia

Po

rtu

galia

Fin

lan

dia

Esto

nia

Dan

ia

Litw

a

So

wen

ia

Cyp

r

otw

a

Luks

emb

urg

Mal

ta

15

7 2

28

8

6 5

97

57 8

08

52

776

45

740

28 4

80

28

00

5

20

36

6

9 48

3

8 0

98

7 6

31

6 85

1

5 11

3

4 8

28

4 1

42

4 07

1

2 90

7

2 7

58

2 34

9

1 4

27

1 23

8

1 1

09

1 03

2

997

802

632

478

158

Liczba turystycznych obiektw noclegowych w pastwach UE w 2012 r.

rdo: opracowano w Departamen