Rph Dst Tahun 2

  • View
    465

  • Download
    16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rph

Text of Rph Dst Tahun 2

SAMPELRPH DST TAHUN 2KSSRMata pelajaran:Dunia Sains dan TeknologiKelas:Tahun 2 VenusTarikh:8 Februari 2012 (Rabu)Masa:8.10 pagi-9.10 pagi (60 minit)Bilangan Murid :25 orangBidang Pelajaran:Sains Hayat - HaiwanStandard Kandungan:2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup.Standard Pembelajaran:2.1.1Mengenalpasti keperluan asas haiwan iaitumakanan, air, udara dan tempat perlindungan.2.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.Objektif Pembelajaran:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat :AMenguasai isi kandungana.menyatakan empat keperluan asas haiwan haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan dalam lembaran kerja yang diberi.b.menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan secara lisan.BMembina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikira.berbincang bagi mengenalpasti keperluanasas bagi haiwan untuk terus hidup.b.membuat pemerhatian dan pengelasan haiwanberdasarkan tempat perlindungan.CMengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.a.mensyukuri nikmat yang dikurniakan olehTuhan semasa menyatakan kepentingankeperluan asas kepada haiwan.b.menghargai keseimbangan alam semulajadi kepada semua benda hidup.Konsep/ prinsip/ hukum/ teori :Keperluan asas haiwana.makananb. airc.udarad.tempat perlindunganBahan, peralatan dan bahan sumber :Klip video.Kad gambar haiwan 13 keping.Dokumen persembahan powerpoint tentang keperluan asashaiwanLembaran kerja 1 dan 2 PenaksiranLembaran kerja 3 PengayaanLembaran 4 - PemulihanLangkah berjaga-jaga :-Pengetahuan sedia ada:Murid telah mengetahui secara umum tentang apayang haiwan perlukan untuk hidup berdasarkanrencana sains, bacaan dan juga pengalaman seharian.Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : 1.1.2, 2.1.4, 3.1.2 dan 4.1.1Langkah/MasaIsi PelajaranAktiviti Pengajaran PembelajaranCatatanAktiviti GuruAktiviti MuridSet Induksi(5 minit)Keperluan asas haiwan1. Gurumenayangkan klipvideo tentang harimau yang sedang mengejar rusa. 2. Guru menyoal murid selepas tayangan klip video tersebutContoh :a) Apakah yang sedang dilakukan olehharimau tersebut.b) Mengapakah harimau memakan rusa tersebut?c) Apa yang akan terjadi jika harimau itu tidak makan?d) Selain dari makanan, apakah perkara lain yangharimau perlukanuntuk terus hidup?1. Murid memerhatikan tayangan klip video yang ditayangkan oleh guru.2. Murid menjawabsoalan yangdikemukakan oleh guru. Contoh :a) Sedang makan rusa itu, cikgu.b) Harimau lapar, cikgu.c) Ia akan mati, cikgu.d) Murid memberi pelbagai jawapan.Strategi/ Teknik :Penyoalan seluruh kelas.Langkah 1(10 minit)Persembahan powerpointtentang empat keperluan asas haiwan dan kepentingannya.1. Guru menayangkan persembahan powerpoint tentang keperluan asas haiwan.2. Gurumembimbing murid untuk menyatakankeperluan asas haiwan dengan mengemukakan soalan. Contoh :a) Selain dari makanan, apakahlagi keperluanasas haiwan yang lain?1. Muridmemerhatikan persembahanpowerpoint yangditayangkan olehguru.2. Murid menyatakanempat keperluanasas haiwan dengan bimbingan guru.Murid menjawab soalan yangdikemukakan.Contoh : a) Air, udara dan tempat berlindung, cikgu.Strategi/ Teknik :Perbincan-gan kumpulan.Pembentangan hasil.PenyoalanLangkah 2(15 minit)Aktiviti kumpulan-perbinca-ngan1. Seterusnya, guru menampalkanempat keping gambar haiwan yang sedang mendapatkan keperluan asas di papan putih.Contoh :Gambar A Gambar B Gambar C Gambar D 2. Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan dan mengenalpasti keperluan asas yang diperlukan oleh haiwan tersebut berdasarkan gambar.3. Guru meminta seorang wakil dari setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan.4. Guru menyoalMurid. Contoh :a) Apakah yangsedang dilakukan olehhaiwan-haiwantersebut?b) Cuba kamu senaraikan empat keperluan asas haiwan yang utama?1. Murid memerhatikangambar yang dipamerkan oleh guru.2. Murid berbincang bersama ahli kumpulan.3. Wakil murid dari setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan. Murid lain mendengar dengan teliti dan membuat perbandingan. 4. Murid menjawabsoalan guru. Contoh :a) Zirafah sedangminum air, kambing sedang makan rumput, ikan sedang bernafas dan burung berlindung, cikgu.b) Makanan, air, udara dan tempat berlindung, cikgu.Strategi/ Teknik :PerbincanganKemahiran saintifik dan nilai murni :Bekerjasama.Langkah 3(10 minit)Perbincangan tentang kepentingan keperluan asas kepada haiwan.1. Guru berbincang bersama muridtentang kepentingan keperluan asas kepada haiwan.2. Guru menyoal murid. Contoh : a) Apakah kepentingan keperluanasas tersebut kepada haiwan?b) Apakah yang akan terjadi kepada haiwantersebut jika tidakmendapat keperluan asasyang cukup?3. Guru menegaskan bahawa haiwanperlu hidup untukmenyeimbangkanalam semula jadi.1. Murid berbincangbersama guru tentang kepentingankeperluan asas kepada haiwan.2. Murid menjawabsoalan guru.Contoh :a) Makanan danair untuk ia membesar dan memberi tenaga, udara untuk bernafas dan tempatperlindungan supaya ia selamat dari gangguan musuh dan cuaca, cikgu.b) Haiwan akanmati, cikgu3. Murid mendengar penjelasan guru.Strategi/ Teknik :PerbincanganPenyoalanLangkah 4(10 minit)Penilaian-Lembaran Kerja 1 dan 21. Guru memberi murid Lembaran Kerja 1 dan 2 untuk dilengkapkan.2, Guru berbincang bersama murid bagi menyemak jawapan yang dibuat.2. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 dan 2.2. Murid menyemak jawapan bersama guru.Strategi/ Teknik :PenyoalanPenutup(10 minit)Kesimpulan1. Guru meminta murid menyenaraikansemula empatkeperluan asashaiwan secaralisan dan bertulis.(Lembaran Kerja1 & 2)2. Guru membimbing murid membuat kesimpulan.1. Murid menyebut semula empat keperluan asas haiwan dan melengkapkan Lembaran Kerja1 dan 2.2. Murid dibimbing membuat kesimpulan dengan bimbingan guru.Strategi/ Teknik :Penyoalan untuk membuat kesimpulanRefleksi : a) 23 orang murid mencapai objektif. - Lembaran kerja 3. b) 2 orang murid tidak mencapai objektif - Murid diberi lembaran kerja 4.CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2Mata pelajaran:Dunia Sains dan TeknologiKelas:Tahun 2 VenusTarikh:22 Februari 2012 (Rabu)Masa:8.10 pagi-9.10 pagi (60 minit)Bilangan Murid :25 orangBidang Pelajaran:Sains HayatStandard Kandungan:2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asasuntuk hidup. Standard Pembelajaran:2.1.5Mengenal pasti tempat perlindungan haiwanseperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.2.1.7Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.Hasil Pembelajaran:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat AMenguasai isi kandungana.Menyatakan sekurang-kurangnya tiga contohhaiwan berdasarkan tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua,di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.b.Menyebut satu kepentingan haiwan kepadamanusia, tumbuhan atau haiwan lain secaralisan.BMembina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikira.mengumpul dan mengelaskan haiwan berdasarkan tempat perlindungan.b.menghubungkaitkan kepentingan haiwankepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain.CMengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. a.bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan.b.Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data semasa aktiviti kajian lapangan.c.Minat dan bersifat ingin tahu terhadap alam sekeliling semasa aktiviti kajian lapangan.Konsep/ prinsip/ hukum/ teori :Tempat perlindungan haiwana.sarangf. guab. rebang.di dalam airc.lubangh.dalam tanahdatas pokoki.celah tanahe.kandangk.celah batuBahan, peralatan dan bahan sumber :Kad gambar haiwan dan tempat perlindungannya 5 kepingDokumen persembahan powerpoint - haiwan dan tempat perlindungannya.- lagu Old Mac Donald Had A FarmLembaran kerja 1 dan 2 PenaksiranLembaran Kerja 3 PemulihanLembaran kerja 4 PengayaanLangkah berjaga-jaga :1. Guru mesti sentiasa mengawal disiplin murid semasa membawa mereka ke luar kelas.2. Murid hanya diminta melihat dan tidak menyentuh haiwan yang diperhatikan.3. Hanya guru sahaja yang dibenarkan mengalih atau mengubah pasu, batu atau kayu.Pengetahuan sedia ada:Murid telah mengetahui serba sedikit mengenaitempat perlindungan haiwan berdasarkan pengalaman seharian dan rencana sains yang ditonton dan juga dari bahan bacaan.Langkah/MasaIsi PelajaranAktiviti Pengajaran PembelajaranCatatanAktiviti GuruAktiviti MuridSet Induksi(5 minit)Tempat tinggal haiwan1. Guru menayangkan sekeping gambar haiwan di skrin putih.Contoh :2. Guru menyoal murid tentang apa yang dilihat dalam gambar yang ditayangkan.Contoh :a) Cuba kamu nyatakan, apa yangkamu perhatikan dalam gambar di atas.b) Burung apakah yang mempunyai sarang seperti itu?c) Apakah kegunaan sarang tersebut kepada burungtempua itu?3. Guru menegaskan kepada murid bahawa setiap haiwan mempunyai tempat perlindungan masing-masing.1. Murid memerhatikangambar yangditayangkan oleh guru di skrin putih.2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan olehguru. Contoh :a) Sarang burung, cikgu. b) Burung tempua, cikgu.c) Sebagai tempat berlindung, cikgu.3. Murid mendengar penjelasan guru. Strategi/ Teknik :Penyoalan.Langkah 1(20 minit)Kajian Lapangan1. Guru memberi arahan dan menegaskan tentang langkah-langkah keselamatansebelum membawa murid untuk melakukan kajian lapangan.2. Guru membawa murid ke Taman Sains yang terletak di hujung padang. 3. Guru meminta murid mendengar arahannya dengan teliti. Kawasan kajian dibahagikankepada tiga iaitu :a) Bawah pasu bunga1. Murid mendengar arahan guru dengan teliti terutama tentang langkah-langkahkeselamatan sebelum menjalankan aktiviti kajian lapangan. 2. Murid mengikut guru keluar ke Taman Sains dalam dua barisan.3. Murid mendengar arahan guru dengan teliti.Strat