RPH MINGGU 1-1

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RPH MINGGU 1-1

 • 8/18/2019 RPH MINGGU 1-1

  1/14

  MINGGU : 1 TAHUN : 2016

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : M

  Tar!"h # Har! : #1#2016 : Isn!n Masa : $%00 & '%00 (a)!

  Te*a : 1: +eluar)a ,ejahtera Un!t : 1: A-!""u Baru .ah!r

  Taju" : C/*elnya A-!"  

  ,tan-ar- Pe*elajaran

  1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur yang betul dan tepat.

  je"t!

  Pe*elajaran

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

  1. Menyebut ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan dengan

  struktur yang betul dan tepat.

  A"t!3!t!# ,trate)! P4P

  1) Murid mendengar dan memahami guru menyebut ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat

  seruan dengan struktur yang betul dan tepat.

  2) Murid berbincang maksud ayat dan menyebutnya.

  3) Murid menyebut ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan dengan struktur yang betul

  dan tepat berdasarkan dialog.

  ) Murid simulasi dialog

  !) Murid membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan oleh guru. ,!ste*

  Bahasa € "atabahasa

  € #istem $jaan

  € %osa %ata   € Peribahasa

  € #ebutan & 'ntonasi

  N!la! %esyukuran

  Bahan

  Bantu

  Men)ajar

  5BBM

  € (uku "eks

  € Poerpoint

  € 'nternet

  € *+

  € -*$ /0

  € (uku +erita

  € ambar  +arta

  € Model

  € *ainlain

  44444444..

  Ele*en

  Merentas

  +ur!"ulu*

  € %eusahaanan

  € (ahasa

  €  5ilai Murni contoh: hemah

  tinggi

  € Patriotisme

  € #ains & "eknologi

  € "M% 

  € %reatiiti & 'noasi

  € Pendidikan 7lam

  #ekitar 

  +BAT #

  I7Th!n"  € Peta (ulatan

  € Peta akap

  € Peta (uih

  € Peta 7lir 

  € Peta Pelbagai 7lir 

  € Peta Pokok 

  € Peta "iti

  € Peta (uih (erganda

  Pen!la!an Murid menyebut ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan dengan struktur

  yang betul dan tepat berdasarkan dialog.

  Rele"s!   €........  44.. orang murid berjaya mencapai objekti8 pembelajaran dan diberikan

  latihan pengayaan  pengukuhan

  €........  44.. orang murid berjaya mencapai objekti8 pembelajaran dengan bimbingan

  guru dan diberikan latihan pemulihan.

  € 7ktiiti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana 4 € Mesyuarat  %ursus

  € Program #ekolah : 444444444444444.

  € +uti /ehat %has  +uti #akit

  € +uti (encana  +uti %has

  € *ain 9 lain : 444444444444444444

  €7ktiiti P&P ditangguhkan ke4444444444444444444444..

  NAMA GURU : NUR ANATI BINTI A8I8AN

 • 8/18/2019 RPH MINGGU 1-1

  2/14

  MINGGU : 1 TAHUN : 2016

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 9M

  Tar!"h # Har! : #1#2016 : Isn!n Masa : '%90 & 10%00 (a)!

  : 10%20 & 10%0 (a)!

  Te*a : 1: +eluar)a +!ta Un!t : 1: A"t!3!t! +eluar)a +!* H/

  Taju" : Mar! Ber"eun

  ,tan-ar-

  Pe*elajaran

  1%2%6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai jenis 8rasa dalam ayat

  dengan betul dan tepat.

  je"t!

  Pe*elajaran

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

  1. Menyebut pelbagai 8rasa dalam ayat dengan betul dan tepat.

  A"t!3!t!

  1) Murid mendengar dan memahami guru menyebut pelbagai jenis 8rasa yang berarna biru dengan

   betul dan tepat.

  2) Murid menyebut pelbagai jenis 8rasa yang berarna biru dengan betul dan tepat yang terdapat dalam

  teks.

  ,!ste* Bahasa

  € "atabahasa € #istem $jaan

  € %osa %ata   € Peribahasa € #ebutan & 'ntonasi

  N!la! (ekerjasama, ormatmenghormati

  Bahan

  Bantu

  Belajar

  € (uku "eks

  € Poerpoint

  € 'nternet

  € *+

  € -*$ /0

  € (uku +erita

  € ambar  +arta

  € Model

  € *ain*ain

  44444444..

  Ele*en

  Merentas

  +ur!"ulu*

  € %eusahaanan

  € (ahasa

  € Pendidikan 7lam #ekitar 

  € Patriotisme

  € #ains & "eknologi

  € "M% 

  €  5ilai Murni

  € %reatiiti & 'noasi

  +BAT # I7THIN+  €

  Peta (ulatan € Peta akap

  € Peta (uih

  € Peta 7lir 

  € Peta Pelbagai 7lir 

  € Peta Pokok 

  € Peta "iti

  € Peta (uih (erganda

  Pen!la!an Murid menyebut pelbagai jenis 8rasa yang berarna biru dengan betul dan tepat yang

  terdapat dalam teks.

  Rele"s!   €........  44.. orang murid berjaya mencapai objekti8 pembelajaran dan diberi latihan

   pengayaan  pengukuhan

  €........  44.. orang murid berjaya mencapai objekti8 pembelajaran dengan bimbingan

  guru dan diberi latihan pemulihan.

  €7ktiiti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana 4

  € Mesyuarat  %ursus

  € Program #ekolah : 444444444444444. € +uti /ehat %has  +uti #akit

  € +uti (encana  +uti %has

  € *ain 9 lain : 444444444444444444

  €7ktiiti PdP dibaa ke 444444444444444444444444..

  NAMA GURU : NUR ANATI BINTI A8I8AN

 • 8/18/2019 RPH MINGGU 1-1

  3/14

  MINGGU : 1 TAHUN : 2016

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : H

  Tar!"h # Har! : #1#2016 : Isn!n Masa : 12%20 & 1%20 ten)ah har!

  Te*a : 1: +eluar)a ,ejahtera Un!t : 1: A-!""u Baru .ah!rTaju" : C/*elnya A-!"  

  ,tan-ar-

  Pe*elajaran

  1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan

  struktur yang betul dan tepat.

  je"t!

  Pe*elajaran

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

  1. Menyebut ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan dengan

  struktur yang betul dan tepat.

  A"t!3!t!

  1) Murid mendengar dan memahami guru menyebut ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat

  seruan dengan struktur yang betul dan tepat.

  2) Murid menyebut ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan dengan struktur yang betul

  dan tepat berdasarkan dialog.

  3) Murid membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan oleh guru. ,!ste*

  Bahasa € "atabahasa

  € #istem $jaan

  € %osa %ata   € Peribahasa

  € #ebutan & 'ntonasi

  N!la! %esyukuran

  Bahan

  Bantu

  Belajar

  € (uku "eks

  € Poerpoint

  € 'nternet

  € *+

  € -*$ /0

  € (uku +erita

  € ambar  +arta

  € Model

  € *ain*ain

  44444444..

  Ele*en

  Merentas

  +ur!"ulu*

  € %eusahaanan

  € (ahasa

  €  5ilai Murni

  € Patriotisme

  € #ains & "eknologi

  € "M% 

  € %reatiiti & 'noasi

  € Pendidikan 7lam

  #ekitar 

  +BAT # I7

  THIN+  € Peta (ulatan

  € Peta akap

  € Peta (uih

  € Peta 7lir 

  € Peta Pelbagai 7lir 

  € Peta Pokok 

  € Peta "iti

  € Peta (uih (erganda

  Pen!la!an Murid menyebut ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan dengan struktur

  yang betul dan tepat berdasarkan dialog.

  Rele"s!   €........  44.. orang murid berjaya mencapai objekti8 pembelajaran dan diberi latihan

   pengayaan  pengukuhan

  €........  44.. orang murid berjaya mencapai objekti8 pembelajaran dengan bimbingan

  guru dan diberi latihan pemulihan.

  €7ktiiti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana 4

  € Mesyuarat  %ursus € Program #ekolah : 444444444444444.

  € +uti /ehat %has  +uti #akit

  € +uti (encana  +uti %has

  € *ain 9 lain : 444444444444444444

  €7ktiiti PdP dibaa ke 444444444444444444444444..

  NAMA GURU : NUR ANATI BINTI A8I8AN

 • 8/18/2019 RPH MINGGU 1-1

  4/14

  MINGGU : 1 TAHUN : 2016

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : H

  Tar!"h # Har! : #1#2016 : ,elasa Masa : '%00 & 10%00 (a)!

  Te*a : 1: +eluar)a ,ejahtera Un!t : 1: A-!""u Baru .ah!r

  Taju" : A-!" +esayan)an +a*!

  ,tan-ar-

  Pe*elajaran

  2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan

  apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

  je"t!

  Pe*elajaran

  Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

  1. Membaca ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan

  sebutan yang betul.

  A"t!3!t!

  1) uru membimbing murid membaca dan memahami perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan

  yang betul dalam teks.

  2) Murid membaca ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan yang betul

  dalam teks.

  3) Murid membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan apitan yang terdapat di dalam teks. ,!ste*

  Bahasa € "atabahasa

  € #istem $jaan

  € %osa %