RPH Minggu 13 2015.docx

  • View
    251

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of RPH Minggu 13 2015.docx

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAHMINGGU: 13 TARIKH :13.04.2015HARI : ISNINTEMA: ALAM BAHAN SUB TEMA: MAKANANMASA FOKUSSTANDARDKANDUNGANSTANDARDPEMBELAJARANOBJEKTIFPEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITIKESEPADUANTUNJANGBAHAN/N!"7.20 7.30ROUTINE/R#$% Menyany agu kebangsaan dan agu kebesaran neger. Mencatat kehadran murd. Member saam kepadaguru. Membaca kaendar dan cuaca.7.30 7.50PERBUALAN PAGI(B.M 2.0) Kemahiran Bertutur(B.M 2.2)Bersoal jawab melalui ransangan yang diberi.(B.M 2.2.6) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai.Murd dapat mencertakan tentang makanan kesukaan mereka.Bercerita tentang makanan kesukaan mareka masing-masing(PS !.2) Membina kemahiran sosial dalam interaksi"ambar7.50 8.20BM&B'($')"*BM 3.1 K')"+("%)'),"-"(BM!.6) Membaca #rasa (B.M !.6.2) Membaca #rasa dengan sebutan yang betul. Murd dapat membaca frasa dengan betuMurid membaca #rasa dengan sebutan yang betul$.%umah saya2.%umah &utihPSE 3.2) Membna kemahran sosa daamnteraksKad perkataanembaran ker|a8.20-9.20P'%..I/!")&T'("/*Penddkan Agama Isam0.20110.20BM&T'("/*BM2.0 Kemahran bertuturBM 2.1 bernteraks dengan mesraBM 2.1.7 menamakan ob|ek d persektaranMurd dapatmenamakan |ens m,akanan1.menamakan ob|ek yang dtun|ukan berdasarkan makanan.PSE 1.1 mengena emos sendr Bahan Bergambar102011050REHAT/KUDAPAN Berbars mencuc tangan dan mengamb makanan. Membaca doa sebeum makan. Waktu bertenang/ membuat ker|a sendr.10.50111.10S2TM"$')"$3&B'($')"*ST 7.0 konsep nombor.ST 7.0 konsep nomborST 7.1.7 membang secara menak 1-10 dan menurun 10-11.Murd dapat membang nombor scara menak1-10 dan menurun 10-11Murd menyany agu angka: contoh:Mar kta krKra kra angka1,2,3,4,5,6,7,8,9,10PSE 1.1 mengena emos sendrKTI 2.0 muzkKad nombor, rado, cd11.10 11.20REFLEKSI&BI*Murid: Menyata apa yang telah dibelajari. Mempamerkan hasil kerja murid. Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.Guru: Membuat penilaian tingkah laku murid. Membuat penilaian pengetahuan murid. Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.Reeks:RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAHMINGGU: 13 TARIKH :14.04.2015HARI: SELASATEMA: ALAM BAHAN SUB TEMA: MAKANANMASA FOKUSSTANDARDKANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARANOBJEKTIFPEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITIKESEPADUAN TUNJANGBAHAN/ N!"7.20 7.30ROUTINE/R#$% Sng the natona anthem and state anthem. Montor chdrens attendance. Mornng greetngs to teacher and frends. Study of the caendar and the present weather.7.30 8.10MORNINGCIRCLEB.I 1.0) Listening And Special Skills(BI 1.1)Acquire and use siple p!rases and stateents.(BI 1.3.2) "alk a#$ut %ailiar e&periences' %a($urite t!ings and acti(ities ar$und t!e )it! guidance.Pup w be abe to sten to and dentfy common sound around them correcty.*!ildren nae$#+ects in t!e !$use. ,g. - %l$$r' d$$r' gate..*!ildren talk a#$ut acti(ities t!att!e/ d$ during )eekend-0as!ing t!e car *leaning t!e ca#inet S)eeping t!e %l$$r BM1.1 mendengar dengan penuh perhatanCD&.10 ' &.40PFK/KTIM.H"!#()T*+"(,PFK1.0 perkembangan motor haus(P'( $.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam &erkembangan kemahiran motor halus(P'($.$.$)) Menggunting menghasilkan satu bentuk1urid dapat engunting#entuk akananMurid meli&at kertas secara bertindih dan menggunting bentuk orang. *asilnya terda&at bebera&a bentuk orang yang berangkai.(PS !.2) Membina kemahiran sosial dalam interaksi(ertasBlok oranggunting8.20 3.00PFK/A-$.L#"+)B*+$*.",PFK2.0 perkembangan motor kasar(P'( 2.$) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotorP'( 2.$.$+ ) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. 1urid dapat elakukan akti(iti /ang dirancang.Murid merangkak di bawah halangan yang dibuat oleh guru.(PS !.2) Membina kemahiran sosial dalam interaksiSkitel3.00 03.20(B.I 3.0) (B, !.2) (B, !.2.-) read #amiliar words &rinted in the surrounding 4upils can read t!e .hildren nameand read PS !.2) Membina kemahiran sosial dalam interaksi5las! *ardBI )B*+$*.",Reading Skills%ead sim&le words with understanding%ailiar )$rdsobjects in the house. g. / rise0bread0320.036045787atan(Bertea)(PFK 5.0) Keselamatan(P'( ).$) Mengenali sumber yang menybabkan kemalangan dan bahayaP'( ).$.+) Mengenal&asti situasi yang membahayakan se&erti lantai licin0 banjir0 kebakaran dan jalanraya1urid dapat engeta!ui#enda #enda #a!a/a /ang ada dirua!Berbincang tentang benda benda dan &erkara &erkara yangbahaya bila dirumah.PS !.2) Membina kemahiran sosial dalam interaksi9a#ar0360.1020BI("eras)BI2.0 pre readng sks(B, !.2)%ead sim&le words with understanding(B, !.2.)) %ecognise and sound out o# sim&le words0 e.g . u& #or.u&.4upis can rec$gnise ands$und $ut $% siple )$rds.(*up'cat)ncourage children to imitate sounds with their 1oice and match these sounds and the letters o# the al&habet.g / 2a&&leBballPS !.2) Membina kemahiran sosial dalam interaksi*!art1020.1060 B:,A7 "I1, Wash hands before and after eatng. Food servng. Recte doa/pray before eatng. Free pay/ readng books/ watchng vdeos.1060.1110BI7"I81u;ik(Bertea)KTI2.0 muzk((3, 2.$) mengambil bahagian dalam akti1iti menyanyi((3, 2.$.4)menyanyi lagu mengikut tem&o.

1urid dapat en/an/i lagu engikut tep$Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan 5kawan saya6 dengan bimbingan guru.PS !.2) Membina kemahiran sosial dalam interaksi*arta 8