RPH Minggu 16

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RPH Minggu 16

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  1/13

  Kelas : 2 DelimaTarikh 17/05/2016Hari/Masa: Selasa 3 dan 4

  MataPelajaran :

  Sejarah

  Tema: Kemakmran dan Keka!aan "e#ara kita menarik kasa lar ntk menjajahT$%ik: &a' 5: Keka!aan (k$n$mi Sa'ah Menarik Minat S!arikat &$rne$ )tara&ritish

  S'*T$%ik: 5+4 Per'ahan S$sial S&)& di Sa'ah

  HasilPem'elajaran:

  Menjelaskan men#enai sejah mana %er'ahan terse't men#'ah ,arahid% mas!arakat tem%atan

  &&M: &k teks- P$.er P$int dan Kli% ide$- &k kerja

  ktiiti PdP 1 r men,eritakan semla 'a#aimana Sa'ah '$leh jath ke tan#an%ela'r 'arat+

  2 Mrid menden#ar %eneran#an3 r minta mrid menjelaskan %enilaian %er'ahan dari%ada se#i as%ek

  %entad'iran- ek$n$mi dan s$,ial+4 Mrid men!ediakan %enilaian terse't5 r mem'im'in# dan memanta

  Penilaian &and 5 Mem'at %enilaian 'erkaitan den#an kesan %en#asaankasa 'arat terhada% Sa'ah 'erdasarkan %el'a#ai sm'er

  eleksi

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  2/13

  Kelas : 1 "ilam

  Tarikh 17/05/2016Hari/Masa: Selasa / 5 dan 6

  MataPelajaran :

  e$#rai

  T$%ik: &a' 7: P$tensi dan Halan#an &entk Mka &mi ke%ada Ke#iatan MansiaS' *T$%ik : Ke#iatan Perikanan di Tasik T$nle Sa%- Kam%,hea

  'jekti m : Memahami %$tensi 'entk mka 'mi ke%ada ke#iatan mansia+

  'jekti Khas: Ke%entin#an sistem saliran di Kam%,hea- Tasik T$nle Sa%

  &&M: &k teks- P$.er P$int- Kli% ide$- Kertas 4- %ensil .arna

  ktiiti PdP 1 r mema%arkan kli% ide$ keindahan Tasik T$nle Sa%- Kam%,hea2 Mrid mem'er %erhatian3 r meneran#kan tentan# Tasik Ken!ir dan Tasik hender$h di Perak4 Mrid men,atat maklmat

  5 r meminta mrid men#hasilkan %eta minda 8 think6 Mrid men#hasilkan %eta minda7 r memanta serta mem'im'in# mrid men!ia%kan t#asan

  Penilaian &and 2 Menjelaskan %el'a#ai 'entk mka 'mi iait di Mala!siaden#an mem'erikan akta dan ,$nt$h !an# sesai dan'etl: saliran

  eleksi

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  3/13

  Kelas : 2 "ilamTarikh 17/05/2016

  Hari/Masa: Selasa /7MataPelajaran :

  Sejarah

  Tema: Kemakmran dan Keka!aan "e#ara kita menarik kasa lar ntk menjajahT$%ik: &a' 5: Keka!aan (k$n$mi Sa'ah Menarik Minat S!arikat &$rne$ )tara

  &ritish

  S'*T$%ik: 5+4 Per'ahan S$sial S&)& di Sa'ah

  HasilPem'elajaran:

  Menjelaskan men#enai sejah mana %er'ahan terse't men#'ah ,arahid% mas!arakat tem%atan

  &&M: &k teks- P$.er P$int dan Kli% ide$- &k kerja

  ktiiti PdP 1 r men,eritakan semla 'a#aimana Sa'ah '$leh jath ke tan#an

  %ela'r 'arat+2 Mrid menden#ar %eneran#an3 r minta mrid menjelaskan %enilaian %er'ahan dari%ada se#i as%ek

  %entad'iran- ek$n$mi dan s$,ial+4 Mrid men!ediakan %enilaian terse't5 r mem'im'in# dan memanta

  Penilaian &and 5 Mem'at %enilaian 'erkaitan den#an kesan %en#asaankasa 'arat terhada% Sa'ah 'erdasarkan %el'a#ai sm'er

  eleksi

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  4/13

  Kelas : 2 &erlianTarikh 17/05/2016

  Hari/Masa: Selasa /9MataPelajaran :

  Sejarah

  Tema: Kemakmran dan Keka!aan "e#ara kita menarik kasa lar ntk menjajahT$%ik: &a' 5: Keka!aan (k$n$mi Sa'ah Menarik Minat S!arikat &$rne$ )tara

  &ritish

  S'*T$%ik: 5+4 Per'ahan S$sial S&)& di Sa'ah

  HasilPem'elajaran:

  Menjelaskan men#enai sejah mana %er'ahan terse't men#'ah ,arahid% mas!arakat tem%atan

  &&M: &k teks- P$.er P$int dan Kli% ide$- &k kerja

  ktiiti PdP 1 r men,eritakan semla 'a#aimana Sa'ah '$leh jath ke tan#an

  %ela'r 'arat+2 Mrid menden#ar %eneran#an3 r minta mrid menjelaskan %enilaian %er'ahan dari%ada se#i as%ek

  %entad'iran- ek$n$mi dan s$,ial+4 Mrid men!ediakan %enilaian terse't5 r mem'im'in# dan memanta

  Penilaian &and 5 Mem'at %enilaian 'erkaitan den#an kesan %en#asaankasa 'arat terhada% Sa'ah 'erdasarkan %el'a#ai sm'er

  eleksi

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  5/13

  Kelas : 1 Mtiara

  Tarikh 1/05/2016Hari/Masa: a' / 1 dan 2

  MataPelajaran :

  e$#rai

  T$%ik: &a' 7: P$tensi dan Halan#an &entk Mka &mi ke%ada Ke#iatan MansiaS' *T$%ik : Ke#iatan Perikanan di Tasik T$nle Sa%- Kam%,hea

  'jekti m : Memahami %$tensi 'entk mka 'mi ke%ada ke#iatan mansia+

  'jekti Khas: Ke%entin#an sistem saliran di Kam%,hea- Tasik T$nle Sa%

  &&M: &k teks- P$.er P$int- Kli% ide$- Kertas 4- %ensil .arna

  ktiiti PdP r mema%arkan kli% ide$ keindahan Tasik T$nle Sa%- Kam%,hea

  9 Mrid mem'er %erhatian10 r meneran#kan tentan# Tasik Ken!ir dan Tasik hender$h di Perak11 Mrid men,atat maklmat12 r meminta mrid men#hasilkan %eta minda 8 think13 Mrid men#hasilkan %eta minda14 r memanta serta mem'im'in# mrid men!ia%kan t#asan

  Penilaian &and 2 Menjelaskan %el'a#ai 'entk mka 'mi iait di Mala!siaden#an mem'erikan akta dan ,$nt$h !an# sesai dan'etl: saliran

  eleksi

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  6/13

  Kelas : 2 &erlianTarikh 1/05/2016Hari/Masa: a' / 5 dan 6

  MataPelajaran :

  Sejarah

  Tema: Kemakmran dan Keka!aan "e#ara kita menarik kasa lar ntk menjajah

  T$%ik: &a' 5: Keka!aan (k$n$mi Sa'ah Menarik Minat S!arikat &$rne$ )tara&ritish

  S'*T$%ik: 5+3 S&)& Men#eks%l$itasi Hasil &mi Sa'ah

  Hasil

  Pem'elajaran:

  Mem'in,an#kan %er'ahan ek$n$mi Sa'ah di 'a.ah %emerintahan S&)&

  &&M: &k teks- P$.er P$int dan Kli% ide$- &k kerja

  ktiiti PdP 1 r men#im'as t$%i, %erta%akan S&)& di Sa'ah2 Mrid mem'eri %erhatian3 r meminta mrid menja.a' s$alan 'erkaitan a,t$r !an# mend$r$n#

  %erta%akan dan %erlasan %en#arh kasa &arat di Sa'ah4 Mrid j#a diminta men!enaraikan hasil tradisi$nal- hasil lat- dan hasil

  %erl$m'$n#an !an# dieks%l$itasi $leh S&)& di Sa'ah+

  Penilaian &and 1 Men!atakan maklmat 'erkaitan den#an a,t$r !an#mend$r$n# %erta%akan dan %erlasan %en#arh kasa 'aratdi Sa'ah se,ara rin#kas+

  eleksi

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  7/13

  Kelas : 3 "ilamTarikh 1/05/2016

  Hari/Masa: a' / 7MataPelajaran :

  e$#rai

  T$%ik: &a' 9: Kesan Pener$kaan sm'er terhada% lam Sekitar

  S' ;T$%ik : Ke%entin#an %ener$kaan %el'a#ai sm'er ke%ada ne#ara'jekti m : Memahami ke%entin#an %el'a#ai sm'er'jekti Khas: Men!enaraikan ke%entin#an %ener$kaan %el'a#ai sm'er "e#ara

  Mala!sia

  &&M: &k teks- P$.er P$int dan Kli% ide$- &k kerjaktiiti PdP 1 r mema%arkan kli% ide$ kesan %en,emaran sn#ai dan dara

  2 Mrid mem'er %erhatian3 r meneran#kan kesan %ener$kaan sm'er terhada% alam sekitar4 Mrid men,atat maklmat5 r meminta mrid melen#ka%kan rajah kesan %ener$kaan sm'er6 Mrid melaksanakan t#asan

  Penilaian &and 5 Men#kaji dan menilai den#an jelas kesan %ener$kaansm'er terhada% alam sekitar di Mala!sia

  eleksi

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  8/13

  K(KHM8S D"

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  9/13

  Kelas : 3 &erlian

  Tarikh 23/05/2016

  Hari/Masa: 8snin / 3 dan 4

  MataPelajaran :

  e$#rai

  T$%ik: &a' 10: Pen#rsan Sm'er

  S' ;T$%ik : 10+1 Ke%entin#an Pen#rsan Sm'er

  'jekti m : Memahami k$nse% ke%entin#an %en#rsan sm'er

  'jekti Khas: Men!enaraikan ke%entin#an sm'er dan =an#kah*lan#kah %en#rsan

  sm'er&&M: &k teks dan 'k rjkan

  ktiiti PdP 1 r mema%arkan kli% ide$ kesan %ener$kaan sm'er2 Mrid dijelaskan kesan tidak men#rskan sm'er aki'atn!a se%erti

  dalam ide$3 Mrid diminta melen#ka%kan rajah ke%entin#an %en#rsan sm'er4 r meminta mrid melen#ka%kan jadal lan#kah*lan#kah %en#rsan

  sm'er5 Mrid di'im'in# serta di%anta

  Penilaian &and 5 Men#kaji dan menilai den#an jelas kesan %ener$kaansm'er terhada% alam sekitar di Mala!sia

  eleksi

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  10/13

  Kelas : 3 Delima

  Tarikh 23/05/2016Hari/Masa: 8snin / 5

  MataPelajaran :

  e$#rai

  T$%ik: &a' 10: Pen#rsan Sm'erS' ;T$%ik : 10+1 Ke%entin#an Pen#rsan Sm'er

  'jekti m : Memahami k$nse% ke%entin#an %en#rsan sm'er'jekti Khas: Men!enaraikan ke%entin#an sm'er dan =an#kah*lan#kah %en#rsan

  sm'er

  &&M: &k teks dan 'k rjkanktiiti PdP 1 r mema%arkan kli% ide$ kesan %ener$kaan sm'er

  2 Mrid dijelaskan kesan tidak men#rskan sm'er aki'atn!a se%ertidalam ide$

  3 Mrid diminta melen#ka%kan rajah ke%entin#an %en#rsan sm'er4 r meminta mrid melen#ka%kan jadal lan#kah*lan#kah %en#rsan

  sm'er5 Mrid di'im'in# serta di%anta

  Penilaian &and 5 Men#kaji dan menilai den#an jelas kesan %ener$kaansm'er terhada% alam sekitar di Mala!sia

  eleksi

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  11/13

  Kelas : 1 Mtiara

  Tarikh 23/05/2016

  Hari/Masa: 8snin / 7MataPelajaran :

  e$#rai

  T$%ik: &a' : Kesan Ke#iatan Mansia terhada% lam Sekitar

  S' *T$%ik : =an#kah*lan#kah men#ran#kan kesan ke#iatan Mansia terhada% alamsekitar

  'jekti m : Memahami kesan ke#iatan mansia terhada% lam Sekitar

  'jekti Khas: Men#hraikan =an#kah*lan#kah men#ran#kan kesan ke#iatanMansia terhada% alam sekitar

  &&M: &k teks- P$.er P$int- Kli% ide$- Kertas 4- %ensil .arna

  ktiiti PdP 1 r mema%arkan kli% ide$ kesan %en,emaran sn#ai2 Mrid mem'eri %erhatian3 r meminta mrid men#hraikan lan#kah*lan#kah !an# '$leh

  diam'il ntk men#ran#kan kesan ke#iatan mansia terhada% alamsekitar as%ek %ene'an#an htan- %ertanian- %em'inaan jalan ra!a

  4 Mrid 'er'in,an# men,ari ja.a%an5 r mem'im'in# serta memanta

  Penilaian &and 5 Men#hraikan =an#kah*lan#kah men#ran#kankesan ke#iatan Mansia terhada% alam sekitar

  eleksi

 • 7/26/2019 RPH Minggu 16

  12/13

  Kelas : 1 "ilamTarikh 23/05/2016

  Hari/Masa: 8snin / 9

  MataPelajaran :