RPH Minggu 9

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RPH Minggu 9

 • 8/18/2019 RPH Minggu 9

  1/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 9

  Minggu 9

  Hari Isnin

   Tarikh 29//2/2016

  Masa 8.00 - 9.00

  Darjah 6 Intan

  Subjek Sains

  Bidang

  Pembelajaran

  Sains Hayat

   T!ik Interaksi antara hidupan

  S"andard

  #andungan

  4.2 interaksi antara tumbuhan

  S"andard

  Pembelajaran

  4.2.4,4.2.5,4.2.6

  $bjek"i%Pembelajara

  n

  Di akhir pengaaran, !urid-!urid dapat"-

  1. !enyatakan hu#ungan di antara tu!#uhan

  2.!e!eriha$kan ke$e#ihan dan kekurangan hu#ungan antara tu!#uhan

  #eblehan&Pr'(ien( ) *e+el

  aras sederhana

  Ak"i+i"i 1. %urid !e!erhati dan !engu!piu$ data #erkaitan! t&pik 

  2. %urid !e!#uatperse!#ahan da$a! #entuk k&!unikasi yang dipi$ih

  dan !e!#uat penerangan #erdasarkan per#in'angan da$a! ku!pu$an.

  ABM  #uku teks, #uku akti(iti

  ,le -rg -

  Nilai Mral )ersyukur 

  EM# *reati+ dan In&(asi

  Penilaian &

  Assessmen"

  Re.eksi & Re.e("in  /8 !urid dapat !en'apai standard yang ditetapkan.

   1/8 !urid #&$eh !e$engkapkan $atihan yang di#erikan.

  Ca"a"an & N"es

 • 8/18/2019 RPH Minggu 9

  2/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 9

  Minggu 9

  Hari Isnin

   Tarikh 29/2/2016

  Masa 9.00  10.00

  Darjah 5 )er$ian

  Subjek Sains

  Bidang

  Pembelajaran

  Sains Hayat

   T!ik *e!andirian speseis tu!#uhan

  S"andard

  #andungan

  4.2

  S"andard

  Pembelajaran

  4.1.1, 4.1.2

  $bjek"i%Pembelajara

  n

  Di akhir pengaaran, !urid-!urid dapat"-

  1. !enge$askan tu!#uhan #erdasarkan 'ara pen'aran #ii #enih..

  2. !e!eriha$kan 'irri 'irri tu!#uhan !engikur 'ara pen'arannya.

  #eblehan&Pr'(ien () *e+el

  Aras "inggi

  Ak"i+i"i 1. %urid !engu!pu$ !ak$u!at #erkaitan t&pi'.

  2. %urid !e!#ina peta p&k&k untuk !engga!#arkan tentang t&pi'

  se'ara kese$uruhannya

  ABM  Teks/ (hrmebk

  ,le -rg arian !enggunakan 'hr&!e#&&k 

  Nilai Mral Bekerjasama

  EM# Chse an i"em0

  Penilaian &

  Assessmen"

  Re.eksi & Re.e("in 6/8 !urid !enguasai.

 • 8/18/2019 RPH Minggu 9

  3/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 9

  Minggu 9

  Hari Isnin

   Tarikh 29//2/2016

  Masa 10.20-11.20

  Darjah 6 )er$ian

  Subjek Sains

  Bidang

  Pembelajaran

  Sains Hayat

   T!ik Interaksi antara hidupan

  S"andard

  #andungan

  4.2 interaksi antara tumbuhan

  S"andard

  Pembelajaran

  4.2.1,4.2.2,4.2.

  $bjek"i%Pembelajara n

  Di akhir pengaaran, !urid-!urid dapat"-

  1!e!eriha$kan +a't&r yang !nye#a#kan persainagn

  2.!e!eriha$kan ke$e#ihan dan kekurangan !engikut 'ara hidup.

  #eblehan&Pr'(ien(

  ) *e+el

  aras tinggi

  Ak"i+i"i 1. %urid !e!erhati dan !engu!piu$ data #erkaitan! t&pik 

  2. %urid !e!#uatperse!#ahan da$a! #entuk k&!unikasi yang dipi$ih

  dan !e!#uat penerangan #erdasarkan per#in'angan da$a! ku!pu$an.

  ABM  #uku teks, #uku akti(iti

  ,le -rg -

  Nilai Mral )ersyukur 

  EM# *reati+ dan In&(asi

  Penilaian &

  Assessmen"

  Re.eksi & Re.e("in  4/ !urid dapat !en'apai standard yang ditetapkan.

 • 8/18/2019 RPH Minggu 9

  4/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 9

   / !urid #&$eh !e$engkapkan $atihan yang di#erikan.

  Ca"a"an & N"es

  Minggu 9

  Hari Isnin

   Tarikh 22/2/2016

  Masa 11.20-12.20

  Darjah 4 *rista$

  Subjek Sains

  Bidang

  Pembelajaran

  Sains Hayat

   T!ik r&ses Hidup %anusia

  S"andard

  #andungan

  3.5

  S"andard

  Pembelajaran

  .5.1,.5.2,.5.

  $bjek"i%Pembelajara

  n

  Di akhir pengaaran, !urid-!urid dapat"-

  1.!enyatakan ta#iat !anusia

  2. !engena$pasti ta#iat yang !engganggu pr&ses hidup !anusia

  #eblehan&Pr'(ien(

  ) *e+el

  sederhana

  Ak"i+i"i 1. %urid !engu!pi$ !ak$u!at #erkaitan t&pik 

  2. !urid !e!#uat $akaran peta I think untuk !enunukkan hasi$ dapatan

  . %urid !e!#uat pe!#entangan !engikut ku!pu$an

  ABM  Teks0in"erne"0

  ,le -rg

  Nilai Mral bekerjasama

  EM# keusaha1anan0

 • 8/18/2019 RPH Minggu 9

  5/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 9

  Penilaian &

  Assessmen"

  Re.eksi & Re.e("in 6/8 !urid dapat !enguasai dan !enyiapkan tugasan !engikut arahan

  Ca"a"an & N"es

  Minggu 9

  Hari Se$asa

   Tarikh 1//2016

  Masa .0 - 8.0

  Darjah 6)

  Subjek  pendidikan as!ani

  Bidang

  Pembelajaran

  ke'ergasan

   T!ik $&ntaran

  S"andard

  #andungan

  5.20

  S"andard

  Pembelajaran

  5.2., 5.2.4

  $bjek"i%Pembelajara

  n

  Di akhir pengaaran, !urid-!urid dapat"-

  1. !e!#uat $arian #erganti-ganti

  2. !e!u$akan dan !ena!atkan dengan 'ara yang #etu$

  #eblehan&Pr'(ien

  () *e+el

  sederhana

  Ak"i+i"i 1. %urid !e$akukan regangan untuk akti(iti pe!anasan #adan dengan

   #etu$

  2. %urid #er$ari se'ara #erganti ganti.

  ABM  #at&n

  ,le -rg

  Nilai Mral )ekerasa!a

  EM# h&&se an ite!.

 • 8/18/2019 RPH Minggu 9

  6/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 9

  Penilaian &

  Assessmen"

  Re.eksi & Re.e("in 0/5 !urid !enguasai

  Ca"a"an & N"es

  Minggu 

  Hari Se$asa

   Tarikh 1//2016

  Masa 8.0  9..0

  Darjah 5D

  Subjek  pendidikan as!ani

  Bidang

  Pembelajaran

  ke'ergasan

   T!ik $&ntaran

  S"andard

  #andungan

  5.20

  S"andard

  Pembelajaran

  5.2., 5.2.4

  $bjek"i%Pembelajara

  n

  Di akhir pengaaran, !urid-!urid dapat"-

  1. !e!#uat $&ntaran da$a! #u$atan.

  2. !enangkap dan !e!#a$ing #&$a dengan 'ara yang #etu$

  #eblehan&Pr'(ien

  () *e+el

  sederhana

  Ak"i+i"i 1. %urid !e$akukan regangan untuk akti(iti pe!anasan #adan dengan

   #etu$

  2. %urid #er!ain per!ainan #&$a #era'un.

  ABM )&$a .

  ,le -rg

 • 8/18/2019 RPH Minggu 9

  7/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 9

  Nilai Mral )ekerasa!a

  EM# h&&se an ite!.

  Penilaian &

  Assessmen"

  Re.eksi & Re.e("in 40/40 !urid !enguasai.

  Ca"a"an & N"es

  Minggu 9

  Hari a#u

   Tarikh 2///2016

  Masa 10.50-11.50

  Darjah 6 )er$ian

  Subjek Sains

  Bidang

  Pembelajaran

  Sains Hayat

   T!ik Interaksi antara hidupan

  S"andard

  #andungan

  4.1 interaksi antara tumbuhan

  S"andardPembelajaran 4.1.,4.1.4,

  $bjek"i%Pembelajara

  n

  Di akhir pengaaran, !urid-!urid dapat"-

  1!enege$askan hai3an !engikut 'ara hidup tu!#uhan

  2.!e!eriha$kan ke$e#ihan dan kekurangan !engikut 'ara

  hidup.si!#i&sis, ke!ensia$is!e,!utua$is!e

  #eblehan&Pr'(ien(

  ) *e+el

  aras tinggi

  Ak"i+i"i 1. %urid !e!erhati dan !engu!piu$ data #erkaitan! t&pik 

 • 8/18/2019 RPH Minggu 9

  8/12

 • 8/18/2019 RPH Minggu 9

  9/12

 • 8/18/2019 RPH Minggu 9

  10/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 9

  1.!enyatakan &rgan perna+asan #agi hai3an.

  2.!engit$ak #aha3a sesetengah hai3an !e!punyai $e#ih daripada satu

  &rgan perna+asan

  #eblehan&Pr'(ien(

  ) *e+el

  sederhana

  Ak"i+i"i 1. %urid !engu!pi$ !ak$u!at #erkaitan t&pik 

  2. !urid !e!#uat $akaran peta I think untuk !enge$askan hai3an

  . %urid !e!#uat pe!#entangan !engikut ku!pu$an

  ABM  Teks0in"erne"0

  ,le -rg

  Nilai Mral bekerjasama

  EM# keusaha1anan0

  Penilaian &

  Assessmen"

  Re.eksi & Re.e("in 0/8 !urid dapat !enguasai dan !enyiapkan tugasan !engikut arahan

  Ca"a"an & N"es

  Minggu 9

  Hari u!aat

   Tarikh 4/5/2016

  Masa .0 - 8.0

  Darjah 6 er!ata

  Subjek  pendidikan as!ani

  Bidang

  Pembelajaran

  ke'ergasan

   T!ik $&ntaran

  S"andard

  #andungan

  5.20

  S"andard 5.2., 5.2.4

 • 8/18/2019 RPH Minggu 9

  11/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 9

  Pembelajaran

  $bjek"i%Pembelajara

  n

  Di akhir pengaaran, !urid-!urid dapat"-

  1. !e!#uat $&ntaran da$a! #u$atan.

  2. !enangkap dan !e!#a$ing #&$a dengan 'ara yang #etu$

  #eblehan&Pr'(ien