Rph Sejarah Minggu 1

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rph Sejarah Minggu 1

 • 7/26/2019 Rph Sejarah Minggu 1

  1/12

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  SEJARAH

  TARIKH : 20 SEPTEMBER 2015

  Mata Pelajaran dan

  Kelas Sejarah Tahun 6 Bijak

  TemaTaj!" Pemimpin Negara

  Masa 10.45 11.45 pagi (60 minit)

  #$"!sStandard Kandungan:1.! Pemimpin Negara.

  Standard Pem"e#ajaran:1.!.! $en%enaraikan nama dan "i&data ringka' Perdana $enteri $a#a%'ia.

  K 1.!.5 $eni#ai iriiri kepemimpinan "er*i"a*a %ang menjadi ke"anggaan ma'%arakat.

  %&je"t'( Pada akhir pengajaran dan pem"e#ajaran+ murid akan dapat,

  i. $en%atakan nama 6 &rang Perdana $enteri $a#a%'ia.

  ii. $en%enaraikan "i&data #ima &rang Perdana $enteri$a#a%'ia.

  iii. $enghuraikan #ima iriiri kepemimpinan "er*i"a*a %angmenjadi ke"anggaan ma'%arakat.

  A"t')'t' 1. $en&nt&n ta%angan -ide& tentang gam"ar enam &rangPerdana $enteri $a#a%'ia. $urid diminta men%e"ut namaPerdana $enteri "erda'arkan gam"ar.

  (S$B/: 2TB/)

  . $urid di"ahagikan kepada #ima kumpu#an.

  !. $urid diminta menari "i&data Perdana $enteri"erda'arkan "uku tek'.

  4. 3aki# kumpu#an mem"entangkan ha'i# per"inanganmereka da#am peta "uih.

  (i) Kumpu#an 1: $em"inangkan "i&data Tunku "du#

  ahman.

  (ii) Kumpu#an : $em"inangkan "i&data Tun "du#

  aak.

  (iii) Kumpu#an !: $em"inangkan "i&data Tun u''ein 2nn.

  (i-) Kumpu#an 4: $em"inangkan "i&data Tun $ahathir.

  (-) Kumpu#an 5: $em"inangkan "i&data Tun "du##ah

  hmad Bada*i.

  5. 7uru "er'&a# ja*a" dengan murid tentang iriirikepimpinan "er*i"a*a %ang terdapat pada 'etiap Perdana$enteri.

  6. 7uru mem"uat rumu'an tentang ha'i# pengajaran.

  8. $uridmurid diminta me#engkapkan peta pemikiran da#am

  "uku #atihan.

 • 7/26/2019 Rph Sejarah Minggu 1

  2/12

  EMK Ni#ai $urni "angga+ 'emangat patri&tik+

  menghargai ja'a

  KPS $ener&ka "ukti

  T$K "e#ajar me#a#ui T$K

  /NT Kreati-iti dan 9n&-a'i

  KBT $eni#ai

  Ba*an Bant! Belajar K&mputer+ ;

 • 7/26/2019 Rph Sejarah Minggu 1

  3/12

  STRATEGI PENGAJARAN ,AN PEMBE-AJARAN

  AKTI.ITI EMK CATATAN

  Perm!laan /5 m'n't

  $en&nt&n ta%angan -ide& k#ip

  1. $urid men&nt&n ta%angan -ide& k#ip =9e ge=

  . 7uru "ertan%akan '&a#an kepada murid"erkaitan k#ip -ide& %ang dita%angkan:

  a) Siapa tahu tajuk erita ini>$urid menja*a" '&a#an guru 'eara#i'an

  ") pa mak'ud tajuk itu da#am "aha'a

  $e#a%u>$urid menja*a" 'eara #i'an

  ) $a'a itu 'emua ka*a'an di#itupi?dipenuhi apa>

  $urid menja*a" '&a#an guru

  !. 7uru mengaitkan ja*apan murid dengan tajukpe#ajaran hari ini.

  Ni#ai $urni

  "er'%ukur ka'ih 'a%ang

  /$K

  TKP

  T$K

  KB

  $enjana 9deamenghu"ung kait

  BB$

  K&mputer ri"a+

  ;

 • 7/26/2019 Rph Sejarah Minggu 1

  4/12

  6. 7uru u"a mengaitkan i'i pe#ajaran dengan

  meminta murid menje#a'kan mak'ud aman air

  "atu.

  8. $urid mem"erikan pe#"agai ja*apan.

  C. 7uru mem"erikan pengukuhan dan

  mem"erikan ja*apan %ang pa#ing tepat tentang

  mak'ud aman air "atu.

  A"t')'t' 2 /20 m'n't

  1. 7uru menunjukkan gam"ar '#aid? k#ip -ide&ka*a'anka*a'an %ang di#itupi air "atu %ang'edang menair.

  . $urid diminta menje#a'kan peri'ti*a?

  kandungan k#ip -ide&

  !. 7uru juga merumu'kan ja*apan muriddengan 'atu ek'perimen ringka' iaitu kiu" air"atu %ang terdedah.

  4. 7uru meminta murid men%enaraikan 'e"a"'e"a" air "atu menair.

  5.$urid mene%enaraikan 'e"a"'e"a" air "atumenair.6. 7uru men%&a# murid kenapa uaa menjadi

  pana'.

  $uridmurid mem"eri "e"erapa ja*apan .

  8. 7uru mengaitkan ja*apan murid denganmenerangkan tentang keadaan dan penairanaman air "atu dengan "antuan gam"argam"ar"erkaitan dan mengaitkan dengan peru"ahanaman air "atu.

  Ni#ai

  menghargai a#am

  /$K

  9;T

  KB

  mem"eri 'e"a"

  'uhu di"a*ah takat"ekumanu'ia "ergerak"e"a'dunia 'eahah

  'atu daratan 'ahaja#itupan air "atu %angje#a'

  A"t')'t' /15 m'n't

  1. 7uru men%ediakan tiga 'te'en. Setiap 'te'en di'ediakan gam"argam"ar dan kad arahan $urid di"ahagikan kepada ! 'te'en "erikut:

  Ste'en 1 (aman ir "atu) Ste'en (peru"ahanperu"ahan aman air

  "atu) Ste'en ! (a#am 'ekitar)

  . $urid akan "ergerak ke'etiap 'te'en %angditetapkan. $urid akan menja*a" '&a#an"erda'arkan arahan %ang terdapat da#amkad arahan da#am kerta' 'e"ak %ang

  di'ediakan.

  /$K9;T

  KB

  menjana idea

  menje#a'

  BB$gam"ar

 • 7/26/2019 Rph Sejarah Minggu 1

  5/12

  !. $urid akan mem"entangkan ja*apanmereka dan guru akan mem"erimak#um"a#a'.

  maksud dan

  proses yang

  berlaku pada

  Zaman Air Batu

  Penutup (5 minit)

  1. 7uru menunjukkan 'emu#a gam"argam"ar"erkaitan aman air "atu.

  . $urid diminta men%atakan kepentinganmenjaga a#am 'ekitar.

  !. 7uru merumu'kan i'ii'i penting da#ampe#ajaran hari ini.

  N'la'

  menjaga a#am

  'ekitar

  Contoh : Kad/ gambar untuk stesen

  Kad rahan

  Ste'en 1

 • 7/26/2019 Rph Sejarah Minggu 1

  6/12

  Berda'arkan gam"argam"ar di"a*ah+ kumpu#an anda diminta menja*a" '&a#an

  '&a#an "erikut:

  (contoh gambar)

  1. pa %ang anda dapat perhatikan dari gam"ar di ata'>

  . Bagaimana keadaan *aktu ini>

  !. Behkah air "atu da#am gam"ar di ata' air>

  4. $engapakah air "atu "eh air>

  PENGAJARAN HARIAN

  SEJARAH

  M'n++! 01 TARIKH 0 Jan!ar' 2013

 • 7/26/2019 Rph Sejarah Minggu 1

  7/12

  Mata Pelajaran danKelas

  Sejarah Tahun 6 Be'tari

  TemaTaj!" Pem"entukan $a#a%'ia

  Masa 11.45 1.45 pagi (60 minit)

  #$"!sStandard Kandungan:10.1 Pem"entukan $a#a%'ia

  K10.1.5 $erumu'kan kepentingan permuaDakatan da#ampem"entukan $a#a%'ia

  %&je"t'( Pada akhir pengajaran dan pem"e#ajaran+ murid akan dapat,

  i. men%atakan 'e"a"'e"a" pem"entukan $a#a%'ia

  ii. men%atakan DaedahDaedah %ang dipereh negerinegeri%ang men%ertai $a#a%'ia.

  A"t')'t' 1.Per"inangan antara guru dan murid

  24 $urid mem"erikan pendapat

  !. $urid mem"aa "uku tek'

  4. atihan

  EMK Ni#ai $urni "angga+ 'emangat patri&tik+

  menghargai ja'a

  KPS $ener&ka "ukti

  T$K "e#ajar me#a#ui T$K

  /NT Kreati-iti dan 9n&-a'i

  KBT $eni#aiBa*an Bant! Belajar K&mputer+ ;

 • 7/26/2019 Rph Sejarah Minggu 1

  8/12

  Mata Pelajaran danKelas

  Sejarah Tahun 6 Be'tari

  TemaTaj!" Pem"entukan $a#a%'ia

  Masa 11.45 1.45 pagi (60 minit)

  #$"!sStandard Kandungan:10.1 Pem"entukan $a#a%'ia

  10.1. Menjelaskan tokohtokoh yang terlibat dalampembentukan Malaysia!K10.1.5 Merumuskan kepentingan permua"akatan dalampembentukan Malaysia

  %&je"t'( Pada akhir pengajaran dan pem"e#ajaran+ murid akan dapat,

  i. men%atakan #angkah#angkah pem"entukan $a#a%'ia

  ii. memahami peri'ti*a pem"entukan $a#a%'ia

  A"t')'t' 1.Per"inangan antara guru dan murid

  24 $urid mem"erikan pendapat

  !. $urid mem"aa "uku tek'

  4. atihan

  EMK Ni#ai $urni "angga+ 'emangat patri&tik+

  menghargai ja'a

  KPS $ener&ka "ukti

  T$K

  /NT Kreati-iti dan 9n&-a'i

  KBT $eni#aiBa*an Bant! Belajar "uku #atihan+ a#at tu#i'+ +"uku tek'+

  Pen'la'an Pen+ajarandan Pem&elajaran

  PENGAJARAN HARIAN

  SEJARAH TAHN 3

  M'n++! 0 TARIKH 16 Jan!ar' 2013

 • 7/26/2019 Rph Sejarah Minggu 1

  9/12

  Mata Pelajaran danKelas

  Sejarah Tahun 6 Be'tari

  TemaTaj!" Pem"entukan $a#a%'ia

  Masa 11.45 1.45 pagi (60 minit)

  #$"!sStandard Kandungan:10.1 Pem"entukan $a#a%'ia

  10.1.! Menyatakan negerinegeri yang terlibat dalampembentukan Malaysia!

  K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada kejayaanpembentukan Malaysia!

  %&je"t'( Pada akhir pengajaran dan pem"e#ajaran+ murid akan dapat,

  i. men%atakan negerinegeri %ang terr#i"at da#am pem"entukan$a#a%'ia

  ii. ra'a "er'%ukur dengan pem"entukan $a#a%'ia.

  A"t')'t' 1.Per"inangan antara guru dan murid

  24 $urid mem"erikan pendapat

  !. $urid mem"aa "uku tek'

  4. atihan

  EMK Ni#ai $urni "angga+ 'emangat patri&tik+

  menghargai ja'a

  KPS $ener&ka "ukti

  T$K

  /NT Kreati-iti dan 9n&-a'i

  KBT $eni#ai

  Ba*an Bant! Belajar "uku #atihan+ a#at tu#i'+ +"uku tek'+

  Pen'la'an Pen+ajarandan Pem&elajaran

  PENGAJARAN HARIAN

  SEJARAH TAHN 3

  M'n++! 0 TARIKH 25 Jan!ar' 2013

 • 7/26/2019 Rph Sejarah Minggu 1

  10/12

  Mata Pelajaran danKelas

  Sejarah Tahun 6 Be'tari

  TemaTaj!" Pem"entukan $a#a%'ia

  Masa 11.45 1.45 pagi (60 minit)

  #$"!sStandard Kandungan:10.1 Pem"entukan $a#a%'ia

  10.1.! Menyatakan negerinegeri yang terlibat dalampembentukan Malaysia!

  K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada kejayaanpembentukan Malaysia!

  %&je"t'( Pada akhir pengajaran dan pem"e#ajaran+ murid akan dapat,

  i. men%atakan negerinegeri %ang terr#i"at da#am pem"entukan$a#a%'ia

  ii. ra'a "er'%ukur dengan pem"entukan $a#a%'ia.

  A"t')'t' 1.Per"inangan antara guru dan murid

  24 $urid mem"erikan pendapat

  !. $urid mem"aa "uku tek'

  4. atihan

  EMK Ni#ai $urni "angga+ 'emangat patri&tik+

  menghargai ja'a

  KPS $ener&ka "ukti

  T$K

  /NT Kreati-iti dan 9n&-a'i

  KBT $eni#ai

  Ba*an Bant! Belajar "uku #atihan+ a#at tu#i'+ +"uku tek'+

  Pen'la'an Pen+ajarandan Pem&elajaran

  PENGAJARAN HARIAN

  SEJARAH TAHN 3

  M'n++! 06 TARIKH 2 #EB4 2013