Rph Tambah Operasi Bergabung - Inkuiri Penemuan Dan Inovasi

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/23/2019 Rph Tambah Operasi Bergabung - Inkuiri Penemuan Dan Inovasi

  1/4

  Persediaan Mengajar KSSR Tahun 5Menggunakan Model Inkuiri Penemuan dan Inovasi.

  Bidang : Statistik dan Kebarangkalian

  Tajuk : Pengurusan Data

  Masa : 60 minit (1 jam)

  Tahun : 5

  Standard Kandungan :

  1!"# Pengurusan Data

  Standard Pembelajaran :

  1!"#(i) Membina Pikt$gra%

  Objektif Pengajaran :Murid da&at membina Pikt$gra%"

  'MK : Kreatiiti dan n$asiBBB : Kertas Mahjung* Kad Manila*Kertas +arna* ,am* ,unting -embaran

  Kerja* Buku Teks*

  Pentaksiran : Se.ara lisan (k$munikasi/s$al jaab)* melalui &emerhatian danlatihan bertulis"

  S KT2T PdP K3M4KS

  Persediaan!" minit#

  Penjanaanidea

  ,uru menediakan kertas arna"

  1" Murid diminta untuk mengambilsehelai kertas arna kegemaranmurid se&erti ang disediakan $lehguru"

  #" Murid menam&al kertas arnamengikut ruang ang telahdisediakan &ada kertas mahjung"

  7" ,uru kaitkan tahjuk &embelajarandengan aktiiti ang dilakukan"

  S$al jaab bagi menjanaidea dan mener$kakeser$n$kan KBT dalamMatematik

 • 7/23/2019 Rph Tambah Operasi Bergabung - Inkuiri Penemuan Dan Inovasi

  2/4

  S 8D, KT2T8D,

  K3M4KS

  Imaginasi!5 minit#

  Mener$ka

  Mengenal&astimaklumat

  Murid memerhati maklumat ang di&an.arkan &ada skrin"

  Murid mangenal&asti langkah9langkahuntuk membina &ikt$gra% denganbantuan guru

  i" Murid mengelas maklumat

  ang ditunjukkan kedalambentuk jadual

  ii" Murid membina &erakilanberdasarkan maklumat

  iii" Murid membina &ikt$gra%mengikut kreatiiti"

  &akah ang da&at anda&erhatikan &ada skrin

  Pen$alan:

  &akah $&erasi ang&erlu diselesaikan

  terlebih dahulu" Berikan&enda&at kamu Kena&a

  Perkembangan$" minit#

  &likasi idea

  Pener$kaan

  Penjelasanlanjut

  Murid dibahagikan ke&ada 6kum&ulan"Murid melakukan aktiiti dalamkum&ulan"

  1) Ketua kum&ulan diminta untukmengambil 1 sam&ul surat"

  #) Bahan bahan diedar ke&adasetia& kum&ulan

  7) Setia& kum&ulan dikehendaki

  membina &ikt$gra% mengikutkreatiiti masing9masing"

  Bina &ikt$gra%berdasarkan maklumatang kamu &er$lehi"

 • 7/23/2019 Rph Tambah Operasi Bergabung - Inkuiri Penemuan Dan Inovasi

  3/4

  S 8D, KT2T8D,

  K3M4KS

  Tindakan$" minit#

  Mela&$r

  Mentaksir

  Setia& kum&ulan di minta menam&alhasil kerja di dinding kelas/ &a&an tulis"

  Setia& kum&ulan akan membentanghasil kerja kum&ulan masing9masing"

  Murid kum&ulan lain digalakkan untukmemberi res&$ns terhada& hasil&embentangan"

  Murid da&at sama menemakkesila&an masing9masing"

  ,uru memberi lembaran kerja latihan

  kerja ke&ada murid sebagai&eneguhan &embelajaran""

  dakah kamu %aham a&aang dibentangkan $lehrakan kamu

  dakah kamu da&at tahujika rakan kamu membuatkesila&an

  Pen$alan:1) &akah ang kamu

  &elajari &ada hari ini

  #)Tahukah kamubagaimana untukmembina &ikt$gra%

  Pentaksiran Berdasarkan keu&aaan murid membina &ikt$gra%"

  Melalui &emerhatian &englibatan murid dalam aktiiti kum&ulanatau aktiiti se.ara indiidu"

  -atihan bertulis melalui tugasan ang diberikan $leh guru samaada dalam kum&ulan atau se.ara indiidu"

  %ilai dan Sika& 1" Bekerjasama dalam melakukan aktiiti"

  #" Ketelitian dalam &engiraan dan membuat ke&utusan"7" Berani tam&il memberikan sumbangan* &andangan atau&enda&at"

 • 7/23/2019 Rph Tambah Operasi Bergabung - Inkuiri Penemuan Dan Inovasi

  4/4

  Penilaian:1) ;;;; dari&ada ;;;;;;;; bera&a $rang murid da&at menjaab $bjekti%

  &embelajaran dengan betul dan memahami isi &elajaran"

  #) Murid lemah dibimbing se.ara indiidu dan dibimbing $leh rakan sebaasebagai ment$ring"

  7) Murid men.a&ai sekurang9kurangna taha& &enguasaan < dan ke atasmelalui aktiiti &embelajaran dan s$al jaab bersama guru"