of 18 /18
7/21/2019 Rpt Geo 2015 Tingkatan 1 http://slidepdf.com/reader/full/rpt-geo-2015-tingkatan-1 1/18 1  Rancangan Pelajaran Tahunan Geograf Tingkatan 1 [2015] SMK JU!U Mingg u  Tajuk Kon"e# $a"il Pe%&elajaran 'a(angan !kti)iti P*P PPP 1- 4 12- 30 JAN Minggu orientasi pelajar ting 5 2 – 6 FEB 1. Kedudukan Kedudukan relatif Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif. Aras 1 • Menatakan kedudukan !e!uatu  te"#at den$an "en$$unakan  k%%rdinat "uda& !e#erti la'ur dan  (ari!. • Me"(eri )%nt%& kedudukan "urid  dala" kela! "en$ikut la'ur dan  (ari!. • Menatakan kedudukan relatif  !e!uatu te"#at. Aras 2 • Meluki! #elan kedudukan "urid  dala" kela! "en$ikut la'ur dan (ari! Menun'uk )ara "enatakan kedudukan "urid di dala" kela! "en$ikut la'ur dan (ari!. Menatakan kedudukan !e!uatu te"#at !e#erti kantin dan (ilik $uru dari titik ru'ukan (erda!arkan ker'a la#an$an. Men'alankan ker'a la#an$an untuk "enentukan kedudukan ka*a!an di !ekitar !ek%la& !e#erti kantin dan (ilik $uru. Men)ari &arta karun den$an "eru'uk la'ur dan (ari! 5 2 6 FEB  Ara& Ara& Menentukan arah dengan menggunakan kompas. Aras 1 • Menatakan ara& "en$ikut la#an  ara& "ata an$in. • Meluki! la#an ara& "ata an$in  (er#andukan k%"#a!. Aras 2 • Men'ela!kan ara& "en$ikut la#an  ara& "ata an$in den$an  "en$$unakan k%"#a! dari titik  ru'ukan an$ di#ili& dala" Menun'uk )ara "enatakan ara& "en$ikut la#an ara& "ata an$in den$an "en$$unakan k%"#a!. Men'alankan ker'a la#an$an untuk "en)ari ara& den$an "en$$unakan k%"#a!

Rpt Geo 2015 Tingkatan 1

Embed Size (px)

Text of Rpt Geo 2015 Tingkatan 1

Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 [2015] SMK JULAU

MingguTajukKonsepHasil PembelajaranCadangan Aktiviti P&PPPPMCatatan/BBM/Latihan

1- 412- 30 JANMinggu orientasi pelajar tingkatan 1

52 6 FEB

1. KedudukanKedudukan

relatifMemahami kedudukan

sesuatu tempat berdasarkan kordinat

dan kedudukan relatif.

Aras 1

Menyatakan kedudukan sesuatu

tempat dengan menggunakan

koordinat mudah seperti lajur dan

baris.

Memberi contoh kedudukan murid

dalam kelas mengikut lajur dan

baris.

Menyatakan kedudukan relatif

sesuatu tempat.

Aras 2

Melukis pelan kedudukan murid

dalam kelas mengikut lajur dan baris

Menunjuk cara menyatakan

kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris.

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan.

Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru.

Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris BBM /BBB

1 Buku Teks

2 Lembaran kerja pelan kelas kelas

Latihan

Buku teks m.s. 6-7

52 6 FEB

ArahArahMenentukan arah dengan

menggunakan kompas.

Aras 1

Menyatakan arah mengikut lapan

arah mata angin.

Melukis lapan arah mata angin

berpandukan kompas.

Aras 2

Menjelaskan arah mengikut lapan

arah mata angin dengan

menggunakan kompas dari titik

rujukan yang dipilih dalam peta

lakar/pelan.

Menjelaskan arah mengikut lapan

arah mata angin dengan

menggunakan kompas dari titik

rujukan yang dipilih berdasarkan

kerja lapangan di kawasan sekolah

Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan

menggunakan kompasBBM /BBB

1 Kompas

2 Buku Teks

Latihan

Buku teks m.s. 13 - 14

6 9- 13 FEB

3. Skala dan jarakJarakMengenal skala dan jarak.

Aras 1

Mengenal pasti dan melukis skala

lurus

Mengukur panjang dan lebar bilik

darjah dengan menggunakan

skala lurus.

Mentakrifkan konsep jarak

Menyatakan jarak dari rumah ke

sekolah.

Aras 2

Melukis pelan bilik darjah

berasaskan skala lurus.

Mengira jarak relatif dan jarak

mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3

Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di

peta lakar

Menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah, pekan atau bandar yang berdekatanBand 1 (Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul: Kedudukan, arah, jarak dan skala)

BBM / BBB

1. Pembaris

2. Pita ukur

3. Buku Teks

4 Lembaran kerja

Dari modul PMR

Latihan

Buku teks

m.s. 21-22

7

16 20/2/15CUTI GANTIAN (16/2/15)

CUTI GANTIAN (17/2/15)

CUTI PERISTIWA ( 18/2/15)

CUTI SEMPENA SAMBUTAN TAHUN BARU CINA (19 20/2/15)

8

(23/2/15 27/2/15)4. GrafGraf bar mudah

Graf GarisanMengaplikasikan maklumat dalam

bentuk jadual dan graf.

Aras 1

Mengumpul dan merekod data

bilangan murid mengikut jenis

pengangkutan yang digunakan ke

sekolah.

Memilih data yang relevan.

Menyusun maklumat dan data

dalam bentuk jadual.

Membina graf bar mudah dan graf

garisan berdasarkan jadual.

Aras 2

Membina graf bar mudah dan graf

garisan berdasarkan jadual,

menggunakan label yang betul

dan petunjuk yang sesuai.

Aras 3

Mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf

Garisan

Membincangkan istilah petunjuk kata

Membincangkan pelbagai kaedah mengumpul dan merekod data.

Menunjuk cara teknik membina jadual dan graf

penggunaan komputer digalakkan

Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan.

Menggunakan komputer untuk membina jadual dan melukis graf

Band 3( Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan tepat :- Mengorientasi kompas, mengukur jarak menggunakan skala, membina graf)

BBM /BBB

1. Kertas Graf

2. Pembaris

3. Komputer

4. Buku Teks

5 Lembaran kerja

Latihan

Buku Teks m.s. 32 -33

8

(23/2/15 27/2/15)5. PetaKedudukan

Arah

JarakMemahami ciri-ciri fizikal dan

budaya dalam peta lakar.

Aras 1

Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan

budaya berdasarkan simbol dalam

peta lakar.

Menyatakan kedudukan, arah dan

jarak ciri-ciri geografi yang

diperhatikan.

Aras 2

Mengaplikasikan simbol-simbol yang

mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya

ke dalam peta lakar.

Aras 3

Mentafsir peta lakar.

Menunjuk cara untuk menentukan

kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Menunjuk cara melukis simbol untuk

menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Mengkaji secara kumpulan:

- peta lakar

- peta bergambar

- peta pelanconganBand 2 ( Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul:- Kedudukan, arah, jarak dan skala, simbol peta)

Band 4 ( Menggaplikasikan dan menghubungkait kemahiran geografi dalam organisasi ruang atau lapangan mengikut prosedur yang betul)

Band 5 ( Mentafsir peta lakar dan bahan grafik dengan tepat berdasaakan maklumat dan data yang relevan/sesuai)

Band 6( Mengemukakan dan mempersembahkan idea/ pendapat/ cadangan yang beerrnas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai) BBM /BBB

1. Peta lakar

2. Buku Teks

3 Lembaran kerja

Latihan

Buku teks m.s. 41- 42

9 11

(2/3/15 22/3/15)PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PER, T1 T4) ( 2-13/2/15)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 14 22/3/15)

Bahagian B Geografi Fizikal dan Manusia

MingguTajukKonsepHasil pembelajaranCadangan aktivitiPPPMCatatan/BBM/Latihan

12(23/3/15 2/4/15)

1.1 Bentuk muka bumiLembanganMemahami kepelbagaian bentuk

muka bumi negara Malaysia.

Aras 1

Menyatakan pelbagai bentuk

muka bumi negara Malaysia

tanah tinggi

tanah pamah

lembangan

pinggir laut

Mengenal pasti kepelbagaian

bentuk muka bumi negara

Malaysia berpandukan peta

tanah tinggi

tanah pamah

lembangan

pinggir lautAras 2

Menghuraikan dengan contoh

kedudukan dan keistimewaan

pelbagai bentuk muka bumi

Melabel negeri-negeri di Malaysia dalam peta kosong

Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan

pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan Google Earth.

Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulan menggunakan tanah liat (plastesin).Band 1( Menyatakan pelbagai benuk muka bumi Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul)

Band 2 ( Menjelaskan pelbagai bentuk muka bumi iaitu di Malaysia dengan memberikan fakta dan contoh yang sesuai dan betul Tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut, saliran)

Band 3 ( Mengenal pasti dan menerangkan taburan kepelbagaian bentuk muka bumi dan lokasinya di malaysia dengan fakta yang tepat tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut, saliran)

BBM /BBB

1 Peta Dunia

2 Peta Malaysia mengikut sempadan negeri

3 Buku Teks

4 Lembaran kerja

Latihan

Buku Teks m.s 62-63

Melabel banjaran

13 (30/3/15 2/4/15)(3/4/15 GOOD FRIDAY)

a. Tanah tinggiLipatanMemahami sistem gunung lipat.

Aras 1

Mengenal pasti rangkaian

banjaran gunung negara

Malaysia.

Menamakan rangkaian banjaran

dan gunung utama di atas peta

Malaysia.

Menyatakan banjaran gunung

negara Malaysia adalah

sebahagian daripada sistem

Banjaran Gunung Asia.

Menyatakan dua jenis sistem

gunung lipat

gunung lipat muda

gunung lipat tua

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

rangkaian banjaran gunung

negara Malaysia dalam sistem

banjaran gunung asia

Menjelaskan ciri-ciri sistem

gunung lipat tua

gunung lipat muda

Aras 3

Membandingkan dan

membezakan ciri-ciri sistem

gunung lipat

Banjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti

peta, atlas dan internet.

Mencari maklumat melalui:

- tayangan video

- internet

- majalah/akhbar BBM /BBB

1 Kain tebal

2 Gambar

3 Visual sumber internet wikipedia (tectonic)/ Youtube

4 Buku Teks

Latihan

Buku teks m.s. 62-63

14

(7/4/15 -10/4/15)

6/4/15 CUTI PERISTIWA

b. Tanah

Pamah Delta

Dataran

LembanganMengetahui taburan tanah pamah

dan dataran negara Malaysia.

Aras 1

Menyenaraikan contoh-contoh

tanah pamah dan dataran negara

Malaysia.

Menamakan tanah pamah dan

dataran utama negara Malaysia di

atas peta.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kepentingan kawasan tanah

pamah dan dataran negara Malaysia

Menjelaskan petunjuk kata m.s 61

Mencari maklumat tentang kedudukan tanah pamah dan dataran negara

Malaysia serta kepentingan

berpandukan pelbagai media seperti :

peta, cakera padat dan internetBBM /BBB

1. Peta tanah pamah kosong

2. Buku Teks

3. Lembaran kerja

Latihan

Buku teks m.s. 62-63

15(13 -17/4/15)c.Pinggir LautMengetahui pelbagai bentuk muka

bumi pinggir laut negara Malaysia.

Aras 1

Menyatakan bentuk muka bumi

pinggir laut negara Malaysia.

tebing tinggi

tanjung

teluk

pantai

pulau

pentas benua

Aras 2

Menerangkan pelbagai bentuk

muka bumi pinggir laut negara

Malaysia berdasarkan rajah.

Menjelaskan dengan contoh

bentuk-bentuk muka bumi pinggir

laut serta keistimewaannya.Mencari maklumat bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia

berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet.

Membincangkan keistimewaan bentukbentuk muka bumi pinggir laut dengan bantuan pelbagai media seperti foto,poster dan internet.

Menghasilkan model bentuk muka bumi pinggir lautBBM /BBB

1 Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR

Latihan

Buku teks m.s. 62-63

16(20 24/4/15)

d. Saliran Profil panjang

Profil rentasMemahami profil sungai.

Aras 1

Menyenaraikan jenis-jenis saliran

Menamakan sungai dan tasik

negara Malaysia di atas peta.

Melukis profil panjang dan profil

rentas sungai.

Menyenaraikan bentuk muka bumi

sepanjang aliran sungai

jeram

air terjun

likuan sungai

likuan terpenggal

tasik ladam

tasik

deltaAras 2

Melukis dan melabel bentuk muka

bumi profil panjang sungai.

Menghubungkaitkan bentuk muka

bumi sepanjang aliran sungai

dengan profil panjang dan profil

rentas sungai

Menunjukkan kedudukan saliransaliran utama negara Malaysia

berpandukan peta.

Mengumpul maklumat tentang sungai

berpandukan pelbagai media seperti

carta, model, video dan internet.

Mencipta puisi tentang keunikan pandang darat sungai, tasik dan air

terjun.

Mengumpul gambar dan membuat buku skrap mengenai sungaiBBM /BBB

1. Peta taburan sungai

2. Gambarajah profil sungai

3. Buku Teks

4 Lembaran kerja

Dari modul PMR

Latihan

Buku teks m.s. 63

17(27/4/15 30/4/15)1/5/15 HARI PEKERJA

18

( 4/5/15 -8/5/15)

1.2 Potensi dan

halangan

bentuk muka

bumi kepada

kegiatan

manusia.

a. Potensi

bentuk

muka

bumi

kepada

kegiatan

manusiaMemahami potensi bentuk muka

bumi kepada kegiatan manusia.

Aras 1

Menyatakan kepentingan bentuk

muka bumi negara Malaysia

kepada kegiatan manusia.

Tanah tinggi

contoh: kuasa hidroelektrik,

pelancongan.

Tanah pamah

contoh: petempatan, pertanian

Pinggir laut

contoh: perikanan,

pelancongan

Saliran

contoh: minuman, perikanan

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kepentingan bentuk muka bumi,

tanah tinggi, tanah pamah, pinggir

laut dan saliran terhadap

pembangunan negara Malaysia.

Aras 3

Membandingkan dan

membezakan kepentingan

pelbagai bentuk muka bumi

terhadap kegiatan manusia antara

negara Malaysia dengan negara

lain seperti:

kepentingan tanah tinggi untuk

pelancongan di Switzerland.

kepentingan cerun bukit untuk

pertanian di Pulau Jawa.

kepentingan sungai untuk

pengangkutan di Thailand.

kepentingan tasik untuk

perikanan di Tonle Sap

kampuchea

Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka

bumi negara Malaysia. BBM /BBB

1.Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR

Latihan

Buku teks m.s. 62-63

19

(11/5/15 -15/5/15)

b. Halangan

bentuk

muka

bumi

kepada

kegiatan

manusiaMemahami halangan bentuk muka

bumi terhadap kegiatan manusia.

Aras 1

Menyenaraikan bentuk muka bumi

yang menghalang kegiatan

manusia.

cerun curam sukar untuk

mendirikan petempatan.

sungai beraliran deras sukar

untuk pengangkutan.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

halangan bentuk muka bumi

terhadap kegiatan manusia.

Aras 3

Merangkakan langkah-langkah

mengurangkan halangan bentuk

muka bumi terhadap kegiatan

manusiaSumbang saran halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusiaBBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja Dari modul PMR Latihan Buku teks m.s. 76-77

20 (18/5/15 22/5/15)

21

(25/5/15 -28/5/15)

29/5/15 CUTI PERISTIWA

1.3 Kesan

kegiatan

manusia

terhadap alam sekitar Pemeliharaan

PemuliharaanMengetahui kesan kegiatan

manusia terhadap alam sekitar.

Aras 1

Menyenaraikan kesan kegiatan

manusia terhadap alam sekitar.

penebangan pokok

kegiatan pertanian

pembinaan jalan raya

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kesan kegiatan manusia terhadap

alam sekitar.

Aras 3

Menganalisis kesan kegiatan

manusia terhadap alam sekitar

dan langkah-langkah

mengurangkannya.

Merumus kesan jika alam sekitar tidak

terpeliharaPerbincangan peranan setiap individu

untuk memelihara alam sekitar dan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.BBM /BBB

1.Buku Teks

2. Lembaran kerja

Dari modul PMR

Latihan

Buku teks m.s. 85 -86

22 - 23CUTI PERISTIWA (29/5/15)

HARI GAWAY DAYAK (1/6/15 2/6/15)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 30/5/15 14/6/15)

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA

24 ( 15/6/15 19/6/15)

2.1 Pergerakan

bumi di dalam

sistem suria

a. Pengaruh

pergerakan

bumi

terhadap

cuaca dan iklim Putaran

Peredaran

Kebenuaan

Kelautan

Kepulauan

KetinggianMemahami putaran dan peredaran

bumi.

Aras 1

Mentakrifkan putaran dan

peredaran bumi

Menyenaraikan kesan-kesan

putaran.

Menjelaskan kejadian siang dan

malam

Menyenaraikan kesan-kesan

peredaran bumi

Aras 2

Menghuraikan:

kejadian siang dan malam

kejadian empat musim

Simulasi tentang putaran dan

peredaran bumi.

Mengumpul gambar yang menunjukkan suasana empat musim.

Menggunakan medium internet untuk memperoleh video pembelajaran.

Cth: Youtube BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR 3. Visual sistem

suria

Latihan

Buku teks m.s 102-

103

25

(22/6/15 -3/7/15)PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (22/6/15 3/7/15)

26 (6/7/15 10/7/15)

b. Cuaca dan

iklim

negara

Malaysia Suhu

Angin

HujanMemahami ciri-ciri iklim negara

Malaysia dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

Aras 1

Mengenal pasti ciri-ciri iklim

negara Malaysia dari segi:

suhu angin hujan

Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi cuaca dan iklim

negara Malaysia:

kedudukan

angin monsun

ketinggian

kepulauan

Aras 2

Menghubungkaitkan faktor yang

mempengaruhi cuaca dan iklim

dengan ciri-ciri iklim negara

Malaysia.

kedudukan

angin monsun

ketinggian

kepulauan

Menjelaskan kedudukan negara

Malaysia yang bebas daripada

taufan, siklon tropika dan kemarau

yang berpanjangan.

Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri iklim negara Malaysia melalui pelbagai

sumber seperti:

- internet

- pusat kaji cuaca

Menghasilkan peta minda tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi

cuaca dan iklim negara MalaysiaBBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR

Latihan

Buku teks m.s 102-

103

28CUTI UMUM (20 21/7/15)

CUTI GANTIAN (22 24/7/15)

27

(13/7/15 16/7/15)

17/7/15 CUTI PERISTIWA

18 19 HARI RAYA AIDILFTIRI

2.2 Pengaruh

cuaca dan

iklim terhadap

kegiatan

manusia

a. Pengaruh

cuaca dan

iklim

terhadap

cara hidupCara hidup manusiaMemahami keadaan iklim dan cara

hidup manusia di kawasan zon

iklim tertentu.

Aras 1

Mengenal pasti keadaan iklim di

kawasan:

Zon panas (Gurun Thar)

Zon sederhana sejuk

(Kawasan Siberia)

Zon sejuk (Greenland)

Menyatakan cara hidup manusia

di kawasan zon iklim tertentu

Aras 2

Menerangkan iklim negara

Malaysia dan iklim di kawasan zon

iklim lain:

Zon panas (Gurun Thar)

Zon sederhana sejuk

(Kawasan Siberia)

Zon sejuk (Greenland)

Menjelaskan cara hidup manusia

di kawasan:

Zon panas (Gurun Thar)

Zon sederhana sejuk

(Kawasan Siberia)

Zon sejuk (Greenland)

Aras 3

Membandingkan iklim negara

Malaysia dengan iklim negara-negara

lain serta mengetahui

persamaan dan perbezaan

pelbagai cara hidup manusia di

kawasan zon iklim lain.Mengumpul maklumat bergambar

daripada pelbagai media seperti video,

internet dan majalah tentang keadaan

iklim di kawasan:

- zon panas (Gurun Thar)

- zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia)

- zon sejuk (Greenland)

Perbincangan secara berkumpulan

tentang persamaan dan perbezaan

cara hidup manusia negara Malaysia

berbanding dengan negara lain.

BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR 3.Tayangan

Visual

Latihan

Buku teks m.s 116

29

(27/7/15 31/7/15)

b. Pengaruh

cuaca dan

iklim

terhadap

kegiatan

ekonomi

negara

MalaysiaMemahami pengaruh cuaca dan

iklim terhadap kegiatan ekonomi

negara Malaysia.

Aras 1

Menyenaraikan kegiatan ekonomi

utama negara Malaysia

Menyatakan faktor cuaca dan

iklim yang mempengaruhi

kegiatan ekonomi utama negara

Malaysia

pertanian

perikanan

Aras 2

Menghubungkaitkan pengaruh

cuaca dan iklim terhadap kegiatan

manusia negara Malaysia

pertanian

perikanan

Membincangkan bagaimana kegiatan

ekonomi negara Malaysia dipengaruhi

oleh cuaca dan iklim berpandukan

pelbagai media seperti video, internet

dan majalah.

Meramalkan kesan perubahan cuaca

terhadap kegiatan manusia di negara

Malaysia.BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR 3 Tayangan

Visual

Latihan

Buku teks m.s 116

30

(3 7/8/15)

2.3 Pengaruh

manusia

terhadap

cuaca dan

iklim Kemarau

Jerebu

Hujan asid

Kesan rumah

hijau

Pulau haba

Penipisan

lapisan

ozonPengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 1

Menyenaraikan kesan kegiatan

manusia terhadap cuaca dan

iklim.

peningkatan suhu

kemarau

jerebu

hujan asid

kesan rumah hijau

pulau haba

penipisan lapisan ozon

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

pengaruh penebangan hutan,

perindustrian, pembakaran

terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3

Merumus kesan kegiatan

manusia terhadap cuaca dan iklim

Sumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Mengumpul maklumat mengenai

kesan pengaruh kegiatan manusia

terhadap cuaca dan iklim daripada

pelbagai media seperti video, majalah,

akhbar, cakera padat dan internet.

Menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Meramalkan kesan kegiatan manusia

terhadap cuaca dan iklim. BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR3 Tayangan Visual

Latihan

Buku teks m.s 123-

124

31

(10/8/15 14/8/15)

32

(17/8/15 21/8/15)

3.1 Jenis dan

taburan

tumbuh-tumbuhan

semula jadi

dan hidupan liarKepelbagaian

TaburanMemahami jenis dan taburan

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

hidupan liar negara Malaysia.

Aras 1

Menyenaraikan jenis dan taburan

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia

Hutan Hujan Tropika

Hutan Paya

Hutan Pantai

Hutan Gunung

Memadankan taburan jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi di

atas peta negara Malaysia

Menyenaraikan contoh hidupan liar di

negara Malaysia

Mengenal pasti ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi negara Malaysia

Aras 2

Menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi negara Malaysia.

Aras 3

Membandingkan dengan contoh

rajah profil tumbuh-tumbuhan

semula jadi negara Malaysia.

Sumbang saran jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar

negara Malaysia.

Menerangkan jenis dan taburan

tumbuh-tumbuhan semula jadi negara

Malaysia berpandukan pelbagai media

seperti peta, video dan internet.

Menjalankan aktiviti lawatan sambil

belajar.

Menghasilkan buku skrap mengenai

ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara

Malaysia.

Menghasilkan model lapisan hutan

negara Malaysia.BBM /BBB

1. Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR4 Tayangan Visual

5 Gambarajah lapisan hutan

Latihan

Buku Teks m.s

138-139

33

(24/8/15 25/8/15)

(26 28/8/15) SUKAN TAHUNAN SMK JULAU

34

(1/9/15 4/9/15)

3.2 Faktor-faktor

Yang mempengaruhi

pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan

semula jadi

a. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pelbagai

jenis

tumbuh-tumbuhan

semula jadi

negara

Malaysia

b. Jenis

tumbuh-tumbuhan

semula jadi

dan hidupan

liar di

negara-negara

lainMemahami faktor-faktor yang

mempengaruhi pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia.

Aras 1

Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia.

bentuk muka bumi

iklim

tanih

saliran

Aras 2

Menghubungkaitkan jenis tumbuh-

tumbuhan semula jadi negara

Malaysia dengan:

bentuk muka bumi

iklim

tanih

saliran

Aras 3

Menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia secara grafik

seperti peta minda

Tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain.

Aras 1

Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar di kawasan:

Gurun panas (Sahara)

Tundra (Siberia)

Mediterranean (Turki)

Monsun Tropika (Thailand

Memadankan jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi di atas

peta.

Gurun panas (Sahara)

Tundra (Siberia)

Mediterranean (Turki)

Monsun Tropika (Thailand)

Menyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar di kawasan:

Gurun panas (Sahara)

Tundra (Siberia)

Mediterranean (Turki)

Monsun Tropika (Thailand)

Aras 2

Menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar negara

Malaysia dengan negara-negara lain

Memadankan jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi di atas peta.

Menyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar di

kawasan:

Aras 2

Menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar negara

Malaysia dengan negara-negara lain

Aras 3

Mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar :

Membincangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi.

Menghasilkan peta minda tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi

pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi

Menerangkan taburan dan ciri-ciri

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

hidupan liar di negara-negara lain

berpandukan pelbagai media seperti

peta, video dan cakera padat.

Mengumpul gambar berkaitan dengan

jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi

dan hidupan liar di kawasan:

- Gurun panas (Sahara)

- Tundra (Siberia)

- Mediterranean (Turki)

- Monsun Tropika (Thailand BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR 3 Tayangan Visual

Latihan

Buku teks m.s 154-

155

BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR

3 Tayangan

Visual

Latihan

Buku teks m.s 154-

155

35

(7/9/15 11/9/15)

31/8/15 HARI KEMERDEKAAN

36

(14/9/15 18/9/15)

16/9/15

HARI MALAYSIA

3.3 Kepentingan

Tumbuh-tumbuhan

semula jadi Ekosistem

HabitatMemahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara

Malaysia.

Aras 1

Menyenaraikan kepentingan

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kepentingan tumbuh-tumbuhan

semula jadi negara Malaysia.

Aras 3

Merumus tentang kepentingan

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia secara grafik

seperti peta minda.

Membincangkan secara kumpulan

kepentingan tumbuh-tumbuhan semula

jadi negara Malaysia.

Menghasilkan peta minda berkaitan

kepentingan tumbuh-tumbuhan semula

jadi negara Malaysia. BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR 3 Tayangan Visual

Latihan

Buku teks m.s 165-

166

38

(28/9/15 2/10/15)

3.4 Kesan

kegiatan

manusia

terhadap

tumbuh-tumbuhan

semula jadi

dan hidupan liar Kepupusan

Ketandusan

PencemaranMemahami kesan kegiatan manusia

terhadap tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Aras 1

Menyenaraikan kesan kegiatan

manusia terhadap tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan

hidupan liar.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kesan kegiatan berikut terhadap

tumbuh-tumbuhan semula jadi

dan hidupan liar.

pembalakan

pertanian

petempatan

Aras 3

Merumus kesan kegiatan manusia

terhadap tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar pada masa

depan

Membincangkan bagaimana kegiatan

manusia memberi kesan terhadap

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

hidupan liar berpandukan pelbagai

media seperti video, internet dan

majalah.

Mendapat maklumat bergambar

daripada majalah, akhbar, cakera

padat dan internet.

Menulis karangan ringkas tentang

kesan kegiatan manusia terhadap

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR 4 Tayangan Visual

Latihan

Buku Teks m.s 173 -

174

39

(5/10/15 9/10/15)

3.5 Pemeliharaan

dan pemuliharaan

tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar Pemeliharaan

PemuliharaanMemahami kepentingan dan

langkah-langkah pemeliharaan dan

pemuliharaan tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Aras 1

Menyatakan pentingnya

memelihara dan memulihara

tumbuh-tumbuhan semula jadi

dan hidupan liar.

Menyenaraikan langkah-langkah

pemeliharaan dan pemuliharaan

tumbuh-tumbuhan semula jadi

dan hidupan liar sebagai potensi

kegunaan masa depan.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kepentingan dan langkah-langkah

pemeliharaan dan pemuliharaan

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

hidupan liar

Sumbang saran langkah-langkah

pemeliharaan dan pemuliharaan

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

hidupan liar.

Melukis poster tentang pemeliharaan

dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Mengadakan permainan alam sekitar.

Tayangan video tentang tumbuh tumbuhan semula jadi dan hidupan liar BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR 3 Tayangan Visual

Latihan

Buku Teks m.s

182 - 183

40

(12/10/15 16/10/15)

Kajian Geografi Tempatan

TEMA 1: Bentuk muka bumi dan potensinya

TEMA 2: Cuaca dan iklim serta pengaruhnya

TEMA 3 ; Tumbuhan semulajadi hidupan di kawasan kajian

Rujuk Huraian sukatan pelajaran

1. Memilih tajuk

2. Menulis Objektif. Kaedah kajian, kawasan kajian

Buku Teks

41-42PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (PER, T1,T2 DAN T4) 19/10/15 30/10/15)

4344

45

(2/11/15 20/11/15)1.Mengumpul data Menyediakan Laporan Kerja Kursus Geografi

2. Guru menyemak dan mentaksir KKG dalam proses P&P

3. Pentaksiran KKG dan proses masuk markah4. Penyelarasan pentaksiran berasaskan sekolah (PS)Buku Teks

Panduan KKG PMR

Panduan Pentaksiran KKG PMR

Cuti akhir tahun

*RPT hendaklah dirujuk bersama-sama dengan HSP dan buku teks

2013http://www.sistemguruonline.my