RPT KADAZANDUSUN

  • View
    118

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TAHUN1

Text of RPT KADAZANDUSUN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 1 KSSR 2012TARIKH/ MINGGU MINGGU 1 MINGGU 2 TEMA/TAJUK MINGGU TRANSISI MINGGU TRANSISI TEMA: TOILAAN UNIT 1: PIMATO STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.2

Kaanu tangaanak mokinongou, mongintutun, mamarait om popisuai tuni pimato boros Kadazandusun id kolimpupuon Toun 6.

1.2.1

Kaanu mokinongou om monugut do mamarait 29 pimato. Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mongintutun om popouni tuni vocal. Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mongintutun om popouni tuni konsonan. Kaanu mammarait ngaran 29 pimato boros kadazandusun. Kaanu tumanud ponontudukan mongignia mambasa boros montok popouni tuni sigot //. Kaanu tumanud ponontudukan mongingia mambasa boros montok popouni tuni do /b/ poloputon Kaanu tumanud ponontudukan mongingia mambasa boros montok popouni tuni /d/ poloputon. Kaanu monuat kawagu do a. Pimato tagayo b. Pimato tonini c. Boros Kaanu popolombus kawagu do koilaan maya aktiviti momonsoi d. Kolaj

1.2.2

1.2.3

2.1

Kaanu tangaanak mongija mogikawokawo boros id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak mambasa mogikawokawo boros miampai momoguno pomoroitan di kotunud id Kolimpupuson Toun 6.

2.1.2

2.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

3.1

Kaanu tangaanak poposurat do boros miampai momoguno woyo di kotunud id kolimpupuson Toun 6.

3.1.5

4.1

Kaanu tangaanak do koilaan maya mogikawo-kawo aktiviti di kohiok id kolimpupuson Toun 6.

4.1.1

TARIKH/ MINGGU

TEMA/ TAJUK TEMA: TOILAAN UNIT 2: NUMBUL

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Kaanu tangaanak mokinongou, mongintutun om mamarait do boros momoguno pomoroitan om loyuk di kotunud id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak manahak respon kokomoi kiolaan di norongou id kolimpupuson Toun 6.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi; a. Boogian Tinan b. Kaanu mokinongou do: a. Sinding Kaanu manahak respon maya/ demonstrasi, lisan toi ko ponuatan kokompo nuni I norongou mantad a. Sinding Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia montok mongjia mogikawo-kawo boros kokomoi; a. Boogian Tinan Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mambasa om momungaran. a. Boogian Tinan Kaanu papasanarai do numbul 1- 50.

1.4

1.4.1

1.4.2

2.1

Kaanu tangaanak mongija mogikawokawo boros id kolimpupuson Toun 6.

2.1.4

2.2

3.1

4.1

Kaanu tangaanak mongintutun om momungaran nunu I okito, orongou, oroso, osingud om opurimanan id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak poposurat do boros miampai momoguno woyo di kotunud id kolimpupuson do Toun 6. Kaanu tangaanak do koilaan maya mogikawo-kawo aktiviti di kohiok id kolimpupuson Toun 6.

2.2.1

3.1.7

4.1.2

Kaanu popokito do koilaan di notimung maya aktiviti e. Popolombus his.

TARIKH/ MINGGU

TEMA/TAJUK TEMA : TOILAAN UNIT 3 : TAYAM

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kaanu tangaanak mokinongou, mongintutun om mamarait do tuni di norongou mantad mogisuai-suai tadon id kolimpupuson do Toun 6. a. posorili b. Kakamot c. Boogian timan sondii d. Loyuk om rima e. Tuni kobooboroso Kaanu tangaanak mongija/ mogikawokawo boros id kolimpupuson Toun 6.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Kaanu mokinongou om monindu do tuni di norongou Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok popoilo do koilaan kokomoi tuni di norongou. Kaanu popouni kawagu tuni di norongou. Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mongija tumanud putul boros. /ta/ + /pa/ = tapa 2.1.4 Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia montok mongija mogikawo-kawo boros kokomoi h. Tayam Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok popoilo do koilaan kokomoi tuni di norongou. Kaanu popouni kawagu tuni di norongou.

1.1.2

1.1.3 2.1.3

2.1

1.1

2.3

1.3

Kaanu tangaanak mokinongou, mongintutun om mamarait do tuni di norongou mantad mogisuai-suai tadon id kolimpupuson do Toun 6. a. posorili b. Kakamot c. Boogian timan sondii d. Loyuk om rima Tuni kobooboroso Kaanu tangaanak mambasa mogikawokawo boros miampai momoguni pomoroitan di kotunud id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak mokinongou, mongintutun om mamarait do boros momoguno pomoroitan om loyuk di kotunud id kolimpupuson Toun 6.

1.1.2

1.1.3

2.3.3

Kaanu tumanud ponontudukan mongingia mabasa boros momtok popouni tuni konsonan. Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi; h. Tayam

1.3.2

TARIKH/ MINGGU

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 3.1 Kaanu tangaanak poposurat do boros miampai momoguno woyo di kotunud id kolimpupuson do toun 6. Kaanu tangaanak mongintutun om momungaran nunu I okito, orongou, oroso, osingud om opurimanan id kolimpupuson Toun 6. Kanu tangaanak mambasa boros frasa om ayat miampai momoguno pomoroitan om loyuk di kotunud id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak do koilaan maya mogikawo-kawo aktiviti di kohiok id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak mokinongou, mongintutun om mamarait do boros momoguno pomoroitan om loyuk di kotunud id kolimpupuson Toun 6.

STANDRD PEMBELAJARAN 3.1.5 Kaanu monuat kawagu do d. boros Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mambasa om momungaran. h. tayam Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia montok mambasa frasa om ayat; g. Mongudio Kaanu popolombus kawagu do koilaan maya aktiviti momonsoi a. Buuk Tonini Kaanu tumanud ponontudukan monginia montok mamarait boros tumanud putul boros. Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi; c. Kakamot

2.2

2.2.1

2.4

2.4.2

4.1

4.1.1

TEMA : TOILAAN UNIT 4: BONTUK ON WARANA

1.3

1.3.1

1.3.2

2.2

1.3

2.2

Kaanu tangaanak mongintutun om momungaran nunu I okito, orongou, oroso, osingud om opurimanan id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak mokinongou, mongintutun om mamarait do boros momoguno pomoroitan om loyuk di kotunud id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak mongintutun om momungaran nunu I okito, orongou, oroso, osingud om opurimanan id kolimpupuson Toun 6.

2.2.1

Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mambasa om momungaran. -kakamot Kaanu tumanud ponontudukan monginia montok mamarait boros tumanud putul boros.

1.3.1

2.2.1

Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mambasa om momungaran. -Bontuk

TARIKH/ MINGGU

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 4.1 Kaanu tangaanak do koilaan maya mogikawo-kawo aktiviti di kohiok id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak moboros miampai momoguno boros di kotunud, oulud omolinuud tumanud situasi, status, umul om koulunan id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak mokinongou, mongintutun om mamarait do boros momoguno pomoroitan om loyuk di kotunud id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak manahak respon kokomoi kiolaan di norongou id kolimpupuson Toun 6.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2 Kaanu popokito do koilaan di notimung maya aktiviti b. Suminding Kaanu mokinongou om popolombud kawagu model pibarasan kokomoi - Mongudio Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mongintutun om mamarait do boros a. Mumpongol

1.5

1.5.1

TEMA : TINAN SONDII UNIT 5 : MUMPONGOL

1.3

1.3.3

1.4

1.4.2

Kaanu manahak respon maya/ demonstrasi, lisan toi ko ponuatan kokomoi nuni I norongou mantad b. Pibarasan Kaanu popolombus pibarasan miampai momoguno boros pongolohou di kotunud montok a. Mumpongol b. Popointutun c.

1.5

Kaanu tangaanak moboros miampai momoguno boros di kotunud, oulud omolinuud tumanud situasi, status, umul om koulunan id kolimpupuson Toun 6.

1.5.2

1.4

2.4

Kaanu tangaanak manahak respon kokomoi kiolaan di norongou id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak mambasa boros id frasa om ayat miampai momoguno pomoroitan om loyuk di kotunud id kolimpupuson toun 6.

1.4.2

2.4.2

Kaanu tumanud mopontudukan mongingia montok mabasa frasa om ayat. -Mumpongol -Popointutun

TARIKH/ MINGGU

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 3.3 Kaanu tangaanak monuat mogikawokawo ayat miampai momoguno boros, ayat om tanda basa di kotunud id kolimpupuson toun 6.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.7 Kaanu tumanud ponontudukan mongingia monuat Kaanu manahak respon maya/ demonstrasi, lisan toi ko ponuatan kokomoi nuni I norongou mantad a. Pibarasan ayat miampai tanda basa di kotunud. Kaanu popoilo do topurimanan kokomoi teks di nabasa. Kaanu popokito do koilaan di notimung maya aktiviti -Minsingkono Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mongintutun om mamarait do boros kokomoi; -Boogian tinan Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mongintutun om mamarait do boros - Mintutun Kaanu tumanud ponontudukan do mongingia montok mongija mogikawo-kawo boros kokomoi -Boogian tinan Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mongija tumanud putul boros. /ta/ + /pa/ = tapa

2.7 4.1

Kaanu tangaanak monilai do teks di nabasa id kolimpupuson toun 6. Kaanu tangaanak do koilaan maya mogikawo-kawo aktiviti di kohiok id kolimpupuson Toun 6. Kaanu tangaanak mokinongou, mongintutun om mamarait do boros momoguno pomoroitan om loyuk di kotunud id kolimpupuson Toun 6.

2.7.1 4.1.2

TEMA: TINAN SONDII UNIT 6: TINAN KU

1.3

1.3.2

1.3.3

2.1

Kaanu tangaanak mongija/ mogikawokawo boros id kolimpupuson Toun 6.

2.1.4

2.1.3

2.2

Kaanu tangaanak mongintutun om momungaran nunu I okito, orongou, oroso, osingud om opurimanan id kolimpupuson Toun 6.

2.2.1

Kaanu tumanud ponontudukan mongingia montok mambasa om momungaran. - Boogian Tinan

TARIKH/ MINGGU

TEMA/TAJUK

STANDA