RSBERTTELSE 2016 - ?? Utvecklingschef Susanna Ehrs Projektpersonal ... Kvarkenrdets direktr Mathias Lindstrm i samsprk med Jens sterberg,

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • RSBERTTELSE 2016

 • Freningens syfte r:- att verka fr att frmja integrationen inom regionen; - att frmja samverkan ver Kvarken mellan svl offentliga myndigheter och

  organisationer som privata fretag, organisationer och freningar;- att minska och eliminera grnshinder;- att tillvarata regionens frutsttningar och frmja regionens utveckling inom

  frmst fljande omrden: nringsliv kommunikationer och transportinfrastruktur forskning och utveckling samt utbildning kultur brkraftiga energilsningar milj-, avfalls- och tervinningsfrgor turism idrott barn och unga hlso- och sjukvrd.

  KvarkenrdetGerbyvgen 18, 65230 Vasatel. +358 (0)40 1545 883info@kvarken.orgwww.kvarken.org

  Prmbild: Esa Silaloppi

 • Kvarkenrdet r ett nordiskt grnsregionalt samarbetsforum fr landskapen sterbotten, Sdra sterbotten och Mellersta sterbotten i Finland samt Vsterbottens ln och rnskldsviks kommun i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrdet r ett av Nordiska ministerrdets officiella grnsregionala samarbetsorgan.

  Kuva: Fotopada

 • ORGANISATION

  Personal Direktr Mathias Lindstrm Ekonomichef Maria Snickars Utvecklingschef Susanna Ehrs

  Projektpersonal Kommunikationsansvarig Johanna Hggman Projektledare Marianne Sjstrm

  Kansli p Gerbyvgen 18 i Vasa.Arbetsrum p Ume Kommunfretags kontor p Rdhusesplanaden 8 i Ume.

  rsmteKvarkenrdet rf:s rsmte hlls 9 maj i rnskldsvik. Vid rsm-tet behandlades stadgeenliga renden. rsmtesdeltagarna fick ocks hra presentationer av Kvarkenrdets projekt, och ta del av en frels-ning av debattren och historikern Gunnar Wetterberg om mjlighe-terna kring en modern nordisk frbundsstat.

  Revisorer Ordinarie revisor Benita ling, CGR Revisors suppleant Tapani Rotola-Pukkila, CGR

  Kvarkenrdets personal, frn vnster Marianne Sjstrm, Susanna Ehrs, Mathias Lindstrm, Johanna Hggman, Maria Snickars. Foto: Esa Siltaloppi

  Medlemmar Freningens huvudmedlemmar r: sterbottens frbund Sdra sterbottens frbund Mellersta sterbottens frbund Vasa stad Seinjoki stad Karleby stad Staden Jakobstad Region Vsterbotten rnskldsviks kommun

  vriga medlemmar r: Etel-Pohjanmaan kauppakamari Vaasan yliopisto NTM-centralen i Sdra sterbotten Pedersre kommun Nykarleby stad Larsmo kommun Svenska sterbottens frbund fr utbildning och kultur Kask stad Suomen Sininen Tie ry sterbottens handelskammare Fretagarna i Vsterbotten Ume kommun Lycksele kommun Vsterbottens handelskammare Kronoby kommun Kristinestad stad sterbottens fiskarfrbund Vilhelmina kommun Freningen Norden i Vsterbotten Pohjola-Nordens distrikt i sterbotten rf

  4

 • StyrelsenStyrelsen har haft fyra mten r 2016, 15 februari i Ume, 9 maj i rnskldsvik, 19 september i Karleby, 22 december i Skellefte.

  Styrelse 2016

  FinlandOrdinarie ErsttareJoakim Strand, Vasa stad, ordfrande Tomas HyryOlav Jern, sterbottens frbund Michael LutherAsko Peltola, Sdra sterbottens frbund Marjatta EvsojaAntti Isotalus, Karleby stad Roy SabelJorma Rasinmki, Seinjoki stad Hannemari NiemiKajsa Kouvo, Mellersta sterbottens frbund Jukka Ylikarjula

  Sverige Ordinarie ErsttareLennart Holmlund, Regionfrbundet Vsterbotten, vice ordf. Tomas HartmanLilly Bcklund, Regionfrbundet Vsterbotten Gunnel JonssonMattias Larsson, Regionfrbundet Vsterbotten Jrgen ForsbergThomas Marklund Regionfrbundet Vsterbotten Mathias HaglundChrister Rnnlund, Regionfrbundet Vsterbotten Veronica KerrPer Nyln, rnskldsviks kommun Anna-Britta kerlind

  rsmtets huvudtalare Gunnar Wetterberg diskuterade mjligheterna kring en modern nordisk frbundsstat.

  5

 • KVARKENRDETS VERKSAMHET

  Direktrens hlsning

  ret som gtt har innehllit bde framgngar och mot-gngar. Efter ett gott genomfrande av Midway Align-ment projektet lmnades en ny CEF-anskan in, med bde Finlands och Sveriges regeringars std i ryggen, i hopp om att erhlla EU-std fr att inledda byggan-det av en ny, innovativ, specialanpassad frja fr Kvar-kentrafiken. Besvikelsen var drfr stor nr anskan inte ens behandlades p grund av en teknisk brist, som vi ltit oss vertygas om skulle kunna g att hantera i anskningsprocessen. S gick det dock inte. Detta be-tyder nd inte att detta viktiga projekt stannar upp. Midway Aligment -projektet r ett strategiskt utveck-lingsprojekt som strcker sig lngt fram i tiden och som innehller flera delar och arbetet fortstter. Staternas positiva instllning finns ven den kvar och 2017 kom-mer att vara ett viktigt r fr att ta denna helhet till en ny niv och frhoppningen r att vi skall lyckas skra finansieringen fr tminstone en vsentlig del av pro-jektet under det kommande ret. Fungerande kommu-nikationer i st-vstlig riktning r inte bara viktigt fr regionen, utan ven fr nationalstaterna. Arbetet gr som sagt vidare och framtidstron r stark. Vi vill byg-ga fr framtiden och satsa p det kunnande, tillvxt-potential och gemensamma kritiska massa som finns i Kvarkenregionen, inte endast nja oss med kortsiktig verlevnad.

  Orsaken till att Kvarkenrdet bde ftt och tagit en viktig roll som sammanhllare och koordinator fr pro-cessen kring den nya frjan r att Kvarkenrdet r en neutral organisation, bde landsmssigt och politiskt, och drfr har vi haft en aktiv roll i detta grnsver-skridande arbete. Sammanhllningen i regionen r vr frmsta uppgift att bevara och utveckla, och drfr har vi satsat mycket tid och resurser p fungerande kom-munikationer, som r en frutsttning fr allt vrigt samarbete. Med detta i tanke kommer vi ven att un-der 2017 jobba fram en ny strategi fr Kvarkenrdet

  och parallellt med denna process ser man ven ver strukturerna fr det grnsverskridande arbetet i regio-nen inom ramen fr E12 Atlantica Transport -projek-tet. Hur kan vi strka denna regions stllning i frhl-landet till huvudstadsregionerna och omvrlden? Det r en nyckelfrga i det kommande arbetet. Men en vik-tig del av vrt arbete r ven att stda utvecklingen av t.ex. turismsektorn i vr region genom projektet Spot-light High-Low Coast.

  Kvarkenrdet r fr tillfllet, trots sm resurser, en mycket aktiv och pigg organisation och nmns oftast som en frebild fr andra grnsregioner i Europa. Un-der ret erhlls till och med ett prestigefullt pris frn Association of European Border Regions (AEBR) fr outstandig achievements in European cross-border cooperation. Tack vare det goda arbete som NLC-Fer-ry/Wasaline bedriver gllande frjetrafiken har ven det viktiga folkliga samarbetet och knslan av samhrighet i Kvarkenregionen vxt de senaste ren. Vi knner av engagemanget i frjefrgan frn bde offentliga sek-torn, nringslivet och befolkningen p bda sidorna om Kvarken. Det r ytterst viktigt fr oss att vrda detta mt eftersom det ger oss en gedigen grund att st p i det framtida arbetet.

  Frutom ett varm tack till vr engagerade personal och styrelse vill jag ven passa p att rikta ett stort tack till Nordiska ministerrdet och Botnia-Atlantica sekre-tariatet som genom sin finansiering aktivt bidrar till att detta viktiga nordiska samarbete kan fortstta inom ra-men fr diverse grnsregionala samarbetsprojekt.

  Framt tillsammans!

  Mathias LindstrmDirektrKvarkenrdet r.f.

  6

 • Ordfrandens hlsning

  Kvarkenregionen omfattar ngra av de mest utveckla-de omrdena i norra Skandinavien, med hg tillvxt-potential, mngsidiga nringar, exceptionellt hg indu-striell frdlingsgrad, exportindustri samt betydande befolkningstillvxt. Grnskommittn Kvarkenrdets frmsta uppgift r att skapa frutsttningar fr kon-kreta samarbeten ver riksgrnsen och ta tillvara den gemensamma kritiska massa och kapacitet som finns i Kvarkenregionen. Detta r ett lngsiktigt och strate-giskt arbete som r politisk prioritet i Kvarkenregionen, vilket tydligt bevisas genom det regionala engagemang-et i Kvarkenrdets verksamhet och genom medfinansie-ring till Kvarkenrdets basverksamhet och utvecklings-projekt.

  Den mngsidiga grnsverskridande samverkan i Kvarkenregionen, dr Kvarkenrdet fungerar som en pdrivare och samarbetsarena, har bl.a. lett till bildan-det av vrldens andra grnsverskridande hamnbolag Kvarken Ports och ett gemensamt rederi fr upprtt-hllande av Kvarkentrafiken gt av Vasa stad och Ume kommun. Dessutom siktar man i Kvarkenregionen p att ta samarbetet ett steg lngre och grunda ett EGTS omrde fr grnsverskridande samverkan. Kvarkenr-det sporrar ocks aktivt till allt frn folklig samverkan till nringslivs- och hgskolesamarbete ver grnserna och har ftt vrldsledande bolag av olika storlek att del-ta aktivt i samarbetsprojekten.

  Genom Kvarkenrdets lngsiktiga arbete kring att utveckla de grnsverskridande kommunikationerna i Kvarkenregionen har ven Europa p allvar ftt upp gonen fr den potential som finns i de arktiska regi-onerna. Kvarkenregionen har uppmrksammats bland annat i de nordiska statsministrarnas gemensamma

  rapport Tillvxt frn Norr samt konkret i den form att EU kommissionen medfinansierat utvecklingspro-jektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, som koordineras av Kvarkenrdet.

  Kvarkenrdets arbete har ocks uppmrksammats p den europeiska arenan genom att projektet Midway Alignment vann det prestigefyllda Sail of Papenburg priset t 2016, som delas ut av Association of Europe-an Border Regions AEBR fr enastende prestationer fr det grnsverskridande samarbetet i Europa. Priset r ett erknnande fr Kvarkenrdets lngsiktiga grns-verskridande arbete, och sporrar till nya framsteg.

  Effektiv resursanvndning r avgrande fr regio-nernas konkurrenskraft och fr den enskilda individens framtid och vlmende. Med gemensamma lsningar som ser bortom nationsgrnserna kan vi i Kvarkenregi-onen utveckla ett internationellt universitetskluster, ett starkt nringsliv, integrerade transporter, effektiv sjuk-vrd etc. Tillsammans har vi medborgare i Kvarkenre-gionen mjlighet att gemensamt anvnda vra resurser fr att utveckla och modernisera regionen och skapa ett starkt grnsverskridande samarbetsomrde som r en seris spelare p den europeiska arenan.

  Jag vill