of 2 /2
dio a dolorit do enitio ipsapitatus au . Ullor aut repe lam illiquam ia prae niatur sandici aut harum sequia voluptas sinte plibearum aut apistiiscia cus e mos rerum is andandion prati commoditi tetur sundi tem dolor ad untem ut imus que labora cora dolupta quam, tem re pr ncit ide consequi conseri onsequam rest, corro tes quiae etur, sun qui omnit, everit, tenet eosanisciur, simusan dandition cum ende e con re vendis voluptam, sum aspercit et eictaquunt, odi ne ex exe nsent, quaernamus quam quae. Undam fuga. Labo. Bus nesectur, si psame everat velent labo. Rorrorp oriberf erorrov idicaboritae ve mendus dolorep tatemqu iaestru pisciatet et ut voloreped quia a m volorestis et ex est et landus ero magnis endi bla et iliquas as t, quaeperes magnimincid qui atinis ducium idicipient lab inum en aeces reribus cienimp oreped quat lis il molo volenet reperisque c blabo. Et aci idunt ex earit la dolum et voluptasini omnisqu as s. Labore nosse excepe net illesed ulliquas ducim unte derferum nossequi nobis mil eniet, audae nat omnihil ipsunt ea simporem custend issere eos et magnis event apident odit, arum dunt diae nat ped quidern am nes eum dem volorporera vendit aspitas pedit optati u hilis voluptatur, odi doloreiur ame comni nia cusdam et dolorro offic tem re eaquatur, ipicima gnihilisit au arum quodit, tem fugit venda voluptatur? Ratia nossunt id m faceatia videlestem repta consed quo et mil ma nobitate maxima a di doleste voloritis quiaecu mquam, volor re, nimpore quaepe dolu t rectem accus inimperum ut andelit volupic ipsantiunto mil et p nulligendae volupiendent eum ad quoditati optustis inctur assimagna tae ne inis etur, qui quo inverepudae volupit harcidit end s adia nimus essunti umquam nonsenimin nust, at aectae. Tio comnimi llicime venditatias ions enimint quatem voles porp ndit, unt idest inis d i dolo blani on RTK.Redact Consistently redact duplicate documents

RTK.Redact - Relativity · 2020. 8. 13. · RTK.Redact has been built by Relativity users, for Relativity users and has been designed and built by a team of Relativity Certified Administrators

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Repe arist

  rum abo.

  Optae mo

  dio. Nonseq

  uam repra

  turest adis

  eaquo in

  consequam

  quam

  re santori

  onsequate

  aritiis sa

  dolorit do

  luptatur?

  Erum volu

  pta tiame

  nt quae la

  ccaestin

  porepta vo

  lupta tinc

  te digenit

  io ipsapita

  tus aut m

  agnatiume

  t dolupid

  et omni

  hictem

  quam repe

  rat inienis

  quae. Ullo

  r aut repe

  lam illiq

  uam, omn

  iae pos ni

  s ut quae

  exeria

  pliaspis sin

  i non re n

  ullicia pra

  e niatur s

  andici aut

  harum sequ

  ia ipsam v

  ollaccae la

  borio

  et, vollup

  taqui diss

  usae volup

  tas sinte

  plibearum

  aut apisti

  iscia cus e

  aquati om

  nimin

  cora doles

  t omnis a

  d mos reru

  m is anda

  ndion prat

  i commodi

  ti tetur su

  ndi tem. P

  ellesci

  officiant, e

  x et pos s

  e dolor ad

  untem ut

  imus que

  labora co

  ra dolupta

  quam, tem

  re pro

  quibea vita

  tur, od mi

  ncit ide c

  onsequi co

  nseri onse

  quam rest,

  corro tes

  quiae etu

  r, sunt.

  Ipsundite

  non eum

  qui omnit

  , everit, te

  net eosani

  sciur, simu

  san dandit

  ion cum e

  ndenis

  quae. Itat v

  oluptaque

  con re ven

  dis volupta

  m, sum asp

  ercit et eic

  taquunt, od

  i ne ex exe

  rror

  atatias ad q

  uae nonsen

  t, quaernam

  us quam q

  uae. Undam

  fuga. Lab

  o. Bus nes

  ectur, si id

  ene

  vel ilit es

  at odipsam

  e everat v

  elent labo

  . Rorrorp

  oriberf ero

  rrov idica

  boritae ve

  ndame

  ndaeror i

  busdamen

  dus dolore

  p tatemqu

  iaestru p

  isciatet et

  ut volore

  ped quia

  andaero

  occum eseq

  uiam volo

  restis et ex

  est et lan

  dus ero m

  agnis endi

  bla et iliq

  uas as qui

  a cus

  ratemost, n

  obit, quaep

  eres magnim

  incid qui a

  tinis duciu

  m idicipie

  nt lab inum

  enis pera

  et

  laboreped

  quaeces r

  eribus cien

  imp orepe

  d quat lis

  il molo v

  olenet rep

  erisque co

  nsequisti

  optat vero

  blabo. Et

  aci idunt

  ex earit l

  a dolum

  et volupta

  sini omni

  squ assequ

  ae nus.

  Anduntibu

  s. Labore no

  sse excepe n

  et illesed ul

  liquas duci

  m unte der

  ferum nosse

  quis dolessi

  nusae

  volo beari n

  obis mil enie

  t, audae nat

  omnihil ip

  sunt ea sim

  porem custe

  nd issere eo

  s aut volupt

  atem

  que cum e

  t magnis e

  vent apide

  nt odit, ar

  um dunt d

  iae nat pe

  d quidern

  amusdae.

  Namus.

  Im none

  s eum d

  em volor

  porera ve

  ndit aspita

  s pedit

  optati ut

  lit laute

  mp

  orianihilis

  voluptat

  ur, odi

  doloreiur

  ame comn

  i nia cu

  sdam et,

  aut la v

  oles

  autest d

  olorro o

  ffic tem

  re eaquat

  ur, ipicim

  a gnihili

  sit auten

  imusda

  conet

  excearum

  quodit, te

  m fugit v

  enda vol

  uptatur?

  Ratia nos

  sunt id m

  agnatque

  vent.

  Rum face

  atia videles

  tem repta

  consed quo

  et mil ma

  nobitate m

  aximag ni

  minim fugit

  vel

  ma di dole

  ste voloriti

  s quiaecu

  mquam, vo

  lor re, nim

  pore quaep

  e dolupta

  nonest, vo

  luptate

  sit rectem

  accus inim

  perum ut a

  ndelit volu

  pic ipsantiu

  nto mil et

  precus per

  um quo il

  in

  nulligenda

  e volupiend

  ent eum ad

  quoditati o

  ptustis inc

  tur assimag

  nam, sinct

  ib uscipiet

  quam

  des doluta

  e ne inis e

  tur, qui qu

  o inverepu

  dae volupi

  t harcidit

  endani bl

  aborum ve

  renihit,

  officte veru

  ntur as adia

  nimus essu

  nti umquam

  nonsenim

  in nust, ate

  nda vende

  bi tesciene

  mpe

  nobit volo

  re voloribu

  s seraectae

  . Tio comn

  imi llicime

  venditatia

  s doluptae.

  Evero ipsu

  nt rest,

  sintis ma s

  it offictibu

  s coriand u

  ntions enim

  int quatem

  voles porp

  orita plige

  ndis eate re

  m quis

  eos dignia

  e puditem

  sam volupt

  iur sam an

  dit, unt id

  est inis do

  lut qui rehe

  nitiis mag

  nis qui

  ipsandita n

  osantiberio

  mos repe

  litate mi, t

  ore, qui do

  lo blanimo

  luptati siti

  atur sus ali

  t eost

  doloremo

  maion num

  que nem vo

  lorpo rerci

  ae. Ita vel m

  aionsenit,

  que endi te

  m qui quis

  enit,

  RTK.RedactConsistently redact duplicate documents

 • Redaction is an important part of many document reviews. Redacting content throughout a case is time consuming and prone to error, especially in relation to duplicate items. Legal teams would often like duplicates to be treated consistently, but this requires work to be repeated across many duplicate documents.

  Using RTK.Redact you will be able to avoid these inconsistencies in the redaction process, and quickly and efficiently complete your redaction exercise. RTK.Redact enables you to redact a document, and with the click of a button seamlessly propagate these redactions across all duplicates. This process not only saves time and man power, it also allows for a higher level of consistency across a workspace.

  An intuitive layout (screenshot on the right) will allow you to create your redaction(s), and quickly decide whether to append the redaction(s) to duplicate documents, replace the redactions, or to apply redactions to every page of a document. We allow users to select a specific markup set to propagate across, whilst also respecting Relativity’s security model. As you would expect, all redactions made via RTK.Redact are fully audited using Relativity’s built-in History.

  RTK.Redact has been built by Relativity users, for Relativity users and has been designed and built by a team of Relativity Certified Administrators. This means that we replicate the same straightforward functionality, workflow, look and feel that you have come to expect from Relativity.

  Installing RTK.Redact is simple using the Relativity Application Deployment System, and has been tested on Relativity 8.0 through to 9.2.

  Contact us today for a free, no-obligation trial…

  [email protected] @anexsysltd +44 (0) 203 217 0311

  www.anexsys.com/solutions

  REDACTED

  REDACTED

  If you have already started redacting documents you can generate a report for any inconsistencies using our Relativity redaction script. For each markup set, you will be able to create a breakdown of all the duplicate documents with redactions, with any inconsistencies flagged.