Rubicon 1999 / 2. k¼l¶nszm

 • View
  787

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Felvételi adattár 1

Text of Rubicon 1999 / 2. k¼l¶nszm

 • 5/9/2018 Rubicon 1999 / 2. klnszm

  1/52

  TORTENEL 'MI FOLy6IRAT

  Iresz

  1999 .MASODIK KULONSzAM

 • 5/9/2018 Rubicon 1999 / 2. klnszm

  2/52

  , u s ' - /:_ ; abb tentaltA le rrfon toS ., ' , Sz.e lt~ , obb to rtenea \eg ltl:val , lasabantolntacSoIntenziv egyetemies f6iskolai [elveteliel6kesZit6 tanfolyamtortenelemb611999. deCeM t>e r 11-12.

  Rendezi az ELTE Allam- e s jog tudomanyi K arav a l,v a lam in t az ELTE T a narkepzoF6iskolai Karaval egyut t rnukodvea Rub icon To rten e lm i Fo lyo ira ta jelvetelire keszul6 diakoke s a tanari gyakorlatukatmegujitani kfvano tanarok szamam.El6adok: az adou terna tudos szaktrt6i

  Kik"ef( aja,,(o~ez e(Oa4af-S-Orozato"va(6 r' zvete(t1A kik sze re tik a to rten elrn et, de ug y erzik,hogy nem isme rik e le gg e . Akik ism erik ato rte ne lm et, d e tudjak, ho gy so kka l to bb ettudha tn an ak. Akik soka t tudnak a to rten e le rn ro l, detudjak, hogy sohasem tudha tn ak e leg e t.M in da zo kn ak , a kik fe lk eszu lte n k iv an na kn ekiv ag ni a Ie lv ete lin ek, e s azo kn ak is ,a kik sze re tn ek d ia kja ik at a Ie lv ete liree re drn en ye se n Ie lk es ztte ni, to va bb a a zo kn ak , a kik"csa k" sze re tn en ek a to rten elem titka ik ozo tt m in e! a la po sa bb an e lig azo dn i.

  He(vszi,,:Az Eotvos Lorand Tudornanyegyetem jogi KaraBudapest, Egyetem tel 1-3. VII. eloado

  A videki resztvevok szamara kollegiumi ferohelyetbiztositunk.Gyakorlati tudnivalok e s jelentkezesi lap a 48. oldalon.Bekuldend6 a kovetkezo cimre(masolatban vagy keZirassal is elfogadjuk):R U B I C O N szerhes 1161 Sandor u. 60.

  E ng el P al: L ux em bur gi Z sig mo ndK ub in yi A ndra s: H un ya di M atya sM eze y B arn a: W e rb 6c zy Istv an

  To th Is tv an G yo rg y: B ocska i Is tva nB an kut] Im re : P alffy Ja no s e s K aro lyi S an do r

  B arta Ja no s: M aria Te reziaSzab ad G yo rg y: K ossuth La jo sH erm ann Robert: G orge i AruirP ajko ssy G ab or: D eak Fe ren cG er6 An dras: Fe ren c Jozse f

  D io sz eg i Is tv an : A ndra ss y G yu laH ajdu Tibo r: K un Bela

  Ro msic s Ig na c: B eth le n Is tv anG erge ly Jen 6: G om bos G yulaT ilko vs zky L ora nt: Te le ki P alFe itl Is tv an : R ako si M atya sRain er M . Jano s: Nagy Im reFo lde s G yerg y: K adar Ja n o sFo lde s G yo rg y, H usza r T ib or,

  R ev e sz S a nd ore s R om sic s Ig na c:

  V ita a Kadar -e len i t ro l

 • 5/9/2018 Rubicon 1999 / 2. klnszm

  3/52

  K EDVES OLVASO !A Rub ic on tO rte ne lm i f oly6 .ir aln ak tv en te tf z s z 4 m a jeIeoik meg, de a p o s t a iterjeszres e gye ne tle as eg e m ia tt so k b e l y r e nem, vagy csak: igen kisp eJ da nys z6mb an ju t e L S ze re tn C nk le bc t6v 6 tenni , bogy a ti: i!: tinelembaratok- b arho l az - hozzAjutbassanak a t(irteoelmi ismeretterjemes

  le&fI(l l l tQ~I~ 4.!egl!rdd;eselbb e sz kOze be z. Aki k a szerkesztt1~gn61 a"'leM_-',egy sz8rn i r S . t (a z uj 6 vb en 3 4 8 F t) m eg ta ka rl tb at j6 k, Ib . .. . . . I J . . . , h I \ ' l ! i l t . : l 1 3 0 ft az e l6fize tesi d O - , s6t , minden uj megrende"PcJIIIIPIlIIBMrlVaitIOJ Mrmat ajliod&Sl~mkent v~ vagy1 I M 1 I t i .. .. es 6ron j ut ha t a kc i6 s c som ag uu kh oz (a z el6fizetes

  JIa_.... ~~ l30 Pt + 3 a~k:szim (csak a szerkesz t~gOOl e l 6 -i__ llfi"'.k!) A m eg re nd el6la po n m eg je llll t s z8m ok k oz tilr .Ia lII_ et az e l6f ize lesi dfj b e t i z e t I ! s e uU n k i l I d i i n k el ,

  R.I ldJciJ l i ll i UdvwrU",1... Eg y6v es e T6fJZ et& 3 13 0 Ft + 20 reg i sz4m k e d v e z r r r e o y e $ a w n ( 18 5 0 Ft) ,6sszeseo: 498 0 Ft. Ebben az esetben az e l6f iz ete tt p eJ .d 8n yo ko n k iv Ul 2 0k ombbi ( 19 99 /4 . e l6 tt i) l a p s z 8 m b o z jutbat.

  Meg megvasarolbat6 korabbi peldanyok:G y 6 z e l m e s v e r e s e g , 1 9 5 69 6 / 1 0 M a g y a r konnaoyfA9 7 / 1 Hortby.korszak9 7 / 2 Nagy e u r 6 p a l bekereadszerek9 7 / 3 - 4 T i t o k za to s 6 k o r9 7 / 5 - 6 E u r o p a9 7 / 7 F e gy v er ek t 6 r t e n et e9 7 / 8 Allamronuak9 7 / 9 Kozfpkor9 7 / 1 0 2 0 . S 1 J i z a d i p o r t r e k9 8 / 1 Kadarkorszak9 8 / 2 1 8 4 8 - 1 8 4 99 8 / 3 A rerormkor n a g y j a i : magya r s za bade lvuek98/4-5 M o z g A s te r e s k e n y s z e r p 8 l y a9 8 / 6 A p r o s t i t u c i o t O r t e n e t e9 8 / 7 E l e b n 6 d t o r l e n e t9 8 / 8 2 fl . s z il z ad i e v ro rd u Jo k : 1 9 1 8 , 1 9 3 8 , 1 9 6898 / 9 -10 M a g y a r k o z ep k o r99 / 1 -2 N e m e t o r z a g9 9 / 3 O r o s z o rs z a g9 9 1 4 1848-49-es por tr ik9 9 / 5 - 6 A m3s0dik v i t a g b a b o r u . 2 . r e s z9 9 1 7 M i l l e n n iu m i a rc k e p cs a rn o k . 1 . r e sz9 8 /1 . k ii lO O s Z llm S z ec b e n y i e s K o s s u th

  A z e r o t i k a kulhlrtOrtenete9 9 / 1 . t i i l 6 B s z 3 m A nWodik v i!jg b 8 bo rii. 1. r e s 1 :Legyen O n is megrendelOnk!

  ",,"11 a wr lene lem erdekes" (Marc Bloch)Meg re nd el61 ap a z 5 0 . o ld al on

  G . S za b6 Is tv anFELV ETEL I ADATT A R I.RESZ

  417192 8323 73 9

  Egye teme s tOr te n e ti k ro n ol og iaC s a ta k , h ad v ez er e kM a gya r to rte n elm i s zem ely ekTo rt en et i f o ld ra j zM a gy ar to rte n elm i f og alom ta rP a rto k a m a gya r t or te ne le rn be nTori t ren ingF elv et eli f elk es zit6 f ela da ts or ok . 3 . r es z

  FIGYELEMlA fe lv e re li ada r ta r k ove t: kez6 kuldn szamunkbanf oly t;to dik . M e gje le nik : 2 0 00 . ja n ua r e le je n,

  Kapba to az u js ag a ru sokm l1 :a Rub ic o n l eg f ris se b b szamaX X. SZAZADI PORTREK - MAGYAROKMille nn iumi a rc ke pc sa rn ok , 2 . r es z

  Tartalom:Tisza Is tvanP ro ha sz ka O tt ok arJ as zi O sz ka rK a ro ly i M ih alyHor thy MiklosB e th le n Is tv a nB ardo ss y L as zl6E ste rh azy Ja no sK adar JanosE szam un k a NEMZETI KULTURAus ALAP , a zOKTATAs IMINlSZTERIUM, v a lam in t a SOROS ALAPfTVA N Y

  tamoga~val k6szi l l t .

  R l II I (. 0 x T () R T E \ E L \1 I F 0 L Y o I R A T 1 l) l) l). \1:\ S () [ ) I K K r L 0 \ S Z .\ \1F6szerkesztil:R K z A tp a d _S z e r k e s z t o b i z o t i s l i g :B ~ c s k a i Ve ra , Ka tu s L a s z l o ,L i t v a n G y o rg y , Ormos Maria,Orosz I st v an , P emek i A r o n ,Romsic s Ign3c

  Szerkeszt6seg:C s orb a U szl 6 .H erm an n R ob er t, KojanilzL a s z l O , M e ze y Barna , N e m e th G y o rg y ,P o o r J anos , Ra ine r M . JanosOlv as 6s ze rk es lt 6: P o te nc si k E ri kaKepszerkeszto:Basies Reatm,J a 1 s o v s i k y Katalin, M a rO t M ik lO sFot6: G o U t E g o oTervez6szerke z t e S : Cz ei ze l B a la zs

  lGadjaa R ub ic :o n- Ba z B I.Felel6s ;l l iad6:RwArpadA sze r ll es zt 6s e g t im e :116l Budape s t.SMldor u. 60 .

  T e l: 4 0 3 - 54 7 7(de . 1 0 6 n i t 6 1 )

  N y o m a s :V I ! . S z p R B M l l' ll :lYOMDA RT . e Je lO s v e z e l6 : E r d O sAndras v ez er i g az ga to T e r j e sz ti a H i r k e r Rt es a z HRt. E i l l f i z e t e s i dij a 2000. eyre 3480 Ft E l 6 f i z e t -h et6 a RUB ICON-HAl. Bt. ne l ( c s e k k s z a m l a s d m :Budap es t B a nk R t., 1 01 02 2 3 7 .7 718 5 3 0 0. 0( 0 00 001) ,v alam in t B uda pe te n a M a g y a r P o s t a R t , Hirlap-eld-f iz et es i 6 s Elektronikus Posta Igazgar6sagon (XlII.,L eb el u . lO lA , l ev elc im : HELP, B ud ap es t 1 90 0) , i lletvekeraleti i i gy fe ls zo lg a Ja ti i ro d 4 ib a n , v id 6 k e n a POStaruV81.alokban. H U ISSN 08 65 -63 47

  3

 • 5/9/2018 Rubicon 1999 / 2. klnszm

  4/52

  , ,FELVETELIADA TAI . R E S Z

  A da tta run k a fe lv ete li ke rde se k o ssze ~U lita sa mil fig ye le mb e v ett ko ze pis ko la i ta nkc nyv ek te oya nya ga na k re ndsze re ze ttk 6z ze te te le re v a Ita lk oz ik ( I. 0 .: G yapa y G abo r-Rito ok Zsigm ond ' II. 0 .: Wa lte r M a ria ;m . 0 .: Z av odszky G eza ; IV . 0 .: Sa-lamo n K o nra d, v alam in t a Mag ya r L ajo s A la pitv an y mun ka ko zo ss eg e . Mivel a fe lv ete like n e ze kn ek a ta ako nyv ekn ek at enyanyagabOl alUtjak o ss ze a z Ir as be li f ela da to ka t, tem atik us a da ts or ain k 6ssze:i l l i tasanru n em to re ke dtu nk e ze n tU lm llta t6ism ere te k ko zre ada sa ra ,b isze n a z it t k6zo lt ada tso rok n agy e16nye eppen az hogy nem tarta lm az m as v agy t obb i smeretet ,m in t am it a z ado tt szempon tb61 tudn i kell , azt v iszon t hian yta lan ul. K ove tkezd klil6n szam alnkba n fo lyta tjuk a f e lve-t el izOknek - e s a fe lv ete lire fe lke szito ta na ro kn ak - s zO l6 ha szn os i smeretanyag ktizleset . Adathlrunknak 3Z 3 c el ja , h og y m in -d en k i t ls zt ab a n I .egyeoek a f e lve t e li kove te lmenyekke l.

  EGYETEMES TORTENETI KRONOLOGIAKr.e .2 9 0 0 k .29- 25 . z .21-17. z.1 8 . sz,16-11. SZ .16-15. sz .10 . sz,9. sz,8 . sz .7 7 67 5 37. sz ,6 2 15 9 45 6 0 - 5 2 75 2 55 1 0510 k,S09-tol5 084 9 44 9 34 9 2 - 4 4 94 9 24 9 04 8 04 8 04 7 8462451-4504454 4 3431-4043 9 63 8 73 673664

  a z e gy s6g es E gyip romi B ir od alom le tr eh oz as aa z e gyip tomi O bir od alom k or aa z e gyip tomi K o ze pb ir od alom k or aH ammur api u ra lk oda s aa z e gyip tomi U jb lr od alom k or aK re ta v ir ag ko raa z iz ra eli a lla m fe nyk or a ( Da vid , S alamo n)Asszf r ia f e lv i ra g z a saA ziria viragkoraa g oro g id6 za mitas kezde te (az e l 6 imerto l umpi a i j at ekok )R om a m on da s ze rin ti alapftasaa z U jb ab ilo ni B ir od alom k ia la ku la aD r ak on A th en b an f ra sb a f og la lt a a t or ve n ye ke tS zo lo n a th en i a rk hd n r ef orm ja iP eis zis zt ra to z tu ra n nis za A th en b anperzsa h6dita Egyiptornbana z a th en ia k e lilz te k a tu ra n no s zo ka ta z e tr us zk u ra lk od6k e lt Iz e ,s eR6mab61 , k ir a ly a gh ely et t a ris zto k ra tik us k oz ta r a sa gr6m ai ha bo nik a z e tru z ko k e lle nK le is zth en e sz u jja sz er ve zte a z a th en i aUamota ro ma i ple be ju so k kiv on ula sa a Szen t Hegyre ,a n e p ni bu n