Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

 • View
  227

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  1/20

  Rudolf tajner

  GA 89

  DUHOVNO-NAUNA KOSMOLOGIJA

  ***

  Tri predavanjaodrana u berlinskom ogranku Teosofskog drutva.

  Rudolf tajner je bio generalni sekretarnemakog Teosofskog drutva sve do raskida sa teosofima

  1913. godine i osnivanja Antroposofskog drutva.Tekst ovih predavanja je sainjen na osnovu beleaka

  prisutnih, a ne na osnovu stenograma.

  ***

  Prvo predavanje, odrano u Berlinu, 26. maja 1904.2

  Drugo predavanje, odrano u Berlinu, 02. juna 1904.14Tree predavanje, odrano u Berlinu, 09. juna 1904..28

  Prevela sa engleskog: Nada kondri

  2

  Prvo predavanje, odrano u Berlinu, 26. maja 1904.

  Ciklus predavanja na temu osnovnih elemenata

  teosofije koji sam nedavno najavio, morae da se odri nekomdrugom prilikom. Odloio sam ta predavanja i odluio da

  posvetim etvrtak predmetu kosmologije, razvoja sveta,odnosno, uenju o poetku sveta i stvaranju oveka u tom svetuu teosofskom smislu.

  Svestan sam da to obuhvata najsloenije poglavljeteosofskog uenja i mogu da vas obavestim da je nekolikonaih ogranaka odluilo da se ne dotie ovog poglavlja jer gasmatra pretekim. Ipak, odluio sam se na ovo zato to verujemda ono to mogu da kaem moe da koristi mnogima od vas.Iako ne moemo odmah u potpunosti da savladamo ovaj

  predmet, ipak moemo da ukaemo na ono to e nam posluitiza kasnije dublje prodiranje u ovu materiju.

  Oni koji su due bili povezani sa teosofskim pokretomznae da su pitanja - kako je nastao svet, kako se razvio dotake na kojoj je ovek mogao da ga nastani? - bila prva kojasu postavljena u teosofskom pokretu. Ne samo da se jedna od

  prvih knjiga, na osnovu koje je Zapad obratio panju na stari

  pogled na svet, "Otkrivena Izida", H. P. Blavacke, bavilapitanjem poetka i razvoja sveta, ve i knjiga kojoj dugujemoveinu najstarijih sledbenika, "Ezoterni budizam", Sineta. Kakose stvarao Solarni sistem? Kako su nastale planete i sazvea?Kako se razvila Zemlja? Kroz koliko je stupnjeva prola i krozkoliko jo mora da proe? Ovim pitanjima se bavi "Ezoterni

  budizam". Zatim se krajem 1880-ih pojavilo "Tajno uenje"

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  2/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  3/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  4/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  5/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  6/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  7/20

  13

  gde su se, u najsivljem svetlu zore, oblikovala ona bia koja sukasnije postala ljudska bia. Biemo voeni do stupnja gde seovek proeo zemaljskim snagama, gde se okruio zemaljskom

  materijom, do take na kojoj je sada. Nauiemo i videemoprezemaljsku i zemaljsku evoluciju naeg sveta i kako namteosofija prua pogled u budunost. Videemo kuda ide razvojsveta. elimo da pokaemo sve ovo a da se ne odreknemo idejaastronoma. Ako razvijemo snage koje u nama spavaju samiemo videti veliki cilj prema kome idemo: upoznavanjekosmoloke mudrosti. Razmotriemo ovu kosmoloku mudrost

  u sledeim predavanjima.

  14

  Drugo predavanje, odrano u Berlinu, 02. juna 1904.

  Nakon uvodnih napomena prolog etvrtka, hteo bih da

  ponem tako to u vam skicirati razvoj sveta u skladu sateosofskim saznanjem. Imamo samo nekoliko sati naraspolaganju tako da znate da je u pitanju samo skica u kojojmnogo toga moe samo da se napomene.

  Pre nego to nastavimo sa istorijom razvoja univerzumai, najvanijim od svega, stvaranja nae planete Zemlje, moramo

  stvoriti sopstvene odreene predstave koje zapadnjaci vie neposeduju zato to su se toliko dugo bavili fizikim pojavama. Usvakoj od knjiga koja se bavi kosmologijom reeno nam je dasamo treba da pogledamo u prostor i videemo kako se hiljadei hiljade svetova otkrivaju pred naim oima, svetova slinihnaem Solarnom sistemu, i da je naa Zemlja, planeta na kojojivot postoji milionima godina, samo zrnce praine meu svimtim svetovima i da je ovek samo majuno bie na tom zrncu.Prirodna nauka smatra ovo ispravnim od pojave Kopernikoveteorije. Nauka nam govori koliko je netano to je ovek udrevnim vremenima smatrao Zemlju sreditem univerzuma iverovao da je kosmiki razvoj samo priprema za ljudsko

  postojanje. Nauka nam je utuvila u glavu koliko je ovek maliu poreenju sa univerzumom i da je uobraeno od oveka toveruje da je svet stvoren samo zbog njega. iler je napisaosledee divne rei protiv ovog naina miljenja:

  Astronomima:Ne blebeite mi toliko o oblacima praine i suncima!Da li je priroda toliko velika samo zato to vas puta da

  brojite?

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  8/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  9/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  10/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  11/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  12/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  13/20

  25

  stupnjeve. Prema tome, zakljuujemo da postoji sedamstupnjeva evolucije Zemlje i da duhovno Ja prolazi kroz tihsedam stupnjeva ili krugova. Tokom svakog od ovih krugova

  duhovnoJaje bilo u jednom od prirodnih carstava. Pogledajteoveka. Proao je kroz prvo, drugo, tree elementarno carstvo isada je u etvrtom krugu, to je na dananji svet.

  Sledeeg puta u pokazati da je tokom etvrtog krugasamo ovek dospeo do mineralnog stupnja. Sve to je ionakomineralno, neiva prirodna materija, kao to su kristali, stene i

  tako dalje, ve je dostiglo svoj vrhunac tokom prvog kruga.Biljke su dostigle vrhunac njihove evolucije tokom drugogkruga, a dananje ivotinje tokom treeg. ovek je dostigaosvoj fiziko-mineralni razvoj tokom etvrtog kruga.

  Prema tome, vidimo da je naoj Zemlji prethodila jednadruga pre vie miliona godina. ovek se po prvi put pojavio u

  prvom elementarnom carstvu. Biljna priroda se pojavila tokomdrugog elementarnog carstva. Zatim je dolo tree elementarnocarstvo i u zemaljski razvoj su se ukljuile ivotinje. Meutim,ovek kao takav, jo uvek je bio astralno bie, nesposobno dase spusti u fiziku inkarnaciju. Tek tokom etvrtog kruga, kadasu minerali, biljke i ivotinje vepostojali, mogao je ovek dase spusti u fiziku inkarnaciju. Prema tome, u etiri krugaimamo etiri carstva koja postoje jedno kraj drugog: mineralnocarstvo u prvom krugu, biljno carstvo u drugom, ivotinjskocarstvo u treem i ljudsko carstvo u etvrtom krugu. Ljudskocarstvo je poslalo tri pripremna carstva kao svoju prethodnicu.Gete je bio u pravu kada je rekao: "Na ta bi se svela priroda danije upuena prema oveku". Veliki kosmiki dogaaj je moraoda se dogodi; ovek je morao da se razvija kroz tri carstva da bi

  26

  uzeo mineralni oblik u etvrtom krugu. ovek je bio saradnik-stvaralac mineralnog oblika tokom etvrtog kruga. ovek jesaradnik-stvaralac u nevidljivom obliku. Kao "Pitri" doao je iz

  jednog drugog razvojnog stupnja. Mi smo radili naomsnolikom sveu tokom prvog kruga. Radili smo na pripreminae Zemlje da bi moglo da se stvori carstvo koje bi postaloosnova nae evolucije.

  Ovako se kretala evolucija sve do sada. Nastaviemosledeeg puta.

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  14/20

  27 28

  Tree predavanje, odrano u Berlinu, 09. juna 1904.

  Pre nedelju dana pokuao sam da objasnim nain

  razmiljanja, toliko udan zapadnom umu, kojim teosof stieuvide i znanje o kosmosu. Kako ova predavanja imaju karakterskice nisam mogao dublje da zaem u teosofsku kosmologiju.Ipak u danas pokuati da vam dam bar opisnu sliku poreklasveta zasnovanog na teosofiji. Molim one koji su skloni naucida ne zaborave da je u okviru tri kratka predavanja nemoguezai u nauna objanjenja onoga o emu u danas da govorim.

  Nauna objanjenja bie ukljuena u naredni ciklus predavanja,u kome u detaljnije govoriti o ovoj temi. Takoe e se udrugom tomu moje "Teosofije", koja e uskoro biti objavljena,raspravljati o kosmologiji5.

  Dozvolite mi, pre svega, da pomenem jednu vanumisao, koja je u osnovi vrlo jednostavna, ali mora biti jasna

  svakome ko hoe da razume evoluciju sa stanovita teosofije.Kada govorimo o razvoju, ili evoluciji u irem smislu, ne samoda mislimo na razvoj ivotinjskog ili biljnog ivota iz

  prethodnog oblika, ve takoe mislimo na velike promene uokviru univerzuma i ukljuujemo poreklo materije, one kojudanas opaamo svojim fizikim ulima.

  Proli put smo rekli da u istoriji razvoja nae planetepostoji sedam stupnjeva i ja sam vam ih ukratko opisao. Prematome, morate misliti kako naa planeta prolazi kroz sedam

  5Drugi tom "Teosofije" nikad nije objavljen. Umesto toga tajner je 1909.godine objavio "Tajnu nauku" gde je izneo detaljan opis kosmolokograzvoja.

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  15/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  16/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  17/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  18/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  19/20

 • 8/12/2019 Rudolf Steiner - Duhovno Naucna Kosmologija

  20/20

Search related