of 230 /230
Raido - Runsko putovanje

Rune Raido Runsko Putovanje

Embed Size (px)

Text of Rune Raido Runsko Putovanje

Raido - Runsko putovanje

Predgovor sastavljaa ove knjigeMoj udeo u ovom delu koje je pred vama je mali. Do sada je ovaj izvanredni sistem stajao na ovaj ili onaj nain rasut po Internetu. Kao to e vam predgovor samog autora kasnije rei, iza Raida stoje sati diskutovanja na Internet forumima i sati rada. Razumljivo. Sklopiti ovako sloen i moan sistem zahteva neverovatnu predanost. A to je neto to e od vas taj isti sistem traiti budete li odluili da krenete Stazom. U znak zahvalnosti autoru ovog sistema i kao nain da se oduim sakupljam sve tekstove u ovu knjigu. Kada god neko poeli da se otisne u svet okultnog postavlja sebi pitanje odakle poeti. Ukoliko zatrai pomo na nekom od Internet foruma sve to e dobiti je tona informacija sa kojom nee znati ta da radi. A u najgorem sluaju e se znalci jako brzo posvaati oko toga koji je sistem najbolji i ija je Knjiga jedina puna Istine. To e naeg tragaa poetnika ostaviti sa gorkim ukusom u ustima i pitanjem da li se uopte vredi baviti Magijom i duhovnim istraivanjima kada ba oni od kojih se oekuje da budu otvorena uma i prosvetljenih pogleda ve na prvom testu padaju u vatru malograantine. Zato ovako kiseo uvod u priu o Raidu? Zato to se i sastavlja ove knjige osetio isto tako. Ne jednom mi je u ustima ostajao gorak ukus a oi bile prepune praine svih tih sujeta kada su se znalci sa svih strana svaali oko potpuno nebitnih stvari. Ipak, Raido prevazilazi sve to. Zato ga uvek preporuujem svakome ko bi da se okrene unutranjem svetu i pokua da spozna i treu stranu medalje. Bez obzira koju ete Struju otkriti u sebi i bez obzira koju ete Stazu izabrati Rune su sjajan nain da ponete. O njima neu rei nita jer vam ne elim pokvariti zabavu koja sledi. Raido je, po mom skromnom miljenju, jedan od najboljih naina da se zapone duhovni rad. Kroz spoznaju Runa, arhetipova i simbola Traga e na ovom Putu doi u dodir sa mnogim sistemima rada. Ali ne preterano. Dobie taman onoliko informacija koliko je potrebno da mu se zagolica mata i da dobije elju da ide dalje od onog to mu je dato. I to vam je moj jedini savet. Ne zarobljavajte se lanim autoritetima. Ako vam vae peto i po ulo kae da neto moe i drugaije od neke dogme koju je neko postavio sledite to ulo. Neete pogreiti. A uspeh e biti va jedini dokaz. Bie teko. Bie bolno. Bie dosadno. Bie naporno. Bie dugo. Bie zabavno. Bie tuno. Bie vredno vaeg vremena.

Srdano, Fr. E.O.L.

2

Predgovor autoraRaido je estomeseni sistem vebe meditacija koji je nastao iz diskusije o amanistikoj magiji na jednom od diskusionih foruma na Internetu, i koji se razvio u prilino veliki sistem vebi i propratnih tekstova tokom rada sa tri grupe preko sledee dve godine. Sistem je zamiljen kao idealni uvod u osnovne tehnike, vebe i ideje koje spadaju u ono to se najee naziva "magijom", i poinje od najosnovnijih stvari, polako uvodei sve vie i vie pojmova i ideja. S obzirom da se jedine tehnike koje su neophodne za zavravanje sistema svode na vebe disanja i meditacije, Raido je takoe sistem koji moe posluiti "skepticima otvorenog uma" i onima koji nisu sigurni da li "veruju u sve to" da malo provire u svet magije, i sami isprobaju o emu je tu u stvari re. Raido je zasnovan na Runskom sistemu; Rune su jedan od znaajnijih i dosta esto zastupljenih sistema divinacije, zajedno sa Tarotom i I-Chingom. Kao i svaki drugi sistem za divinaciju, u pitanju je skup simbola koji predstavljaju u neku ruku mapu itavog univerzuma - jer da bi mogle da obave posao, pomou njih se mora moi (kroz interpretaciju) definisati svako mogue stanje ili situacija. Postoji vie razliitih skupova Runa; u Raidu, radiemo sa Starijim Futarkom (Elder Futhark), koji je najstariji oblik, i iz koga su svi ostali oblici izvedeni.

Elder Futhark se sastoji od dvadeset etiri rune, koje ocrtavaju pun krug u spirali3

duhovne evolucije oveka. Raido, Runsko putovanje, je serija radova u kojoj ovek istrauje svaku runu pojedinano, kao i njene aspekte u samom sebi. Prolaz kroz ovaj rad donosi mnoge beneficije; ovek koji uspeno proe kroz itav ritual biva daleko bolje upoznat sa sobom, daleko stabilniji i sigurniji. Mnogi naue stvari o sebi o kojima do tada nisu ni sanjali; neki nau nain da se oslobode stresa svakodnevnog ivota, a neki savladaju strahove koji su ih do tada muili. Raido nije mala stvar. Ono to se zahteva od zainteresovanih je da obezbede oko sat vremena dnevno (vreme varira u zavisnosti od oveka, kod nekih e biti manje kod nekih vie), tokom sledeih punih est meseci. Tri puta u toku tih est meseci, bie potrebno odvojiti vei deo dana za posebnu vrstu meditacione etnje. Takoe, potrebno je malo truda da se nae odgovarajui materijal (dvadeset etiri ploice drveta, otprilike istih dimenzija i izgleda) za set Runa koji e biti pravljen u toku Raida. Sa druge strane, Raido nije ni posebno teak. Za osnovu, nije potrebno nita osim vremena, otvorenog uma i dobre volje. Nije potrebno nikakvo predznanje, pa ak ni verovanje u magiju - na itavu vebu se moe gledati kao na oblik zanimljive meditacije nad simbolima. Moe se odustati u svakom trenutku, bez ikakvih negativnih efekata (sa izuzetkom Rune Isa: ako ponete rad sa njom, izuzetno je preporuljivo da ga i zavrite). Mnoge od tehnika e u poetku biti teke ili nezgodne. Reenje je jednostavno: vebavebaisamoveba, veita mantra uspenih praktikanata. Kao to je ve napomenuto, odustajanje od jednom zapoetog Raida ne nosi sa sobom posledice; ali, generalno, preporuuje se da pre nego to se zaputite u ove vode dobro razmislite da li moete stii na drugu stranu. Ako niste sigurni, saekajte, pa ponite kada budete potpuno uvereni da ete moi da izdrite. Takoe, kad proete kroz prve dve uvodne nedelje, pre nego to ponete rad sa samim Runama, razmislite jo jednom da li moete da izdrite jo dvadeset etiri nedelje takvog rada. Ako niste uspeli da svakodnevno radite prvih desetak dana, to je trenutak kada treba da dobro promislite o odlaganju itave stvari za neki drugi put. A ako ste uspeli da odrite disciplinu, i ako mislite da moete da nastavite da je odravate, onda napred, i sa sreom! Pre nego to bacite pogled na raspored kursa i proitate prve uvodne tekstove, uzmite u obzir savet da ne treba itati tekstove unapred. Idealno, trebalo bi da itate tekstove onim redom i tempom kojim su dati u rasporedu, ma koliko neki "napredniji" tekstovi izgledali privlano. Razlog za ovo je dvostruk. Prvo, u Raidu je jako vano biti koncentrisan na Runu sa kojom se trenutno radi, i ne treba imati u glavi ideje o sledeim Runama. Drugo, tekstovi su prilagoeni tako da se razvijaju polako, i njihove teme dopunjuju i daju dodatno znaenje Runi sa kojom se radi. Ako ba insistirate na itanju celog programa pre nego to krenete u rad, predlaem vam da ga proitate redom, inae ete se verovatno nai izgubljeni u naprednijim tekstovima koji se pozivaju na termine i ideje obraene u prethodnim. Takoe, imajte u vidu da su tekstovi Raida adaptirani iz tekstova koji su korieni u grupnim kursevima u kojima je postojala stalna komunikacija izmeu polaznika i instruktora. Mada je ova verzija adaptirana za pojedinani rad, neki tragovi prethodnog "razgovora" su preostali u tekstovima, to treba imati u vidu ako naiete na nejasnoe. Raspored rada u Raidu je sledei: prve dve nedelje se uvebavaju osnovne tehnike koje e biti koriene u daljem radu; zatim, tokom sledee dvadeset i etiri nedelje, svaka nedelja je posveena (sa par izuzetaka) radu sa po jednom Runom.

4

Primetiete da imate izbor po pitanju tehnika koje elite da koristite. Tekst "Osnove" objanjava tehnike koje su neophodne; tekst "Dodaci" objanjava naprednije tehnike koje moete dodati (ili kojima moete zameniti neke osnovne tehnike), ako elite da uloite dodatan napor radi dodatnih dobitaka. Jedna od prvih stvari koje treba da uradite je da paljivo proete kroz oba teksta, i odaberete kombinaciju tehnika koju elite da koristite; kad jednom ponete da koristite tehnike, trebalo bi da se njih drite tokom celog Raida (mada, ako posle prvih par nedelja ispadne da ste izabrali tehnike koje ipak ne moete efikasno da koristite, ne ustruavajte se da ih promenite: bolje je promeniti stvari odmah u poetku nego raditi na jedvite jade kroz ceo Raido). Na kraju rada sa svakom Runom, sledi urezivanje; ideja iza toga je da treba stvoriti set Runa koje ovek moe da koristi za fokuse i divinaciju nakon zavrenog Raida.

Raido osnoveOsnovne tehnike, i neophodni materijali Da bi smo uopte pristupili samom Raidu, potrebno je prvo savladati par tehnika. Ove tehnike su nezavisne od Raida, imaju nezavisnu primenu u svakodnevnom ivotu, i veinom su *veoma* korisne. Paljivo proitajte sve, i pitajte ako vam bilo ta nije jasno. Poeemo sa tri najvanije stvari: - osnove pranajame, ili pravilnog naina disanja - nain relaksacije - centriranje/uzemljenje Prvo u vam dati (opiran) pregled svake od pomenutih stvari, pa u zatim ukratko da dam par saveta kako da pristupite samim vebama. Idemo redom: I - Pranayama Pranajama je naziv preuzet iz Joge, u kojoj je uenje pravilnog ritma i naina disanja prvi i kljuni stepen bilo kakvog napretka. Savladavanje osnova pranajame je takoe i uslov za bilo kakav uspeh u Raidu, poto bez pravilnog disanja nije mogue postii nikakvo iole dublje stanje meditacije. Neki e se moda iznenaditi na ideju da postoji "pravilan" i "nepravilan" nain disanja; na alost, itekako postoji nepravilan nain disanja, ak tavise on je preovlaujuci u naim krajevima - disanje grudima. ak i nae jezike forme pokazuju ovo (recimo, "gledati kako se grudi podiu I sputaju"). Vazduh se pravilno udie pomeranjem dijafragme, koja se nalazi na granici grudnog koa i stomaka. Dijafragma se pokree nadole, ne nagore, tako da je deo tela koji treba da se "izdie" prilikom udisanja stomak. Samo stomak! Tek kod dubljih udisaja dolazi do pomeranja grudi, a ni tada to pomeranje ne treba da bude previe naglaeno. Uobiajeno "plitko" disanje, onakvo kakvim verovatno diete sada dok itate ovaj tekst sa ekrana, se obavlja iskljuivo pokretanjem stomaka. Vanost ovoga ne moe biti dovoljno naglaena. Disanje stomakom poveava protok5

kiseonika kroz plua, poboljava cirkulaciju, smanjuje nepotreban dodatni napor za srce, i ukratko dovodi do vidljivo boljeg zdravlja, znatno vee kondicije, a nije nemogue da prosto ukloni manje respiratorne probleme. Beneficije koje dolaze sa savladavanjem ove proste tehnike disanja su razlog to se zapadnjaci toliko oduevljavaju Jogom, i to se kunu da im se zdravlje "odmah poboljalo" - to, u stvari, nije dejstvo same Joge, ije beneficije dolaze tek nakon dueg perioda vremena, ve upravo pranajame, pravilnog i prirodnog naina disanja. Uvebavanje novog naina disanja je lake nego to to na prvi pogled izgleda. Uzmite i priveite sebi, recimo, pare konca oko malog prsta na levoj ruci; ili zakaite za rukav neki bed; ili uradite bilo ta to e vas nekoliko puta dnevno podseati na vebu disanja. Kad god pogledate na taj predmet i setite se disanja, koncentriite se na to da diete stomakom; nemojte sebe kanjavati ako se uhvatite da opet diete grudima, samo se odmah prebacite disanje stomakom. U roku od nekoliko dana, maksimalno dve nedelje, velika veina ljudi uspeno promeni sistem, i odmah pone da osea beneficije. Brzina prelaska na novi nain disanja nije sluajna: to je prirodan nain, od koga decu odui posmatranje odraslih oko sebe, pantalone zategnute kaievima, preuske haljinice, i pogrene ideje koje pruaju sami govorni idiomi. im mu se prui prilika, organizam e se brzo vratiti na prirodni sistem. Pranayama i meditacija Ovo to sam opisao u prethodnih par pasusa se teko moe neto to bi smo trebali da radimo nesvesno; a anse su da ovde ve die pravilno, i da im nisu potrebne nikakve vebe sledi, meutim, jeste tehnika koju emo koristiti kao temelj ostale: ritmiko disanje. nazvati "tehnikom" - to je bar jedno ili dvoje od vas to se toga tie. Ono to na kome emo graditi sve

Lezite na udobnu, ravnu povrinu (bez jastuka ili udubljenja; mek tepih je savren za ovo, kau u veini sluajeva nepogodan), stavite jednu ruku na stomak a drugu na grudi. Ponite udisaj u stomak, dogod moete; ruka na stomaku se die, dok ruka na grudima uopte ne treba da se pomera. Tek kada udahnete maksimalnu koliinu vazduha koju moete stomakom, onda udahnite grudima (primetiete da ovaj deo udisaja uvlai daleko manju koliinu vazduha). Saekajte sekundu ili dve, pa izdahnite - prvo iz grudi, pa zatim iz stomaka. Ovaj nain disanja treba vebati dok postane prirodan i jednodelan, do trenutka kada vie ne morate da razmiljate ime treba udahnuti. Prilikom vebe treba paziti na ukupnu brzinu disanja. Ako ponete da oseate elju za zevanjem ili nedostatak vazduha, diete presporo; ako ponete da oseate vrtoglavicu ili nesvesticu, diete prebrzo. Uskladite brzinu disanja sa svojim potrebama. Sledei korak je postavljanje ritma. Ritam je odnos vremenske duine udisaja, zadravanja vazduha, izdisaja, i zadravanja praznih plua. Za poetak, predlaem da koristite 4-2-3-2, ali ga odmah adaptirajte svojim potrebama; jako je nezdravo naterivati sebe u ritmove koji vam ne prijaju. Kada jednom naete ritam koji vam prija, sedite ili stanite (nemojte leati), sa uspravnom kimom, i provedite nekoliko minuta prolazei6

kroz njega. Znai, za pomenuti 4-2-3-2 ritam, to bi izgledalo ovako: etiri sekunde udisanja, dve sekunde dranja vazduha, tri sekunde izdisanja, dve sekunde dranja praznih plua (ne morate meriti sekunde satom, samo ritmiki i jednako brojite sekunde u sebi). Nakon odreenog perioda vebanja, primetiete da moete pomerati ritam pomalo bez napora; nakon duih perioda, moi ete da odaberete praktino bilo koji razuman ritam. Ovo je opet viestruko korisna stvar, upotrebljiva na mnogim mestima i u mnogim situacijama svakodnevnog ivota. Recimo, u stresnim situacijama ete moi da sebe vrlo efikasno smirite i izvedete iz stanja uzbudjenja, besa, nervoze ili straha prostim prelaskom na ritmiko disanje u duim ritmovima (recimo 4-3-4-2). II - Oputanje Veoma jednostavna, ali vrlo korisna veba: Prvo, ustanite i protegnite se; nije vano kako, moete da radite ta god hoete (od uobiajenih vebi tipa "hvatanja prstiju na nogama bez savijanja kolena", do imitiranja make), ali potrudite se da protegnete to vei broj miia u telu. Nije potrebno preterivati, deset-petnaest sekundi je sasvim dovoljno; jedini razlog to se uopte proteete je to bi u suprotnom miii verovatno poeli da se trzaju ili trepere u toku same relaksacije. Nakon protezanja, sedite ili lezite - nekim ljudima vie odgovara prvo, nekima drugo; eksperimentiite malo dok ne ustanovite ta se vama vie svia. Ako leite, leite na leima, ruke treba da budu paralelne sa telom, povrina vrsta i neiskrivljena (opet, tepih ili vri krevet je ok - sa MALIM jastukom ispod glave, ako vam je tako udobnije - dok kau ili neka slina povrina sa udubljenjima nikako ne odgovara), noge jedna pored druge, neukrtene. Ako sedite, kima mora biti potpuno prava, stolica (ne fotelja!) mora imati prav i vrst naslon, noge su jedna pored druge, neprekrtene, ruke su na kolenima, sa dlanovima okrenutim nadole. Koncentriite se na dlanove - kakav je oseaj teksture materijala pantalona/haljine pod vaim rukama? Koncetriite se na desnu aku, ta tano ba NJOME oseate? Pokuajte da osetite poloaj ake i oseaje koji vam dolaze samo od nje; zatim opustite sve miie u aci. Pomerite fokus na drugu aku, i ponovite proces. Zatim se koncentriite na podlaktice obe ruke, ta oseate u njima? Opustite ih; nastavite sa nadlakticama I ramenima; zatim preite na noge, koncentriite se redom na stopala, listove i konano butine, oputajui sve miie po redu. Zatim lea, pleke, vrat, lice...opustite sve miie u telu. Pomerajte fokus sa mesta na mesto, i gde god primetite zategnutost, opustite miie; nemojte se "boriti" sa sopstvenim telom, nemojte se nervirati ako primetite da se jedna ruka zategla dok ste drugu oputali...samo polako ponovo opustite miie. Ostanite u stanju oputenosti koliko god vam se svia. Kada odluite da dovrite vebu, polako pokrenite ake (recimo, stisnite pesnice), zatim ispruite ruke, i konano ustanite. Ako imate elju, ponovo se malo protegnite, nee smetati. Ovo oputanje zvui jednostavno, ali e u poetku mnogima verovatno ii dosta teko. Vana je veba; vremenom, kroz nekoliko nedelja, biete u stanju da se potpuno opustite7

na ovaj nain u roku od nekoliko minuta. U Raidu emo ovo stanje oputenosti koristiti kao ulaz u meditaciju, ali naravno postoji mnogo upotreba ove tehnike nezavisno od Raida. Recimo, ako savladate ovo zajedno sa ritmikim disanjem, imaete savreno sredstvo za brzo oslobaanje od stresa; usred napornog dana na poslu, sednete na pet minuta, proete kroz relaksaciju i nekoliko ciklusa dubokog disanja - efekat e biti kao da ste se odmarali sat-dva. III - Centriranje/uzemljenje I konano poslednja tehnika, verovatno jedina koja e veini ovde iole liiti na bilo ta to ima veze sa "magijom." Centriranje i uzemljenje se koristi kao uvod i zavrnica meditacijama; a nezavisno od toga, moete ga koristiti radi smirivanja, radi fokusiranja uma na neki problem koji pokuavate da reite, ili za jo mnogo, mnogo drugih stvari. Veba je, opet, krajnje jednostavna, ali ju je malo tee objasniti. Ako neto nije jasno, obavezno pitajte: Sedite (na stolicu sa vrstim naslonom, u turski sed, ili na neku klupicu potpuno BEZ naslona; lea MORAJU biti potpuno prava); ispravite kimu. Zatvorite oi i koncentriite se na kimu; znai, posvetite (koliko god moete) svu svoju panju na to kako vam se kima osea, na pritisak, poloaj, oseaje (slino vebi oputanja)... Sad, zamislite liniju koja kao ica prolazi celom duinom kime; prava, savrena linija, koja prolazi kroz sam centar vae kime. Zamislite kako se ta linija produava, dok gornji kraj ne izae kroz teme, a donji kraj se ne produi u zemlju (ili beton ;) ispod vas. Koncentriite se na tu liniju; bez obzira ta se dogaa oko vas, u vama postoji linija; bez obzira ta oseate, i ta mislite, svesni ste linije; moete razmiljati o emu god hoete, ali ne smete skretati panju sa linije ni u jednom trenutku. Drite sliku linije u glavi neko vreme, i kada procenite da je bilo dovoljno, otvorite oi. Trudite se da iz stanja izaete svesni da negde u vama postoji prava linija, u koju uvek mozete da se vratite, kada god je to potrebno. ta znai "koncentrisati se" ili "oseati" liniju? Upravo to to rei kau: biti svestan linije, truditi se da ona nikada ne naputa svest. Kao analogiju, zamislimo, na primer, oveka koji razmilja o tome ta treba da kupi u prodavnici dok vozi kola; kada bi smo mogli da uzmemo parence njegovih misli, dobili bi smo neto slino ovome: "dobro, treba da uzmem veknu hleba, crveno svetlo, koi, dve litre mleka, uh moram da pazim da ne curi kesa, levi migavac, pazi na onog to skree tamo, jogurt, promeni traku, i ne smem da zaboravim est jaja poto ena hoe da pravi tortu, ta bre onaj tamo radi, kao i kilo eera, eno ga mesto za parkiranje." U principu, kao to voza razmilja o neemu desetom dok istovremeno ne gubi samu vonju iz vida, tako i vi treba da drite liniju u svesti sve vreme, bez obzira o emu razmiljali. Ovo zvui jednostavno, ali uopte nije tako; svaka ast onome ko uspe da odri liniju u svesti neprekidno tokom punih petnaest sekundi u prvom pokuaju. anse su da e vam se linija gubiti iz svesti svakih nekoliko sekundi, dok se ne setite ta radite i ne vratite je nazad. Svrha ove vebe je da razvije sposobnost koncentracije na tano odreenu stvar, kao i da okrene panju ka unutranjosti uma, radije nego ka spoljanjem svetu I8

dogaanjima oko vas. Centriranje je *kljuno* za uspeh kasnijih meditacija. IV - Kako vebati? Idite redom. Prvo i pre svega, ustanovite da li je potrebno da uite pravilno disanje, ili ve diete kako treba. Ako imate tendenciju da diete grudima, postupite prema uputstvima (koni oko prsta, ili neka znaka, ili tagod vam padne na pamet, samo da vas podsea nekoliko puta dnevno da obratite panju na disanje), i ne bi trebalo da imate problema da ovo savladate u toku sledeih par nedelja. Dalje, ove tri osnovne tehnike se mogu uzeti kao tri stadijuma jedne iste, vee, tehnike uvoda u meditaciju. Sedite ili lezite, i vebajte duboko disanje; nakon desetak minuta, ustanite, protegnite se, i proite kroz oputanje; kada dostignete neki nivo oputenosti (ili kada provedete pet-est minuta radei na tome), prebacite se na vebu centriranja, I provedite sledeih pet-est minuta koncentriui se na liniju. Sve ovo ukupno ne traje vie od pola sata; ako imate prilike i mogunosti, pokuajte da izvedete ovako neto dvaput dnevno (ujutru i uvee, recimo); triput, ako imate kada (recimo, pokuajte da proete kroz vebu oputanja u toku pauze na poslu). Nakon par nedelja vebe, primetiete da se granice izmeu ovih vebi polako zamagljuju; poeete da automatski primenjujete ritmiko disanje u toku oputanja i centriranja; oputanje e postati prirodan uvod za centriranje. Ako izdrite do kraja Raida, biete majstori ove tehnike, I moi ete da vuete sve (brojne) beneficije iz toga. Vano, vano, vano: nemojte se uzbuivati ili nervirati ako naiete na probleme; mnogim ljudima ove vebe mogu biti IZUZETNO frustrirajue, pogotovo veba centriranja. Sve e doi na svoje mesto kroz vebu, a vebe e biti i vie nego dovoljno u toku sledeih est meseci. Strpljenje i upornost *garantuju* uspeh. V - Materijal za Rune I konano, poslednja stvar koja e biti potrebna ba svima su materijali od kojih e se praviti Runski set; svaka nedelja rada sa pojedinanom Runom e kulminirati u pravljenju te Rune. Tradicionalno, Rune se prave od drveta, mada i kamenje moe da poslui; ta god da odaberete, trebae vam dvadeset etiri relativno jednaka komada, za svaku Runu po jedan. Znai, ili dvadeset etiri ista/slina komadia drveta, ili dvadeset etiri relativno slina kamenia. Veliina nije vana, ali imajte u vidu da a) ta god da je u pitanju mora biti dovoljno veliko da moete Runu lepo urezati u to, i b) te Rune posle treba drati u kesici iz koje ete ih vui, tako da ne treba da budu prevelike. Idealna stvar bi bile ploice od drveta, veliine otprilike 2x3cm, debljine oko 1/4cm, ali u principu bilo ta moe da poslui. Recimo, moete prosto odrezati par cm debelu granicu sa nekog drveta, isei tu granicu na tapie duine 3 cm, i onda urezivati Rune na njih. Ili se proetati do najblie umice, nai par debljih grana, i sa njih odsei dvadeset etiri kruia. Jedino to je9

vano je da svi delovi budu podjednakih dimenzija. Osim samog materijala, trebae vam i neto sa ime ete Rune urezivati. U principu, malo otriji noi e sasvim dobro obaviti posao; ako urezujete u kamenje, trebae vam otro ilo (VRLO otro) i paljiv izbor - ako odaberete neki tvrd kamen, neete moi u njega nita da ureete. Nita od ovoga ne bi trebalo da bude problem, a imate i najmanje tri nedelje pre nego to vam bilo ta od pomenutog uopte bude trebalo... VI - Da li je ovo sve? U principu, da, ovo je sve to je obavezno. Postoji jo samo par stvari koje e vam trebati, a koje u objasniti kada se malo familijarizujete sa ovim osnovnim tehnikama. Kroz otprilike desetak dana, poslau vam poruku koja objanjava sledei, poslednji, korak - meditaciju nad simbolima (koja je, u stvari, samo proirenje centriranja), kao i poruku koja objanjava kako emo sve ove tehnike primenjivati na same Rune. I to je to: sve to treba da radite je da vebate i da itate poruke o Runama, njihovoj istoriji i znaenju, koje e dolaziti do vas svakih nekoliko dana. Ali "obavezno" je samo obavezno: iskreno vam preporuujem da PALJIVO proitate i sledeu poruku ("Dodaci"), i da ozbiljno razmislite o prihvatanju makar nekih dodatnih stvari od onih koje su opisane tamo. I konano, oekivau od vas da u toku celog rada, ali pogotovo u toku ove prve dve nedelje, PIETE O TOME TA SE DOGAA. Oekujem da e neki od vas imati problema sa nekim tehnikama, oekujem da e drugi doi do neobinih rezultata, i oekujem da ete o tome PISATI OVDE NA LISTI. Ako ne priate o onome to se dogaa, ja neu imati nikakvog naina da znam da li uopte bilo ta radite. A posebno sada na poetku - ove prve dve nedelje su kljune za ceo preostali period, i elim da se javite, makar sa kratkom porukom, SVAKI DAN (ili da se javite sa objanjenjem ta se dogaa ako ne moete da se svakodnevno javljate). Znai, ako nemate nikakvih problema ili pitanja, poaljite neto u stilu "Vebao sam ritmiko disanje, u ritmu tom-i-tom, zatim sam uao u vebu oputanja sa osrednjim uspehom, i nastavio sam sa vebom centriranja u kojoj sam uspeo da odrim liniju u fokusu skoro itav minut. Nita neobino se nije desilo, i nemam nikakvih specifinih problema." - da bih mogao da pratim va napredak, i da vam ukazujem na eventualne propuste koje i ne primeujete.

Dodaci na osnoveOvi "dodaci" se mogu generalno podeliti na tri vrste: - prvo, kompleksnije vebe koje zamenjuju jednostavne tehnike opisane u prethodnoj poruci. - drugo, vebe koje predstavljaju dodatke na osnovne vebe - tree, stvari koje su potpuno nezavisne od osnovnih vebi Neke vebe istovremeno zamenjuju i dopunjuju prethodne, neke ih direktno zamenjuju,10

neke su samo nastavci. Sistem je potpuno konfigurabilan ;) prema vaim eljama. Znai, moete raditi samo osnovnu verziju; moete raditi osnovnu verziju u kojoj je, na primer, veba centriranja zamenjena ritualom centriranja koji e biti opisan ovde; moete uzeti ili ne uzeti bilo koji od dodataka nezavisno od svih ostalih, kako god vam odgovara. Proite kroz obe ove poruke, napravite kombinaciju koja vam se svia, pitajte ako vam bilo ta nije jasno; u ovom delu e verovatno biti daleko vie zbunjujuih stvari nego u prethodnom. Ovde ete nai naprednije/komplikovanije verzije svih stvari iz osnove, osim pranajame. Pranajama je temelj itavog Rada, i njena veba se oekuje od SVIH; ako neko ima prethodnog iskustva sa Jogom ili borilakim vetinama, pa ve poznaje ritmiko disanje, utoliko bolje. 0 - Dnevnik Svaki uspean mag dri dnevnik rada; sveska ili fajl na disku u koji svaki dan upisujete ta ste planirali da uradite, ta ste uradili, kao i efekte i utiske. Ovo je viestruko korisno. Prvo, dnevnik vas tera da radite - jer, ako ne radite, onda morate da upiete "planirao sam da izvedem vebu, ali sam bio lenj pa nisam." Drugo, jako je lako zaboraviti apstraktne utiske i znaenja do kojih emo dolaziti u toku Raida; imati referencu na svoje misli iz perioda kada ste intenzivno radili sa nekom Runom moe biti dragoceno kasnije. Ukratko, ako vie volite da piete rukom, nabavite neku svesku (bilo kakvu), a ako vie volite kompjuter, otvorite Word i ponite da kucate. Nema potrebe za nekim gigantskim tekstovima - samo upiete datum, kratak opis, i svoje zakljuke. I - Ritual Relaksacije (zamenjuje i dopunjuje vebu relaksacije) Ovo je veoma malo proirenje osnovne vebe; ne zahteva nikakve spoljne dodatke, ili glasan govor, tako da se moe izvesti bilo gde, kao i obina veba relaksacije. Ponite isto kao i obinu relaksaciju; ista pravila za leanje i sedenje. Ako nemate iskustva sa vebama relaksacije, prvo par dana vebajte sa obinom tehnikom oputanja, pa zatim preite na ovu. Za poetak, umesto na ake, koncentriite se na stopala. Kada imate stopala vrsto u umu, vizualizujte loptu zlatne svetlosti oko njih. Ako je vizualizacija problem, ne obraajte panju - sama slika nije toliko vana koliko oseaj; ako ne moete da je vizualizujete, onda pokuajte da je "osetite." Zlatna svetlost ispunjava vaa stopala, i ona se potpuno oputaju. Sada pomerite ovu loptu, vrlo polako, uz listove, butine, lea, poaljite je niz ruke, i konano kroz vrat do glave. Kud god lopta ide, tu se miii oputaju i tenzija nestaje, dok na kraju celo telo nije obavijeno blagim zlatnim svetlom potpune oputenosti. Ako osetite zategnutost bilo gde u telu, poaljite zlatnu loptu na to mesto, i tenzija e nestati.

11

Ostanite u ovom stanju koliko god vam se svia; znajte (ponovite ovo sebi verbalno u mislima) da se u ovo stanje moete vratiti kada god hoete, prosto ponavljajui ritual oputanja. Kada ste spremni da izaete, udahnite duboko tri puta (pranajama disanje! prvo stomak, pa grudi!), i otvorite oi. II - Vibracioni Ritual centriranja (potpuno zamenjuje osnovnu vebu centriranja) Ne samo sto ima re "ritual" u naslovu, ve i lii na neto "magino" :). Ovaj ritual je takoe i glasan, tako da ne moe da se izvodi na javnom mestu (tj. moe, ali ne bez potencijalno nezgodnih posledica ;). 1. Stanite uspravno, ruke oputene, stopala jedno pored drugog, lea ispravljena, ramena izbaena. Zatvorite oi, bar u poetku. Kada ovladate vebom, ponite da ih drite otvorenim, ali u poetku zatvaranje oiju pomae. 2. Udahnite nekoliko puta duboko. Tokom celog rituala, disanje je ritmiko (koliko god ste u stanju da ga izvedete; NEMOJTE odustajati od ovog rituala zato to "jo niste savladali ritmiko disanje" - ne samo to moete da ih uite paralelno, ve ovaj ritual olakava uenje pranajame). 3. Udahnite duboko, i onda izdiui pustite glas da vibrira kroz samoglasnik "I" ("iiiiiiiiiiiiiii"). Dok vibrirate, koncentriite se na glavu, pogotovo u sredini ela, i trudite se da "osetite" kako vam vibracija odjekuje kroz celu lobanju. Vibracija ne mora da bude preglasna (ne morate da se derete ;) ali ne bi trebalo ni da bude tiha; neto malo iznad nivoa normalnog razgovora. istoa I ravnomernost tona su znaajniji nego jaina. Ponovite ton tri puta (znai, tri udaha, tri vibracije tokom svakog izdisanja). [Napomena: ne znam kakvi su vam uslovi u kui, i koliko imate iskustva sa glasnijim ritualima. Ako niste ranije ovako neto radili, najverovatnije ete se oseati kao kompletni idioti u poetku. To je normalno ;) i proi e sa vremenom.] 4. Udahnite i izdahnite duboko nekoliko puta. Zatim opet udahnite duboko, pa pri izdisaju vibrirajte samoglasnik "E." Koncentriite se na grlo, donju vilicu i kimu u vratu; osetite kako vibriraju zajedno sa tonom. Ponovite tri puta, kao i ranije. 5. Opet udisanje nekoliko puta, zatim udahnite i vibrirajte "A." Koncentriite se na ramena i gornji deo grudi, osetite vibraciju u njima. Triput. 6. Opet, vibracija "O." Koncentriite se na solarni pleksus, osetite vibriranje. Triput. 7. Opet, vibracija "U." Koncentriite se na karlicu i genitalije. Triput. 8. Udahnite i izdahnite polako, nekoliko puta. Ako vam se neki deo tela ukoio, opustite ga, ali nemojte se pomerati sa mesta. Udahnite duboko, i onda u izdisaju proite vibraciju kroz ceo spektar: "IEAOU" ("iiiiieeeeaaaaoooouuuuuuuuu"), polako. Pratite kako se vibracije kreu od glave, kroz telo, sve do karlice, ali ovaj put nastavite (u toku vibracije "U") da "oseate" vibracije kako nastavljaju kroz noge, u pod, i dalje u zemlju.12

Ponovite nekoliko puta. Ako pomae, moete da vizualizujete "auru" oko sebe, koja zahvata celu sobu (ili i ceo stan), i koja se zajedno sa vaim vibracijama sputa u zemlju oko vaih nogu, kao da je u pitanju voda koja odlazi kroz slivnik negde u veliku dubinu. 9. Kada vam se uini da ste zavrsili sa prethodnim korakom, otvorite oi, I napravite par koraka (u bilo kom pravcu); zatim udahnite vazduh opet par puta, pa sa zadnjom vibracijom odvibrirajte ceo spektar u obrnutom pravcu, "UOAEI," oseajui vibracije od karlice do glave (vazno: NE iz nogu ili iz zemlje). Kada zavrite vibraciju, udahnite duboko jo par puta. Ako se oseate pomalo dezorjentisano posle ove vebe, umijte se hladnom vodom, i pojedite neto. Osim ako u toku vebe ne budete mislili samo I iskljuivo o tome ko e te uti, i kako je cela stvar embarassing, veoma je verovatno da ete odmah prvog puta osetiti i neke efekte. Ova veba bi trebalo da se radi najmanje jednom dnevno. Ako se desi da ju je neki dan ba nemogue izvesti, ostavite je za sutra, ali je onda sutra uradite dvaput. Naite naina - ako ne moete u stanu, idite negde gde moete (krov zgrade? krov susedne zgrade? podrum? neki sumarak u blizini?); lovite vreme kada moete da uzvikujete samoglasnike do mile volje. :) Da damo i malo teorije iza ovog rituala, kao i par vanih napomena. Po kineskoj Chi teoriji (na kojoj je zasnovana itava kineska tradicionalna medicina, ukljuujui tu i akupunkturu, kao i vei deo borilakih vetina), u svakom oveku koji ne pazi aktivno na svoje energetske tokove (tj. ne praktikuje Chi Gung, Tai Chi, ili neku slinu disciplinu) se vremenom stvaraju suvini "rezervoari stagnantne energije," dok manje korieni kanali atrofiraju. Tako dolazi do situacije u kojima su neki delovi tela navikli da imaju obilje energije, daleko vie nego to im treba, dok su neki stalno "gladni." tagod da je u stvari situacija, postojali kanali ili ne, kada ovek pone sa vebama ovog tipa, deavaju se mnogi nuzefekti. esto se dogaaju napadi malaksalosti, zatim toplotni talasi, kao i periodi hiperaktivnosti (dobijete elju da ustanete i optrite nekoliko puta oko bloka). Sve to proe u roku od par meseci, u zavisnosti od toga koliko je dobro bilo stanje sa koga ste poeli, tj. koliko je u stvari velika promena sa prethodnog stanja na novo. Jedini caveat koji je zaista vaan je da se hiperaktivnost ne sme ignorisati; znai, ako vas uhvati "viak energije," utroite ga to pre - idite i trite malo, ili sedite i uradite par serija trbunjaka. ta god radili, NEMOJTE da prosto sedite i ekate da vas proe; nee proi, ve e se kanalisati u neto drugo (najee veoma ubrzano i neprijatno ienje creva ;). Od pozitivnih efekata, tu su vea opta energija, oseanje smirenosti nakon zavrenog rituala, poveana sposobnost koncentracije, i svi efekti centriranja. Takoe, esto se dogaa da neki problemi sa respiratornim sistemom (blai oblici astme, neke alergije, kao i hronina zapaljenja sinusa) prosto nestanu nakon mesec dana svakodnevne vebe ovog rituala. IIa - dodatak na Vibracioni Ritual centriranja U toku prvih par nedelja izvodite prethodnu verziju rituala; nakon to je dobro uvebate,13

dodajte i sledee stvari (koje e vam trebati za mnoge druge upotrebe kasnije). Izvedite ritual isto kao i obino, samo dreci "icu kroz telo" u glavi, na isti nain koji je opisan u ritualu centriranja. Znai, sve isto, sve vibracije, sve koncentracije, ali sa icom kroz kimu koja ide iz vazduha, kroz teme, kroz kimu, u zemlju. U delu rituala kada pravite korak unapred: pre nego to nainite korak, "skupite" icu, tako da se sada nalazi samo u kimi, i vie ne izlazi iz tela. Drite tu skraenu icu u svesti dok ne zavrite itav ritual. Ovo je nekim ljudima veoma lako, dok je drugima jako teko za izvoenje; nemojte se nervirati ili uzbuivati ako vam ne ide od ruke - anse su da e vam trebati par meseci da postignete bilo kakav nivo uspeha. Zapamtite: rad garantuje uspeh. Imajte u vidu da je "ica" najvanija stvar. Ritual slui da pojaa I olaka koncentraciju na "icu" (ili, tanije, centar). Cilj vebanja je da toliko nauite "oseaj centra" da moete da ga prizovete i bez punog rituala. III - Rituali Isterivanja (banishing) U veini magijskih kola, prva stvar koja se ui (ponekad ak jedina stvar u toku prve godine uenja) je neki od rituala isterivanja. Ovo su rituali koji slue za zatitu od nepoeljnih uticaja, i za rasiavanje prostora pre i posle bilo kakvog rituala. U Raidu, oni najverovatnije *nee* biti nikome potrebni; ali oni ovde koji ele da se ozbiljno bave magijom bi trebalo da steknu (ili ve imaju) naviku da rade banishing pre i posle svakog pojedinanog Rada. IIIa - Nii Isterujui Ritual Pentagrama Poznat u govoru kao "mali terajui," ovo je najpoznatiji, klasini ritual isterivanja. Izgraen na Kabalistiko/Judeohrianskim osnovama, on je takoe i najee korien u okvirima zapadne hemisfere. Ritual poinje izvoenjem tzv. Kabalistikog Krsta (tekst u zagradama ne treba izgovarati; to je prevod jevrejskih rei, da bi ste znali o emu se govori): Kaiprstom desne ruke (leve ruke, ako je izvoa levak), dotakni elo, i reci: ATEH ("tvoje je") dotakni grudi: MALKUTH ("Kraljevstvo") desno rame: Ve-GEBURAH ("i Mo")14

levo rame: Ve-GEDULAH ("i Slava") Sklopi ruke ispred sebe, kao u molitvi LE-OLAM ("zauvek") Isprui sklopljene ruke uvis AMEN Okreni se prema istoku, i u vazduhu istim kaiprstom iscrtaj symbol Pentagrama Zemlje; znai, pentagram, koji iscrtava poevi od donjeg levog kraja, i vue prema vrhu. U toku iscrtavanja, izgovori Ime "YHVH" - "Jod He Vau He." Uperi prst u centar pentagrama, i okreni se ka jugu, vukui liniju koja ocrtava etvrtinu punog kruga. Ponovi postupak, izgovarajui Ime "ADONAI." Isto prema zapadu, izgovarajui "EHEIEH." I konano, prema severu, izgovarajui "AGLA." Spusti ruke, okreni se prema istoku. Rairi ruke tako da stoje u poziciji krsta (pod pravim uglom u odnosu na telo), i kai: "Ispred mene, Rafael, Iza mene, Gabriel, Meni zdesna Mihael, Meni sleva Auriel, Oko mene plamenovi Pentagrama, Unutar mene estokraka zvezda." Ponovi Kabalistiki Krst. (Ovaj ritual je zanimljiv Hrianima, Jevrejima, onima koji se zanimaju za Kabalu i onima koji veruju u anele; za veinu ostalih, on e biti prosto neupotrebljiv, poto su simboli pogreni. Pravci su VEOMA vai, i morate ih izmeriti kompasom). IIIb - Vibracioni Ritual Isterivanja U sluaju da (kao, recimo, i ja) ne delite judeohriansko/kabalistiki pogled na svet, moete adaptirati vibracioni ritual centriranja za isterivanje. Kada u toku vibracionog rituala doete do osme take (vibracije svih samoglasnika nanie), uradite tu vibraciju etiri puta, jednom u svakom od etiri kardinalna pravca (poevi sa istokom, pa dalje u smeru kazaljke na satu). Znai, okrenete se na istok, i odvibrirate IEAOU; isto na jug, pa na zapad, pa na sever. Ne morate da nabavljate kompas, odredite pravce otprilike. Moete u toku vibracije iscrtati (kaiprstom svoje "aktivne" ruke) Pentagram Zemlje, ili neki simbol koji asocirate15

sa proienjem (recimo, alhemijski simbol za so - krug horizontalno podeljen na dva dela), ako vam to pomae u koncentraciji. Bez obzira da li iscrtavate simbole ili ne, pokuajte da vizualizujete neku vrstu kruga ili elipse oko sebe; ispunite taj prostor aurom, i zatim izvedite jo nekoliko vibracija, vizualizujui kako se ta aura "uzemljuje." Kada zavrite, napravite korak prema istoku, i nastavite kao i obino. IV - Posvete Odinu Kao to ete uiti kroz poruke o Runama, legenda je da one potiu od Odina, prvog amana i vrhovnog Boga Nordijskog Panteona, koji ih je dobio nakon to je devet dana i noi visio sa Yggdrasila, Drveta Sveta. Za one koji veruju u postojanje Bogova i bia van oveka, za one koji ele da se potpunije upute u amanistiki doivljaj Runa, kao i za one koji prosto ele da zaista osete prastaru kulturu iz koje Rune potiu, postoji element zahvalnice i posvete Odinu Jednookom, kakvu su davali svi stari amani i svetenici severnih plemena. Ovaj deo ostavljam potpuno vama. Dau vam par pointera: oekivane stvari bi, recimo, mogle biti kratke molitve zahvalnice Odinu, povremene molitve za blagoslov nad Radom, kao i povremeno paljenje odgovarajuih incense tapia (myrrh, frankincense, amber) i/ili svea (tamno plave ili zlatne boje) u Odinovu ast. Taan nain izvoenja, tane rei i ostale aspekte rituala ostavljam vama. Worship belongs to the man alone. V - Upoznavanje sa Nordijskom mitologijom Kroz Raido, upoznaete se sa nekim Nordijskim mitovima i legendama koje su usko povezane sa samim Runama. Meutim, nema nikakve anse da vam prenesem ikakav iri pregled Nordijske mitologije i ideje o svetu. Ako budete imali prilike i vremena, pogledajte neku zbirku Nordijskih mitova i legendi - nije neophodno, ali moe da pomogne u shvatanju simbolizma Runa.

16

Istorija RunaMi ovde, na alost, nikako neemo imati ni vremena ni mogunosti da se upoznamo sa punom istorijom Runa, koja je komplikovana, kontroverzna (zbog malog broja preivelih i ouvanih artefakata iz ranog perioda), i jo uvek veoma sporna u akademskim krugovima. Tu je i injenica da je o Runama napisano jako mnogo loih knjiga (sa loim istraivanjem iza njih, sa kljunim "podacima" koji potiu iskljuivo iz mate autora, itd), koja oteava stvaranje bilo kakve definitivne prie iza njihovog nastanka. Ako elite vie detalja o istoriji, preporuujem vam da saekate dok ne budete u stanju da doete do nekoliko knjiga od raznih autora, i da onda paljivo itate, uzimajui sve sa velikom dozom skepticizma, i uporeujui sa drugim teorijama. Rune su, na alost, u kategoriji stvari o kojima je napisano vie potpuno fantastinih "istorijskih" knjiga nego knjiga koje imaju bilo kakve veze sa stvarnou. Preneu vam ovde samo par kljunih koncepata neophodnih za razumevanje samog Runskog sistema, sa kojima bi se (valjda) svi istoriari sloili:

17

(Slika - The Elder Futharc. Panja: imena Runa su na slici data na Starom Visokom Nemakom. Rune su koriene u celoj severozapadnoj Evropi, tako da za njih ima mnogo imena, u zavisnosti od lokalnog jezika. Razliita imena emo raspravljati kada u radu doemo do samih Runa.) I - iz kog doba potiu Rune i kako su nastale? Ukratko reeno, niko ne zna. Najstariji ZAPISI koji su preiveli do danas datiraju iz petog veka nove ere. Meutim, apsolutno je sigurno da je dobar deo runskih simbola daleko stariji (neki simboli slini ili ak identini pojedinim Runama se pojavljuju jo u paleolitu). Pretpostavljeni razlog zato nema starijih tragova zapisa je to tek nakon rimske pobede nad Keltima Rune poinju da se koriste kao pismo, dok su do tada bile koriene iskljuivo kao sredstvo za divinaciju i magiju; takoe, ono malo praksi koje je sauvano indikuje da je aman pravio posebne Rune za svako itanje, i da su one zatim bile unitavane. Za nain nastanka takoe postoji vie teorija. Jedna je da su Rune nastale spontano na severu Evrope, i da predstavljaju formalizaciju starog simbolikog sistema; kada su Rimljani doneli ideju pismenosti na sever, Rune su prirodno poele da se koriste za pisanje. Druga teorija je da su Rune nastale iz rimskog, grkog ili etrurskog pisma; ove teorije se zasnivaju na slinosti odreenih simbola, ali nemaju nikakvo drugo istorijsko pokrie. Trea teorija je da su nastale iz vinanskog pisma (ajde da vas vidim, Beograani: koliko je vas znalo da to pismo uopte postoji?). Problem ove teorije je to nije sigurno da je vinansko pismo zaista pismo, tj. da je neko znaenje njime zapisivano; u okvirima vinanske kulture, izgleda da su pisali samo svetenici, i samo za religiozne svrhe. (BTW, vinansko pismo je starije i od egipatskih hijeroglifa, i od ploica iz doline Eufrata; ako ikada bude dokazano da je u pitanju zaista pismo a ne besmislen sled simbola, to bi znatno uzdrmalo ideju Srednjeg Istoka kao "kolevke kulture.") Kada se podvue linija ispod svega, ne moe se doneti zakljuak; neki naunici veruju jedno, neki veruju drugo, ali niko nema definitivne dokaze. II - kakvi tragovi su onda uopte preostali? Nekoliko zapisa iz rimskih vremena, mnogi predmeti sa runskim zapisima, i gomila nadgrobnog kamenja po celoj severozapadnoj Evropi. Veina zapisa na predmetima sadri rei ili natpise koji su do te mere redukovani da se ne moe znati o emu se radi (recimo, natpisi tipa "Haduwolf je postavio tri tapa. Fehu. Fehu. Fehu." ili formule tipa TH:M:K:III). Na sreu, ima i dosta predmeta iji su zapisi relativno jasni (recimo, natpis na drci koplja: "Gibu Auja," "dobra srea"), a naeni su i mnogi podui runski tekstovi. Ali, ak i kada dobar deo teksta preivi, mi prosto ne znamo dovoljno o verovanjima i18

nainu razmiljanja tog doba da bi smo razumeli o emu se radi. Evo jednog teksta, prepisanog sa jednog runskog tapa (tap je bio poluraspadnut, tako da je tekst pun rupa): Ja urezujem Rune leenja, Ja urezujem Rune sigurnosti, jednom protiv vila (aelfin) dvaput protiv divova (yotunn) triput protiv trolova [...] Protiv nje koja daje zlo Valkirije (divova?) Da ona ne bi mogla Koliko god da hoe prokletstvo (sudbina?) ene koja zna povrediti ivot [...] Ja u te poslati, ja u te zaarati Zlo i nemir vuice budi bez mira i puna besa divova nikada ne sedaj, nikada ne spavaj [...] voli me koliko i sebe Opet, iako dosta moemo proitati, nije jasno o emu se radi. Zatitna magija? Pokuaj da se neka ena "omaija" tako da zavoli pisca? Poziv nekoj Boginji? Zatita protiv nekog zamiljenog enskog demona? Niko ne moe znati. No nisu svi problemi toliko komplikovani; slian, potpuno ouvani runski tap, naen u Bergenu, kae: Ost Min Kis Mik - to u prevodu znai jednostavno "Poljubi me, ljubavi moja." :) Oruje je jako esto nosilo Rune na sebi - poznat je ma "Scramasax" koji je izvaen iz Temze, na kome je (pored imena maa) urezan ceo Futark. Runski natpisi na nadgrobnom kamenju su ponekad iznenaujui. Evo jednog primera: Ja, Wiw posle Wodurida uvara hleba napravih Rune. za Wodurida kamen je pripremljen od tri erke, pogrebna gozba od najplemenitijih naslednika Moemo da pogaamo da je Wiw ("posveeni") bio naslednik Wodurida ("divljeg jahaa") u svetenstvu; nije jasno da li je Wodurid ostavio samo erke, ili su erke na neki nain pripremale sam kamen (?) dok su ostali (muki) naslednici pravili gozbu. Pogledajte i ovaj (naen na donjoj strani kamena kojim je grob bio prekriven):19

Ne treba da bude dotaknut suncem Niti seen gvoem, ovaj kamen Ne otkrivaj ga dok se kopnei (waning) mesec kree preko neba Neka ga nijedan neupueni ovek ne pomeri sa mesta ovek [autor?] je bacio poplavu leeva preko ovog kamena I utrljao ga u vesla (umornog) broda. U kom obliku je Bog ratnika [Wotan?] doao ovde, u zemlju ratnika-jahaa? Ribe, plutaju u tamnim vodama Ptice, krete ka vojsci neprijatelja Alu protiv zloinca! "Alu" je re koja se pojavljuje u velikom broju kasnijih runskih zapisa, na poziciji rei aktivacije - znai, neto kao "Amin" u hrianskim molitvama. U tekstu se takoe pominje "poplava leeva," koja oznaava krv. Naime, Rune su se za "svakodnevnije" upotrebe obino plitko urezivale u drvo ili kost, nakon ega bi se u njih utrljao tanak sloj pepela, to je cinilo tekst jasnije vidljivim. Za magijske i divinacijske upotrebe, meutim, koriena je krv - aman ili izvoa bi napravio malu posekotinu na ruci ili bi se ubo noem u prst, putajui krv preko Runa; ima indikacija da su ponekad koriene i ivotinjske rtve, za vanije stvari. Literatura je puna referenci na ove rituale (poznate kao "bloten"); pogledajte ovaj izvod iz "Egilove Sage:" "Onda Bard i Kraljica pomeae otrov sa piem, i ponese ga unutra; Bard ga blagoslovi, i da ga slukinji, koja ga odnese Egilu da pije. Egil izvue no, posee ruku, ureza rune u rog i utrlja krv u njih. On ree: Rune sam urezao u ovaj rog dao crvenilo krvi znakovima rei sam izabrao za zver divlju, koren drveta kraj uha [rog] napitak srenih devojaka mi pijemo kako nam je volja. Mudrost traim, koliko ispravno je pie koje je Bard blagoslovio? Rog se na te rei raspue, i pivo se prosu po slami." Ne, neu od vas traiti da Rune aktivirate krvlju ;) - mada, dau vam opciju da to uradite ako hoete, naravno. Od preivelih izvora, za nas su najznaajniji, meutim, tri mistina teksta, koji predstavljaju moda i jedine zapise pravih amanistikih uenja o Runama. Ovi tekstovi su, na alost, prilino kriptini, tako da ih nije ba lako razumeti, ali uz malo truda... Prvi tekst je tzv. "Staroengleska Runska Pesma," prenesena sa zapisa koji datira otprilike oko 1000. g. nase ere. Originalni tekst je stradao u vatri 1731, ali je sauvano jedno20

tampano izdanje (Hicks, 1705.) runski znakovi nisu bili tampani, ali ih je ouvao kolekcionar koji ih je paljivo iscrtao pored svakog stiha. Drugi tekst je "Starnordijska (Norse) Runska Pesma;" poreklom iz nedatiranog rukopisa iz Univerzitetske Biblioteke u Kopenhagenu, a objavljena je prvi put od strane Olausa Wormiusa (Amsterdam, 1636.). Original je izgubljen u poaru 1728. ali nekoliko prepisa su preiveli. Poto tekst opisuje 16 Runa skandinavskog skraenog Futarka, pretpostavlja se da je pisan oko 1200. Trei tekst je "Staroislandska Runska Pesma;" koja opisuje 16 Runa skraenog vikinkog Futarka. Originalno zapisana oko 1400, ali se pretpostavlja da se radi o starijem tekstu koji je u to vreme prepisan. Ove tri pesme emo koristiti kao jedan od fokusa za meditaciju nad Runama. III - koliko oblika Runa postoji, i kako su se razvijale? Mada postoji na desetine varijacija svake Rune (svaki narod je imao svoje varijacije, i svoje dodatne simbole), i mada se ak i broj Runa menjao u zavisnosti od vremena i naroda koji ih je upotrebljavao, sve vuku koren iz Starijeg Futarka. Kada ponemo sa radom, uz svaku Runu ete dobiti i listu nekih alternativnih verzija, da imate za uvid. IV - ta je bilo sa Runama u srednjem veku? Kako je katolika crkva irila svoj uticaj, tako se i korienje Runa povlailo. Ali to povlaenje nikada nije bilo potpuno, pogotovo ne u Severnim krajevima, gde Crkva nikada nije uspostavila potpunu dominaciju. Meutim, bez regularne religije da ih prati, paganski obiaji (pa samim tim i Rune) su poeli da se menjaju i od njih do danas nije mnogo ostalo. Postoji na stotine primera irom Evrope, ali evo jednog koji e biti poznat svima: SVI narodi severne i centralne Evrope (to znai i Sloveni, i Germani, i Kelti, i tako dalje) su na zimsku kratkodnevnicu odravali jedan od najvanijih praznika godine - tzv. "Yule." Po evropskim paganskim verama tog vremena, na taj dan je Sunce najslabije, i ljudi mu moraju pomoi da povrati sjaj, kako bi se rodila nova godina. Ovo se radilo tako to bi sve porodice izale izvan kua, i zapalile veliku vatru od hrastovih grana, da bi njihova vatra osnaila Sunce. Zvui poznato? Katolika crkva je uspela da ovaj obiaj iskoreni uz pomo tekih progona i reperkusija; pravoslavna crkva ga je prosto usvojila i pretvorila u svoj praznik - Badnje Vee. V - a ta se to desilo u toku Drugog Svetskog Rata? Najgora zloupotreba i misreprezentacija Runa u itavoj istoriji.

21

Manje ili vie je poznata injenica (istorijska injenica, ne romantine izmiljotine koje se pojavljuju u SF romanima i filmovima povremeno) da su Nacisti imali veoma jaku okultno/ezoterijsku dogmu. Nacistiki rad je bio zasnovan oko reda poznatog kao Thule, koji je praktikovao kombinaciju tibetanske nie magije i vagnerijanskog misticizma. U toku rata, potraga za znanjem i artefaktima lanova Thule je dovela do mnogih zala: mnogi magijski redovi su uniteni, neki su bili prinueni da se masovno prebace preko granice u veoma kratkom roku, a neki veliki uitelji su uhapeni i zatvoreni, pa ak i mueni (ukljuujui tu i Franca Bardona). Thule aktivnost je dovela i do mnogih bizarnih poteza, kao to je Himlerova potraga za Svetim Gralom ili teorija o "upljoj zemlji." Na alost, neke od ovih stvari nisu umrle zajedno sa redom, i ostaci Thulea i dan danas zagauju okultnu scenu Evrope. Kakve to veze ima sa Runama? Nacisti su zamiljali sebe kao obnovitelje velike nordijske rase, a Nordijska istorija se zasniva na runskom sistemu. Najodgovorniji za ovo uasavajue prljanje Runa je kljuni ovek Thule reda, Guido Von List. Po prii, Von List je oboleo od bolesti oiju koja ga je ostavila slepim nekoliko meseci; u tom periodu, on je imao "viziju" u kojoj je "primio" set od osamnaest "originalnih" runa, sa sve novim imenima i novim interpretacijama (krajnje zadovoljavajucim za nacistiki sistem). Mada ove nacistike rune nemaju nikakve veze sa pravim Runama, sve do sredine sedamdesetih Rune je pratio zao glas zbog ovoga. Do danas su problemi skoro potpuno nestali, ali treba znati i za ovo poglavlje istorije.

22

Osnove nordijske mitologijeDa pokrijemo par osnovnih taaka nordijske mitologije, da bi ste imali makar osnovne ideje. Imena piem onako kako piu u Sagama, zatim dajem izgovor u uglastim zagradama [ ]; ako nema uglastih zagrada, onda se ime ita tano kako je napisano. Moji komentari su takoe u istim uglastim zagradama. Ne oekujem da ovo uite (pogotovo ne imena), ali treba da proitate. I - Stvaranje sveta po nordijskoj mitologiji Na poetku vremena, u sredini prostora se nalazio veliki ambis, pod nazivom Ginuggaprocep, ije dubine niko nije mogao da spozna. Severno od ovog ambisa, nalazio se prostor (ili svet) pod nazivom Niflheim [Niflhajm], carstvo tame i magle, u ijem centru se nalazi nepresuni izvor, Hvergelmir, kljuali kotao, ije su vode tekle u dvanaest velikih tokova poznatih kao Elivagar. Te vode su dolazile do ivice ambisa, i tamo su se stvrdnjavale (pod uticajem hladnih struja vazduha koje su dolazile iz procepa) u ogromne gromade leda, koje su zatim padale u Ambis. Juno od procepa, nalazio se Muspellsheim [Muspelhajm], dom elementarne vatre, gde je sve uvek bilo vrelo i usijano, i ije je granice uvao plameni div Surtr, sa svojim vatrenim maem. Udarajuci svojim maem, on je esto slao vodopade varnica u Ambis, gde su ove topile nagomilani led i pretvarale ga u paru. Ta para se kretala nagore, da bi u hladnim strujama postala kia mraza, koja bi ponovo pala nazad u ambis. I upravo od ovog mraza, nagomilanog u Ambisu tokom nebrojenih eona, nastao je div Ymir [Imir], prvi ledeni div. Hodajui kroz maglu i traei neto za jelo, Ymir je video [originalni izraz se tanije prevodi kao "percipirao," shvatio ulima, to je jako zanimljivo] kravu Audhumlu [Audumla, hraniteljka], koja je stvorena na isti nain i od istog materijala kao i on. Ymir je sa zadovoljstvom primetio da je njeno vime puno mleka, i odatle se nahranio. Meutim, Audhumla, traei hranu za sebe, poe da lie so sa oblinjeg komada leda; liui, led se topio, dok odjednom iz njega nije izvirila kosa, zatim glava, sve dok nije iz bloka iskoraio prvi bog, Buri ["proizvoditelj"]. Dok je krava lizala led, Ymir je spavao, i za to vreme su iz njegovog znoja nastali njegova erka i sin; njegova stopala su za to vreme [nepoznatim sredstvom ;)] proizvela estoglavog diva Thrudgelmira, koji je opet izrodio diva Bergelmira, koji e postati praotac svih zlih ledenih divova nordijske mitologije. im su divovi postali svesni postojanja Burija i njegovog sina Borra [Bor, "roen"], poeo je rat - divovi i bogovi su predstavljali direktno suprotne sile, bezumne sile prirode nasuprot duhovnih sila razuma; mir nije bio mogu. Kroz mnogo doba se bitka nastavljala bez prednosti i za jednu stranu. Borr je uzeo sebi za enu "divovku" [ima li neko bolju re za enskog diva?] Bestlu, erku Bolthorna [Boltorn, "trn zla"], i sa njom je izrodio tri mona sina, Odina [duh], Vilija [volja] i Vea [svetog]. Tri sina su se odmah pridruila ocu u borbi, i ubrzo uspela da pobede najveeg od svih protivnika, samog23

velikog Ymira. Kada je Ymir ubijen, njegova krv je poplavila sve prostore ledenih divova, istrebljujui itavu njegovu rasu osim Bergelmira koji je sa enom pobegao u amcu do ivica svetova, gde je osnovao Jottunheim [jotunhajm ili dotunhajm, zavisno od dijalekta; primetiete da verzija "dotun" veoma lii na slovensko "din" - to jeste ista re, i ovo je njeno poreklo]. Bogovi, koji se u nordijskoj mitologiji nazivaju Aesir [aezir, "stubovi sveta"], tada gurnue Ymirovo telo u Ambis, i tu od njega napravie svet, Midgard ["srednja bata"]. Mit stvaranja je veoma detaljan i dugaak, i trebalo bi mnogo vie prostora (i vremena) nego to ovde imamo da se opie u celosti. Ovo to se proitali je uproavanje, a preskoiemo i sve detalje o stvaranju Midgarda, o tome kako su stvorene rase elfova i patuljaka, i idemo pravo na stvaranje oveka: Jednog dana tri boga, Odin, Hoenir ["onaj koji sija"] i Loki [bog vatre, i najblia stvar avolu koja postoji u nordijskom mitu; u Ragnaroku, bici na kraju sveta, Loki e predvoditi divove i legije mrtvih protiv bogova] su se etali obalama neke reke, kada su uoili dva stabla, jasenovo i brestovo, koji su izrasli u ovekolikom obliku. Videvi ta se od njih moe nainiti, bogovi su od njih stvorili prve ljude, Aska [jasen] i Emblu [brest]. Odin im je dao due, Hoenir mo kretanja i ula, a Loki im je dao emocije i krv. Ask i Embla su dobili Midgard kao svoje carstvo, i naselili su ga svojim potomcima. Bogovi, seajui se dana kada su stvorili ljude, su njima pridavali posebnu vanost i panju.

II - Yggdrasil Jedna od najveih stvari koje je Odin stvorio je veliki jasen Yggdrasil [Igdrasil], Drvo Sveta. Njegovi koreni su zalazili ak u Niflheim, gde su rasli pored samog Hvergelmira; drugi koren je rastao pored Mimirovog bunara a trei pored izvora Urdar u Asgardu, svetu bogova [o ovome malo kasnije].Yggdrasil je bio toliko visok da je njegova najvia grana zasenjivala Odinovu halu, i toliko irok da su njegove grane zalazile u sve svetove. [Ovo je stari mit koji se nalazi u kolektivnoj podsvesti svih indoevropskih naroda, a esto se pojavljuje i u mnogim drugim. U indijskom mitu postoji drvo iji su plodovi svetovi; jevrejski misticizam se zasniva na Kabali, koja je zasnovana oko ideje Drveta ivota, koje predstavlja sistem sfera (svetova, u jednom smislu). Po legendi Bantu crnaca, sve ivo je nastalo tako to je ogromno Drvo izrodilo decu sa boginjom plodnosti. Itd, itd. A ako vam bilo ta od ovoga izgleda primitivno i nedostojno dananjeg doba, setite se da su u pitanju simboli koji idu jako duboko i jako daleko u prolost, i koji itekako imaju uticaja na va ivot. Sledei put kada budete kaili kugle na jelku za novu godinu, znajte ta radite - pravite simbol svetova koji vie sa grana Yggdrasila.]

24

III - Odin Sveotac Odin, najvei od bogova, se prikazuje kao ovek u svojim pedesetim godinama, ali veoma aktivan i fiziki sposoban, nekada sa kovrdavom crnom kosom, nekada sa dugom sivom bradom i elavom glavom. Obino je obuen u sivu odeu sa plavom kapuljaom, preko ega nosi svoj uveni plavi ogrta poprskan belim (simbol neba sa oblacima). esto mu je u rukama njegovo nepobedivo koplje Gungnir, a na ruci magini prsten Draupnir, simbol plodnosti. U bitkama, Odin nosi lem sa orlovim krilima, ali u veini drugih situacija nosi eir sa irokim obodom, nakrivljen da sakrije njegovo nedostajue oko. Na Odinovim ramenima esto stoje njegova dva gavrana, Hugin [misao] i Munin [seanje]; on ih svako jutro alje u svet, i oni se vraaju uvee sa vestima, drei Odina upoznatim sa svim dogaanjima. Pored nogu su njegova dva vuka, Geri i Freki, koje veoma voli, i koje lino hrani. Odin je ponekad lino uestvovao u bitkama, jaui svog osmonogog konja, Sleipnira [Slajpnir], i viui svoj bojni pokli: "Odin vas ima sve." Kada su duvale jake oluje, verovalo se da je to Odin sa svojim dvorom u Divljem Lovu (Wild Hunt), i da smrtnici moraju ostati u zidovima kako ne bi bili odneeni. Odin nije izgubio oko u bici - on ga je dao, dobrovoljno, kako bi stekao svoju uvenu mudrost. Naime, postoji bunar u Midgardu, koga uva div Mimir [opet "pamenje"]. Odin je doao Mimiru, traei da ga ovaj pusti da popije iz voda u kojima se ak i budunost jasno ogleda; star div je, meutim, znajui kolika je vrednost traenog dara, zahtevao od Odina da mu zauzvrat da jedno svoje oko. Odin se uopte nije premiljao, ve je odmah izvadio jedno od svojih oiju i dao ga Mimiru, koji je to oko stavio u bunar, gde ga uva do dananjeg dana. Odin je uzeo gutljaj vode mudrosti, i nikada nije alio za svojim okom. Nakon pia iz Mimirovog bunara, nalazimo Odina kako visi sa Yggdrasila, ranjen sopstvenom rukom i sopstvenim kopljem; on visi devet dana i devet noi, nakon ega dobija (u amanistikom transu) znanje i shvatanje Runa. Rune u severnoj mitologiji oznaavaju apsolutnu mo nad svime - ak i Bogovi ih koriste, i ak i Bogovi moraju da se povinuju njihovoj moi. IV - Sudbine Trei pomenuti koren Yggdrasila raste pored izvora Urdar, gde ive tri Norne, sudbine. Urd, Verdandi i Skuld stalno pletu mreu sudbine; to jest, tanije reeno, Urd i Verdandi pletu mreu, dok je Skulda stalno cepa i razbacuje. Tri sudbine predstavljaju tri vremena; na slikama, Urd je predstavljena kao stara ena, koja uvek gleda unazad, kao da razmilja o prolim vremenima.Verdandi je predstavljena kao mlada ena, aktivna i bez straha, koja uvek gleda ispred sebe. Skuld, simbol nepoznate budunosti, je uvek pod tekim velovima, tako da joj se lice ne vidi, uvek gleda u suprotnom pravcu od Urde, i esto u ruci dri neotvorenu knjigu ili nerairen pergament.25

Postoje indicije da Norne ne pletu mreu svojevoljno, ve da to rade slepo, ispunjavajui volju Orloga, venog zakona Univerzuma (koji je takoe povezan i sa Runama). Primetiete da sudbina istovremeno i postoji i ne postoji (poto Skulda, haotina budunost, stalno raskida mreu). V - Jedinstvene take Nordijski mit ima dosta veoma zanimljivih jedinstvenih ideja. Recimo, poto su svi Bogovi naslednici Borra, roenog, oni su nesavreni, i samim tim smrtni. I ne samo to Bogovi mogu biti ubijeni, ve mogu i da umru od starosti - jedino to ih odrava mladim i ivim su jabuke boginje Idun. U toku svih mitova, jasno je da su bogovi i sami deo daleko veeg sklopa stvari, da nisu svemoni ili veni, i da postoje daleko vee ideje od njih, koje ni oni sami nisu u stanju potpuno da shvate - isto kao to mi nismo u stanju potpuno da shvatimo Bogove. Ovo je veoma zdrava perspektiva, i krajnje neuobiajena za period u kome je postojala. Dve stvari su posebno fantastine: prva je Ragnarok, kraj sveta, kada e se Loki i njegova deca otrgnuti iz svojih okova i povesti armije divova na Asgard, praeni njegovom erkom Hel, i njenim legijama mrtvih. Skoro svi Bogovi e umreti na taj dan, svet e biti uniten vatrom i potopljen u okean; samo nekoliko mlaih Bogova e preiveti da stvori novi, bolji svet, bez zla koje e biti u potpunosti uniteno. Nordijci su bili tvrdi ljudi koji su iveli u tvrdom svetu; njihova mitologija to veoma jasno pokazuje. Druga stvar je nain na koji je narod primio Hrianstvo. Kada je postalo jasno da je crkva preuzela vlast i da e Hrianstvo biti nova religija, neki Nordijci su nastavili da potuju stare bogove, ali opta slika je bila drugacija. Naime, narod je smatrao da je hrianski Bog (i samim tim hrianski mit, hrianski pogled na svet, i hrianska ideja o budunosti) pobedio Odina i ostale stare Bogove, i da su oni izgubili vlast nad svetom. ak se pojavio i mit o tome kako su se patuljci i elfovi masovno popakovali u brodove, i otplovili na zapad, naputajui ljude koji su prestali da veruju u njih. U poslednjih pedesetak godina, u Severnim zemljama sve popularnija postaje religija poznata kao Asatru ("oni koji su verni Aesir"), tj. novo potovanje starih Bogova; novi mitovi tvrde da zajedno sa rastom ove religije ponovo raste i mo starih Bogova nad svetom, i da e se oni jednog dana vratiti na svoje mesto, koje je hrianski Bog uzurpirao.

26

Meditacije nad Runama"Ja znam koliko dugo sam visio sa drveta ibanog vetrovima kroz devet dugih noi proboden kopljem datim Odinu sebi, od sebe sa grane drveta za koje niko ne zna iz kog korena je izraslo Oni mi nisu ponudili ni hleb ni pie i ja sam se tad sagao i podigao Rune podigao ih uz vrisak i pao na zemlju [...] Onda sam se oporavio I poeo da mislim rastao, i osetio se bolje re izvan rei dala je re meni rad izvan rada dao je rad meni Rune e pronai I tapove saveta veoma jake tapove veoma mone tapove kojima je Odin dao boje koje su dali veliki Bogovi i koje je urezao najvei od svih vladalaca" (Havamal, 139-43) Idemo sada na poslednji korak pre poetka samog rada sa Runama. Kao i prethodno, dau vam "osnovnu" verziju, sa nekoliko dodataka koje moete birati po volji. Pre svega, moram da objasnim kako e ovo funkcionisati, bez obzira na verziju vebe koju odaberete. Za svaku Runu emo odvajati po nedelju dana. Na poetku nedelje, poslau vam tekst koji e sadrati sliku Rune, objanjenja njenog znaaja, ve pominjane Runske Pesme, sliku sa nekim alternativnim nainima pisanja, i jo par stvari; sve ete ovo videti kada bude stigla prva Runa.

27

Tekst sa objanjenjima i korespondencijama Rune treba da proitate pre nego to ponete da vebate sa simbolom. Pesme ete NAUITI NAPAMET - nije teko, radi se o svega nekoliko stihova (iako kriptinih); ovo je vano, poto e ti stihovi sluiti kao jedan od fokusa za koncentraciju na samu Runu. Osnovna verzija Poetak sledeeg koraka je kombinacija tri osnovne vebe kojima smo se bavili do sada, i koje ete vebati kroz rad od sada. Sedite u pozu koji koristite za centriranje, i ponite sa ritmikim disanjem (dubokim). Posle par minuta, promenite ritam u onaj u kome ste navikli da radite oputanje (plie disanje, recimo), i ponite samu vebu oputanja. Uite onoliko duboko u oputenost koliko moete. Kada se nalazite na nivou sa kojim ste zadovoljni, ponite sa vebom centriranja; znai, ica se pojavljuje i razvlai, ide u vazduh i u zemlju. Drite icu u umu onoliko vrsto koliko moete; nakon par minuta (ne par sekundi potroite bar minut ili dva pokuavajui da zadrite icu u fokusu to bolje moete) POLAKO prenesite panju na simbol Rune. Vano: taj simbol se ne nalazi ni na jednom odreenom mestu; nemojte ga zamisljati unutar sebe ili van sebe, samo polako prenesite panju sa linije na simbol koji prosto zamiljate bez odreene lokacije. Prebacite punu panju na simbol. Kao to ste ve verovatno primetili u toku oputanja i centriranja, postoji tok misli koji neprestano ide "u pozadini." Te misli e, ako ih pustite da idu gde hoe, neprestano da vas ometaju u koncentraciji. Polako, drei koncentraciju na simbolu Rune, ponite u sebi da recitujete tri pesme koje ste nauili; rei vam prolaze kroz glavu, dok se istovremeno koncentriete na simbol koliko god moete. U toku cele vebe, razne sluajne misli i ideje (ta ste radili tog dana, ta planirate da radite sutra, neka scena iz filma koji ste gledali...) e pokuavati da se umeaju; im primetite da vam misli lutaju, polako, bez prisiljavanja, vratite rei na pesmu, a koncentraciju na simbol. Moda ve i od samog poetka, ali verovatnije posle nekoliko minuta, poee da se pojavljuju slike i ideje vezane za samu Runu, razmiljanja o znaenju teksta pesama, slike koje ta razmiljanja prizivaju, itd. To je ono to traimo; pustite te misli i slike da idu svojim tokom; nemojte se aktivno meati u njih, koliko god je mogue. Ako opet primetite da ste poeli da mislite o neem nepovezanom, odmah skrenite misli nazad na simbol i pesmu. Nakon to provedete odreeno vreme u ovom delu vebe (pola sata do etrdeset minuta je uobiajeno), polako opustite um, pustite misli da skrenu na ta god hoe, zatim se polako protegnite, otvorite oi, SAEKAJTE DESETAK SEKUNDI, pa onda POLAKO ustanite. Ako "skoite" iz ove meditacije, skoro je sigurno ete dobiti napad nesvestice, a ima anse da se i zaista onesvestite - dajte srcu vremena da ponovo uspostavi normalan pritisak, koji u toku ovakvih vebi padne na dosta nii nivo (isto kao u snu). Ovo je prilino naporna mentalna gimnastika, i u poetku e veini biti verovatno i28

pomalo dosadna - jer sada vie ne govorimo o tri vebe od po deset minuta, ve o jednoj vebi koja traje etrdeset pet minuta do sat vremena. Ali, ovo je "prava stvar," ono za ta se pripremamo, i itava svrha celog rada. Ako istrajete i doete do prvih rezultata, vrlo brzo e vam postati VEOMA zanimljivo. Nekima e biti naporno da dre lea uspravno toliko dugo; to e proi posle par nedelja, ako istrajete u vebama (miii koji dre kimu uspravno e se malo "nabildovati"). Ako vam je ovo veliki problem, pokuajte da radite vebu naizmenino tokom prvih dana, jedan dan sedei, jedan dan leei. Ali u leeoj poziciji je veoma lako zaspati, tako da vam iskreno preporuujem da se trudite da savladate sedeu to pre. Dodaci - Za one koji rade vibracioni ritual, stvar je u principu ista, s tim to pre ulaska u sedeu vebu uradite vibracioni ritual. - Ako radite vibracioni ritual isterivanja, njega radite PO ZAVRETKU RADA, nikako pre, a bez obzira na njega i dalje radite vibracioni ritual centriranja na poetku. Ako radite LBRP, onda uradite jedan pre bilo ega drugog i jedan na kraju vebe. - Oni koji vode dnevnik (nadam se da su to manje-vie svi) trebalo bi da ga u toku vebe dre pri ruci, zajedno sa olovkom. Moe se desiti da dobijete najneverovatnije ideje ili slike, i to treba zapisati i opisati odmah po zavretku, poto esto ideje postaju zamuene i nejasne ve posle samo nekoliko minuta. - Jo jedna stvar koja veoma mnogo pomae je stavljanje Rune koju trenutno prouavate na sva mogua mesta na kojima ete je videti u toku dana - kao pozadinu na kompjuteru, na papiriu koji stavite na neko mesto na kome ete ga sigurno videti vie puta tog dana, na ruku...na bilo koje mesto na kome e vam upadati u oi STALNO u toku dana. Iako ete svesno vrlo brzo prestati da primeujete te detalje, ovo tera vau podsvest da stalno delimino razmilja o datoj Runi, i kada sednete u vebu biete nagraeni za svoj trud sa mnogo vie detalja. Nemojte stavljati Runu na mesto sa koga ne moete da je uklonite kasnije, poto treba sledee nedelje da je zamenite sa novom Runom. Ukaite Runama duno potovanje - ako ih zapiete na papir ili neki slian materijal, nemojte taj papir baciti u ubre ili u WC olju; ili prosto obriite Runu, ili spalite to pare papira. - Oni koji ukazuju ast Odinu bi trebalo da ga zamole za blagoslov i eventualnu pomo pre poetka svake vebe. Da li je OVO sve? to se tie stalnih vebi ;), da. Dobiete jo dve poruke sa instrukcijama. Jedna e stii pri kraju prve nedelje rada sa Runama, u kojoj u vam opisati nain na koji emo urezivati Rune. Oekujem od vas da mi u jednom od sledeih javljanja napomenete kakav materijal za Rune ste nabavili, kao i kojom alatkom nameravate da ih urezujete; ovo mi treba kako bih mogao u uputstva da dodam eventualne napomene specifino za29

vas. Druga poruka e doi tek za par meseci, kada budemo pri kraju prvog Aetta, i u njoj u vam opisati ta treba raditi u toku onog celodnevnog izleta u prirodu. Te stvari su luk i voda u poreenju sa ovim. Ako ima bilo kakvih pitanja u vezi ovog gore (oekujem da e ih biti dosta), pitajte. Ponavljam - ne postoji takva stvar kao to je glupo pitanje; bolje je biti siguran nego raditi pogreno. Moete nastaviti sa praksom kakva je bila do sada do ponedeljka. Ja bih vam, meutim, preporuio da polako ponete da se pripremate za gornju vebu; ponite da radite vebe u datom redosledu, prosto preskaui deo sa meditacijom nad simbolom; ako budete vebali na taj nain tokom sledeih par dana, bie vam mnogo lake da prosto ubacite Runu kada do nje doemo. Takoe, par objanjenja: Zajedno sa Runama ete dobiti i slike Runske Mudre (gesta rukom), i Runske Asane (poze za meditaciju). Ove dve stvari NEMAJU istorijsku osnovu; originalno ih je razvio Thorsson, dopunili su ih i razvijali razni; meni se najvie sviaju verzije koje je razvio Jan Frajs, i te emo pominjati. Obe stvari mogu da se koriste kao "sidra," tj. kao simboli Rune kada vam nije zgodno da ih piete/urezujete. Recimo, Mudre mogu da se koriste ako hoete da se pozovete na aspekt te Rune na nekom javnom mestu, ili ako hoete da "usmerite" taj aspekt na neko tano odreeno mesto. Na primer, u nekoj opasnoj situaciji, izmeu ostalog moete napraviti gest Rune Algiz, pozivajui Runu kao tit izmeu sebe i opasnosti. Ovo je izuzetno zanimljivo onima koji ele da koriste Runsku magiju. Asane su tu vie kao napomena; mnogi ih preporuuju, ali ja u ih ponuditi samo kao opciju, da ih probate ako vam se sviaju. Radi se o stvari koja moe da zatreba ako ikada budete pravili neki kompleksan runski ritual, ali najverovatnije ih veina vas nikada nee ni probati. Ime Rune moe da se koristi i kao mantra prilikom meditacije. Ovo takoe ostavljam vama samima da isprobate ako elite. I konano, treba svi da se naviknete da piete re "Rune," kao i njihova imena, velikim slovom. Ovo su jako stari simboli, i treba imati potovanja prema njima.

30

1.Fehu

Koreni:Fehu je prva Runa Starijeg Futarka. Njeno tradicionalno znaenje je "stoka" (cattle). Indoevropski koren *Peku- je osnova za OE feoh, feo (stoka, imovina, blago - povezano sa dananjom engleskom rei fee, cena); zatim OHG rei fehu, fihu, fieu (stoka, ivotinje) i OICE re fe (vlasnitvo, bogatstvo). Oblik rune podsea u neku ruku na rogove ivotinje, i ona je takoe povezana sa Bogovima plodnosti, Frejrom i Frejom, odakle potiu nemake rei Freude (veselje), Freiheit (sloboda), freien (zavoditi), Friede (mir) i Freund (prijatelj). Postoji i veza (objanjenja malo kasnije) sa IE korenom *per-, koji oznaava, otprilike, "unapred," "kroz;" odatle dolaze dananje rei kao to su engleske "forth" (napred), "further" (dalje), "first" (prvi), "from" (od, iz). Takoe, tu su OHG faran (ii), OE faru (putovati), OHG fuoren (voditi). Jedna linija povezuje Fehu sa vatrom; primalna vatra (nem. Urfeuer) je plamen duha (OE feorh - zivot, dusa, duh); takoe, tu je i OHG fagar (blistav, svetlei). Alternativni naini izgovora: OHG - fehu, fahu, fa OE - feoh ON - fe, feu, fehu

Istorijski pogled:Severnim indoevropskim plemenima, stoka je bila centralna taka opstanka. Kao kljuni deo ishrane, ona je bila i mera bogatstva i uspeha. Mnoga plemena su bila u manjoj ili veoj meri migratorna; porodice bi spakovale svoju imovinu u kola koja su vukli volovi (otud gorepomenuta veza Fehu sa kretanjem). Sa pojavom zemljoradnje, pojavljuje se i plug koga vue vo, i veza sa hranom postaje jo jaa. Interpretacija:

31

Runa Fehu je imovina, kua, materijalni osnov ovekovog preivljavanja. Ona je simbol stvari koje su neopohodne oveku da bi preiveo. Ako neko krene na duhovno putovanje, bez obzira koliko to putovanje bilo "prosvetljeno," on nee daleko stii ako umre od gladi. Njen poloaj na poetku Futarka slui da nas podseti da se mi ipak nalazimo u materijalnom svetu, i da ne moemo sebi priutiti da ga ignoriemo. "I am spirit, yet I am flesh." Takoe, ona je taka poetka puta, mesto polaska; kako za uobiajena, tako i za duhovna putovanja: ak i najvee putovanje unutar sebe poinje iz uobiajene, mundane, materijalne stvarnosti. Fehu sadri u sebi i zamku za one koji se nikada ne usude da na takvo putovanje krenu. Kako je Dzenifer Smit lepo rekla: "Na mnoge naine, mi smo postali odomaeni kao stoka, ivei nae ivote iz dana u dan bez elje za neim viim, ili ak svesti da neto vie moe postojati." Fehu je unutranja vatra, simbol elje za preivljavanjem, i predstavlja koliko pasivnu formu te elje (kua, bogatstvo, stoka, materijalna imovina, novac), toliko i njenu aktivnu formu (borba za ouvanje svog ivota i imovine; odbrambeni rat). Konano, Fehu se moe uzeti kao jedan od simbola za dom, porodicu, ustaljeni ivot; ali ona takoe oznaava i mranu stranu toga, koja se oitava u jednaenom, nepromenjivom, brain-dead nainu ivota koji toliki ljudi vode.

Asocijacije:materijalni prosperitet, novac, bogatstvo, opsesija materijalnim i fizikim stvarima, hrana, ivotne neophodnosti, samopouzdanje, stabilnost, kua, porodica, ivot, materijalnost Stara Engleska Runska Pesma: Feoh byth frofur fira gehwylcum; sceal eah manna gehwylc miclun hyt dlan gif he wile for drihtne domes hleotan Feoh is a comfort to all men yet must every man bestow it freely if he wish to gain honour in the sight of the lord. Fehu je uteha svim ljudima ali mora je svaki ovek davati slobodno ako eli da stekne ast u oima gospodara. Stara Nordijska Runska Pesma:32

F vldr frnda rge; Fesk ulfr i skge Fe is a source of discord among kinsmen; the wolf lives in the forest Fehu je izvor nesloge meju roacima; vuk ivi u umi Stara Islandska Runska Pesma: F er frnda rog om flar viti ok grafseis gata aurum fylkir fe = source of discord among kinsmen and fire of the sea and path of the serpent aurum = gold. Fehu i vatra i staza aurum izvor nesloge meu rojacima mora zmije - zlato

Fehu Asana: (na slici) Fehu Mudra: Sklopite ake (kao za molitvu), zatim proturite srednji prst leve ake izmeu kaiprsta i srednjeg prsta desne ake, i konano proturite domali prst leve ruke izmeu srednjeg i domalog prstadesne. (na slici)

33

Urezivanje RuneI, konano, doao je i taj dan - urezivanje prve Rune. Pripremite ploicu/tapi/pare drveta ili kamen na koje nameravate da ureete Runu, kao i alatku kojom nameravate da vrite urezivanje (no sa *otrim* vrhom, ili ilo). Takoe, spremite neto u emu ete drati svoje Rune: platnena kesica sa paretom kanapa za zatvaranje (tzv. pouch) je idealna. Obian kvadrat neke (bilo koje) tkanine iji okovi mogu da se uveu u improvizovanu kesicu, ili bilo kakva posuda moe da poslui (posude bi trebalo da imaju poklopac, ili da mogu da se zatvore na neki nain; takoe, preporuljivo je da budu od prirodnog materijala, porcelana, metala ili drveta - nikako plastike). Sama posuda nije vana, niti predstavlja deo itave stvari - ako sada stavite Rune u jednu, pa za dve nedelje naete neto to vie odgovara, slobodno prebacite Rune. Rasistite i oistite mesto na stolu na kome imate nameru da radite; oni koji ele mogu da izvre banishing ritual pre poetka ovog rada. Sedite, uzmite drvo/kamen u ruke, zatvorite oi. Ponite da ga polako prstima dodirujete sa svih strana. Koncentriite se na predmet, na oseaje koje dobijate od dodira; oblik, tekstura...nakon par minuta ovakvog ispitivanja, polako (isto kao to ste ranije prebacivali panju sa linije ili sa take na Runu), prebacite svest sa drveta na sliku Rune; kada je imate vrsto u svesti, izrecitujte sve tri pesme jo jednom (oni koji mogu, neka to urade naglas). Zatim, opet polako, prebacite panju sa Rune nazad na drvo/kamen; otvorite oi. Osim ako nemate alatke za urezivanje, Runu ete urezivati isto onako kako je veina Nordijaca to radila - urezivanjem kroz trenje. Odaberite dve take za poetak i kraj vertikalne linije, zatim zagrebite vrhom noa izmeu njih, iz veoma mali pritisak - tek da ostavite nekog traga. Kada imate prvi trag linije, onda ponovite, sa malo jaim pritiskom; u zavisnosti od tvrdoe materijala i otrine noa, trebae vam bilo gde izmeu pola i pet minuta za jednu liniju; kada dobijete vertikalnu liniju, ponovite postupak prvo sa jednom, pa zatim sa drugom kosom linijom. Tri napomene: Prvo, redosled urezivanja linija nije vaan; moete urezivati prvo kose, pa onda vertikalnu liniju ako vam se tako svia. Drugo, ovo to je ovde reeno vai za sve Rune; ovaj isti sistem emo primenjivati kod svih Runa ubudue, tj. neu vam ponovo slati posebna uputstva. Tree, ako pogreite prilikom urezivanja, ne brinite; ostavite pare drveta sa grekom po strani, sedite, opustite se par minuta, pa onda pokuajte ponovo (ceo proces) sa novim paretom; neuspene parie treba spaliti (ili, ako su od kamena, razbiti ekiem dok ga ne pretvorite u pesak) - mada ne morate da urite sa time; moete ih ostaviti po strani na neko mesto dok ne zavrite sa Raidom, pa onda nai neki nain/mesto da ih spalite / razbijete sve oednom. Kada zavrite sa urezivanjem, i kada je Runa urezana jasno i duboko u drvo (linije od oko tri-etiri milimetra irine, i par milimetara dubine), opet sedite sa njom, i zatvorite oi.34

Opipajte urezanu Runu prstima, i opet pozovite sliku u svest; Runa koja je urezana je ista ona koja vam je u mislima; Runa koja vam je u mislima je ista ona koja je urezana. Setite se slika koje su dolazile; i one su u materijalu isto koliko i u vaim mislima. To vie nije obino drvo, obian kamen - to je Runa Fehu. Kada ste potpuno uvrstili ovu misao u glavi, otvorite oi i pogledajte svoju Runu. Stavite je, s potovanjem, na mesto koje ste odredili za nju; ona nee biti koriena nizata dok ne zavrimo Raido, i dok ceo Futark ne bude kompletiran. Oni od vas koji ele, mogu da prate stari blot ritual i da "aktiviraju" Runu uz pomo krvi. Dovoljan je ubod iglom za pric u jagodicu prsta (igle su najbolja stvar za ovakve primene - em su otrije od veine drugih dostupnih stvari, em su sterilne, em su jeftine i mogu da se kupe u svakoj apoteci, em ubod praktino zarasta u roku od nekoliko sati), i zatim istiskivanje par kapi krvi na Runu. Pre nego to neko pita, da, moje Rune su aktivirane na ovaj nain; to vas ni u kom sluaju ne obavezuje na ita slino. Vano je da ovaj proces bude zavren pre nego to krenete sa radom na sledeoj Runi. Sreno, i ne zaboravite da javite utiske.

35

2.Uruz

Koreni: Uruz je starogermanska re za auroksa (vidi istorijski pogled). Takoe, neki uzimaju da je ova runa referenca na Urdin bunar (izvor Urdar); prefiks ur- se koristi u Nemakom (i ponekad, retko, u Engleskom) da oznai stvari velike starosti ili stvari koje prethode drugima: Ursprung (izvor), Urknall (veliki prasak), urtmlich (originalno). Re wyrd, koja oznaava sudbinu ili prospekte, dolazi iz IE korena *uer-, postati, isplesti, saviti. ON re orlog, OHG urlag - stari zakon, obiaj. Za vode Urdara je reeno da lee bolesti, peru probleme i bolove, otkrivajuci oveku njegovo istinsko ja; odatle, moda, sledi veza sa OHG reima urlosa (iskupljenje), urristi (vaskrsenje), urruns (podizanje), urrunst (poetak), ursach (praizvor, osnovni razlog ili akcija iz koje su potekle ostale). Alternativni naini izgovora: OHG - uruz, ur ON - r, urur, ur OE - ur GO - urus, uraz Istorijski pogled: Auroks (auroh) je vrsta ogromnog Evropskog divljeg vola (opisivan je kao neto manji od slona), koja je istrebljena paralelno sa Evropskim bizonom; poslednji auroks je umro zatienoj umi u Poljskoj, poetkom sedamnaestog veka. Auroks ima jako malo veze sa dananjom stokom, i nije imao skoro nikakve veze sa odomaenom stokom svog perioda. (Slika uz poruku - Auroks - rekonstrukcija verovatnog izgleda, i rekonstrukcija roga) Auroks je veoma vana ivotinja za sve Evropske narode; ne samo to je njegova slika jedna od najee nalaenih na zidovima peina, on je takoe bio jedna od glavnih divljai na stolovima kroz vekove. Iz njegovih rogova se pilo, u njih se duvalo, i to su oni uveni veliki krivi rogovi (ponekad i po dva metra dugaki) koji se mogu videti na36

srednjovekovnim slikama. U mnogim plemenima stare Evrope (ukljuujui tu i slovenska) lov na Auroksa je bio ritual koji je razdvajao deaka od mukarca; ulovljeni auroh je bio simbol hrabrosti I ulaska meu plemenske lovce. Julije Cezar je u svojim opisima Germanije sadri i opis lova na auroha, koji moete pogledati. Runske pesme koje su ko zna koliko puta prepisivane oitavaju nestanak ove ivotinje: mada je Auroks poznat piscu Stare Engleske Runske Pesme, on je bio ve dugo nestao u doba kada su Nordijska i Islandska napisane/poslednji put prepisane sa izmenama. U Skandinaviji, re je poela da oznaava irvasa, koji je preuzeo i znaaj kao najvanija lovina; u Islandu, gde su i irvasi bili nepoznati, nepoznatim putem re je poela da znai "kia." Interpretacija: Uruz je Runa inicijacije, izlaska iz doma (Fehu) u vei svet. Mladi lovi auroha, i njegovom smru on postaje punopravni lan plemena; detinjstvo je zavreno. Njegovi rogovi, koji su predstavljali ozbiljnu opasnost u toku lova, sada postaju izvori - izvori pia, izvori zvuka. Auroh ovde preuzima simbol rtvovanog Boga, Ozirisa Egipatske mitologije, Prometeja Grke, kao i Hrista - deak je postao ovek, i dobio shvatanje prvog nivoa misterije: ivot dolazi iz smrti. Uruz je takoe test; ako lovac nije vet, ili ako nema hrabrosti, Auroks e ubiti njega. Islandska Pesma kae da "talog dolazi iz loeg gvoa" - ovo je referenca na neistoe koje se odvajaju kada se loe gvoe topi; ovek koji je sastavljen od "loeg gvoa" se poznaje po talogu koji ostaje kada bude stavljen na ispit istoe. Stara Engleska Pesma kae da je Ur "stvorenje jake sri;" re "mettle," "sr, sutina" takoe oznaava vrstou metala, kao i vrstou oveka. Konano, Uruz je pitanje. Naputanje ustanovljenih stavova i verovanja (opet olienih u Runi Fehu), postavljanje novog pitanja, dovoenje utvrenih "istina" pod sumnju...sve su to mali rituali inicijacije, kojima poinju putovanja ka unapreenju ovekove linosti. Auroh je simbol divlje ivotinje, u kontrastu sa odomaenom stokom koju pokazuje Fehu; samim tim, on je i simbol za ivotinju koja izae iz tale i osvoji svoju slobodu. Asocijacije: Inicijacija, izvoenje prvog koraka u nekom planu, napuanje doma, radikalno nova ideja, postavljanje pitanja, razbijanje kaveza, zaslueni ponos, primalna snaga, lov, divljina, nezavisnost, strast

Stara Engleska Runska Pesma Ur byth anmod ond oferhyrned felafrecne deor feohteth mid hornum37

mre morstapa Thaet is modig wuht. Ur is proud and has great horns it is a very savage beast and fights with its horns; a great ranger of the moors it is a creature of mettle. Ur je ponosan i ima velike rogove on je veoma divlja zver i bori se svojim rogovima; veliki uvar movari on je stvorenje jake sri. Stara Nordijska Runska Pesma r er af illu jarne opt lypr rinn a hjarne Dross comes from bad iron the reindeer often races over frozen snow. Talog dolazi od loeg gvoa Irvas esto tri preko zamrznutog snega Stara Islandska Runska Pesma Ur er skyja grtr ok skra thverrir ok hiris hatr umbre visi. Ur is lamentation of the clouds and ruin of the hay harvest and abomination of the shepherd umbre = shower. Ur je alost oblaka i unitenje etve sena i uas za pastira umbre pljusak. [napomena: re umbre je islandsko iskrivljenje Latinske rei "imbre" - "pljusak, kia;" ako vam se vie svia, moete da koristite imbre umesto umbre] Runska asana i mudra su priloene. Dve napomene:38

Prvo, Jan Frajs daje (redak) komentar u vezi ove poze, preporuujui je kao pozu za "saginjanje u dubinu, hvatanje moi, primalne moi ivota I divljine." Drugo, mudra za ovu Runu ne postoji ni kod Torsona ni kod Frajsa; ova koju dajem ovde je moj dodatak: ispravite aku, tako da su svi prsti paralelni jedan sa drugim, palac je sputen ispod ostala etiri prsta, stojei paralelno sa njima, i ispruen tako da je vrh palca u liniji sa vrhovima ostalih prstiju.

39

3. Thurisaz

Koreni: Thurisaz je oblik rei thurs, "div;" ali ova Runa ima i jo jedan est naziv, Thorn, "trn." Trnje je korieno za pravljenje zidova oko sela, radi zatite od divljih ivotinja, i re Thorn je izvor Nemakog dorf (selo), i Engleskog thorpe (veoma malo seoce). Sama re ide iz korenova *(s)ter-, tvrd, vrst; *ter, prei, probiti, savladati, a mogue da postoji veza i sa *(s)tene-, grmeti. Alternativni naini izgovora: OHG - thurisaz, thorn OE - thorn ON - thuris, thurisar, thurs GO - thauris, thyth Istorijski pogled: Kao to je ve pomenuto, zidovi oko sela su esto pravljeni od trnja; taj zid je predstavljao granicu izmeu poznatog, pitomog doma, i spoljanjeg nepoznatog sveta. Trnje se takoe koristilo (i dan danas se koristi u junoj Srbiji i Bosni) za oznaavanje mea izmeu njiva. U raznim narodima, ukljuujui tu i mnoge neevropske, naziv za amana ili plemenskog svetenika znai "onaj koji sedi na ogradi" ili "onaj koji prelazi ogradu." U legendi o Kralju Arturu, Merlina njegova voljena Nimue magijom zatvara u trnovitu meu, gde on ostaje zauvek zarobljen, ali i zauvek svestan kroz vekove. Neke varijacije Rune, kao i neke njene upotrebe, podseaju na symbol Mjolnira, Torovog ekia, koga je taj Bog koristio da uniti mnoge divove.

40

Interpretacija: Thurisaz, zid oko sela, je prva prepreka na putu u vei, nepoznati svet. Zid koji nas je do sada titio od opasnosti spolja mora biti prevazien ako elimo da ikada izaemo iz ustaljenog, odomaenog naina razmiljanja. Ova prepreka je jako retko neka fizika stvar. Divovi predstavljaju slepe sile prirode, ali na nivou nae linosti oni predstavljaju iracionalne opsesivne reflekse, samounitavalake ili intertne ideje koje nas teraju da se uvek ponaamo isto, koje ine svaki dan slinim onom prethodnom, koje spreavaju bilo kakav rast ili razvoj. Takoe, oni su prepreka nalaenju odgovora na ozbiljna pitanja o sebi i svetu oko nas. Ideja Torovog ekica je tu da nas podseti da se svaki div moe unititi. U Sagama, divovima najee dolazi glave njihova sopstvena glupost; ovo je veoma vano shvatiti, jer u suprotnom ovek moe provesti godine neuspeno se borei sa sopstvenim demonima. Nije uvek dobro suprotstavljati se sili silom, esto je najbolje prihvatiti tu silu kao deo sebe i nai naina da se ona kontrolie, ili joj na neki nain oduzeti uticaj. Asocijacije: problem, paradoks, prepreka, opsesija, granica, protivnik, test, ispit Stara Engleska Runska Pesma Thorn by thearle scearp; egna gehwylcum anfeng ys yfyl ungemetum rethe manna gehwylcum e him mid reste. Thorn is exceedingly sharp; a harmful thing for any one to touch uncommonly severe on every man who rests among them. Turisaz je izuzetno otar; zla stvar za dodir svim ljudima neuobiajeno grub prema svakom ko sedi meu njima. Stara Nordijska Runska Pesma Thurs vldr kvinna kvillu; katr vrr far af illu. Thurs causes anguish to women;41

misfortune makes few men cheerful. Turisaz je uzrok enske muke; nesrea ini malo ljudi srenim. Stara Islandska Runska Pesma Thurs er kvenna kvl ok kletta bui ok varrunar verr Thurs = torture of women and cliff dweller and husband of giantess Turisaz je muenje ena i stanovnik litica i mu eni-divu.

42

4. Ansuz

Koreni: Ansuz je Runa Bogova. IE koren *ansu- ima maglovito odreeno znaenje bog, demon, duh; rei koje sadre taj koren su se verovatno koristile za opis svih stvari koje spadaju u kategoriju spoljnih, duhovnih entiteta. Kasnije, meutim, ova Runa poinje direktno da oznaava samog Odina, kao to je prilino oigledno i iz Runskih Pesama. Odinovo osnovno oruje, koplje Volje, je takoe sadrano u ovom korenu: asck (OHG, koplje), asca (OHG, pepeo, jasen). Dalje, njeno nordijsko ime, Os, potie od Aesir. Ista re (ON, oss) ima dva dodatna znaenja: vrh planine, i broj jedan na kocki za igranje; iz ove rei potie dananje eng. "ace" i naa re "as" (u kartama, ili za nekog ko je prvi ili najbolji u nekoj disciplini). Po nekima, ista re vue korene od rei za drvo Jasen (Yggdrasil je jasenovo stablo), koje je IE *os-, OHG ask, OE aesc, ON askr, eng. ash. Iz ovog korena potie i re u srpskom jeziku (*os-, nasuprot naem jas-, tj. *as-). Tree znaenje Rune je govor. Wodan/Odin je svoju inicijaciju u mudrost proao visei sa Yggdrasila, naavi osloboenje u vrisku govora, i pismu Runa. Imena Wodan i Odin su ostavila tragove u reima wuot (OHG, lud, besan), wods (GO, opsednut), wod (OE, pesma, glas, zvuk), odr (OICE, poezija). IE koren *os- takoe oznaava "usta." Alternativni naini izgovora: OHG - ansuz, as OE - os ON - ss, s, asur GO - ansuz, aza Interpretacija:43

Ansuz je prva taka balansa u Futarku. Primalna, strana energija Uruza je ovde ukroena prilikom prelaska probe Thurisaza. Njena sutina je sadrana u simbolu Odina, koji je Bog mudrosti isto kao i Bog rata (moe se uspostaviti i veza sa Boginjom Atinom). Proveren bitkom, mladi je sada ovek, odrastao i spreman da bude deo plemena, i da slobodno luta spoljnim svetom. Kao i kod Fehu, postoji mnogo ljudi koji dostignu ovaj nivo u svom linom razvitku, i odlue da ostanu na njemu. Proavi testove i dokazavi hrabrost, oni su sada voe svog ivota, a u sebi imaju i zaetke amana. Meutim, oni i dalje nemaju sposobnost da zaista razumeju sebe ili ljude koje predvode; prvi okovi (zavisnosti) su raskinuti, ali pravo duhovno putovanje moe da pone tek sa ove take. Ansuz je simbol govora i jezika. U sadejstvu sa svojom simbolikom voe i Bogova, ona moe da oznaava komandu ili nareenje; ali takoe, u sadejstvu sa prethodnim Runama, ona oznaava ODGOVOR - ovek u Fehu postavlja pitanje koje se suprotstavlja njegovom dotadanjem (domaem) pogledu na svet (Uruz), bori se sa problemima unutar sebe (Thurisaz), i dolazi najzad do odgovora (Ansuz). Konano, ova Runa oznaava (ljudima kojima se to uklapa u pogled na svet) direktan uticaj ili panju "viih sila"; amanu Nordijskog sistema, ona je s