rut gon tong tich huu han.pdf

Embed Size (px)

Text of rut gon tong tich huu han.pdf

 • V Tin Trnh Trng PTNK

  toan999.wordpress.com 1

  BI TP RT GN CC TNG V TCH HU HN

  A.Rt gn tng.

  Mt s biu thc thng gp.

  a)

  1 1 11 1k k k k

  b) 21 1 1

  1k kk

  c)

  1 1 121 1k k k k

  d)

  1 1 1 12 12 1 1 k kk k k

  e)

  1 1 11 1 1k k k k k k

  Chng minh.

  a)

  1 1 1 11 1 1

  k kk k k k k k

  b) 2

  1 1 1 11 1k k k kk

  c)

  1 1 2 1 11 11 1 1 1

  k k k k k k kk kk k k k k k k k

  2 1 1 121. 1

  k k

  k k k k

 • V Tin Trnh Trng PTNK

  toan999.wordpress.com 2

  d)

  1 1 1 1 1 11 2 12 12 1 1

  k k k kk k k kk kk k k

  e)

  2 2

  1 1 1 1111 1 1 1

  k k k k k k k kk kk k k k k k k k

  1 11k k

  V d 1. Cho s nguyn dng 2n . Tnh tng

  1 1 1...1.2 2.3 1

  Sn n

  Gii.

  p dng

  1 1 11 1k k k k

  Ta c : 1 111.2 2

  1 1 12.3 2 3

  .

  1 1 11 1n n n n

  Vy 11Sn

  V d 2. Cho s nguyn dng n . Chng minh 2 2 2 21 1 1 1 2 1...1 2 3

  nnn

  Gii.

  p dng 21 1 1

  1k kk

  vi 2k

 • V Tin Trnh Trng PTNK

  toan999.wordpress.com 3

  Ta c : 21 11

  22

  21 1 1

  2 33

  21 1 1

  1n nn

  Do 2 2 21 1 1 1... 12 3 nn

  Vy 2 2 21 1 1 1 2 1... 1 11 2

  nn nn

  V d 3. Cho s nguyn dng 2n .

  Rt gn 1 1 1...1 2 2 3 1n

  Sn n

  Gii.

  S dng lng lin hip ta c: 1 11

  k kk k

  Do 2 1 3 2 ... 1 1nS n n n

  V d 4. Cho s nguyn dng n .

  Chng minh

  1 1 1 1 2... 22 3 2 4 3 1 1n n n

  Gii.

  p dng

  1 1 121 1k k k k

  vi 1k

 • V Tin Trnh Trng PTNK

  toan999.wordpress.com 4

  Ta c: 1 12 12 2

  1 1 123 2 2 3

  1 1 124 3 3 4

  ..

  1 1 121 1n n n n

  Cng v theo v ta c

  1 1 1 1 1 2... 2 1 22 3 2 4 3 1 1 1n n n n

  V d 5. Vi n l s nguyn dng.

  t

  1 1 1...2 1 1 2 3 2 2 3 1 1n

  Sn n n n

  Chng minh 1nS

  Gii.

  p dng

  1 1 11 1 1k k k k k k

  Ta c: 1 112 1 1 2 2

  1 1 13 2 2 3 2 3

  .

 • V Tin Trnh Trng PTNK

  toan999.wordpress.com 5

  1 1 11 1 1n n n n n n

  Cng v theo v ta c 11 11n

  Sn

  V d 6. Cho n l s nguyn dng. Chng minh

  1 1 12 3 1 ... 2 22 3

  n nn

  Gii.

  Ta c: 1 2 2 2 12 1 k kk k k k

  1 2 2 2 12 1 k kk k k k

  Vy 12 1 2 1k k k kk

  p dng cho 2,3,4,...,k n ta c

  12 3 2 2 2 12

  12 4 3 2 3 23

  ..

  12 1 2 1n n n nn

  Cng v theo v ta c

  1 12 1 2 ... 2 12n nn

 • V Tin Trnh Trng PTNK

  toan999.wordpress.com 6

  M 2 1 2 2 2 3n n nn ta c iu phi chng minh.

  Bi tp.

  Bi 1. ( tuyn sinh lp 10 chuyn Thi Bnh 2009)

  Chng minh rng 1 1 1 1 88...2 453 2 4 3 2010 2009

  Bi 2. ( tuyn sinh lp 10 chuyn Ton Bnh nh 2010).

  Cho s t nhin , 3n n .

  t

  1 1 1...3 1 2 5 2 3 2 1 1

  nSn n n

  Chng minh 12n

  S

  Bi 3. ( tuyn sinh lp 10 chuyn Hng Vng tnh Ph Th 2001)

  Chng minh rng

  43 1 1 1 44...44 452 1 1 2 3 2 2 3 2002 2001 2001 2002

  Bi 4. Chng minh

  1 1 12014 1 ... 20152 3 1016064

  Bi 5. Cho n l s nguyn dng. Chng minh

  1 1 1 1... 22 3 2 4 3 1n n

  Bi 6. Cho n l s nguyn dng. Tnh tng

  2 2 2

  3 5 2 1...1.2 2.3 1

  nnS

  n n

 • V Tin Trnh Trng PTNK

  toan999.wordpress.com 7

  Gi : Chng minh v p dng 2 2 22 1 1 1

  11k

  k kk k

  B. a v cng mu.

  V d 7. Cho 2n l s nguyn dng.

  t

  1 1 1 1... ...1. .12. 1 1

  Sn nn k n k

  Hy so snh S vi 21

  nn

  Gii.

  Vi ,a b hai s dng phn bit, ta c

  2 1 20 2a b a b ab a bab

  p dng ta c:

  1 211. nn

  1 2 2

  2 1 12. 1 n nn

  .

  1 21.1 nn

  Cng v theo v ta c 21n

  nSn

  Bi tp.

 • V Tin Trnh Trng PTNK

  toan999.wordpress.com 8

  Bi1 . Cho

  1 1 1 1... ...1.2016 2.2015 2016.12016 1

  Sk k

  Hy so snh S vi 201622017

  Bi 2. Cho

  1 1 1 1... ...1.1999 2.1998 1999.11999 1

  Sk k

  Hy so snh S vi 1,999

  C. Rt gn tch.

  V d 8. Cho 2n l s nguyn dng. Rt gn 1 1 11 1 .... 12 3n

  Pn

  Gii

  p dng 1 11 kk k

  vi 2,3,4,...,k n ta c :

  3 4 5 1 1...2 3 4 2n

  n nPn

  V d 9.

  Chng minh

  1.3.5.... 2 11 12.4.6.... 22 2 1

  nnn n

  vi mi s nguyn dng n .

  Gii.

  Ta c : 2

  2 2

  2 12 1 2 1 2 12 2 14 4 1

  kk k kk kk k

  Ta c: 2 2 22 1 4 4 1 4 4 4 1k k k k k k k

 • V Tin Trnh Trng PTNK

  toan999.wordpress.com 9

  2

  2 22

  2 1 12 1 4 14k kk k k k

  kk

  2 1 12k k

  k k

  Vy 1 2 1 2 12 2 1

  k k kkk k

  p dng cho 1,2,...,k n ta c:

  1 12 3

  1 3 342 5

  2 5 563 7

  .

  1 2 1 2 12 2 1

  n n nnn n

  Nhn v theo v ta c

  1.3.5.... 2 11 12.4.6.... 22 2 1

  nnn n

  Bi tp.

  Bi 1. Cho 2n l s nguyn dng. Rt gn 1 1 11 1 ... 12 3n

  Pn

  Bi 2. Cho 2n l s nguyn dng. Rt gn 2 2 21 1 11 1 ... 12 3n

  Pn

 • V Tin Trnh Trng PTNK

  toan999.wordpress.com 10

  Gi : chng minh v p dng 2

  111

  1

  kkkk

  k

  Bi 3. Cho 2n l s nguyn dng. Rt gn 3 3 3

  3 3 32 1 3 1 1. ....2 1 3 1 1n

  nPn

  Gi : Chng minh v p dng

  3

  3

  1 11 1. .1 1 11

  k kk k kk k k kk

  Bi 4. Cho n l s nguyn dng.

  t 22 1 1na n n

  Tnh tch 1 3 2 12 4 2

  . ..... ....

  n

  n

  a a aTa a a

  Gi . Chng minh v p dng

  22 1

  22

  2 1 12 1 1

  k

  k

  kaa k