of 14/14
1 Rynek instrumentów dłużnych CATALYST

Rynek instrumentów dłużnych CATALYST

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rynek instrumentów dłużnych CATALYST. Cele GPW wobec Catalyst. Wzrost zainteresowania pozyskiwaniem kapitału w drodze emisji instrumentów dłużnych przez jednostki samorządu terytorialnego - PowerPoint PPT Presentation

Text of Rynek instrumentów dłużnych CATALYST

Slajd 1

Rynek instrumentw dunych CATALYST

#Cele GPW wobec CatalystWzrost zainteresowania pozyskiwaniem kapitau w drodze emisji instrumentw dunych przez jednostki samorzdu terytorialnegoUmoliwienie obrotu instrumentami dunymi emitowanymi przez podmioty samorzdowe (wycena rynkowa instrumentw dunych)Dostp dla nowych grup inwestorw do rynku nieskarbowych papierw dunych w PolsceRozwj zaplecza analitycznego, w tym m.in. wspierajcego opracowywanie raportw branowych i wycen instrumentw dunych#Gwne zaoenia Catalyst Gwne instrumenty: obligacje komunalne, korporacyjne Organizatorzy:GPW i spka zalena BondSpot (MTS-CeTO) Rne segmenty rynku:rynek regulowany i Alternatywny System Obrotu (ASO)rynki: hurtowy i detaliczny Platformy obrotu:WARSET (dla segmentu detalicznego) oraz platforma RPW, a w przyszoci BondVision (dla segmentu hurtowego)

#MODEL ORGANIZACYJNY Rynek Regulowany ASO detaliczneASO hurtoweRynek Regulowany RPW GPWBondSpot (d. MTS-Ceto)Segment handlu detalicznego Segment handlu hurtowego System WARSETSystem BondVision#Obligacje :KORPORACYJNE - podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz posiadajce osobowo prawn:spki akcyjne,spki z ograniczon odpowiedzialnoci,orazspki komandytowo akcyjneKOMUNALNE - jednostki samorzdu terytorialnego: gminy, powiaty, wojewdztwa, zwizki tych jednostek

#W DRODZE NA CATALYSTEMISJA OBLIGACJI wielko i warunki emisji: kwota, serie, transze, terminy wykupu, oprocentowanie, minimalna subskrybowana liczba, cel Uchwaa wsplnikw/akcjonariuszy/rady/sejmikuOFERTAPUBLICZNA: wymaga prospektu, oferujcego i rejestracji w KDPW przed rozpoczciem oferty terminy z ustawy o obligacjachPRYWATNA: propozycja nabycia zawierajca szczegowe informacje nt. emisji (dokument ofertowy zgodny z ustaw o obligacjach) terminy zgodne z ustaw o obligacjach#W DRODZE NA CATALYSTAUTORYZACJA CZY OBRT?KROK PIERWSZY UMOWA Z KDPWAUTORYZACJA obowizkowo:umowa z KDPW o nadanie instrumentom dunym kodu ISIN (kod techniczny, bez dematerializacji)DOPUSZCZENIE/WPROWADZENIE do obrotu na Catalyst obowizkowo: nadanie kodu ISIN i przyjcie papierw do depozytu (uchwaa KDPW w sprawie dematerializacji)

Wystandaryzowane wnioski dostpne na www.kdpw.pl#W DRODZE NA CATALYSTAUTORYZACJA CZY OBRT (2)KROK DRUGI AUTORYZACJAWARUNKI i wymagane dokumenty:warto emisji wg ceny nominalnej: min. 400 tys. eurobrak postpowania upadociowego/likwidacyjnegoakt zaoycielski, tekst jednolity statutu, odpis z rejestruinformacja o ratingu (gdy zosta nadany)owiadczenie o braku toczcego si postpowaniazobowizanie do przestrzegania przepiswraport o emitencie (jeli bez zamiaru skierowania do obrotu)wniosek o przyznanie dostpu do EBI

Wystandaryzowany wniosek dostpny na www.gpwcatalyst.pl

#W DRODZE NA CATALYSTAUTORYZACJA CZY OBRT (3)KROK TRZECI skierowanie do obrotu zorganizowanegoRynek regulowany:prospekt: sporzdzony zgodnie z Rp. KE 809, zatwierdzony przez KNF. WYJTEK: obligacje komunalnerynek podstawowy: iloczyn liczby p.w. i prognozowanej ceny rynkowej lub kapitay wasne emitenta wynosz min. 4 mln z. uzyskanie dostpu do systemu ESPI (na potrzeby wykonywania obowizkw informacyjnych)Alternatywny System Obrotu:dokument informacyjny dla dunych instrumentw finansowych, sporzdzony wedug zacznika do Regulaminu ASO

#Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym/ASODopuszczenie/wprowadzenie uchwaa Zarzdu GPW/BondSpotSkierowanie do obrotu zorganizowanego moe polega na:dopuszczeniu emisji do obrotu na rynkach regulowanych GPW oraz BondSpotdopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz wprowadzeniu jej do ASO BondSpotdopuszczeniu emisji do obrotu na rynku regulowanym BondSpot oraz wprowadzeniu jej do ASO GPWwprowadzeniu emisji do ASO GPW oraz BondSpotDune instrumenty finansowe s co do zasady dopuszczane/wprowadzane jednoczenie na rynek regulowany i ASOWystandaryzowany wniosek dostpny na www.gpwcatalyst.pl

#OBOWIZKI INFORMACYJNEEmitenci, ktrzy podlegaj autoryzacji (EBI)informacje biece jedynie na podstawie tzw. klauzuli generalnej oraz raport roczny:JST z wykonania budetukorporacyjni zgodnie z obowizujcymi ich przepisamiEmitenci dopuszczeni do obrotu na jednym z rynkw regulowanych:informacje biece i okresowe zgodnie z przepisami waciwego rynku (ESPI)Emitenci wprowadzeni do ASO (EBI):w przypadku emitenta bdcego jednostk samorzdu terytorialnego roczne sprawozdanie z wykonania budetu wraz z opini RIOkorporacyjni raporty proczne, bez przegldu, o mniejszym zakresie ni na r.reg.informacje biece: w zakresie jak na rynku regulowanym dla podmiotw emitujcych jedynie obligacje#EMITENCI NA CATALYSTKILKA FAKTW DO ZAPAMITANIAinstrumenty dune w obrocie tylko na okazicielaemitent nie tylko spka akcyjna (wyj. obligacje zamienne)umowa z KDPW obowizkowa (tylko nadanie kodu ISIN lub dematerializacja)przy dopuszczeniu/wprowadzeniu: obowizkowy dokument informacyjny (publiczny lub okrelony Regulaminem ASO)Autoryzowany Doradca nieobowizkowyrating nieobowizkowymona tylko autoryzowa emisj, bez podejmowania dalszych krokw (kierowanie do obrotu zorganizowanego)obowizki informacyjne zawsze, ale w zrnicowanym zakresie, publikowane przy pomocy ESPI (r. reg) lub EBI (ASO, autoryzacja)#RYNEK CATALYST EMITENCI

13Wprowadzenie do obrotu giedowego nowych emitentw: - Miasto Stoeczne WARSZAWA (rynki regulowane GPWBondSpot) - Miasto Radlin (rynek regulowany GPW)

Objcie regulacjami i standardami rynku Catalyst obligacji ju wczeniej notowanych na rynku publicznym: - Electus SA (rynek regulowany GPW) - Europejski Bank Inwestycyjny (rynek regulowany GPW) - BRE Bank Hipoteczny SA (rynek regulowany BondSpot) - Europejski Fundusz Hipoteczny SA (rynek regulowany BondSpot) - Gmina Miasto Ostrw Wielkopolski (rynek regulowany BondSpot) - Miasto Pozna (rynek regulowany BondSpot) - Miasto Rybnik (rynek regulowany BondSpot) - Pekao Bank Hipoteczny SA (rynek regulowany BondSpot)

Autoryzacja emisji obligacji, bez wprowadzania jej do obrotu: - Miasto Zbki - Gmina Krnik - Gmina Miejska Tczew - Gmina Poczyn Zdrj - Gmina Miejska Turek

#Dzikuj za uwag.

Robert KwiatkowskiDzia Rozwoju BiznesuGieda Papierw Wartociowych w Warszawie SA ul. Ksica 4, 00-498 Warszawa tel. (022) 628 32 32, fax (022) 537 70 [email protected]#